Page 1

AirMaster II - 800 N NEW GENERATIO

AirMaster II - en revolutionerende nyskabelse indenfor decentral ventilation

AirMaster II - 800 . . . . . . . 2 Energidata . . . . . . . . . . . . . 4 Væg- og tagmodel. . . . . . . 5 Modeloversigt . . . . . . . . . . 6 Målskitser . . . . . . . . . . . . . 7 Automatik . . . . . . . . . . . . . 8 Eftervarmeflade. . . . . . . . . 9 Tekniske data . . . . . . . . . . 10 Kapacitet og lyddata . . . . . 11 Kølemodul. . . . . . . . . . . . . 12


A I R M A S T E R

I I

AirMaster II - 800 Airmaster II 800 er et decentralt ventilationsanlæg med både indblæsning, udsugning samt varmegenvinding integreret i samme unit. En meget stor fordel ved det decentrale koncept er at energiforbruget til lufttransport reduceres væsentligt, ligesom virkningsgraden på varmeveksleren er meget optimal idet anlægget ikke har energitab til opvarmning af et eksternt kanalsystem. Dertil kommer at reguleringen af anlægget kan tilpasses rummenes brugstider og øvrige forhold, f.eks. via CO2. Velegnet til klasselokaler Den nye Airmaster II 800 opfylder de nye lydkrav, til klasselokaler der gælder

fra 1. august 2008, hvor kravet er max. 30 db fra ventilationsanlæg. Airmaster II 800 er således et perfekt valg til ventilation i normale klasselokaler. Energiforbruget Airmaster II 800 er udstyret med ny EC motorteknologi. Det er en styreform af motoren som sikrer et af markedets laveste energiforbrug til lufttransport. Airmaster II 800 har en SEL værdi på under ca. 700 joule pr. m3 luft. Det er utrolig lavt sammenlignet med lovkravet i BR06 som kræver energiforbrug < 2500 joule pr. m3 luft. Modstrømsveksler Airmaster II 800 er udstyret med modstrømsveks-

ler som giver markedets bedste varmegenvinding af den udsugede luft. Varmeveksleren er dokumenteret iht. DS/EN 308 og har en virkningsgrad på min. ca. 84 - 95 %. Det betyder at anlægget kun har behov for suppleringsvarme i specielle situationer. Anlægget kan leveres med integreret for-/eftervarmeflade, samt vand- eller elvarmeflade. I mange situationer kan varmefladen dog ”udelukkes” idet varmevekslerens høje virkningsgrad kombineret med avanceret automatik sikrer at anlægget kan indblæse tilluften opvarmet til ønsket temperatur. Design Airmaster II 800 er designet og kan integreres i de fleste bygninger. Idéen i Airmaster II serien bygger på en grundmodel der kan integreres i bygningen efter arkitektens eller brugerens ønske. Grundmodellen monteres på væggen enten direkte under loftet eller delvis skjult i loftet. Herefter monteres designpaneler som kan tilpasses lokalets farver. Airmaster control Airmaster II 800 leveres

[2]

A I R M A S T E R

A / S

med Airmaster control. Den daglige drift af anlægget foregår via 4 betjeningsknapper. LCD panelet viser i klartekst aktuel status. Automatikken er udstyret med indblæsningsføler, afkastføler samt udeføler. Følerne bruges til styring af anlæggets aktuelle drift. Via en avanceret programmering forhindres isdannelse i veksleren og sikrer anlæggets drift. Til brug i kolde egne, kan leveres med forvarmeflade. Standard i styringen er desuden programmerbart ugeur, mulighed for natdrift og grundventilation. By-Pass Airmaster II 800 kan leveres med by-pass for indblæsning af undertempereret udeluft. Måleudtag og kontrol Airmaster II serien er udstyret med måleudtag for luftkontrol, ur for kontrol af driftstid samt filteralarm. Airmaster II 800 er det perfekte valg til ventilation i skolelokaler, kontorer, møderum og øvrige lokaler hvor der ønskes en effektiv luftudskiftning med varmegenvinding og lavt lydniveau.


A I R M A S T E R

I I

Nyeste kendte teknik sikrer en optimal driftsikkerhed

EC Motor AirMaster II 800 er udstyret med nyeste og mest avancerede motorteknologi som sikrer lavt energiforbrug og lang levetid. Valget af F-hjul betyder lave omdrejninger og dermed lavt energiforbrug. Energiforbruget ligger på < 700 joule pr. m3.

Svømmer Anlægget er udstyret med kondensopsamlingsbakke og svømmer som stopper anlæggets tilluft ved for høj vandstand. Ved montage i lokaler med højere luftfugtighed anbefales det at tilslutte anlæggets kondensafløb (standard) eller bestille anlægget med integreret pumpe (option).

Kontrolmåling Anlægget er udstyret med måleudtag som sikrer enkel kontrol af anlæggets kapacitet. K-faktor kan aflæses i anlæggets driftsvejledning.

Modstrømsveksler Anlægget er udstyret med modstrømsveksler hvilket sikrer en virkningsgrad på op til 84 - 95 %. Veksleren er testet og dokumenteret efter DS/EN 308.

Filter Anlægget er som standard udstyret med F5 filter, F7 er option.

Pir (ekstern overstyring). Sikrer energirigtig styring af anlægget idet anlægget kun kører når der er aktivitet i lokalet.

AirMaster controller Til AirMaster II leveres en helt nyudviklet digital automatik som via LCD display viser anlægget aktuelle status. På automatikken kan indstilles forskellige parametre afhængig af ønsket driftsstand. Automatikken er udstyret med flowsensor som overvåger filtre og afgiver alarm når filteret skal skiftet. Ligeledes er den udstyret med 3 temperatursensorer som 3 forskellige steder i anlægget kontrolleres luftens temperatur. Disse sensorer anvendes til AirMaster II´s avancerede afisningssystem, der sikrer at anlægget også er aktiv i frostvejr.

LON CO2-/temperatursensor med indbygget mikroprocessor måler til stadighed luftens indhold af CO2 og temperaturen. Vælges modulerende styring indstiller anlægget automatisk luftmængde som modsvarer belastningen af lokalet.

A I R M A S T E R

A / S

Automatikken kan leveres så styringen kan køres op mod CTS systemer der kommunikerer via LON/EIB.

[3]


A I R M A S T E R

I I

Energidata Varmevekslererens virkningsgrad Virkningsgraderne er baseret på målinger dokumenteret efter DS/EN 308.

Temperaturvirkningsgrad - Airmaster II 800

Energiforbrug til lufttransport Energiforbruget er baseret på målt effektforbrug på unit med filtre, spjæld og modstrømsvarmeveksler.

J/m3

m3/h

Principskitse - opbygning UDELUFT

AFKAST UT

FVF*

AT

ULF USV

LS MVV

UDSUGNING

IBV

SV

KB USF

BPS*

EVF* IT FS PU

[4]

INDBLÆSNING

A I R M A S T E R

A / S


A I R M A S T E R

I I

Væg- & tagmodel Vægmodel

Tagmodel

AirMaster II 800 ventilerer vha. opblandingsventilation. For at opnå bedst mulige effekt af anlægget anbefales det at anlægget indplaceres således at luften fordeler sig optimalt.

AirMaster II 800 tagmodel bestilles når afkast og friskluftsindtag ønskes ført gennem taget.

AirMaster II 800 vægmodel bestilles når afkast og friskluftindtag ønskes ført gennem væg. Det anbefales at lofthøjden i rummet er min. 2,3 meter eller derover.

Tagmodel leveres med 2 stk. Ø315 studse. Ved bestilling af taginddækninger oplyses taghældningen. Kanaler i tagrum skal kondensisoleres.

Anlægget leveres med indblæsningsrist som styrer luftstrømmen horisontalt og vertikalt. AirMaster II 800 monteres ophængt på væggen på medfølgende vægbeslag. Der opmærkes og hugges/skæres huller j.f. mål på side 7. Anlægget leveres standard med Ø 315 mm studse. El-tilslutning 230 V i anlæggets højre side. Kan leveres i alle RAL-farver. Standard farve hvid RAL 9010.

Afkast

Indtag

Afkast Indtag

A I R M A S T E R

A / S

[5]


A I R M A S T E R

I I

Modeloversigt De viste modeller kan leveres som vægmodel med luftindtag - og afkast ført gennem væg eller som tagmodel med luftindtag- og afkast ført gennem taget.

Standardmodel Anlæg monteret under loft. Tilluft og fraluft direkte fra aggregat.

Combimodel 1 Anlæg monteret under loft. Tilluft direkte fra aggregat. Fraluft kanalført.

Combimodel 2 Anlæg monteret under loft. Fraluft direkte fra aggregat. Tilluft kanalført.

Combimodel 3 Anlæg skjult over loft. Kanalført tilluft og fraluft.

Delintegreret model Anlæg delintegreret i loft.

[6]

A I R M A S T E R

A / S


A I R M A S T E R

I I

Målskitser 66

41

El-tilslutning

38

462

246

Ø315

Vægmodel

55

Kondens-tilslutning

41

1905 1433

220

66 6

55 5

831

253

105

Vandtilslutning

Ø315

214

55 66

462

Tagmodel 1905 1433

220

5 6 55 66

831

214

253

105

Delintegreret model 1433

220

831

253

55 5

462

246

38 3 8

53

1905

145

50

253

1433

34 3 4

Ø2

Combimodel

145

190

220

953 1905

A I R M A S T E R

A / S

[7]


A I R M A S T E R

I I

Automatik AirMaster Controller er en kompakt elektronisk styring designet til komplet kontrol af Airmaster II monteret med effektiv varmegenvinding og energirigtige EC - ventilatorer. Hovedfunktioner i styringen • Trinløs styring af luftmængder • Mulighed for varierende luftmængder på tilluft/fraluft • Styring af indblæsningstemperatur • Bypass drift (option) • Natkøling og baggrundsventilation • Manuel drift eller automatisk drift via ugeur • Drift via CTS via 0 - 10 V signal/potentialfrie signaler, bevægelsessensor og / eller CO2 føler • Defrostfunktion beskytter modstrømsvekslerne mod tilisning ved lav udetemperatur • Overvågnings- og alarm funktioner • Tastaturlås Reguleret udstyr • Indblæsnings- og udsugningsventilatorer • Lukkespjæld, udeluft • Bypass spjæld (option) • Forvarmeflade • Eftervarmeflade • Ventil for vandvarmeflade (option) Brugerflade Betjeningsdelen til styringen består af et displaypanel beregnet for vægmontage. Ved normal drift vises ønsket luftmængde i % og ønsket indblæsningstemperatur i °C samtidig med visning af aktuel driftstatus og eventuel alarm. CTS Automatikken kan leveres så styringen kan køres op mod CTS systemer der kommunikerer via LON/EIB.

[8]

Parametre Anlægget leveres standard med fabriksindstillede parametre. Såfremt anden indstilling ønskes eller er nødvendig afhængig af tilbehør anvendes displaypanelet til at indstille ønskede parametre. Parametrene er inddelt i 3 niveauer i henhold til adgangsniveau og deres funktion. Brugerniveau - B1 Adgang uden kode. Anvendes til aflæsning af værdier og indstilling af ønsket luftmængde, indblæsningstemperatur og natkøling. Teknikerniveau - B2 Adgang med kode. Anvendes til ændring af parametre i forbindelse med idriftsættelse og konfiguration af tilbehør. Masterniveau - B3 Adgang med kode tillader ændring af alle anlæggets parametre.

A I R M A S T E R

A / S


A I R M A S T E R

I I

For- og eftervarmeflade EFTERVARMEFLADE

SPECIFIKATIONER:

Beskrivelse AirMaster II 800 er monteret med effektive modstrømsvarmevekslere til genvinding af varmen i udsugningsluften. Varmefladen skal derfor kun supplere med temperaturdifferencen op til den ønskede indblæsningstemperatur.

Dimensioneret: Fremløbstemperatur, tF: Returløbstemperatur, tR: Effekt:

Vandvarmeflade Vælges varmeflade ikke som fabriksmonteret komponent, kan den eftermonteres. Vandvarmefladens ydelse ændres af en motorstyret ventil, der reguleres af varmestyringen med et 0-10 volt styresignal fra kontrolboksen, eller en on/off reguleret aktuator (standard). Værdien af styresignalet afhænger af ønsket indblæsningstemperatur indstillet på display panelet og den aktuelle målte værdi af indblæsningstemperaturen. Anlægget leveres komplet med vandvarmeflade, elektrisk reguleringsventil og selvvirkende varmholdelsestermostat monteret.

Tryktab vandvarmeflade: Tryktab reguleringsventil (2):

800 m3/h 70 °C 40 °C 1,08 kW ved tF /tR = 70/40 °C Flow: 32 l/h < 1 kPa

10 ... 30 kPa, anbefalet 10 kPa Udetemperatur: ÷12 °C Indblæsningstemperatur: 20 °C Tilslutningsdimension: 1/2” (DN 15)

1. 2.

Vandvarmeflade Ventilhus med forindstilling TV. Selvvirkende termostatventil TM. Elektrisk termoaktuator IT. Indblæsningstemperaturføler

Flowdiagram

Til at opnå et afbalanceret og velfungerende varmesystem med det foreskrevne flow anbefaler Airmaster, at der i varmeforsyningen foran anlægget monteres indreguleringsventil og snavssamler. Er differenstrykket over reguleringsventilen (TM 2) større end 60 kPa bør der anvendes trykdifferensregulator over anlægget. Det anbefales at montere udluftningsskrue samt aftapningsventil foran anlægget Frostsikring Vandvarmefladen er beskyttet mod tilfrysning ved opstart og under drift ved lave udetemperaturer. Samtlige værdier til frostbeskyttelse er forindstillet fra fabrikken. Anlægget er udstyret med følgende foranstaltninger til frostbeskyttelse:

- Varmholdelse af vandvarmefladen ved stoppet anlæg ved selvvirkende termostatventil. - Beskyttelse af vandvarmefladen ved opstart ved forvarmning af modstrømsvekslere og vandvarmeflade. - Beskyttelse af vandvarmefladen under drift ved luftreduktion i indblæsning og anlægsstop ved for lav indblæsningstemperatur ELVARMEFLADE El eftervarme på 1000 W kan leveres komplet indbygget i anlæg. FORVARMEFLADE Til brug i kolde omgivelser, kan anlægget leveres med supplerende forvarmeflade på 1000 W.

A I R M A S T E R

A / S

[9]


A I R M A S T E R

I I

Tekniske data

Normal kapacitet:

725 m3/h

Forceret kapacitet:

825 m3/h

Indtrængningsdybde (0,15 m/s):

6,5 m v/ 500 m3/h 7,4 m v/ 600 m3/h 8,1 m v/ 700 m3/h

Eltilslutning:

1 ~ 230 V, 50 Hz, N+PE

Kanaltilslutninger:

Ø315 mm indtag/afkast Ø250 mm uds./indbl. v/combimodel

Kondensafløb (option):

Ø16 mm

Vægt:

92 kg

Varmeveksler:

Modstrømsveksler

Filtre:

F5 som standard, F7 som option

Farve:

Dækpaneler Ral 9010 (hvid) Underpaneler Ral 7024 (grå)

Mærkespænding/frekvens:

1 ~ 230 V + N + PE / 50 Hz

Fuldlaststrøm:

1,14 A

Tilslutningsterminaler forsyningskabel:

1,5 mm2

Maks. forsikring:

20 A

Maks. effekt:

Ventilation 147 W Eftervarmeflade 1000 W Forvarmeflade 1000 W

Ret til produktændringer uden forudgående varsel forbeholdes.

[10]

A I R M A S T E R

A / S


A I R M A S T E R

I I

Kapacitet og lyddata

Kapacitetsdiagram

Ekstern tryk [Pa]

Ovenstående kapacitetsdiagram er baseret på målte tryk og luftmængder på unit med filtre, spjæld og modstrømsvarmeveksler.

Lydtrykniveau LpAA (dB)

Luftmængde (m3/h)

Lydtrykniveauet er målt i 1 meter afstand ved efterklangstid 0,6 s.

Drift i % på display

Maj 2008 AirMaster II - et dansk produkt.

Ret til produktændringer uden forudgående varsel forbeholdes.

A I R M A S T E R

A / S

[11]


A I R M A S T E R

I I

Kølemodul Airmaster II 800 kan leveres med tilhørende kølemodul. Kølemodulet, både køleflader, kompressorer samt automatik integreret i modulet. Køleeffekt er ca. 4 kW. Ved at integrere ventilation og kølemodul i samme enhed opnås der en løsning hvor både den effektive varmeveksler udnyttes om vinteren og der samtidig er mulighed for at nedkøle udeluften om sommeren så der opnås et behageligt indeklima året rundt.

Kølemodulet kan leveres enten sammen med ventilationsanlægget fra fabrik eller det kan let efterinstalleres. Airmaster II kølemodul er designet til at sænke temperaturen på friskluften med op til ca. 11 grader efter Skandinaviske forhold, DB 27 ° WB 19 ° svarende til 27°C, 47 % RF. Anlægget påvirker ikke bygningens udvendige udseende, idet kompressor er integreret i anlægget.

Industrivej 59 · DK-9600 Aars Tlf. 98 62 48 22 · Fax 98 62 57 77 E-mail: info@airmaster.dk www.airmaster.dk

[12]

A I R M A S T E R

A / S

Airmaster II 800  

Airmaster II 800 decentral ventilation

Airmaster II 800  

Airmaster II 800 decentral ventilation

Advertisement