Page 5

AIRLINES

Lufthansa Cargo AG and Fraport AG Ground Services Sign Agreement

ร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลาแปดปี เริ่มตั้งแต่ เดือนมกราคม 2018 จนถึงเดือนธันวาคม 2025 “เรารูส้ กึ ยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีส่ ายการบิน Lufthansa Cargo ตัดสินใจร่วมงานกับบริษทั ฯ อย่าง

ต่อเนือ่ ง โดยภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว บริษทั ฯ ยังจะร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรของเรา รวมทัง้ ลูกค้าในท่าอากาศยาน Frankfurt Airport อีกด้วย” Mr. Michael Müller สมาชิกกรรมการ บริหารและผู้อ�ำนวยการบริหาร ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ บริษัท Fraport AG กล่าว “ส�ำหรับ Lufthansa Cargo การลงนามสัญญา ความร่วมมือส�ำหรับการให้บริการภาคพื้นฉบับ ใหม่กบั บริษทั Fraport ซึง่ มีความเชีย่ วชาญในพืน้ ที่ นี้มายาวนานหลายทศวรรษ สายการบินฯ มั่นใจ ว่ า จะได้ รั บ บริ ก ารภาคพื้ น ที่ น ่ า เชื่ อ ถื อ และมี ประสิทธิภาพสูงในท่าอากาศยาน Frankfurt” Mr. Sören Stark สมาชิกกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ สายการบิน Lufthansa Cargo กล่าว นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวยังครอบคลุม ถึงการจัดการภาคพื้นดิน โดยเฉพาะการยกขน สินค้าขึ้น-ลงเครื่องบิน รวมทั้งการจัดการขนส่ง สินค้าระหว่างเครื่องบินกับท่าอากาศยาน

ร่วมด้วยเจ้าหน้าทีจ่ ากภาครัฐและแขกผูม้ เี กียรติ ร่วมให้การต้อนรับ His Excellency Mr. Akbar Al Baker ประธานบริหาร กลุ่มสายการบิน Qatar Airways กล่าวว่า “เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายทั่วโลกของ เรา สายการบินฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ บริการเทีย่ วบินแรกไปยัง Adana โดยประเทศตุรกี เป็นหนึง่ ในเป้าหมายส�ำคัญส�ำหรับการเติบโตของ เรา ซึง่ การทีส่ ายการบินฯ ได้ให้บริการไปยัง Adana เนื่องจาก Adana เป็นปลายทางส�ำคัญของประ-

เทศตุรกีและยังเป็นหนึ่งในแผนการขยายการ เติบโตของเราด้วย” Mr. Ehab Amin ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย พาณิชย์ สายการบิน Qatar Airways กล่าวว่า “ด้วยการเปิดให้บริการเที่ยวบินใหม่ เราหวังว่า จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กบั ประเทศตุรกีให้ แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเราจะให้บริการเชื่อมต่อ ระหว่างประเทศตุรกีและปลายทางต่างๆ ทั่วโลก มากกว่า 150 ปลายทาง ผ่านศูนย์กลางของเรา ใน Doha”

Panthita Phensawang

บริษทั Fraport AG Ground Services ได้

ลงนามความร่วมมือกับสายการบิน Lufthansa Cargo AG ในการเป็นผูบ้ ริหารจัดการภาคพืน้ ใน ท่าอากาศยาน Frankfurt Airport โดยสัญญาความ

AIRLINES

Adana Airport Welcomes First Qatar Airways Flight Panthita Phensawang

สายการบิน Qatar Airways ได้ฉลองเที่ยว

บินปฐมฤกษ์ ไปยังเมือง Adana ประเทศตุรกี ด้วย เที่ยวบิน QR438 โดยมีเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน และหน่วยงานจากภาครัฐ พร้อมด้วยบุคคลส�ำคัญ ในท้องถิ่น ให้เกียรติเข้าร่วมฉลองต้อนรับเที่ยว บินใหม่ในครั้งนี้ Mr. Ehab Amin ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ สายการบิน Qatar Airways น�ำคณะผูแ้ ทน ระดับสูงร่วมบินตรงจากศูนย์กลางของสายการ บินฯ ณ ท่าอากาศยาน Hamad International Airport กรุง Doha โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Salem bin Mubarak Al-Shafi เอกอัครราชทูต กาตาร์ประจ�ำประเทศตุรกี, Mr. Mahmut Demirta ผู้ว่าการเมือง Adana, Mr. Mustafa Yavuz ผู้ ช่วยผู้ว่าการเมือง Adana, Mr. Ahmet Bülbül หัวหน้าฝ่ายการจัดการ การท่าอากาศยาน Adana

Issue 156 ‹ December 2017 ‹ AIRFREIGHT LOGISTICS 5

Airfreight Logistics - 156  
Airfreight Logistics - 156  

How to Ship High-Value Cargo Securely

Advertisement