Page 30

PEOPLE AND COMPANIES ›

FedEx to Deliver 200,000th Tree to Military As Part of Trees for Troops Initiative

บริษทั FedEx ร่วมกับมูลนิธิ Christmas SPIRIT Foundation จัดโครงการ Trees for Troops ให้บริการขนส่งต้นคริสต์มาสไปยังกองทัพทหารสหรัฐอเมริกา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการแจกจ่ายก�ำลังใจในอีก รูปแบบหนึ่งให้แก่ทหารในกองทัพ และครอบครัวของพวกเขา “โครงการ Trees for Troops ไม่ได้เป็นเพียงการส่งมอบต้นไม้ธรรมดาๆ แต่เราได้สง่ มอบจิตวิญญาณแห่งวันคริสต์มาสให้กบั ทหารของกองทัพสหรัฐอเมริกาและครอบครัวของพวกเขาด้วย เราสามารถพูดได้อย่างภาคภูมใิ จว่า เราได้มีส่วนร่วมในการส่งมอบต้นคริสต์มาสมากกว่า 200,000 ต้น ให้แก่ วีรบุรษุ ของพวกเรา แสดงให้เห็นถึงความตระหนักทีเ่ รามีตอ่ การเสียสละเพือ่ ประเทศชาติของชาย หญิง และครอบครัวของพวกเขาเหล่านี้” Mr. Mike Ducker ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท FedEx กล่าว การสนับสนุนโครงการ Trees for Troops ในครัง้ นี้ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของ โครงการ FedEx Cares Delivering for Good โครงการที่ริเริ่มขึ้นเพื่อการ แบ่งปันในระดับโลก โดยบริษัทฯ ได้ท�ำการลงทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 200 ล้าน เหรียญสหรัฐ ในมากกว่า 200 ประเทศทัว่ โลก เพือ่ สร้างโอกาสและส่งมอบ โซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้คนทั่วโลก ทัง้ นี้ โครงการ Trees for Troops ได้ดำ� เนินการเป็นปีที่ 13 และในปีนี้ โครงการประสบความส�ำเร็จอย่างยิ่งในการส่งมอบต้นคริสต์มาสมากกว่า 200,000 ต้น ให้แก่ทหารและครอบครัวของพวกเขา ซึ่งครอบคลุมฐานทัพ จ�ำนวน 65 แห่ง ใน 17 ประเทศ

American Airlines Cargo’s Green Initiatives are Taking Off American Airlines Cargo มีความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยสาร คาร์บอน โดยในฐานะสายการบินฯ ทีใ่ ห้บริการทีด่ ที สี่ ดุ และมีเครือข่ายครอบคลุมมากที่สุดส�ำหรับลูกค้า ทีมงานทั่วโลกของ American Airlines Cargo ได้มงุ่ มัน่ ปฏิบตั งิ านเพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ เสริมสร้างความ ยั่งยืนทั่วโลก ทัง้ นี้ ตัง้ แต่มกี ารก่อตัง้ โครงการ ‘Fuel Smart’ ตัง้ แต่ปี 2005 สายการบิน American Airlines สามารถลดการใช้เชื้อเพลิงได้สูงถึงหลายล้านแกลลอน ซึ่งรวมทั้งเชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องบินและเครื่องยนต์ต่างๆ รวมทั้งยังมีการ ลดการปล่อยสารคาร์บอนที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศอีกด้วย ความส�ำเร็จในการลดการใช้เชื้อเพลิงดังกล่าว เป็นผลจากการที่สาย การบินฯ ได้คน้ หาวิธกี ารเพือ่ ลดการใช้พลังงานในทุกวิถที าง โดย Fuel Smart ถือเป็นเพียงหนึง่ ในหลายๆ โครงการทีท่ มี งานของ American Airlines ได้ให้ ความส�ำคัญ เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและความสวยงามของโลกเอาไว้ โดยทีมงานฝ่ายการขนส่งสินค้าของ American Airlines ได้มงุ่ มัน่ หาวิธี การอื่นๆ เพื่อช่วยรักษาธรรมชาติอีก อาทิ การใช้ตสู้ นิ ค้าทีม่ นี ำ�้ หนักเบา โดยได้มกี ารใช้งานตูส้ นิ ค้าทีส่ ามารถน�ำกลับ มาใช้ใหม่ได้ (reusable) จ�ำนวน 5,000 ตู้ เพือ่ ลดน�ำ้ หนักและช่วยประหยัด น�ำ้ มันได้มากกว่าหนึ่งล้านแกลลอนต่อปี 30  AIRFREIGHT LOGISTICS › December 2017 › Issue 156

การสัง่ ซือ้ เครือ่ งบินรุน่ ใหม่อย่างเครือ่ งบิน 777-300 ซึง่ ใช้เชือ้ เพลิงน้อย กว่าเครื่องบินรุ่นก่อนอย่าง 747 ถึงหนึ่งในสาม และยังปล่อยสารคาร์บอน น้อยลงถึง 20 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับบริษัทคู่แข่ง การรีไซเคิล โดยศูนย์รบั จัดการสินค้าของสายการบินฯ มีการลดการใช้ พลาสติกห่อสินค้าถึง 85,000 ปอนด์ หรือเท่ากับ 38,555 กิโลกรัม ซึง่ เท่า กับขวดน�้ำพลาสติกทั้งหมด 1.2 ล้านขวด การประหยัดกระดาษ โดยสายการบินฯ มีแนวคิดในการปฏิบตั งิ านโดย ไม่ใช้กระดาษ (eFreight) ซึง่ จะช่วยให้อตุ สาหกรรมการบิน สามารถลดการ ใช้กระดาษได้จ�ำนวนหลายพันปอนด์ต่อปี และการทดลองใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuel) ซึ่งได้ร่วมมือกับบริษัท เชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อศึกษาเรื่องการใช้เชื้อเพลิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท�ำ การบินระหว่างประเทศ เนื่องจากใช้เวลาในการบินที่มากกว่า

Airfreight Logistics - 156  

How to Ship High-Value Cargo Securely

Airfreight Logistics - 156  

How to Ship High-Value Cargo Securely

Advertisement