Page 28

PEOPLE AND COMPANIES ›

THAI Cargo Holds Cargo & Mail Sales Systemwide Meeting

เมือ่ เร็วๆ นี้ คุณอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำ� นวยการใหญ่

บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธเี ปิด ‘Cargo & Mail

CEVA Promotes Jérôme Lorrain to COO Freight Management บริษทั CEVA Logistics ประกาศ

แต่งตัง้ Mr. Jérôme Lorrain เข้าด�ำรง ต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการ ปฏิบตั กิ ารขนส่งสินค้า โดยรับผิดชอบ ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและ ทางทะเล เพิม่ เติมจากการเป็นหัวหน้า ฝ่ายธุรกิจภาคพื้น โดยยังคงท�ำหน้าที่ เป็นคณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ ต่อไปอีกด้วย Mr. Jérôme Lorrain นอกจากนี้ CEVA Logistics ยัง ได้แต่งตัง้ Mr. Michael O’Donoghue ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมการผูจ้ ดั การ ประจ�ำสหราชอาณาจักรไอร์แลนด์ และกลุ่มประเทศนอร์ดิก ให้ด�ำรง ต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การประจ�ำทวีป อเมริกาเหนือ แทน Mr. Lorrain โดย จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 2018 เป็นต้นไป “ผมขอแสดงความยินดีกับ Mr. Lorrain และ Mr. O’Donoghue ที่ได้ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ครัง้ นี้ โดยพวก เขาทั้งสองคนมีความโดดเด่นในการ บริหารธุรกิจทีเ่ หมาะกับต�ำแหน่งใหม่ Mr. Michael O’Donoghue ที่พวกเขาได้รับเป็นอย่างมาก” Mr. Xavier Urbain ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท CEVA Logistics กล่าว “ขณะเดียวกัน ผมอยากกล่าวขอบคุณ Mr. Helmut Kaspers ที่เคยได้ร่วมงานกับ CEVA ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Mr. Kaspers จะ ประสบความส�ำเร็จในการท�ำงานครั้งใหม่” 28  AIRFREIGHT LOGISTICS › December 2017 › Issue 156

Sales Systemwide Meeting’ ซึ่งเป็นการมอบนโยบายให้แก่พนักงานขาย ระวางสินค้าจากสถานีต่างๆ ทั่วโลก ของฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (Cargo) บริษัทการบินไทยฯ โดยมี คุณภัครา เรืองสิรเดโช รอง กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน คุณสุวรรธนะ สีบญ ุ เรือง ผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ฝา่ ยสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน และคุณด�ำรงค์ชัย แสวงเจริญ กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์ (Cargo) ร่วมในพิธีฯ ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การบินไทย สุวรรณภูมิ ทัง้ นี้ การประชุม ‘Cargo & Mail Sales Systemwide Meeting’ จัดขึน้ เพื่อสรุปผลการด�ำเนินงานของฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (Cargo) ในปีทผี่ า่ นมา โดยมีฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯ มอบนโยบายด้านการ บริหาร แผนกลยุทธ์ แผนการขาย รวมทัง้ ร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น เพือ่ ให้ การปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการ

Virgin Atlantic Cargo Names New Directors for Commercial & Business Development and Operations สายการบิน Virgin Atlantic Cargo ประกาศ

แต่งตัง้ ผูอ้ �ำนวยการคนใหม่จ�ำนวนสองท่าน ได้แก่ Mr. Paul Fallon เข้าด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย พาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ และ Ms. Tania Wilson เข้าด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายปฏิบตั กิ าร โดย มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2018 เป็นต้นไป ก่อนหน้านี้ Mr. Fallon ได้ท�ำงานในฝ่าย พาณิชย์ของสายการบินฯ มาตั้งแต่ปี 2003 หลัง จากนั้นจึงได้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนา Mr. Paul Fallon ธุรกิจเป็นระยะเวลาห้าปี จากนัน้ ในเดือนสิงหาคม ปี 2015 ก็ได้เข้ารับต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่าย ปฏิบัติการคลังสินค้าและพัฒนาธุรกิจ ขณะที่ Ms. Wilson ได้เริ่มต้นการท�ำงานกับ Virgin Atlantic ในฐานะวิศวกรฝ่ายพัฒนา และต่อ มาจึงได้เข้ารับต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายความปลอดภัย ประจ�ำสายการบินฯ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความ ปลอดภัยของเทีย่ วบิน การปฏิบตั งิ านภาคพืน้ งาน ด้านวิศวกรรม ห้องโดยสาร และอาชีวอนามัย Mr. Dominic Kennedy กรรมการผู้จัดการ สายการบิน Virgin Atlantic Cargo กล่าวว่า “ใน ฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งทีมผู้บริหารฝ่ายการขนส่ง Ms. Tania Wilson สินค้า ผมเชื่อมั่นว่า Mr. Fallon จะน�ำเอาความรู้ และความเชี่ยวชาญที่มีมาปรับใช้ในการด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่ายพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจ อีกทั้ง ผมยังมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Ms. Wilson ได้เข้ามา ด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายปฏิบตั กิ าร ด้วยประสบการณ์ในการท�ำงานของเธอ จะสามารถช่วยให้การปฏิบตั งิ านมีความปลอดภัยและเป็นประโยชน์กบั ทีมได้”

Airfreight Logistics - 156  
Airfreight Logistics - 156  

How to Ship High-Value Cargo Securely

Advertisement