Page 25

ส�ำหรับการขนส่งสินค้า สิ่งแรกที่ทุกคนนึกถึงคือ ความปลอดภัยในการขนส่ง เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมสินค้า การบรรจุลงบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม การขนถ่ายสินค้า ไปจนถึงการขนส่งสินค้าถึงมือผู้รับให้ได้อย่างปลอดภัย เพราะแม้แต่สินค้าทั่วไป ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียหาย และเสี่ยงต่อการโจรกรรมและสูญหายระหว่างการขนส่งได้ หากมีการจัดการและดูแลสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ยิ่งไปกว่านั้น หากสินค้าที่คุณขนส่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงแล้ว ก็ย่อมจ�ำเป็นต้องมีการดูแลและจัดการ อย่างมีระเบียบ มีขั้นตอนการด�ำเนินการที่เข้มงวดและรัดกุมมากกว่าปกติอย่างแน่นอน ล้ ว เราจะรู ้ ไ ด้ อ ย่ า งไรว่ า สินค้าที่เราท�ำการขนส่งถูก จั ด ประเภทอยู ่ ใ นสิ น ค้ า มูลค่าสูงหรือไม่ โดยทั่วไป แล้ว สินค้าทีม่ มี ลู ค่ามากกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ จะถูกจ�ำแนกว่า เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อ การโจรกรรมและมีโอกาสสูญหายระหว่าง การขนส่งมากกว่าสินค้าประเภทอื่น โดย สินค้าทีม่ มี ลู ค่าสูงมีหลากหลายชนิด ตัง้ แต่ เครือ่ งใช้อเิ ล็กทรอนิกส์ สินค้าเภสัชภัณฑ์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งานศิลปะ เครื่อง ประดับ ของสะสม รวมทั้งธนบัตร นอก จากนี้ ยังรวมถึงสินค้าทีม่ ขี นาดใหญ่ตา่ งๆ อีกด้วย โดยจากสถิติใน Global Supply Chain Intelligence Report ระบุว่า ใน ปี 2015 มีสินค้าทั่วโลกที่สูญหายจาก การโจรกรรมรวมมูลค่าถึง 22.6 พันล้าน เหรียญสหรัฐ และทาง BSI คาดว่า ในปี 2016 จีน เยอรมนี อินเดีย เม็กซิโก แอฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริกา อาจมีสนิ ค้าทีถ่ กู โจรกรรมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งพันล้านเหรียญ สหรัฐ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยง สูงกว่าพื้นที่อื่น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์อันตราย

และลดโอกาสที่สินค้าสูญหายระหว่างการขนส่ง ทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องในซัพพลายเชนควรศึกษาและ จั ด เตรี ย มมาตรการด้ า นความปลอดภั ย อย่ า ง รัดกุม นิตยสาร AFL ฉบับนี้ จึงได้รวบรวมข้อ ควรรู้และข้อแนะน�ำ เพื่อเป็นแนวทางให้คุณจัด เตรียมและวางแผนการขนส่งสินค้าให้ถงึ ทีห่ มาย อย่างปลอดภัย

1.เลือกผู้ใช้บริการ ที่มีความน่าเชื่อถือ

กรองบุคลากรเข้าท�ำงานโดยละเอียดและเข้มงวด บริษัทควรได้รับอนุมัติหรือมีใบรับรองที่มีความ น่าเชื่อถือ เมื่อเลือกผู้ให้บริการแล้ว ผู้ส่งควรมีการพูด คุยรายละเอียดในการขนส่งสินค้า ควรท�ำข้อ ตกลงหรือสัญญาส�ำหรับขัน้ ตอนการขนส่งสินค้า ทีช่ ดั เจน มีการวางแผนการขนส่ง เส้นทางการเดิน ทาง และระบุที่หมายในการขนส่ง ตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทางอย่างชัดเจน โดยไม่ควรมีการหยุด จอดพักรถระหว่างทางโดยไม่จ�ำเป็น มีการระบุ รถบรรทุกที่ใช้ และเลือกใช้รถบรรทุกที่มีระบบ รักษาความปลอดภัย หากต้องขนส่งสินค้าระหว่าง ประเทศ ควรระบุเที่ยวบินที่เฉพาะเจาะจง นอก จากนี้ ผูส้ ง่ ต้องสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้า ได้ในทุกขั้นตอนและสามารถติดตามสถานะของ สินค้าได้ตามเวลาจริงอีกด้วย

2.เลือกบรรจุภัณฑ์ที่มี ความแข็งแรงและทนทาน ในการขนส่งสินค้า ผูท้ มี่ สี ว่ นส�ำคัญในการท�ำ หน้าทีข่ นส่งให้ได้อย่างปลอดภัยก็คอื ผูใ้ ห้บริการ ขนส่งสินค้า ซึ่งครอบคลุมทั้งตัวแทนผู้รับจัดการ สินค้า ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ สายการบิน หรือ แม้แต่สายการเดินเรือ ดังนั้น ผู้ส่งควรเลือกผู้ให้ บริการขนส่งสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ และได้รับการรับรองด้านความปลอดภัย รวมทัง้ ควรศึกษาด้วยว่า บริษทั นัน้ มีแนวทางป้อง กันความปลอดภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือ ไม่ และหากบริษทั ดังกล่าว มีการว่าจ้างผูร้ บั เหมา ย่อยหรือมีพันธมิตรในการให้บริการก็ควรตรวจ สอบว่าบริษัทย่อยเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือด้วย หรือไม่เช่นกัน โดยควรมีการตรวจสอบประวัตขิ อง บุคลากร ประวัติการท�ำงาน และมีเกณฑ์การคัด

หากสินค้าที่ท�ำการขนส่งมีขนาดค่อนข้าง เล็กและจ�ำเป็นต้องบรรจุในกล่องบรรจุภณ ั ฑ์ ควร เลื อ กบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ หม่ แ ละมี ความแข็ งแรงทนทาน โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบและ มีความแข็งแรง 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เพื่อ ป้องกันบรรจุภัณฑ์เสียหายระหว่างเคลื่อนย้าย Issue 156 ‹ December 2017 ‹ AIRFREIGHT LOGISTICS 25

Airfreight Logistics - 156  

How to Ship High-Value Cargo Securely

Airfreight Logistics - 156  

How to Ship High-Value Cargo Securely

Advertisement