Page 19

MANUFACTURERS

Boeing, Singapore Airlines Announce Order for 39 Airplanes Chatchaya Jianswatvatana

บริษทั Boeing และสายการบิน Singapore Airlines (SIA) ประกาศข้อตกลงในการสั่งซื้อ

เครื่องบิน Boeing 777-9 จ�ำนวน 20 ล�ำ และ เครื่องบิน Boeing 787-10 จ�ำนวน 19 ล�ำ โดย ค�ำสัง่ ซือ้ ดังกล่าวมีมลู ค่ารวม 13,800 ล้านเหรียญ สหรัฐ Mr. Goh Choon Phong ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร สายการบิน Singapore Airlines กล่าวว่า “สายการบิน SIA เป็นลูกค้าของ Boeing มาเป็น เวลาหลายสิบปี เรามีความยินดีอย่างยิง่ ทีไ่ ด้ตกลง สัญญาสั่งซื้อเครื่องบินล�ำตัวกว้างในครั้งนี้ ซึ่งจะ

ช่วยให้ฝูงบินของเรา ปฏิบัติการด้วยเครื่องบิน รุ่นใหม่และมีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน เชื้อเพลิง” โดยปัจจุบนั SIA มีเครือ่ งบิน Boeing 777 ในปฏิบตั กิ ารมากกว่า 50 ล�ำ และยังมีการสัง่ ซือ้ เครือ่ งบิน Boeing 787-10 ซึง่ คาดว่าจะได้รบั มอบ ในช่วงครึง่ ปีแรกของปี 2018 โดยก่อนหน้านี้ สายการบินฯ ได้สั่งซื้อเครื่องบิน 787-10 เป็นจ�ำนวน 30 ล�ำ ท�ำให้ปจั จุบนั SIA มีคำ� สัง่ ซือ้ เครือ่ งบินรุน่ ดังกล่าวรวม 49 ล�ำ และถือเป็นสายการบินฯ ที่ มีการสั่งซื้อเครื่องบินรุ่นดังกล่าวเป็นจ�ำนวนมาก ที่สุดรายหนึ่ง

AIRLINES

CargoLogicAir Launches New London-DubaiHong Kong Service Chatchaya Jianswatvatana

สายการบิน CargoLogicAir (CLA) เปิดให้

บริการขนส่งสินค้ารายสัปดาห์ เชือ่ มต่อ London และ Frankfurt ไปยัง Dubai และ Hong Kong ทัง้ นี้ บริการใหม่ดงั กล่าว ให้บริการด้วยเครือ่ งบินขนส่งสินค้า Boeing 747-8 โดยสามารถขนส่ง สินค้าได้ถงึ 135 ตันต่อสัปดาห์ จากทวีปยุโรปไป ยังภูมิภาคตะวันออกกลาง และ Hong Kong อีก ทัง้ ยังให้บริการเชือ่ มต่อเส้นทางตรงระหว่าง Hong Kong และท่าอากาศยาน London Stansted โดยบริการเส้นทางใหม่ดงั กล่าว เป็นการเปิดให้ บริการถัดจากเทีย่ วบินระหว่าง London Stansted ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติ Mexico City ให้ บริการผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ HartsfieldJackson Atlanta เมือ่ เดือนสิงหาคม ทีผ่ า่ นมา ให้ บริการด้วยเครื่องบิน Boeing 747-400 จ�ำนวน สองเที่ยวต่อสัปดาห์ โดยบริการนี้จะเข้าจอดที่ Houston, Frankfurt และ Abu Dhabi ซึ่งช่วย

ให้ CLA สามารถเสนอบริการที่หลากหลาย ทั้ง ในเส้นทางระหว่างทวีปยุโรปและ Mexico, ยุโรปตะวันออกกลาง และสหรัฐอเมริกา-ตะวันออก กลาง

LOGISTICS

Flybe Renews B&H Contract Juthamart Nawwarad

B&H Worldwide ผู้ให้บริการโลจิสติกส์

อากาศยาน ขยายความเป็นพันธมิตรกับสายการบิน Flybe ด้วยการเป็นผู้บริหารจัดการชิปเมนท์ทมี่ คี วามเร่งด่วนและสินค้าทีม่ นี ำ�้ หนักมาก ทั้งขาเข้าและขาออก โดย B&H จะน�ำเสนอโซลูชั่นในการจัดการ ชิปเมนท์ทมี่ คี วามอ่อนไหวต่อเวลาให้กบั สายการบินฯ เพื่อให้สามารถจัดการกับซัพพลายเชนที่มี ความซับซ้อน และสร้างความมัน่ ใจให้กบั สายการบินฯ ว่าจะสามารถปฏิบตั กิ ารได้อย่างราบรืน่ และ ปลอดภัย โดยบริการดังกล่าวจะปฏิบัติการผ่าน ศูนย์ กลางของ B&H ในท่าอากาศยาน London Heathrow อีกทัง้ ยังจะน�ำระบบ OnTrack ซึง่ เป็น ระบบไอทีทมี่ ปี ระสิทธิภาพสูง มาใช้ในการบริหาร จัดการในทุกขั้นตอนการท�ำงาน Mr. Stuart Allen ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท B&H Worldwide กล่าวว่า “ส�ำหรับการ ปฏิบัติการเครื่องบินภาคพื้นดินและโลจิสติกส์ แบบเร่งด่วนจ�ำเป็นต้องใช้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญใน การจัดการและส่งมอบชิ้นส่วน ซึ่งทีมงานของ B&H ล้วนแต่เป็นบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและ มีประสบการณ์ในการให้บริการเป็นอย่างดี เรารูส้ กึ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สายการบินฯ ตัดสินใจขยาย ระยะสัญญาฉบับนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ สายการบินฯ ว่าจะได้รบั ประโยชน์จากบริการของ เรา เราจึงได้วางแผนการพัฒนาบริการโลจิสติกส์ อากาศยานอย่างต่อเนื่อง” นอกจากนี้ B&H ยังจะให้บริการโซลูชั่นเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการขนส่งสินค้าให้ กับสายการบิน Flybe ควบคูไ่ ปกับการรายงานและ การวิเคราะห์ทางการเงิน รวมไปถึงการพัฒนา ประสิทธิภาพของระบบไอที ผ่าน B&H InTech ซึ่งเป็นหน่วยงานในเครือบริษัทฯ ด้วย

Issue 156 ‹ December 2017 ‹ AIRFREIGHT LOGISTICS 19

Airfreight Logistics - 156  

How to Ship High-Value Cargo Securely

Airfreight Logistics - 156  

How to Ship High-Value Cargo Securely

Advertisement