Page 17

MANUFACTURERS

Boeing & Azerbaijan Airlines Ink Deal Juthamart Nawwarad

เมือ่ เร็วๆ นี้ สายการบิน Azerbaijan Airlines

(AZAL) ประกาศสัง่ ซือ้ เครือ่ งบิน Boeing รุน่ 787 Dreamliners จ�ำนวนแปดล�ำ และแสดงความจ�ำนง ในการสั่งซื้อเครื่องบินขนส่งสินค้าขนาดใหญ่อีก จ�ำนวนสองล�ำ ภายในงาน Dubai Air Show 2017 โดยข้อตกลงดังกล่าวมีมลู ค่าประมาณ 1.9 พันล้าน เหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ สายการบิน Azerbaijan Airlines ยังประกาศว่าจะเข้าร่วมเป็นลูกค้ารายแรก ในโครงการ 787 Landing Gear Exchange Program ซึง่ เป็นโครงการทีบ่ ริษทั Boeing Global Services จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโซลูชั่นในราคา ที่ ถู ก ลง ส� ำ หรั บ การปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งยนต์ แ ละ อุปกรณ์การลงจอดส�ำหรับฝูงเครื่องบินตระกูล Dreamliner ของสายการบินฯ ทีป่ จั จุบนั มีจำ� นวน จ�ำนวนเจ็ดล�ำแล้ว Mr. Jahangir Askerov ประธาน สายการบิน Azerbaijan Airlines กล่าวว่า “การสั่งซื้อเครื่อง บินรุ่น 787 Dreamliner เพิ่มเติมนี้ จะช่วยขยาย ขีดความสามารถของสายการบินฯ ได้เป็นอย่าง มาก และท�ำให้เราสามารถให้บริการไปยังปลาย ทางทีห่ ลากหลาย และรองรับลูกค้าได้มากขึน้ อีก ทั้ง เรายังรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ขยายความ เป็นพันธมิตรร่วมกับบริษัท Boeing ซึ่งเป็น พันธมิตรที่มีความน่าเชื่อถือ ทั้งด้านเครื่องบินที่ ทันสมัย รวมถึงการปฏิบัติการและการดูรักษา เครื่องบิน” “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่สายการบิน Azerbaijan Airlines มีความเชื่อมั่นในเครื่องบิน Boeing 787 ซึง่ เป็นเครือ่ งบินทีม่ ปี ระสิทธิภาพด้าน การประหยัดเชื้อเพลิงที่โดดเด่น โดยเครื่องบิน รุ่น 787 Dreamliner จะมีบทบาทส�ำคัญในแผนการพัฒนาของสายการบินฯ โดยจะช่วยให้พวก เขาสามารถเปิดเส้นทางใหม่เพิ่มเติมและมีส่วน ส�ำคัญในการสร้างความส�ำเร็จระยะยาวของพวก เขา” Mr. Kevin McAllister ประธานและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Boeing Commercial Airplanes กล่าว

GROUND & CARGO HANDLING

Hactl Breaks Three More Records Juthamart Nawwarad

เมือ่ เร็วๆ นี้ บริษัท Hactl ผู้ปฏิบัติการจัดการ

สินค้าภาคพื้นดินรายใหญ่ที่สุดในท่าอากาศยาน Hong Kong เปิดเผยว่า สถิติการปฏิบัติการใน ช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน ปี 2017 ได้ท�ำลายสถิติเดิมที่เคยท�ำไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2016 ทั้งสิ้นสามสถิติ

โดยที่ SuperTerminal 1 บริษัทฯ ได้มีการ บริหารจัดการสินค้าส่งออกในเดือนพฤศจิกายน ปี 2017 จ�ำนวน 31,280 ตัน ท�ำลายสถิติในช่วง เดือนเดียวกันของปี 2016 ที่มีการจัดการสินค้า ส่งออก 30,593 ตัน และในสัปดาห์เดียวกัน การ จัดการสินค้าโดยรวมทั้งหมดภายในเทอร์มินอล มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 42,471 ตัน ซึ่งเป็นการท�ำลาย สถิติของเดือนพฤศจิกายน ปี 2016 ที่มีการจัด การสินค้ารวม 41,926 ตัน ขณะเดียวกัน Hactl ได้ให้บริการแก่เครือ่ งบินขนส่งสินค้า จ�ำนวน 102 ล�ำ ภายในวันเดียว เมือ่ วันที่ 5 พฤศจิกายน และ เป็นการท�ำลายสถิติการให้บริการแก่เครื่องบิน ขนส่งสินค้าทีม่ ากทีส่ ดุ ของวันที่ 23 พฤศจิกายน ปี 2016 ที่มีจ�ำนวน 101 ล�ำ

AIRPORTS

New Cargo Carrier Launches Twice-Weekly Service to Morocco Juthamart Nawwarad

ท่าอากาศยาน Frankfurt ต้อนรับสายการบิน

Royal Air Maroc ส�ำหรับการปฏิบัติการเที่ยว บินขนส่งสินค้าจาก Frankfurt ไปยัง Casablanca จ�ำนวนสองเที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทุกวันพฤหัสบดี และวันเสาร์ โดยได้เริ่มปฏิบัติการการบินแล้ว ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

Mr. Felix Kreutel รองประธานอาวุโส บริษทั Fraport AG กล่าวว่า “เครือข่ายเส้นทางสู่ทวีป แอฟริกาและอเมริกาใต้ของสายการบิน Royal Air Maroc ได้เปิดโอกาสให้แก่ลูกค้าของเราใน การเชือ่ มต่อไปยังตลาดอืน่ ๆ ขณะนีต้ ลาดในทวีป อเมริกาใต้ก�ำลังมีการเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย หลังจากมีช่วงเวลาที่ถดถอยเป็นระยะเวลานาน โดยสายการบินฯ ได้ให้โอกาสแก่เราในการมีสว่ น ร่วมกับการเติบโตนี้” ทั้งนี้ Royal Air Maroc เป็นสายการบินฯ ขนส่งสินค้าล�ำดับที่ 29 ที่ได้ปฏิบัติการในท่า อากาศยาน Frankfurt ซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในยุโรปในแง่ของปริมาณสินค้า โดยท่า อากาศยานฯ ได้ให้บริการแก่เทีย่ วบินขนส่งสินค้า โดยเฉพาะจ�ำนวน 22,000 เที่ยวบินต่อปี Issue 156 ‹ December 2017 ‹ AIRFREIGHT LOGISTICS 17

Airfreight Logistics - 156  

How to Ship High-Value Cargo Securely

Airfreight Logistics - 156  

How to Ship High-Value Cargo Securely

Advertisement