Page 16

INDUSTRY NEWS ›

AIRLINES

Emirates SkyCargo Becomes Preferred Logistics Partner for Mohammed Bin Rashid Space Centre Juthamart Nawwarad

เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน ทีผ่ า่ นมา สาย

การบิน Emirates SkyCargo ได้ลงนามบันทึก ความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับ Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC) เพือ่ เป็นพันธ-

มิตรด้านโลจิสติกส์ส�ำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์อวกาศและเทคโนโลยีขนั้ สูงในเมือง Dubai

LOGISTICS

DHL Supports Leipzig Gewandhaus Orchestra on its Tour of Europe and Asia Juthamart Nawwarad

DHL Trade Fair & Events หน่วยธุรกิจของ

บริษทั DHL Global Forwarding ให้การสนับสนุน วงออร์เคสตรา Gewandhaus Orchestra ในฐานะ พันธมิตรด้านโลจิสติกส์อย่างเป็นทางการ ส�ำหรับ การทัวร์คอนเสิร์ตระดับโลก โดยการทัวร์คอนเสิรต์ ครั้งใหญ่นี้จะมีการจัดแสดงวงออร์เคสตรา รูปแบบพิเศษถึง 17 ครั้ง ทั่วทั้งทวีปยุโรปและ เอเชีย โดยได้เริ่มเปิดแสดงครั้งแรกใน London เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม และได้ท�ำการแสดงรอบ

16  AIRFREIGHT LOGISTICS › December 2017 › Issue 156

สุดท้ายใน Taipei เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ทั้งนี้ DHL ได้รับหน้าที่รับผิดชอบในการ จัดการขนส่งอุปกรณ์ของวง Gewandhaus Orchestra มายาวนานกว่า 10 ปี ซึง่ การจัดการขนส่ง อุปกรณ์สำ� หรับการจัดแสดงคอนเสิรต์ นัน้ จ�ำเป็น ต้องอาศัยความเชีย่ วชาญเป็นอย่างมาก เนือ่ งจาก วงออร์เคสตราหนึง่ วงประกอบด้วยเครือ่ งดนตรีที่ มีความอ่อนไหวและมีมูลค่าสูง การขนส่งในแต่ ละครั้งจึงต้องมีทั้งความปลอดภัยและความตรง ต่อเวลา ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจ

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ได้มี His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum ประธานและหัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มสายการบิน Emirates, Mr. Nabil Sultan รองประธานอาวุโสฝ่ายขนส่งสินค้า สายการบิน Emirates และ Mr. Salem Al Marri ผู้ช่วยผู้ อ�ำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคนิค ศูนย์ Mohammed Bin Rashid Space Centre เข้าร่วม การลงนาม ภายในงาน Dubai Airshow โดยภายใต้การลงนาม MoU ในครั้งนี้ สาย การบินฯ จะเป็นพันธมิตรร่วมกับ MBRSC ใน การให้บริการขนส่งทางอากาศส�ำหรับดาวเทียม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอวกาศของ องค์กร และร่วมกันพัฒนาโซลูชั่นการขนส่งทาง อากาศแบบใหม่ เพือ่ รองรับการปฏิบตั งิ านทีก่ ว้าง ขึ้นในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ Mr. Nabil Sultan รองประธานอาวุโสฝ่าย ขนส่งสินค้า สายการบิน Emirates กล่าวว่า “เรา รูส้ กึ ยินดีทไี่ ด้รว่ มงานกับ MBRSC ในฐานะพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ UAE’s National Space Programme โดยสายการบินฯ ของเรามีประสบการณ์อย่างยาวนานในการขนส่งอุปกรณ์และ เทคโนโลยีที่มีความละเอียดอ่อน อีกทั้งเรายังมี โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และเจ้าหน้าที่ซึ่ง ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สินค้าที่มีความอ่อนไหวนี้จะได้รับการปกป้อง อย่างดีที่สุด” เกิดขึน้ ระหว่างการขนส่ง ชิน้ ส่วนหรือเครือ่ งดนตรี ต่างๆ จะได้รับการเก็บอยู่ในตู้สินค้าที่มีอุณหภูมิ 18-20 องศาเซลเซียส Mr. Gregor Klammer ผู้จัดการฝ่ายบริการ ประจ�ำ DHL Trade Fairs and Events กล่าวถึง การขนส่งวัตถุทมี่ คี วามละเอียดอ่อนว่า “การขนส่งอุปกรณ์ไปยังปลายทางในแต่ละครัง้ จ�ำเป็นต้อง หลีกเลีย่ งการกระแทก หรือการแปรผันของอุณหภูมิ เพราะหากเครื่องดนตรีได้รับอุณหภูมิที่ร้อน หรือเย็นมากเกินไป อาจท�ำให้เกิดความเสียหาย ได้ ดังนัน้ วิธที จี่ ะหลีกเลีย่ งความเสีย่ งนีค้ อื การใช้ ตู้สินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ” นอกจากนี้ DHL ยังให้การดูแลครอบคลุมถึง อุปกรณ์และสินค้าอืน่ ๆ ด้วย อาทิ ขาตัง้ โน้ตดนตรี เสือ้ ผ้า และอุปกรณ์ทกุ อย่างทีใ่ ช้ในการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้ รวมถึงบริการจัดการด้านศุลกากรที่ จ�ำเป็นทั้งหมด

Airfreight Logistics - 156  

How to Ship High-Value Cargo Securely

Airfreight Logistics - 156  

How to Ship High-Value Cargo Securely

Advertisement