Page 15

INDUSTRY ASSOCIATIONS

IATA, African Development Bank Sign MoU to Advance Africa’s Aviation Chatchaya Jianswatvatana

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และกลุ่มธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่ง

แอฟริกา (African Development Bank หรือ AfDB) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพือ่ สร้างกรอบการท�ำงานร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการบินในแอฟริกา โดยภายใต้กรอบการท�ำงานของบันทึกความ เข้าใจดังกล่าว IATA และ AfDB จะร่วมมือเป็น พันธมิตรกัน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนา สังคมในแอฟริกา ด้วยการวางรากฐานอุตสาหกรรม การบินที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ทัง้ สององค์กรได้มงุ่ มัน่ คิดค้นและปรับใช้โครงการ ต่างๆ ร่วมกัน ทัง้ การร่วมมือเชิงเทคนิคเพือ่ ขยาย

ขอบข่าย รวมทัง้ การพัฒนาความสามารถในการ เชื่อมต่อถึงกัน ความปลอดภัย และโครงสร้าง พื้นฐานของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ Mr. Alexandre de Juniac อธิบดีและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจ�ำ IATA กล่าวว่า “ปัจจุบนั อุตสาหกรรมการบินในแอฟริกา มีเงิน สนับสนุนเศรษฐกิจทัง้ หมด 72.5 พันล้านเหรียญ สหรัฐ และมีต�ำแหน่งงานทั้งหมด 6.8 ล้าน ต�ำแหน่ง ซึง่ ในอีก 20 ปีขา้ งหน้า คาดการณ์วา่ อุตสาหกรรมการบินจะมีการเติบโตราว 6 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางการท�ำงาน ขึน้ อย่างมาก แต่การทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จได้นนั้ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยบังเอิญ แต่สิ่งส�ำคัญคือ

การมีพนั ธมิตรทีแ่ ข็งแกร่ง การลงนามบันทึกความ เข้าใจร่วมกับ AfDB จะช่วยเสริมสร้างการเติบโต และพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของแอฟริกา และ หากส�ำเร็จก็จะช่วยพัฒนาและเปลี่ยนแปลงชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนในทวีปแอฟริกา ซึ่งมีมาก กว่า 54 ประเทศ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้” Mr. Akinwumi Adesina ประธาน ประจ�ำ AfDB กล่าวว่า “ภาคส่วนด้านการบิน ถือว่าเป็น ภาคส่วนที่มีความส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น การเปิดโอกาสให้กบั นักลงทุน ซึง่ หากสถานทีน่ นั้ เป็นสถานทีท่ เี่ ข้าถึงยาก ก็จะมีนกั ลงทุนเพียงไม่กี่ รายทีเ่ ข้ามาท�ำการลงทุน ดังนัน้ จึงเป็นเหตุผลว่า เหตุใดความสะดวกสบายในการเดินทางด้วยเครือ่ ง บิน ถึงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการเติบโตทาง เศรษฐกิจ ดังนัน้ เราจึงควรมุง่ มัน่ เสริมสร้างความ สามารถทางการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมการ บินระดับภูมิภาค และลดค่าใช้จ่ายลง มุ่งมั่นเพิ่ม ประสิทธิภาพ และยกระดับความสามารถและความ สะดวกสบายในการเชื่อมต่อถึงกัน”

LOGISTICS

Bolloré Logistics-Oro Inc. Partnership Launches B2B e-Commerce Platform Chatchaya Jianswatvatana

Bolloré Logistics ผู้ให้บริการโลจิสติกส์

และบริการขนส่งสินค้าชั้นน�ำของโลก ได้ร่วมมือ กับ บริษทั Oro Inc. เพือ่ ร่วมกันให้บริการแก่ลกู ค้า B2B ส�ำหรับธุรกิจ e-Commerce รวมถึงการ ปฏิบตั กิ ารบริการต่างๆ ทัง้ นี้ การร่วมมือดังกล่าว มี จุดประสงค์เพือ่ ยกระดับการด�ำเนินธุรกิจระหว่าง บริษัทค้าปลีกหลายช่องทางกับบริษัทของลูกค้า ให้มคี วามสะดวกมากขึน้ รวมทัง้ ยังช่วยเพิม่ ความ รวดเร็วและช่วยให้ขั้นตอนการเตรียมการสั่งซื้อ การจัดการสินค้า และการจัดส่ง ซึ่ง Bolloré Logistics เป็นผูด้ แู ล มีความง่ายดายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริการดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของ ความส�ำเร็จของช่องทางการขายผ่านระบบดิจิ-

ตอลโดยตรงให้กับลูกค้า โดยมีการปรับใช้กับ e-Commerce ส�ำหรับธุรกิจแบบ B2B โดยมีการ ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 6.7 พันล้านเหรียญ สหรัฐ ภายในปี 2020 อีกด้วย โดย ORO ได้ชว่ ย เหลือ Bolloré Logistics ให้สามารถบริการต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งในอดีตบริษัทฯ ยังไม่สามารถท�ำได้

อาทิ การจัดเก็บสินค้าที่ไม่สามารถขายได้ นอก จากนี้ จากการทีบ่ ริษทั ข้ามชาติให้ความส�ำคัญกับ การก�ำหนดราคา เพือ่ รักษาความสามารถทางการ แข่งขัน โซลูชั่นระหว่าง Bolloré Logistics และ ORO ก็จะช่วยเพิม่ มูลค่า ผ่านช่องทางการติดต่อ กับลูกค้าที่มีความราบรื่นได้ ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว แพลตฟอร์ม Oro Commerce ซึ่งออกแบบมาเฉพาะส�ำหรับกลุ่ม ธุรกิจประเภท B2B ถูกใช้งานบนเครือข่ายข้อมูล LINK ของ Bolloré Logistics โดย LINK ช่วยให้ ลูกค้าสามารถติดตามสถานะสินค้าได้ตามเวลา จริง สถานะสินค้าคงคลัง สถานะสินค้าตั้งแต่รับ มาจากซัพพลายเออร์ ไปจนถึงการขนส่งสินค้าถึง มือลูกค้า รวมทัง้ การอัพเดตสถานะต่างๆ โดยอิง ข้อมูลจากการขนส่งสินค้าทางทะเล ทางอากาศ และทางบก คลังสินค้า กรมศุลกากร และผูม้ สี ว่ น เกีย่ วข้องกับซัพพลายเชนรายอืน่ ๆ โดย LINK มี ผูใ้ ช้งานมากกว่า 5,300 คน โดยมีผใู้ ช้งานเฉพาะ มากกว่า 20,000 คนต่อเดือน และมีการเข้าดู แพลตฟอร์มมากกว่า 400,000 คนต่อเดือน Issue 156 ‹ December 2017 ‹ AIRFREIGHT LOGISTICS 15

Airfreight Logistics - 156  

How to Ship High-Value Cargo Securely

Airfreight Logistics - 156  

How to Ship High-Value Cargo Securely

Advertisement