Page 13

AIRLINES

NAS Extends Cargo Handling Contract with AFS Kenya Mr. Gonzalo Jacob

Panthita Phensawang

สายการบิน Network Airline Services (NAS) ลงนามขยายสัญญาความร่วมมือกับ

บริษัท Africa Flight Services Kenya (AFS Kenya) ในการให้บริการจัดการสินค้าภาคพืน้ ดิน ส�ำหรับเที่ยวบินของสายการบินฯ ที่ให้บริการไป ยัง Nairobi จ�ำนวนสี่เที่ยวบินต่อสัปดาห์ บริษัท AFS Kenya ให้บริการจัดการสินค้า ภาคพื้นราว 11,500 ตันต่อปี ส�ำหรับเที่ยวบิน ขนส่งสินค้าที่มาจาก Liege ประเทศเบลเยียม ซึง่ ปฏิบตั กิ ารด้วยเครือ่ งบิน รุน่ MD-11 และเครือ่ ง บินขนส่งสินค้า Boeing 747 โดยสินค้าขาเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าทั่วไป ก่อนที่สายการบิน

จะขนส่งสินค้าส่งออกประเภทดอกไม้สด ผลไม้ สด และผักสด ไปยังตลาดผู้บริโภคในสหราช อาณาจักรและยุโรป ผ่านท่าอากาศยาน Doncaster Sheffield Airport ในสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ บริษัท AFS Kenya เป็นหนึ่งในผู้ให้ บริการ จัดการสินค้าภาคพื้นดินที่ใหญ่ที่สุดใน

เคนยา โดยปฏิบัติการที่ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะ ด้านในท่าอากาศยาน Nairobi เพือ่ สนับสนุนลูกค้า ในการจัดการขนส่งสินค้าเน่าเสียง่ายจากเคนยา นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้บริการพืน้ ทีจ่ ดั เก็บสินค้า ควบคุมอุณหภูมริ ะดับ 2-8 องศาเซลเซียส ขนาด 4,735 ตารางเมตร พร้อมระบบจัดเก็บสินค้าแบบ ETV (Elevated Transfer Vehicles) ซึง่ มีพนื้ ทีจ่ ดั เก็บตู้ ULD จ�ำนวน 172 ตู้ Mr. Gonzalo Jacob ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั Africa Flight Services Kenya กล่าวว่า “สายการบิน NAS ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทั้ง จากและไปยังประเทศเคนยา รวมทัง้ การเชือ่ มต่อ จากและไปยังยุโรป โดยล่าสุดสายการบินฯ ได้ ให้บริการสี่เที่ยวบินขนส่งสินค้าจาก Nairobi จ�ำนวนสี่เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เรารู้สึกยินดีเป็น อย่างยิ่งที่มีบทบาทส�ำคัญในความส�ำเร็จครั้งนี้ ด้วยคุณภาพและบริการทีน่ า่ เชือ่ ถือ เราจึงได้ขยาย สัญญาความร่วมมือกับ NAS และเราหวังเป็น อย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตอย่าง ต่อเนือ่ งในภูมภิ าคนี”้

AIRLINES

AA Cargo Transports China’s Summer Palace Treasures to the US Juthamart Nawwarad

สายการบิน American Airlines Cargo

ประสบความส�ำเร็จในการขนส่งสมบัตปิ ระจ�ำชาติ ของจีน จ�ำนวนมากกว่าหกตัน จาก Beijing ไป ยัง Los Angeles โดยได้ท�ำการขนย้ายสินค้า มูลค่าสูงเหล่านีจ้ ากพิพธิ ภัณฑ์พระราชวังฤดูรอ้ น ในประเทศจีนไปยังสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก ในการให้บริการขนส่งครั้งนี้ สายการบินฯ ได้ร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ Bowers ซึ่งเป็นหนึ่งใน พิพิธภัณฑ์ที่ดีและใหญ่ที่สุดใน Orange County

โดยได้ทำ� งานร่วมกับภัณฑารักษ์อย่างใกล้ชดิ ใน การคัดเลือกเรื่องราวที่ส�ำคัญและน่าสนใจของ จักรพรรดินี Dowager Cixi รวมถึงการดูแล ส�ำหรับการเคลื่อนย้ายและบรรจุภัณฑ์สินค้า ซึ่ง ชิ้นงานเหล่านี้ได้ถูกน�ำไปประกอบการจัดแสดง เป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา และได้เปิดให้เข้า ชมในวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา Mr. Rick Elieson ประธาน สายการบิน American Airlines Cargo กล่าวว่า “นับเป็น เกียรติอย่างยิง่ ทีเ่ ราได้เป็นผูใ้ ห้บริการขนส่งสินค้า และเป็นส่วนหนึ่งในการน�ำเสนอนิทรรศการอัน ยิ่งใหญ่นี้ไปสู่โลกตะวันตกเป็นครั้งแรก ผมรู้สึก ภูมิใจเป็นอย่างมากที่ทีมงานของเรามีการปฎิบัติ งานอย่างดีเยี่ยมในการรักษาความสมบูรณ์ของ วัตถุอันมีค่าเหล่านี้”

Issue 156 ‹ December 2017 ‹ AIRFREIGHT LOGISTICS 13

Airfreight Logistics - 156  
Airfreight Logistics - 156  

How to Ship High-Value Cargo Securely

Advertisement