Page 12

INDUSTRY NEWS ›

AIRLINES

AIRLINES

Vietjet and Pratt & Whitney Announce Selection of PurePower Geared Turbofan for Aircraft Orders Juthamart Nawwarad

สายการบิน Vietjet และบริษทั Pratt & Whitney ผูน้ ำ� ระดับโลกด้านการออกแบบ ผลิต

และซ่อมบ�ำรุงเครื่องยนต์ส�ำหรับเครื่องบินและ อุปกรณ์เสริมก�ำลังเครื่องยนต์ ร่วมกันประกาศ การเลือกใช้ PurePower Geared Turbofan (GTF) ของบริษทั ฯ เพือ่ เป็นเครือ่ งยนต์สำ� หรับเครือ่ งบิน ใหม่จ�ำนวน 10 ล�ำของสายการบินฯ โดยการประกาศข้อตกลงในครัง้ นี้ เกิดขึน้ ใน งานประชุม APEC 2017 และการเยือนเวียดนาม อย่างเป็นทางการครัง้ แรกของ Mr. Donald Trump

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดยมี H.E. Tran Dai Quang ประธานาธิบดี สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม และเจ้าหน้าที่จากสายการบิน Vietjet และบริษทั Pratt & Whitney ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ ข้อตกลงดังกล่าวมีมูลค่าทั้งสิ้น 600 ล้าน เหรียญสหรัฐ “เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เพิ่มเครื่องบิน ใหม่จ�ำนวน 10 ล�ำที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ GTF เข้าสู่ฝูงบินของเรา และเราหวังว่าจะได้เห็น ถึงผลการปฏิบตั งิ านทีด่ เี ยีย่ ม รวมถึงประโยชน์ดา้ น การรักษาสิ่งแวดล้อม” Mr. Dinh Viet Phuong รองประธาน สายการบิน Vietjet กล่าว

LOGISTICS

Hong Kong Airlines Signs AOG Logistics Contract with B&H Worldwide Panthita Phensawang

บริษทั B&H Worldwide ลงนามสัญญาความ ร่วมมือกับสายการบิน Hong Kong Airlines ใน การให้บริการด้านการจัดส่งอะไหล่สำ� หรับเครือ่ งบินที่จอดรอซ่อม (AOG) โดย B&H จะเป็นผู้ให้ บริการโซลูชั่นจัดส่งสินค้าตามเวลาที่ก�ำหนดแก่ สายการบินฯ ซึง่ ได้ให้บริการไปยังปลายทางมาก กว่า 35 แห่งทั่วทวีปเอเชียและภูมิภาคทะเล แปซิฟิก โดยบริษทั B&H จะเป็นผูด้ แู ลธุรกิจจากศูนย์ ปฏิบตั กิ ารใน Hong Kong ตลอด 24 ชัว่ โมง รวม ทั้งยังเป็นผู้บริหารจัดการสินค้าน�ำเข้า และการ ด� ำ เนิ น พิ ธี ก ารทางศุ ล กากรให้ กั บ สายการบิ น Hong Kong Airlines เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าอะไหล่เครือ่ ง12  AIRFREIGHT LOGISTICS › December 2017 › Issue 156

บินจะได้รับการขนส่งถึงที่หมายตรงตามเวลาที่ ก�ำหนด ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการขนส่งอะไหล่ เครือ่ งบินทีม่ กี ารขยายบริการอย่างต่อเนือ่ ง B&H ยังให้บริการด้านโลจิสจิกส์สำ� หรับ AOG ทั้งจาก และไปยังปลายทางใหม่ๆ อีกด้วย

ANA Receives IATA CEIV Pharma Certification Panthita Phensawang

เมือ่ เร็วๆ นี้ สายการบิน ANA ได้ประกาศว่า ANA เป็ น สายการบิ น สั ญ ชาติ ญี่ ปุ ่ น รายแรกที่ ไ ด้ รั บ ใบรับรอง IATA CEIV Pharma จากสมาคมขนส่ง ทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ส�ำหรับการ ปฏิบัติการขนส่งสินค้าเภสัชภัณฑ์ของสายการ บินฯ ในท่าอากาศยานนานาชาติ Narita International Airport (Tokyo) ทั้งนี้ IATA ได้ออกใบรับรอง CEIV Pharma ให้กบั ผูป้ ระกอบการและองค์กรทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง กับกิจกรรมการด�ำเนินการในซัพพลายเชนขนส่งสินค้าทางอากาศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็น การยกระดับการจัดการสินค้าเภสัชภัณฑ์ให้มี ประสิทธิภาพสูงขึน้ และเป็นการปกป้องสินค้าให้ สามารถคงคุณภาพตลอดการขนส่ง ซึ่งการได้ รับการรับรองครั้งนี้ บริษัทต้องผ่านการทดสอบ ทั้งหมด 250 รายการ นอกจากนี้ ใบรับรองดังกล่าวยังครอบคลุมถึงมาตรฐานและแนวทางการ กระจายสินค้าเภสัชภัณฑ์ (Good Distribution Practice) ของสหภาพยุโรปและองค์การอนามัย โลกด้วย เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารขนส่ ง สิ น ค้ า เภสั ช ภั ณ ฑ์ ใ ห้ มีประสิทธิภาพสูง สายการบิน ANA ได้มีการ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานองค์กร การฝึกอบรม และการบริ ห ารจั ด การที่ มี ม าตรฐาน ซึ่ ง การ ปรับปรุงการปฏิบตั กิ ารเหล่านี้ ท�ำให้สายการบินฯ กลายเป็นสายการบินรายแรกในประเทศญี่ปุ่นที่ ได้ใบรับรองนี้ นอกจากนี้ เมื่อช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ ผ่านมา สายการบิน ANA ยังได้พัฒนาโซลูชั่น ‘PRIO IB Fixed Temp’ ซึ่งเป็นโซลูชั่นควบคุม อุณหภูมิในการขนส่งสินค้า เพื่อคงคุณภาพของ สินค้าตลอดการขนส่งให้ตรงต่อความต้องการ ของลูกค้าด้วย

Airfreight Logistics - 156  
Airfreight Logistics - 156  

How to Ship High-Value Cargo Securely

Advertisement