Page 11

AIRLINES

Emirates Places Order for 40 Boeing 787 Dreamliners Juthamart Nawwarad

Emirates Airlines ประกาศสั่งซื้อเครื่องบิน

รุน่ Boeing 787-10 Dreamliners จ�ำนวน 40 ล�ำ รวมมูลค่า 15.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทัง้ นี้ พิธลี งนามสัง่ ซือ้ เครือ่ งบินดังกล่าวมีขนึ้

ในวันเปิดงาน Dubai Airshow 2017 โดยมีแขก ผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ครั้งนี้ อาทิ Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum รองประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี

แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเจ้าผู้ครองรัฐ Dubai, Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum ประธานและประธานบริหาร สายการบิน Emirates ร่วมลงนามในข้อตกลงการสั่งซื้อ ร่วมกับ Mr. Kevin McAllister ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท Boeing Commercial Airplanes Sheikh Ahmed กล่าวว่า “เครื่องบินที่ได้สั่ง ซื้อในครั้งนี้ จะเริ่มได้รับการส่งมอบในปี 2022 เป็นต้นไป โดยเครื่องบินบางส่วนจะถูกน�ำไป ปฏิบัติการแทนเครื่องบินที่มีอยู่เดิม เพื่อรักษา ความใหม่และประสิทธิภาพของฝูงเครื่องบินของ เรา ขณะที่เครื่องบินส่วนที่เหลือจะน�ำไปปฏิบัติ การเพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนการ เติบโตของเครือข่ายฝูงบินของเราในอนาคต เพราะ เรามองว่า เครือ่ งบิน รุน่ 787 นี้ จะเป็นก�ำลังเสริม ที่ดีเยี่ยมให้แก่ฝูงเครื่องบิน รุ่น 777 และ A380 ที่มีอยู่ของเรา ซึ่งจะท�ำให้สายการบินฯ มีความ ยืดหยุน่ ในการให้บริการไปยังจุดหมายปลายทาง ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น”

LOGISTICS

LPP and Arvato SCM Solutions Open New Distribution Centre in Poland Juthamart Nawwarad

Arvato เปิดตัวศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่

ในเมือง Stryków เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการ ด�ำเนินงานในพื้นที่การขายสินค้าออนไลน์ของ บริษัท LPP โดยการลงทุนครั้งนี้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ LPP และ Arvato ใน ภาคส่วนธุรกิจ e-Commerce ในปีต่อๆ ไปโดย ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่ใน SEGRO Logistics Park เมือง Stryków มีพนื้ ทีค่ รอบคลุม 30,000 ตารางเมตร และมีแผนทีจ่ ะขยายพืน้ ทีใ่ ห้ เพิ่มขึ้นเป็น 60,000 ตารางเมตร ภายในสามปี ข้างหน้า ซึง่ การเปิดตัวนีจ้ ะสามารถท�ำให้เกิดการ ด�ำเนินงานได้มากถึง 500 ครั้งในปีแรกของการ ด�ำเนินการ โดยชิปเมนท์ทั้งหมดจะมาจากคลัง

สินค้าจากทั้งในโปแลนด์และต่างประเทศ ทั้งนี้ ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่จะรับผิดชอบการจัด การแบรนด์ e-Commerce เช่น Reserved, Mohito, House และ Sinsay ซึง่ จะท�ำการส่งมอบสินค้า มากกว่าสิบล้านชิน้ ต่อปี และจากการมีทตี่ งั้ อยูใ่ จ กลางโปแลนด์ โดยตัง้ อยูต่ รงข้ามกับทางด่วนหลัก จึงท�ำให้ระยะเวลาในการด�ำเนินการสัง่ และจัดส่ง สินค้าออนไลน์มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น Ms. Lidia Ratajczak-Kluck ผู้อำ� นวยการ และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร บริษทั Arvato SCM Solutions กล่าวว่า “เรารูส้ กึ ยินดีเป็นอย่าง

ยิ่งที่สามารถใช้ระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนในการ เปิดเว็บไซต์ส�ำหรับบริการ e-Commerce ให้แก่ ลูกค้าของ LPP บริษัทเครื่องแต่งกายที่ใหญ่ที่สุด ในโปแลนด์ ซึ่ง LPP เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานสูง สุดด้านการบริการลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ ค�ำนึงถึงแผนพัฒนาแบบไดนามิก เรามีความมัน่ ใจ ว่าความร่วมมือระหว่างสองบริษทั จะเป็นทีพ่ งึ พอ ใจของทัง้ สองฝ่าย และจากความมุง่ มัน่ นีจ้ ะท�ำให้ การจัดการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าอย่างดี ที่สุด” Issue 156 ‹ December 2017 ‹ AIRFREIGHT LOGISTICS 11

Airfreight Logistics - 156  
Airfreight Logistics - 156  

How to Ship High-Value Cargo Securely

Advertisement