Page 1

April 2015 › ISSUE

124 WWW.AIRFREIGHT-LOGISTICS.COM

AIRFREIGHT NEWS FOR THAILAND’S LOGISTICS INDUSTRY

FEATURE

CARGO SECURITY

AND THE DRIVE TO PAPERLESS PROCEDURES

LEAVING PAPER IN THE PAST WIN WORKS WITH BFS

TO MAKE E-AWB SIMPLE AND ACCESSIBLE FOR ALL


¢Íá¹Ð¹Ó ÇÔ¸Õ¡Ò÷ÕèÃÇ´àÃçÇ·ÕèÊØ´áÅлÅÍ´ÀÑÂÊÙ§ÊØ´ 㹡Òâ¹Ê‹§¼ÅÔµÀѳ±ÂÒä»Âѧ·ÑèÇâÅ¡

㹰ҹмٌª¹ÐÃÒ§ÇÑÅ´ŒÒ¹¡ÒúÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤ŒÒÂÍ´àÂÕèÂÁã¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¡Òâ¹Ê‹§ÊÔ¹¤ŒÒ·Ò§ÍÒ¡ÒÈ ÀÙÁÔ㨹ÓàÊ¹Í ºÃÔ¡ÒÃãËÁ‹Å‹ÒÊØ´¢Í§àÃÒ·ÕèÍ͡Ẻ¢Öé¹ à¾×èÍʹͧµÍº¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òâ¹Ê‹§ÂÒáÅÐàǪÀѳ±â´Â੾ÒÐ ´ŒÇÂà·¤â¹âÅÂÕÅ‹ÒÊØ´ã¹´ŒÒ¹ÍØ»¡Ã³ ¢¹Ê‹§ÊÔ¹¤ŒÒẺ¤Çº¤ØÁÍسËÀÙÁÔ »ÃСͺ¡ÑºÊÔ·¸Ô¾ÔàÈɢͧàÃÒã¹´ŒÒ¹ºÃÔ¡ÒᢹÀÒ¤¾×é¹ àÃÒ¨Ö§ÊÒÁÒöÃѺÃͧ䴌¶Ö§ ¤Ø³ÀÒ¾áÅСÒúÙóҡÒà áÅФÇÒÁÊÁºÙóã¹·Ø¡¨Ø´ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¨Ò¡¡ÒÃŧ·Ø¹´ŒÒ¹¡Òýƒ¡ÍºÃÁ·Õè¤Ãͺ¤ÅØÁ·ÑèÇ·Ñé§à¤Ã×Í¢‹ÒÂÃдѺâÅ¡ àÃÒ¨Ö§ÁÑè¹ã¨ä´ŒÇ‹ÒÊÔ¹¤ŒÒ¢Í§¤Ø³¨ÐÊ‹§¶Ö§»ÅÒ·ҧÍ‹ҧ»ÅÍ´ÀÑ·ÕèÊØ´áÅÐÃÇ´àÃçÇ·ÕèÊØ´´ŒÇÂ

ࢌҪÁÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁ·Õè


ISSUE 124

6

INDUSTRY NEWS

20

COVER STORY

April 2015

20 9

Leaving Paper in the Past: WIN Works with BFS to Make e-AWB Simple and Accessible for All

24

FEATURE Cargo Security and Improved Efficiency Drive Air Cargo Industry to Paperless Procedures

28

PEOPLE AND COMPANIES

32

EXECUTIVE SUMMARY

34

FACE TO FACE Wasinee Chiemanukulkit Senior Executive – Cargo Bangkok Airways

24 WWW.AIRFREIGHT-LOGISTICS.COM


PUBLISHER’S MESSAGE

PUBLISHER & EDITOR-IN-CHIEF DWIGHT A. CHIAVETTA dwight@logistics-manager.com STAFF WRITERS SUPPALAK MUENJORN suppalak@logistics-manager.com SUKITPAT PUENGTAMSUJARIT sukitpat@logistics-manager.com PICHANAN TOONKAMTHORNCHAI pichanan@logistics-manager.com CONTRIBUTING WRITER NINA SAYAWAT nina@logistics-manager.com ART & DESIGN DIRECTOR

Looking Forward to PLACI SINCE 2010’S “YEMEN INCIDENT” IN WHICH TERRORISTS SHIPPED EXPLOSIVES IN TONER CARTRIDGES WITHIN PRINTERS, government and industry stakeholders have collaborated to test whether advance data on air cargo shipments can be used for aviation security risk assessment. Today, a number of initiatives in “pre-loading advance cargo information” or PLACI are in place to help the industry enhance security without impeding commercial flows. According to TIACA, PLACI is an additional layer of security in a multilayered, risk-based air cargo system which may be adopted as an optional security enhancement by countries that determine this is a necessary step to address security threats. Even without PLACI, the global air cargo industry has numerous layers of security, as required under each country’s national cargo security programs. PLACI adds to this existing matrix of security measures an additional capability, designed to specifically address a possible “bomb in the box” scenario such as that with the 2010 Yemen incident. PLACI has only one purpose: to identify potential high-risk cargo by analyzing consignment data, which is provided by industry to customs and aviation security authorities early in the air cargo supply chain, and to require any necessary follow up actions.

PRAPAKORN SONWONG prapakorn@logistics-manager.com GRAPHIC DESIGNER SURALAI KHONSALAD suralai@logistics-manager.com FINANCE DIRECTOR ORAWAN WONGTAN orawan@logistics-manager.com ACCOUNTING ASSOCIATE KANJANA MESUB kanjana@logistics-manager.com ADVERTISING TRAFFIC COORDINATOR SUPATTRA PRAPAIBOON supattra@logistics-manager.com CIRCULATION ASSOCIATE NAREENART WANNAPIRUN nareenart@logistics-manager.com INFORMATION TECHNOLOGY MATTHEW GALLYER matthew@logistics-manager.com

PUBLISHED BY

In assessing PLACI, aviation security regulators utilize advanced algorithms, the latest intelligence, and other techniques to determine whether a shipment needs high-risk screening. If so, a regulated party – as recognized by the destination country – must perform the screening. This means that regulators must ensure there are PLACI communication protocols with parties that are authorized to perform high-risk screening. TIACA suggests that the implementation of PLACI regulations should be in a linear fashion. That is, the customs portion of the regulations should be implemented first. This will ensure that industry and regulators are able to transmit the necessary data and messages successfully. Once that is affirmed, the second stage of PLACI regulation may be implemented. The association believes PLACI will gain in efficiency and reduce the burden to industry by leveraging existing supply chain business models – Something we can all look forward to.

TRADE & LOGISTICS SIAM LTD. 888/119 Mahatun Plaza Building, 11th Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand Telephone: + 66 2 650-8690 Facsimile: + 66 2 650-8696 PRINTING BY Accurate Press Company Ltd., Bangkok, Thailand COLOR SEPARATION BY Kiratithanapat Co., Ltd., Bangkok, Thailand SUBSCRIPTIONS Airfreight Logistics is a controlled-circulation monthly publication available free of charge on request to qualified subscribers. Qualified subscribers are professionals in the air cargo logistics services and government or trade officials dealing with airfreight logistics who are based in Thailand. The annual subscription charge for non-qualified readers is USD 150. COPYRIGHT & DISCLAIMER Airfreight Logistics is published by Trade & Logistics Siam Ltd. No part of this publication may be reproduced, duplicated, stored in any retrieval system, or transmitted in any form or by any means without prior written permission of the Publisher. Opinions expressed by authors and contributors are not necessarily those of the Publisher. While every effort is made to ensure the accuracy of the information in this publication, no liability can be accepted for errors, omissions or inaccuracies of any kind.


CARRIERS

AirBridgeCargo Adds Hanoi to Freighter Network Sukitpat Puengtamsujarit

สายการบิน AirBridgeCargo (ABC) ขยาย เครือข่ายระดับโลกสู่ประเทศเวียดนาม ด้วยการ เปิดตัวบริการเทีย่ วบินขนส่งสินค้าสัปดาห์ละสอง ครั้งจากกรุง Hanoi โดยเริ่มเปิดบริการตั้งแต่ 1 เมษายน 2015 เป็นต้นไป เที่ยวบินในบริการดังกล่าวจะออกจากกรุง Hanoi ทุกวันพุธและวันเสาร์ ไปยังศูนย์กลางของ ABC ที่ท่าอากาศยาน Sheremetyevo ของกรุง Moscow โดยไปผ่านที่ Hong Kong และจากกรุง Moscow สามารถเชื่อมต่อไปยังปลายทางอื่นๆ ของ AirBridgeCargo ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ตลาดเอเชียได้เติบโตขึ้นเป็นตลาดที่ส�ำคัญ

ส�ำหรับ ABC และการพัฒนาก็ก�ำลังด�ำเนินไป อย่างต่อเนื่องในปี 2015 นับตั้งแต่ ABC ปฏิบัติ การเที่ยวบินแรกจากภูมิภาคเอเชียในปี 2004 ทางสายการบินฯ มีการเพิม่ รากฐานทางการตลาด

ในภูมภิ าคนีม้ าโดยตลอด ด้วยบริการทีเ่ ชือ่ ถือได้ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ของ ลูกค้าจากตลาดทีม่ คี วามส�ำคัญ ได้แก่ ฮ่องกงและ จีน ญี่ปุ่นและเกาหลี "AirBridgeCargo เชือ่ ว่าการเข้าสูต่ ลาดเวียดนามคือก้าวต่อไปในการพัฒนาตลาดเอเชียซึ่งมี ความส�ำคัญในด้านยุทธศาสตร์ ส�ำหรับทศวรรษที่ ผ่านมา โลกได้เห็นแล้วว่า เอเชียได้กลายเป็นก�ำลัง การผลิตทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของโลก ในขณะเดียวกันก็ยงั เป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดของโลก การพั ฒ นาตลาดของเวี ย ดนามเป็ น ตั ว อย่ า งที่ ชัดเจนอีกอย่างหนึง่ ทีแ่ สดงถึงความแข็งแกร่งและ ศักยภาพที่ต่อเนื่องของภูมิภาคเอเชีย และเรา รูส้ กึ ตืน่ เต้นทีจ่ ะได้เริม่ ต้นการให้บริการลูกค้าของ เราทีน่ นั่ ซึง่ เรามีความมัน่ ใจว่าบริการใหม่ที่ Hanoi จะช่วยเสริมเครือข่ายที่มีอยู่ของเรา และจะเป็น ประโยชน์อย่างยิ่งต่อลูกค้า" Mr. Robert van de Weg รองประธานอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด ของ ABC กล่าว

CARRIERS

Emirates SkyCargo Adds Bali Service Editorial Staff

เมือ่ วันที่ 7 เมษายนทีผ่ า่ นมา Emirates SkyCargo หน่วยธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าของ สายการบิน Emirates เปิดเผยถึงการขยายเส้นทางการให้บริการในเอเชียแปซิฟิก ไปยังเกาะ Bali ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะเป็นการเปิดเส้นทางการค้าใหม่ระหว่างเกาะ Bali และเครือข่าย การบริการกว่า 140 ปลายทาง ของสายการบินฯ

โดย Bali จะเป็นประตูการค้าแห่งที่สองของ Emirates SkyCargo ในอินโดนีเซีย และปลายทาง แห่งที่ 24 ในเอเชียแปซิฟิกภายใต้เครือข่ายการ บริการของสายการบินฯ Emirates SkyCargo สามารถรองรับสินค้า 294 ตัน ต่อสัปดาห์ ไปและกลับจาก Bali โดย ใช้พนื้ ทีร่ ะวางใต้ทอ้ งเครือ่ ง Boeing 777-300 ER ซึ่งจะน�ำมาใช้ปฏิบัติการภายในเส้นทางนี้ นอกจากปลายทางในบาหลีแล้ว Emirates SkyCargo ยังมีบริการรายวันไปยังกรุง Jakarta เมืองหลวง ของอินโดนีเซียอีกสามเที่ยวบินต่อวัน สินค้าทีค่ าดว่าจะมีการส่งออกจาก Bali ประกอบด้วย อาหารทะเล (ปลาสด โดยเฉพาะปลา ทูนา่ ) สินค้าอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน เครือ่ งหนังและงานฝีมือ (ไปยุโรป) ส่วนสินค้าน�ำเข้า คาดว่าจะประกอบด้วย สินค้าอุปโภคบริโภคภายใน ครัวเรือน ของใช้สว่ นบุคคล สินค้าสดเน่าเสียง่าย เภสัชภัณฑ์ และอะไหล่ชนิ้ ส่วนยานยนต์ ซึง่ นอก-

จากเป็นทีต่ อ้ งการใน Bali แล้ว ยังรวมไปถึง Surabaya และ Balikpapan รวมทัง้ พืน้ ทีใ่ กล้เคียงด้วย กรุง Jakarta เป็นประตูการค้าแห่งแรกของ Emirates ในอินโดนีเซีย โดยมีเส้นทางการบริการ รายวันสามเที่ยวบินต่อสัปดาห์ผ่าน Singapore และ Colombo เมืองหลวงของศรีลังกา ซึ่งให้ บริการมาตัง้ แต่ปี 1992 นอกจากนี้ ตัง้ แต่ในเดือน มีนาคม ปี 2013 สายการบินฯ ยังให้บริการเทีย่ วบินรายวันโดยตรงจาก Dubai ไปยัง Jakarta ด้วย เครือ่ ง Boeing 777 อีกด้วย ในปี 2014 ทีผ่ า่ นมา Emirates SkyCargo ปฏิบัติการขนส่งสินค้าคิด เป็นปริมาณรวมทั้งสิ้น 16,000 ตัน ในเที่ยวบิน จาก Jakarta ไปยัง Dubai เที่ยวบินรายวันใหม่ของ Emirates ไปยัง ปลายทาง Bali จะออกเดินทางจาก Dubai โดย ใช้รหัสเที่ยวบิน EK398 เป็นประจ�ำทุกวัน เวลา 08:20 น. และเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ Denpasar ของ Bali ในเวลา 21:40 น. ของ วันเดียวกัน ในขากลับ เที่ยวบินรหัส EK399 จะ ออกเดินทางเวลา 23:40 น. และเดินทางถึงท่า อากาศยานนานาชาติ Dubai เวลา 05:00 น. ของวันถัดไป Issue 124 ‹ April 2015 ‹ AIRFREIGHT LOGISTICS 5


INDUSTRY NEWS ›

FORWARDERS

เมือ่ เดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมา กลุม่ บริษทั M+R

Spedag ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารตั ว แทนรั บ จั ด การขนส่ ง สินค้าและโลจิสติกส์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เปิดส�ำนักงานใหม่ภายใต้ชื่อบริษัท M+R Forwarding ในเมือง Ho Chi Minh City และ Hanoi ประเทศเวียดนาม โดยส�ำนักงานใหม่ทงั้ สองแห่ง นี้จะขึ้นตรงต่อส�ำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคใน ประเทศสิงคโปร์ หลังจากที่ให้บริการแก่ลูกค้าในตลาดเวียดนามมาเป็นเวลาหลายปีภายใต้ความร่วมมือกับ บริษัทพันธมิตร ล่าสุดกลุ่มบริษัท M+R Spedag ตัดสินใจที่จะบริหารจัดการการด�ำเนินงานต่างๆ ภายในตลาดแห่งนี้เองโดยตรง ทั้งนี้ ส�ำนักงานที่ สร้างขึ้นใหม่ในศูนย์กลางทางการค้าหลักทั้งสอง

M+R Spedag Opens Offices in Vietnam Suppalak Muenjorn

แห่งในเวียดนาม รวมถึงทีมปฏิบัติการในท่าเรือ Haiphong นับเป็นการลงทุนครัง้ ส�ำคัญทีแ่ สดงให้ เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ M+R Spedag มีต่อตลาด เวียดนาม Mr. Daniel Richner เจ้าของและประธาน บริหารกลุ่มบริษัท M+R Spedag กล่าวแสดง ความพึงพอใจส�ำหรับการขยายกิจการในครั้งนี้ ว่า “หลังจากที่เราได้เปิดส�ำนักงาน M+R แห่ง แรกๆ ในเอเชียในปี 1985 เราได้ขยายเครือข่าย ส�ำนักงานของเราเองอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคนี้ ซึ่งปัจจุบันมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 45 สาขา การขยาย

เข้าสู่ตลาดเวียดนามครั้งนี้เป็นอีกย่างก้าวหนึ่งที่ เหมาะสมของบริษัทฯ ในการขยายความครอบคลุมสู่ประเทศเศรษฐกิจใหม่ทั้งหมดในเอเชีย ตะวันออก” Mr. Gareth Evans กรรมการบริหาร M+R Forwarding Singapore กล่าวเพิ่มเติมว่า “เรา ภู มิ ใ จเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ใ นที่ สุ ด ก็ ไ ด้ ข ยายความ ครอบคลุมของเราในเวียดนาม จากการใช้ตวั แทน ทางการค้ามาสู่การจัดตั้งส�ำนักงานปฏิบัติการ อย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ M+R Forwarding เราเชื่อมั่นในตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ของเวียดนาม ซึง่ ประกอบด้วยประชากรกว่า 93 ล้านคน และความสามารถของชาวเวียดนามใน การขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นไป อีกตลอดหลายปีข้างหน้า” นับตัง้ แต่กอ่ ตัง้ ขึน้ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมือ่ 60 ปีกอ่ น กลุม่ บริษทั M+R Spedag เติบโต ขึ้นเป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ระดับนานาชาติ ด้วยส�ำนักงานมากกว่า 80 แห่ง และจ�ำนวนพนักงานมากกว่า 2,000 คน

CARRIERS

Turkish Cargo Launches Freighter Service to Chicago Editorial Staff

เมือ่ วันที่ 3 เมษายนทีผ่ า่ นมา Turkish Cargo ได้เสริมความแข็งแกร่งด้านการปฏิบัติการใน สหรัฐอเมริกา โดยการเปิดเส้นทางการบริการไป ยังนคร Chicago ซึ่งจะให้บริการด้วยเครื่องบิน ขนส่งสินค้าอย่างเต็มรูปแบบ การบริการของสายการบิน Turkish Airlines มีการเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในด้านบริการขนส่ง สินค้าและบริการผู้โดยสาร เที่ยวบินขนส่งสินค้า นี้เป็นบริการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการบริการ ด้วยพื้นที่ระวางสินค้าใต้ท้องเครื่องบินโดยสารที่ มีให้บริการอยูใ่ นปัจจุบนั ซึง่ ให้บริการไปยังปลาย ทางในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยบริการเที่ยวบินขนส่งสินค้าไปยังปลาย ทาง Chicago มีตารางการปฏิบัติการดังต่อไปนี้ คือ (เวลาที่ระบุทั้งหมดเป็นเวลาท้องถิ่น - LMT) รหัสเที่ยวบิน TH6555 ออกเดินทางจากท่าอา6  AIRFREIGHT LOGISTICS › April 2015 › Issue 124

กาศยาน Istanbul เวลา 06:50 น. และเดินทาง ถึงท่าอากาศยาน Shannon (ไอร์แลนด์) เวลา 09:20 น. จากนัน้ จะออกเดินทางไปยังปลายทาง ท่าอากาศยาน Chicago O'Hare โดยเริม่ ออกเดิน ทางเวลา 10:50 น. และถึงปลายทางใน Chicago เวลา 12:50 น. ในขากลับ เที่ยวบินรหัส TH6556 จะออก เดินทางจากท่าอากาศยาน Chicago O’Hare เวลา 15:50 น. และเดินทางถึงท่าอากาศยาน Maastricht Aachen (เนเธอร์แลนด์) เวลา 07:50 น. จากนั้นจะออกเดินทางในเวลา 08:35 น. เพื่อ กลับไปยังท่าอากาศยาน Istanbul โดยก�ำหนด เดินทางถึงที่หมายเวลา 12:40 น. ของวันถัดไป Turkish Cargo ให้บริการเชือ่ มต่อไปยังศูนย์-

กลางการผลิ ต และการค้ า ชั้ น แนวหน้ า ทั่ ว โลก ส�ำหรับก�ำหนดตารางบินในช่วงฤดูร้อนของปีนี้ Turkish Cargo จะให้บริการไปยังปลายทางกว่า 265 แห่ง โดยมีเทีย่ วบินทีป่ ฏิบตั กิ ารด้วยเครือ่ งบินขนส่งสินค้าไปยัง 50 ปลายทาง ใน 109 ประเทศ และปฏิบัติการฝูงบินที่ประกอบด้วย เครือ่ งบินขนส่งสินค้า 9 ล�ำ และเครือ่ งบินโดยสาร 259 ล�ำ จากการขยายการบริการไปยังปลายทางใหม่ๆ Turkish Cargo จะสามารถมอบบริการคุณภาพ สูงให้กบั ลูกค้าได้มากขึน้ เพือ่ สนองตอบต่อความ ต้องการของลูกค้าด้วยบริการทีม่ คี วามใส่ใจในทุก รายละเอียด ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆ ประเด็นที่ Turkish Airlines ให้ความส�ำคัญ


INTEGRATORS

LOGISTICS

Asia’s Changing Trade Landscape

CEVA Opens Distribution Center in Italy

Suppalak Muenjorn

Mr. David L. Cunningham Jr.

เมือ่ ไม่นานมานี้ Mr. David L. Cunningham Jr.

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และประธาน FedEx Express กล่าวปาฐกถาเรื่องทวีปเอเชีย กับภูมิทัศน์การค้าที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีใจ ความส�ำคัญดังนี้ “การค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นมีการ เปลีย่ นแปลงอย่างมากตลอด 20 ปีมานี้ ผมมา เอเชียครัง้ แรกเมือ่ 20 ปีกอ่ น ในยุคที่ FedEx ยัง ขับเคลื่อนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การค้าระหว่าง ประเทศในขณะนั้นเป็นเรื่องของเสือเศรษฐกิจ อย่างฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ ย้อนกลับไปในช่วงนั้น มีแต่บริษัทข้ามชาติ ขนาดใหญ่เท่านั้นที่เป็นปัจจัยส�ำคัญในการผลัก ดันการเติบโตของการส่งออกและการค้าที่ขยาย ตัวออกไปนอกทวีปเอเชีย และ FedEx เองก็ถือ ได้ว่าเป็นหัวหอกที่อยู่แถวหน้าในอุตสาหกรรม โดยการให้ความช่วยเหลือในการขนส่งสินค้าที่ เป็นการปฏิวัติวงการไปยังตลาดต่างๆ หันกลับมามองทีป่ ี 2015 ประเภทของสินค้า ที่เราส่งในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของ เศรษฐกิจมหภาคที่ขับเคลื่อนการเติบโตของเรา ซึ่งก็เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมา เรายังคงวิ่งน�ำหน้า บนกระแสแนวโน้มทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก นัน่ คือ กระแสการปฏิวัติดิจิตัล โลกาภิวัตน์ทางการค้า และการพั ฒ นาของอิ น เตอร์ เ น็ ต และพาณิ ช ย์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-commerce โดยที่เรายัง คงขนส่งสินค้าประเภทเทคโนโลยีในปริมาณทีส่ งู ตามประมาณการอุตสาหกรรม ประมาณ 18-25 เปอร์เซ็นต์ ของธุรกิจการขนส่งทางอากาศ ทัง้ หมดประกอบด้วยอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ขณะ เดียวกัน สินค้าทีเ่ ราขนส่งโดยเครือ่ งบินของเราก็ มีความหลากหลายพอๆ กับตลาดทีเ่ ราให้บริการ อยู่ ซึ่งประกอบด้วยสินค้าหรูหราจ�ำนวนมาก สินค้า e-commerce หรือไม่ก็สินค้าส�ำหรับ อากาศยาน และตอนนี้มีการขนส่งสินค้าส�ำหรับ การดูแลสุขภาพและเวชภัณฑ์มากขึน้ กว่าแต่กอ่ น รวมถึงตัวอย่างการทดลองทางคลินิก อุปกรณ์ เทคโนโลยีชีวภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งใน

ช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาคือการเกิดขึ้นของผู้ เล่นหน้าใหม่ ธุรกิจขนาดเล็กขณะนีม้ อี ทิ ธิพลมาก ขึน้ ทัว่ โลก แม้แต่ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าไฮเทคก็ไม่ได้มีบริษัทขนาดใหญ่เป็น เจ้าครองตลาดอีกต่อไป เพราะมีบริษัทที่มีขนาด เล็กกว่าจ�ำนวนมากทีต่ า่ งก็เข้ามาชิงส่วนแบ่งทาง การตลาดเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงยิ่งชัดเจนมากขึ้นเมื่อมา พิจารณาวิธีการขนส่งของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือการเปลี่ยนโหมดการ ขนส่งและวิวฒ ั นาการของอุตสาหกรรมของเรา ที่ ซึง่ การขนส่งด่วนทางอากาศและการขนส่งสินค้า ทางอากาศด�ำเนินการโดยผู้เล่นรายเดียว ขณะเดียวกันผูส้ ง่ สินค้าก็ให้ความส�ำคัญมาก ขึ้นกับการขนส่งทางทะเล เนื่องจากการซื้อขาย สินค้าโภคภัณฑ์จ�ำนวนมากมักจะใช้บริการการ ขนส่งทางทะเล ขณะที่เครือข่ายขนส่งด่วนจะรับ หน้าที่ขนส่งสินค้าที่เบากว่าและด่วนกว่า ศูนย์กลางแรงดึงดูดทางเศรษฐกิจก็ก�ำลัง เปลี่ยนแปลงเช่นกัน โดยในภูมิภาคเอเชีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนามและจีน ต่างก็เป็นผู้น�ำ เมื่อเทียบกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และขณะ นี้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก�ำลังกลายเป็นหนึ่งใน แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกที่ส�ำคัญ สิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเวทีการค้าโลกนี้คือ ปฏิกิริยา ร่วมและการปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างประเทศต่างๆ ทุกประเทศ ไม่ได้มีแต่ประเทศเศรษฐกิจใหญ่ๆ เท่านั้น การผลิตในวันนี้ต้องมีห่วงโซ่อุปทานที่มี ความซับซ้อนมาก ที่ซึ่งส่วนประกอบที่ส�ำคัญนับ ร้อยๆ แพร่กระจัดกระจายอยู่กับซัพพลายเออร์ ซึ่งไม่ได้อยู่แต่ในประเทศในเอเชียเท่านั้น แต่ กระจายอยู่ตามทวีปต่างๆ ด้วย นวัตกรรมทางเทคโนโลยีทเี่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วท�ำให้การค้าโลกเปลี่ยนเป็นการค้าอัจฉริยะ ในยุคปัจจุบนั ผูช้ นะคือผูท้ สี่ ามารถปรับตัวให้เข้า กับเทคโนโลยีใหม่ได้ดีที่สุดและเร็วที่สุด นั่นคือ โลกที่มีการผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพและ นวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ห่วงโซ่อุปทานทัว่ โลกทีม่ คี วามซับซ้อนสูงให้สามารถท�ำงาน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

Suppalak Muenjorn

CEVA Logistics เปิดศูนย์กระจายสินค้าระดับ ท้องถิ่นขนาด 1,600 ตารางเมตร ในเขต Padua Interporto ประเทศอิตาลี ส�ำหรับ Magneti Marelli After Market Parts and Service ซึ่ง เป็นส่วนงานทีค่ วบคุมดูแลการจัดกระจายอะไหล่ ชิ้นส่วนและบริการหลังการขาย ศูนย์แห่งนี้ประกอบด้วยพื้นที่ชั้นวางสินค้า 5,000 ต�ำแหน่ง และบริหารจัดการด้วยระบบ RFID ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากเทคโนโลยี CEVA Matrix® ท�ำเลทีต่ งั้ ของศูนย์แห่งนีใ้ น Padua Interporto ยังเอื้อให้ CEVA สามารถตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และสร้างความ มัน่ ใจได้วา่ สินค้าจะส่งมอบถึงผูใ้ ช้ขนั้ สุดท้าย ของ Magneti Marelli ในบริเวณ Triveneto, Bolzano และ Trento ตามก�ำหนดเวลา การส่งมอบสินค้า ตามรายการสั่งซื้อจะด�ำเนินการวันละสองรอบ โดยเวลาล่าช้าสุด (cut off) คือ 18.00 น. ตาม เวลาท้องถิ่น ส�ำหรับรายการสั่งซื้อที่ได้รับในช่วง เช้า และ 13.00 น. ในวันถัดไป ส�ำหรับรายการ สั่งซื้อที่ได้รับในช่วงบ่าย ศูนย์แห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่ที่ Padua Interporto ซึง่ เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์สำ� หรับการขนส่ง ต่อเนือ่ ง ทีค่ รบครันด้วยระบบโครงสร้างขัน้ พืน้ ฐาน และบริการส�ำหรับการขนส่งและโลจิสติกส์ โดย Padua Interporto ครอบคลุมพื้นที่กว่าหนึ่งล้าน ตารางเมตร “Magneti Marelli ต้องการปรับปรุงความ รวดเร็วในการส่งมอบสินค้าใน Triveneto ซึง่ เป็น พื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ส�ำหรับฝ่ายขาย การร่วม เป็น พันธมิตรกับ CEVA ท�ำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนศูนย์กระจายสินค้าระดับท้องถิ่นให้เป็น ศู น ย์ โ ลจิ ส ติ ก ส์ ที่ ย อดเยี่ ย มได้ ภ ายในเวลาอั น รวดเร็ว ด้วยโซลูชนั่ ดังกล่าวนี้ เราสามารถการันตี ได้ถึงการส่งมอบสินค้าภายในเวลาที่ก�ำหนด” Mr. Marco Manzi ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร Magneti Marelli After MarketParts and Services กล่าว Issue 124 ‹ April 2015 ‹ AIRFREIGHT LOGISTICS 7


INDUSTRY NEWS ›

EQUIPMENT

Next Generation IBC Offered by CHEP Pallecon Editorial Staff

เมื่อไม่นานมานี้ CHEP Pallecon Solutions

ผู้ให้บริการโซลูชั่นภาชนะส�ำหรับบรรจุสินค้าใน ระหว่างการขนส่งชัน้ แนวหน้า ได้เปิดตัว iCONIC ภาชนะบรรจุพลาสติกส�ำหรับใช้ในระหว่างขนส่ง ซึ่งสามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ (intermediate bulk container - IBC) โดยอุปกรณ์นี้มีขนาด 1,000 มิลลิเมตร x 1,200 มิลลิเมตร ใช้ส�ำหรับ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับการ ออกแบบพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ ใช้งานอุปกรณ์ IBC ที่สามารถใช้ขนส่งสินค้า ระหว่างภูมิภาคได้ โดยสามารถสร้างความได้ เปรียบด้านต้นทุน ยกระดับประสิทธิภาพ และลด ปริมาณขยะ Mr. John Plummer ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการ พาณิชย์ประจ�ำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท CHEP Pallecon Solutions กล่าวว่า “iCONIC จะสามารถตอบโจทย์ความท้าทายเฉพาะบาง

ประการที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง การป้องกันและ การจัดเก็บสินค้ากึ่งเทกองแห้ง (semi-bulk dry) และสินค้าเหลวได้ ภาชนะบรรจุ IBC แบบใหม่ นี้ จะช่วยให้สามารถท�ำการบรรจุและถ่ายเทสินค้า ได้อย่างปลอดภัย และช่วยยกระดับการปกป้อง สินค้าโดยจ�ำกัดการยกขนสินค้าให้น้อยที่สุด” สัดส่วนการพับเก็บที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ เป็น 3.5:1 ถือเป็นนวัตกรรมการออกแบบของ iCONIC การลดขนาดของภาชนะบรรจุเมื่อพับ เก็บลงส่งผลให้สามารถบรรทุกภาชนะบรรจุ IBC รุน่ ใหม่ใส่รถบรรทุกได้มากถึง 98 ชิน้ โดยเปรียบ เทียบกับภาชนะบรรจุ IBC รุน่ ก่อนหน้าทีบ่ รรทุก ได้ 60 ชิ้น ด้วยผลจากการยกระดับการใช้พื้นที่ การขนส่งสินค้านี้ จ�ำนวนรถบรรทุกที่ใช้ในการ ขนส่งและปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ CO2 ก็ ลด ลง ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ iCONIC ยังสามารถ น�ำกลับไปใช้งานใหม่ได้ ซึง่ เป็นการช่วยลดการใช้ บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และส่งผลให้เกิด

การลดร่องรอยคาร์บอน (carbon footprint) ด้วย ด้วยโครงสร้างพลาสติกน�ำ้ หนักเบา iCONIC มีทั้งความทนทานและความสามารถในการปกป้องสินค้าอย่างดีเยี่ยม โดยมีขนาดบรรจุ 1,040 ลิตร หรือมากกว่าถังดรัมขนาด 200 ลิตร สี่ถัง รวมกันถึง 25 เปอร์เซ็นต์ ในขณะทีใ่ ช้พนื้ ทีร่ ะวาง เท่าๆ กัน ในการบรรทุกสินค้าด้วย iCONIC จะ มีการใช้ถุงไลน์เนอร์ใหม่ทุกครั้ง จึงเป็นการปิด โอกาสในการปนเปือ้ นและลดกระบวนการล้างท�ำ ควาสะอาดและฆ่าเชื้อถังหรือภาชนะบรรจุหลัง จากการใช้งานแต่ละครั้ง iCONIC สามารถประกอบใช้งานและพับเก็บ ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าระบบภาชนะแบบถุงไลน์เนอร์บรรจุกล่อง (bag-in-box) ทีใ่ ช้งานทัว่ ไป และ ฐานแบบแพเล็ตสี่ทิศทางช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการยกขนสินค้า ฐานแพเล็ตทีล่ าดเอียงยังช่วย ให้สามารถถ่ายสินค้าออกได้ง่าย และที่ฐานยังมี ส่วนประกอบกันลื่นช่วยให้สามารถวางภาชนะ บรรจุซ้อนกันได้อย่างปลอดภัย

INDUSTRY ASSOCIATIONS

Mr. Enno Osinga

เมื่อไม่นานมานี้ Schiphol Cargo ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้ส่งออกดอกไม้ ‘Flower Shippers’ Forum′ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการ ประชุม STAT Times Air Cargo Africa โดยมี ผูบ้ ริหารจากผูป้ ลูกและจ�ำหน่ายดอกไม้ ผูค้ า้ ปลีก และผูใ้ ห้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ร่วมแสดง ทัศนะและอภิปรายถึงปัญหารวมทั้งวิธีการแก้ไข ร่วมกัน ในโอกาสนี้ Mr. Enno Osinga รอง ประธานอาวุโส Schiphol Cargo ได้เข้าร่วมการ อภิปรายโดยรับบทบาทเป็นผู้ด�ำเนินรายการ การประชุมที่ทุกฝ่ายในซัพพลายเชนผู้ค้า 8  AIRFREIGHT LOGISTICS › April 2015 › Issue 124

Flower Shippers’ Forum Finds Common Ground Editorial Staff

ไม้ตดั ดอกมีสว่ นร่วมครัง้ นี้ มีความเห็นร่วมกันใน การที่จะยกระดับมาตรฐาน กระบวนการและ ความน่าเชือ่ ถือในการขนส่งผลิตภัณฑ์ไม้ตดั ดอก โดยมีข้อเสนอให้ภาคอุตสาหกรรมฯ ปรับใช้ข้อ ตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreements-SLA) ในรูปแบบเดียวกับสัญญาระหว่างผู้ ให้บริการยกขนสินค้าและผูใ้ ห้บริการขนส่งสินค้า ทางอากาศ ผูป้ ลูกและจ�ำหน่ายดอกไม้ในแอฟริกาตะวันออกมีการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ในประเภทและ ขนาดที่แตกต่างกันกว่า 75 แบบ เช่นเดียวกับ

ในอเมริกาใต้ซึ่งมีมากกว่า 100 แบบ ในกรณีนี้ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมแนะน�ำให้ลดความ หลากหลายและสร้างมาตรฐานส�ำหรับขนาดและ ประเภทของหีบห่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้การ สร้างแพเล็ตสินค้าท�ำได้ง่ายขึ้นและสามารถใช้ พื้นที่ระวางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการ ปฏิบัติการด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนสินค้าเน่าเสีย ง่ายคนหนึ่งยกตัวอย่างคุณภาพของดอกกุหลาบ ที่ตัดเร็วเกินไปว่าแตกต่างจากดอกกุหลาบที่ตัด ในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมอย่างไร และได้เน้นย�ำ้ ถึง ความส�ำคัญของอุณหภูมใิ นช่วงทีม่ กี ารตัดเก็บและ บรรจุหีบห่อดอกไม้ ซึ่งหากอุณหภูมิที่จุดเริ่มต้นไม่เย็นพอ กระบวนการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในภาย หลังจะไม่สามารถช่วยแก้ไขคุณภาพของสินค้าได้ ในขณะเดียวกัน ตัวแทนจากสายการบินระบุ ว่าอุณหภูมภิ ายในตัวเครือ่ งบินไม่สามารถควบคุม ให้อยู่ที่ระดับที่เหมาะสมที่ 4 องศาเซลเซียสได้ และเสนอว่าในบางกรณีอาจจ�ำเป็นต้องค้นหาวิธี การเสริมในการรักษาอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ใน ระหว่างการขนส่ง เป็นต้น


CARRIERS

Oman Air and Cargolux Sign Joint Venture Suppalak Muenjorn

เมื่อเร็วๆ นี้ Oman Air และ Cargolux Airlines

International ลงนามในสัญญาร่วมกันเพือ่ จัดตัง้ ธุรกิจร่วมทุน ที่จะน�ำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆ ส�ำหรับ ทั้งสองสายการบินในตลาดโลก การลงนามในข้อตกลงดังกล่าวมีขนึ้ เมือ่ วันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา หลังจากการมาถึงของ เที่ยวบินแรกของ Cargolux ที่ปฏิบัติการภายใต้ ข้อตกลงดังกล่าว โดยพิธีจัดขึ้นบนเครื่องบิน ขนส่งสินค้า B747 ซึ่งจอดอยู่หน้าอาคาร VIP ของท่าอากาศยานนานาชาติ Muscat และได้รับ เกียรติจาก Mr. Paul Gregorowitsch ประธาน เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร Oman Air และ Mr. Dirk Reich ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Cargolux Airlines International พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจาก หน่วยงานภาครัฐ ผู้ถือหุ้น และสื่อมวลชน การร่วมทุนกันครัง้ นีจ้ ะท�ำให้ Oman Air และ Cargolux สามารถร่วมกันมอบบริการขนส่งด้วย เครือ่ งบินขนส่งสินค้าสูป่ ลายทางใหม่ๆ และยังจะ น�ำมาซึง่ การพัฒนาศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของ ประเทศโอมาน นอกจากนี้ Oman Air ยังจะได้ ประโยชน์ในการขยายเครือข่ายการปฏิบัติการ สินค้าให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ และเสริมความแกร่งให้ กับนวัตกรรมและแผนงานด้านการขนส่งสินค้าที่ สายการบินฯ เริ่มด�ำเนินการตลอดระยะไม่กี่ปีที่ ผ่านมา ไม่เพียงเท่านี้ ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยให้ Cargolux สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ระวาง ใต้ท้องฝูงบินโดยสารของ Oman Air และสร้าง โอกาสใหม่ๆ ให้กบั ธุรกิจการขนส่งสินค้าจากศูนย์ การด�ำเนินงานที่ทันสมัยของโอมาน นอกจากนี้ คาดการณ์ว่าธุรกิจร่วมทุนครั้งนี้ยังจะน�ำมาซึ่ง ประโยชน์อย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของรัฐสุลต่าน โอมาน

CARRIERS

Emirates SkyCargo Flies Philippine Tuna to Market Pichanan Toonkamthornchai

Emirates SkyCargo แผนกขนส่งสินค้าทาง

อากาศของสายการบิน Emirates ยังคงเล็งเห็น ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการขนส่งสินค้าทาง อากาศจากประเทศฟิลปิ ปินส์ โดยได้สง่ ออกปลา ทูนา่ ปริมาณ 500,000 กิโลกรัม ไปยังทวีปยุโรป และภูมิภาคตะวันออกกลาง ในปี 2014 Emirates SkyCargo ได้ทำ� การขนส่งปลาทูนา่ จากกรุง Manila ไปยังเมืองต่างๆ ได้แก่ Geneva, Amsterdam, London, Frankfurt, Milan, Rome, Zurich, Oslo และ Dubai ซึ่งจากสถิติของส�ำนักงานสถิตฟิ ลิ ปิ ปินส์ (PSA) พบว่า ปริมาณการส่ง ออกปลาทูน่ามีอัตราการเติบโตต่อปีสูงถึง 24.7 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2014 อุตสาหกรรมทูนา่ ของฟิลปิ ปินส์ได้โตขึน้ อย่าง มากในสองทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งเมือง General Santos ซึ่งอยู่ทางใต้สุดของประเทศ ได้รับการ แต่งตัง้ เป็นเมืองหลวงทูนา่ ของโลกในปี 2014 และ เกาะ Mindoro ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากชายฝั่ง Luzon ก็ยังได้รับชื่อเสียงอย่างรวดเร็วในฐานะผู้ ผลิตปลาทูน่ารายหลักของประเทศ ด้วยอัตราการเติบโตที่รวดเร็วเช่นนี้ อุปสงค์ ส�ำหรับปลาทูนา่ ในประเทศฟิลปิ ปินส์จงึ เพิม่ สูงขึน้ และผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศเช่น Emirates SkyCargo ซึง่ มีเครือข่ายทัว่ โลกและมีประสิทธิภาพ ในการให้บริการ ก็สามารถตอบสนองต่อความ ต้องการที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้ “สินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปลาทูนา่ สด ต้องใช้การขนส่งทางอากาศทีม่ ปี ระ-

สิทธิภาพเพือ่ ให้ไปถึงยังตลาดในประเทศต่างๆ ได้ ตรงเวลา เราได้เฝ้ามองการเพิ่มขึ้นของความ ต้องการ และเล็งเห็นว่าความต้องการดังกล่าวจะ เพิม่ มากขึน้ อีกในปีน”ี้ Ms. Rusela Rubin ผูจ้ ดั การฝ่ายขนส่งสินค้าของ Emirates SkyCargo Philippines กล่าว จากข้อมูลของส�ำนักงานเศรษฐกิจและการ พัฒนาแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (NEDA) พบว่า ประเทศฟิลลิปปินส์สามารถแซงหน้าประเทศอืน่ ๆ ในทวีปเอเชีย และก้าวขึน้ เป็นผูส้ ง่ ออกทูนา่ อันดับ หนึ่งในปี 2014 แซงหน้าประเทศจีน เวียดนาม และเกาหลีใต้ นอกจากปลาทูนา่ แล้ว สายการบินขนส่งสินค้า Emirates SkyCargo ด�ำเนินการขนส่งสินค้าอืน่ ๆ อีกเกือบ 150,000 ตัน จากกรุง Manila ไปยัง จุดหมายปลายทางมากมาย ซึง่ คาดว่าตัวเลขนีจ้ ะ เพิ่มสูงขึ้นอีกในปี 2015 ทั้งนี้ ในปี 2014 สินค้าส่งออกของฟิลิปปินส์ ที่ขนส่งโดย Emirates SkyCargo ส่วนมากส่งไป ยังทวีปยุโรปและตะวันออกกลาง แต่อัตราการ เติบโตของตลาดการส่งออกจากฟิลิปปินส์ที่สูง ที่สุดคือรัฐ Washington ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 490.12 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 2013 ปัจจุบนั Emirates SkyCargo ปฏิบตั กิ ารเทีย่ วบิน Boeing 777-300ER จากฟิลปิ ปินส์ไปยังดูไบ จ�ำนวนสองเทีย่ วบินต่อวัน โดยแต่ละเทีย่ วบินสามารถรองรับสินค้าได้สงู สุด 23 ตัน เทียบเท่ากับว่า สามารถรองรับสินค้าได้ 322 ตันต่อสัปดาห์ Issue 124 ‹ April 2015 ‹ AIRFREIGHT LOGISTICS 9


INDUSTRY NEWS ›

CARRIERS

World Champion Biathlete Flies with Volga-Dnepr Pichanan Toonkamthornchai

Mr. Erik Lesser

การขนส่งอุปกรณ์กฬ ี า ส�ำหรับรอบสุดท้าย ของการแข่งขัน Biathlon World Cup ประจ�ำปี 2014-2015 ซึ่งจัดขึ้นในเมือง Khanty-Mansiysk ประเทศรัสเซีย มีผู้โดยสารคนส�ำคัญเดินทางไป พร้อมกับเที่ยวบินขนส่งนี้ คือ Mr. Erik Lesser แชมป์โลกกีฬาไบแอธลอนจากประเทศเยอรมนี Mr. Lesser ร่วมเดินทางไปพร้อมกับลูกเรือ บนเครื่องบินขนส่งสินค้า IL-76TD-90VD ของ Volga-Dnepr ซึ่งบรรทุกอุปกรณ์และเครื่องแต่ง-

กายการกีฬารวมน�ำ้ หนัก 19 ตัน จากเมือง Helsinki ประเทศฟินแลนด์ โดยเครือ่ งบินขนส่งสินค้า ล�ำนี้เคยใช้ล�ำเลียงนักกีฬาไบแอธลอนมากกว่า 230 คน เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันในประเทศ รัสเซีย ในรอบสุดท้ายจากทั้งหมดเก้ารอบของ การแข่งขัน World Cup โดย Mr. Lesser สามารถรักษาต�ำแหน่ง แชมป์ โ ลกไว้ ไ ด้ เ ป็ น สมั ย ที่ ส องในการแข่ ง ขั น ประเภทแสวงหาและประเภททีม และได้ครอง เหรียญเงินสองเหรียญในการแข่งขัน Sochi Winter Olympic Games 2014 ในการแข่งขันประเภทเดี่ยว และประเภททีม Mr. Maxim Prokhorov ผู้บริหารฝ่ายขาย ของ Volga-Dnepr Airlines กล่าวว่า “สิ่งที่แปลก ที่สุดเกี่ยวกับการขนส่งเที่ยวบินนี้คือ การที่ Mr.

Erik Lesser นักกีฬาไบแอธลอนชาวเยอรมันผู้ โด่งดัง ร่วมเดินทางไปกับเครื่องบิน IL-76TD90VD โดยนีถ่ อื เป็นครัง้ ทีส่ ามที่ UgraMegaSport ผูจ้ ดั การแข่งขันรอบสุดท้ายของ Biathlon World Cup ปี 2014-2015 ได้ขอให้เราจัดเที่ยวบินเพื่อ รองรับการแข่งขัน หลังจากทีไ่ ด้เคยร่วมงานกันไป ในปี 2012 และ 2013 เพราะความตรงต่อเวลาเป็นเรื่องส�ำคัญมาก ส�ำหรับลูกค้า ผู้จัดการแข่งขันจึงต้องท�ำงานแข่ง กับเวลา ซึ่งมักถือเป็นเรื่องปกติส�ำหรับการจัด งานใหญ่ระดับโลกเช่นนี้ โดยในปีนี้เรายังได้จัด ให้มกี ารขนส่งสินค้าทางบกจาก Kontiolahti Stadium ซึง่ ตัง้ อยู่ 15 กิโลเมตรไปทางเหนือจากเมือง Joensuu ซึ่งเป็นเมืองที่จัดการแข่งขัน ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติในเมือง Helsinki ด้วย”

INFORMATION TECHNOLOGY

EDIfly Does Aviation Messaging at Low Cost Pichanan Toonkamthornchai

ในขณะทีอ่ ตุ สาหกรรมการบิน ก�ำลังพยายาม

ลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลก�ำไร แต่ระบบการสื่อสาร ข้อมูลแบบเก่าในอุตสาหกรรม เช่น ระบบ SITA และ ARINC กลับยังต้องใช้เงินมหาศาลในการ รับส่งข้อมูลระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและลูกค้า และการสื่อสารข้อมูลตามอักขระของข้อความ อาจมีราคาสูงถึงหลายพันเหรียญสหรัฐต่อหนึ่ง เมกะไบต์ อย่างไรก็ตาม ตัง้ แต่การเปิดตัว EDIfly ในปี 2011 ระบบการสือ่ สารข้อมูลของธุรกิจขนส่ง ทางอากาศก็ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น EDIfly เป็นระบบซึ่งเชื่อมต่อแพลตฟอร์ม ต่างๆ รวมไปถึงบุคลากรภายในองค์กร และคู่ค้า ภายนอกองค์กรเข้าด้วยกันโดยไม่ส่งผลกระทบ กับการปฏิบตั กิ ารเดิมของบริษทั ซึง่ ระบบ EDIfly นี้ เป็นการใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าที่ช่วยให้องค์กร สามารถเพิม่ ปริมาณการรับส่งข้อความได้มากขึน้ ขณะเดียวกันก็ยังช่วยลดต้นทุนการแลกเปลี่ยน ข้อมูลด้วย เมือ่ EDIfly ได้รบั การติดตัง้ แล้วเสร็จ

10  AIRFREIGHT LOGISTICS › April 2015 › Issue 124

ระบบจะท� ำ การตรวจสอบเซิ ร ์ ฟ เวอร์ ข องผู ้ ใ ช้ รวมถึงข้อความที่ส่งออกไปไปยังผู้ใช้งานระบบ EDIfly รายอื่นๆ เมื่อระบบสามารถตรวจจับผู้ใช้ รายอื่นๆ ได้แล้ว ผู้ใช้ก็จะสามารถแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างกันผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย หรือกล่าวโดยง่ายๆ คือ EDIfly เปรียบได้กับโปรแกรม Skype ของอุตสาหกรรม การบิน ดังที่ผู้ใช้ Skype ไม่ต้องกังวลเรื่องบิลค่า โทรศัพท์ ผู้ใช้ EDIfly ก็หมดความกังวลเรื่อง ต้นทุนการติดต่อสือ่ สารได้เช่นกัน นอกจากนี้ ด้วย เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบยังสามารถรับส่ง ข้อมูลมากกว่าพันล้านอักขระด้วยราคาเพียงเศษ เสีย้ วของราคาในระบบเดิม นัน่ หมายถึงการรับส่ง ข้อความที่มากขึ้นถึง 500 เปอร์เซ็นต์ และการ ลดต้นทุนค่าสื่อสารและการบริหารจัดการข้อมูล ประเภท Type B/X messages, AirIMP, CargoIMP, EDIFACT และ XML ลงไปได้มาก ถึง 75 เปอร์เซ็นต์

ขณะเดียวกัน EDIfly ยังการันตีความปลอดภัยของข้อมูลด้วยลายเซ็นดิจติ อลมาตรฐานเดียว กับระบบธนาคาร ข้อความต่างๆ จะมีลายเซ็น ดิจิตอลก�ำกับก่อนส่งออกไปยังผู้รับ ซึ่งต่างจาก ระบบ FTP หรืออืน่ ๆ เพราะผูใ้ ช้สามารถติดตามได้ ว่าข้อมูลถูกส่งไปถึงผูร้ บั หรือไม่และได้รบั เมือ่ ไหร่ ทัง้ นี้ Innovative Software SARL ซึง่ เป็นผูพ้ ฒ ั นา EDIfly มีส�ำนักงานส่วนกลางตั้งอยู่ในลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นประเทศที่เคร่งที่สุดในเรื่องของการ ปกป้องข้อมูล EDIfly ยังสามารถใช้รว่ มกับระบบ EDI แบบ ดัง้ เดิม เช่น ระบบ SITA หรือ ARINC ได้อกี ด้วย ดังนั้นจึงยังสามารถใช้ติดต่อกับผู้รับสารที่ไม่ได้ ใช้ระบบ EDIfly ได้ ปัจจุบัน EDIfly มีผู้ใช้งาน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น Cargolux ซึ่งสามารถ ลดต้นทุนได้มากกว่าหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐจาก การใช้ระบบนี้ นอกจากนี้ยังมี SABRE, ISA, RADIXX, Swissport, Menzies, Air Portugal, DB Schenker, LUG, SATS, HACTL, RIEGE Software และ Sharjah Aviation Services เป็นต้น ผูส้ นใจสามารถทดลองใช้บริการ EDIfly ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย เพือ่ พิสจู น์ระบบทีไ่ ว้วางใจนี้ ได้ด้วยตนเอง


CARRIERS

Virgin Atlantic Cargo Teams with Jan de Rijk นามของสายการบินฯ นับเป็นการขยายเครือข่าย ของ Virgin Atlantic Cargo ครอบคลุมกว่า 50 ท่าอากาศยานทั่วยุโรป ด้วยข้อตกลงดังกล่าวจะท�ำให้สายการบินฯ สามารถน�ำเสนอปลายทางการขนส่งที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นส�ำหรับลูกค้าที่ต้องการขนส่ง สินค้ามายังสหราชอาณาจักรโดยผ่านเที่ยวบิน ของ Virgin Atlantic Cargo จากอเมริกาเหนือ และแคริบเบียน ตะวันออกกลาง แอฟริกา และ เอเชียแปซิฟิก สินค้าโดยหลักๆ ซึง่ เดินทางมาถึงกรุง London ด้วยเที่ยวบินของ Virgin Atlantic เพื่อรอส่งต่อ ไปยังปลายทางอืน่ ๆ ในยุโรป จะมีกำ� หนดปลายทาง อยู่ที่ท่าอากาศยานหลักใน Amsterdam, Brussels, Frankfurt และ Paris ซึ่งสินค้าจะถูกส่งต่อ

จาก UK ไปยังปลายทางเหล่านั้นในเช้าวันถัดไป การท�ำงานร่วมกับ Jan de Rijk ยังหมายความ ว่าสายการบินฯ สามารถให้บริการขนส่งแก่ลกู ค้า ด้วยปลายทีค่ รอบคลุมภาคพืน้ ทวีปยุโรปและภูม-ิ ภาคสแกนดิเนเวีย Ms. Jenny Holdaway ผู้จัดการฝ่ายบริการ ขนส่งสินค้าประจ�ำทวีปยุโรป Virgin Atlantic Cargo กล่าวว่า “Jan de Rijk ไม่เพียงให้บริการ เครือข่ายขนส่งสินค้าตามตารางเวลาทีค่ รอบคลุม ทั่วยุโรปแล้ว พวกเขายังมีความเข้าใจในความ คาดหวังระดับสูงของเราในด้านบริการลูกค้า และ สามารถปฏิบัติได้ตามข้อก�ำหนดของเราอย่าง สม�่ำเสมอ นอกจากนี้ ด้วยฝูงรถขนส่งพิเศษที่ Jan de Rijk ใช้รองรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิ สินค้าที่มีมูลค่าสูง และสินค้าอันตราย นั่นหมาย ความว่าเราสามารถมอบได้ทงั้ ความครอบคลุมทัว่ ยุโรปและความหลากหลายของบริการตามความ ต้องการของลูกค้า ไม่ว่าลูกค้าจะต้องการเคลื่อน ย้ายสินค้า 10 ตัน ไปยัง Amsterdam หรือ 50 กิโลกรัม ไปยัง Prague ก็ตาม”

ในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากผลกระทบดังกล่าว ด้วย” Mr. Tony Tyler ผู้อ�ำนวยการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ IATA กล่าว HKIA มี บ ทบาทที่ ส� ำ คั ญ ในการกระตุ ้ น เศรษฐกิจของฮ่องกง ซึ่งเป็นที่ตั้งของส�ำนักงาน ใหญ่ประจ�ำภูมิภาคของบริษัทธุรกิจต่างๆ กว่า 3,500 แห่ง และมีรายรับจากอุตสาหกรรมท่อง เที่ยวสูงถึง 250,000 ล้านเหรียญฮ่องกง หรือ 32,000 ล้านเหรียญสหรัฐ HKIA มีปริมาณ ผู้โดยสารผ่านเข้าออกกว่า 63 ล้านคน และ ปริมาณสินค้า 4.4 ล้านตัน และเป็นหนึง่ ในศูนย์กลางการเดินทางและการขนส่งสินค้าทางอากาศ ที่ส�ำคัญ

“IATA เป็นผูส้ นับสนุนการก่อสร้างรันเวย์แห่ง ที่สามในฮ่องกงมาโดยตลอด และความรุ่งเรือง ของอุตสาหกรรมการบินจะเป็นประโยชน์สำ� หรับ ชาวฮ่องกงทุกคน อุตสาหกรรมการบินและการ ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการบินมีสัดส่วนคิดเป็น 8.2 เปอร์เซ็นต์ ของเศรษฐกิจของฮ่องกง การยก ระดับขีดความสามารถของ HKIA เพื่อรองรับ ผู้โดยสาร 100 ล้านคน และสินค้า 9 ล้านตัน ภายในปี 2030 จะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้ กับท่าอากาศยานฯ ในฐานะเสาหลักที่สนับสนุน ความส�ำเร็จของฮ่องกง อย่างไรก็ตาม การขยาย ท่าอากาศยานในครั้งนี้จ�ำเป็นต้องมีการก่อสร้าง และการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมด้วย” Mr. Tyler กล่าว การพัฒนารันเวย์แห่งที่สามนี้จะต้องใช้งบประมาณ 150,000 ล้านเหรียญฮ่องกง หรือ 19,300 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยประมาณ ซึง่ ความ ส�ำเร็จในการขยายท่าอากาศยาน HKIA และการ เสริมความมั่นคงในด้านความสามารถทางการ แข่ ง ขั น ในเครื อ ข่ า ยการขนส่ ง ทางอากาศของ HKIA จ�ำเป็นต้องได้รบั ค�ำปรึกษาอย่างตรงไปตรง มาและต่อเนื่องจากสายการบินต่างๆ ทั้งในด้าน การลงทุนและประเด็นด้านการปฏิบัติการ

Suppalak Muenjorn

Virgin Atlantic Cargo ได้ลงนามในสัญญา

ระยะเวลาสามปีเพือ่ มอบหมายให้บริษทั Jan de Rijk Logistics เป็นผู้ให้บริการขนส่งทางบกใน INDUSTRY ASSOCIATIONS

IATA Says HK Airport an Economic Catalyst Editorial Staff

เมือ่ เร็วๆ นี้ สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่าง

ประเทศ (IATA) ได้เน้นย�ำ้ ถึงความจ�ำเป็นในการ ให้ความส�ำคัญกับความสามารถในการแข่งขัน ใน ระหว่างทีท่ า่ อากาศยานนานาชาติฮอ่ งกง (HKIA) ด�ำเนินการก่อสร้างรันเวย์แห่งที่สามและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง “แผนการก่อสร้างรันเวย์แห่งที่สาม ซึ่งมี ก�ำหนดแล้วเสร็จในปี 2023 น่าจะเป็นที่ยินดี ส�ำหรับชาวฮ่องกงทุกคน เราขอแสดงความชืน่ ชม ต่อรัฐบาลและทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นี้ โดยเฉพาะการท่าอากาศยานฮ่องกงและภาค รัฐในความพยายามผลักดันจนกระทั่งสามารถ บรรลุผลลัพธ์ ณ จุดนี้ ซึ่งรวมไปถึงการประเมินผลกระทบทางด้านสิง่ แวดล้อมและความพยายาม

Issue 124 ‹ April 2015 ‹ AIRFREIGHT LOGISTICS 11


INDUSTRY NEWS ›

CARRIERS

AIRPORTS AND CARGO TERMINALS

Los Angeles Added to AirBridgeCargo Network

Schiphol Tonnages Impacted by Chinese Slowdown

Sukitpat Puengtamsujarit

เมื่อเร็วๆ นี้ สายการบิน AirBridgeCargo

(ABC) ได้มกี ารเพิม่ เทีย่ วบินสัปดาห์ละสองเทีย่ ว ไปยังเมือง Los Angeles ภายใต้เครือข่ายปฏิบตั ิ การเที่ยวบินขนส่งสินค้าในทวีปอเมริกาเหนือ ที่ เชื่อมต่อทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกากับ เครือข่ายทั่วโลกของสายการบินฯ สายการบิน AirBridgeCargo เริม่ ด�ำเนินการ

ในตลาดอเมริกาเหนือในปี 2011 และมีปฏิบัติ การที่ Chicago และ Dallas/Fort Worth และ จากการด� ำ เนิ น ตามแผนพั ฒ นาระยะเวลาสี่ ป ี ท�ำให้ AirBridgeCargo มีปริมาณการขนส่ง สินค้าข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกในแต่ละปีกว่า 55,000 ตัน “การเปิดตัวเที่ยวบินสู่ Los Angeles เป็น ส่วนหนึง่ ของความมุง่ มัน่ อย่างต่อเนือ่ งของเราใน การพัฒนาธุรกิจของเราในตลาดสหรัฐฯ และยัง เป็นการสนองตอบความสนใจและความต้องการ ของลูกค้ารายใหญ่ทั้งในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา บริการเที่ยวบิน Los Angeles จะช่วย เสริมเครือข่ายทั่วโลกของเรา และจะเป็นประโยชน์ ต่อลูกค้าซึ่งได้ไว้วางใจในบริการของเรา มานานกว่า 10 ปี ทัง้ นีด้ ว้ ยการสนับสนุนอันมีคา่ จากลูกค้า ของเรา ABC ได้กลายเป็นสายการบิน ขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศทีเ่ ติบโตเร็วทีส่ ดุ แห่ง หนึง่ ของโลก ซึง่ มีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ 11 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา” Mr. Robert van de Weg รองประธานอาวุโสฝ่ายการขายและการ ตลาดของ ABC กล่าว

CARRIERS

China Airlines Moves Regional Cargo Hub to DWC Sukitpat Puangtamsujarit

China Airlines สายการบินชัน้ น�ำจากไต้หวัน

ได้ย้ายฐานปฏิบัติการระดับภูมิภาคไปยังท่าอากาศยานนานาชาติ Al Maktoum ซึ่งตั้งอยู่ใน Dubai World Central (DWC) ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2015 เทีย่ วบินแรกซึง่ เดินทางมาถึงเวลา 10:00 น. จากกรุง Taipei ได้รับการต้อนรับโดยการฉีดน�้ำ (Water Salute) แบบดัง้ เดิม โดยคณะผูบ้ ริหารจาก China Airlines และกลุ่มบริษัท Dubai Airports China Airlines เลือกใช้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นจุดแวะพักในการขนส่งสินค้าระหว่าง ไต้หวันและยุโรป สายการบินฯ ด�ำเนินการเทีย่ วบิน 12  AIRFREIGHT LOGISTICS › April 2015 › Issue 124

จาก Taipei ไปยัง Dubai และต่อไปยัง Amsterdam, Luxembourg และ Frankfurt โดยใช้ฝงู บิน Boeing 747 China Airlines และสายการบินอีกมากกว่า 25 แห่ง ทั้งที่มีเที่ยวบินประจ�ำและเที่ยวบินเช่า เหมาล�ำ รวมถึงสายการบินประจ�ำชาติ Emirates SkyCargo เลือกปฏิบตั กิ ารเทีย่ วบินจากท่าอากาศยานแห่งนี้ ไปยังมากกว่า 60 ปลายทางทั่วโลก DWC ก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะศูนย์กลาง การขนส่ ง สิ น ค้ า ที่ ส�ำ คั ญ ในระดั บ ภู มิ ภ าคและ ระดับโลก ด้วยปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น 262 เปอร์เซ็นต์ เป็น 758,371 ตันในปี 2014 เพิ่มขึ้นจาก 209,209 ตันในปี 2013

Suppalak Muenjorn

ปริมาณสินค้าที่ขนส่งผ่านท่าอากาศยาน Amsterdam Airport Schiphol ในช่วงสาม

เดือนแรกของปี 2015 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 385,842 ตัน ลดลง 1.8 เปอร์เซ็นต์จากไตรมาสเดียวกัน ของปี 2014 โดยเป็นผลมาจากการขนส่งสินค้า ทีล่ ดลงในเส้นทางระหว่างเอเชียและยุโรป ซึง่ นับ เป็นการลดลงไตรมาสแรกในรอบเกือบสองปี ขณะที่ปริมาณสินค้าที่ขนส่งผ่านท่าอากาศยานฯ ในเดือนมกราคม (ลดลง 2.3 เปอร์เซ็นต์) และเดือนกุมภาพันธ์ (เพิ่มขึ้น 2.1 เปอร์เซ็นต์) ช่วยรักษาระดับปริมาณสินค้าไว้ให้เทียบเท่ากับ ในช่วงไตรมาสเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา แต่ปริมาณ สินค้าในเดือนมีนาคม ซึ่งลดลง 4.7 เปอร์เซ็นต์ ได้สง่ ผลกระทบต่อปริมาณการขนส่งโดยรวมของ ไตรมาสแรกของปีนี้ อย่างไรก็ตาม ท่าอากาศยาน Schiphol ยังมี จ�ำนวนเที่ยวบินขนส่งด้วยเครื่องบินขนส่งสินค้า ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ เพิม่ ขึน้ 1.3 เปอร์เซ็นต์ จากช่วงเดียวกันของปี 2014 เป็น 4,080 เทีย่ วบิน Mr. Enno Osinga รองประธานอาวุโสฝ่าย สินค้า กล่าวว่า “แม้ผลการด�ำเนินงานที่ออกมา จะน่าผิดหวัง แต่กไ็ ม่ได้เป็นสิง่ ทีเ่ หนือความคาดหมาย และไม่ใช่เฉพาะที่ Schiphol เท่านั้น ประเทศจีนยังคงเป็นตลาดเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดของเรา และเรายังเป็นประตูการค้าสูย่ โุ รปทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของ จีน ดังนั้น การชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการ ผลิ ต ของจี น จึ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ตั ว เลขผลการ ด�ำเนินงานของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ “ปริมาณการขนส่งทีล่ ดลงในเส้นทางยุโรปยัง เป็นผลกระทบมาจากความต้องการดอกไม้ที่ลด ลงของตลาดรัสเซียในช่วงวันวาเลนไทน์และวัน สตรีสากล ซึ่งเป็นผลกระทบอีกทอดหนึ่งจาก ภาวะค่าเงินรัสเซียอ่อนตัว และเนื่องจากตัวเลข ผลการด�ำเนินงานในตลาดยุโรปยังครอบคลุมถึง สินค้าถ่ายล�ำมาจากจีน จึงได้รับผลกระทบจาก การชะลอตัวทางการค้าของจีนเช่นเดียวกัน”


CARRIERS

Swiss WorldCargo Expands Summer Services Suppalak Muenjorn

Swiss WorldCargo ส่วนงานขนส่งสินค้า ของ Swiss International Air Lines เปิดเผยถึง ตารางการบินประจ�ำฤดูร้อนของปี 2015 ที่นอกจากจะเป็นการปรับปรุงเครือข่ายแล้วยังน�ำมาซึง่ ขนาดพืน้ ทีร่ ะวางทีเ่ พิม่ ขึน้ ด้วย ขณะเดียวกันทาง สายการบินฯ ยังได้เพิม่ ความถีเ่ ทีย่ วบินทัง้ ในเส้น ทาง การบินข้ามทวีปและเส้นทางการบินเชื่อม โยงภาย ในภาคพื้นทวีปยุโรป ด้วยตารางการบินใหม่นี้ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่

29 มีนาคม ที่ผ่านมา Swiss WorldCargo ได้ เพิ่มขนาดพื้นที่ระวางในเส้นทางสู่อเมริกาเหนือ และเอเชีย ซึ่งเป็นสองตลาดระดับโลกที่มีความ ส�ำคัญที่สุดของสายการบินฯ และจะน�ำมาซึ่ง โอกาสทางธุรกิจที่มากขึ้นในเส้นทางสู่ Chicago, San Francisco, Montreal และ Beijing ไม่เพียงเท่านี้ สายการบินฯ ได้ขยายเครือ ข่ายภายในทวีปยุโรปเช่นกัน ด้วยบริการขนส่ง ตรงจาก Zurich ไปยังปลายทางใหม่ๆ อีกจ�ำนวน มาก โดย Swiss WorldCargo ได้เพิ่มการให้ บริการพื้นที่ระวางขนส่งทางอากาศสู่ Dresden,

Gothenburg, Helsinki, Krakow, Leipzig, Ljubljana, Naples, Porto, Sofia, Thessaloniki, Toulouse, Riga และ Zagreb “การปรับปรุงเครือข่ายใหม่นี้ท�ำให้ Swiss WorldCargo สามารถขยายบริการโซลูชั่นการ ขนส่งสินค้าทีม่ มี ลู ค่าสูงและต้องการการดูแลเป็น พิเศษ และสามารถสนองตอบความต้องการที่ เพิม่ ขึน้ ของลูกค้าในด้านบริการขนส่งสินค้าระดับ พรีเมียมในหลายๆ ตลาดได้ดยี งิ่ ขึน้ ” Mr. Ashwin Bhat หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการเครือข่ายระดับโลก กล่าว

CARRIERS

IAG Cargo Delivers Rare Australian Artefacts to British Museum Pichanan Toonkamthornchai

เมือ่ ไม่นานมานี้ สายการบิน IAG Cargo ได้ ท�ำการขนส่งวัตถุโบราณและผลงานศิลปะหายาก จ�ำนวน 10 ชิ้นส�ำหรับแสดงในงานนิทรรศการ BP Indigenous Australia: enduring civilisation ซึ่งเปิดให้เข้าชมในวันที่ 23 เมษายน 2015 โดย วัตถุศิลปะทั้ง 10 ชิ้นดังกล่าวได้เดินทางไกล ถึง 10,000 ไมล์ จากประเทศออสเตรเลีย มายัง สหราชอาณาจักร ภายใต้ระบบ Secure ซึง่ เป็น บริการ ขนส่งด้วยความปลอดภัยระดับสูงของ สายการบิน IAG Cargo โดยในการขนส่งครั้งนี้ IAG Cargo ได้มีส่วนร่วมในฐานะผู้ให้บริการ ขนส่งอย่างเป็นทางการให้แก่นทิ รรศการดังกล่าว อีกทั้งยังถือเป็นการเน้นย�้ำถึงชื่อเสียงของสายการบินฯ ในด้านคุณภาพ ความเอาใจใส่ และความ ปลอดภัยในการขนส่งสินค้ามีมูลค่าอีกด้วย ระหว่างการขนส่ง ทีมงาน Secure ของ IAG

Cargo ได้ท�ำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก British Museum และ National Museum of Australia เพื่อให้มั่นใจว่าการขนส่งวัตถุศิลปะล�้ำค่าเหล่านี้ ได้รบั การดูแลอย่างดีทสี่ ดุ โดยทีมงานดังกล่าวได้ ท�ำงานภายในพืน้ ทีจ่ ดั การสินค้าของ IAG Cargo ซึ่งออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะและเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยล�้ำยุค Mr. Steve Gunning ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ของสายการบิน IAG Cargo กล่าวว่า “การได้ รับความไว้วางใจให้ขนส่งวัตถุโบราณที่มีความ ส�ำคัญทางด้านวัฒนธรรมให้แก่ British Museum ถือเป็นเกียรติอย่างสูง และยังเป็นการเน้นย�้ำถึง ความแข็งแกร่งของระบบ Secure ทัง้ นี้ การลงทุน ที่ต่อเนื่องของเราในด้านบริการ เครือข่าย และ พนักงานของเรา ได้แสดงให้เห็นถึงผลงานที่ดี เยีย่ มอย่างยิง่ ต่อนิทรรศการทีม่ คี วามส�ำคัญครัง้ นี้ และเรายังตื่นเต้นมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้” Issue 124 ‹ April 2015 ‹ AIRFREIGHT LOGISTICS 13


INDUSTRY NEWS ›

AIRPORTS AND CARGO TERMINALS

Siemens Equips New Emirates SkyCargo Terminal in Dubai Editorial Staff

เมื่อวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา Siemens Logistics and Airport Solutions ได้ท�ำการ ติดตั้งระบบยกขนสินค้า (Material Handling System - MHS) ที่มีความทันสมัย ให้กับอาคาร ปฏิบัติการสินค้าในท่าอากาศยาน Al Maktoum International Airport ของ Dubai World Central (DWC) “การเป็นพันธมิตรระหว่างเรากับ Siemens ถือเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพันธกิจ ของเราในการพัฒนาและมอบโซลูชั่นด้านการ ขนส่งสินค้าทางอากาศระดับแนวหน้า” Mr. Nabil Sultan รองประธานอาวุโสฝ่ายสินค้าของ Emirates กล่าว ในระยะแรกของการติดตัง้ นัน้ อาคารปฏิบตั ิ การสินค้าจะสามารถรองรับสินค้าได้ 700,000 ตันต่อปี และเมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะ สามารถรองรับสินค้าได้เพิม่ ขึน้ อีก 300,000 ตัน ต่อปี อาคารปฏิบตั กิ ารสินค้าแห่งใหม่เป็นอาคาร

ชั้นเดียวมีพื้นที่ใช้สอยรวม 68,000 ตารางเมตร โดยระบบยกขนสินค้านี้ได้รับการออกแบบให้ สามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งหมายถึงการยกระดับประสิทธิภาพกระบวน การสินค้า อันประกอบด้วย รอบระยะเวลาทีใ่ ช้ใน การปฏิบตั กิ ารสินค้า (cycle times) ความสามารถ ในการติดตามสินค้า การยกขน สร้างและแตก แพเล็ตสินค้า การขนถ่ายสินค้าระหว่างอาคาร และลานจอดเครื่องบินอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการ ตรวจสอบสินค้าด้วย ระบบยกขนสินค้าใหม่นแี้ บ่งพืน้ ทีก่ ารปฏิบตั ิ

การออกเป็นสองส่วน ได้แก่ พื้นที่จัดเก็บสินค้า และพื้นที่ส�ำหรับยกขนสินค้า โดยประกอบด้วย ระบบย่อยทีจ่ ะท�ำหน้าทีเ่ ฉพาะ เช่น ระบบการรับ ส่งผ่าน ก�ำหนดระยะการด�ำเนินการ และระบบ ถ่ายโอนสินค้าโดยตรง (cross-dock system) ส�ำหรับสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกจากกระบวนการ บริเวณพื้นที่สร้างและแตกแพเล็ตสินค้าจะ มีสถานท�ำงานทั้งแบบถาวรและแบบเคลื่อนย้าย ได้ ระบบจัดเก็บสินค้าโครงสร้างหลายชัน้ สามารถ จัดเก็บ ULD ได้มากกว่า 800 ต�ำแหน่ง ส�ำหรับ สินค้าเทกองจะสามารถจัดเก็บในระบบช่องเก็บ สินค้าทางเดินแคบ ( Very Narrow Aisle - VNA) ซึ่งมีมากกว่า 3,000 ต�ำแหน่ง นอกจากนี้ยังมี ช่องขนถ่ายสินค้าส�ำหรับกิจกรรม Cross Dock โดยตรง เพื่อให้การถ่ายโอนสินค้าระหว่างลาน จอดเครื่องบินและอาคารปฏิบัติการมีความรวดเร็ว สินค้าพิเศษจะได้รับการด�ำเนินการและจัด เก็บในพืน้ ทีส่ ำ� หรับสินค้าเน่าเสียง่าย ซึง่ มีขนาด 16,000 ตารางเมตร พืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ ขนาดใหญ่ จ ะประกอบด้ ว ยห้ อ งเย็ น และห้ อ ง แช่แช็ง (freezer room) รวมทั้งหน่วยท�ำความ เย็นแยกต่างหากที่มีโซนอุณหภูมิแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีระบบ IT ส�ำหรับการยกขน สินค้าทีท่ นั สมัย ‘Cargo Compact′ จาก Siemens Logistics and Airport Solutions ซึ่งท�ำหน้าที่ ควบคุมระบบและอุปกรณ์อตั โนมัตทิ งั้ หมด ซึง่ จะ คอยดูแลกระบวนการยกขนสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา รวมไปถึงการใช้ระยะเวลา ในการขนถ่ายสินค้าที่รวดเร็วที่สุดด้วย

AIRPORTS AND CARGO TERMINALS

Finnair to Build New Cargo Terminal Sukitpat Puengtamsujarit

เมือ่ ไม่นานมานี้ คณะกรรมการของสายการบิน Finnair ได้มีมติอนุมัติการลงทุน มูลค่าประมาณ 80 ล้านยูโร ในการสร้างสถานีสินค้าแห่งใหม่ ที่ ท่าอากาศยาน Helsinki การก่อสร้างสถานีสินค้าแห่งใหม่บนพื้นที่ ขนาด 35,000 ตารางเมตร ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ขนาดความจุของสถานี สินค้าแห่งใหม่นี้ ได้รับการวางแผนตามปริมาณ 14  AIRFREIGHT LOGISTICS › April 2015 › Issue 124

การรองรับสินค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ ของฝูงบิน Airbus A350 XWB ทัง้ ยังครอบคลุมถึงพืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บสินค้า พิเศษ ได้แก่ ยาและเวชภัณฑ์ ไปจนถึงสินค้าสด เน่าเสียง่าย รวมทั้งปลาและอาหารทะเล สถานี สินค้าที่ทันสมัยแห่งใหม่นี้ จะใช้อุปกรณ์เครื่องจักรและระบบการคลังสินค้าที่มีคุณภาพสูง เพื่อ มอบบริการขนส่งสินค้าทางอากาศทีม่ คี ณ ุ ภาพสูง และต้นทุนด้านการด�ำเนินการที่สามารถแข่งขัน

ในตลาดได้ สถานที่ตั้งของสถานีสินค้าแห่งนี้ยัง อยูใ่ นต�ำแหน่งทีส่ ามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการ ขนส่งภาคพื้นดินจากสถานีสินค้าไปยังหลุมจอด เครือ่ งบินรุน่ ล�ำตัวกว้างในท่าอากาศยาน Helsinki และมีก�ำหนดที่จะเปิดท�ำการในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ปี 2017 โดยจะตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์ปฏิบัติการทาง เทคนิคของ Finnair (ในอนาคตจะเรียกว่า Turbiinitie) การปฏิบตั กิ ารขนส่งสินค้าของ Finnair จะ ยังคงด�ำเนินอยู่ใน Rahtitie 1 จนถึงฤดูใบไม้ผลิ ปี 2017 จากนั้นจะย้ายไปอยู่ที่สถานีแห่งใหม่ สถานีสินค้าแห่งใหม่นี้เป็นการลงทุนขนาด ใหญ่เป็นอันดับสองของ Finnair ณ ปัจจุบนั ต่อเนือ่ ง มาจากการสั่งซื้อเครื่องบิน A350 ล�ำใหม่


HOSTED BY:

INTERNATIONAL AIR CARGO HANDLING’S PREMIUM GATHERING

HITS ASIA st

rd

SEPTEMBER

1 -3 2015 Shangri-La Hotel, Bangkok MEET THE EXPERTS Conference Chairman

Chief Moderator

OLIVIER BIJAOUI

CHRIS NOTTER

President & CEO, WFS

VP Operations Saudi Airlines Cargo

For speaker opportunities please contact: bhavi@evaint.com AIR CARGO HANDLING DELEGATE RATES SPECIAL RATE FOR AIRLINES & FREIGHT FORWARDERS ONLY: £400 / €520 / $700 DELEGATE FEE: £1,200 /€1,500 / $2,100

JOINING FORCES WITH

CONFERENCE

AUG 31ST – SEPT 3RD 2015 For more information or to register please contact Louise Ladouceur at louise.ladouceur@uldcare.com

www.uldcare.com/events.html

INCLUDES: • Participation in all conference sessions • Pre-scheduled 1-2-1 meetings • Welcome Drinks Reception (1st September) • Evening Gala Dinner (2nd September) • Lunches & Refreshments • Speaker presentations post-event

For sponsorship and exhibition opportunities contact: simon@evaint.com or call +44(0) 208 253 4000 US Representative - pam@evaint.com or call +1 770 517 3952

www.evaint.com


INDUSTRY NEWS ›

INDUSTRY ASSOCIATIONS

Lunar New Year Boosts February Air Freight Editorial Staff

เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา สมาคมการ

ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ได้เปิด เผยข้ อ มู ล อุ ต สาหกรรมการขนส่ ง สิ น ค้ า ทาง อากาศทัว่ โลกประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ โดยระบุวา่ มีการเติบโตในปริมาณสินค้าอย่างก้าวกระโดด การเติบโตของปริมาณการขนส่งสินค้าคิดเป็น ตัน-กิโลเมตร (FTK) รวมจากทัว่ โลก มีการขยายตัว 11.7 เปอร์เซ็นต์ โดยเปรียบเทียบกับ ยอด ตัวเลขของเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2014 โดยขนาด พื้นที่ระวางมีการขยายตัว 7.4 เปอร์เซ็นต์ โดยปัจจัยเบื้องหลังผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ ของเดือนกุมภาพันธ์มาจากการจับจ่ายซื้อสินค้า ในช่วงต้อนรับตรุษจีน ซึ่งเป็นช่วงที่จะมีปริมาณ สินค้าในการขนส่งเพิ่มมากขึ้น ส�ำหรับในปีที่ ผ่านมาจะอยูใ่ นเดือนมกราคม นอกจากนี้ ปริมาณ สินค้าขนส่งทางอากาศยังได้รับประโยชน์จาก ภาวะความแออั ด ของท่ า เรื อ ในท่ า เรื อ ชายฝั ่ ง ตะวันตกของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อสายการบิน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีปริมาณสินค้าใน

การขนส่งเพิม่ มากขึน้ ถึง 20.8 เปอร์เซ็นต์ เทียบ กับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจาก เทศกาลตรุษจีนเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ให้ บริการขนส่งสินค้าทางอากาศในญี่ปุ่น ซึ่งได้รับ ประโยชน์จากการเปลี่ยนโหมดการขนส่งสินค้า อันเนื่องมาจากภาวะความแออัดของท่าเรือใน สหรัฐอเมริกา โดยมีหลักฐานระบุวา่ มีการส่งออก ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ทางอากาศจากญี่ปุ่น ไปยังปลายทางสหรัฐอเมริกาเพิม่ ขึน้ ซึง่ เป็นการ เปลี่ยนโหมดมาจากการขนส่งทางเรือ โดยภาพรวม ขนาดพื้นที่ระวางให้บริการมีการขยายตัว 12.7 เปอร์เซ็นต์ สายการบินในยุโรปมีการเติบโตของปริมาณ FTK อยู่ที่ 1.1 เปอร์เซ็นต์ อันเนื่องมาจากภาวะ เศรษฐกิจในยุโรปยังคงอยู่ในช่วงซบเซา และยัง ได้รับผลกระทบจากการคว�่ำบาตรต่อประเทศ รัสเซีย ซึง่ ท�ำให้ปริมาณความต้องการอยูใ่ นระดับ ต�่ำ อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณการขยายตัวใน ปริมาณการผลิตของผูผ้ ลิตสินค้า ซึง่ อาจจะส่งผล ดีต่อปริมาณสินค้าขนส่งทางอากาศในอนาคต สองสามเดือนข้างหน้า ขนาดพื้นที่การให้บริการ

มีการขยายตัว 2.4 เปอร์เซ็นต์ ยอดการขนส่งสินค้าของสายการบินในภูมิภาคอเมริกามีการขยายตัว 8.7 เปอร์เซ็นต์ โดย เป็ น ผลมาจากภาวะความแออั ดของท่ า เรื อ ใน ท่ า เรื อ ชายฝั ่ ง ตะวั น ตกของสหรั ฐ อเมริ ก าอี ก ด้วย ขนาดพืน้ ทีก่ ารให้บริการมีการขยายตัว 0.7 เปอร์เซ็นต์ ยอดการขนส่งสินค้า (FTK) ของผู้ให้บริการ ขนส่ ง สิ น ค้ า ในตะวั น ออกกลางมี ก ารขยายตั ว 17.6 เปอร์เซ็นต์ ผูใ้ ห้บริการในภูมภิ าคนีย้ งั คงได้ รับประโยชน์จากยุทธศาสตร์ทตี่ งั้ ของฐานปฏิบตั -ิ การ นอกจากนีย้ งั มีรายได้เพิม่ เติมจากการขยาย เครือข่ายการบริการ ซึ่งส่งผลให้มีปริมาณการ ถ่ายล�ำสินค้าทีศ่ นู ย์กลางการขนส่งสินค้าเพิม่ มาก ขึน้ ขนาดพืน้ ทีก่ ารให้บริการมีการขยายตัว 19.2 เปอร์เซ็นต์ ในทางกลับกัน สายการบินในลาตินอเมริกา มีปริมาณสินค้าลดลงมากถึง 9.6 เปอร์เซ็นต์ ใน เดือนกุมภาพันธ์ ในขณะที่ขนาดพื้นที่การให้บริการมีการขยายตัว 1.9 เปอร์เซ็นต์ สายการบินในแอฟริกามีการเติบโตของปริมาณ FTK อยู่ที่ 8.3 เปอร์เซ็นต์ โดยการขยาย ตัวในการค้าระหว่างภูมภิ าคช่วยปรับสมดุลให้กบั ความอ่อนแอของภาวะเศรษฐกิจในไนจีเรียและ แอฟริกาใต้ ในขณะที่ขนาดพื้นที่การให้บริการมี การขยายตัว 3.8 เปอร์เซ็นต์

CARRIERS

เครื่องโดรน ‘Matternet ONE’

Swiss WorldCargo to Test Drone Technology Suppalak Muenjorn

เมื่อเร็วๆ นี้ Swiss Post, Swiss WorldCargo

และ Matternet ผู้ผลิตอากาศยานควบคุมระยะ ไกล (drone) ร่วมกันเปิดตัวโครงการเพือ่ ทดสอบ การใช้งานโดรน ทั้งสามองค์กรก�ำลังร่วมกันวิจัยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีโดรนและกรณีศึกษาทาง ธุรกิจเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดงั กล่าว โดยความเป็นไปได้ในการใช้งานโดรนมีตงั้ แต่การ ปฏิบัติการโลจิสติกส์ภายในองค์กรไปจนถึงการ ส่งมอบสินค้าในระยะทางหลายไมล์ การทดสอบ ในระยะแรกจะมีขึ้นในช่วงฤดูร้อน 2015 ใน สวิสเซอร์แลนด์ เป้าหมายขั้นต้นของโครงการ ดังกล่าวคือ การพิสูจน์แนวคิดเพื่อก�ำหนดกรอบ

16  AIRFREIGHT LOGISTICS › April 2015 › Issue 124

ทางกฏหมาย พิจารณาสภาพการณ์ภายในท้องถิน่ และส�ำรวจความสามารถทางเทคนิคและศักยภาพทางธุรกิจของเครื่องโดรน พันธมิตรทัง้ สามบริษทั จะทดสอบการใช้งาน เครื่องโดรน ‘Matternet ONE’ ซึ่งออกแบบขึ้น เพือ่ ใช้ในการขนส่งพัสดุภณ ั ฑ์ขนาดเล็กโดยเฉพาะ พื้ น ที่ จั ด เก็ บ พั ส ดุ ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง อยู ่ ต รงกลางเครื่ อ ง ‘Matternet ONE’ ช่วยให้การบรรทุกและขนถ่าย ชิปเมนต์สามารถด�ำเนินการได้ง่าย แม้เครื่องจะ มีน�้ำหนักเบาแต่ก็แข็งแกร่งเพียงพอส�ำหรับการ ขนส่งพัสดุภัณฑ์ขนาดน�้ำหนักตั้งแต่ 1 กิโลกรัม ถึง 20 กิโลกรัม ได้โดยการใช้งานแบตเตอร์รี่

ที่ชาร์จจนเต็มเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ ‘Matternet ONE’ ยังสามารถปฏิบตั กิ ารได้โดยอัตโนมัติ บนเส้นทางที่ปลอดภัยซึ่งก�ำหนดโดยซอฟท์แวร์ Cloud ที่เป็นเอกสิทธ์ของ Matternet Mr. Oliver Evans ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กล่าวว่า “ในฐานะผูเ้ ชีย่ วชาญและผูน้ ำ� ระดับโลก ในด้านการขนส่งสินค้ามีมูลค่าสูงและสินค้าที่ ต้องการการดูแลพิเศษ Swiss WorldCargo กระตือรือร้นที่จะส�ำรวจเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วย เพิม่ การเข้าถึง ความรวดเร็ว และความน่าเชือ่ ถือ ขณะเดียวกันยังลดต้นทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”


FORWARDERS

CARRIERS

cargo-partner American Airlines Cargo Opens Offices Expands European Summer Service in L.A. and เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา Houston ส�ำหรับบริการระหว่าง Athens และ Philadelphia Suppalak Muenjorn

Pichanan Toonkamthornchai

เมื่อเร็วๆ นี้ cargo-partner ได้ขยายกิจการใน ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเปิดสาขาใหม่ในรัฐ Los Angeles และ Houston หลังจากทีป่ ระสบความส�ำเร็จใน New York และ Chicago “ลูกค้าหลายรายของเราจากพื้นที่การให้บริการหลักในทวีปยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออก มีส�ำนักงานใหญ่อยู่ในอเมริกา ซึ่งเป็นที่ที่ พวกเขาท�ำการตัดสินใจในขั้นสุดท้าย การขยาย กิจการในครั้งนี้จะท�ำให้เราใกล้ชิดกับลูกค้ามาก ขึ้น และยังให้แรงบันดาลใจใหม่ๆ ส�ำหรับตลาด ในประเทศแม่ของเรา” Mr. Stefan Krauter ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร cargo-partner อธิบายถึงก้าว ใหม่ของบริษัท โดย cargo-partner ได้ให้บริการ ใน New York มาตั้งแต่ปี 2001 และ Chicago ตัง้ แต่ปี 2011 และล่าสุดได้ขยายเครือข่ายการให้ บริการด้วยส�ำนักงานใหม่ใน Los Angeles และ Houston ด้วยการขนส่งทางอากาศปริมาณ 2 ล้านตัน ต่อปี ท่าอากาศยาน Los Angeles ได้กลายเป็น หนึ่งในท่าอากาศยานขนส่งสินค้าที่ส�ำคัญที่สุด ของโลก โดยมีคคู่ า้ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ ภูมภิ าคเอเชีย แปซิฟิก ด้วยปริมาณการขนส่งเกือบ 600,000 ตันต่อปี ตามมาด้วยทวีปยุโรป ที่มีปริมาณการ ขนส่งมากกว่า 150,000 ตัน ขณะเดียวกันท่าเรือ Los Angeles และท่าเรือ Long Beach มีปริมาณ การขนส่งตู้สินค้าผ่านท่ารวมกันสูงถึง 40 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณสินค้าทั้งหมดที่ขนส่งเข้า-ออก สหรัฐอเมริกา ส่วนท่าเรือ Houston ไม่ได้เป็นเพียงแค่ ท่าเรือส่งออกชัน้ น�ำของสหรัฐอเมริกาเท่านัน้ แต่ ยังเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมน�้ ำ มั นและก๊ าซใน ระดับสากล “cargo-partner ได้ให้บริการความ เชีย่ วชาญทางด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมนีม้ า เป็นเวลาหลายปี การเปิดสาขาใหม่นี้ ถือเป็นการ ด�ำเนินการก้าวต่อไปทีเ่ หมาะสม” Mr. Johannes Mikula ผูอ้ ำ� นวยการ cargo-partner สหรัฐอเมริกา กล่าว

เมื่อเร็วๆ นี้ American Airlines Cargo ส่วน

งานขนส่งสินค้าของ American Airlines Group ได้เพิม่ ปลายทางใหม่ในทวีปยุโรปเข้าสูต่ ารางการ บินประจ�ำฤดูร้อน ปี 2015 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ Athens, Lisbon และ Venice จะเข้าสู่เครือข่าย ปลายทางที่ครอบคลุมของสายการบินฯ บริการขนส่งสินค้าระหว่าง Lisbon และ Philadelphia รวมถึงระหว่าง Venice และ Philadelphia

เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน ที่ผ่านมา การขยาย ปลายทางบริการในครัง้ นีน้ ำ� ซึง่ ทางเลือกด้านการ ขนส่งตรงที่เพิ่มขึ้นส�ำหรับลูกค้า ด้วยบริการที่ ยอดเยี่ยมระดับเดียวกับที่ลูกค้ารู้และคาดหวัง จาก American Airlines บริการในเส้นทางสู่ Lisbon และ Athens ปฏิบัติการด้วยเครื่องบิน B757 ส่วนบริการใน เส้นทางสู่ Venice ปฏิบัติการด้วยเครื่องบิน A330-300 “ทั้งสามเมืองนี้นับเป็นปลายทางเพิ่มเติมที่ ยอดเยี่ยมส�ำหรับเครือข่ายที่ครอบคลุมของเรา การเชือ่ มโยงเมืองหลวงทัง้ สองเมืองนีเ้ ข้ากับพืน้ ที่ ชายฝั่งทะเลตะวันออกของสหรัฐอเมริกา น�ำมา ซึ่งโอกาสทางธุรกิจในช่วงฤดูร้อนส�ำหรับสินค้า ขนาดเล็กที่มีความอ่อนไหวต่อเวลา ในขณะที่ ภาคอุตสากรรมสินค้าแฟชัน่ ใน Venice บริเวณ ใกล้เคียงจะได้ประโยชน์จากบริการขนส่งทีเ่ ชือ่ มต่อโดยตรงกับสหรัฐอเมริกา” Mr. Tristan Koch กรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย ธุรกิจขนส่งสินค้า American Airlines กล่าว

CARRIERS

Volga-Dnepr Passes IATA Operational Safety Audit Sukitpat Puengtamsujarit

สายการบิน Volga-Dnepr ผู้ให้บริการ

ขนส่งสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ สินค้าที่มีขนาด เกินมาตรฐาน และสินค้าที่มีน�้ำหนักมากทาง อากาศรายใหญ่ทสี่ ดุ ของโลก ประสบความส�ำเร็จ ในการต่ออายุใบรับรอง IATA Operational Safety Audit (IOSA) เป็นครั้งที่ห้า กระบวนการตรวจสอบการออกใบรับรอง ดังกล่าวนั้น ประกอบไปด้วยการตรวจสอบการ ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด 834 IOSA ซึง่ ด�ำเนินการ โดยคณะผูต้ รวจสอบของ Quali-audit (ฝรัง่ เศส) โดยมี ก ารด� ำ เนิ น การพิ จ ารณาและตรวจสอบ

อย่างละเอียดเกีย่ วกับการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญของ Volga-Dnepr Airlines ครอบคลุมทั้งระบบการ บริหารจัดการ การรักษาความปลอดภัยในการบิน การปฏิบัติการเที่ยวบิน การบ�ำรุงรักษาอากาศยาน การด�ำเนินการขนส่งสินค้า และการปฏิบัติ การภาคพื้นดิน การลงทะเบียนต่ออายุใบรับรอง IOSA นั้น จะต้องมีการตรวจสอบทุกๆ สองปี ส�ำหรับการ ตรวจสอบครัง้ ต่อไปในปี 2017 ทาง Volga-Dnepr Airlines และทุกสายการบินจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบภายใต้มาตรฐานทีเ่ พิม่ มากขึน้ ซึง่ ก�ำหนดโดย IATA Issue 124 ‹ April 2015 ‹ AIRFREIGHT LOGISTICS 17


INDUSTRY NEWS ›

FORWARDERS

Panalpina Sees Progress in Corporate Sustainability Sukitpat Puangtamsujarit

เมื่อไม่นานมานี้ บริษัท Panalpina เปิดเผยถึง รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์กร ทีแ่ สดง ถึงความคืบหน้าของบริษทั ฯ ในการด�ำเนินงานและ โครงการการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึง่ ทาง Panalpina ได้มีการลดการใช้กระดาษและน�้ำ ลดการใช้ พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย รายงานฉบับนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานล่าสุดของ Global Reporting Initiative (GRI) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2014 ของ

Panalpina นัน้ อธิบายถึงความพยายามของบริษทั ฯ ในการค้นหาวิธีที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และในการ เป็นพันธมิตรทีร่ บั ผิดชอบของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ของบริษทั ฯ และในชุมชนทีท่ างบริษทั ฯ ด�ำเนินการ อยู่ ทีส่ ำ� คัญกว่านัน้ คือ ทางบริษทั ฯ ก�ำลังพิจารณา ถึงวิธีในการบูรณาการการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้า กับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมอบมูลค่าเพิ่มให้ กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ “การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเป็นสิง่ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับ Panalpina” Mr. Karl Weyeneth ประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ Panalpina กล่าว “เราต้องการทีจ่ ะบริหารจัดการทรัพยากรของเรา อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นพลเมืองบรรษัททีด่ ี ในขณะเดียวกัน ลูกค้าของเราก็ต้องการให้ผู้ให้ บริการของพวกเขาค�ำนึงถึงเรือ่ งนีม้ ากขึน้ เรือ่ ยๆ”

Panalpina ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนา อย่างยั่งยืนทั่วทั้งองค์กรในปี 2014 ดังที่ตัวชี้วัด ต่างๆ แสดงให้เห็น ได้แก่ การปล่อยก๊าซเรือน กระจกทั้งองค์กรลดลง 7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งรวมถึง การลดลง 21 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของการเดินทาง เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจ การใช้พลังงานเพือ่ ให้ความร้อน ลดลง 14 เปอร์เซ็นต์ การใช้กระดาษลดลง 8 เปอร์เซ็นต์ และการใช้น�้ำลดลง 9 เปอร์เซ็นต์ รายงานความยัง่ ยืนขององค์กรปี 2014 ฉบับนี้ จัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐาน G4 ฉบับล่าสุด ซึง่ เป็น มาตรฐานการรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของ องค์กร ที่ก�ำหนดโดย GRI ด้วยการสนับสนุน ของ Sustainserv บริษัทให้ค�ำปรึกษาด้านการ พัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ใน เมือง Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเมือง Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา

CARRIERS

AirBridgeCargo Sees Tonnage Growth in Q1 Suppalak Muenjon

สายการบิน AirBridgeCargo (ABC)

เสริ ม สถานะสายการบิ น ขนส่ ง สิ น ค้ า ที่ เ ติ บ โต รวดเร็วทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของโลก ด้วยรายงานน�ำ้ หนัก สินค้าที่ขนส่งเพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์ ในไตรมาส แรกของปี 2015 ตอกย�้ำถึงการเติบโตที่ยังคง ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคมที่ผ่านมา ABC ด�ำเนินการขนส่งสินค้ารวม 103,816 ตัน ทั่วทั้งเครือข่ายเส้นทางการบิน ระหว่างประเทศที่ให้ลูกค้าได้เชื่อมต่อกับปลายทางในยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก โดยผ่านศูนย์กลางการขนส่งของสายการบินฯ ใน กรุง Moscow Mr. Denis Ilin ประธานบริหาร AirBridge Cargo กล่าวว่า “การเติบโตของน�้ำหนักสินค้าที่

18  AIRFREIGHT LOGISTICS › April 2015 › Issue 124

ขนส่ง 20 เปอร์เซ็นต์ และการเติบโตอีก 28 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณการขนส่งคิดเป็นตันต่อ กิโลเมตร (FTK) นับเป็นผลการด�ำเนินงานที่ แข็งแกร่งส�ำหรับไตรมาสแรกนี้ ความส�ำเร็จใน การท�ำงานเป็นทีมและการด�ำเนินตามกลยุทธ์ ระยะยาวด้านลูกค้าอย่างต่อเนื่องท�ำให้เราสามารถบรรลุผลการด�ำเนินงานที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ ได้ การพัฒนาเครือข่ายการบินของเราทีเ่ น้นการ ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความต้องการลูกค้าที่ เปลีย่ นแปลงไปและความยืดหยุน่ ของเรา รวมถึง ความน่าเชื่อถือในด้านบริการท�ำให้เราสามารถ เติบโตต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง การขยายพืน้ ทีร่ ะวางตัง้ แต่ตน้ ปี 2015 ท�ำให้ เราสามารถรักษาและปรับปรุงสถานะความเป็น ผู้น�ำของเราในตลาดส�ำคัญส�ำหรับเราในยุโรป

สหรัฐอเมริกา และเอเชีย โดยผ่านทางการเพิ่ม ความถี่เที่ยวบินสู่ตลาดส�ำคัญเหล่านี้ พร้อมกัน นั้นยังเปิดเส้นทางปฏิบัติการใหม่ๆ ทั้งนี้ ในปี 2015 เราเริ่มปฏิบัติการใน Helsinki และตั้งแต่ เราเริ่มปฏิบัติการบินตามตารางฤดูร้อน เรายัง สามารถเปิดบริการใน Los Angeles และ Hanoi ได้ก่อนเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้เบื้องต้น” จากการเพิ่ ม บริ ก ารไปยั ง ปลายทางใหม่ ๆ และการปรับปรุงความเชื่อมโยงด้วยศูนย์กลาง การบินในกรุง Moscow สายการบิน AirBridgeCargo สามารถน� ำ เสนอโซลู ชั่ น ในการขนส่ ง สินค้าที่หลากหลายมากขึ้นส�ำหรับลูกค้านานาชาติ ปัจจุบนั สายการบินฯ ปฏิบตั กิ ารเทีย่ วบินแบบ ประจ�ำตารางไปยัง 26 ปลายทาง ใน 14 ประเทศ ด้วยฝูงบิน Boeing 747 จ�ำนวน 14 ล�ำ ABC จะ ยังคงลงทุนในทรัพยากรบุคคล และเพิ่มจ�ำนวน พนักงานขาย ซึ่งปัจจุบันสามารถให้บริการสนับสนุนแก่ลูกค้าในท้องถิ่นกว่า 20 เมืองส�ำคัญ ทั่วโลก


CARRIERS

CARRIERS

VietJetAir’s First A321 is 9000th Aircraft by Airbus

Cargolux Receives 30th New Boeing Freighter

Sukitpat Puengtamsujarit

เมือ่ ไม่นานมานี้ เครือ่ งบินรุน่ A321 ล�ำแรก ของ

สายการบิน VietJetAir ได้เดินทางมาถึงกรุง Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนาม เป็นทีเ่ รียบร้อย

แล้ว หลังจากส่งมอบโดยโรงงานประกอบขัน้ สุดท้ายในเมือง Hamburg ประเทศเยอรมนี เครือ่ งบิน รุ่น A321 ล�ำนี้ เป็นเครื่องบินล�ำที่ 9,000 ที่ส่ง มอบโดย Airbus และได้รบั การต้อนรับเป็นพิเศษ ในประเทศเวียดนาม จากคณะผู้บริหารและลูก เรือของ VietJetAir VietJetAir เริม่ เปิดบริการครัง้ แรกในปี 2011 ขณะนีท้ างสายการบินฯ มีเครือ่ งบินตระกูล A320 ถึง 22 ล�ำ เพือ่ ให้บริการภายใต้เครือข่ายทีค่ รอบคลุมประเทศเวียดนามและปลายทางที่เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องทั่วเอเชีย โดยเครื่องบินรุ่น A321 ล�ำนีเ้ ป็นล�ำแรกทีส่ ง่ มอบในจ�ำนวนทัง้ หมดเจ็ดล�ำ ที่ VietJetAir ได้ สั่งซื้ อ ไว้ ตามแผนการจั ด ซือ้ เครือ่ งบินตระกูล A320 ทีม่ จี ำ� นวนสูงถึง 100 ล�ำ ตามที่ทางสายการบินฯ ประกาศในช่วงต้นปี 2014

AIRPORTS AND CARGO TERMINALS

PACTL Registers Strong First Quarter Results Suppalak Muenjorn

Shanghai Pudong International Airport Cargo Terminal (PACTL) ยัง

คงมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งหลังจากที่มีผล การด�ำเนินงานประจ�ำปีที่ยอดเยี่ยมสูงสุดเป็น ประวัติการณ์ของ บริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ล่าสุด PACTL เปิดเผยปริมาณการด�ำเนินการสินค้าทั้ง สิ้น 362,497 ตัน ในช่วงสามเดือนแรกของปี 2015 เพิ่มขึ้น 12.73 เปอร์เซ็นต์ จากช่วงเวลา เดียวกันของปีก่อน นับเป็นผลการด�ำเนินงานใน ไตรมาสแรกที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่ม ขึ้นของจ�ำนวนธุรกิจน�ำเข้า ปริ ม าณสิ น ค้ า ส่ ง ออกผ่ า นคลั ง สิ น ค้ า ของ PACTL เติบโต 10.43 เปอร์เซ็นต์ เป็น 207,437 ตัน การส่งออกระหว่างประเทศมีอตั ราการเติบโต 10.81 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่อัตราการส่งออก ภายในประเทศเติบโต 4.89 เปอร์เซ็นต์

“ธุรกิจส่งออกของเรายังคงมีการพัฒนาอย่าง แข็งแกร่ง ขณะเดียวกัน ภายในไตรมาสแรกของ ปี 2015 เราสังเกตเห็นการเติบโตเป็นพิเศษของ ธุรกิจน�ำเข้าด้วย โดยเฉพาะในการขนส่งระหว่าง ประเทศ นี่จึงเป็นอีกครั้งที่แสดงให้เห็นว่าการน�ำ เข้าและส่งออกของเรายังคงมีการพัฒนาควบคู่ กันไปอย่างสมดุลมากขึ้น” Mr. Lutz Grzegorz รองประธาน PACTL กล่าว

Suppalak Muenjorn

เมือ่ ไม่นานมานี้ Cargolux ได้รบั มอบเครือ่ งบิน

ขนส่งสินค้า Boeing 747-8F ล�ำที่ 12 จากที่สั่ง ซื้อทั้งหมด 14 ล�ำ ปัจจุบัน ฝูงบินของ Cargolux ประกอบด้วยเครื่องบินขนส่งสินค้า 23 ล�ำ ซึ่ง เป็นเครื่อง B747-8F จ�ำนวน 12 ล�ำ และเครื่อง B747-400 อี 11 ล�ำ เครื่องบินล�ำล่าสุด ทะเบียน LX-VCL เดินทางมาถึงลักเซมเบิร์ก พร้อมสินค้า บรรทุกเต็มล�ำ จาก Seattle เพื่อเข้าร่วมในพิธี ต้อนรับซึ่งได้รับเกียรติจากแขกพิเศษ ทีมงาน Cargolux และตัวแทนสื่อมวลชน Cargolux ตั้งชื่อเครื่องบินขนส่งสินค้าล�ำ ล่าสุด ว่า ‘Joe Sutter - Father of the 747’ เพือ่ เป็นเกียรติแก่ผู้ออกแบบเครื่องบินรุ่น 747 ใน ช่วงทศวรรษ 1960 และชือ่ ดังกล่าวได้สร้างความ ประหลาดใจอย่างยิ่งให้แก่ Mr. Sutter ซึ่งเพิ่ง ทราบเรื่องภายในพิธีเปิดตัวเครื่องบินซึ่งจัดขึ้น ก่อนการออกเดินทางของเครื่องบินล�ำนี้ที่ศูนย์ ปฏิบัติการของ Boeing ใน Paine Field Mr. Sutter ร่วมงานกับ Boeing Company ในปี 1940 ในขณะที่ก�ำลังศึกษาด้านวิศกรรม อากาศยานทีม่ หาวิทยาลัย Washington หลังจาก นั้นได้เลื่อนต�ำแหน่งเป็นผู้จัดการทีมออกแบบ เครื่องบิน Boeing 747 ภายใต้การน�ำของ Mr. Malcolm T. Stamper หัวหน้าโครงการ 747 ซึ่ง ได้รับการยกย่องว่าเป็นมันสมองเบื้องหลังการ ออกแบบเครือ่ ง ‘Jumbo Jet’ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์นี้ เครื่องบิน LX-VCL ล�ำนี้ยังเป็นเครื่องบิน ขนส่งสินค้ารุ่น 747 ล�ำที่ 30 ที่ Cargolux ซื้อ จาก Boeing นับตั้งแต่สายการบินฯ ได้รับเครื่อง 747-200F ล�ำแรกในปี 1979 นอกจากนี้ สายการบินฯ ยังเป็นผู้บุกเบิกการใช้งานเครื่องบิน 747-400F ในปี 1993 และ 747-8F ในปี 2011 Issue 124 ‹ April 2015 ‹ AIRFREIGHT LOGISTICS 19


COVER STORY ›

LEAVING PAPER IN THE PAST WIN Works with BFS

to Make e-AWB Simple and Accessible for All

เมื่อเรามองย้อนกลับไปจากจุดที่เราอยู่ในปัจจุบัน คงไม่มีใครคาดคิดว่าเทคโนโลยีจะสามารถ เปลี่ยนแปลงโลกได้มากถึงเพียงนี้ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต รถยนต์ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล และ อินเตอร์เน็ต ท�ำให้วิถีชีวิตของเราถูกเปลี่ยนแปลงไป โดยสิ้นเชิง เด็กยุคปัจจุบันที่เติบโตขึ้นพร้อมๆ กับ เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่มีทางที่จะจินตนาการถึงชีวิต ในวัยเยาว์ของเราได้เลย เพียงช่วงเวลาไม่กี่ทศวรรษ เทคโนโลยีได้ก้าวล�้ำไปอย่างก้าวกระโดด จากคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่เท่าห้องกลายมาเป็น อุปกรณ์ขนาดเล็กที่สามารถหยิบใช้งานได้ด้วย มือเพียงข้างเดียว ฟิล์มเนกกาทีฟ เซลลูลอยด์ หรือแม้กระทั่งกระดาษ ต่างค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วย ไฟล์ดิจิตอล ซึ่งหมายถึงทุกๆ อย่าง ตั้งแต่ภาพถ่าย ภาพยนตร์ หรือเอกสารต่างๆ Mr. John DeBenedette กรรมการผู้จัดการ บริษัท Worldwide Information Network 20  AIRFREIGHT LOGISTICS › April 2015 › Issue 124

โดย: Nina Sayawat เรียบเรียง: Editorial Staff


นขณะที่โลกก�ำลังเปลี่ยนแปลง ไป อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทาง

อากาศก็ก้าวเข้าสู่กระแสของความ เปลีย่ นแปลงนีเ้ ช่นกัน ผ่านทางข้อตกลง พหุภาคีว่าด้วยการปรับใช้ใบตราส่ง สินค้าทางอากาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-AWB) ซึ่ ง สมาคมการขนส่ ง ทางอากาศระหว่ า ง ประเทศ (IATA) ได้มกี ารผลักดันให้ลดการ ใช้เอกสารกระดาษในกระบวนการขนส่ง สินค้าทางอากาศมาโดยตลอด แต่เอกสาร กระดาษก็ยังคงเป็นองค์ประกอบหลักใน กระบวนการการขนส่งสินค้าอย่างเช่นทีเ่ ป็น มาในหลายทศวรรษก่อน จากรายงานล่าสุด ของ IATA ในเดือนกุมภาพันธ์ทผี่ า่ นมา ทัว่ โลกมี ก ารปรั บ ใช้ e-AWB เพียง 26.9 เปอร์เซ็นต์ และค่าเฉลีย่ ของประเทศไทยนัน้ ยังต�่ำกว่าอัตราส่วนดังกล่าวลงมาอีก

มีเหตุผลดีๆ มากมายในการสนับสนุนให้ผู้

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหันมาปรับใช้กระบวนการแบบ ไร้เอกสาร (paperless) อาทิเช่น ต้นทุนการส่ง ข้อมูลที่ต�่ำลง การสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็วและ แม่นย�ำ หรือแม้กระทั่งผลประโยชน์ด้านความ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แล้วเหตุใดการเปลี่ยนแปลงอันนีจ้ งึ เกิดขึน้ อย่างเชือ่ งช้า การเปลีย่ นผ่าน เข้าสูร่ ะบบดิจติ อลนัน้ เป็นประเด็นปัญหาทีซ่ บั ซ้อน ในหลายๆ กรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ ไทย ซึง่ อาจจ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีการควักกระเป๋าลงทุน ในระบบ IT รวมทัง้ การประสานงานอย่างใกล้ชดิ กับผู้ปฏิบัติการในส่วนอื่นๆ เช่น สายการบิน ตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้า และผู้ปฏิบัติการ ยกขนสินค้าภาคพื้นดิน ท�ำให้การเปลี่ยนผ่านไป สูก่ ระบวนการแบบไร้เอกสารดูเป็นเรือ่ งทีย่ งุ่ ยาก วุ่นวายไม่ใช่น้อย อย่างไรก็ตาม Worldwide Information Network (WIN) ผู้ให้บริการโซลูชั่นการเชื่อมต่อส�ำหรับตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้า ซึ่งมี ฐานการปฏิบตั ิการอยูใ่ นประเทศไทย มีบริการที่ ช่วยให้การปรับใช้ e-AWB กลายเป็นเรื่องง่าย ไม่สิ้นเปลือง และเป็นประโยชน์ส�ำหรับทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ตัวแทนรับจัดการขนสินค้า เอกชนรายย่อยไปจนถึงบริษัทข้ามชาติขนาด ใหญ่ ปัจจุบัน WIN ให้บริการ e-AWB ในกว่า 25 ประเทศทั่ ว โลก และมองเห็ น โอกาสใน ประเทศไทยซึ่งการปรับใช้ e-AWB ยังไม่แพร่ หลาย WIN จึงได้ร่วมจับมือเป็นพันธมิตรกับ Bangkok Flight Services (BFS) เพื่อสนับสนุนและผลักดันการใช้ e-AWB ในประเทศไทย

นิตยสาร AFL ฉบับนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr.

John DeBenedette กรรมการผู้จัดการ บริษัท Worldwide Information Network มาแบ่งปัน ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ WIN จะช่วยให้การปรับ ใช้ e-AWB กลายเป็นเรือ่ งทีง่ า่ ยกว่าทีเ่ คยเป็นมา

BRINGING AIR CARGO INTO THE DIGITAL AGE

Mr. DeBenedette มีประสบการณ์ในอุต-

สาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับกิจกรรม โลจิสติกส์มานานกว่า 20 ปี เขามีโอกาสได้รับรู้ และสัมผัสกับการเปลีย่ นแปลงในอุตสาหกรรมนี้ มาโดยตลอด และทราบดีวา่ เทคโนโลยีลา่ สุดนีจ้ ะ สามารถน�ำผลประโยชน์มาสู่ธุรกิจในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศได้อย่างไร Mr. DeBenedette เริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ในประมาณปี 1990 และปฏิบัติหน้าที่ให้กับ DB Schenker ในสหรัฐอเมริกาจนถึงปี 2000 โดย รับบทบาทด้านการบริหารจัดการด้าน IT ต่อมา ในปี 2001 เขามองเห็นโอกาสที่จะน�ำเทคโนโลยี ใหม่ๆ เข้าสู่อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทาง เรือ และได้เข้าร่วมงานกับ Inttra ผู้ให้บริการ แพลทฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ชั้นแนวหน้าส�ำหรับ อุ ต สาหกรรมการขนส่ ง สิ น ค้ า ทางทะเล Mr. DeBenedette ร่วมงานกับ Inttra เป็นเวลา 12 ปี จนกระทั่งได้รับเชิญให้มาร่วมโครงการในการ ผลักดันการใช้งาน e-AWB ในประเทศไทย ซึ่ง เขากล่าวว่า “ผมภูมิใจที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการน�ำพาอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางเรือ เข้าสู่ยุคดิจิตอลร่วมกับ Inttra และผมก็ตั้งใจที่ จะผลักดันให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งกับอุตสาหกรรม การขนส่งสินค้าทางอากาศ เป้าหมายของ WIN คื อ การสนั บ สนุ น ให้ ตั ว แทนรั บ จั ด การขนส่ ง สินค้าอิสระได้รบั ผลประโยชน์จากการใช้ e-AWB อย่างเต็มที่” ถึงแม้ว่าประเทศต่างๆ ทั่วโลก ต่างหันมาให้ ความสนใจในการผลักดันการใช้งาน e-AWB แต่

การพัฒนาในประเทศไทยยังคงเป็นไปอย่างเชือ่ งช้า WIN ต้องการค้นหาสาเหตุของความล่าช้านี้ “WIN มีฐานการปฏิบัติการในประเทศไทย แต่ บริการของเรามีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก โดย ปัจจุบนั เราให้บริการในจีน อินเดีย สหราชอาณาจักร อัมสเตอร์ดัม และฟลอริดาด้วย และจาก เครือข่ายทัว่ โลกของเรา เราจึงสังเกตว่าการปรับใช้ e-AWB ในประเทศไทยนัน้ ค่อนข้างล่าช้า ซึง่ เป็น โจทย์ทเี่ ราต้องตีให้แตกว่าเป็นเพราะเหตุใด เรามี โอกาสได้พดู คุยกับบริษทั ตัวแทนรับจัดการขนส่ง สินค้าหลายราย รวมทั้งได้มีการพูดคุยกับ BFS และตระหนักว่าตลาดประเทศไทยนั้นแตกต่าง จากที่อื่นๆ โดยมีกระบวนการส่งออกสินค้าทาง อากาศที่มีความซับซ้อน เริ่มตั้งแต่ที่ตัวแทนน�ำ ส่งสินค้าไปยังผูใ้ ห้บริการยกขนสินค้าภาคพืน้ ดิน เพื่ อ ชั่ ง น�้ ำ หนั ก สิ น ค้ า และรั บ เอกสารแจ้ ง พิ กั ด น�้ำหนัก จากนั้นบริษัทตัวแทนรับจัดการขนส่ง สินค้าจะต้องน�ำเอกสารแจ้งพิกัดน�้ำหนักกลับไป อัพเดทเข้าสู่ระบบของตัวเอง แล้วจึงท�ำการพิมพ์ เอกสารทีร่ ะบุนำ�้ หนักจริงและน�ำส่งแก่ผใู้ ห้บริการ ขนส่งสินค้าทางอากาศ” Mr. DeBenedette กล่าว กระบวนการดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นส่งผลต่อ ความซับซ้อนและความไม่มีประสิทธิภาพที่เพิ่ม ขึ้น แต่ WIN มีวิธีการที่จะแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งจะ สามารถช่วยประหยัดทั้งเงินและเวลาให้กับตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าได้ ด้วยกระบวนการอัตโนมัตขิ อง WIN ตัวแทน รับจัดการขนส่งสินค้าสามารถอัพโหลด e-AWB ฉบับร่างไปที่ WIN จากนั้นเมื่อส่งสินค้าไปชั่ง น�้ำหนักที่ผู้ให้บริการยกขนสินค้าภาคพื้นดินแล้ว ผู้ให้บริการยกขนสินค้าภาคพื้นดินจะส่งเอกสาร แจ้งพิกัดน�้ำหนักผ่านระบบ WIN เพื่ออัพเดท ข้อมูล เมื่อตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าได้รับ การแจ้งเตือนว่ามีการอัพเดท e-AWB ก็เพียง ท�ำการตรวจทานข้อมูลต่างๆ เช่น จ�ำนวนสินค้า น�้ำหนัก และขนาด จากนั้นก็ส่ง e-AWB ต่อไป ยังผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งก็จะส่ง ส�ำเนาให้กับผู้ให้บริการยกขนสินค้าภาคพื้นดิน ได้ทันทีเช่นกัน

Issue 124 ‹ April 2015 ‹ AIRFREIGHT LOGISTICS 21


COVER STORY

WIN จะช่วยให้การเชื่อมต่อไปยัง  สายการบินกลายเป็นกระบวนการที่เรียบง่าย โดยที่ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ระบบเดิมที่มีอยู่แล้วแม้แต่น้อย — Mr. John DeBenedette

“การท�ำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้

หมายความว่า ตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าจะ ได้รับประโยชน์จากค่าบริการที่ถูกลง โดยปกติผู้ ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศจะเรียกเก็บค่า บริ ก ารในการส่ ง เอกสารใบตราส่ ง สิ น ค้ า ทาง อากาศทีเ่ ป็นกระดาษจริง (ทัง้ Master และ House bills) สูงกว่าการส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเนื่องจากกระบวนการของ WIN เป็น กระบวนการอัตโนมัติ ดังนั้นจึงมีความถูกต้อง แม่นย�ำสูงและมีโอกาสเกิดความผิดพลาดน้อย เนื่องจากไม่จ�ำเป็นต้องมีการป้อนข้อมูลซ�้ำซ้อน หลายๆ ครั้ง นอกจากนี้ ตัวแทนรับจัดการขนส่ง สินค้ายังสามารถประหยัดเวลาจากการที่ไม่ต้อง เดินทางไปและกลับระหว่างสุวรรณภูมแิ ละส�ำนักงานเพื่อน�ำส่ง AWB ทั้งฉบับร่างและฉบับจริง ด้วยระบบของ WIN กระบวนการทั้งหมดจะใช้ เวลาเพียงไม่กวี่ นิ าที” Mr. DeBenedette อธิบาย ส� ำ หรั บ ตั ว แทนรั บ จั ด การขนส่ ง สิ น ค้ า ที่ ยั ง ไม่ พร้อมทีจ่ ะปรับใช้กระบวนการแบบไร้เอกสารโดย สมบูรณ์ ก็ยงั สามารถได้รบั ประโยชน์จากแพลทฟอร์มของ WIN เช่นกัน โดยพวกเขาสามารถสัง่ พิมพ์ใบตราส่งสินค้าทางอากาศและเอกสารแจ้ง พิกัดน�้ำหนักผ่านระบบของ WIN จึงสามารถ ประหยัดเวลาในการด�ำเนินกระบวนการได้มาก บางคนอาจจะกังวลว่าการใช้งานระบบการส่ง

ข้อมูลที่มีความซับซ้อนอย่าง WIN อาจต้องการ เม็ดเงินเพื่อลงทุนในการยกระดับอุปกรณ์ IT ให้ มีความทันสมัย ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว ไม่ได้เป็นอย่าง ที่กังวลเลยแม้แต่น้อย โดย Mr. DeBenedette กล่าวว่า “ระบบของ WIN สามารถใช้งานได้งา่ ยๆ ผ่านทางเว็บไซต์ สิ่งที่คุณต้องการมีเพียงเว็บบราวเซอร์และการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเท่านั้น เอง และหากคุณต้องการเชื่อมต่อระบบสั่งพิมพ์ ใบตราส่งสินค้าทางอากาศที่คุณมีอยู่แล้วเข้ากับ WIN ก็สามารถท�ำได้ง่ายๆ ผ่าน web services ซึง่ เป็นวิธกี ารเชือ่ มต่อเครือ่ งคอมพิวเตอร์หลายๆ เครือ่ งเข้าด้วยกัน โซลูชนั่ ของ WIN เป็นทางออก ในการด�ำเนินเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ยอดเยีย่ มส�ำหรับตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าเอกชน ซึ่งอาจไม่มีทรัพยากรหรือก�ำลังคนเพียงพอใน การลงทุนพัฒนาระบบ IT ของตัวเอง โดย WIN จะมอบเทคโนโลยีทที่ นั สมัยพร้อมระบบทีท่ ำ� งาน บนคลาวด์ (cloud-based systems) ซึง่ WIN จะ ช่วยให้การเชื่อมต่อไปยังสายการบินกลายเป็น กระบวนการทีเ่ รียบง่าย โดยทีไ่ ม่ตอ้ งปรับปรุงแก้ไข หรือเปลีย่ นแปลงระบบเดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้วแม้แต่นอ้ ย ด้วยขั้นตอนเพียงเล็กน้อย สินทรัพย์เดิมที่ได้ ลงทุนเอาไว้กส็ ามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ขึน้ ได้ทนั ที” การปรับใช้ใบตราส่งสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์นนั้ เป็นกระบวนการทีส่ ามารถท�ำได้งา่ ยและ

ไม่ซบั ซ้อนอีกต่อไป แต่กย็ งั คงมีสงิ่ ทีต่ อ้ งพิจารณา ด้วยความระมัดระวัง โดยอุตสาหกรรมการขนส่ง สินค้าทางอากาศจะต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้ให้ บริการด้าน IT เข้ามาฉกฉวยผลประโยชน์ และ ท�ำให้กระบวนการส่งข้อมูลใบตราส่งสินค้าผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์มีต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่ควร จะเป็น ยกตัวอย่างของกรณีทเี่ กิดขึน้ ทีท่ า่ อากาศยาน Mumbai ซึง่ มีการใช้แพลทฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ โดยผู้ให้บริการคิดค่าบริการในการส่ง Master AWB และ House AWB สูงถึง 4.60 เหรียญสหรัฐต่อหนึ่งชุดเอกสาร ซึ่งหากตัวแทน รับจัดการขนส่งสินค้าไม่ใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็ตอ้ งใช้วธิ กี ารด�ำเนินการด้วยเอกสารแบบ เดิมทีใ่ ช้ระยะเวลานานในการรอคิว กรณีนสี้ ง่ ผล ให้ผสู้ ง่ ออกสินค้าในอินเดียต้องสูญเสียเงินมูลค่า หลายล้านเหรียญในแต่ละปี ซึง่ ผูป้ ฏิบตั กิ ารระบบ ดังกล่าวได้ระบุว่าก�ำลังมองหาโอกาสในการเข้า ไปท�ำระบบในท่าอากาศยานอืน่ ๆ ภายนอกประเทศอินเดีย และก�ำลังจับตามองมาที่ประเทศไทย

ความเปลี่ยนแปลงที่ครั้งหนึ่ง อาจจะมองว่า

เป็นเรือ่ งทีน่ า่ หนักใจ หรือมีความซับซ้อนมาก แต่ ด้วยความช่วยเหลือของ WIN ผูป้ ฏิบตั กิ ารทัว่ โลก ก็สามารถได้รบั ประโยชน์จากกระบวนการด�ำเนิน เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้งา่ ยขึน้ WIN ท�ำให้ การส่ง e-AWB ไปยังสายการบินกว่า 90 ราย กลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม และคาดหวังว่า นวัตกรรมดีๆ เช่นนีจ้ ะเป็นแรงกระตุน้ ให้ผปู้ ฏิบตั -ิ การหันมาปรับใช้ e-AWB มากขึ้น และผลักดัน ให้ทั้งอุตสาหกรรมก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน โลก ก�ำลังเปลีย่ นแปลงไปอย่างไม่หยุดยัง้ ถึงเวลาแล้ว ทีอ่ ตุ สาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศจะต้อง ตามให้ทัน

ผู้ให้บริการอย่างเช่น WIN ได้ท�ำให้การปรับใช้ e-AWB  เป็นกระบวนการที่ง่ายและไม่ซับซ้อน ผมจึงไม่เห็นว่าจะมีเหตุผลอันใด ที่ทุกคนจะไม่อ้าแขนรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี ้ “เหมือนที่พวกเราทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า e-freight เป็นเรื่องที่ผมให้ความส�ำคัญมาโดยตลอด

Mr. David Ambridge ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสินค้า บริษัท Bangkok Flight Services

อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศนั้นแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ มานานกว่า 40 ปี ซึ่งหมายความว่าเรา ก�ำลังสูญเสียโอกาสในการได้รับประโยชน์จาก e-freight ในภาพรวมของอุตสาหกรรมเราควรจะประหยัดต้นทุนลงได้ มากกว่าสองพันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี เพียงแค่เลิกใช้เอกสารใบตราส่งสินค้าทางอากาศที่เป็นกระดาษ และหากเรา สามารถปรับใช้กระบวนการแบบไร้เอกสารได้โดยสมบูรณ์ ตัวเลขอาจจะเพิ่มขึ้นไปจนถึงห้าพันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ความประหยัดในเชิงต้นทุนและประสิทธิภาพนั้นคิดเป็นมูลค่ามหาศาล ดังนั้น BFS และ WIN จึงได้ร่วมมือกันเพื่อ สนับสนุนการปรับใช้ e-AWB ในประเทศไทย เพือ่ เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารใช้งาน กระบวนการท�ำงาน ประโยชน์ พร้อมพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเริ่มใช้งานได้ง่ายเพียงใด ผู้ให้บริการอย่างเช่น WIN ได้ท�ำให้การปรับใช้ e-AWB เป็น กระบวนการที่ง่ายและไม่ซับซ้อน ผมจึงไม่เห็นว่าจะมีเหตุผลอันใดที่ทุกคนจะไม่อ้าแขนรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้”

22  AIRFREIGHT LOGISTICS › April 2015 › Issue 124


ประหยัดค่าข้อความด้านการขนส่ง สูงสุดถึง 75%

Secured Secured

ลดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อความด้านการขนส่งทางอากาศลงได้สูงสุดถึง 75 เปอร์เซ็นต์ พร้อมกับวางมาตรฐานให้กับการใช้ระบบ FTP ด้วยซอฟต์แวร์ EDIfly ของเรา คุณจะสามารถจัดการกับข้อมูล Type B/X, AirIMP, CargoIMP, EDIFACT ได้โดยไม่เสียค่าใช้งานที่คิดจากปริมาณของข้อมูล อีกทั้งยังเป็น ระบบทีม่ คี วามปลอดภัยสูงสุดอีกด้วย โดยมีการเข้ารหัส (Encrypt) อย่างเต็มตัว และลงนามในระบบดิจิตอล คุณจึงหายห่วงในเรื่องการโจรกรรมข้อมูล มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่กําลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ที่ประกอบด้วย สายการบิน ท่าอากาศยาน บริษัทยกขนสินค้าภาคพื้นดิน (GHA) ตัวแทนขาย ของสายการบิน (GSSA) บริษัทตัวแทนรับจัดการขนส่ง บริษัทกระจายสินค้า ทั่วโลก และอีกมากมาย ด้วยระบบที่ถูกใช้งานโดยบริษัทชั้นนํา อย่าง Bangkok Flight Services (BFS), Cargolux, LUG, HACTL, SATS, Garuda Indonesia, SABRE และ RADIXX สมัครวันนี้ เพื่อทดลองใช้งานฟรี!

Scalable Scalable

CostCost-

XML, CARGO:XML XML, CARGO:XML

Type B, Type B, X Type Type X

EDIFACT EDIFACT

Free Trial! EDIFACT Free Trial! EDIFACT


FEATURE ›

โดย: Editorial Staff

Cargo Security and Improved Efficiency

Drive Air Cargo Industry to Paperless Procedures ความปลอดภัยเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญในซัพพลายเชน การขนส่งสินค้าทางอากาศ แม้ว่าอุตสาหกรรมนี้มีประวัติ ยอดเยี่ยมในด้านการรักษาความปลอดภัย แต่หลายๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะนี้ได้กระตุ้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หันมาใส่ใจยิ่งขึ้น ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า ทางอากาศและหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลก�ำลังท�ำงานร่วมกัน อย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับความปลอดภัยของซัพพลายเชน ควบคู่ไปกับการรับรองความลื่นไหลทางการค้า 24  AIRFREIGHT LOGISTICS › April 2015 › Issue 124


An Industry’s Pursuit on Strengthening Air Cargo Security

ความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนอย่างหนึ่งของอุตสาหกรรมการขนส่ง สินค้าทางอากาศ คือการจัดตัง้ คณะท�ำงานเฉพาะกิจเพือ่ ความปลอดภัย

ของสินค้า หรือ Cargo Security Task Force (CSTF) ภายใต้การก�ำกับดูแล ของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและสร้างความมั่นใจได้ว่า ประสบการณ์และข้อจ�ำกัด ของอุตสาหกรรมสายการบินจะได้รบั การน�ำไปพิจารณาในระหว่างการพัฒนา มาตรการด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน เพือ่ สนับสนุนหน่วยงานก�ำกับดูแลและเสริมสร้างความ ปลอดภัยให้กับซัพพลายเชน IATA และอุตสาหกรรมการบิน ยังได้ท�ำงาน ร่วมกันในหลายๆ โครงการส�ำคัญ อาทิ การประเมินความเสี่ยงผ่านการให้ ข้อมูลสินค้าล่วงหน้า ซึง่ ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ขัน้ ตอนการประเมิน ความเสีย่ งโดยเจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากร ทัง้ นี้ ในแต่ละปี สินค้าทีข่ นส่งทางอากาศ มีมลู ค่ารวมกันมากกว่า 6.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นหนึง่ ในสามของ การค้าระหว่างประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมก�ำลังเผชิญกับ ความท้าทายมากมายในการรักษาความสามารถทางการแข่งขัน ความล่าช้า ในการผ่านแดนเป็นหนึง่ ความท้าทายส�ำคัญทีส่ ร้างความเสียหายอย่างยิง่ ต่อ สินค้าที่ขนส่งทางอากาศ และความอยู่รอดของอุตสาหกรรมจะขึ้นอยู่กับ ความรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบที่ส�ำคัญของภาคธุรกิจนี้ โครงการส่งข้อมูลสินค้าล่วงหน้าที่ IATA ก�ำลังผลักดันนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ สร้างแนวทางมาตรฐานทีส่ อดคล้องกับกฏระเบียบของภาครัฐทีก่ ำ� หนด ให้ตอ้ งรายงานข้อมูลเกีย่ วกับสินค้าทีข่ นส่ง การก�ำหนดกรอบแนวทางทีเ่ ป็น มาตรฐานร่วมกันทัว่ โลก จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการเคลือ่ นย้ายสินค้า ให้กบั ทัง้ สายการบินและตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้า และยังสามารถหลีก เลี่ยงความล่าช้าที่ไม่จ�ำเป็นที่จุดควบคุมสินค้าของศุลกากรได้อีกด้วย ในอีกด้านหนึง่ องค์การศุลกากรโลก (WCO) ได้กำ� หนดกรอบมาตรฐาน ในการรักษาความปลอดภัย (SAFE Framework of Standards) เพื่อเพิ่ม ความปลอดภัยของซัพพลายเชนระหว่างประเทศ และส่งเสริมการอ�ำนวย ความสะดวกทางการค้า โดย WCO ได้ก�ำหนดมาตรฐานที่ครอบคลุมถึง ข้อก�ำหนดการส่งข้อมูลการขนส่งสินค้าล่วงหน้า (ACI) และตั้งแต่มีการ แนะน�ำมาตรฐานดังกล่าวในปี 2005 หลายประเทศได้เริ่มน�ำเงื่อนไข ACI มาใช้เช่นกัน แต่ก็ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของ WCO เสมอไป ดังนัน้ เพือ่ ทีจ่ ะปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของซัพพลายเชนทัว่ โลก และในการด�ำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน SAFE หลายๆ ประเทศจึงได้ร่างกฎหมายที่ก�ำหนดให้สินค้าที่จะขนส่งผ่านพรมแดน ต้อง มีการส่งข้อมูลล่วงหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ในข้อก�ำหนดพิกัด ภาษีของการขนส่งสินค้าทางอากาศ (TACT) ในหัวข้อ e-Customs ยัง ครอบคลุมเงือ่ นไข ACI และข้อก�ำหนดทีเ่ ฉพาะเจาะจงของหลายๆ ประเทศ ทั่วโลกอีกด้วย ถึงกระนัน้ ก็ตาม อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศยังคงต้องการ แนวทางการรักษาความปลอดภัยทีส่ อดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทั้งอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงรุกกับหน่วย งานศุลกากร ทาง IATA จึงได้ร่วมกับพันธมิตรในซัพพลายเชนโดยผ่าน ทางคณะท�ำงานเฉพาะกิจเพื่ออ�ำนวยความสะดวกทางการค้า (GACAG Trade Facilitation Task Force) นอกจากนี้ IATA ยังได้จัดตั้งคณะท�ำงาน ในอุตสาหกรรมสายการบินที่มีความเชี่ยวชาญในด้านศุลกากร (Customs Advisory Workgroup หรือ CUSAG) ซึง่ มีภารกิจหลักในการผลักดันจุดยืน

อุตสาหกรรมก�ำลังเผชิญ  กับความท้าทายมากมายในการ

รักษาความสามารถทาง การแข่งขัน ความล่าช้าในการ ผ่านแดนเป็นหนึ่งความท้าทาย ส�ำคัญที่สร้างความเสียหาย อย่างยิ่งต่อสินค้าที่ขนส่งทาง อากาศ และความอยู่รอดของ อุตสาหกรรมจะขึ้นอยู่กับความ รวดเร็ว ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบที่ ส�ำคัญของภาคธุรกิจนี้ ของอุตสาหกรรมในประเด็นด้านความปลอดภัยและพิธีการทางศุลกากร อาทิ โครงการ Secure Freight และโครงการขนส่งสินค้าแบบไร้กระดาษ (e-Frieght) เป็นต้น

Securing the Supply Chain

Secure Freight เป็นอีกหนึ่งโครงการภายใต้การก�ำกับดูแล ของ IATA เพื่อผลักดันให้เกิดความปลอดภัยของซัพพลายเชนการขนส่ง

สินค้าทางอากาศ โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมมาตรฐานและ หลักการในการสร้างความปลอดภัยให้กับสินค้าตั้งแต่ต้นน�้ำของซัพพลายเชน รวมทัง้ ป้องกันการแทรกแซงทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายจนกระทัง่ ถึงปลาย ทางของสินค้า โครงการ Secure Freight ชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องในระบบรักษาความ ปลอดภัยของสินค้าของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ และช่วยให้ประเทศ เหล่านั้นสามารถด�ำเนินการได้ตามมาตรฐานสากลที่ ICAO ก�ำหนด โดย ผ่านทางเครื่องมือสนับสนุน อาทิ โปรแกรม National Secure Freight ที่ ก�ำหนดมาตรการควบคุมอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศ คู่มือมาตรฐาน Secure Freight Standards Manual ที่แนะน�ำแนว ทางส�ำหรับผู้ปฏิบัติการในโครงการ Secure Freight ในการด�ำเนินการให้ สอดคล้องกับมาตรฐานที่ช่วยให้การจัดส่งสินค้ามีความปลอดภัยทั่วทั้ง ซัพพลายเชน คู่มือขั้นตอนการด�ำเนินงาน Secure Freight ที่ให้ค�ำแนะน�ำ ในทางปฏิบัติด้านการขนส่งสินค้ารวมถึงการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านทาง ซัพพลายเชนที่มีความปลอดภัย แม่แบบโปรแกรมรักษาความปลอดภัย ส�ำหรับผู้ด�ำเนินการในโครงการ Secure Freight และรายการตรวจสอบ เพื่อขอการรับรองส�ำหรับผู้ด�ำเนินการในโครงการ Secure Freight เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน โครงการน�ำร่องภายใต้แผนการ Secure Freight ก�ำลัง เป็นที่สนใจและด�ำเนินงานอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก หลังจากเสร็จสิ้น โครงการทดลอง ขัน้ ตอนต่อมาคือการด�ำเนินโครงการประกันคุณภาพ ทัง้ นี้ ก็เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ การด�ำเนินโครงการเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดไว้ของ โครงการ โดยที่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนกฏระเบียบบางอย่างที่จ�ำเป็นเพื่อ ให้สามารถด�ำเนินงานได้อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยโครงการ Secure Freight นี้ IATA ได้ให้ความช่วยเหลือผ่านทาง Issue 124 ‹ April 2015 ‹ AIRFREIGHT LOGISTICS 25


การเปลี่ยนมาใช้ e-AWB  นอกจากจะช่วยเพิ่มความ

ถูกต้องแม่นย�ำให้กับการด�ำเนิน งานแล้ว ยังจะเพิ่มประสิทธิภาพ ในกระบวนการซัพพลายเชน ด้วยต้นทุนด้านการด�ำเนินการ ที่ลดลงจากการไม่ใช้กระดาษ และปรับปรุงคุณภาพการบริการ ลูกค้าโดยผ่านทางกระบวนการ ด�ำเนินเอกสารขนส่งสินค้าที่ รวดเร็วขึ้น ที่ส�ำคัญยังสามารถ รักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในเอกสารได้ดีกว่าการใช้เอกสาร ที่เป็นกระดาษอีกด้วย

การสร้างเอกสารแม่แบบและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ (มาตรฐานและวิธกี าร) เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในซัพพลายเชน โดยโครงการนี้ได้จัดท�ำขึ้น ส�ำหรับประเทศทีย่ งั คงขาดกระบวนการซัพพลายเชนหรือยังไม่มกี ารพัฒนา

The Path to Paperless

ในอีกด้านหนึ่ง โครงการขนส่งสินค้าแบบไร้กระดาษ หรือ e-Freight ถือ

ก�ำเนิดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะยกเลิกการใช้เอกสารกระดาษในกระบวนการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยแทนที่ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ ข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ นับตั้งแต่ IATA เปิดตัวโครงการดังกล่าวในปี 2006 ปัจจุบัน e-Freight ได้กลายมาเป็นมาตรการที่ได้รับการตระหนักทั่ว ทั้งอุตสาหกรรม และครอบคลุมการด�ำเนินงานทั้งในส่วนของผู้ให้บริการ ขนส่งสินค้า ตัวแทนรับจัดการขนส่ง ตัวแทนยกขนภาคพื้นดิน ผู้ส่งสินค้า และหน่วยงานศุลกากร ภายใต้แผนงานเพื่อผลักดันความร่วมมือกันในแบบ end-to-end ของ อุตสาหกรรมในการขับเคลือ่ นโครงการ e-Freight ประกอบด้วยสามเสาหลัก โดยเสาหลักแรก ได้แก่ การประสานงานกับหน่วยงานก�ำกับดูแลและรัฐบาล ทั่วโลกในการสร้างเครือข่ายเส้นทางการขนส่งสินค้าแบบ e-freight ด้วย กระบวนการด�ำเนินพิธีการทางศุลกากรแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ และ กฎระเบียบทีส่ นับสนุนชิปเมนท์การขนส่งในแบบ Paperless ทีไ่ ม่ใช้กระดาษ เสาหลักทีส่ อง คือ การประสานงานร่วมกันภายในซัพพลายเชนการส่ง สินค้าเพื่อปรับเปลี่ยนให้เอกสารการขนส่งที่ส�ำคัญของอุตสาหกรรมมีการ ใช้งานในรูปแบบดิจติ อล โดยเริม่ จากการผลักดันการใช้งานใบตราส่งสินค้า ทางอากาศแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AWB) และเสาหลักสุดท้ายคือ การพัฒนา แผนงานเพื่อปรับเปลี่ยนเอกสารการขนส่งสินค้าพิเศษและสินค้าพาณิชย์ ต่างๆ ที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการขนส่งสินค้าทางอากาศในปัจจุบันให้อยู่ในรูป ดิจิตอลทั้งหมด โดยประโยชน์หลักๆ ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในซัพพลายเชนการขนส่งทาง

26  AIRFREIGHT LOGISTICS › April 2015 › Issue 124

อากาศจะได้รบั จากการด�ำเนินโครงการ e-Freight นอกจากจะช่วยประหยัด ต้นทุนโดยตรงจากการก�ำจัดการใช้งานเอกสารกระดาษและค่าด�ำเนินการ ต่างๆ ด้วยเอกสารกระดาษแล้ว ยังจะช่วยเพิม่ ความรวดเร็วในการด�ำเนินงาน ลดความผิดพลาดและเพิม่ ความถูกต้องแม่นย�ำด้วยการคียข์ อ้ มูลทางอิเล็กทรอนิสก์ที่แหล่งก�ำเนิดสินค้าเพียงครั้งเดียว สามารถเพิ่มความชัดเจน โปร่งใสในกระบวนการ เนือ่ งจากเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์เหล่านีส้ ามารถ ตรวจสอบและติดตามทางออนไลน์ได้ และทีส่ ำ� คัญ การด�ำเนินตามโครงการ e-Freight ยังช่วยทะลายก�ำแพงทางการค้า ด้วยการอ�ำนวยความสะดวกให้ กับผู้ส่งสินค้าในการด�ำเนินตามข้อก�ำหนดด้านการรายงานข้อมูลสินค้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ลว่ งหน้า ซึง่ จะส่งผลเชิงบวกต่อความปลอดภัยของสินค้า อีกด้วย

Moving Forward with e-AWB

ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ หรือ Air Waybill (AWB) ถือเป็นเอกสาร การขนส่งที่ส�ำคัญทีส่ ุดในการขนส่งสินค้าทางอากาศ ใบตราส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-AWB) นับเป็นก้าวแรกของการด�ำเนินงานขนส่งแบบไร้กระดาษ ด้วยการแทนที่การใช้งาน AWB ที่เป็นเอกสารกระดาษ ในฐานะหลักฐาน สัญญาการขนส่งสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างตัวแทนรับจัดการขนส่ง สินค้าและสายการบิน โดยเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ในอุตสาหกรรม เพื่อลดและก�ำจัดความต้องการใช้กระดาษในการจัดท�ำ ใบตราส่งสินค้า แม้ในปัจจุบนั อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศยังคงใช้เอกสาร กระดาษเป็นจ�ำนวนมากในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยในการ ขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศหนึ่งชิปเมนต์ ใช้เอกสารที่เป็น กระดาษมากกว่า 30 แผ่น การเปลี่ยนมาใช้ e-AWB นอกจากจะช่วยเพิ่ม ความถูกต้องแม่นย�ำให้กับการด�ำเนินงานแล้ว ยังจะเพิ่มประสิทธิภาพใน กระบวนการซัพพลายเชน ด้วยต้นทุนด้านการด�ำเนินการที่ลดลงจากการ ไม่ใช้กระดาษ และปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้าโดยผ่านทางกระบวนการด�ำเนินเอกสารขนส่งสินค้าที่รวดเร็วขึ้น ที่ส�ำคัญยังสามารถรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูลในเอกสารได้ดกี ว่าการใช้เอกสารทีเ่ ป็นกระดาษอีกด้วย ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศก�ำหนดเป้าหมายที่จะ เปลี่ยนมาใช้ e-AWB ทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ ในเส้นทางการค้าส�ำคัญของโลก ภายในปี 2018 โดยในระหว่างนั้นได้ก�ำหนดเป้าหมายเพื่อเพิ่มการใช้งาน ทัว่ โลกเป็น 26.9 เปอร์เซ็นต์ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 และเพิม่ ระดับ เป็น 45 เปอร์เซ็นต์ ภายในสิ้นปี 2015 ตามด้วย 80 เปอร์เซ็นต์ ภายใน สิ้นปี 2016 และ 90 เปอร์เซ็นต์ ภายในสิ้นปี 2017


At Yusen Logistics, our goal is to develop unique and innovative solutions that address your specific logistics needs. No matter how complex your requirements, we tackle each issue with a hands-on approach, local know-how and a sincere commitment to finding the best solution for you. Backed by our industryleading global network, world-class service and end-to-end expertise, our custom solutions are just what you need to gain an edge in today’s competitive environment.

Go with us

Yusen Logistics - True Logistics Solutions

Please visit us at www.th.yusen-logistics.com or contact us at 08-7444-4645

Mr. Hiroshi Maniwa President, Yusen Logistics


PEOPLE AND COMPANIES ›

BFS Ground Receives Corporate Service Excellence Award 2014 ให้บริการยอดเยี่ยม ที่แสดงออกถึงความทุ่มเทในการบริการหรือช่วยเหลือ บริษัท Worldwide Flight Services Bangkok Air Ground Handling (BFS Ground) ได้รบั คัดเลือกให้เป็น

หนึง่ ในหน่วยงานทีใ่ ห้บริการยอด เยี่ยมในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจ�ำปี 2014 จากท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ในโครงการ Suvarnabhumi Service Excellence (SSE) โดย เมือ่ วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2015 ทีผ่ า่ นมา คุณสุภรณ์ ธีรวณิชย์กลุ ผูอ้ ำ� นวย การฝ่ายการเงิน เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล จากคุณสุวรรณา นาถประชา รองผู้อ�ำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายสนับสนุนธุรกิจ รางวัลดังกล่าวได้คดั เลือกผูป้ ฏิบตั งิ านภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในประเภท ผูใ้ ห้บริการยอดเยีย่ ม กลุม่ ผูใ้ ห้บริการยอดเยีย่ ม และหน่วยงาน

Schiphol Appoints New Cargo Director Mr. Jonas van Stekelenburg

ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสินค้า คนล่าสุดของท่าอากาศยาน Schiphol ใน กรุง Amsterdam โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2015 เป็นต้นไป โดยได้เข้ามาแทน ที่ Mr. Enno Osinga ที่วางแผนจะเกษียณ อายุในเดือนกันยายน 2015 โดย Mr. van Stekelenburg จะเข้ามา มีบทบาทในการพัฒนาตลาดสินค้าของท่า Mr. Jonas van อากาศยาน Schiphol โดย Mr. van StekeStekelenburg lenburg จะเข้ามาสานต่อแผนงานที่กว้างขวางซึง่ ด�ำเนินงานโดย Mr. Osinga โดยการท�ำงานร่วมกับทีมงาน Schiphol Cargo Mr. Maarten de Groof ผู้อ�ำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการ พาณิชย์ของกลุ่มท่าอากาศยาน Schiphol กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ Mr. van Stekelenburg ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ เขาได้รับการสนับสนุน มากมายจากกลุ่มบริษัท Schiphol ทั้งใน Amsterdam และต่างประเทศ ใน ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Mr. van Stekelenburg ท�ำงานในฐานะผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายภาคพืน้ ดิน ซึง่ เขาได้มงุ่ เน้นด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เช่น การปรับปรุง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของท่าอากาศยานฯ และการด�ำเนินการ เพื่อขอ ใบรับรองการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากสมาคมท่าอากาศยานระหว่าง ประเทศ (ACI)

28  AIRFREIGHT LOGISTICS › April 2015 › Issue 124

ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์ และมีความเหมาะสมทีจ่ ะเชิดชูเป็น แบบอย่าง โดยครอบคลุมทุกส่วนงานที่ให้บริการแก่ผู้โดยสาร ในระหว่าง วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2014 ทัง้ นี้ บริษทั Worldwide Flight Services Bangkok Air Ground Handling ได้รบั รางวัลในฐานะหน่วยงานให้บริการยอดเยีย่ ม ซึง่ ได้รบั การคัดเลือกจาก การพัฒนาการให้บริการแก่ผู้โดยสารด้วยการเปิดตัวโครงการ ‘I CARE′ การเพิ่มจ�ำนวนรถอุปกรณ์ที่ให้บริการภาคพื้นและลานจอดเพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบตั งิ าน และการสนับสนุนให้ความร่วมมือในการ พัฒนาอุปกรณ์สาหรับงานบริการภาคพืน้ และลานจอดกับท่าอากาศยานไทย เป็นอย่างดี การคัดเลือกให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความความทุ่มเท และมุ่งมั่นในการรักษาระดับการให้บริการที่ดีเยี่ยม พร้อมทั้งการพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการในทุกๆ ด้านเพื่อท่าอากาศยานสุรรณภูมิ

DHL Global Forwarding Appoints PNG Country Manager เมือ่ ไม่นานมานี้ DHL Global Forwarding

ผูใ้ ห้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทางเรือ และทางถนนชั้นน�ำในยุโรปและเอเชีย ได้ แต่งตั้ง Mr. David Cels เป็นผู้จัดการ ประจ�ำประเทศปาปัวนิวกินี มีผลตั้งแต่วัน ที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา Mr. Cels ได้กลับ สู่ DHL อีกครั้ง หลังจากที่ได้ผันตัวไปเป็น ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ในภาคธุรกิจโครงการอุตสาหกรรมเป็นเวลาหนึ่งปี ส�ำหรับ Mr. David Cels บทบาทใหม่นี้ Mr. Cels จะปฏิบตั งิ านอยูท่ ี่ Port Moresby ประเทศปาปัวนิวกินี และ จะรายงานตรงต่อ Mr. Tony Boll ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DHL Global Forwarding South Pacific Mr. Boll กล่าวว่า “แปซิฟกิ ใต้เป็นภูมภิ าคทีม่ กี ารเติบโตสูงส�ำหรับ DHL Global Forwarding และเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ผู้น�ำที่มีประสบการณ์สูง อย่าง Mr. Cels มาร่วมทีมกับเรา ในขณะที่เราก�ำลังมุ่งเน้นการเติบโตทาง ธุรกิจในปาปัวนิวกินี ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในภาคธุรกิจตัวแทน รับจัดการขนส่งสินค้าและโครงการอุตสาหกรรม Mr. Cels มีมุมมองเชิงกลยุทธ์ ที่ท�ำให้เขาเป็นผู้ทรงคุณค่าต่อองค์กรของเรา ด้วยความเข้าใจใน วัฒนธรรมของปาปัวนิวกินีและความรู้เชิงลึกของเขาในวิธีการด�ำเนินธุรกิจ เรามีความมั่นใจว่า DHL Global Forwarding จะได้เห็นความส�ำเร็จยิ่งขึ้น ของธุรกิจในตลาดแห่งนี้”


Volga-Dnepr Group Wins Wings of Russia Award เมื่อไม่นานมานี้ บริษัท Volga-

Dnepr Group ได้รับรางวัลพิเศษ เพื่อเป็นการยกย่องที่บริษัทฯ ได้ ทุม่ เทเพือ่ การพัฒนาอุตสาหกรรม การขนส่งทางอากาศของประเทศ รัสเซียในงานประกาศผลรางวัล Wings of Russia Awards ที่จัด ขึ้นเป็นประจ�ำทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมการบิน พาณิชย์ของประเทศรัสเซีย Mr. Sergey Shklyanik รองประธานอาวุโส กลุ่มบริษัท Volga-Dnepr ได้ขึ้นรับรางวัลดังกล่าวจาก Mr. Valery Okulov รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม โดยกลุ่มบริษัท Volga-Dnepr เคยได้รับรางวัล Wings of Russia มาแล้วถึง 12 ครัง้ ก่อนหน้านี้ สายการบินเช่าเหมาล�ำ Volga-Dnepr

Airlines และสายการบินขนส่งสินค้าแบบตามตาราง AirBridgeCargo ของ กลุ่มบริษัทฯ เคยได้รับรางวัล Airline of the Year ในประเภทผู้ให้บริการ ขนส่งสินค้าเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สายการบิน Volga-Dnepr Airlines ได้เข้ารับรางวัลมาแล้วถึงเจ็ดครัง้ และ AirBridgeCargo ได้รบั รางวัลสีค่ รัง้ นับตัง้ แต่เริม่ มีการจัดพิธมี อบรางวัลดังกล่าวขึน้ ในปี 1997 โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่งานประกาศผลรางวัล Wings of Russia Awards จัดให้มีการพิจารณารางวัลส�ำหรับบริษัทที่มีการด�ำเนินงานที่โดดเด่นเพือ่ มุง่ พัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศรัสเซีย รางวัลล่าสุดของ Volga-Dnepr ก่อนทีจ่ ะได้รบั รางวัลในปีนี้ คือรางวัล ‘Best Business Project in Russian Civil Aviation’ ที่บริษัทได้รับในปี 2013 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท Volga-Dnepr ก�ำลังเตรียมการเฉลิมฉลองงาน ครบรอบ 25 ปีของสายการบินพาณิชย์ของบริษทั ฯ ซึง่ จะจัดขึน้ ไม่นานหลัง จากที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยตั้งแต่มีการจัดตั้งบริษัทฯ ขึ้นในปี 1990 สายการบิน Volga-Dnepr Airlines ได้กา้ วขึน้ มาเป็นผูใ้ ห้บริการขนส่ง สินค้าทางอากาศรายใหญ่ทสี่ ดุ ของโลกในภาคธุรกิจการขนส่งสินค้าทีม่ คี วาม เฉพาะตัว สินค้าขนาดพิเศษ และสินค้าทีม่ นี ำ�้ หนักมาก และ AirBridgeCargo ที่เริ่มด�ำเนินการในปี 2004 ก็เป็นหนึ่งในสายการบินขนส่งสินค้าที่มีอัตรา การเติบโตเร็วที่สุดของโลก โดยให้บริการในเส้นทางการค้าในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชียแปซิฟกิ จากศูนย์กลางการบินในกรุง Moscow

CEVA/BAE Systems Logistics Team Wins Supplier Award เมือ่ วันที่ 17 มีนาคมทีผ่ า่ นมา ทีมปฏิบตั กิ ารผสมระหว่าง CEVA Logis-

tics และ BAE Systems ซึง่ เป็นลูกค้า ได้รบั การยกย่องให้เป็นผูช้ นะรางวัล 2014 Supplier Relationship Award จาก BAE Systems MAI (Military Air & Information) โดยทีมผู้ชนะ F35 Transport Team มีหน้าที่จัดส่งวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ทั่วโลก เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตชิ้นส่วนประกอบหลัก ส�ำหรับโครงการผลิตเครื่องบินขับไล่ F35 Lightning II นอกเหนือไปจาก นัน้ ทีม F35 ยังรับหน้าทีใ่ นการน�ำส่งส่วนประกอบของเครือ่ งบินรบดังกล่าว ไปยังจุดสุดท้ายของการประกอบใน Fort Worth สหรัฐอเมริกา และ Milan ในอิตาลี อีกด้วย MAI มอบรางวัลนีใ้ ห้แก่ทมี F35 ซึง่ ได้รบั การเสนอชือ่ จากหลายหน่วย ธุรกิจในเครือ MAI โดยเป็นการคัดเลือกผูป้ ฏิบตั งิ านทีส่ ามารถปฏิบตั หิ น้าที่ ได้เหนือกว่าความคาดหวัง จากนั้นคณะผู้ตัดสินซึ่งเป็นผู้บริหารอาวุโสจาก BAE จะค้นหาผูช้ นะโดยพิจารณาผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชือ่ ตามเกณฑ์การตัดสิน ทั้งหมด MAI เป็นส่วนหนึ่งของ BAE Systems ด�ำเนินธุรกิจออกแบบและผลิต อากาศยานปีกแข็งส�ำหรับการรบและเครื่องฝึกหัดให้กับลูกค้าในประเทศ ต่างๆ ทัว่ โลก รวมทัง้ ให้บริการโซลูชนั่ การฝึกหัดและการสนับสนุนทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ หมด นอกจากนี้ MAI ยังมีสว่ นร่วมในธุรกิจการสือ่ สารทางการทหารของ BAE อีกด้วย

CEVA ให้บริการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าให้กบั F35-Lightning II มาตัง้ แต่ในปี 2000 ปัจจุบนั CEVA ด�ำเนินการจัดส่งสินค้าให้กบั โครงการฯ มากกว่า 7,000 เทีย่ วการขนส่งทัง้ ทางอากาศ ทางถนน และทางเรือ รวมทัง้ ปฏิบตั กิ ารสินค้าโปรเจกต์ดว้ ย นอกจากนีย้ งั ให้บริการแก่ Lockheed Martin และ Northrop Grumman ซึ่งเป็นพันธมิตรในโครงการฯ ด้วยเช่นกัน Mr. Gary Burns ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายจัดซือ้ และซัพพลายเชน โครงการ F35 Lightning II กล่าวว่า “พันธมิตรระหว่าง BAE Systems และ CEVA อาจช่วย ให้เราสามารถประหยัดต้นทุนการด�ำเนินการได้มากถึง 98 ล้านปอนด์ ตลอดช่วงระยะเวลาของโครงการ ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการลดต้นทุนค่า ขนส่งต่อการขนส่งเครื่องบินหนึ่งล�ำลงได้ถึง 42 เปอร์เซ็นต์” CEVA ยังเป็นผูป้ ฏิบตั กิ ารโลจิสติกส์และผูบ้ ริหารจัดการการขนส่งสินค้า ภายใต้สัญญาให้กับโครงการผลิตอากาศยานอื่นๆ ทั่วโลก รวมทั้งบริการ สนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย โดยบริษัทฯ มีศูนย์การปฏิบัติการเฉพาะ สองแห่งที่ Fort Worth และมีศนู ย์การปฏิบตั กิ ารร่วม (multi-user site) ใน พื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก Issue 124 ‹ April 2015 ‹ AIRFREIGHT LOGISTICS 29


PEOPLE AND COMPANIES ›

Kales Wins Schiphol Aviation Award รางวัล Schiphol Aviation Award ในด้านสินค้าในปีนี้ มอบให้แก่

Kales Airline Services เพือ่ ยกย่องบทบาททีส่ ำ� คัญของ Kales ในการพัฒนา ปริมาณสินค้าที่ท่าอากาศยาน Schiphol

THAI Holds Anointing Ceremony for Boeing 787-8 Dreamliner and Airbus 380-800 เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จ พระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิต มหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธี เจิมเครื่องบินจ�ำนวนสองล�ำ ของบริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้แก่ เครื่องบิน Boeing 787-8 Dreamliner และเครื่องบิน Airbus 380-800 โดยมีคุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ พร้อม ด้วยฝ่ายบริหาร และแขก ผู้มีเกียรติร่วมในพิธี ณ บริเวณลานจอด หน้า โรงซ่อมเครือ่ งบิน (Hangar) ฝ่ายช่างการบินไทย สุวรรณภูมิ ทัง้ นี้ เครือ่ งบินทีเ่ ข้าประกอบพิธเี จิมเครือ่ งบินในวันนี้ จ�ำนวนสองล�ำ ได้แก่ เครื่องบิน 30  AIRFREIGHT LOGISTICS › April 2015 › Issue 124

Kales Airline Services ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 1994 ให้บริการด้านตัวแทนการ ขายและการบริการทัว่ ไป (GSSA) ซึง่ ปัจจุบนั เป็นตัวแทนสายการบินกว่า 95 สายที่ท่าอากาศยาน Schiphol Mr. Maarten de Groof รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ย สินค้า Schiphol Group เป็นตัวแทนมอบรางวัลให้แก่ Mr. Peter Kales ภายใน งานประกาศผลรางวัลซึ่งจัดขึ้นที่อาคาร The Base ของ Schiphol Mr. Enno Osinga รองประธานอาวุโสฝ่ายสินค้า Schiphol กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ได้เพิ่ม Kales เข้าสู่รายนามผู้ชนะรางวัลดังกล่าวนี้ เพื่อ ยกย่องในความกระตือรือร้นของพวกเขาในการสนับสนุนผู้ให้บริการขนส่ง สินค้าทางอากาศที่มีปฏิบัติการที่ท่าอากาศยานของเรา” “ข้อเท็จจริงที่ว่ารางวัลประจ�ำปีของเรายังประกอบด้วยรางวัลในสาขา ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า แสดงให้เห็นชัดเจนถึงล�ำดับความส�ำคัญที่เรามีให้กับ ทุกกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นในบริเวณท่าอากาศยานของเรา” รางวัล Schiphol Aviation Award มอบให้เป็นประจ�ำทุกปีแก่พนั ธมิตร ทางธุรกิจที่มีความโดดเด่นกว่าปีก่อนๆ ทั้งในด้านการปฏิบัติการทางธุรกิจ ที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมและผลการด�ำเนงานในเชิงบวก ส�ำหรับรางวัล อื่นๆ อาทิ รางวัลด้านการปฏิบัติยอดเยี่ยม มอบให้กับ easyJet และ Menzies Aviation รางวัลด้านประสิทธิภาพ ตกเป็นของ KLM รางวัลด้านความยัง่ ยืนมอบให้กบั ArkeFly รางวัลสายการบินโดยยอดเยีย่ ม ประจ�ำปีในเส้นทางยุโรป ได้แก่ Transavia และรางวัลสายการบินโดยสาร ยอดเยี่ยมประจ�ำปีในเส้นทางข้ามทวีป ตกเป็นของ Garuda Indonesia

Boeing 787-8 Dreamliner นามพระราชทาน ‘ปราณบุรี′ และเครื่องบิน Airbus 380-800 นามพระราชทาน ‘ไชยา′ ซึ่งเครื่องบินทั้งสองล�ำ ติดตั้ง สิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารทั้งในด้านอุปกรณ์ และระบบสาระ บันเทิงบนเครือ่ งบิน เพือ่ ให้ผโู้ ดยสารในทุกชัน้ โดยสารได้รบั ความเพลิดเพลิน ตลอดการเดินทาง


DHL Express Awarded Top Global Employer 2015 DHL Express ผู้น�ำระดับโลกในธุรกิจขนส่งด่วนระหว่างประเทศ ได้รับ เลือกให้เป็นหนึ่งในห้าบริษัทที่น่าท�ำงานด้วยมากที่สุดในโลกแห่งปี 2015 และเป็นเพียงบริษทั เดียวทีไ่ ด้รบั การรับรองจากทุกทวีปทัว่ โลก การจัดอันดับ รับรองผูว้ า่ จ้างชัน้ น�ำของโลก (Top Global Employer) จัดท�ำโดยสถาบันจัด อันดับผู้ว่าจ้างชั้นน�ำ (Top Employer Institute) ที่ต้องการยกย่องผู้ว่าจ้าง ระดับโลก ทีส่ ามารถส่งเสริมบรรยากาศการท�ำงาน ให้ลกู จ้างสามารถพัฒนา ฝีมือตนเองและอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนา การบริหารงานได้อย่างลงตัวในระดับสากล การรับรองนีย้ งั ส่งเสริมให้มรี ะบบ การท�ำงานที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับลูกจ้างในทุกๆ ที่ Mr. Ken Allen ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DHL Express กล่าวว่า “เรา ยินดีที่ได้รับการรับรองจากสถาบันจัดอันดับผู้ว่าจ้างชั้นน�ำ เพราะเป็นการ เน้นย�ำ้ ให้เห็นถึงการสร้างบรรยากาศการท�ำงานทีด่ ใี ห้กบั พนักงานทุกคน การ ทีเ่ ราเป็นบริษทั ใหญ่ระดับโลก มีพนักงานกว่า 80,000 คน ใน 220 ประเทศ ทั่วโลก เราจึงค�ำนึงถึงเรื่องบรรยากาศในการท�ำงานที่เอื้ออ�ำนวยต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ของทุกคนมาโดยตลอด ซึ่งเราได้จัดกิจกรรมส่งเสริมมากมาย เช่น สัปดาห์ชมเชยพนักงาน (staff appreciation weeks) โครงการพัฒนา และฝึกอบรม ‘Certified International Specialist’ และการมอบรางวัล พนักงานยอดเยีย่ มประจ�ำปี โดยให้รางวัลแก่บคุ คลทีม่ คี วามสามารถในการ ท�ำงานยอดเยีย่ ม ทัง้ นีล้ ว้ นเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในทีท่ ำ� งานของ DHL Express ที่ได้รับการยกย่องมาโดยตลอด ตอกย�้ำชื่อเสียงของบริษัท ในฐานะผู้ว่าจ้างในอุดมคติของลูกจ้างทุกคนทั่วโลก” Mr. David Plink ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันจัดอันดับผู้ว่าจ้าง ชัน้ น�ำ กล่าวว่า “DHL Express ได้รบั การยกย่องจากทัว่ โลก นับเป็นตัวอย่าง ที่ดีของบริษัทที่สร้างการบริหารงานที่มีการผสมผสานได้อย่างลงตัว ซึ่ง ไม่ได้เป็นประโยชน์เพียงแค่ตัวพนักงานในบริษัทเท่านั้น แต่ยังท�ำให้การ บริหารงานทั้งระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย"

Royal Jordanian Appoints Captain Haitham Misto to Head Position เมือ่ เร็วๆ นี้ คณะกรรมการของสายการบิน

Captain Haitham Misto

Royal Jordanian โดยมี Mr. Suleiman Al Hafez เป็นประธานในที่ประชุม มีมติแต่งตั้ง Capt. Haitham Misto เป็นประธาน บริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของสาย การบิน Royal Jordanian หลังจากก่อนหน้า นี้เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการประธาน บริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อ เดือนตุลาคม 2014

จากการจัดอันดับผูว้ า่ จ้างชัน้ น�ำ DHL Express ได้รบั การรับรองจาก 32 ประเทศทั่วโลกให้เป็นผู้ว่าจ้างชั้นน�ำยอดเยี่ยม สถาบันจัดอันดับผูว้ า่ จ้างชัน้ น�ำท�ำการส�ำรวจหาบริษทั ยอดเยีย่ มทีม่ งุ่ เน้น การส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์เป็นประจ�ำทุกปี โดยท�ำการพิจารณาในส่วนของ การพัฒนาความเป็นผู้น�ำ การบริหารพัฒนาพนักงานตามสายอาชีพและ ความส�ำเร็จ กลยุทธ์รักษาผู้มีศักยภาพสูง การดูแลพนักงานใหม่ การจ่าย ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อนื่ ๆ ทีไ่ ด้รบั การวางแผนก�ำลังคน การเรียนรู้ การพัฒนา และการดูแล Mr. Hans Rothweiler สมาชิกในคณะกรรมการ พิจารณาการให้ใบรับรอง ค้นคว้าวิจยั และนวัตกรรม แห่งสถาบันจัดอันดับ ผูว้ า่ จ้างชัน้ น�ำ กล่าวว่า “ผลการส�ำรวจหาบริษทั ยอดเยีย่ มทีม่ งุ่ เน้นการส่งเสริม ทรัพยากรมนุษย์ชใี้ ห้เห็นว่า บริษทั ระดับสากลส่วนใหญ่มกี ารบริหารงานแบบ รวมศูนย์กนั เพิม่ ขึน้ โดยการผสมผสานกลยุทธ์ทางด้านการพัฒนาทรัพยากร บุคคลไปสูร่ ะดับสากล เพือ่ เป็นการสร้างความกลมเกลียวในหมูพ่ นักงานใน บริษทั ทีม่ คี วามหลากหลาย เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่สำ� หรับบริษทั สากล ที่ประสบความส�ำเร็จ โดยสามารถสร้างระบบการบริหารงานแบบรวมศูนย์ ที่ผสมผสานทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เช่น DHL Express ที่มีความ โดดเด่นในการสร้างการบริหารงานและบรรยากาศการท�ำงานเพือ่ พนักงาน ทุกคน”

Mr. Hafez ได้แสดงถึงความไว้วางใจของคณะกรรมการในความสามารถ ของ Capt. Misto ที่จะน�ำพาสายการบินสู่ช่วงเวลาที่จะมาถึงนี้ นอกเหนือ ไปจากความสามารถของเขาในการด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของ บริษัทฯ เพื่อเอาชนะความท้าทายข้างหน้า Mr. Hafez ขอให้พนักงานของ Royal Jordanian ทุกคน ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือแก่ Capt. Misto ในการท�ำงานเป็นทีมร่วมกันเป็น หนึง่ เดียว และทุม่ เทความเชีย่ วชาญและปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พือ่ ให้ Royal Jordanian สมกับที่เป็นสายการบินประจ�ำชาติของประเทศจอร์แดน Capt. Misto จบปริญญาโทด้านการบริหารจัดการการบินจากมหาวิทยาลัย Maastricht ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีประสบการณ์ที่ Royal Jordanian มากว่า 33 ปี และเคยด�ำรงต�ำแหน่งทัง้ ในฝ่ายบริหารจัดการและฝ่าย ปฏิบัติการมาก่อน อาทิ ต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเที่ยวบิน Issue 124 ‹ April 2015 ‹ AIRFREIGHT LOGISTICS 31


EXECUTIVE SUMMARY

COVER STORY Leaving Paper in the Past WIN Works with BFS to Make e-AWB Simple and Accessible for All There are many reasons to make the transition to paperless – lower costs for sending data, faster and more accurate data transfer, and environmental benefits are just a few examples. So why has the industry been so slow to make the change? Well, in some ways, going digital presents a few unique complexities – especially here in Thailand. It can also require an initial investment in IT systems and close cooperation from operators such as airlines, forwarders and ground handlers. This can make some reluctant to go the paperless route. But the Worldwide Information Network (WIN), a Thailand-based provider of global connectivity solutions for freight forwarders, wants to show that e-AWB can be simple, affordable and beneficial for everyone – from independent freight forwarders to multinationals. WIN’s e-AWB services are already being used in nearly 25 countries around the world, but e-AWB adoption has continued to be slow in Thailand. That’s why WIN has just launched a new partnership with Bangkok Flight Services (BFS) to promote and facilitate e-AWB usage in Thailand. In this issue of AFL, Mr. John DeBenedette, Managing Director, Worldwide Information Network, spoke to us about how WIN can make e-AWB easier than ever before. page 20

INDUSTRY NEWS AirBridgeCargo Adds Hanoi to Freighter Network

generation plastic intermediate bulk container (IBC). page 8

ABC is extending its network to Vietnam with the launch of twice-weekly freighter services from Hanoi. page 5

Flower Shippers’ Forum Finds Common Ground

Emirates SkyCargo Adds Bali Service

Flower growers, retailers and air cargo industry executives attended a forum at the recent Air Cargo Africa conference. page 8

Emirates SkyCargo will be adding the Island of Bali to its Asia Pacific network, with belly cargo capacity on daily flights from Dubai. page 5

M+R Spedag Opens New Offices in Vietnam Swiss forwarder M+R Spedag Group has opened new offices in Ho Chi Minh City and Hanoi, which will report to the company’s regional headquarters in Singapore. page 6

Turkish Cargo Launches Freighter Service to Chicago Turkish Cargo has strengthened its presence in America with the addition of weekly freighter services to Chicago. page 6

Asia’s Changing Trade Landscape Mr. David L. Cunningham Jr., Chief Operating Officer and President, International FedEx Express, talks about Asia’s Changing Trade Landscape. page 7

CEVA Opens Distribution Center In Italy CEVA Logistics has announced the opening of a 1,600 sqm local distribution center for Magneti Marelli After Market Parts and Services in Padua Interporto, Italy. page 7

Next Generation IBC Offered by CHEP Pallecon CHEP Pallecon has introduceds iCONIC, a next 32  AIRFREIGHT LOGISTICS › April 2015 › Issue 124

Oman Air and Cargolux Sign Joint Venture Oman Air has signed a Joint Venture agreement with Cargolux Airlines. page 9

Emirates SkyCargo Flies Philippine Tuna to Market Emirates SkyCargo carried 500,000 kg of fresh tuna from Manila to Europe and the Middle East in 2014. page 9

IATA Says HK Airport an Economic Catalyst IATA emphasized the need to focus on competitiveness as (HKIA) moves forward with the building of a third runway. page 11

Virgin Atlantic Cargo to Trial Pre-Check Service For Flying Pets Virgin Atlantic Cargo is to partner with Heathrow Animal Reception Centre to trial a pre-check service for pets landing in the UK. page 12

Los Angeles Added to AirBridgeCargo Network AirBridgeCargo Airlines has added twice-weekly flights to Los Angeles to it’s network. page 12

China Airlines Moves Regional Cargo Hub to DWC

World Champion Biathlete Flies with Volga-Dnepr

China Airlines will relocate its regional base to Al Maktoum International at DWC. page 12

Sports equipment for the 2014-2015 Biathlon World Cup in the Russian city of Khanty-Mansiysk was accompanied on board by World Champion biathlete, Erik Lesser.

Schiphol Tonnages Impacted by Chinese Slowdown

page 10

EDIfly Does Aviation Messaging at Low Cost EDIfly seamlessly connects different platforms, internal and external partners without impacting the existing operations to grow aviation message volumes while cutting costs. page 10

Virgin Atlantic Cargo Teams With Jan de Rijk Virgin Atlantic Cargo has awarded a new threeyear road feeder services contract to Jan de Rijk Logistics. page 11

Amsterdam Airport Schiphol’s cargo throughput totalled 385,842 tonnes in Q1 of 2015, down 1.8% on 2014. page 12

Swiss WorldCargo Expands Summer Services Swiss WorldCargo will offer additional capacity to and from Chicago, San Francisco, Montreal and Beijing for summer services. page 13

IAG Cargo Delivers Australian Artefacts to British Museum IAG Cargo has successfully transported 10 irreplaceable artefacts for the BP exhibition Indigenous Australia: enduring civilisation. page 13


PEOPLE AND COMPANIES BFS Ground Receives Corporate Service Excellence Award 2014 BFS Ground was selected as one of the winners of the Corporate Service Excellence Awards 2014 by AOT in recognition of BFS’s contribution to the continuous improvement of standards at Suvarnabhumi Airport. page 28

Schiphol Appoints New Cargo Director Jonas van Stekelenburg will take over as Cargo director of Amsterdam Airport Schiphol on 1 August 2015, he will succeed Enno Osinga, who plans to retire in September.

FEATURE Cargo Security and Improved Efficiency Drive Air Cargo Industry to Paperless Procedures Security is a critical element the of the air cargo supply chain. Despite the fact that the industry has an excellent track record on security, recent events have raised some concerns. Regulators and industry are working together to further secure the supply chain while ensuring the flow of commerce. IATA set up the Cargo Security Task Force (CSTF) to ensure that the experiences and constraints of the airline industry are considered in the development of effective security regulations. This issue of AFL has a detailed look at the new initiatives. page 24

page 28

DHL Global Forwarding Appoints PNG Country Manager Mr. David Cels in the new Papua New Guinea Country Manager for DHL Global Forwarding. He will be based in Port Moresby, and will report directly to Tony Boll, CEO, DHL Global Forwarding South Pacific. page 28

Volga-Dnepr Group Wins Wings of Russia Award American Airlines Cargo Expands European Summer Service

18 Siemens Equips New Emirates SkyCargo Terminal in Dubai Siemens Logistics and Airport Solutions has equipped the new cargo terminal at Al Maktoum International Airport (DWC), with a state-of-theart material handling system (MHS). page 14

Finnair to Build New Cargo Terminal Finnair Board of Directors has approved an 80 million euro investment in a brand new cargo terminal to be built at Helsinki Airport. page 14

Lunar New Year Boosts February Air Freight IATA February data for global air freight shows a sharp increase in YoY volumes, largely due to the timing of the Lunar New Year. page 16

Swiss WorldCargo to Test Drone Technology Swiss WorldCargo and Matternet, a transportation drone manufacturer based in California, have jointly launched a project to test the deployment of drones. page 16

Volga-Dnepr Group has been honoured with a special award to mark its ‘Contribution to the development of Russian air transport’ in the annual Wings of Russia Awards.

American Airlines Cargo has added Athens, Lisbon and Venice to its summer schedule for 2015. page 17

page 29

Volga-Dnepr Passes IATA Operational Safety Audit

A team staffed by CEVA Logistics and BAE Systems has won the prestigious BAE Systems MAI (Military Air & Information) “2014 Supplier Relationship Award”. page 29

Volga-Dnepr Airlines has successfully renewed its IATA Operational Safety Audit (IOSA) certificate for the fifth time. page 17

Panalpina Sees Progress in Corporate Sustainability Panalpina’s newly released 2014 Corporate Sustainability Report showcases the progress made in sustainability programs. page 18

AirBridgeCargo Sees Tonnage Growth in Q1 ABC carried 103,816 tonnes across its international route network in the first quarter of 2015, representing a 20% growth. page 18

VietJetAir’s First A321 is 9000th Aircraft by Airbus VietJetAir’s first A321 has arrived at Ho Chi Minh City. The A321 is the 9000th aircraft to be delivered by Airbus. page 19

PACTL Registers Strong First Quarter Results Shanghai Pudong Int’l Airport Cargo Terminal (PACTL) has recorded the strongest annual results in the company’s history. page 19

cargo-partner Opens Offices in Los Angeles and Houston

Cargolux Receives 30th New Boeing Freighter

cargo-partner has added Los Angeles and Houston offices to the existing New York and Chicago in its home market of USA. page 17

Cargolux has taken delivery of its 12th Boeing 747-8 freighter out of an order of 14, being their 30th new Boeing freight since 1979. page 19

CEVA/BAE Systems Logistics Team Wins Supplier Award

Kales Wins Schiphol Aviation Award This year’s Schiphol Aviation Award for Cargo has been presented to Kales Airline Services B.V, in recognition of its fundamental role in the development of cargo at Schiphol. page 30

THAI Holds Anointing Ceremony for Boeing 787-8 Dreamliner and Airbus 380-800 The Boeing 787-8 was royally bestowed the name “Pran Buri” and the Airbus 380-800 royally bestowed the name “Chaiya”. page 30

DHL Express Awarded Top Global Employer 2015 DHL Express was the only company to be recognized for employee development and working conditions on all continents by the Top Employers Institute. page 31

Royal Jordanian Appoints Captain Haitham Misto to Head Position Captain Haitham Misto has been appointed to president/CEO of Royal Jordanian. He has been at RJ for 33 years and was acting president/CEO prior to this move. page 31 Issue 124 ‹ April 2015 ‹ AIRFREIGHT LOGISTICS 33


FACE TO FACE

จึงได้เข้ามาดูในส่วนของฝ่ายขายด้วย ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งงานหลักก็ คือการประสานงานกับฝ่ายปฏิบตั กิ าร เพือ่ พัฒนาคุณภาพการดูแลลูกค้าค่ะ

สิ่งที่ชอบที่สุดในการท�ำงานในอุตสาหกรรมนี้คืออะไร

งานนี้เป็นงานที่มีความแปลกใหม่และต้องรับมือกับความท้าทายอยู่ตลอด เวลา ซึง่ โดยส่วนตัวแล้ว ผักเป็นคนทีช่ อบท้าทายตัวเองและทดลองสิง่ ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพราะรู้สึกว่าการได้ท�ำสิ่งใหม่ๆ ไม่เพียงแต่ดีต่อชีวิตเราเอง แต่ ถ้าหากดีต่อองค์กรด้วย ผักก็ยินดีที่จะท�ำค่ะ

คุณผักคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ของการท�ำงาน กับ Bangkok Airways

วาสินี เจียมอนุกลู กิจ Senior Executive – Cargo BANGKOK AIRWAYS

Bangkok Airways เป็นองค์ทไี่ ม่เหมือนใคร มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมือนสโลแกน ‘Asia’s Boutique Airline’ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรม แบบครอบครัว ที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและความ สามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ให้โอกาสเราได้ใช้สมอง ท�ำความเข้าใจสิง่ ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งถ้าหากเกิดปัญหาตรงไหน ก็สามารถปรึกษากันได้ เหมือนพีน่ อ้ ง ไม่วา่ จะต้องประสานงานกับหน่วยงานทีอ่ ยูห่ า่ งไกลมากเพียงใด ทุกคนก็พร้อมและเต็มใจทีจ่ ะให้ความช่วยเหลือและถ่ายทอดความรูเ้ สมอค่ะ

คุณผักคิดว่าความแตกต่างในการบริหารงานระหว่างการ ขนส่งสินค้ากับการขนส่งผู้โดยสาร ยากง่ายกว่ากันตรงไหน

ถ้าดูเฉพาะในเรือ่ งของการขาย ไม่มอี ะไรยากไปกว่ากันเลย เวลาผักอธิบายให้ คนนอกวงการฟัง จะเปรียบเทียบการขนส่งสินค้าเหมือนการขนส่งผูโ้ ดยสาร เสมอ คุณมี airway bill ก็เหมือนคุณมีตว๋ั คุณมีสนิ ค้า เหมือนคุณมีผโู้ ดยสาร เพียงแต่สนิ ค้าแค่พดู ไม่ได้ สิง่ ทีจ่ ะแสดงถึงความไม่พงึ พอใจ คือของเสียหาย สูญหาย หรือถึงปลายทางไม่ตรงเวลา หลักๆ จึงอยู่ที่การท�ำความเข้าใจสิ่ง ต่างๆ ให้สอดคล้องกันเท่านั้นเองค่ะ

ที่ผ่านมาอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการท�ำงานของคุณผักคืออะไร

นิตยสาร AFL ฉบับนี้ ขอแนะน�ำให้ทุกท่าน รู้จักกับ คุณผัก วาสินี เจียมอนุกูลกิจ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายสินค้า จากสายการบิน Bangkok Airways สาวสวยมากความ สามารถที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์การ ท�ำงานที่เต็มไปด้วยความท้าทายใน อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ อยากให้คุณผักเล่าถึงประสบการณ์ก่อนที่จะก้าวมาถึง ต�ำแหน่งหน้าที่นี้ และหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน

ผักเข้าท�ำงานกับ Bangkok Airways ครั้งแรกเมื่อสิบปีก่อน โดยเริ่มจาก เป็น Management Trainee ประมาณปีครึ่ง ในสังกัด Charter Flight แล้ว จึงได้มารับผิดชอบในส่วนบริการขนส่งสินค้า ภายหลังมีการปรับผังองค์กร 34  AIRFREIGHT LOGISTICS › April 2015 › Issue 124

ผักคิดว่าอุปสรรคที่ส�ำคัญที่สุดคือ ความเป็นมนุษย์ ความแตกต่างของคน ท�ำให้เกิดความท้าทาย ซึ่งสิ่งนี้จะต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไม่หยุดนิ่ง ใน เนือ้ งานก็จะมีชว่ งทีห่ ยุดนิง่ ได้ แล้วก็มชี ว่ งทีเ่ ราต้องท�ำให้ไปต่อ แต่สำ� หรับคน เมื่อคนเปลี่ยน อะไรๆ ก็เปลี่ยนไปหมด เพราะฉะนั้น คุณภาพของคนและ ความคิดของคน เป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุด ไม่ว่าจะในวงการไหนก็ตาม

คุณผักมีวิธีการรับมือกับความเครียดและพัฒนาตัวเอง ในเวลาว่างอย่างไร

ผักชอบท�ำอาหารและชอบวาดรูป ซึง่ ในตอนแรกรูส้ กึ ว่าตัวเองเป็นคนไม่คอ่ ย มีทักษะทางด้านศิลปะ แต่เมื่อได้ลองไปเรียน ก็ได้รู้ว่ามันมีอะไรมากกว่า แค่การระบายสีวาดรูป เราได้อะไรมากมายจากสิง่ ทีค่ รูถา่ ยทอดเหมือนเป็น การขัดเกลาจิตใจและการเปิดโลกใหม่ ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติต่อโลก หรือ มุมมองในการด�ำเนินชีวิต ซึ่งท�ำให้ผักได้เรียนรู้ว่า ชีวิตไม่จ�ำเป็นต้องอยู่ใน กรอบตลอดเวลา และผักยังชอบอ่านหนังสือประเภทจิตวิทยา ทีเ่ กีย่ วกับการ พัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกับคนอื่น เพราะในงานของเราต้องรับมือกับ คนมากมาย จึงส�ำคัญมากที่จะต้องใส่ใจกับความต้องการของทุกๆ ฝ่ายค่ะ


www.BangkokFlightServices.com

n O . e On Call. On Tim

. b o J the

Bangkok Flight Services (BFS) is taking Cargo Handling to a new level. The driving force behind our operational team, BFS’s cargo managers ensure that your cargo is processed by somebody who cares just as much about the transit of your goods as you do. Their experience and know-how are utilized to safeguard and monitor the details that guarantee the swift movement of your shipments. It is their leading expertise and supervision of our comprehensive cargo management system that determines that your cargo is streamlined to destination. BFS Cargo Managers - Leading our team in linking you to the world.

Making the Best Better BFS CARGO CUSTOMER CARE Tel: +66 (0) 2131 5555 Ext. 5611, 5612, 5613, 5614, 5523 Fax: +66 (0) 2131 5533 Email: CargoCustomerCare@BFSAsia.com

BANGKOK FLIGHT SERVICES-CARGO 777 Moo 7, Racha Thewa, Bang Phli, Samut Prakarn 10540, Thailand Tel: +66 (0) 2131 5555


Airfreight Logistics - 124  

Leaving Paper in the Past Worldwide Information Network (WIN), a Thailand-based provider of global connectivity solutions for freight forwar...

Airfreight Logistics - 124  

Leaving Paper in the Past Worldwide Information Network (WIN), a Thailand-based provider of global connectivity solutions for freight forwar...

Advertisement