Revista Aire Nou de Bao 2023

Page 1

Sumari:

p3:Motdelpresident, perBernat Casals p4-7:CastellersdelRiberal perLaura Pi p8-9:GrallesdelRiberal perLaia Casals p10-11:SorollososdelRiberal per AnnaPrats p12-13:CollesdefocdelRiberalper KarineKervian p14-15:FalconsdelRiberalper Hervé Pi p16-17:BalldebastonsdelRiberal per SamBarnades p18-19:Delproductoralconsumidor p20:SacsdeGemecs perVanessa Fauchier p21:Nadonsdel22inovatècnica p22-23:Identi’CAT2022 p24-25:Combatd’Arbúciesper SimonaiBernatCasals p26-29:Castells,temad’estudiper NathalieVidal p30:Lapàginad’en Frederic p31:PassejadesperAireNou p32-33:Paremcatalà...Collons! P34-37:Alavoradelmarper Remí Casanova p38-41:Habitable,unviatgediferent per NicolàsCasanova p42:noshandeixatenguany p43-45:elpilarde9per JoanTorrentsi Masqué p46:Diades p47:Agenda,solucióencreuats

Responsablesd’activitats

Castells:BrunoValverde,MireiaParraFabrès Gralles:LaiaCasals Sorollosos: AnnaPrats Diables,Bruixes,bestiari,Banyetes:Karine Kervian Falcons: HervéPi Sacsdegemecs:VanessaFauchier Balldebastons:SamBarnades,Alicia Bosch Cooperativa: J.BDouady Contractes: MurielBarraquier Autocars: MiquelCasanova Conselld’administració

President: BernatCasals Secretari: HervéPi Tresorera: MarieLopez Vocals: elsresponsablesd’activitats+Elena Pi,LauraPi

Crèdits: Fotografies: MarieLopez,FannyJourda,SimonaCasals-Balent,ElenaPi.
PrecisióCreudeSantJordi Al’articledelarevistadel2021,alallistadelespersonesnord-catalanes distingidesamblaCreudeSantJordihemdescuidatdemencionarlaMariaÀngels Falquèsquelavarebreel2010.Reparaciófeta! Fes-teairenovenc NomCognom:________________________________ Vilatge,Vila:_________________________________ Correuelectrònic:_____________________________ Telèfon:______________________________________ Adhesió10€/anyi perpersona perxec al’ordreAireNoudeBao pertransferència IBAN/FR7617106000231771795700068---SWIFT/AGRIFRPP87
Correccions: MichelBourretGuasteví

MOTDELPRESIDENT

Apa,ésfet!25anysdelaCollaCastelleraidelesGrallesdelRiberal!

AnydelCovid+2!Aixòhohemdedescuidar!

Peròd’altrescosessíques’handerecordar.Any2021+1?Isí!La CandeladeValls,aquestafestaquesesolorganitzarcada10anys d’ençàdeseglesibésíAireNoufapartdelspocsquehihanparticipatiqueamés hafetcastells.NormalmenttoteslesColleshiparticipen,enguanynohaestatelcas caraquestpodritdeCovidhafetmalbémoltesColles.

25anysdelaCollaCastelleraidelesGralles,itambé25anysdelarecepciódels Arreplegats,elsCastellersdelaUniversitatPolitècnicadeBarcelona.Peròtambé20 anysdelFestivalIdenti’CAT.

AquestFestivalquetothomnosenveja.UnFestivaldeculturapopularalllargde5 diesambmoltsaspectesd’aquestaculturaencaratanvivaquealgunss’esforcende volerferdesaparèixer.Comvoldrienferdesaparèixerlallengua!

Aquestfinald’anyelnouprefectes'aixeca«devalent»contralallenguacatalana, comelBatlledePerpinyàques’oposaalacompraperpartdelaBressolad’unlocal perhiferelLiceu,comVoxalPrincipatquevolunalleiperquelatoponímiacatalana siguienespanyol,commoltagentquefinsitotsinol'enténs’estimenmésl’inglès queelcatalà.Penseu,éslallenguadelscowboysid’enTrump,aixòsíqueésseriós! Ésmésfàcildes’oposaralcatalàquanelfrancèsreculaisesotmetaldiktatinglès! TantperpartdeFrançacomdelReialmeespanyol,ésungenocidiculturalpelqual treballen.

Aixòsónexemples,peròlesagressionscontralanostrallenguasónmoltesmés.

Semtossutsinodeixaremdedefensaripromoureaquestesllenguaiculturavives, quealllargdelsseglescontraventsimareeshanresistit.

S’hadedirquetantelprefectecomelbatlledePerpinyàfanpartdel’OficinaPública perlaLlenguaCatalana!!!Sónperdutscomtantsaltresiaméshanrescomprés.És ParísiMadridiprou!

AAireNoudeBaotenimlasortdetenirmoltagentquenoésoriginàriad’aquíperò quefal’esforçiqueparticipaactivamentaladefensadelallenguailacultura catalanesitambédelpaís.Sónmésatrevitsquebonapartdelagentdelpaísque tenenvergonyadelseupassatidelasevallengua.

Deixem-hoestardemoment,quedem-nosentregentcomcal.

HemparticipattambépertercercopalConcurs7,peròaquestcopensl’hem guanyat!Sónpaslesrenúnciesd’algunescollesqueenshohapermès!

Entotcasal’AssociacióAireNoudeBaohientrengentnovaiaixòésmoltagradable. Toteslesnostresactivitats,toteslligadesalaculturaialallenguafanpaspora tothom.Totloqueproposeminteressa,sobretotquedescuidempasmailafestadins lanostramaneradefer.TenimencarallocsdisponiblesalnostrelocaldeLaVilbau perquigosaràentrariveureidesprésparticipar!

BernatCasals

airenou@airenou.cat

www.airenou.cat

Facebook.com/airenou.bao @Airenou airenoudebao

t.me/airenou

Motdelacapdecolla

L’any2022hauràestatlamevaúltimatemporadacomacapdecolla, almateixtempsquehaurésigutmareperprimeravegada.Lavidade lacollacastellerailavidapersonalvanestretamentlligades. Al2022,elsCastellersdelRiberalhancelebrat25anysd’existència, 25anysquevamfundarlacollai25anysqueensócmembre.

Vaigintegrarlacollal’anydelasevafundació,al1997,enaquest momenttenia8anysidesprèsd’unllargrecorregut,tancoavuiunade lesetapesmésimportantsdintred’aquestgrancol·lectiucoméslade sercapdecolla,almateixtempsquecomençounadelesetapesmés importantsdelamevavidacomésladesermare.

Aquests25anysalacollam’hanensenyatdiversescosesjaqueferpartd’unacolla castelleravamésenllàdelsimplefetdefercastells.

Primerperquèelfetcastellers'emmarcadinslaculturacatalanainos’entendriafora d’aquestcontext:elscastellssóncultura.VannéixeraCatalunyaimalgratels diversosintentsd’exportaciódel’activitataaltresraconsdelmón,ésaCatalunya queprospera.Al2022,secelebravajustamentel12eaniversaridelseu reconeixementcomaPatrimoniCulturalImmaterialdelaHumanitatdelaUNESCO. D’altrabanda,comacastellers,fempartd’uncol·lectiuintergeneracionaliambell, evolucionem,ensconstruïmiaprenemcadadia.

Elscastellssónelfruitd’untreballcol·lectiuenconstantmoviment,ambpersones queentrenisurten,ambmainatgesquecreixen,unaevoluciópermanentalaqual enshemdereadaptarcadadia.

Enaquestcontext,mesemblaimportantdestacartrespunts:

•fercastellsnoseriapossiblesenseladiversitatdepersonesquecomponenla colla:cadascúamblasevaespecificitatenriqueixelgrup.

•fercastellsnoseriapossiblesenselatransmissió:delsanticscapalsnous,dels granscapalspetits.

•fercastellsnoseriapossiblesifosdesarrelatdelaculturaidelallengua catalanes.

Pertotaixò,hemdeserconscientsquetenirunacollacastelleraaCatalunyaNordés untresoricomatall’hemdecuidar.

CASTELLERSDELRIBERAL 3de6-Illa
4de6a-BaoDiades Pilarde5-BaoDiades
LauraPi

Desdel’any2019iambelsuportdelscastellersi castelleres,hetingutl’honor,elprivilegiielplaerdeportarla colla,dedirigirelsassajos,deconduirlesactuacionsi sobretotdedefinirelsobjectiuscastellersacurt,mitjàillarg termini.

Unaexperiènciaúnicaimoltenriquidoraquenohauriaestat possiblesensel’ajudadetotunequiptècnicalqualagraeixo elsuportdurantaquests4anysdelideratge.

Elbalançdelestemporades2021i2022sepotferdedues maneres:

•un balançquantitatiu,onmiraremúnicamentels castellsrealitzatsdurantaquestperíode,

•un balançqualitatiu perentendredequinamanera s’haarribataaquestsresultatsiambquinafinalitat.

Anivellquantitatiu,recordem:

•Almesdesetembre2021,descarregàvemelprimer3d6 aIlla,desprésde2anysd’aturada.

•Alnovembre2021,aBao,elsprimers4d6,4d6a,iel primerpilarde5

•elmateixmesdenovembre,descarregàvemlaprimera torrede6,aFigueres.

•Almesdemarç2022perlavingudadelsArreplegats descarregàvemelprimer5d6aBao

•Jaelstenimaquí,menysd'unanydesprésdela represa,almesdemaig2022elsprimers3d7i4d7a Bao,acompanyatspelsCastellersdeBarcelonai CastellersdeVilafranca.

•CastellsquehemrepetitaMillarsalmesd’agost

•ialconcursdecastells,aTorredembarra

Finalment,alconcursdeTorredembarra,hemvolgutrepetir lamilloractuaciódelanostrahistòriaperònohaestat possiblejaquehemdeixatenintentelprimer3d7adel’any.

Totiaixí,calserconscientsdelaimmensaprogressiódela collaentotjustunany,èxitcomprovatpelfetde descarregar6castellsde7pisosdurantlatemporada 2022.

Ipelquefaalacaigudadel3d7a,enshadeferreflexionar perentendrequèhapassatipodermillorarlanostra preparacióambl’objectiudesuperarelsnostreslímits.

Recordemperòqueenlahistòriadelanostracolla,hem conegutmoltestemporadessensecapcastellde7.Doncs desprésde2anyssensepoderassajarniactuar,obtenir aquestsresultatsésmoltbonsenyal.

Balançcastellerdelestemporades 2021i2022
5de6-Bao Arreplegats 3de7 Millars
Torrede6-Figueres

Arapelquefaalapartqualitativa,hiha3aspectesque voldriadestacar:

•primer, hemintegratmoltagentnovaalacolla,són unavintenadecamisesnovesl’any2021,ielmateix nombreperlatemporada2022,unesxifresaltesperla nostracolla.

•enunany, hemhagutdefermoltscanvissobretoten lapartaltadelcastell. Durantlesduestemporades sensecastells,lamainadavacréixersensepoder preparar-sealscanvisdeposició.

Enunany,hemaconseguitformarnousacotxadorsi enxanetes,nousdososid’aquestamanerahempogut alleugerirelpisdequarts.

•enparal·leldetotaixò, hempogutformarcastellersa posicionsdepinya,idetronc

Aquests3aspectes,sónelsquepermetranassegurarel futurdelanostracolla.

Enresum,enunatemporadaimitja,hemaconseguit recuperarunnivellde7pisostotirenovanttotesles estructures.

Itotsaquestsobjectiusnos’haurienpogutassolirsenseels castellersicastelleresquecomponenlacolla.

Moltesfelicitatsatotalagentnovaquehaentratalllarg d’aquestes2temporades,peròtambéalnuclidegentantiga quehacregutenlacollaiquehaestatpresentassaigrere assaig,quehaposatlasevaexperiènciaitècnicaalservei delacolla.Ifinalment,unagraïmentespecialal’equiptècnic senseelqualtotaixònohauriaestatpossibleiqueenun anytanespecialcomenguany,haassegurattotselsassajos iactuacionsperpermetreunacontinuïtatencadamoment.

•4de7-Millars •3de7Concurs 4de7concurs Intent3de7a Concurs
3de7Bao Identi’CAT

GRALLESDELRIBERAL

HistòriadelTocdecastells

Jasabemqueellligamentrelagrallaielscastellsésfortperòtambéésantic.Al segleXVIII,elBalldeValenciansanavaacompanyatperladolçaina(denominacióper aparlardelesgrallesfinselprimerterçdelsegleXX)

ElPereMialet,periodista,alprincipidelsanys30vaescriure:

“L’instrumenttípicdelscastellséslagrallaieltabal.Aquestmarcaelredoble;la gralladiríeuqueempenyelscastellers,queelsanimaapujarielscomunica lleugeresa.Ésunatonadasenzillaivivaqueconstadetrestemps:elquemarcala pujada,unseguitdemelodiesqueesclavitzenelsnervisisónunatransposiciósonora del’esforçdelsgrimpadors.Uncopfetelcastelllesnotesdelagrallahanpujattambé isurtenambunarapidesaimpressionantcomunavoladad’abellesinquietes;i finalmentaltocdebaixada,lesnotes,mésgreus,llisquencomelscastellersquees despreneniesdeixenanarperl’esquenadellurscompanys”.

Lamajorpartdelrepertorimésanticdelsgrallersestàdirectamentrelacionatamb elmóncasteller:lesmatinades,elstocsdeprocessó,lamúsicad’entradaidesortida delaplaça,…

HistòriasobreElTocdeCastell

Lamúsicaesvaadaptaral’evoluciódelscastells;lesconstruccionserencadavegada mésaltes;finsalsanys1860onesvadiferenciarlamúsicadelsBallsdeValencians ilamúsicadelscastellers.

EsvatrobaralsarxiusdeSantaMariadelaGeltrú,unmanuscritquesepodriadatar delfinaldelsegleXVIIquecontécomprimitelfuturTocdeCastells.

DiferentsversionsdelTocdeCastells,ladelVendrellamblafirmadePauCasals (principisegleXX)iladel’any1926queésconsideradacomal’inicidelesversions actualsurtend’unaltremanuscrit,moltmésimportant(reculldepecestocadesa plaçaidinselcarrer),«Elquadernd’Organista»deMagíSans.

L’any1887,esvaferpúblicalaprimerapartituradelTocdeCastellsperpartdePiu iSoleraTarragona,provinentd’unatranscripciófetaperRamonBonet.Aquesta versióiladelMagíSansvanserlesversionsmésdifosesalprimerterçdelsegleXX. Actualment,elsTocsdeCastellsprovenenperlamajorpartde«l’escolanascuda entreVilafrancaielVendrell»ode«l’escolanascudaentreelVendrelliSitges».

Nosaltres,lesgrallesd’AireNoudeBao,semhereusd’aquestahistòria.Commoltes collesdegrallersigralleres,tenimtambélanostraversiódelTocdeCastells.

LaiaCasals

Fonts:https://www.xics.cat/el-toc-de-castells-historia-i-historiesduna-musica/ ElTocdeCastells.Històriaihistòriesd’unamúsica.JOANCUSCÓI CLARASÓ.EdicionsAndana.VilafrancadelPenedès,2008.

Concurs25desetembreTorredembarra 50anysdelsFalconsdeVilanovai laGeltrú-15d’octubre SantCebrià,FestaMajor17desetembre

SOROLLOSOSDELRIBERAL

Desorollosos...amúsics!

Primerdetot,donemlabenvingudaalsnousarribats:Yannick,Amandine, Julie.Elsa,YanniAxelpelspetits.Tambéretrobemambplaerelsantics: Vanessa,EduiKevin.

Aquestany,altsibaixosenlamotivació...Totiaixò,acadapoblequehemvisitat ressonenencaraelsnostrestambors.

AcanSorollososl'ambientsempreésbo!Igrannovetat(osorpresa?!),alvoltant d'unasimpleconversaambgrallersisacsdegemecs,enunllocmoltseriós(albar deMillars),hempassatdesorollososamúsics!!!

Tenimganesquearribinelsfuturspassaviles,ibensegur,tothomésbenvingut!

AnnePrats

Diadesairenovenques
Tió2021
Millars Argelers Tuïr

DIABLES,BRUIXES,DRACS IBANYETESDELRIBERAL

Lacollafafocifumisemetamorfosa...

S’hacelebratl’AssembleaGeneraldelacollaperSantJoanaCotlliure.LaKarineha estatelegidacomanovaCapdeColla.Alseuvoltants’hacreatunnouequiptècnic idegestió.

El2022haestatunanydecreixementimportantambmésBanyetes,mésDiablesi Bruixesimaterialrenovatonou.

S’hafetuntallerperaarreglarels2dracsis’hancreatnovesmaces.Totesdues cosespensadesperaoferirencesesmésespectaculars...Iladarreranovetatésel canvidecarro,uncarromésgros,mancomilitantperòmésestètic.

MotdelaCapdecolla

AquestanyambelsDiablesiBruixesdelRiberalhemfetunes actuacions.HemcomençataCabestanyal’octubreperlesDiades Catalanes,hemestatconvidatsaGironaperlaSantNarcís.ABaohem celebratlanostradiadaamitjansdeNovembreamblesBanyetesiels DiablesiBruixesperòtambéIdenti’catelmaig.Durantl’estiu,amb altrescollesdeCatalunyadelNordidelSudhemparticipatala TrobadadeBestiarideTuïr;hemactuataCotlliureperlaSantJoan,a Portbouamblacolladel’Albera,aBanyuls,aMillarsperlafiraamb tambélesBèstiesilesBanyetesiperacabaraLaJonquera.

Laprimerapartdel’anyenPereLorettoeracapdecollaiheassegurat lasevafuncióapartirdelarevetlladeSantJoanaCotlliure. Aquestanyhanarribatnoudiablesnous.

KarineKervian

GargoladeManresa Identi’CAT Elnoumaterial Lanovatècnica BitxodelTorrentMitge Tuïrjuliol GaudiamusdelColl Tuïrjuliol Hamlet,eldrac delRiberal Farfoles Identi’CAT Unesdelesbèstiesencontradesel2022 BalldeBanyetesDiades2022

Motd’unaficionat...

Aquest2022hemrealitzatfalconsunesquantesvegadesambcamisaverda,i noméshemfetunasolaactuaciócompletaamblacamisablancail’escut,però quinaactuació!Haestatel15d’octubreperacelebrarels50anysdeFalcons deVilanovailaGeltrú,lacollaqueel2001nosvainiciaral’activitatiensva apadrinarel2009.

VambaixaralacapitaldelGarrafunautocarbenple,ivamparticipara l'efemèrideambbonacompanyia.VamcompartirplaçaambFalconsde Vilafranca,Barcelona,Capelladesievidentmentelsamfitrions.

Unaactuaciópreparadaamarxesforçades,vamassajaral'agost,passadeslesFires deMillarsilaprimeraquinzenad'octubre.Amb4setmanesd'assajoshemfet miracles,hempogutpresentarunaescalade7x8,unapirade8,volsivolscoronats, baldufes,unaserra...

Sihohempogutferésquetotselsfalconerssóntambécastellers,iésevidentque lacollaaprofitalatècnicacastelleraperaprepararconstruccions,peròdelamateixa manera,lacollacastelleraaprofital’activitatfalconera.Alllargdelsanys,bonapart delamainadahacomençatapujarafalconsabansdepujaracastells,unaexcel·lent introduccióalmóndel’equilibri.

S'apropael2023ilanovatemporada.Sivolemprogressar,hemd’assajarmés regularment,unes2horescadamesseriaelmínim,higuanyaríemtots,lesnostres figuresserienmésaltesimésestètiques,totsdisfrutaríemilacollaguanyaria confiança.

FALCONSDELRIBERAL
Escalade7x8 VilanovailaGeltrú
HervéPi
Serrade5puntes Valmy,7d’octubre Pira4x4 VilanovailaGeltrú Volscoronats VilanovailaGeltrú Pilarscaminats VilanovailaGeltrú

BALLDEBASTONS

Motdelcapdecolla

ElballdebastonsésdisciplinaantiguapracticadaarreudelsPaïsos CatalanselsegleXVsotalasevaformalamésprimitiva.TornaaBao ambl'associacióAireNouafinaldel'estiu2020durantlapandèmiade laCOVID-19.

Únicacollacreadadurantaquestsmomentsdurs;vaajudaramantenir l’activitatdel'associació,ifinalmentperduraambelsseuspropissocis, majoritàriamentcastellersilafamíliaBarraquier-Lloretquesumenavuilesdues activitats.

Enguany,lesRomanesdeBarberàdelVallès,hanvingutaballarenelmarc d'Identi'CATpercontinuarlasevaobradecollapadrina.

Ambeltemps,unèquiptècnics’haformatambtrespersones:l’Alícia,arribantdela CollaAmistatdeTuïr,amblasevaexperiènciaanimaassajosambl’ajudadelSam, fundadordelacollaidelaMuriel,bastoneradelaprimerahora,s’ocupadela comunicació,delsdesplaçamentsidelesactuacions.

Ambtotselsaltresbastoners,anemambforçairitmecapauncamínou,qui,ho esperem,conduiràtotselsBastonersdelRiberalalesmillorsactuacions,amb somriureiganesdefermillor!

Vineaferbastons,elsdimartsdeles18:45ales19:15,abansdel’assaigdecastells!

SamBarnades Identi’CAT
Identi’CAT AssaigdelballdeBastons LaVilbau RomanesdeBarbaràdelVallèsIdenti’CAT SacsiGrallesacompanyenelsbastoners

Unanydevidail’agrupaciócreixiseconsolida.

Treballemavuiamb8productorslocalsqueenspermetenproposarverduresi fruitesdetemporada,ous,xucs,cerveses,sodes,carn,embotits,lletiiogurtsde cabra.Unallistaques’allargaràel2023ambnousproductors.Quatredelsnostres productorsespresenten.

FelipDorandeu:Agricultura, CastellsiPedagogia

Vaigpasferestudisd’agicultura!Lesmeuesterresd’Eus haguessenpogutpassarad’altresmansperòlamortdelmeu parea57anysmevafertriarelmeudestí.

Perconviccióvaigpassarenbioel2007.Permiésimportant cuidarlafertilitatdelssols.Sempreambcosesnaturalsi sostenibles.Aixísusdelesmeuesterreshivenenapasturar lesfedesd’unsveins,enllocdeproductesquímicsposi principalmentdeixallesvegetalsiambeltempslafertilitat semantéimepermetestalviaraiguaiadobs.

Fapocsanys,feiaprincipalmentpresseguers.Peròunvirus, laSharkam’estàobligantd’arrencarelsarbresitrapar cultiusnous.Éspasfàcil,…

El2016perajudaruncompanyvaigacceptartornarala pedagogiacosaquefeiaabansdeserpagés.Araestic treballanttambécomaanimadorpedagògic.

Pelmeubanquersócpobreperòjomeconsideriricifeliçde treballaronvaigvolertreballar.

CerveseriaartesanaAlzina

JeanFabienvacomençarafer cervesaalcellerdecasaseua,pel plaer.Desprésdediverses receptesidiversostasts,esva adonarqueenpodriaferelseu mestier.

L'any2009produeixunacervesa torrada,laposaalavenda. Segueixenlarossa,lablancaila negra.Ràpidamentl’oferta s’ampliaamblacervesad'hiverni l’ipa.Alcomençamentl'ipanoté unabonaacollida,peròambel tempss’haconvertitambuna cervesareferent,totunèxit.

Primerfeialacervesaamb matèriesprimeresconvencionals, peròlesmatèriesecològiquess’hanimposattantanivellnacionalcomlocal. Aviatlesampollesambconsignes... Elcercleéscompletperaunproductelocal,orgànicisobretotbo!

AGRUPACIÓ-DELPRODUCTORALCONSUMIDOR

LacerveseriaCapd’Ona AGRUPACIÓ-DELPRODUCTORALCONSUMIDOR

LaCerveseriaCAPD'ONAvasercreadal'any 1998pelGregorEngler,apassionatMestre Cerveser,pionerdelscervesersartesansals PaïsosCatalansil’ElodiePujollasevadona, filladelterritori.LacervesaCapd'Ona evolucionasenseperdremaidevistaelsvalors essencialsdelseucreador:

IDENTITAT-PASSIÓ-QUINTAESSÈNCIA EXCEL•LÈNCIA-EXCEPCIÓ

Prioritzantlaqualitatalaquantitat,la cerveseriaCAPD’ONAultrainnovadoraha estatvotadacomaMILLORCERVESADEL MÓNihaguanyatmésde50medallesd'OR alsconcursoscervesersinternacionalsmés prestigiososdelsdarrersanys.

LacerveseriaCapd’Onaescomprometdiarere diapelsseusvalorsecològics(reciclatgede l’aigua,delvidre,economiacircular…)itépera objectiufortclard’aconseguirlaneutralitat carbonaacurttermini.

ArthurFratagricultorresponsable

Fa3anysquetreballocomapagèsenunpetit terrenyalavoradelaTet,altermedePesillàdela Ribera.

Apocapochecreatunhortdeverdures diversificades,iavuiconreopropde25espècies d'hortalissesentrellaquesd'arbresfruiters.

Lesmevestècniquesdecultiuesdiuen “agroecològiques”:respectenelmediambient,elsòl ilabiodiversitat.

Elmeuobjectiuésdecultivarfruitesiverdures saludables,riquesisaboroses.Faigesforçospera alimentardiàriamentlavidadelsòliperacollirales mevesparcel·leselmàximdebiodiversitatanimali vegetal.

Elsegüentpas?Desenvoluparlacooperacióamb diferentsactorslocalspreocupatsperunatransició ecològicaihumanareal.

Comptoambtu!

Volsparticiparigaudirdeproductesdequalitat, respectuososdelmediambient,apreuscompetitius?

Doncs,sietsairenovenchotensfàcil,contactaambenJB!

ArthurFrat

SACSDEGEMECS

Lacanya,unelementindispensableal campiperlamúsica

LacanyadeProvença(arundodonax)ésunaplantaclassificada invasivadelafamíliadelesgramínies.Colonitzalesribesdelscursos d'aigua,elsterraplens,lesterresagrícolesincultesilesterresnoutilitzades.Malgrat lasevamalareputació,ensumabastantrecent,lacanyadeProvençavaser domesticadaicultivadaapartirdel'antiguitat,puixqueésunaplantaqueserveixper amoltescoses.Així,al'èpocaromana,lesestructuresdecanya(jou)permetien mantenirelscepsdevinyesiunapartdelesparcel·lesestavareservada alasevacultura.Enaltresàmbits,lacanyaserviaperfabricarfletxes, peròtambéllàpissos(calam)perescriure.Alllargdelssegleslaseva utilitatnohaestatmaidesmentida,eraicontinuasentlaplantareinadel mónrural:tanques,tutors,prestatgesperassecarlafruita,tubsper fontanesoperbarril(d'onbeureunacanya),canyadepesca,lacanya estransformasegonslesnecessitats,éseconòmica(estrobaarreu)i ecològica.

Finalment,unaltredelsseususosinoelmenysimportant:lacanya serveixperafermúsica.

Ambforats,ésunaflauta,divididaesconverteixenuninstrumentde percussió(picacanya),tallada,buidadaplegadaoassembladaes transformaeninxes,lesvibracionsdelesqualsfansonarnombrosos instrumentsdevententreelsqualslagrallaielsacdegemecs.

AguisaderesumiconclusiósenselacanyadeProvença,AireNouseria forçasilenciosa.

VanessaFauchier

30desetembrede2022

DesprésdepassarMillarsila concursdeTorredembarraabrigat enlapanxadelasevamare,en Geníshavingutacompletaraquesta granfamíliad'Airenou.Éslaunió perfectad'uncastelleriunmúsic.

LaJaïahaestatmoltmatinerael 25denovembred’enguany.

QueundiasiguiBanyetanohiha capdubte...L’ADNdelafamíliaho garanteix.

NOVATÈCNICADECASTELLS

L'equiptècnicus dónalabenvingudaalatemporada2023oficialment.Esperem veure-usatotsiatotesalpatid'assaigpercomençaradonarvidaaaquestprojecte quesensevosaltresnotindriacapsentitidonarsentitaunaparaulaqueutilitzem milvegadespertemporadaiquedevegadesn’oblidemlasevadefinició"COLLA".

"Colla": Conjuntdepersonesaplegadesdeliberadamentilliurementquetreballeno actuenjuntesenunatascadeterminada.

Aquestadefinició,cadascúl'hauriadetenirbenpresentipodergaudirdelasortque tenimdeformarpartd'AireNouisobretotdeserCastellersdelRiberal.

Hemvolgutformaraquestequipambunabarrejad'experiènciaijoventutperser commésrepresentatiusdelacolla,milloriquecadascúdenosaltressesenti identificat.Somconscientsdelafeinaquetenimaldavantidetotalaquehaestat fetaperlatècnicaprecedentitoteslesquehanpassatperòcreiemqueelnostre mésgranrepteésampliarlamassasocial,elnuclidurdelacollaicrèixerper l’ampleperpodercrèixerperalt.

L'equipestaràformatper:Bruno,Mireia,JB,Ali,Sonia,Laura,Isa,Gemmaiambun nouequipdecanallaambl'AdèleilaNatàlia.

Creiemquenoésoportúiquenoésnielllocnielmomentadientperenfocar-nos enobjectiustècnicsdecastells,nienelnombredepisosjaqueelsnostreslímitsno elsmarcaràl'equiptècnicsinómésaviatlaCOLLA,cadascundevosaltressegonsel seugraud'implicació,demotivació,decompromís,d'autosuperació.Ningúhadit quedefercastellsseriafàcilimésaquíperòjaportem25anys,unaraóhideuhaver. Ensenyemunatemporadaméselquesabemfer.

Ensveiemcadadimartsidivendresalpatid'assaig.Som-hiRIBERAL!

L’equiptènic

NADONSDEL2022
SoniaJorioMacabies

LaTrobadadelaCatalanitatentrePesillàiBaoacullconcerts,castells, teatre,bestiari,correfoc,concert,bastons,gegants,castells...2022, primeraediciópost-pandèmicad’Identi’CAT.

Eldimecresvespre,la LeslieMaletambcançons imúsiquestradicionals delsPaïsosCatalansiila coralSolsticiambuna cantatadedicadaala llenguacatalanahan obertelfestivalaPesillà.

Eldijousalatardaenshem trobatsolsperlatrobadade lescollesdelnord.Anys passatshihavienparticipat elsAngelets,elsPallagosi laSalanca...

Unapena,l’actuacióenvalla pena,elpúblichiéscada anymésparticipatiu.

EnJaumeBarrihaanimatel finaldetarda.

Lacompanyiaterrassenca “Puntiseguit”ha presentatlaseuaobra“La moneda”.

Són3amics,famoltsanys segueixenunmateix ritual:unvespredecada mesestrobenpersopari ensenyar-selesnoves monedes...Peròaquesta amistatconeixdificultats...

Hancol·laborat:

Dissabteidiumenge,concertsielementsdelaculturapopulars’invitenaBao CastellersdeBarcelona,deVilafrancaidelRiberal Plaçadel’església-Bao 25ANYSDECASTELLS

ElpremiCombatd’Arbúciesvolferun reconeixementalagentques’ajunta, quecol·laborenelsunsambelsaltres, ambl’objectiudedefensarelseu patrimonicultural,natural,lesseves formesdevida,ielsvalorscol·lectius, etc.Totesaquellesentitatsque treballenendefensadelbécomúidels dretscol·lectius.

Aquestésundelsllegatsquevadeixar elcombat: lanecessitatdesumarper sermésfortsivèncerenlluitesamb adversarismoltméspoderosos.

En2022elpremiésatorgata l’AssociacióAireNoudeBaoen reconeixementdelsmésde25anysdetreballconstantperladefensailadifusiódelacultura tradicionalaCatalunyaNord. Éselsegonpremiques’atorga,elprimervaserperaÒmnium.

QuèéselCombatd’Arbúcies?

D'ençàde2014aArbúciesfanviurela«RecreacióHistòrica»perferun«homenatgealsqueho vandonartot,defensantladignitatdelpoble,sensedemanarres.Lamemòriaéslabasedel pensament»PereGarriga,Batlled’Arbúcies.

ElCombatd’Arbúcies,tambéanomenatBatallad’ArbúciesoBatalladeGraud’enSala,fou l’enfrontamentlliuratel14degener1714entrelestropesborbòniquesielsSometents (organitzacióparamilitard’autoproteccióciviltípicamentcatalana,separadadel’exèrcit) d’Arbúcies,SantHilariSacalm,EspinelvesiViladraudurantlaguerradelscatalans(17131714),ladarreracampanyamilitardelaGuerradeSuccessióespanyolaaCatalunya.

El13degener1714unacolumnaborbònica(soldatsvalonsdelsqualslamajorparteren flamencs)provinentd’HostalricpassavaperArbúciesperanarasocórrerelgeneralFeliciano BracamonteaVic.Eldesencadenantdelcombatvaserl’abúsdepoderdelasoldadescadurant lasevaestadaalpoble,quevaferqueelsvilatanspreparessinunaemboscadaamblesvilesde larodaliaperal’endemàentreelturódeGraud’enSalailarierad’Arbúcies,unazonadepenyes moltmuntanyosa.Elmatídel14degener,elsSometentsvanenvoltarlacolumnaborbònicai desdeposicionsavantatjoseslavananorrearprovocant-limoltesbaixesdels800homesque laconstituïen.Elsborbònicsparlende200salvats!

L’estratègiadelscatalansconsistiaaferunaemboscadatallantelpasambunabarrera d’arbres,darrerelaqualhihauriahomes,alpuntmésestret.Altreshomessecol·locaven,ben amagatsalvoltantdelcamí.D’altres,elSometentd’Arbúciessepreparaventambében amagatsatallarelcamíperquanelsborbònicsfarienmitjavolta.

Aldematíquanlacolumnaborbònicavamarxardelpoble,lesdones,elsnensielsvellsqueno

ELPREMI«COMBATD’ARBÚCIES»

podiencombatrevanevacuarcapalamuntanyaperprecaucióencasdefracàsdel’operació. Elcombatvadurar6hores.Aquestsquese’nvanpoderescapar,vantornaraArbúciesisevan tancardinsl’església.Finalmentvancridaracapitulació.Éspossiblequeelssoldatsborbònics haginestatmatatstretdelsoficialsquevansertraslladatsalafortalesadeCardona.Els presonerstenienuncostqueeradifícilasuportar...

Dosmesosimigdespréselcomandamentborbònic,pervenjança,vaenviarunaexpedicióde càstigdesproporcionadade5000homesquevacremartotArbúcies(tretdel’esglésiaquevan saquejar),Espinelvesi,enmenormesuraViladrau.Lagentd’aquestspoblesjahaviafugit.Però abansdemarxar,vandispararunaúltimacarregacontraelsborbònics

Antecedents

Lavalld’Arbúciesésunaposiciód’importànciaestratègica,jaquepermetelpasentrela CatalunyainterioriellitoralcatalàunintViciHostalric.Aquestfetgeogràficvaafavorirquela zonahaguésdeservirdellocdepasid’allotjamentdelestropesqueparticipavenenels conflictesdelamonarquiad’Espanya.ConcretamentaArbúciess’hivanestablirsoldatsels anys1680,1682,1691,1693,1696,1698,1701,1710,1711,1714,1717i1720.Aquests soldatssovintacabavenabusantdelsbensidelespersonesdelpoble.Tambépodienmatar. Destrossavenelscampsons'instal·lavenifeienperdrelacollitairobavenfruites,llegumsi bestiar.Améselssoldatserenallotjatsdinslescasesdelpobleonelshabitantselshihavien dedonartotloquevolien.Enaquestfetss’hiafegial’impostqueelscatalanshaviendeciditde nopagariqueelsocupantsvenienrecuperarcada15dies:laquinzenal.

Aquestsfetsvanprovocarlarevoltadelapoblacióil’atacdelacolumnaborbònicaorganitzada pelSometentielsMiquelets(miliciansdecaràctermercenariovoluntari).ElsCatalansn’eren fartsd’aquestaocupació,delcomportamentdelssoldatsideleslleisborbòniques.

VetaquíunresumdelCombatd’Arbúciestretdelllibre 1714Elcombatd’Arbúcies.Unavictòria catalana (MuseuetnològicdelMontsenyaArbúcies)idelaViquipèdia.

L’AssociacióAireNoudeBaoésmoltorgullosad’haverrebutaquestpremiidonalesgràcies alSenyorGarriga,elBatlle,alseuequipiatotalagentquetreballenperconservarlamemòria.

ELPREMI«COMBATD’ARBÚCIES»
SimonaiBernatCasals

CASTELLS

NathalieVidal

L'assaigcomençasempreambaquestgest,eldeposarlafaixa.Això consisteixaenvoltar-seambunamenadecinturadeteixitnegrai llarga,unritualonfanmenesterduespersones.Elsprimersenfaixats fanpilarsambuninfantasobredelesespatlles,potservir d'escalfament.Éstambéunmomentonlagentxerra,demananotícies delafamília,delasalutodelafeina,jugaoencarafabromes.Desprèscomencen lesproves,elcapdecollacridaelscastellersqueformeneltronciel pomdedaltielscol·loca,preparatsperapujar.Llavorselcapdepinya faelmateixamblagentqueconstitueixlabasequedónaforçai seguretatalcastell:lapinya.Elcapdecollaquadralaposiciódels baixos.Apartird’ara,elscossoss'entremesclen,s'ajusten:baixos, contraforts,primeresmans,agulles,crosses...Cadascúescol·loca quanelcapdepinyacridalesposicions.Alapujadadelssegons s’acabalapreparaciódelscossols,llavorselcastells'aixecapisapis seguintlesordresdelcapdecolla.Durantlapujada,elpesiles tensionsaugmenten.Jugantambl’equilibri,lagentintentaestabilitzar l'estructura,aracalquelamainadapugi.Elsdosostanquenelcastell, l’acotxadorescol·loca,l’enxanetaelcoronaifal’aleta.Elcastellés carregat.Enunmovimentràpiditanfinetscompossibleelsinfants baixenlliscantalllargdelscossosenequilibri,elsaltrespisos segueixenunaun.Elpesqueportenlapinyaielsbaixosdisminueix. Quantothomésabaix,lapinyaesdesfarielscomentarisiconverses reprenen.

Fa6anysquesóccastellera.Totseguithetingutconsciènciaqueferpartdelacolla ielcontactecorporalimposatper l’activitatanavenestretamentlligats.No podemsertanpropersfísicamentenun momentd’esforçintenssensequeallò influeixienlesrelacions.

SegonsFrançoiseHéritier,elcos sensibleéslligatalesestructures socialsialspensamentsenunjocde reforçamentsrecíprocsatravésdels marcsinvariants.Aquestsmarcssóna laintersecciódelacogniciósobreel real,del’organitzaciósocialiindividual, idelsafectes.

Quanunindividuposalafaixa,accepta lesnormesdelgrup(maneradeser, autoritatdelscaps,aprenentatge mitjançantelfer).Fadesprés l'experiènciacorporaldeserunelement constructiud’untotordenaticonstruït, pelqualtreballa(circulaciódelaforça col·lectiva).Lacirculaciódeles sensacions(dolor,incomoditat,gran proximitatambl’altre)etdeles emocions(por,alegria...)reforçaaquest sentiment.

UNTEMAD’ESTUDI

Considerantlaviolènciacomunareacciólligadaal’estatdesociabilitatdela persona,FrançoiseHéritierexplicaelseuraonamentsobreelsmarcs.Peraels entendreidoncsentendreelscomportaments,s'had’estudiarelsafectesiles necessitatselementalsexpressadesalllargdelesinteraccions.

Laviolènciasemblaabsentdinslacolla.Éssegurque80personesnopodensempre estarenacord,ieljocdelesafinitatsentrelespersonesexisteix.Peròlesrelacions entrecastellerssóncoloradesdefraternitatisolidaritatquesónraresdetrobaren altresgrup.Lacollasemblaconstituirunllocpropiciperaquestaqualitatrelacional. Aixídoncs,iseguintlesproposicionsdeFrançoiseHéritier,estudiarem:

Comeltractamentdelsafectesidelesnecessitatselementalsdelscastellersperla collainflueixsobreelviurejunts?

Perestudiarlacollacastellerahaviadecanviarlamevaposició.Nopodiaesborrar l’experiènciacomunaquejaexistiaperòhaviadecanviardeperspectiva.Quedar assegudaenunracódelasalaamblamevallibretadenoteseraimpossible,com tampocunaobservacióparticipantclandestinarespectealsmeuscompanys.Vaig parlaralpresidentdel’associaciódelmeuprojecteidesprésenvaigparlaralmeu voltant.Pensoqueaixòempermetiadecomençaraentrarenunaposiciófavorable perl'observació.Peròsiaixecavaelcapaunmomentpermirarelgrupounacosa particular,tornavaaserunacastelleraimplicada:unmembreactiualnivellfísiccom alnivellrelacional.Perminimitzaraquestaspecte,hedeciditdecompletarlameva iniciativaambentrevistes(6entrevistesamb8personesquecomporten2infantsi1 graller).Així,podiacompararlesmevesobservacionsambeldiscursdelscastellers. Vaigdemanarunaautoritzacióoficialalconselladministratiudel’associació(una cartaencatalà)perorganitzarentrevistesambelsmembresvoluntaris.Pensoque aixòemvapermetreposarunadistància,almenyssimbòlica,ambelmeuterrenyde recerca.LautilitzaciódelespropostesdeFrançoiseHériterpermenarlamevaanàlisi emvapermetretambéreduirlamevasubjectivitat.

1/Identificacióisentimentdepertinença

Alfonamentdelsentimentdepertinença,ladiferènciaentre“elmateixil’altre” constitueixunamatriuprimordialiuniversaldelesrelacionssocialsidels pensaments.

Pelscastellers,observemtresesferesdepertinença:

� Laculturacatalana:Ambl’objectiudepromourelaculturailallengua catalanes,l’associacióproposadiferentsactivitatsculturals(bastons,diables...)i tambémomentsdefestesquecorresponenalestradicionscatalanes(calçotada,tió denadal...).Amés,lesactuacionscastelleressefansovintdurantlesfestesmajors delspobles.Sobreeltemadelallengua,elcatalà-queéslallenguadelscastellscoexisteixiconviuambelfrancès:podemparlarúnicamentcatalàofrancès,però tambépassardel’unal’altreenfunciódel'interlocutorodeltema.

� Elmóncasteller:lesaltrescollescastelleressóncompanyesdejoc. Compartimambellesunatècnica,unaexperiènciaunamordelscastells.Aquesta identitatpotprendrelaformad’una“ànimacastellera”laqualfaque“experimentes cosesambelteucos:únicamentuncastellerlespotsentir”.Lacodificacióiel reglamentimposatsperlaCCCC,itambéels4lemesdelscastellers(força, equilibri,valoriseny)reforcenaquestacomunitat.

� Lacolla:“Ésunafamíliaqueestroba2o3vegadeslasetmana.Treballem, xerrem,femunacervesa,femcoses,castells...unafamília”.Lacollaés intergeneracionaliagrupatantlespersonesqueparticipenalaconstrucciódels castellscomlespersonesqueparticipenalavidadelacolla.Evidentmentseformen grupsenfunciódelesafinitats.Peròalmomentdefercastells,“l’importantésdefer l’esforçideposaralabutxacaelquepensespercontinuaraavançar.Emsemblaque lagentfal’esforç,elsquenoelfan,marxen”.L’estatutdelsgrallersésmésambigu: fanpartdelscastells(donenreferènciesmusicalsalscastellersqueformen

l'estructura),quedenendarrerealmomentdelaconstrucció.Aquestacosasepot veuretambéenelfetqueelsgrallersdelanostracollanovolenvestir-seambla indumentàriacastellera

Elsentimentdepertinençaéslligatambelterritoriperelqualpodemferuna analogiaambelcosiobservaremaquílarobacastelleraquemodelaelcos.

� Laidentitatcatalanaésmarcadaamblabanderadesangioral’esquenade lacamisaitambéamblafaixaquefapartdelarobatradicional.

� Lapertinençaalmóncastellerésmarcadaamblaindumentària:pantalons blancs,unafaixanegraiunacamisaambuncoloriunescutqueidentifiquenlacolla. Elscastellersreivindiquenlaplaçapúblicacomelseuespai “alcentredelpoble,és aquíquefèiemcastellsidoncsésaquíquehemdefercastells”.

� Sobreeltemadelapertinençaalacolla,elcolorverddelacamisapotser utilitzatpercridarelscastellers“Verdsalapinya!”.Ellocalésunllocdeseguretat (unaxarxapermetl’intentdenovesconstruccionsmésaltes)ideplaer:“éslacasa” onlafamíliaestroba.

Aquestsentimentdepertinençafanéixerunclassismequepotagafar2formes:

� Unclassismeconsanguini: elscastellersestimentrobar-seallocalper l’assaigidecompartirunmomentamistós: “Vaigaveurelamevagent”,“Durantla pandèmiahemperdutaquestlligant,estavacomplicatal’inici.Estàvemamputats d’unacosa,estavaamputadad’unacosa”.Ésinteressantdeveurequemolts castellershancomençatlasevapràcticacastelleraperquèunmembredelaseva famíliajalapracticava.Aixípodemveureque3generacionsd’unafamíliaes vesteixenamblacamisaverda.

� Unclassismedegènere: pelscastellers,ladistinciódegènerenosembla pertinent(onoésconfessada).L’objectiudelacollaésdeconstruircastellssempre mésaltsisegurs:éselmotordelasevareproducció.Lapràcticacastelleraesbasa sobrel’arquitecturailacirculaciódelaforçadebaixfinsadalt.Així,lespersonessón percebudesatravèsdelessevescaracterístiquesfísiques(alçada,pes),noatravés delseugènere.Lespersonessónelementsaassemblar.Cadascúpottrobarelseu llocadintrelaconstrucció.“Petits,gruixuts,grans,vells,joves,...necessitemtothom”. Tanmateix,tothomnofalamateixacosaadintreelcastell(pinya,troncipomde dalt).Lesdistincionsadult/infantopinya/troncsónminoritàrieseneldiscurs:els castellersafirmen“semunapartd’untot”,“femun”.Peròseriainteressant d’aprofundiraquestaspecteperverificarlaexistènciad’unclassismedepisos.

tipusdelviurejunts?

L’equiptècnic,elqualdeterminaelsobjectiusiorganitzaeltreball,éselegitcadaany. Comptadiferentscaps(depinya,detronc,demainada)ques'interessenaunapart delcastell.Sóncoronatspelcapdecollaelqualsemblacomun“director d’orquestra”.Ellhadeconciliarlesopinions,“donarlaconfiança”ideguardarla “mesura”delsobjectiusproposats.Lasevaautoritatnoneixapartird’unestatutde superioritatperòapartirdelessevesqualitatsdeleaderreconegudespelgrup (conciliar,protegir,estructurar).

Altresrelacionsd’autoritatpodenserobservades.Adintred’uncastell,larelació adult/infants’expressaentermesdeprotecció:toteslescosessónfetesafiquela mainadapugiambunmàximdeseguretatfísica(intentsegur)iafectiva(treballdela por).Larelaciógran/segons’expressaentermesdetransmissió.Quanuninfantcreix icanviadecorpulència,baixad’unpisalcastell.Elsgransd’aquestpisliensenyenla tècnicaielsenginysdelseunoulloc.

Totselscastellersexpressenlasevanecessitatdeplaersotaduesformes.Elplaer defercastellésconstituïtperlessensacionsviscudesdurantelcastelliperles emocionscompartidesquesónintensesipositives:“espassaunacosaiquanetsa sobreésmàgic”.Peròtambéatravèselplaerdedonaralsaltres,l’abnegació:“És donaralscastellsiintentardedonarelquepuc”.

Laseguretatilaconfiançasónprimordialsperuncastellelqualnecessitadefer confiançaperacceptardejugarambl’equilibriaunsmetresd’alçada.Elsinfants expressenclaramentqueelcapdecollahade“donarlaconfiança”.Elsadults expressentambéaquestanecessitatdeseguretat:“Permetrelaconfiançaentretots, ésimportantsinóelsinfantshosenteninopugen”.Aquestsentimentdeconfiança afavoreixl’acceptaciódel’altreilasuperaciódelesdivergències:“Lavidacastellera, lavivim,queensestimemono,lavivimacadamoment”.Elrespecteil’amorsón posatsendavant.

Lanecessitatdeconformitats’expressaatravéselmodelatgedelcos(la indumentària),latransmissiótècnicaitambéperlasocialitzaciómitjançantles activitatsextra-castelleresdesenvolupadesperl’associaciólesqualafavoreixenla cohesió(viatges,acampades...).

Enconclusió,veiemquelacollacastelleraéspercebudacomunafamíliaclarament identificadaadintredelmóncasteller.Aquestafamílianeixamblapràctica castellerabasant-seenelfetquecadascútéunllocsemprenecessariidiferenciata dintredel’esforçcol·lectiu.Pertantésunafamíliainclusivaiintegrativa.Demés, constatemquel’activitatcastelleraembrollaelcriteriprimerd’identificaciódela personaqueésladiferènciahome/donaquenotrobemaldiscurscasteller.Als castells,laidentificaciódelapersonaafavoreixunviurejuntsbasant-seenla participacióilacooperació.Lesrelacionsadult/infantigran/segons’expressenen termesdeplaer,confiança,respecte,iafavoreixenlatransmissiód’aquestsafectesi latransmissiódelssabersferisaberser.Així,espotteixirlligamsfamiliarselsqual inclouenlagentquefapartdel'estructuracastelleraitambélagentqueparticipaa lavidadelacolla(lesàviesqueguardenelsinfantsperexemple).Semblaquela pràcticacastellerapotserpensadacomunaformad’aprenentatged’unaèticade l’alteritat.

BIBLIOGRAFIA:

Héritier,Françoise

2003«Uneanthropologiesymboliqueducorps», LejournaldesAfricanistes,73(2):9-26

Héritier,Françoise

2003«Lesfondementsdelaviolence.Analyseanthropologique», Mélangesdel’école françaisedeRome,115(1):399-419

2/Autoritat,necessitatsbàsiquesiafectes:quin

LAPÀGINAD’ENFREDERIC

Elsencreuatsd’enFredericTRIAS

Soluciópàgina40

HORITZONTALS:

A/Vidolçdelacosta.Gos.B/Llenguadel'Est.Té estanysalConflent.C/EquipderugbidelRosselló. Estimamolt.D/Principidel'infinit.Divinitategípcia. Elprimer.Inicialsd'unarevistacatalana.E/Sortidade fums.F/=mc².Lletresdemullar.Laprimera.G/Es ballaoacompanyaunplat.Religiós.H/Tenenuna existènciaefectivaidesordenada.Vocals.I/Situata unnivellquenoésbaix.Nomanifestencapactivitat. J/Entreunanitilasegüent.Afegida.

VERTICALS:

1/Aquestesdonesvolenambunaescombraa TrasserraoaLlers!Elcomençamentde l'adolescència.2/Ocells.L'energia.Allà.3/Agènciaamericanad'espionatge.Mel'emportode viatge.4/Grega.Lasevallibertatésfonamentalenunademocràcia.5/Seguitdetalésl'autor rossellonèsdelesCatalanades.N'hihauncadaany.6/Lletresdeplorar.Article.Lletresde uns.7/Embruixarà.Formad'unpronomdeprimerapersona.8/Ut.Massísmuntanyósentre l'EmpordàielRosselló.9/Indiscutible.Lletresdedata.10/Domicilicapgirat.Servida.

Passejadescastelleres

EnMichelnosregalaunsegonllibredepoesies, poesieslligadesinspiradesperlavidaairenovenca, unespoesiesquedetalleninstantsdevideso elucubracionsdelpoeta.

Mésde160poemes,tocsd’atencióindividiualsi col·lectiusalsairenovencs,aAireNou.

Aquestsegonllibrel’il·lustraielfirmaamblaMarie Lopez,lanostrafidelfotograf.

Elpodeuadquiriralpreude15€alanostrabotiga.

Odespetitesaunsgrans castellers

I

S'allunyenlesgrallesielsbastons jeuenquietsal'armari.Jaéshora d'escalfar-se.Camisesarrugades, tancadespersenyeresoestelades, declinenunaextensagamadeverds. Nomsescritsamàomecanografiats

componenl'arquitecturapervenir. Delaterals,enfaltenaquestvespre. Perquènot'hiapuntes,amic?

II

Caraconcentradaperl'esforç, ullstancats,venessortint, elcosaguantasensetremolar.

Quiseràaquestdelapinya quenoparlanixiuxiueja? Foradelacolla,laLaura

marcaelritmeambveupausada. Labobinadellanaesfaiesdesfà, verdparadísarecerd'unairenou.

III

Lesnouimitja,jaéshoradeplegar veles...Odedesenrotllarlesfaixes. Silenciosesallàdalt,lesxarxesverdes

ambelsseusdosullsgrossos,miren elscastellersvestir-sedepaisà.Nodiuen res,hanvisttantsassajositantabirra vessada,queaquestdimartsnoselesquedarà gravatalamentembullada.Nomésesperen lafoscordelanitielbonrecorddelespujades.

Elfebrerdel2022enMichelvaentrar perprimeravegadaalaVilbau,feia partd’aquestsparesd’alumnesde l’escolaArrelsVernetinvitatsa descobrirunassaigcasteller.

Vaentrarales7delvespre acompanyaval’AnaïsienMartí,tot seguitlivamposarfaixaisevaprestar aljoc,igualcomlamainada.Esva iniciaralspilarsde2,aposicionar-sea lespinyes...Ienacabaraquestassaig especialnosvaagrairiprometrede tornar.Ivatornar,amblamainada...de totselsparesquesevanpresentar aquestdiavaserelsolatornar.

Aviatfaràunany,iéssempreaquí.Tots icadaundenosaltressemúnics,totsi cadaunsemunapeçaparticular d’aquesttrencaclosques,lanostra unicitatnosfaimportant, iindispensable,ipermetqueelconjunt siguiméscompletihidonem coherència.

“Odespetitesaunsgranscastellers” haestatlaprimerapoesiaqueensha regalat,d’ençàn’haredactatdesenes cadames,seguramentmésd’unes200 alllargd’aquests10mesos.Noseliha escapatres,nilescamisesplanxades, ono,nilesrialles,nilescares concentrades,nielsplors.

Aquestreculldepoemesifotografies ésuncomplementexcepcionalala revistaqueteniu entremans.Entraen l’íntimdecadaun,alnucli delavidaairenovenca.

Trobareulapoesiad’en Michelahttps:// atzavaraflorida.blogspot. com/

PASSEJADESPERAIRENOU

LALLENGUACATALANA

Entenen,sabenparlar,parlencatalà (enquestesanys2015,i2018) dadesPlataformaperlaLlenguaCatalana

Territori Població Enténcatalà Sapparlar Parlanthabitual

Catalunyaautònoma 7.496.276 7.091.477(94,60%) 6.027.006(80.40%) 2.784.092(36.10%)

PaísValencià 4.941.509 4388.060(88.80%) 2.529.064(51.18%) 1.237.659(28.10%) IllesBalears 1.115.999 1.080.287(96.80%) 898.379(80.50%) 431.128(36.80%)

LaFranja 46.360 43.625(91.10%) 37.181(80.20%) 25.288(49.6%)

CatalunyaNord 465.467 283.935(61%) 164.775(35.40%) 6.198(1.30%) L’Alguer 43.945 38.759(88.20%) 22.192(50.50%) 3.875(9.10%) Andorra 74.794 71.802(96.00%) 59.012(78.90%) 29.466(37.90%)

PaïsosCatalans 14.184.350 12.997.945(91.64%) 9.737.610(38.65%) 4.517.706(32.40%)

ElcatalàalaUnióEuropea

Unacinquantenadellengüessónparladesa laUnióEuropea.Unavintenatenenoficialitat lesaltresno.Lallenguacatalanasetrobaen dotzenaposició,éslaprimeradelesllengües nooficials.

Classificaciópernombredeparlants

1-Alemany–82.5M

2-Francès–74M

3-Italià–65M

4-Espanyol–46.5M

5-Neerlandès–23.5M

6-Romanès-19.5M

7-Grec–13M

8-Hongarès-12.5M

9-Txec-10.6M

10-Portuguès–10.4M

11-Suec-10.2M

12-Català–9.7M

13-Bulgar-8.5M

14-Anglès5.5M

15-Danès–5,5M

16-Eslové-5.2M

17-Finès–5M

18-Letó-1.9M

19-Estonià-1.3M

20-Maltès-520000

21-Irlandès-200.000

Elcatalàalmón

Sónmésde400.000personesdelmig miliódecatalansescampatsarreudel mónquesabenparlarcatalà.Elnombre deparlantssuperadoncsels10.000.000!

Lallenguacatalana,1000anysd’una llenguamoderna,capdavantera

ElsprimersactesescritsdatendelsegleX. Elprimerescritliterari“leshomilesd’Organyàdel segleXIII,elmateixsegleXIIIespublica “ElLlibre delConsolatdeMar” elCodimarítimqueésl’origen delalegislaciómarítimaactuald’arreudelmón.De seguidavasertraduïtal’italià,francèsicastellà.

Participaalavitalitatvirtual

FercréixerlallenguaaInternetésrelativament fàcil.

•Calcomençarperacatalanitzarordinadors, tauletes,telèfons...SoftCatala.orgt’hiajuda.

•Passaasistemesoperatiusexclusivamenten catalàcomelLinux

•Fesrecerquesviaelgoogle.catiencatalà.

•Escriu,comunicaencatalà...Hihamolts traductorsicorrectorsquepodenajudar.

Unesdadesquepodenajudaraentendrelasituació

ENCATALÀCOLLONS!

Lallenguacatalanaenperill

Tenimdadesesperançadoresperòentenimdepreocupantsquemostrenque notenimconciènciaqueunallenguaviusiestransmet,siesparla.

Sem32,40%aparlarcatalàhabitualmentinomés1.3%aCatalunyaNord!!!

Paremcatalà-Parematencióalallenguacatalana

Lasituaciódel'úsdelallenguaéspreocupantarreudelsdiferentsterritorisdels PaïsosCatalans,peròhoésencaramésaCatalunyaNord.

Lesraons,lesconeixem,elsseglesdepolítiqueslingüístiquesdelsestatsquenos administrenhantingut-itenenencara-comaobjectiulasubstituciódelallengua pròpia,pelcastellàalsuddel'Alberaipelfrancèsalnord.

AvuiCatalunyaNordésenestatd'emergèncialingüística,elsalvamentdelallengua potsemblaruncombatperdut,peròtinguem-hoclar,noméssónperdutsels combatsques'abandonen,llavorsAireNous’hademantenirfidelalseuobjectiui nosaltres,elsairenovencsferms!

"Paremcatalà"ésunacomissiócreadaalsid'AireNoudeBaoambl'objectiude pensarunaestratègiapermord'incitar:

1.elscatalanoparlantsaparlarcatalàipassielquepassi,parliambquiparli,no podemcanviardellengua.

2.elsqueencaranoparlencatalàafer-ho,noshijuguemelfutur.

Paremcatalàconvocaràtrobadesregularsambtotselssocisisimpatitzantsd'Aire Nouperatransmetreelprojectesiescoltarlesdificultatsilesnecessitatsdetotside cadaun.

AvuiaCatalunyaNord:

•2/3delsciutadansdiuenentendremésomancolallenguacatalana

•1/3delsciutadansdiuenpoderparlarelcatalàambmésomancofacilitat

•perònomés1,5%delsciutadansusenlallenguaperdefecte

Hemdecapgirarurgentmentaquestasituació.

Catalanoparlants,tinguem-hoclar,totstenimunaresponsabilitat. Unallenguamorquanelsquelasabennolaparlen!

LasituaciódelcatalàaAireNoudeusermésomancoequivalentalasituaciódel país.

Sitotselscatalanoparlantsusemlallenguaperdefecte-elquehauriadeserla voluntatdetots-dubtempas,elsaltresselafaranseua.

Hemd’aconseguirqueel100%delsparlantsesdevinguinpracticants!

Comissió“Paremcatalà”

“Mésquemailallenguacatalananecessita voluntaris,necessitaparlantspracticants.”

JOVESESCRIPTORS

Alavoradelmar

“Unapostadesolalmar,lasorrafinadelesplatgesdelRosselló,lespedretesquevoregen elmar.Elsmeuspeusmigmollsdinsl’aigua,l’aiguafrescaquecadaestiuenspermetno cremarsotaelsrajosdesoldelanostraestimadaterra.Unaterrademarsidemuntanyes, unaterradetramuntanaidemarinada,demigjornodeventd’Espanya.Peròmalauradament nonoméshiveniaelventdesd’Espanya,nonoméshihaviasorraiaigua,tambéhihavia terror,por,angoixa,quedurantanysvarentraumatitzarcentenarsdemilersdepersones. Aquestasorra,aquestaaiguaiaquestsventsvarenacollircampssencersdepersonesfugint delaGuerraCivil.Nens,nenes,donesihomesvanhaverdeviure(odesobreviure)elshorrors delscamps:violacions,assetjamentspernacionalitatdiferentoper“immigració”,fam, malalties…

Isí,totsaquestshorrorsvarentenirllocaquí,alRosselló,alesterresdelparedelaSenyera (GuifreelPelós).

Laprofessorad’històriaensvademanardeferuntextcurtdelboidelmalquevatenirlloc alRosselló.JovaigescollirlaRetirada.Lavaigescollirperquèelmeuavi,perpartdemare, teniaorígenscatalans(inoespanyols)idurantbastantsanysalmeuavi,alamevamareiara ajoensvantractar“d’espanyolsdemerda”.Aixòvadurarpoc,defetvadurarfinsquevaig prendrelafantàsticainiciativadellegiraquesttext(eldedalt)davantdetotalaclasse.Al finaldelamevalecturapública,unallàgrimaemvacaurefinsalessabatesdecuirdel’avi. Aquestessabatesvantravessarlesterresdel’Ebre,lasorrad’Argelersiaratrepitjavenles rajolesdelaclasse.Elpeuemballavaunamicadinslasabata,perònolespodiadeixarala prestatgeriadelmenjadorperunaocasiócomaquesta,finsitotsilamareemprohibia constantmentagafar-les,niquefospermirar-lesoaguantar-les,aquesteserenlessabates del’avi,noerenlessabatesdelprimerdesgraciatquehaviatrobatalcarrer.Pensiquepermi tenienunacertasignificacióemocionaliqueposar-me-lesenaquellaocasióestavamésque justificat.

—Uau… —vaxiuxiuejarenPere(undelsmeusamicsmésfidelsquenoconeixiala mevahistòria).

Unsilencillargivergonyósvainstal·lar-sejustalfinaldel“Uau”delPere,peròlaprofessora vatenirlavalentiadetrencaraquestsilenciperdiraixò:

Moltesgràcies,Jordi,perhaver-noscompartitelteutext,hasigutmoltemocionant,et

feliciti. —laprofessorateniaalgunesllàgrimesalsullsendir-meaixò:

Tornantalamevaplaça,vaigsentirmoltscomentariscom:“Quevalentsqueés”o“Ésl'únic quehaestatsincerenexplicaralgunacosa”.Lagentm’assenyalavadientqueeraincreïblei quemaimésemveuriendelamateixamanera.Defet,alpati,mésd’unapersonaemvavenir aveureperexcusant-sepercomentarispassatsiperdirqueelsagradariaconèixer-me millor.Elcorse’mvaescalfarambtantagentqueveniaperexcusar-se.

Realment,elquemésemvaescalfarelcorésquelagentesvaemocionarsentintunapart delahistòriadelmeuavi.Allò,noméseraunapetitapart,peròjolasabiasencera…

Tardadel17dejunyde1936.Aquestatarda,comcadatardadejuny,jugavaambelsmeus amicspelpoblefinsquelamareemvacridarivaighaverdetornaracasa.

Teniaelsgenollsplensdefangiunesquantesesgarrapadesalescames(elgosdelJoanera moltagressiu).Alprincipivaigferveurequenol’haviasentit,peròvasortirambelspunys enganxatsalacinturaiaquíemvaigsentirobligataanar-hi.Lamevamarenoeragaire tolerant,elsgenollsplensdefangilescamesesgarrapadesnolihavienfetmaiplaer,però aquestavegadanohovaveure,onohovavolerveure,abstretaenaltrespensaments.La mevagermanam’esperavaaldavantdelaporta.

RàpidJosep,jaconeixeslamarequanlafasesperar… —vacomençarlameva germana. Segurquecridarà.— vaigacabarjo.

Aquesteslòganeraelquelamevagermanaijolivamdonaralamare,nopensipasqueés gairecomplicatd’entendre,peròensvasermoltdifícildeconcebre,ensvampassarunsdos mesosbuscant-lo.

Quanvaigentrarvaigtoparambunamaremassacontentaperquèlasituaciódurésgaire.De fet,noemvacastigar,nomésemvadird’anaraendreçarlamevahabitacióiquedesprés podriatornarambelsamics.Aaquestaedat,jasabemtotsquelacosalamésimportantés anar-seaenfangarambelsamics,peròjustament,perpoderjugar,ballaricantarambels amicsprimerhaviad’endreçarlacambra,inoeraquelcomqueadmetésrèplica.

Lamissiód’endreçarl’habitaciónovadurargaire,aixíitot,abansdesortirdelacambra,del tot,vaigadonar-mequehaviadeixatencesalaràdio(pelmeudesèaniversarielsmeuspares emvanoferirunaràdio,icadamatíl’escoltava).Enelmomentenquevaigvolerapagarla ràdio,elvolumvapujarviolentmentivancomençarasonarsonsdeguerra.

“L'exèrcitnacional,dirigitpellíderfeixistad’extremadretaFranciscoFranco,acabade feruncopd’estatcontralaSegonaRepúblicaEspanyola.Elsvaixellsdelsfeixistes handesembarcataAndalusiaialPaísBasc.Elsrepublicanscridenalaresistència, elsfeixistesnopassaran.Algunesmissionsantifranquistesjahantingutlloc,per exemple,adiversosvilatges,s’hancrematesglésiesiretratsdegransnomsde l’Església.El122èpresidentdelaGeneralitatdeCatalunya,LluísCompanys,demana alscatalansialsrepublicansdenodeixarlaterra,demanaatotselshomesitotes lesdonesdedefensar-la,demana…”

—Joan,Joan…!—cridavacorrentcapalmasd’unamicmeuqueteniafamíliaaAndalusia.

Aquestainformacióhaviad’arribaralesorellesdelmeuamicperavisar,elmésràpidament possible,elsseusfamiliarsquemarxessind’allàonfossin.

Quèpassa,quèpassa!? —vaatabalar-se. Vaigomplirelspulmonsquatreocincvegadesperpoderrespirarireflexionarunaúltima vegadaaveuresilideiaaquestanotíciahorribleono.

Jat’hohandit?

Dequèm’estàsparlant?Desquesompetitsensconeixem,isempret’heditqueno podrémaillegirenelspensamentsdelagent,llavorssinoemdiuselquenosé,noho podréendevinar —comamínimaixòéselquepensavaell.

D’acord,perònot’hohandit?Ésterrible —vaigtornararespirar—elsnacionalshan fetuncopd’estat!!!Estàcomençantunaguerra!!!

Aquestesúltimesparaulesvanressonaral’interiordelgranmasdelsparesdelJoan.Vaig llegir,alasevamirada,quenos’hopodiacreure.Elsnacionals,uncopd’estat,laguerra…? Elsseusullsnomiravencappuntconcret,elseucos,eraallà,peròlamiradaiels pensamentserenlluny,moltlluny.Iencaranosabiaelpitjor.

—Iperquèm’hohasdittanatabalat?— vapreguntar-medesorientat.

Perquèl’exèrcitnacional,comandatperFranco,hadesembarcatadosllocsdiferents, alPaísBascia…Jaempensoquesapsaonhandesembarcat… —vaigdircapcot. —No,nohandesembarcataAndalusia…oi?

Ellemvamiraresperantunaresposta,peròdir-lifoumassadifícilpermienelmoment,així quenomésamblamiradaiamblamevaaprovaciódelcapvasaberaonhaviendesembarcat iperquèhaviaarribattandepressaacasaseva.

Enelmomentonelsseusgenollsvanentrarencontacteambelterradefustadelacasa,el corse’mvatrencarenmilbocins.Perquèhaviafetaixò?Quinsentittenia?Emvaigadonar queenpocssegonsacabavadedestruirlavidadelmeuamic.Elprimerquevaigpensarva serquemaiméspodríemtornaraseramics.

Peròno,justament,esvaacostaramiarrossegantelsgenollsperterraperfer-meuna abraçada.

—Gràcies,gràciesiencaragràciesperhaver-m’hodit,esperiquenoésmassatardper diratotalamevafamíliaquemarxind’allàonestiguin.

—Deres,amic.Iescolta,sapsquepodemajudarlaRepública?

—AjudarlaRepública,com? —emvapreguntarbastantsorprès.

—Doncssentquisom:CATALANS!

—AlcostatdeLluísCompanys?

—Sí,LluísCompanysenshademanatanosaltres,catalansrepublicansdenocedirles nostresterresalsfeixistes,iéselquefarem,perquèsomiseremsemprecatalans.

—VISCACATALUNYA!!!

Semprem’haviafetgràciasentiraquestesparaules,finsqueensvaninternaralscampsde CatalunyaNord.

Sí,jaséquehefetunsaltmoltgranenlahistòria.ElsfamiliarsdelJoanvanpoderveniramb nosaltresi,desprésdeperdrelaguerra,vamexiliar-nosaCatalunyaNord,pertaldepoder tornaralpaísunavegadalaguerraacabada.Peròaquestaguerranoesvaacabarmai,va durartresanys,peròdesprésesvainstaurarunadictadurademésdequarantaanys.Jono vaigtornarmaialpaís,aquestsmesostancatsaArgelersemvantraumatitzar.Emvanfer entendrequeelqueeranom’haviadeferpor,elsmeusorígensnom’haviendeferpor,ides d’aquestdia,novaigtornaraveureelmóndelamateixamanera.Lesparaulesfetesfamesos haviendecontinuarexistint,l’últim“PERCATALUNYA!!!”escridassatpelnostrepresident haviaderessonaralmónsencerijo,ciutadàcatalàdemareidepare,haviadefersentir aquestesparaulesatotalagentqueencaraemmancavadeconèixer.Peròusrecordoque noméstinctretzeanys,noésgaireentotaunavidahumana,peròjaésmoltperunaaventura. UnaaventuraquevacomençaraMolletdelVallèsial'HospitaletdeLlobregat,iqueapoca pocs’haexpandit.VaigpassarlafronteraperPratsdeMolló,vaigquedarquinzemesos tancataArgelers,perméstardviurelahumiliaciófrancesa,dirigidaperunapolíticaracista quenocanviariamai.Insultatd’immigrant,d’espanyoldemerda,rebutjatperlasocietat, rebutjatalafeina,alcarrer…Rebutjatatotarreu,peròaixònom’ofeniagensnimica,aixòem feiafort,aixòfeiasortirlesmevesarrelscatalanes,iquanlagents’adonavaquem’havia “insultat”,immediatamenttenienpordelcatalàdeveritatques’amagavaenmi.

Totaixòvapassardesprésdelshorrorsdelscamps,desprésdel’exilidequasi450.000 personesinnocents.D’aquests450.000refugiatsmoltsacabarenlavidaencamps d'extermininazi,deportatspelgoverndeVichy,perserquieren.Inomésquarantaanys després,el20denovembre1975elCabdill(Caudilloencastellà)espanyolFranciscoFranco (ditPaco)moriunadictadurainterminableacaba,perfi,desprésdetantsanysd’espera.

Aquestéselsignificatquanunapersonan’insultaunaaltratenintencompte,només,l’origen, l’aspecte,lallenguaparladaielsideals:estartancatsencampsdeconcentracióalaplatja durantunafranjadetempsinhumanavaserunadelesvivènciesmésterriblesdelameva vida.D’aquellsdies,setmanesimesosdedeshumanitzaciónomésenvanquedarunes sabates,queesperoquealgundiapuguinservirperrecordaraquestahistòria.

Aquestaéslahistòriadel’aviJosepquehamortfapociqueemvallegarelseuquadern personalami,inoalmeugermàgranoalamevagermanapetita,ami.

Seguramentm’hellegitelquadernunestrentavegades,peròacadanovalecturales llàgrimesemvenensoles,icadafinalemdemanoperquè,perquèelvaguardartantsanys senseparlar-neambningú;teniapor?Teniavergonya?Compotstenirvergonyasentun heroi?

Peròaixòésunaaltrahistòria,aradecunhomenatgeelmeuaviJordiDecasagran.

Itots,elsaltres,lesfuturesgeneracionstenimundeuredememòriahistòrica.

Remíté15anysiacabad’entraralLiceuClosBanetperseguirlafilera cinemadesprésd’haverpassatperLaBressola,delamaternalalVernet finsl’últimanyoneraala3eraalcol·legiPompeuFabra.Pelsegonany consecutiuhaguanyatelpremiSantJordi,jovesescriptorsnivellcol·legi pelqualhaviafetaquesttext.Amés,tocapiano,jugaaltennis,fatir ambarciescoltisme.

Faunadesenad’anysvaferd’enxanetaaunpilarde5aixecatpersota,i sevajubilardelscastells.

RemíCasanova

JOVESESCRIPTORS

Habitable;unviatgediferent

Hola,socenKimiavuiesticvivintaEuropaambelsmeuspares.Perarribaraquívaigviure ungranviatge,peròambunobjectiudiferentdelesaltrespersones.Elmeuperipleha estatmoltllargihemhagutdesuperarunmuntd'entrebancsperarribaraquí.Lanostra aventuravacomençarquanteniadotzeanysivadurarunany,finsquevamarribara Europa.Vaserunviatgedifícil…aravosl’explicaré.

Totvacomençardurantundiad’estiuquan,enelmeuvilatge,hivaarribarunafamília europea.L’homedelafamíliapracticava,aaltnivell,unesportqueesdeiarugbi.Nohavia vistmaiunpartitd’aquestesportiaquellnomsonavabenestrany.AGaneahihapoca aiguaienunesquanteszonesdelpaísnohihaherba.Noésfàcil,laveritat,iambelsmeus paresvivíemencondicionsdifícilsijafeiatempsquevolienmarxar.Tenienelsomnid’anar aunpaísméshabitable,deien,comsielnostrenohofos,d’habitable.Ésestrany,també, queenunapartdelmóntotsemblidestinataviureencondicions,ienunaaltra,sigui gairebéunasúplicaounjocd’atzardiari.Jonovoliamarxar,m’agradavacomviviaimai m’haviaplantejatquehihaguésaltresmaneresdeviure.Sovintobservaval’homeque practicavarugbiiellse’nvaadonardeseguida,aixíquevaminiciarelquepodríemdir amistat.Ellm’ensenyavavídeosd’aqueixesportielsmiravaamblabocaoberta.Sabiaque aquellafamíliaveniad’Europa,aixíqueallòvaserelqueemvatreurelasondesd’aquell moment.DiriaalsmeusparesquejotambévoliamarxariquevoliaanaraEuropa.Sabia passiseriamésomenyshabitable,peròsabiaquehifeienrubgiiaixòjaembastava.

Aixídoncs,vaiganaraparlarambelsmeusparesielsvaigdir:

-Papa,mamajotambévullanaraviureaEuropa,vullferrugbi!

-Rugbi?Aixòésaquellesportnoudelqueparlestant?- vadirlamare.

Cadavegadahihademenysaigua,aquí,ihifamoltacalor.Sinomarxemaviat potserjanohipodremviured’aquíunsanys.Emfapenapelsmeusamics,perla família,perl’escola…peròtincunsomniivullintentarqueescompleixi-vaig respondre

-Nosaltresvolemquesiguisfeliç.Reflexionabéaixòquenosdiusiprenunadecisió final.Siéselquevols,siéselteusomni,hofaremtotperentraraEuropa. -vadirel meupare.

Desprésd’aqueixesparaulesvaigcomprendrequehaviadeprendreunagrandecisióique nopodriafer-meenrere.Alcapd'unsdiesvaigparlarambelsmeusparesitotstresvam acordardemarxariprovard’anaraviureaEuropa.Josabiaqueseriaunviatgemoltdifícil, peròerabenllunyd'esperar-meaixò.Vammarxartresdiesméstardsensedirresaningú. Vamutilitzarunapartdelsnostresestalvispercomprar-nossabatesdebonaqualitati menjar.Percomençarlanostraaventuraelmeuparevallogaruncotxeiunconductor perquèensportessincapalaCostad’Ivori,unpaísenguerradesdefaquantsanys,iaixí fercreurequefugíemd’unaguerrapertalquenosacollissincomarefugiats.Jafeiatemps queelsmeuspareshavienbuscatunamanerad’entraraEuropaidequedar-s'hi;estaven informatsideciditsafer-ho.

Elconductornosvadeixaraunquilòmetredelafronteraperquènopodiaentraralpaís. Ensvamesperarunaestonaperquèesfesdenitiqueparessinelsbombardejos.Uncop davantlafrontera,nosvamaturarunmomentpermirarsinohihaviaunmilitarquenonos deixariaentrar.Alcapd'unmoment,vamveurepassarunaparellademilitarsquefeien unaronda.Elsmeusparesemvanprevenirquearaentraríemenunaltremón,enunmón enguerraiencaraméspobrequeelnostrepaís.Vamesperarqueelsguàrdiespassessin perdavantnostreivamcomençaracaminarcapal’entradadelpaís.Lamevamareera davantiesvaaturard’uncopperquèhihaviaunabarreradefilferro.Noeragairealta,però hoeraprouperquèelsmilitarstornessinapassar.Llavorsvaigpujarsobrelesespatlles delmeupareiemvaferpassardel’altrecostat.Vaferigualamblamevamareiensva prometrequeensretrobaríeml’endemàaAbidjan.Vamsentirelsmilitarsquetornavena passarinosvamamagar;monparedarrereunarbreilamevamareijovamavançarcap alesrunesd’unescases.Quantotvasemblarméstranquil,vamreprendreelcamí.Vam caminarunahoraidesprésnosvamaturarperdormir.

Vaserelsoldematíielsprimersbombardejosdelajornadaqueemvandesvetllar.Vaig menjarunamicaivamcomençaracaminarcapalllocdetrobadaquehavíemacordatamb elpare.Deseguidavaigtenirmoltacaloriset,perònonospodíematurar,havíemde

continuarperarribaralnostreobjectiu.Desprésdedueshorescaminantvamcomençara veurelesprimerespersones.Toteserentristes,hohavientotperdut,jatenienmoltpoques cosesiaraentenienencaramenys.Vamcontinuarlanostrarutasensefergairecasala gent;allàsemblavaquetothomcaminavad’esmasensedemanaralveíoveïnaambquies creuavasianavabéosilicaliaquelcom.Alcapd’unmoment,vaigadonar-mequehihavia cadavegadaméspersonesiméspersones.Allòm’atabalavaunamicaivaigpensarque nohavíemescollitlamillorciutat,peròdesobtevaigveureunacaraquem'erafamiliar, vaigsentirlasevaveuiemvaigadonarqueeraelmeupare.Enunsegonemvaiggirarper dir-hoalamevamare,percridar-laiavisar-la,peròhaviadesaparegut.Emvaigtornara girarielmeuparetambéhaviadesaparegut.Lesmansvancomençarasuar-me,erauna sensaciónovaihorribleaquelldesconcert.Nosabiaquèferivaigtancarelsulls.Quanels vaigtornaraobriremvasemblarsentirunaveuqueemdeia:

-Kim,Kimemsents?Kim??!?! -deia,isemblavaqueelsoveniademoltlluny,comsi sortísdesotal’aigua.

Vaigreconèixerlaveudelamevamareiencarasépascomlivaigrespondre.

-S…s…sí…sí…mare.Hevistelpare,mare.Eraallà,allàmateix -vaigassenyalar- i despréshadesaparegut.Quèm’hapassat?

Fill,t’hasmarejatihasestatapuntdedesmaiar-te.Aquífamoltacalorifahoresque caminem.Sesentenbombardejosdellunyitotplegatésmassanou.Té,fill,té,beu unamicad’aigua -emvadirlamare,totdonant-melacantimplorad’aigua. Gràcies.- vaigdir.

Vaigbeureunamica,vaigtornarlacantimploraalamevamareivamtornaracaminar. Durantunsquantsminutsvaigtornarapensarenelquem’haviapassatiemvaferpensar queallòpotsereraunpressentimentiquenotornariaaveureelmeupare.Començavaa tenirmalalescamesialspeus,perònoempodiaaturar,havíemd’arribaraAbidjanabans noesfesdenit.Allàhauríemdetrobarelmeuparei,ambunamicadesort,unrefugion poderdescansar.Elmeupares’haviasacrificatpernosaltresil’havíemderetrobarfoscom fos.

Aviatvamseralaciutat.Aquíhihaviamoltpocagent,totselshabitantshavienfugit menysunsquants,aquieraimpossiblemarxardelaciutatperquèteniendificultatsper desplaçar-seoperquènopodienanar-se'ndelacasaonhavienviscuttotalasevavida.A terrahihaviacossosdegentmortaicomençavaadistingirelscossosdelsmilitarsidels civils.Allàestesostotssemblavenigualsiningús’haviapreocupatperrecuperar-loso enterrar-los.Amésamés,veuretantsmortselshaviafethabitables,ésadir,janoem semblavenestranys,sinópartdeldecorat.Jofeiamolttempsquenojugava,aixíquevaig començarasaltironejarpersobredediferentsobstaclescompedrestrencades,branques, pecesmetàl·liques,sobrantsd’armesitotamenad’objectesquehihaviaaterra.Desobte, però,vaigmalsaltarsobreunapedraivaigrelliscar.Lamevamareesvaespantarijotenia malaunacamaialgenollinopodiacaminar.Començavaafosquejariquedar-seallàera moltperillós.Lamarevaprovardetransportar-me,peròpesavamassa.Persort,unhome vaaparèixerinosvaoferirlasevahospitalitat.Lamevamarelivaferconfiançaientretots

dosemvanagafarinosvamdirigircapaunacasaencaranodestruïda.Ajagutsperterra delquedeviaserelmenjadorlamarevapreguntar-li: -Comusdieu? -Demba.Ivosaltres? -JoemdicMaliàielmeufillKim.Gràciesperlavostraajuda,nosécommen’hauria sortittotasola -varespondrelamare. -Quinsnomsmésbonicsqueteniu.Quèhifeuaquí? -vapreguntarelDemba. -VenimdelnorddelpaísinosdirigimaEuropaperquèamblaguerrajanopodem viuremésaquí -vadirlamare. -Teniuraó…quinapena,veureelnostrepaísaixí.PeròcreuarelMediterraniésmolt perillós…Hosabeu,oi?Sabeunedaronavegar?Navegarésmoltcomplicat
-vadirel Dembamentreestocavalabarbeta. -Jahoséqueésperillós,difíciligairebéimpossible,peròviureenaqueixpaístambé ésmoltcomplicat -varespondrelamevamare. Viatjareuvosaltresdossols?Noteniucaphome? -vapreguntarelDemba. -Josoccasada.Elseuparel’hemderetrobarenaquestavilaidespréstrobaremuna soluciópernavegar.Nosvamhaverdeseparar,faunsdies,famassadies,ja… -vadir lamevamareambtristesa,peròsensevolerdonarmésdetalls. LacaradelDembaesvail·luminard’unamaneramoltespecial,comsisabéslarespostaa unapreguntamoltimoltimportant.PeròqueenDembaconeguéselpareiqueasobre

sabésoneraeraunacasualitatmassaenorme.

Coméselvostrehome,físicament? vainterrogar-noselDemba.

Doncstéelscabellsnegresielsullsmarrons,portaunpantalócurtgrisiunajaqueta verda. vadirlamevamareambl’esperançadesaberquelcommésdelpare.

NoesdiràAtem,percasualitat?

Sí!Atem!Atem!ElpareesdiuAtem! vaigcridard’emoció,tanta,quevaigoblidar-me delmalquem’haviafetivaigferunmalgest.

L’hetrobatferitil’heajudat,comhefetfaunaestonaambvosaltres.M’haditque haviadetrobaralgúihamarxatambpressa.Arahihamoltsbombardejos,demà,ben aviat,l’aniremabuscar.Avuipasseulanitaquí,descansareumillor-nos vaproposarel Demba.

Moltesgràciesperlavostrahospitalitat.Nonosconeixeuderesinospermeteuestar aquí.Veuretantsmortsgairebéemfaoblidarquehihapersones,encara. -vadirla mevamareemocionada.

Podeuagafartotelquevulgueuonecessiteu -varespondreelDembamolt generosament-Aravosdeixarédescansarianiréaveuresihihaaltragentque necessitaajuda.

Realment,hihagentquehanascutperescamparbondatarreu.Iambaqueixos pensamentsnosvamadormirlamareijo.Almatílamareemvadespertarmoltd’horaper anarabuscarelpareambelDemba.

Talcomensvadir,nohihaviabombardejos.Toteracalmai,sitancàvemelsullsperno veurelescasesdestruïdes,diríemqueresestavapassant.Teniamalalescames,peròno empodiaaturarperquèhavíemd’anardepressasivolíemtenirunasortderetrobarel pare.AlcapdemitjahoracaminantvamveureunpetitboscdavantnosaltresielDemba ensvadirque,moltprobablement,s’haviaaturataquíperdormir.Vamentrardinsdelbosc ivaigsentirfrescori,perprimeravegada,unasensaciódefred.Lamarecaminavadavant ijoeradarrered’ella,quandesobteesvaaturarivacridarelDembapermostrar-liunes branquestrencadesitracesdepeusobreelcamí.Joeramoltcontentperquèérempotser apropdetrobarelmeupareipoder-nosreunirambelldesprésdedosdiesdeseparació. Lafacciódelamevamaretambés’haviarelaxat,teniaesperançaivoliaqueaquestperiple s'acabés.Vamanarobservantcadavegadamésbranquestrencadesi,finsitot,elque semblavenunespetjades.L’esperançatambévacomençaracréixerdinsmeu.

Alcapd’unaestonavamsentiralgúcaminaritotsvamcomençaracórrer,lapersonava tenirporivacomençaracórrerendireccióoposadaalanostra.Erauncórrercansat,com dequijanotéganesdefugir.Ensl’havíemdejugar.Potseraquellaombraeraelpare. Cridarnoeralamilloropció,peròl’esperanças’haviaapoderatdelanostraveu: -Atem!!!Etstu?!?Atem!!!SoclaMalià!Atura’t,siusplau!Tornaenrere!Semnosaltres! vacridarlamevamare,comsifoselseudarreralè. Malià?!?!Kim?!?!S..seuvo…vosaltres?Deve…veritat?- vapreguntarelmeupare. - Sí!!!Semaquí,ambunhomebo,unamic,queesdiuDemba.Ellenshaajudat.Téuna feridaalamà.Elletvareconèixerienshaportatatu!- varespondrelamevamare ambemoció.

Tambéushaajudat?Amitambéemvaajudar.Demba…amic.Comt’hopodrem agrair,això? -vadirelmeuparetambéambemoció.

Undiapotserjotindrémenesterd’ajuda.Elpaísquevoldriaconstruirvoldriaquefos així,solidari.Nom’heud’agrairres. -vadirenDembanegantambelcapiambun somriurealsllavis.

Elpare,finalment,vasortirdedarrereunsarbustosivacórrercapanosaltres.Viureun momentaixí,unretrobament,ésquelcomquenoespotexplicarambmots.Peròqueda segellatalcor,persempre.ElDembaensvaaconsellardecontinuarbastantsquilòmetres capalmariensvadirquetrobaríemAttoutou,unaciutatalsuddelaCostad’Ivorion potserpodríemtrobarunnavegador.Ensvamacomiadarambmoltaemocióivamseguir elseuconsell.Durantlacaminadaelmeupareemvaexplicarelquelihaviapassatijo vaigoblidarelmeumaldecames.

Alcapd'unahora,desprésd’haversortitdelbosc,vamveureunpetitpoble.Ensestàvem apropantquanvaigcomençarasentirl’olordelmar.Joielmeuparevamdescansaruna estonamentrelamarecercavaalgúperensajudaracreuarelmariunllocperdormir aquellanit.Elsolestavacaientiencaranohavíemrestrobatielcapd’unstrentaminuts

jaesvaferdenit.Alfinalvamtrobarunacasaabandonadaperdormir,eratrist,però estavaconvençutquedemàseriaundiamillor.Estàvemjuntsirespodiaanarmalament.

L'endemànovaanarmésbé,novamtrobarresiamésfeiaunacalorhorrible.Elsdies passaveninoerenmillors,estàvemdinsunperíodedeplugesihavíemd'estalviarels nostresdinersperpoder-nos“comprar”elviatgeenvaixell.Jafeiaunmesinohaviem trobatunasoluciópercreuarelmar.Elstreséremtristosperquèeralanostraprimeragran complicaciódelviatgeiensvadesmotivarmolt.

Alcapdetresmesosdeplugesvaarribarungranperíodedecalor,onlagentsortiade casamoltpoc.Ensquedavamoltpocaaiguaihavíemperdutunagranpartdelsnostres estalvisentreàpatsipetitespromesesqueacabensentestafes.Seguíemdormintalacasa abandonadaifèiemmalacara.Perdrel’esperançafaavançarelrellotgebiològicilafacció se’nshaviaenduritmolt.Aquellmatíensvatocarserelpareijoelsqueintentéssim,per enèsimavegada,cercarajuda.Vamdecidiranaralaplaçamésconcorregudad’Attoutoua mostrarelcartellquehavíemelaboratexplicantlanostrasituació.Mentreesperàvemvam sentirunsveïnsparlantd’unvaixellmoltgrosquehaviad’arribarl’endemà,llavorselpare vatenirunaidea:robaríemunabarcasalvavidesdelesquehihauriadinsinosaltres mateixosaniríemalMarroc.Trobaríemlamanerad’arribar-hi,caliaquefóssimactors actiusdelnostreperipleiqueactuéssimaviat,abanslamarenoperdésquelcommésque l’esperança.Talcomhavíempensat,vampoderrobarlabarcaicarregar-lasobreun vehiclequeelpareijohavíemanatarreglant,compodíem,lesnitsd’insomnialacasa abandonada.N’havíemtrobatun,demoltvell,ielparevaassegurarperlasevavidaque elfariafuncionar.

D’AttoutouaTànger.Ditaixísemblafàcil,simple,semblares.Mésde70horesdeviatge sensesabersiallàonensdirigíemhihauriaelqueesperàvem.Durantlesllargueshores deviatgevaigpassarmoltdetempsmirantperlafinestra,elsnúvolsemrecordavenla formad’unapilotaderugbi,undelsmotiusprincipalsquefóssimallà.Vamarribara Tàngeri,eldiaabansdelatravessafinalcapal’esperadaisomiadaEuropa,lamareva començaraprepararlanau,llegintatentamentlesconsignespersabercomutilitzar-labé. Desprésdetotelquehaviaviscut,eragairebéirònicveure-laallà,llegint-lesambatenció, memoritzantlesmaniobrespersabercomcaliaagafarlesonadespernonaufragar. Mentrestantelparevaanaracomprargasolinaperlanau.Elsestalvisgairebés’havien acabat.Allòserialadarrerajugada,aquellaonetjuguestoteslescartes.Vafer-sedenit ielpareilamarevanposarlabarcaal’aigua;semblaquetindríemsort,hihaviapoques onadesierenpetites.Lamaredirigialanauijoeradavant,escoltantelsodelmarimirant lesestrelles.Enunmomentconcret,vaigfixar-meenunconjuntd’estrelles.Toteselles, juntes,semblavendibuixarunaformadepilotaderugbiiaquellrecordvaserelmeu amuletdelasort,enaquellviatgeialavida.

Tresanysdesprés…

LaMariaemvaregalarunclauerquetenialaformad’unapilotaderugbi.Lapilotaestà vorejadaperestrellesbrillants.Ellaconeixbélamevahistòriaisapqueéselmeuamulet. Elclauerobrelaportad’unapartamentd’estudiantsenunbarridePerpinyà,apropde l’estadidel’USAP,l’equipprofessionaldelazona.Socaquígràciesaunabecaesportiva queemvanconcedirelcurspassat.AlaMariatambélahivanconcedir,totiquenopodem jugaralmateixequip.Semveïnsalaresidènciaipocapochemanatcompartinthistòries passadesifutures.LaMariatéunabondatquelifabrillarelsullscomelclauerqueemva regalar.Labondatdelpare,delamare,delDemba…detoteslespersonesquefanelsllocs habitables,finsitot,elsquesemblaquenohopodransermai.

NicolàsCasanova

Nicolàsté13anys,alumnede3eraalcol·legiPompeuFabra. Farugbi,laseuapassióamésde“clashroyale”!…Tenia3anys quanvaparticiparal’abrildel2012allibduppelcatalàque s’hafetaPerpinyàsuperantelrecordmundialdeparticipació. VaparticiparaunesacampadesambAireNou.Aquesttextva serescritenelmarcdelpremiSantJordi,jovesescriptors.

Lasegonapartdel2022haestatparticularmentduraperAireNou.Unsquantsdels quehanescritlahistòriadelanostraentitathanmarxat...

Eljulioleral’AlbertLopez,l’homedelaDolorès. Tenia91anys.Participavaasortidesdelsprimers anysdel’associació.

D’ell,amésderecords,nosquedalacastanyeraque utilitzemperl’AssembleaGeneral,unacastanyera quehanfetofanserviraltresentitats:elCasalde Perpinyà,EscolesArrels,lesEscolesBressola...

Al’octubreenRobertdeixavaaquestmónal’edatde 68anys.Fidelcasteller,sorollós,...participavaala vidad’AireNoudesdel2008.

Haviamarxatamblesseuesfillesperlapandèmia. HaviatornataBaoperIdenti’CAT,Millarsipel Concurs.Elsetembres’haviatrobatunacasaala Salanca,teniatoteslescaixespreparadespera instal·lar-sedenouaCatalunyaNord.

LaIsabelhaseguitenRoberttambéal’octubre. OriginàriadelPaísValencià,haviaentrataAireNou amblaYvonneil’Antoine.

Feiapartd’ungrupdeiaiesparticularmentactives.A mésdeferpinya,ajudaralesfeinesdecadadia,tenia unagranfacilitatperaanimarmomentsfestius,per acantariballar.

NOSHANDEIXATEL2022

CASTELLERSDEVILAFRANCA

Pilarsvilafranquins

El2002elsCastellersdeVilafrancavanparticiparala“PrimeraTrobadadela CatalanitataCatalunyaNord”,festivalques’anomenaavui“Identi’CAT”.

Pels20anysdelfestival,hihantornatihanofertcastellsinèditsaBaocomel4de8 ambagullaoelpilarde7ambfolre.Desmostravenambaquestesdues construccionsl’incontestabledominiquetenendelspilars.

Hihacastellsexcepcionalsquenoméspodenfer collesexcepcionals.

Elprimerdenovembredel2022elsVerdsdelPenedèstornavenaescriurela històriadelmóncastellercarregantelprimerpilarde9ambfolres,manillesi puntals.ElsVerdsdelPenedèsl’havienintentatsenseèxitel2002. 20anysméstardelcoronen.NoshoexplicatotenJoanTorrentiMasqué,elcapde pinyesiparedel’enxaneta.

Cadasetmanaaplegar centenarsdepersonesper assajar. Sobreposar3“pinyes” compostesde125personesper damuntd’unapinyade600,i afegir-hi5personesmésper l’espadat... Aquestserenelsreptes.

Assaigdepinya,folre, manillesipuntals. CastellersdeVilafranca

Pilarde7ambfolre Identi’CAT
Foto:XaviVicente.

Elpilarde9fmpéspossible!

Aquestpilarde9ambfolremanillesipuntuals(Pd9fmp)éselfruitd’unallavorqueesva plantarfa20anysiquedurantaquestsanysl’hananatregantirepensantdiferentsequips tècnicsdelsCastellersdeVilafranca.L’1denovembredel2022envamcollirelfruit.

Durantlatemporadahemvistqueteníemunpilarespectacular,unfolreques’aguantavai treballavamoltbéiunpeuquesemprehiés.Ésaixòelsqueenshafetplantejaripensaramb aquestPd9fmp.Pensoquehihaunpuntd’inflexió,queéselPd8fmquevamferaladiada delPladelaSeu.Allàvamveurequeeral’any!

Veníemdeduestemporadesdepandèmiaambunaactivitatmoltlimitadai,totiaixí,vamser capaçosdeferunpilarmoltsolventdepeu,folreimanillesimoltbentreballatpelspilaners. Apartird’aquívamcomençara“jugar”fentpilarsde6ide7ambpuntalsal’assaig.Eraun espectacleveurecoms’aguantavenaquestspilanersambquatremans!

Desdedel’equiptècnic,vamcomençaraparlarirepensarcomhauriadeseraquest,en aquellmomenthipotètic,Pd9fmp.Teníemduespremissesclaresques’haviendecomplirper duraquestcastellaplaçaambgaranties:treure-lipes,queperlagentdelpeunopesésmés queuncastellde10,iquefosràpid,queduréselmateixqueunPd8fm.

Pertreurepesdelagentdelpeu,quefaunpilarde4ambelfolre,manillesipuntalsasobre, vamdecidirposarcrossesalscastellersdefolreimanillesqueportavenpuntalsasobreique lesprimeresmansdemanillesanessinagafades,aixíaconseguíemdissiparirepartirelpesi quenobaixésaplomaunasolapersonadelpeu.Aprofitoperferunmàximreconeixement alpeuquetenim,souherois!Defet,permiéselpilardelsporta-porta-portacrosses,portaporta-portacordons,porta-porta-portaprimeresmansiport-porta-portalaterals!

Perguanyartempsalcastellhavíemdesortirdelsmuntatgesconvencionalsdefolresi manillesidissenyarunasimfoniaonpugéselnuclidelcastellal’horaqueesvestiaperfora, s’haviademuntar“totalhora”,noperpisos.Aixòrequeriadecastellers/esqueentenguessin elcastellenlasevaglobalitatiactuessinjustenelmomentqueelshitocava,niabansni després.Lasimfoniavafuncionaralaperfecció!

Elpilarestàformatpermésde600heroisalpeu,89personesalfolre,35alesmanillesi11 apuntals,mésels5cracksqueformeneltroncdelpilar.Iaquírauunadelesdificultats d’assajaraquestcastellencondicions,elgrannombredecastellers/esqueesnecessiten. Haguésestatimpossiblesenselaimplicaciómàximadejuntaitècnica!

IambtotaixòensplantemaladiadadeTotsSants,inopodiaserfàcil.Tenacitat,compromís, il·lusió,convicció...ADNCastellersdeVilafranca.Desprésd’unpeudesmuntatde3d10fm ambdososcol·locats,d’un3d10fmcarregat,d’unintentdePd9fmpid’unaTd9fm.Després detrescastellsambfolreimanillesid’uncastellambpuntalsensplantemalestresdela tarda,iésenaquestmomentonesparaeltempsionescrivimunapàginad’oralahistòria delscastells.

Totfuncionaalaperfecció,tanquemelpeufinsalsporta-porta-portalaterals,pugenels segons,tanquemlarestadelapinya,pujaelnuclidelfolre,pugenelsterçosambelscordons iagullademanilles,pugenelsprimeresmansdelfolre,pujaelnuclidemanilles,pugenels quarts,pujalarestadelfolreilesprimeresmansdemanilles,s’enfilenelnuclidepuntalsi tanquenlarestademanilles,pugenelsprimeresmansdepuntalsiescol·loquenl’Uriiel Dani,totalseutempsjust,niabansnidesprés.Talicomhohemassajat.Éslasimfonia perfecte!Iapartird’aquígralles...pujalaMarta,escol·localaCarlaifal’aletalaMartona!

Usconvidoatancarelsulls,reviureaquestinstantitornar-vosaemocionar!

JoanTorrentsiMasqué CapdepinyesdelsCastellersdeVilafranca Paredel’enxanetadelPd9fmp CASTELLERSVILAFRANCA

DIADES AIRENOVENQUES

UnesDiadesespecials. Unfinaldetemporada especial!

Síquehemtingutteatre,síquehemfet correfoc,BalldeBanyetesicastells,peròno hemtingutconcerts,nitampocmúsicspera acompanyarelBalldeBastonsipersortla collacastelleraenformacióCastellersdelBaix Montseny,hanvingutapassarelcapde setmanaiparticiparalafesta.

Esperemambcandeletesel2023,anyde presentaciódelanovacolla.

RiberaliBaixMontseny

AGENDAAIRENOVENCA

Amésdelsassajosregularsdeles diversesactivitatscaltenirpresentque

Gener

Divendres6tornemalsassajos 22degenercelebremlaFestaMajor deBaoambcastellsiunacalçotada Febrer

Dissabte18Nitcastellera Diumenge19ConcursdeTRUCamb Baocultural

Març

17,18i19elsArreplegatstornena CatalunyaNord

Abril

2d’abrilrecordaremquefa323anys unedicteprohibial’úsoficialdela llenguacatalana,aquestedicteés semprevigent. Diumenge2castellsaManresa Dissabte22castellsicorrefoca Alenyà

Maig

dissabte13correfocaTolugesenel marcdelaPauiTreva del17al21Identi’CAT2023 diumenge28trobadadelescolles castelleresdelnordaGirona

Juny

dissabte3BressoladaaSantEsteve diumenge4desèaniversaridelsPallagos delConflentaCatllàambCastellersde Terrassa divendres23VigíliadeSantJoan, falconsicorrefocaCotlliure

Juliol

14,15i16viatged’estiu

Agost

dijous3,dissabte5idiumenge6les FiresdeMillars

Setembre

Dissabte9correfocaLaJonquera Dissabte16castellsaSantCebrià

Octubre

divendres20AssembleaGeneral dissabte21correfocaCabestany diumenge22castellsaCabestany

Novembre

7denovembrerecordaremels364 anysdelaparticiódeCatalunyaper2 monarquesabsolutistes. 10,11,12DiadesAirenovenques

Desembre

Dissabte9TiódeNadal 26RifladeSantEsteve

Total’agendaa https://airenou.cat/agenda

Apunteu-vosalesactuacions

Quanvosapunteufeuunfavoralsquiorganitzenles sortides.Podensaberquivindràipermetpreveure quanésnecessari:elscastellsofalconsquesepoden fer,elmaterialpirotècnicsis'escau,elsautocars necessarisencasdedesplaçament,elnombrede menjars...

Apuntar-seésentrarenuna dinàmicaparticipativa.

Solucióencreuatsp28

Siparlicatalà, sesalvaràla llengua?

Éscomplicat,tincla impressiódeser maleducat.

Estimilallengua, peròtincvergonya, laparlipasbé

Ésprobable, peraixòés importantqueels parlisencatalà,així l'aprendran!

Llegeix,escoltalaràdio,mira laTV...iadquiriràs vocabulari,isobretotparla catalàacadavegadaqueen tenslapossibilitat.

Ésprobable,peròsi

Doncs,noetsunmaleducat. Quiésmaleducatésqui imposalaseuallenguaa casadelsaltres!

Elsjovesno sabenpas català!

Doncs,sitotsels catalanoparlantsdecidim parlarcatalàsempreiamb tothom,segurquehofarem possible!

AIRENOUDEBAO
unaentitatalserveidelallenguacatalana Unallenguamorquanelsquelasabennolaparlen!
Quèpodem ferperla llengua catalana? Silavolem ferviure,l'hem deparlar! Doncs,treu-tela vergonyadesobrei parlacatalà,enganya’t, fesfaltesicorregeixte! Peròfaigfaltes, mefalta vocabulari...
tuelparles, l'aprendran! Elsque vénendefora tampocel saben!

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.