Page 1

Φυλλάδιο Προσφορών

Καλοκαίρι 2014

www.unimac.gr

Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014

Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά...

....και στο σπίτι


ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ RYOBI

ΒΕΝΖΙΝΗΣ KRAFT

159 €

159 €

Êùäéêüò: 49861 Ôýðïò: ΚBC 520B

Êùäéêüò: 65407 Ôýðïò: RBC-1000EX

Δυνατό μοτέρ

Ισχυρός κινητήρας

1000 Watt

51,7 cc

ÐåñéëáìâÜíει: • Κεφαλή μεσινέζας • Ôñßöôåñï äßóêï êïðÞò • ÉìÜíôá áíÜñôçóçò

ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ ME ΜΕΣ./ΔΙΣΚΟ ÄΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ÌΕΣΙΝΕΖΑ ÂΑΡΟΣ

Livetool Inticator: Ëõ÷íßá Ýíäåéîçò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò

Περιλαμβάνει: • Çìéáõôüìáôç êåöáëÞ ìåóéíÝæáò ìå ðëÜôïò êïðÞò 40 cm • Ôñßöôåñï äßóêï êïðÞò  255 x 1,4 mm • Äï÷åßï áíÜìéîçò êáõóßìïõ-ëáäéïý • ÉìÜíôá áíÜñôçóçò 4 óçìåßùí • ÊëåéäéÜ óõíáñìïëüãçóçò - óõíôÞñçóçò

380/200 mm

 200 x 25,4 mm  2,0 mm 4,8 Kg

GripZone: Εργονομική, αντιολισθητικήλαβή για ασφαλή χειρισμό

KYBIΣΜΟΣ ΙΣΧΥΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΒΑΡΟΣ

Διαιρούμενος άξονας

51,7 cm3 2 HP/ 1,46 Kw ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ 1,2 lt 8,2 Kg

ΚΕΦΑΛΕΣ - ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ UNIVERSAL FIX LINE 4 EΞΟΔΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

UNIVERSAL FIX LINE 4 EΞΟΔΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

5,60 €

4,20 € Êùäéêüò: 69382

Êùäéêüò: 69381

Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

UNIVERSAL SPEED FEED AYTOMATH

UNIVERSAL SPEED FEED AYTOMATH

(για γρήγορη & εύκολη επανατροφοδότηση με μεσινέζα χωρίς άνοιγμα)

2

6,50 €

PRO SILENT

με μεταλλικό δίσκο για καλύτερη προστασία από τα χτυπήματα και μεγαλύτερη αντοχή

8,50 €

Êùäéêüò: 69383

Êùäéêüò: 69384

Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά

• Ελικοειδής (στριφτή). • Χαμηλού θορύβου. • Για επαγγελματική χρήση.

ΤΙΜΗ ÊÙÄÉÊÏÓ /L 69372 2,40mm/15m 1,50 € 69374 3,00mm/15m 2,00 € 69375 2,40mm/87m 6,70 € 69377 3,00mm/56m 7,00 € 69378 3,50mm/41m 7,00 € 69379 4,00mm/32m 7,00 € 69369 3,00mm/168m 23,00 € 69370 3,50mm/124m 23,00 € 69371 4,00mm/95m 23,00 €

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.


ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ RYOBI

179 €

229 €

Êùäéêüò: 65411 Ôýðïò: RBC-30 SESA

219 € Êùäéêüò: 65413 Ôýðïò: RBC-40 SB

Êùäéêüò: 65412 Ôýðïò: RBC-30 SBT

 Kυβισμός: 30 cm3  Καρμπυρατέρ Quik-Fire για εύκολη εκκίνηση

 Kυβισμός: 30 cm3  Touch Start Reel-Easy TM

 Kυβισμός: 40 cm3 ρό Iσχυ c 0 4 c

ο λη Εύκ νηση ί εκκ μίζα με

Pro Cut II TM

Πολλαπλών χρήσεων με προσθήκη προαιρετικού εξοπλισμού (π.χ. ψαλίδι μπορντούρας, εξάρτημα αλυσοπρίονου κ.λ.π.)

Περιλαμβάνει: • 2 êåöáëÝò ìåóéíÝæáò • ÉìÜíôá áíÜñôçóçò • Ôñßöôåñï äßóêï êïðÞò • ËÜäé 2÷ñïíïõ êéíçôÞñá

Reel-Easy TM

Pro Cut II TM

Easy-Fit TM

Περιλαμβάνει: • 2 êåöáëÝò ìåóéíÝæáò • ÉìÜíôá áíÜñôçóçò • Êëåéäß óõíáñìïëüãçóçò • 10 ìåóéíÝæåò γéá êåöáëÞ Pro Cut II™ • 6 ì. ìåóéíÝæá ãéá êåöáëÞ Reel-Easy™ • Ôñßöôåñï äßóêï êïðÞò • Ìðáôáñßá 12V • ÖïñôéóôÞ ìðáôáñßáò • ËÜäé 2÷ñïíïõ êéíçôÞñá

Περιλαμβάνει: • KåöáëÞ ìåóéíÝæáò • ÉìÜíôá áíÜñôçóçò • Ôñßöôåñï äßóêï êïðÞò

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ • Éó÷õñü êïíôáñïðñßïíï • Ôçëåóêïðéêüò Üîïíáò ãéá ðñüóâáóç óå óçìåßá ìå ýøïò Ýùò 4 ìÝôñá • Åñãïíïìéêüò ó÷åäéáóìüò ìå êëßóç êåöáëÞò 15˚ • Áõôüìáôï óýóôçìá ëßðáíóçò áëõóßäáò ÐåñéëáìâÜíει: • ËÜäé áëõóßäáò • Êëåéäß óõíáñìïëüãçóçò • ÉìÜíôá áíÜñôçóçò • ÈÞêç ëÜìáò

0 mm Þêïò 270 Ï ë éê ü Ì ÌÇÊÏÓ ËÁÌÁÓ

Êùäéêüò: 65442 Ôýðïò: RPP-720

129 €

ÉÓ×ÕÓ ÔΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ÂΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ÂΑΡΟΣ

20 cm 720 Watt 15 m/sec 3/8” 3,9 Kg

ΠΡΙΟΝΙ-ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ “Betakut” ΙΤΑΛΙΑΣ Êùäéêüò: 621120 Ôýðïò: S0016/30

Με θήκη μεταφοράς

13 €

Êùäéêüò: 621104 Ôýðïò: 869

21 €

Êùäéêüò: 621140 Ôýðïò: FE160 • Πάχος κοπής: 16mm

63 €

• Διπλός κόπτης ασφαλείας • Μπαταρία Λιθίου 7,2V • Διάρκεια μπαταρίας 120 min. • Βάρος: 600gr

Τύπου Αμόνι

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

3


ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ

59 €

69 €

Êùäéêüò: 69210 Ôýðïò: ΚLM 3010

Êùäéêüò: 69211 Ôýðïò: ΚLM 3211

• Ισχύς: 900 Watt • Πλάτος κοπής: 30cm • 3 ρυθμίσεις ύψους κοπής • Χωρητικότητα κάδου 30 lt.

• Ισχύς: 1100 Watt • Πλάτος κοπής: 32cm • 3 ρυθμίσεις ύψους κοπής • Χωρητικότητα κάδου 30 lt.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ Êùäéêüò: 49775 Ôýðïò: SG 46 R-3,5HP

Êùäéêüò: 49778 Ôýðïò: SG 51 R/SP-5,5HP

190 €

• Σασί από ατσάλι • Ισχύς: 3,5 HP • Πλάτος κοπής: 44cm • 5 ρυθμίσεις ύψους κοπής • Χωρητικότητα κάδου 60 lt.

Êùäéêüò: 49779 Ôýðïò: BT 50 ALL/SP-C-5,5HP

Αυτοκινούμενη • Σασί από ατσάλι • Ισχύς: 5,5 HP • Πλάτος κοπής: 51cm • 5 ρυθμίσεις ύψους κοπής • Χωρητικότητα κάδου 60 lt.

310 €

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Αυτοκινούμενη • Σασί αλουμινίου • Ισχύς: 5,5 HP • Πλάτος κοπής: 50cm • 8 ρυθμίσεις ύψους κοπής • Χωρητικότητα κάδου 70 lt.

470 €

135 € Êùäéêüò: 49863 Ôýðïò: ΚΗΤ 2560D

ÊΥΒΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΣ ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ ÉΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΒΑΡΟΣ

4

24,5 cm³ 1,2 HP 60 cm 0,33 lt 28 mm 5,5 Kg

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

Äõíáôüôçôá ðåñéóôñïöÞò ôçò ÷åéñïëáâÞò +/-90ï


ΣΚΑΠΤΙΚΑ KRAFT ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

BENZINΟΚΙΝΗΤΑ

130 €

330 €

Κωδικός: 49846 Τύπος: KT 414 EL

Κωδικός: 49849 Τύπος: KT 500Z • 4-χρονος κινητήρας 139cc • 1 ταχύτητα (εμπρός) • Πλάτος εργασίας 55 cm

420 €

Κωδικός: 69255 Τύπος: KT 802Z

• Ισχυρός 4-χρονος κινητήρας 196cc, • 2 ταχύτητες (1 εμπρός & 1 όπισθεν) • Μεγάλο εύρος εργασίας 55-82 cm • Αριθμός μαχαριών 3+3 • Ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω) • Διαιρούμενη ταμπακιέρα

•1360 Watt • 40 cm πλάτος εργασίας

BENZINΟΚΙΝΗΤΟ

Κωδικός: 49821 Τύπος: K 810 NG με κιβώτιο ταχυτήτων

470 €

• Σκαπτικό με στιβαρό σασί και κιβώτιο ταχυτήτων • Ισχυρός 4-χρονος κινητήρας 196cc • 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν) • Πλάτος εργασίας 80 cm • Ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω) • Αριθμός μαχαριών 3+3 • Πλαϊνοί δίσκοι

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ

Kωδικός: 49823 Τύπος: KD 1000 G

970 €

• Kινητήρας Diesel 296cc • 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν) • Πλάτος εργασίας 80-100 cm • Ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω) • Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα-πηνίο

Συνοδεύεται με σετ μαχαιριών

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

5


ΑΝΤΛΙΕΣ NEΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ  Óþìá áíôëßáò áðü μαντέμι  Ìðñïýíôæéíç öôåñùôÞ  Áíïîåßäùôïò Üîïíáò  Ìax. èåñìïêñáóßá íåñïý +40ïC

ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

58 €

118 €

Êùäéêüò: 63506 Ôýðïò: KPF-100

 Ìax. ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,15%  Ìax. äéÜì. óùìáôéäßùí στο íåñό 1 mm

Êùäéêüò: 63502 Ôýðïò: ΚSP-150L

ÉÓ×ÕÓ 1,0 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz ÐÁÑO×Ç (max) 3000 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 70m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓ./ΕΞ. 1’’

ÉÓ×ÕÓ 1,5 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz ÐÁÑO×Ç (max) 5000 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 55m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓ./ΕΞ. 1’’

 Ìax. ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,25%  Ìax. äéÜìåôñïò óùìáôéäßùí στο íåñό 3 mm

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ME ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΠΟ PPE

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ

104 € Êùäéêüò: 63514 Ôýðïò: KDC-150  Ìax. ðåñéåêôéêüôçôá íåñïý óå Üììï 0,25%  Ìax. äéÜìåôñïò óùìáôéäßùí στο íåñό 3 mm

ÉÓ×ÕÓ 1,1 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz ÐÁÑO×Ç (max) 3200 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 40m (max.) ÓÔOÌÉO 1’’

ÉÓ×ÕÓ 1,5 HP ÔÁÓÇ 230V / 50Hz ÐÁÑO×Ç (max) 6000 lt/h ÌÁÍOÌÅÔÑÉÊO 52m (max.) ÓÔOÌÉO ÅÉÓ./ΕΞ. 1’’1/4 / 1’’

ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ INOX

125 €

• Υποβρύχιες αντλίες με κοπτήρα για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις. • Ανοξείδωτο σώμα αντλίας. • Μέγιστη βύθιση της αντλίας 5m. • Μήκος καλωδίου 6m. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΣΗ (V/Ηz) ΙΣΧΥΣ (W) ΣΤΟΜΙΟ (inch/mm) ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ m (max) ΠΑΡΟΧΗ (lt/min) ΤΙΜΗ

63550 KSC 1300 230/50 1300 2΄΄/(50mm) 12 300

175 €

Êùäéêüò: 43501 Ôýðïò: SGP 800

54 €

Ανοξείδωτο δοχείο & αντλία

Êùäéêüò: 43511 Ôýðïò: SGP 20/800X

63551 KSC 1800 230/50 1800 3΄΄/(75mm) 10 400

X INO

235 €

 Ισχύς: 1,5HP  Παροχή: 3500 lt/h (max)  Mανομετρικό: 44m (max)  Στόμιο: 1΄΄  Δοχείο: 20 lt.  Πίεση: 4,4 bar

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ  Μεμβράνη δοχείων EPDM με δυνατότητα αντικατάστασης  Θερμοκρασία λειτουργίας -20˚C έως 99˚C

ΣΦΑΙΡΙΚΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

18 €

Êùäéêüò: 63622 Ôýðïò: KTS-24 ΠΙΕΣΗ max ÓÔOÌÉO ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ D YΨΟΣ Η

24 lt

8 bar 1’’ 360 mm 350 mm

24 lt & 50 lt

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΟΧΕΙΟ ΠΙΕΣΗ max ÓÔOÌÉO ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ D YΨΟΣ Η ΜΗΚΟΣ L ΤΙΜΗ

63623 ΚΤΗ-24 24 lt 8 bar 1’’ 270 mm 290 mm 461 mm 19 €

63624 ΚΤΗ-50 50 lt 8 bar 1’’ 350 mm 375 mm 549 mm 38 €

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

23 € Êùäéêüò: 43544 Ôýðïò: BR-15 6

 Τάση 230V/50Hz  Πίεση εκκίνησης 1,0bar-3,5bar  Θερμ. περιβαλλ. 60˚C  Βαθμός προστ. IP 65

25 € Êùäéêüò: 43545 Ôýðïò: WL-11

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

 Τάση 230V/50Hz  Πίεση εκκίνησης 1,2bar/1,5bar/2,2bar  Θερμ. περιβαλλ. 60˚C  Βαθμός προστ. IP 65


ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 4΄΄ • ÊáôÜëëçëåò ãéá Üíôëçóç íåñïý áðü ðçãÜäéá Þ äåîáìåíÝò, ãéá ïéêéáêÞ êáé åðáããåëìáôéêÞ ÷ñÞóç. • ÅëÜ÷éóôç äéÜìåôñïò ðçãáäéïý 4’’. • ÌÝãéóôç èåñìïêñáóßá íåñïý +35ïC. • ÌÝãéóôç ðåñéåêôéêüôçôá ôïõ íåñïý óå Üììï 0,25%. • ÌÝãéóôç âýèéóç áíôëßáò 100 m. • Ç êáôáóêåýç ôçò áíôëßáò åßíáé óýìöùíç ìå ôá standards êáôÜ ÍÅÌÁ, Ý÷åé óþìá áíôëßáò êáé Üîïíá áðü áíïîåßäùôï áôóÜëé,öôåñùôÝò êáé äéá÷ùñéóôéêÜ áðü PPO êáé åëáéïëßðáíôï ìïôÝñ. ÐÁÑÏ×Ç Q (m3/h) 96 mm

ÊÙÄÉÊÏÓ

ÔÕÐÏÓ

ÉÓ×ÕÓ (HP)

ΥΨΟΣ ÔÁÓÇ ΑΝΤΛΙΑΣ (V/Hz) (mm)

0

0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4

0

15

ÐÁÑÏ×Ç Q (lit/min)

30

45

60

75

90

ÔÉÌÇ

ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ H (m) 63529

4KWP-100/10

1,0

230/50

875

68

63

59

54

47

35

20

160 €

63530

4KWP-150/14

1,5

230/50

1016

96

88

83

76

66

50

28

185 €

63531

4KWP-200/18

2,0

230/50

1299

123 113

106

98

85

64

36

215 €

63533

4KWP-200/18Τ

2,0

400/50

1299

123 113

106

98

85

64

36

215 €

63532

4KWP-300/25

3,0

230/50

1524

171 157

148

136 118

88

50

275 €

63534

4KWP-300/25Τ

3,0

400/50

1425

171 157

148

136 118

88

50

250 €

63535

4KWP-400/32Τ

3,0

400/50

1694

219 201

189

174 151 113

64

315 €

ÇËÅÊÔÑÉÊÏÉ ÐÉΝÁΚÅÓ ÕÐÏÂÑÕ×ÉÙÍ ÁÍÔËÉÙÍ 4”

1,0-1,5-2,0 HP / 230V

3,0 HP / 230V

ÊÙÄÉÊÏÓ 63581 63582 63583 63584

ÔÕÐÏÓ 1,0 HP / 230 Volt 1,5 HP / 230 Volt 2,0 HP / 230 Volt 3,0 HP / 230 Volt

ΤΙΜΗ 21 € 24 € 33 € 36 €

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

160 €

135 € Êùäéêüò: 63760 Ôýðïò: Κ 25-30 Plus

Êùäéêüò: 43766 Ôýðïò: ΚP 30

 Áυτόματου αναρροφήσεως  Τετράχρονος κινητήρας ÉÓ×ÕÓ ÊÉÍÇÔÇÑÁ (HP) 1,0 ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÔËÉÁÓ 1’’x 1’’ ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ max.(m) 29 ÐÁÑÏ×Ç max.((m³/h) 8 ÄÏ×ÅÉÏ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (lt.) 0,6 ÂÁÑÏÓ (Kg) 6,5

Êùäéêüò: 43765 Ôýðïò: ΚP 20

 Áυτόματου αναρροφήσεως  Τετράχρονος κινητήρας

Υψηλού μανομετρικού - Κατάλληλη και για πυρόσβεση

KP30 6,5 3’’x 3’’ 20 60 3,6 30

Υψηλού μανομετρικού - Κατάλληλη και για πυρόσβεση

490 € Êùäéêüò: 63723 Ôýðïò: Κ 100 FE Plus

Êùäéêüò: 63724 Ôýðïò: Κ 55 FE Plus

 Áυτόματου αναρροφήσεως  Τετράχρονος κινητήρας

180 €

ΤΥΠΟΣ KP20 IÓ×ÕÓ ÊÉÍÇÔÇÑÁ (HP) 5,5 ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÔËÉÁÓ 2’’x 2’’ ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ max.(m) 23 ÐÁÑÏ×Ç max.((m³/h) 30 ÄÏ×ÅÉÏ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (lt.) 3,6 ÂÁÑÏÓ (Kg) 26

265 € ÉÓ×ÕÓ ÊÉÍÇÔÇÑÁ (HP) 7,0 ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÔËÉÁÓ 1,5” x 1,5” ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ max.(m) 55 ÐÁÑÏ×Ç max.(m³/h) 12 ÄÏ×ÅÉÏ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (lt.) 2,5 ÂÁÑÏÓ (Kg) 25

Ο κωδικός 43765 διαθέσιμος από 20/6/2014

 Áυτόματου αναρροφήσεως  Τετράχρονος κινητήρας

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

ÉÓ×ÕÓ ÊÉÍÇÔÇÑÁ (HP) 13 ÓÔÏÌÉÏ ÁÍÔËÉÁÓ 2’’x 2’’ ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ max.(m) 100 ÐÁÑÏ×Ç max.((m³/h) 30 ÄÏ×ÅÉÏ ÊÁÕÓÉÌÏÕ (lt.) 6,5 ÂÁÑÏÓ (Kg) 58

7


ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ INVERTER ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1100 Watt

150 €

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1300 Watt

170 €

Êùäéêüò: 63725 Τύπος: KG 1200 Li

Êùäéêüò: 43761 Τύπος: SE 1400

Αυτονομία • 1100 Watt max. ισχύς 5 ώρες • 1000 Watt C.O.P. (αποδιδόμενη Ρεζερβουάρ 4,2 lt. ισχύς συνεχούς λειτουργίας) • Κινητήρας: 69cc • Έξοδος DC 12V/5A • Χωρητικότητα καυσίμου: 4,2 lt.

• 1300 Watt max. ισχύς • 1100 Watt ισχύς C.O.P. Αυτονομία (αποδιδόμενη ισχύς 7 ώρες συνεχούς λειτουργίας) Ρεζερβουάρ • Κινητήρας 87cc • Έξοδος DC 12V/5,8A • Βολτόμετρο 5,5 lt. • 1 πρίζα 230V • Θερμικό προστασίας

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ INVERTER ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 800 Watt

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ INVERTER ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1800 Watt

Μειωμένου θορύβου 70dB(A)

Μειωμένου θορύβου 70dB(A)

230 €

350 €

Êùäéêüò: 63740 Τύπος: KG 800 Si

Êùäéêüò: 63742 Τύπος: KG 1800 Si

• 800 Watt max. ισχύς • 750 Watt C.O.P. (αποδιδόμενη ισχύς συνεχούς λειτουργίας) • Κινητήρας: 38cc • Χωρητικότητα καυσίμου: 1,8 lt.

• 1800 Watt max. ισχύς • 1600 Watt C.O.P. (αποδιδόμενη ισχύς συνεχούς λειτουργίας) • Κινητήρας: 86cc • Έξοδος DC 12V/5A • Χωρητικότητα καυσίμου: 3,2 lt.

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ KRAFT - LUX  Στιβαρή κατασκευή  Ρεζερβουάρ 15 lt.  Αυτονομία 10 ώρες  Τροχήλατη

340 €

 Στιβαρή κατασκευή  Ρεζερβουάρ 28 lt.  Αυτονομία 14 ώρες  Τροχήλατη

730 €

Êùäéêüò: 63737 Τύπος: KG 3.5 LUX

Αυτονομία 10 ώρες Ρεζερβουάρ 15 lt.

8

• 2800 Watt max. ισχύς • 2500 Watt ισχύς C.O.P. (αποδιδόμενη ισχύς συνεχούς λειτουργίας) • Κινητήρας 196cc • Βολτόμετρο • 2 πρίζες 220V • Θερμικό προστασίας

Êùäéêüò: 63739 Τύπος: KG 8.5 EW LUX ΜΕ ΜΙΖΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Αυτονομία 14 ώρες Ρεζερβουάρ 28 lt.

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

• 6200 Watt max. ισχύς • 6000 Watt C.O.P. (αποδιδόμενη ισχύς συνεχούς λειτουργίας) • Κινητήρας: 420cc • 2 πρίζες 220V • Θερμικό προστασίας


ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 5500 Watt ΜΕ ΜΙΖΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 8000 Watt ΜΕ ΜΙΖΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΝΑΚΑ

Êùäéêüò: 63709 Τύπος: KDG 7500 ES-ATS μονοφασική με μεταγωγικό πίνακα

Êùäéêüò: 63718 Τύπος: KDG 8500 ESA-T/ATS τριφασική με μεταγωγικό πίνακα

1.300 €

1.500 €

(για την αυτόματη έναρξη λειτουργίας της γεννήτριας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος)

(για την αυτόματη έναρξη λειτουργίας της γεννήτριας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος)

• 5500 Watt max. ισχύς • 5000 Watt ισχύς C.O.P.(αποδιδόμενη ισχύς συνεχούς λειτουργίας) • Κινητήρας 438cc • Έξοδος DC 12V/8,3A • 2 πρίζες 230V • Ασφαλειοδιακόπτης • Χωρητικότητα καυσίμου: 15 lt.

• 8000 Watt max. ισχύς • 7000 Watt ισχύς C.O.P.(αποδιδόμενη ισχύς συνεχούς λειτουργίας) • Κινητήρας 456cc • Έξοδος DC 12V/8,3A • 1 πρίζα 230V & 1 πρίζα 400V • Ασφαλειοδιακόπτης • Χωρητικότητα καυσίμου: 15 lt.

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 11000 Watt ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 14000 Watt ΜΕ ΜΙΖΑ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕ ΜΙΖΑ & ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Êùäéêüò: 43787 Τύπος: KDG 12000 EA μονοφασική

2.500 €

• 11000 Watt max. ισχύς • 10000 Watt ισχύς C.O.P.(αποδιδόμενη ισχύς συνεχούς λειτουργίας) • Κινητήρας 836cc • Έξοδος DC 12V/8,3A • 2 πρίζες 230V • Ασφαλειοδιακόπτης • Χωρητικότητα καυσίμου: 21 lt.

Êùäéêüò: 43788 Τύπος: KDG 15000 EA τριφασική

2.800 €

• 14000 Watt max. ισχύς • 12500 Watt ισχύς C.O.P.(αποδιδόμενη ισχύς συνεχούς λειτουργίας) • Κινητήρας 870cc • Έξοδος DC 12V/8,3A • 2 πρίζες 230V • Ασφαλειοδιακόπτης • Χωρητικότητα καυσίμου: 21 lt.

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

9


ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

60 €

Êùäéêüò: 40279 Τύπος: EXPRESS 15 ΙΣΧΥΣ 1500 W ΠΙΕΣΗ 100 bar ΠΑΡΟΧΗ 330 lt/h ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. 29,5x26,5x51cm ΒΑΡΟΣ 5 kg Συνοδεύεται με τα εξαρτήματα

120 €

Êùäéêüò: 40237 Ôýðïò: EQ 20

• Με ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction, συνεχούς λειτουργίας ìå èåñìéêü ðñïóôáóßáò • Αντλία με κεφαλή ντουραλουμινίου, ενσωματωμένο by pass και μεταλλικά έμβολα • Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò - ðáýóçò ëåéôïõñãßáò (Total Stop). ΙΣΧΥΣ 2100 W ΠΙΕΣΗ 130 bar ΠΑΡΟΧΗ 450 lt/h ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. 55x31x33,5cm ΒΑΡΟΣ 14 kg Συνοδεύεται με τα εξαρτήματα

150 €

320 € Êùäéêüò: 605010 Τύπος: Vertigo 28

Êùäéêüò: 40266 Τύπος: STM 150 ΙΣΧΥΣ 2100 W ΠΙΕΣΗ 150 bar ΠΑΡΟΧΗ 450 lt/h ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. 29,5x39,5x58cm ΒΑΡΟΣ 10,4 kg

ΙΣΧΥΣ 2800 W ΠΙΕΣΗ 180 bar ΠΑΡΟΧΗ 510 lt/h ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. 40,5x40,5x60cm ΒΑΡΟΣ 23,5 kg Συνοδεύεται με τα εξαρτήματα

Συνοδεύεται με τα εξαρτήματα

+ δώρο

Turbo

ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ RYOBI 3 σε 1: Πολυμηχάνημα πλύσεως με πολλές δυνατότητες • Bενζινοκίνητο υδροπλυστικό με δυνατότητα: α) λειτουργίας ως υδροπλυστικό. β) καθαρισμού δαπέδων και γενικά εξωτερικών χώρων. γ) καθαρισμού τοίχων, παραθύρων, ρολών, κλπ. • Μεγάλο πέλμα καθαρισμού  38cm για μέχρι και 10 φορές πιο γρήγορα αποτελέσματα. • Κινητήρας HONDA. • Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 5m. ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΠΙΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ

10

160 cm³ 150 bar 520 lt/h

670 €

Κινητήρας

Êùäéêüò: 65452 Τύπος: RPW 2500WB

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.


ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

MONOMΠΛΟΚ

Μονομπλόκ ελαιολίπαντοι αεροσυμπιεστές 2,5 ΗΡ με áåñïöõëÜêéα 24 lt και 50 lt. ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ ÁÅÑÏÖÕËÁÊÉÏ (Lt) ÉÐÐÏÄÕÍÁÌÇ (HP) Lt / min ÐÉÅÓÇ (bar / psi) ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ (Ì x Ð x Õ) cm ÂÁÑÏÓ (Kg) ÔÉÌÇ

40137 TM 24/2,5 24 2,5 250 8 / 116 62 x 36 x 64 28,5

40138 TM 50/2,5 50 2,5 250 8 / 116 77 x 33 x 74 38,5

115 €

145 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 80/16

29 €

ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ

37 €

6-16 mm 0,75 230x166 4-7

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2΄΄ 59kgm

Ôýðïò: BLΕ-70 600 c.c.

59 7500 187 2,7 195

ÊÙÄΙΚΟΣ 66521 66522 66523

Êùäéêüò: 47858 Τύπος: F14/50

15-50 mm 1,28 245x244 4-7

12,50 €

Êùäéêüò: 47870 ÑÏÐÇ (Kgm) ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) ÂÁÑÏÓ (Kg) ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min)

ÂÅËOÍÁÊÉ ÂÁÑOÓ (kg) MxY (mm) ÐÉÅÓÇ (bar)

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ

64 €

44 €

Êùäéêüò: 47857 Τύπος: F12/50

Êùäéêüò: 47850 ÄÉ×ÁËO ÂÁÑOÓ (kg) MxY (mm) ÐÉÅÓÇ (bar)

ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ

ΜΠΕΚ Æ 1,5 1,8 2,0

ÂÅËOÍÁÊÉ FT 20-50 mm ÂÁÑOÓ (kg) 1,55 MxY (mm) 248x246 ÐÉÅÓÇ (bar) 4-7

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ

13 € Ôýðïò: BL-20 HVLP 125 c.c. ÊÙÄΙΚΟΣ 66511 66512 66513

ΜΠΕΚ Æ 0,5 0,8 1,0

ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Æ 8 x 13, Ñáêüñ 1/4΄΄, 20 μέτρα

Κιτ πιστολιών STATUS ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ

Κιτ πιστολιών STATUS ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ

Êùäéêüò: 42106

Êùäéêüò: 48601

Êùäéêüò: 48602

17 €

29 €

29 €

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

11


ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER Made in Italy Ηλεκτροσυγκολλήσεις ηλεκτροδίου Inverter Ιταλίας διαθέτουν: • HOT-START: ðñïóèÝôåé çëåêôñéêÞ éó÷ý (ñåýìá) ãéá ïìáëü îåêßíçìá ôçò óõãêüëëçóçò • ΑNTI-STICK: åìðïäßæåé ôï çëåêôñüäéï íá “êïëëÞóåé” óôï õëéêü • ARC FORCE: åîáóöáëßæåé ïìïéïãÝíåéá êüëëçóçò áêüìá êáé üôáí ç áðüóôáóç ìåôáîý çëåêôñïäßïõ êáé åðéöÜíåéáò äåí åßíáé óôáèåñÞ.

ÊÙÄÉÊÏÓ ΤΥΠΟΣ ÔÁÓÇ (V) ΙΣΧΥΣ (KVA) ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ (A) ÇËÅÊÔÑOÄÉO  max (mm) ÂÁÑOÓ (kg)

45614 VALIDO 140 230 4,7 8-140 2,5 4,0

45616 VALIDO 180 230 6,1 8-180 3,25(4) 4,6

280 €

330 €

ΤΙΜΗ

ÊÙÄÉÊÏÓ ΤΥΠΟΣ ÔÁÓÇ (V) ΙΣΧΥΣ (KVA) ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ (A) ÇËÅÊÔÑOÄÉO  max (mm) ÂÁÑOÓ (kg)

390 €

ΤΙΜΗ

Επιπλέον, η SUPER 200 διαθέτει λειτουργία stand-by ðïõ åîáóöáëßæåé ìåãáëýôåñç äéÜñêåéá æùÞò ôçò çëåêôñïíéêÞò ðëáêÝôáò êáé ìåéþíåé äñáóôéêÜ ôçí êáôáíÜëùóç ñåýìáôïò, èÝôïíôáò ôï ìç÷Üíçìá inverter óå êáôÜóôáóç áíáìïíÞò üôáí äåí ÷ñçóéìïðïéåßôáé áêüìá êáé üôáí ï äéáêüðôçò åßíáé óå èÝóç OÍ.

45767 MEGA 200 230 7,2 8-200 4 5

ÊÙÄÉÊÏÓ ΤΥΠΟΣ ÔÁÓÇ (V) ΙΣΧΥΣ (KVA) ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ (A) ÇËÅÊÔÑOÄÉO  max (mm) ÂÁÑOÓ (kg)

ΤΙΜΗ

45607 SUPER 200 230 7 1-200 4 (5) 8,5

470 €

MAΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

120 € 100% ΧΑΛΚΟΥ

12

Êùäéêüò: 60192 Ôýðïò: ORION 180C

• 100% χαλκού • Èåñìéêü ðñïóôáóßáò • ÂåíôéëáôÝñ • ÐëÞñåò êéô åîáñôçìÜôùí (êáëþäéá, ôóéìðßäá, óþìá ãåßùóçò,ìÜóêá, âïýñôóá-ìáôóáêüíé) TAÓÇ (V/Hz) 230/50-60 ÑÅÕÌÁ ÓÕÃÊÏË.(Á) 55 - 180 ÇËÅÊÔÑOÄÉO (mm) 1,5 - 3,25 ÊËÁÓÇ ÌOÍÙÓÅÙÓ H ÂÁÈÌOÓ ÐÑOÓÔ. ÉÑ 21S ÄÉÁÓÔ. ÌxÐxÕ (mm) 370x170x260 BAÑOÓ (kg) 17

ÌÜóêá çëåêôñïóõãêüëλçóçò (Κάσκα) ìå çëåêôñïíικό ößëôñï

Êùäéêüò: 65611

59 € • Ëåéôïõñãßá ìå 2 öùôïêýôôáñα • Οπτικό πεδίο: 98 x 43mm • Áõôüìáôç Ýíáñîç êáé ðáýóç ëåéôïõñãßáò • Λåéôïõñãßá çëåêôñïóõãêüëëçóçò Þ ôñï÷ßóìáôïò • ×ñüíïò óêßáóçò 0,000033 sec. • ÂÜñïò 450ãñ.

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

 125 - 850 Watt

 180 - 2100 Watt

43 €

69 €

Êùäéêüò: 43451 Ôýðïò: AGB 85-125

Êùäéêüò: 43452 Ôýðïò: AGB 23-180

ΦΟΡΗΤΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

1700 Watt

ΦΡΕΖΑ ΑΚΜΩΝ

1100 Watt

• Ικανότητα κοπής 0°/45°max.: 67/42 mm

250 €

175 € Êùäéêüò: 43425 Ôýðïò: BCS 200

ΔΙΣΚΟΣ (mm) ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 0˚/45˚ max. (mm) ΒΑΡΟΣ (Kg)

200x20 3700 67/42 6,3

Êùäéêüò: 43430 Ôýðïò: BEB 11 ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) ΓΩΝΙΑ ΦΑΛΤΣΟΥ ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ ΦΑΛΤΣΟΥ 45˚ max. (mm) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΥΚΛΙΚΟ ΦΑΛΤΣΟ min. (mm) ΒΑΡΟΣ (Kg)

3000-6000 45˚

6 20 4,7

Περιλαμβάνει: • 1 βαλιτσάκι μεταφοράς • 1 σετ (2 τεμ.) τριγωνικά κοπτικά καρβιδίου 45˚

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ - ΛΕΙΑΝΣHΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΛΕΠΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (FLAT) ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΟΠΗΣ

Επιπλέον προσφορά!

Πληρώνεις 50 και παίρνεις 5 επιπλέον ΔΩΡΟ! Με κάθε αγορά 50 τεμαχίων στην τιμή της έκπτωσης, Κατάλληλοι για πέραν της αρχικής έκπτωσης, ατσάλι, ανοξείδωτο παίρνετε επιπλέον ΔΩΡΟ 5 δίσκους κοπής. ατσάλι, σίδερο.

ÊÙÄΙΚΟΣ 68086 68087

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 115x1,0x22,23mm 125x1,0x22,23mm

ΤΕΜ./ 50 50

Κόβει: PVC, πλακάκια, αλουμίνιο, μέταλλο με ακρίβεια και ταχύτητα

TIMH

0,73 € 0,75 €

ΚΩΔ. ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. 68053 115 x 1,0 50 68055 230 x 1,9 25

ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

TIMH/ΤΕΜ.

1,37 € 2,80 €

ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Κατάλληλοι για: ανοξείδωτο ατσάλι, ατσάλι υψηλής αντοχής, μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο, χυτοσίδηρο ÊÙÄΙΚΟΣ 48053 48054 48055 48057 48058 48059

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜ./ 115x22,23 ZA 40 10 115x22,23 ZA 60 10 115x22,23 ZA 80 10 125x22,23 ZA 40 10 125x22,23 ZA 60 10 125x22,23 ZA 80 10

TIMH

1,80 € 1,80 € 1,80 € 2,30 € 2,30 € 2,30 €

Συσκευασία 1 τεμαχίου Κατάλληλος για ξηρά και υγρή κοπή ΚΩΔ. 68098 68099

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 115 x 1,7 180 x 1,7

TIMH/ΤΕΜ.

5€ 17 €

13


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

250 €

Êùäéêüò: 63407 Τύπος: DS 225 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ

Êùäéêüò: 43463 Τύπος: BHS 225

22

00

Ôç

m

ëå

m

óê

ïð

éê ü

ò

óù

ëÞ

íá

ò

12 30 m m 16 κλ 5 με 0m ει στ πρ m ό οέ αν κτ οι ασ χτ ό η

270 €

βαλιτσάκι αποθήκευσης για εύκολη μεταφορά

ÉÓ×ÕÓ (Watt) 600 ÔÁÓÇ (Volt/Hz) 230/50 ÔÁ×ÕÔÇÔÁ (R.P.M.) 0 - 1000 ÄÉÓÊÏÓ VELCRO  (mm) 225 ÊÁËÙÄÉÏ (m) 4 ÂÁÑÏÓ (Kg) 5,0

ÔÁÓÇ (Volt/Hz) 230/50 ÔÁ×ÕÔÇÔÁ (R.P.M.) 650 - 1300 ÄÉÓÊÏÓ VELCRO 225mm ÊÁËÙÄÉÏ (m) 3 ÂÁÑÏÓ (Kg) 3

Περιλαμβάνει: • 1 βαλιτσάκι • ÓùëÞíá óðéñÜë (4m), ãéá óýíäåóç ôïõ ôñéâåßïõ ìå çëåêôñéêÞ óêïýðá • 6 φύλλα λείανσης • 1 προέκταση

ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ (ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ) ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ (ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ) VELCRO GRINDING  225 mm

ÊÙÄΙΚΟΣ 68075 68076 68077 68078 68079 68080 68081 68082

Ç êáôáóêåõÞ ôïõò áðü ôï õëéêü P64E (ïîåßäéï ôïõ áëïõìéíßïõ) ôá êáèéóôÜ õøçëÞò áíôï÷Þò êáé ìåãÜëçò áðüäïóçò êáôÜëëçëá ãéá ëåßáíóç ôïß÷ùí (óïâÜò, óðáôïõëáñéóôÜ, ãõøïóáíßäá, êáèáñéóìüò ÷ñùìÜôùí), êáèþò îýëéíùí êáé ðëáóôéêþí åðéöáíåéþí.

ΤΥΠΟΣ GR 40 GR 60 GR 80 GR 100 GR 120 GR 150 GR 180 GR 240

TIMH /TEM.

0,96 € 0,86 € 0,77 € 0,77 € 0,77 € 0,77 € 0,77 € 0,77 €

Συσκευασία 10 τεμ.

HΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ BULLE

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ

ΒΑΣΗ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ

52 € 78 € Êùäéêüò: 43476 Τύπος: ΜΒ 1206

Êùäéêüò: 43499 Τύπος: BVC-25PT

230 €

 Ìå áõôïêáèáñéæüìåíï ößëôñï  Σκούπα ειδική για τριβεία τοίχου  ΧñÞóç και ìå άλλα çëåêôñéêÜ åñãáëåßá

14

ΙΣΧΥΣ (Watt) 1200 ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) 0-500/0-700 ΑΝΑΔΕΥΤ. max. (mm) 120 ΑΞΟΝΑΣ M14x2 (θηλυκός) ΒΑΡΟΣ (kg) 5,1

Περιλαμβάνει: • 1 πτερύγιο ανάδευσης  120 mm

Êùäéêüò: 43473 Τύπος: ΜS 1 ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 63972 63973 63974 63975

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

 (mm) 120 140 160 140

ΤΙΜΗ 7€ 8€ 9€ 9€


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔA ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ

10,8 Volt Λιθίου

14,4 Volt Λιθίου

Êùäéêüò: 63410 Ôýðïò: BCT 102L

Êùäéêüò: 63409 Ôýðïò: BCT 142L

89 €

119 €

Li-Ion

Li-Ion

technology

technology

• Αυτόματο τσoκ • 2 ταχυτήτων 0-380/0-1200 στρ./1’ • 20 +1 θέσεις ρύθμισης ροπής • Μέγιστη ροπή 25 Nm • Ικανότητα διάτρησης: Ατσάλι 10mm - Ξύλο 19mm • Ταχυφορτιστής 60 λεπτών • 2 ενισχυμένες μπαταρίες 1,5 Ah Λιθίου • Βαλιτσάκι μεταφοράς

• Αυτόματο τσoκ • 2 ταχυτήτων 0-380/0-1250 στρ./1’ • 15 +1 θέσεις ρύθμισης ροπής • Μέγιστη ροπή 35 Nm • Ικανότητα διάτρησης: Ατσάλι 10mm - Ξύλο 25mm • Ταχυφορτιστής 60 λεπτών • 2 ενισχυμένες μπαταρίες 1,5 Ah Λιθίου • Βαλιτσάκι μεταφοράς

ΣΚΑΠΤΙΚΑ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ

1500 Watt

2000 Watt

30 x 410 mm

Êùäéêüò: 43428 Ôýðïò: BÇ 1500

28 x 410 mm

Êùäéêüò: 63408 Ôýðïò: BÇ 2000 G

320 €

360 € IÓ×ÕÓ ÊÑÏÕÓÇÓ (Joule) ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) ÂÁÑÏÓ (Kg)

50 1400 16

IÓ×ÕÓ ÊÑÏÕÓÇÓ (Joule) ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) ÂÁÑÏÓ (Kg)

55 1500 20

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

630 Watt

55 €

Êùäéêüò: 65081 Ôýðïò: BL 3500 V ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

1050 Watt

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ

ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 650 Watt SDS plus

ΤΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 710 Watt SDS plus

Êùäéêüò: 65035 Τύπος: ΕRH 650 VA

Êùäéêüò: 65036 Τύπος: ΕRH 750 V

89 € • 650 Watt • 2 ταχυτήτων • 1,9 Joule • 3 kg

• 710 Watt • 2 ταχυτήτων • 2,0 Joule • 3 kg

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

1100 Watt

Ηeavy Duty Professional

Ηeavy Duty Professional

με εξάγωνη υποδοχή

με πολύσφηνη υποδοχή

550 €

320 € Êùäéêüò: 65218 Ôýðïò: CH 465

110 €

• 1050 Watt • 8,8 Joule • 5,1 kg

Êùäéêüò: 65220 Ôýðïò: ED 1138

• 1100 Watt • 8,5 Joule • 7,6 kg

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

15


ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔA ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

12 Volt με 2 μπαταρίες

14,4 Volt με 2 μπαταρίες

69 €

119 €

Êùäéêüò: 65004 Τύπος: CHD 1201

Êùäéêüò: 650081 Ôýðïò: CHD 1442

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

+ ΔΩΡΟ ΣΕΤ 30 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

1270 Watt

18 Volt με 2 μπαταρίες

180 mm

139 €

195 €

Êùäéêüò: 65041 Ôýðïò: CDC 18022 N

Êùäéêüò: 65056 Ôýðïò: SPE 1810

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

1050 Watt

1050 Watt

• Τσόκ 13 mm • Διάτρηση: 25/13/10

• Τσόκ 13 mm • Δύο ταχύτητες: 0-1300 / 0-2800 • Διάτρηση: 40/16/13

95 €

80 € Êùäéêüò: 650401 Ôýðïò: EID 1050 RS

Êùäéêüò: 65028 Ôýðïò: ΕΙD 100 2RE ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ

1250 Watt

• Δίσκος  190 • Κοπή (0˚/45˚): 66/38mm

79 € Êùäéêüò: 65068 Ôýðïò: EWS 1266

1350 Watt

• Δίσκος  190 • Κοπή (0˚/45˚): 66/38mm

89 € Êùäéêüò: 65069 Ôýðïò:EWS 1366 ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝA

1500 Watt

• Δίσκος  254 • Κοπή: 120/50 mm

169 € Êùäéêüò: 65202 Ôýðïò: EMS 1426 L

16

1800 Watt • Δύο εργασιών • Δίσκος  254 • Κοπή: 110/70 mm

269 € Êùäéêüò: 65205 Τύπος: EMTS 1825 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.


ΕΡΓΑΛΕΙΑ MEΤΡΟ POWERLOCK

ΑΛΦΑΔΙ LASER

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

Κωδικός: STHT1-77340

Êùäéêüò: 1-33-198

ΜΕΤΡΗΤΗΣ LASER 100m TLM 210I

66 €

15 €

289 € Êùäéêüò: 1-77-922

• Αυτο-χωροσταθμιζόμενο • Εμβέλεια 8m • Ακρίβεια ±0.8 mm/m

8m x 25mm

ΣΕΤ 49 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Êùäéêüò: STHT0-70887

18 €

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ MAXI DRIVE PLUS

• Μέτρηση έως 100 m • Απόκλιση ±1 • Φωτιζόμενη οθόνη 4 γραμμών

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2΄΄ & ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ

Κωδικός: 4-87-053 Σετ 6 τεμαχίων (10,11,13, 14,15,17 mm)

57 € Κωδικός: 1-89-105

19 € ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ

ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ MAXSTEEL

29 €

85 €

13 €

Êùäéêüò: FMHT670411

ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ

Ίσιας σιαγόνας 250mm

Êùäéêüò: 15-273

Κωδικός: 2-14-566

ΦΑΚΟΣ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΟ

ΓΙΛΕΚΟ FATMAX

ΤΣΑΝΤΑ ΠΛΑΤΗΣ

39*€

18 €

29*€

Êùäéêüò: FMST1-71181

Êùäéêüò: 0-95-112

Êùäéêüò: STST1-72335

• Λάμπα LED 30 Lumen • Τροφοδοσία με μπαταρίες 3xAA

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 19΄΄

14 €

Êùäéêüò: 1-79-217 • Με κούμπωμα που ανοίγει με το ένα χέρι • Με ενσωματωμένες ταμπακιέρες • Με αφαιρούμενο δίσκο

Διαστάσεις: 35x44x16 cm Βάρος: 5,5kg

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 26΄΄

29 € Êùäéêüò: 1-95-620

18΄΄ ΤΣΑΝΤΑ ΜΑΛΑΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ

ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

• Αντισκωριακή, στιβαρή κατασκευή • Μεταλλικοί μεντεσέδες • Εσωτερικός δίσκος

29 € Êùäéêüò: 1-97-515 Διαστάσεις: 45x26x42 cm

*Στις τιμές των ανωτέρω εργαλειοθηκών δεν συμπεριλαμβάνονται εξαρτήματα & εργαλεία και οι διαστάσεις τους είναι κατά προσέγγιση

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

17


ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΨΗΣΤΙΕΡΕΣ

20 €

15 €

Κωδικός: 661342 Τύπος: EG 2004

Κωδικός: 661341 Τύπος: EG 1605  Eιδική επένδυση σχάρας για υγιεινό ψήσιμο  Με αποσπώμενη αντίσταση  Εύκολη στον καθαρισμό  Πρακτική στη χρήση  Ιδανική για μπάρμπεκιου ÉÓ×ÕÓ ÔÁÓÇ ΔΙΑΣΤ. ΣΧΑΡΑΣ ÂÁÑÏÓ

25 €

1600 Watt 220V-240V / 50Hz 36x24cm 7,5 Kg

 Με θερμοστάτη πολλαπλών ρυθμίσεων  Επιχρωμιωμένη για υγιεινό ψήσιμο  Εύκολη στον καθαρισμό  Πρακτική στη χρήση  Ιδανική για μπάρμπεκιου ÉÓ×ÕÓ ÔÁÓÇ ΔΙΑΣΤ. ΣΧΑΡΑΣ ÂÁÑÏÓ

2000 Watt 220V-240V / 50Hz 47x29cm 10,5 Kg

Κωδικός: 661343 Τύπος: EG 2004 + βάση  Με θερμοστάτη πολλαπλών ρυθμίσεων  Επιχρωμιωμένη για υγιεινό ψήσιμο  Εύκολη στον καθαρισμό  Πρακτική στη χρήση  Ιδανική για μπάρμπεκιου ÉÓ×ÕÓ ÔÁÓÇ ΔΙΑΣΤ. ΣΧΑΡΑΣ ÂÁÑÏÓ

ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ

35 €

15 € Κωδικός: 661323 Τύπος: CG 16R  Ψησταριά κάρβουνου με επιχρωμιωμένη σχάρα ψησίματος διαμέτρου 40 cm (16΄΄)  Σχάρα με 2 λαβές για μεγαλύτερη άνεση και ευκολία στη χρήση  Δυνατότητα τοποθέτησης της σχάρας σε 4 διαφορετικά επίπεδα ύψους για τέλεια ψησίματα

50 € Κωδικός: 661321 Τύπος: CG 6040E  Τροχήλατη ψησταριά κάρβουνου με επιχρωμιωμένη επιφάνεια ψησίματος 60x40 cm  Με σχάρα για ζέσταμα  Πλαϊνές προεκτάσεις και ράφι αποθήκευσης

18

Κωδικός: 661322 Τύπος: CG 22RB  Ψησταριά κάρβουνου με μεγάλη επιχρωμιωμένη επιφάνεια ψησίματος διαμέτρου 55 cm (22΄΄)  Αλουμινένιος δίσκος στάχτης  Τροχήλατη βάση και βοηθητικό ράφι με αντισκουριακή επικάλυψη

75 € Κωδικός: 661320 Τύπος: CG 22RD  Ψησταριά κάρβουνουμε μεγάλη επιχρωμιωμένη επιφάνεια ψησίματος διαμέτρου 55 cm (22΄΄)  Επισμαλτωμένος θάλαμος καύσης  Δοχείο συλλογής στάχτης  Ανοξείδωτη τροχήλατη βάση  Με 2 επιχρωμιωμένα βοηθητικά ράφια (πλαϊνό & κάτω)

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

2000 Watt 220V-240V / 50Hz 47x29cm 17 Kg


ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ (OPTIONAL) Σετ ρυθμιστής αερίου με σωλήνα 80 cm & 2 σφιγκτήρες

Κωδικός: 661062

Τιμή: 7,80 €

99 €

Κωδικός: 661301 Τύπος: GBB32-2T

190 €

ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ

Κωδικός: 661302 Τύπος: GBB19-3H

ΜΕ 3 ΕΣΤΙΕΣ

 Με 2 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα 3kW ο καθένας  Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη  Σχάρα από επισμαλτωμένο μαντέμι, εύκολη στο καθάρισμα  Καπάκι από βαμμένο χάλυβα  Θερμόμετρο από ανοξείδωτο χάλυβα  Πλαϊνά ράφια από βαμμένο χάλυβα  Τρόλεϋ από βαμμένο χάλυβα με ρόδες για εύκολη μεταφορά

 Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα 3kW ο καθένας  Με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη  Σχάρα από επισμαλτωμένο μαντέμι, εύκολη στο καθάρισμα  Σχάρα για τη διατήρηση ή το ζέσταμα του φαγητού  Καπάκι από ανοξείδωτο χάλυβα  Θερμόμετρο από ανοξείδωτο χάλυβα  Πλαϊνά ράφια από βαμμένο χάλυβα  Τρόλεϋ από βαμμένο χάλυβα με ρόδες για εύκολη μεταφορά

• Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 44,5 x 41,5 cm • Διαστάσεις: (Π)110 x (Β)59 x (Υ)90 cm • Διαστάσεις συσκευασίας: 62 x 58 x 44 cm • Βάρος: 17,5 kg

• Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 56,5 x 41,5 cm • Eπιφάνεια ζεστάματος: 57,5 x 11 cm • Διαστάσεις: (Π)122 x (Β)59 x (Υ)110 cm • Διαστάσεις συσκευασίας: 69 x 58 x 52,5 cm • Βάρος: 24 kg

ΤΟΣΤΙΕΡΑ

32 € Κωδικός: 661344 Τύπος: ET 1708 • Éσχύς: 1700 Watt • Διαστάσεις: 33x24cm • Διάσταση πλήρες άνοιγμα 180°: 33x48cm • Βάρος: 3,5 Kg

 Μεγάλη ισχύς για γρήγορο μαγείρεμα  Με θερμοστάτη πολλαπλών ρυθμίσεων  Πρακτική στη χρήση  Εύκολη στον καθαρισμό

 Αποσπώμενες

 Άνοιγμα πλακών στις

αντικολλητικές πλάκες για εύκολο καθαρισμό

180°& μετατροπή της σε ψηστιέρα

 Δυνατότητα ρύθμισης της θέσης άνω πλάκας για τέλεια ψησίματα

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΨΗΣΤAΡIΕΣ ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΕΤ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΓΑΝΤΙ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 33x13cm ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ

661397 3,40 €

ΣΧΑΡΑ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΔΙΑΣΤ.: 23x23cm ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ

661394 3,70 €

661396 1,50 €

ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: 17x27cm

ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ

661398 9,50 €

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ

661399 6,20 €

19


ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ,16΄΄ 45 Watt

ΔΑΠΕΔΟΥ,16΄΄ 45 Watt

Ανεμιστήρας δαπέδου 40cm Διάμετρος

Ανεμιστήρας επιτραπέζιος 40cm Διάμετρος

με τηλεσκοπική βάση

20 € Κωδικός: 661401 Τύπος: SF1645

18 €

 Ανεμιστήρας δαπέδου 40cm  Ισχυρό μοτέρ 45 Watt - 230V/50Hz  Oριζόντια περιστροφή (δεξιά-αριστερά)  Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης  Ρυθμιζόμενο ύψος  3 ταχύτητες

Κωδικός: 661402 Τύπος: TF4045  Ανεμιστήρας διαμέτρου 40cm  Ισχυρό μοτέρ 45 Watt - 230V/50Hz  Oριζόντια περιστροφή (δεξιά-αριστερά)  Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης  3 ταχύτητες

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ (Προτεινόμενες για κουνούπια) Πλεονεκτήματα: Χωρίς χημικά, επιβλαβείς ουσίες και οσμές. Χρήση μόνο ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν επιβαρύνουν τον κλιματισμό και την ασφάλειά σας καθώς μπορείτε να έχετε τα παράθυρα κλειστά.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

4 Watt

10 €

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

8,5 Watt

Κωδικός: 661140 Τύπος: MT-1 Με φίλτρο UV-A LAMP

Διαστάσεις: (Υ)16x(Π)7x(Μ)12 cm

7 Watt

Διαστάσεις: (Υ)21x(Π)18x(Μ)7 cm

20

Κωδικός: 661142 Τύπος: MΚ-4Ε

Εντομοπαγίδα κατάλληλη για κλειστούς χώρους & υπνοδωμάτια. Με τη βοήθεια του ειδικού φωτισμού & του ενσωματωμένου ανεμιστήρα παγιδεύει έντομα & κουνούπια χωρίς χημικά, ενοχλητικές οσμές και επιβλαβή αέρια. Λειτουργεί και σαν φως νύχτας. Κάλυψη έως 30m2

17 €

 Εντομοπαγίδα εξωτερικού χώρου με ειδική λάμπα υπεριώδους φωτός για μεγαλύτερη έλξη των εντόμων και των κουνουπιών  Διαθέτει ισχυρό μοτέρ για αποτελεσματικότερη αναρρόφηση & εγκλωβισμό των εντόμων.  Δεν επηρεάζεται από σκόνες και υγρασία (κλάση μόνωσης ΙΡΧ4)  Κατάλληλη για κήπους & βεράντες  Προστατευτείτε από έντομα και κουνούπια χωρίς χημικά και φάρμακα  Κάλυψη έως 50m2

Κωδικός: 661141 Τύπος: MK-4

 Συσκευή ηλεκτρικής εξόντωσης εντόμων & κουνουπιών με ενσωματωμένο ανεμιστήρα αναρρόφησης κατάλληλη για εσωτερικούς χώρους σπιτιών & μικρών επαγγελματικών χώρων.  Χωρίς χημικά και επιβλαβή αέρια  Κάλυψη έως 50m2  Διακριτική με άψογο σχεδιασμό

27 €

Διαστάσεις: (Υ)33x 23 cm (Υ)46 (με πόδια)x 23 cm

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.


ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Νέα σειρά ηλεκτρικών εντομοκτόνων εσωτερικού χώρου με μοντέρνο σχεδιασμό. Με κάλυμμα από ειδικό αλουμίνιο που δεν λεκιάζει και δεν χαράσσεται. Με πλαϊνές εγκοπές στα καπάκια που επιτρέπουν μεγαλύτερη διάχυση του φωτισμού. Με πλαϊνά καπάκια από άκαυστο υψηλής ασφάλειας ABS υλικό. Με μεγάλο δοχείο που εύκολα βγαίνει και καθαρίζεται και πλαϊνό διακόπτη on/off. Σε δύο εκδόσεις 21 & 40 W αρκετά ισχυρά. Κατάλληλα για εσωτερικούς χώρους σπιτιών, γραφείων, εστιατορίων, νοσοκομείων, ξενοδοχείων κτλ. Ειδικά μελετημένο για αθόρυβο τρόπο εξόντωσης των εντόμων. Κατασκευασμένα από υλικά υψηλής αντοχής.

21 Watt

23 €

40 Watt

Κωδικός: 661143 Τύπος: MK-16C

29 €

 2x8W λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς χημικά, επιβλαβή αέρια και ενοχλητικές οσμές  Αλυσίδα για εύκολη τοποθέτηση  Κάλυψη έως 50m2  Διαστάσεις: (Υ)26x(Π)33x(Μ)9 cm ΣΥΝΟΛΙΚΗ ÉÓ×ÕÓ ÔÁÓÇ ΑΡΙΘ. ΛΑΜΠΩΝ ÂÁÑÏÓ

21 Watt 220V-240V/50Hz 2x8W 2,15 Kg

Κωδικός: 661144 Τύπος: MK-30C

 2x15W λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς χημικά, επιβλαβή αέρια και ενοχλητικές οσμές  Αλυσίδα για εύκολη τοποθέτηση  Κάλυψη έως 100m2  Διαστάσεις: (Υ)31x(Π)48x(Μ)9 cm ΣΥΝΟΛΙΚΗ ÉÓ×ÕÓ ÔÁÓÇ ΑΡΙΘ. ΛΑΜΠΩΝ ÂÁÑÏÓ

40 Watt 220V-240V/50Hz 2x15W 2,9 Kg

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ενισχυμένη κατασκευή από άκαυστο ABS υλικό και μεταλλικό καπάκι. Ο σχεδιασμός του διασφαλίζει την έλξη των εντόμων και κουνουπιών απ’ όλες τις πλευρές. Διαθέτει υψηλό βαθμό μόνωσης IPx4 και είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Με ισχυρούς πλαϊνούς γάντζους και αλυσίδα για ανάρτηση απ’ την οροφή. 40 Watt Διαθέτει μεγάλο συρταρωτό δίσκο που αποσπάται και καθαρίζεται εύκολα από τα υπολείμματα εντόμων. Αθόρυβο στη λειτουργία. Κάλυψη έως 100m2

49 €

• Εύχρηστο • Οικονομικό • Υγιεινό

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ÉÓ×ÕÓ ÔÁÓÇ ΑΡΙΘ. ΛΑΜΠΩΝ ÂÁÑÏÓ

Κωδικός: 661145 Τύπος: MK-30Ε 40 Watt 220V-240V/50Hz 2x15W 4,25 Kg

 2x15W λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας χωρίς χημικά, επιβλαβή αέρια και ενοχλητικές οσμές  Αλυσίδα για εύκολη τοποθέτηση  Διαστάσεις: (Υ)30x(Π)51x(Μ)13 cm

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

21


ΣΙΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ (ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΚΑΘΕΤΑ)

ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ (ΣΤΑΘΕΡΗ)

RWS-A

FWS-B

 Εύκολη τοποθέτηση  Άνετη στη χρήση  Aνθεκτική σίτα από υαλονήματα (Fiberglass) ανοιχτού γκρι χρώματος  Προσαρμόζεται στις δικές σας διαστάσεις  Ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου  Μεγάλης αντοχής στο χρόνο  Αδιάβροχη  Ανθεκτική στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία  Διατίθεται σε λευκό χρώμα (RAL 9016)

 Εύκολη τοποθέτηση  Aνθεκτική σίτα από υαλονήματα (Fiberglass) ανοιχτού γκρι χρώματος  Προσαρμόζεται στις δικές σας διαστάσεις  Ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου  Μεγάλης αντοχής στο χρόνο  Αδιάβροχη  Ανθεκτική στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία  Διατίθεται σε λευκό χρώμα (RAL 9016)

Διαστάσεις προφίλ αλουμινίου

17 € Κωδικός: 631240 Διάσταση: (Π)60 x (Υ)100cm

ÊÙÄΙΚΟΣ 631230 631231 631232 631233 631234

ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠxΥ) 80x160 cm 100x160 cm 120x160 cm 140x160 cm 160x160 cm

ΤΙΜΗ

Σταθερή στήριξη με γάντζους

Διαστάσεις προφίλ αλουμινίου

32 € 35 € 38 € 41 € 44 €

ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ME ΦΡΕΝΟ

RDS-B

ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ

FDS-B

 Εύκολη τοποθέτηση  Άνετη στη χρήση  Aνθεκτική σίτα από υαλονήματα (Fiberglass) ανοιχτού γκρι χρώματος  Προσαρμόζεται στις δικές σας διαστάσεις  Ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου  Μεγάλης αντοχής στο χρόνο  Αδιάβροχη  Ανθεκτική στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία  Διατίθεται σε λευκό χρώμα (RAL 9016)

 Εύκολη τοποθέτηση  Άνετη στη χρήση (Ανοίγει όπως μια πόρτα)  Aνθεκτική σίτα από υαλονήματα (Fiberglass) ανοιχτού γκρι χρώματος  Προσαρμόζεται στις δικές σας διαστάσεις  Ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου  Μεγάλης αντοχής στο χρόνο  Αδιάβροχη  Ανθεκτική στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία  Διατίθεται σε λευκό χρώμα (RAL 9016)

37 €

Διαστάσεις προφίλ αλουμινίου

Κωδικός: 631239 Διάσταση: (Π)125 x (Υ)220cm Διαστάσεις προφίλ αλουμινίου

ÊÙÄΙΚΟΣ 631236 631237 631238

22

ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΠxΥ) 100x240 cm 120x240 cm 140x240 cm

ΤΙΜΗ

77 € 80 € 83 €

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

Ενισχυμένη βάση ποδιών


ΤΕΝΤΕΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΝΙΒΕΛΑ Οικονομική λύση χειροκίνητης τέντας με σπαστούς (αρθρωτούς) βραχίονες.

TO-1M

Π (πλάτος)

Μ (μήκος)

 Εύκολη τοποθέτηση  Πανί από πολυεστέρα  Χρώμα ουδέτερο που ταιριάζει παντού (RAL9010) ÊÙÄΙΚΟΣ 631250 631251

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠxΜ 250x200 295x200

631252 631253 631254

295x250 350x250 395x300

ΤΙΜΗ

125 € 135 € 145 € 170 € 195 €

Στην τιμή περιλαμβάνεται μανιβέλα 160cm και εξάρτημα στήριξης στον τοίχο. Για εξάρτημα στήριξης σε οροφή βλέπε παρακάτω.

Τέντα – Semi Cassette (ημικασέτα). Η τέντα αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι το ύφασμα (όταν η τέντα είναι κλειστή) προστατεύεται από ένα μεταλλικό κάλυμμα, μειώνοντας έτσι τις φθορές που προκαλούν οι κακές καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, δίνεται μια ομορφότερη αισθητική στο χώρο αφού το τεντόπανο δεν είναι πλέον ορατό.

TH-3M  Εύκολη τοποθέτηση  Πανί από πολυεστέρα  Χρώμα ουδέτερο που ταιριάζει παντού (RAL9010) ÊÙÄΙΚΟΣ 631255 631256

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠxΜ 295x250 395x300

Π (πλάτος) Μ (μήκος)

ΤΙΜΗ

240 € 320 €

Στην τιμή περιλαμβάνεται μανιβέλα 160cm και εξάρτημα στήριξης στον τοίχο. Για εξάρτημα στήριξης σε οροφή βλέπε παρακάτω.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ / ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ Το μοντέλο αυτό συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της Semi Cassette τέντας και του διπλού χειρισμού της μέσω τηλεκοντρόλ (ηλεκτροκίνητη) ή με μανιβέλα (χειροκίνητη).

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΕΝΤΕΣ

Π (πλάτος) Μ (μήκος)

TH-3ΕM

Εξάρτημα στήριξης οροφής ΚΩΔ.: 631261

6€ Τηλεχειριστήριο ΚΩΔ.: 631264

ÊÙÄΙΚΟΣ 631257 631258

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠxΜ 295x250 395x300

ΤΙΜΗ

390 € 460 €

Στην τιμή περιλαμβάνεται μανιβέλα 160cm και εξάρτημα στήριξης στον τοίχο. Για εξάρτημα στήριξης σε οροφή βλέπε δεξιά.

 Εύκολη τοποθέτηση  Πανί από πολυεστέρα  Χρώμα ουδέτερο που ταιριάζει παντού (RAL9010)

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

18 €

23


ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΑΦΙΕΡΕΣ - ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΑΦΙΕΡΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

25,90 €

18,90 €

57 €

44 € 40kg

200kg

40kg 170cm

147cm

200kg

80kg

187cm

80kg

200cm

40kg

200kg 80kg

40kg 75

cm

75

30cm

200kg cm

30cm

Êùäéêüò: 610405 με 4 ράφια

40cm

Êùäéêüò: 610406 με 5 ράφια

max. φορτίο 40kg / ράφι

80kg 100cm

40cm

100cm

Êùäéêüò: 610401 με 5 ράφια

Êùäéêüò: 610402 με 5 ράφια

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΡΑΦΙ 175kg

300kg

175kg

300kg

192cm

192cm

52 €

175kg

Êùäéêüò: 610407 με 5 ράφια

175kg

45cm

300kg

300kg

90cm

62 € Êùäéêüò: 610408 με 5 ράφια

100cm

50cm

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

12,90 € Êùäéêüò: 610352 Τύπος: PA 1060/B Διαστάσεις: (Π)61x(B)30x(Y)107 cm

24

με ράγα για κρεμάστρες & ένα ράφι

με ράγα για κρεμάστρες & ράφια

18,90 €

23,90 €

Êùäéêüò: 610350 Τύπος: NT 1707/B

Êùäéêüò: 610351 Τύπος: NT 1810/B

Διαστάσεις: (Π)75x(B)50x(Y)170 cm

Διαστάσεις: (Π)100x(B)46x(Y)174 cm

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.


ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΚΗΠΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ  Δάπεδο από συνθετικά (πλαστικό + ξύλο) πλακάκια υψηλής αντοχής και αισθητικής  Ενισχυμένα πλαϊνά και πόρτες διπλού τοιχώματος προφίλ PVC (extruded)  Ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και στη φωτιά  Σκεπή (από ABS+PMMA) ανθεκτική στην UV ακτινοβολία  Δεν χρειάζονται συντήρηση

359 €

259 €

Êùäéêüò: 610302 Τύπος: Tuscany 100

Êùäéêüò: 610301 Τύπος: Tuscany 80

• Με 2 πόρτες • Διαστάσεις (ΜxΠxY):140x93x205 cm • Διαστάσεις συσκ. (ΜxΠxY): 113x204x19,5 cm • Βάρος: 56 Kg

• Διαστάσεις (ΜxΠxY): 98x100x205 cm • Διαστάσεις συσκ. (ΜxΠxY): 85x180x20 cm • Βάρος: 42 Kg

445 € Êùäéêüò: 610303 Τύπος: Tuscany 120 • Με 2 πόρτες • Διαστάσεις (ΜxΠxY): 138x143x213 cm • Διαστάσεις συσκ. (ΜxΠxY): 94,5x181x21,5 cm (σπιτάκι) 71x43,5x43 cm (δάπεδο) • Βάρος: 70 Kg

699 € Êùäéêüò: 610304 Τύπος: Tuscany 200 • Με 2 πόρτες • Διαστάσεις (ΜxΠxY): 221x182x217 cm • Διαστάσεις συσκ. (ΜxΠxY): 127x191,2x18,5 cm (σπιτάκι) 43x127x35,5 cm (δάπεδο) • Βάρος: 132 Kg

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ EASY LINE

59 €

59 €

Êùäéêüò: 610008 Τύπος: E71/TP (με ράφια)

Êùäéêüò: 610009 Τύπος: E71/PS (με χώρο για σκούπα)

Διαστάσεις: (Π)68x(B)37x(Y)163 cm

Διαστάσεις: (Π)68x(B)37x(Y)163 cm

34 € Êùäéêüò: 610007 Τύπος: E71/B Διαστάσεις: (Π)68x(B)37x(Y)84 cm

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

25


ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΜΒ-16

ΜΒ-11

 Από γαλβανισμένο χάλυβα  Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας  Επινικελωμένη κλειδαριά ασφαλείας  Διαστάσεις: (Π)33,5x(Υ)35,7x(Β)13,2 cm Συνοδεύονται με: • δύο κλειδιά • σετ βιδών στήριξης

ΜΒ-06

 Από γαλβανισμένο χάλυβα  Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας  Επινικελωμένη κλειδαριά ασφαλείας  Διαστάσεις: (Π)30x(Υ)36,6x(Β)10 cm Συνοδεύονται με: • δύο κλειδιά • σετ βιδών στήριξης

11 € Κωδικός 631323 631324 631322

 Από γαλβανισμένο χάλυβα  Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας  Επινικελωμένη κλειδαριά ασφαλείας  Διαστάσεις: (Π)24x(Υ)30x(Β)8 cm Συνοδεύονται με: • δύο κλειδιά • σετ βιδών στήριξης

11 €

Χρώμα ΜΑΥΡΟ ΛΕΥΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

Κωδικός 631326 631327 631325

10 €

Χρώμα ΜΑΥΡΟ ΛΕΥΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

Κωδικός 631329 631328

Χρώμα ΜΑΥΡΟ ΓΚΡΙ

ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΕΣ ΚΟΥΤΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

20 ΘΕΣΕΩΝ

48 ΘΕΣΕΩΝ

FB-11

13,50 € Κωδικός: 631330 Xρώμα: ΛΕΥΚΟ  Από γαλβανισμένο χάλυβα  Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας  Επινικελωμένη κλειδαριά ασφαλείας  Διαστάσεις: (Π)31,5x(B)10x(Y)36 cm

6,30 € Κωδικός: 631321 Τύπος: KB-20

Κωδικός: 631320 Τύπος: ΚΒ-48

 Μεταλλική  Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας  Επινικελωμένη κλειδαριά ασφαλείας  Δυνατότητα στήριξης σε τοίχο  Διαστάσεις: (M)20x(Π)16x(Υ)8 cm

 Μεταλλική  Ηλεκτροστατική βαφή πούδρας  Επινικελωμένη κλειδαριά ασφαλείας  Δυνατότητα στήριξης σε τοίχο  Διαστάσεις: (Μ)25x(Π)18x(Υ)8 cm

9,80 €

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Yψηλής ασφαλείας ιά ηλεκτρονική κλειδαρ

Yψηλής ασφαλείας ιά ηλεκτρονική κλειδαρ

35 €

26

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

39 €

Yψηλής ασφαλείας ιά ηλεκτρονική κλειδαρ

47 €

Κωδικός: 631308 Τύπος: ΗS-170K

Κωδικός: 631302 Τύπος: ΗS-250E

Εξωτ. διαστάσεις: (Π)31x(Β)28x(Υ)17 cm Βάρος: 6,5Kg

Εξωτ. διαστάσεις: (Π)35x(Β)25x(Υ)25 cm Εξωτ. διαστάσεις: (Π)43x(Β)35x(Υ)20cm Βάρος: 11Kg Βάρος: 9,5Kg

Κωδικός: 631304 Τύπος: ΗS-350E

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

72 € Κωδικός: 631306 Τύπος: ΗS-430Ε Εξωτ. διαστάσεις: (Π)33x(Β)38x(Υ)43 cm Βάρος: 15,5Kg


ΣΚΑΛΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ EU Standard

EN131

150 KGS Maximum load

ΚΩΔΙΚΟΣ ÔÕÐOÓ AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ ΥΨΟΣ ΑΝΩ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΩΝ (mm) ÂÁÑOÓ (kg) TIMH

Σκάλες οικιακής χρήσης μεταλλικές γαλβανιζέ 631040 SM 2+1 2+1 665 1270 240 x 230 220 4,35

631041 SM 3+1 3+1 890 1500 240 x 230 220 5,26

631042 SM 4+1 4+1 1115 1740 240 x 230 220 6,25

631043 SM 5+1 5+1 1340 1980 240 x 230 220 7,20

16 €

19 €

23 €

32 €

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ EU Standard

EN131

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΑΡΘΡΩΤΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ EU Standard

150 KGS

EN131

Maximum load

150 KGS Maximum load

ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm) ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) ÂÁÑOÓ (kg) ΤΙΜΗ

631140 SP 4x3 12 (4x3) 3680 1110 30 x 30 10,5

68 €

631142 SP 4x4 16 (4x4) 4710 1260 30 x 30 14,1

175 € Êùäéêüò: 631165 Ôýðïò: PDS 13

98 €

AΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΛΙΩΝ ΥΨΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗ max. (mm) ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΗ (mm) ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΛΙΟΥ (mm) ÂÁÑOÓ (kg)

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ

6+6 3800 860 30 x 30 13,5

Made in Italy

FREEDOM Made in Italy by Beninca

330 €

Êùäéêüò: 631201 Τύπος: FREEDOM

Περιέχει: l Κεντρική μονάδα μοτέρ 24V DC με ενσωματωμένο δέκτη l 1 ζευγάρι φωτοκύτταρα l Φανός l Δύο τηλεχειριστήρια l Προειδοποιητική ταμπέλα Δεν περιλαμβάνει την κρεμαγιέρα. Το μήκος της κρεμαγιέρας που Κατάλληλο για: συρόμενες πόρτες μέχρι 400 Kg. απαιτείται εξαρτάται από το μήκος της πόρτας. Η τιμή της είναι ανά μέτρο. ΤΑΣΗ ΤΡΟφΟΔΟΣΙΑΣ 230V AC ΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ 24V DC ΙΣΧΥΣ 80 W ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0,6 Α ΧΡΗΣΗ ΣΥΧΝΗ Kρεμαγιέρα Συνθετικό ÊÙÄΙΚΟΣ: 631208 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -20oC / +70oC υλικό σετ 4 τεμαχίων. ÔÉÌÇ ΣΕΤ: 42,00 € ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 10m/min Διαστάσεις τεμαχίου: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP 44 26x40x1000 mm. ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΡΤΑΣ 400 kg

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

27


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ Êùäéêüò: 69323 Τύπος: WT-760M

23 €

• Προγραμματιστής αυτόματου ποτίσματος με δυνατότητα επιλογής της συχνότητας και της διάρκειας ποτίσματος μέσω προεπιλεγμένων προγραμμάτων • Πλήκτρο χρονοκαθυστέρησης • Πλήκτρο διακοπής ποτίσματος • Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας • Προσαρμόζεται σε βρύσες 3/4’’ και 1’’• Λειτουργεί με μια αλκαλική μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία) • Απλό στην εγκατάσταση • Εύκολο στη χρήση • Αποσπώμενη πρόσοψη

* Συσκευασία σε blister

26 €

Êùäéêüò: 69324 Τύπος: WT-015L

• Προγραμματιστής αυτόματου ποτίσματος με οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD. Μεγάλη ευελιξία στην επιλογή της διάρκειας και της συχνότητας ποτίσματος • Πλήκτρο χρονοκαθυστέρησης • Πλήκτρο διακοπής ποτίσματος • Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας • Προσαρμόζεται σε βρύσες 3/4’’ και 1’’ • Λειτουργεί με μια αλκαλική μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία) • Απλό στην εγκατάσταση • Εύκολο στη χρήση • Αποσπώμενη πρόσοψη με κάλυμα προστασίας

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ OTTIMA¯

MINI BUBBLA¯

Μπεκ με ρυθμιζόμενη παροχή από 0 έως 40 λίτρα ανά ώρα. Ιδανικά για πότισμα φυτών σε μικρές και μεγάλες γλάστρες, για φυτά & δέντρα σε κήπους και παρτέρια. ΤΙΜΗ 10 TEMΑΧΙΑ*

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑφΗ

693301

ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΚΑΡφΩΤΟΣ 360°

4,00 €

ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΣΕ ΛΟΓΧΗ 360°

7,00 €

693302

Μπεκ με ρυθμιζόμενη παροχή από 0 έως 100 λίτρα ανά ώρα. Ψεκάζει υπό μορφή ομπρέλας αφήνοντας το νερό να πέφτει μαλακά στο ριζικό των φυτών. Κατάλληλο για πότισμα φυτών σε μικρές και μεγάλες γλάστρες κήπους και δέντρα στους δρόμους. ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑφΗ

ΤΙΜΗ 10 TEMΑΧΙΑ*

693303

MINI BUBBLER ΚΑΡφΩΤΟ 360°

7,50 €

693304

MINI BUBBLER ΣΕ ΛΟΓΧΗ 360°

12,50 €

* Συσκευασία σε blister

* Συσκευασία σε blister

DELTA DRIP¯

ΜΑΧΙΜΑ¯

Ρυθμιζόμενοι σταλάκτες κατάλληλοι για λαχανόκηπους, κήπους, φυτώρια, γλάστρες και παρτέρια. Εσωτερική ροή νερού που επιτρέπει τον αυτοκαθαρισμό από άλατα, εύκολη ρύθμιση ροής νερού, δυνατότητα ρύθμισης σε θέση off όταν δεν χρησιμοποιείται.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑφΗ

693305

ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΚΑΡφΩΤΟΣ

693306

ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΣΕ ΛΟΓΧΗ

ΤΙΜΗ 10 TEMΑΧΙΑ*

2,90 €

Ρυθμιζόμενα μπεκ τύπου Vortex ιδανικά για πότισμα. ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑφΗ

ΤΙΜΗ 10 TEMΑΧΙΑ*

693308

ΜΠΕΚ ΚΑΡφΩΤΟ 360°

6,00 €

693309

ΜΠΕΚ ΣΕ ΛΟΓΧΗ 360°

7,00 €

* Συσκευασία σε blister

ORBITA micro sprinkler Μικροεκτοξευτές σταθερής ή ρυθμιζόμενης παροχής για μεγαλύτερη ευελιξία.

693307

ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΣΕ ΛΟΓΧΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝ ΣΕΙΡΑ

* Συσκευασία σε blister

28

7,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑφΗ

693316

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ

9,70 € 693317

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΡΥΘΜ/ΝΟΣ

* Συσκευασία σε blister

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

ΤΙΜΗ 5 TEMΑΧΙΑ*

4,50 €

6,90 €


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ Μπεκ σταθερής ροής που εύκολα Μπεκ ρυθμιζόμενης παροχής και απόστασης εκτόIDRA¯ SPRAYS ξευσης νερού, κατάλληλα για μεγάλο εύρος εφαρμοτοποθετείται σε ορθοστάτες. Διατίθενται γών. Εύκολη τοποθέτηση σε ορθοστάτη . Ρυθμίζεται εύκολα με απλή περιστροφή της σε τρεις διαφορετικές γωνίες εκτόξευσης 90˚, 180˚, 360˚. βαλβίδας και διατίθενται σε τρεις διαφορετικές γωνίες εκτόξευσης 90˚, 180˚, 360˚.

AQUILA¯ JET

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑφΗ

ΤΙΜΗ 10 TEMΑΧΙΑ*

693313

ΜΠΕΚ 90˚

3,30 €

693314

ΜΠΕΚ 180˚

3,30 €

693315

ΜΠΕΚ 360˚

3,30 €

90°

ΠΕΡΙΓΡΑφΗ

693310

ΜΠΕΚ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 90˚

90°

180°

180°

360°

* Συσκευασία σε blister

11,00 €

ΜΠΕΚ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ 180˚

11,00 €

693312 ΜΠΕΚ ΡΥΘΜΙ-

11,00 €

693311

360°

ΤΙΜΗ 10 TEMΑΧΙΑ*

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΖΟΜΕΝΟ 360˚

* Συσκευασία σε blister

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 1/4΄΄ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Ø6

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΥ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Ø6

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Ø6

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Ø6

Êùäéêüò: 693318

Êùäéêüò: 693319

Êùäéêüò: 693320

Êùäéêüò: 693321

1,80 €

3,30 €

Τιμή 10 τεμ. Συσκευασία σε blister

2,50 €

Τιμή 10 τεμ. Συσκευασία σε blister

ΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Ø6

ΤΑΠΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Ø6

Êùäéêüò: 693322

Êùäéêüò: 693325

Êùäéêüò: 693340

2€

3,60 €

Τιμή 10 τεμ. Συσκευασία σε blister

Τιμή 10 τεμ. Συσκευασία σε blister

7€ Τιμή 20 mt. Συσκευασία σε blister

3,20 €

Τιμή 10 τεμ. Συσκευασία σε blister

Τιμή 10 τεμ. Συσκευασία σε blister

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ 1/2΄΄ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Ø16

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ TAY ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Ø16

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Ø16

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Ø16

Êùäéêüò: 693328

Êùäéêüò: 693329

Êùäéêüò: 693330

Êùäéêüò: 693335

1,80 €

1€

Τιμή 4 τεμ. Συσκευασία σε blister

1€

Τιμή 2 τεμ. Συσκευασία σε blister

Τιμή 2 τεμ. Συσκευασία σε blister

ΛΗΨΗ ΜΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Ø16

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Ø16

ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ Ø16

Êùäéêüò: 693336

Êùäéêüò: 693331

Êùäéêüò: 693341

4€ Τιμή 10 τεμ. Συσκευασία σε blister

9,80 € Τιμή 25 mt. Συσκευασία σε blister

2€

4,80 € Τιμή 10 τεμ. Συσκευασία σε blister

Τιμή 4 τεμ. Συσκευασία σε blister

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

29


ΛΑΣΤΙΧΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟ (Made in Italy) ΤΕΝΑΤΕΧ AGRI

SPRING (ασύστροφος)

• 5 στρώσεων • Ειδικό πλέγμα antitorsion για να μην συστρέφεται και τσακίζει όπως οι απλοί σωλήνες (κίτρινος με ανθρακί ρίγα)

• 4 στρώσεων (πράσινος με κόκκινη ρίγα) KΩΔΙΚΟΣ 621001 621002 621003 621004 621005 621006 621007 621008 621009 621010

 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΜΗΚΟΣ 15m 25m 50m 15m 25m 50m 25m 50m 25m 50m

1/2΄΄ 1/2΄΄ 1/2΄΄ 5/8΄΄ 5/8΄΄ 5/8΄΄ 3/4΄΄ 3/4΄΄ 1΄΄ 1΄΄

ΤΙΜΗ 5,40 € 8,80 € 17,40 € 6,90 € 11,50 € 23,00 € 18,30 € 36,30 € 33,00 € 63,00 €

KΩΔΙΚΟΣ 621011 621012 621013 621014 621015 621016 621017 621018 621019 621020

 ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 1/2΄΄ 1/2΄΄ 1/2΄΄ 5/8΄΄ 5/8΄΄ 5/8΄΄ 3/4΄΄ 3/4΄΄ 1΄΄ 1΄΄

ΜΗΚΟΣ 15m 25m 50m 15m 25m 50m 25m 50m 25m 50m

ΤΙΜΗ 9,50 € 15,80 € 32,00 € 11,80 € 20,00 € 39,00 € 31,00 € 62,00 € 48,00 € 96,00 €

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ Όλοι οι κωδικοί είναι σε συσκευασία blister

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2΄΄)

0,65 €

ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ DELUX 4 ΘΕΣΕΩΝ

Τιμή τεμαχίου

Êùäéêüò: 69315 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟY 1/2΄΄

0,55 €

8€

Τιμή τεμαχίου

Êùäéêüò: 69314

Êùäéêüò: 69313

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ STOP (ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2΄΄)

ΣΕΤ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

2,40 €

0,65 €

Τιμή τεμαχίου

Êùäéêüò: 69317

Êùäéêüò: 69316

0,53 €

4,50 €

Τιμή τεμαχίου

Τιμή τεμαχίου

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 1/2΄΄ & 3/4΄΄

ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ DELUX 2 ΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ (ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2΄΄)

0,50 €

Τιμή τεμαχίου

Êùäéêüò: 69321 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ ΑΚΡΩΝ (ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2΄΄)

0,60 €

Τιμή τεμαχίου

Τιμή τεμαχίου

Τιμή τεμαχίου

Êùäéêüò: 69320

Êùäéêüò: 69319

Êùäéêüò: 69318

ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ FP 38 FP 50

FP 50X (inox) 35,5 cm

30,5 cm

30

ÊÙÄÉÊOÓ 43571 ΤΥΠΟΣ FP 38 ÉÓ×ÕÓ 38 Watt ÔÁÓÇ 230V / 50Hz ÐÁÑO×Ç (max) 1500 lt/h ÌÁÍÏÌÅÔÑÉÊÏ (max) 2m ÂÕÈÉÓÇ ÁÍÔËÉÁÓ 3m ÄÉÁÌÅÔÑÏÓ ÓÙËÇÍÁ 1/2’’ ÌÇÊÏÓ ÊÁËÙÄÉÏÕ 10 m ÈÅÑÌÏÊÑ. ÍÅÑÏÕ (max) 35OC ΤΙΜΗ 25 €

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

43572 43573 FP 50 FP 50X 50 Watt 50 Watt 230V / 50Hz 230V / 50Hz 2000 lt/h 1750 lt/h 2,5 m 2,3 m 3m 3m 1/2’’ 1/2’’ 10 m 10 m 35OC 35OC

27 €

35 €


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑΚΙ ΣΕ ΠΑΣΣΑΛΟ

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 15 μ. ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ & ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ

ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

2,80 €

2,70 €

Êùäéêüò: 69312

Êùäéêüò: 69310 Με δυνατότητα 3 ρυθμίσεων: • Ρύθμιση βεντάλιας ψεκασμού. • Ρύθμιση ύψους ψεκασμού. • Ρύθμιση φοράς περιστροφής (κυκλική ή μερική περιστροφή). Περιοχή ψεκασμού έως και 24 μέτρα διάμετρο.

13,50 € Êùäéêüò: 69308

ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΒΕΝΤΑΛΙΑ DELUXΕ 19

• Με 7 προκαθορισμένους τρόπους εκτόξευσης νερού

ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ • Ρυθμιζόμενο

2,70 € 9€

Êùäéêüò: 69307

ΚΑΡΟΥΛΙ ΤΟΙΧΟΥ - ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15m

Êùäéêüò: 69311

• Βεντάλια με 19 μπρούτζινα μπεκ ψεκασμού • Γραναζωτός μηχανισμός για ομαλή περιστροφή δεξιά-αριστερά • Δεν οξειδώνεται, δεν χρειάζεται συντήρηση • Με ενσωματωμένη βελόνα για καθαρισμό των μπεκ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 60m

29 €

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ 3 ΜΠΕΚ ΣΕ ΒΑΣΗ

Êùäéêüò: 69304

4,80 €

27 €

Êùäéêüò: 69306

Êùäéêüò: 69305 Περιλαμβάνει: 3 ταχυσύνδεσμους λάστιχου, ταχυσύνδεσμο λάστιχου stop, ρακόρ σύνδεσης βρύσης, ρυθμιζόμενο ακροφύσιο

THΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΟ

Êùäéêüò: 69301

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15m (Αυτόματο μάζεμα του λάστιχου)

13 €

• Αποθηκεύει έως και 60m λάστιχο 1/2~~ (13mm) • Σπαστή λαβή που ρυθμίζεται καθ’ ύψος

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15m

20 € Êùäéêüò: 69302

• Με ρυθμιζόμενη κεφαλή • Με τηλεσκοπικό σωλήνα, για ρύθμιση καθ’ ύψος από 1,65m έως 2,4m • Με ρυθμιζόμενο διακόπτη παροχής νερού

49 €

Περιλαμβάνει: 3 ταχυσύνδεσμους λάστιχου, 1 ταχυσύνδεσμο non-drip, ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού

Êùäéêüò: 69303 Περιλαμβάνει: 2 ταχυσύνδεσμους λάστιχου, ρακόρ σύνδεσης βρύσης, ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού, με σύστημα αυτόματης επαναφοράς λαστίχου

Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.

31


ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ

ΠΑΛΑΓΚΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ) Professional

• Ικανότητα 2.5 ton • 2 Ñüäåò καουτσούκ • 4 ÑÜïõëá PU

475 € Êùäéêüò: 43861 ΑΝΩ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

365 €

• Ικανότητα 200kg

Êùäéêüò: 43009 Ôýðïò: AC25

495 € Êùäéêüò: 43862 ΚΑΤΩ ΣΤΗΡΙΞΗΣ • Ικανότητα 200kg

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ

250mm

195 € Êùäéêüò: 43481 Ôýðïò: ΒΜS-250 X • Ισχύς 1800 Watt • Δίσκος  250 mm • Κοπές: 130x75 mm

• Βάρος: 15,5 kg

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΣΙΔΗΡΟΥ

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ • Éó÷õñü ìïôÝñ 1600 W ôýðïõ INDUCTION (÷ùñßò êáñâïõíÜêéá).

 305 mm

399 €

Êùäéêüò: 43488 Ôýðïò: CΜS-307 HD • Ισχύς 1600 Watt • Δίσκος  305 mm • Κοπές: 170x70 mm • Βάρος: 25 kg

ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ALFACUT

849 € Êùäéêüò: 47593 Ôýðïò: A250Τ • Τριφασική 400 Volt • Ισχύς 1,3 Hp • Δίσκος  250 mm • Δύο ταχυτήτων 42/84 m/min • Κοπές: 90x55 mm • Βάρος: 95 kg

1.370 € Êùä.: 47563 A215M 230V Êùä.: 47566 A215T 400V • Κοπή: 210x95 mm • Διαστάσεις ταινίας: 2100x20x0,9 mm

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

32

Δείτε τον πλήρη κατάλογο μηχανημάτων και εργαλείων της UNIMAC στο site: www.unimac.gr στο 210-3490330 πληροφορίες) (μόνο για ή τηλεφωνείστε Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìÝò äåí συμðåñéëáìâÜíåôáé Ö.Ð.Á.


Unimac Καλοκαίρι 2014 Φυλλάδιο Προσφορών  
Unimac Καλοκαίρι 2014 Φυλλάδιο Προσφορών  

Σε αυτό το φυλλάδιο θα βρείτε μεγάλες προσφορές σε αεροσυμπιεστές, εργαλεία αέρος, ηλεκτρικά εργαλεία, θαμνοκοπτικά RYOBI, σκαπτικά, μισινέζ...

Advertisement