Page 1

foto -jcermak-


Helena Hurtovรก

-jc-

-jc-

-jc-

-jc-

-jc-


Vážení spoluobčané, ještě  jednou  vám  přeji  hodně  štěstí,  zdraví  a  spokojenosti  v roce 2014. V tomto roce si v květnu zvolíme svoje zástupce do Evropského parlamentu a v říjnu se uskuteční volby i do našeho Obecního zastupitelstva. Od 1. ledna vstupuje v platnost řada nových předpisů jako je Občanský zákoník, nové daňové, účetní  a  správní  předpisy  i  cenové  úpravy,  které  se  dotknou  života  každého občana. Naše  zastupitelstvo  se  bude  snažit,  aby  svojí  činností  přispívalo ke zkvalitnění života na Kratochvilce, aby bylo co nejvíce  důvodů ke spokojenosti našich občanů. Nejprve chceme dokončit započaté akce: Obnova a revitalizace sadu    bude  pokračovat  z  prostředků  získaných z dotace Fondu životního prostředí, místní rozhlas a veřejné osvětlení budou poupraveny dle připomínek našich  občanů,  Mateřská školka bude dále dovybavována a současně chceme (spolu s obcí Hlína) fi nančně přispět obci Neslovice  na opravu školy, aby alespoň dalších 5 let měli naši občané zajištěno, že mohou umísťovat svoje děti ve školních zařízeních  v Neslovicích. Rekonstrukce a oprava vodovodu v obci byla  již ukončena, ale letos se ještě bude realizovat položení nového  velkokapacitního  vodovodního  potrubí  z  Ivančic  do  vodojemu Sička, což naší obci přinese výrazné zvýšení kvality pitné  vody. Oprava budovy Obecního úřadu by mohla být ukončena izolací a zateplením zbývající části a nový Územní plán bude připraven ke schválení.  Dále  máme  vytipovánu  celou  řadu  zákoutí  včetně  některých  ulic v naší obci, kde nemůžeme být spokojeni s jejich vzhledem  a kam chceme napřít svoji pozornost. Zde však budeme limitováni i činností sousedních obcí, neboť  Tetčice  začnou  řešit  průtah  obcí  a  Neslovice  začnou  budovat  kanalizaci. To se u nás projeví zvýšeným dopravním ruchem,  neboť objížďky povedou přes naši obec a neslovické výtlačné  kanalizační  potrubí  povede  středem  Kratochvilky.  Ve  spolupráci s oběma obcemi vás budeme postupně podrobně informovat o všech opatřeních a samozřejmě se budeme snažit minimalizovat jejich dopad na život v naší obci. Získali jsme řadu zajímavých připomínek a námětů od našich  občanů, spolků i podnikajících občanů kam se zaměřit v budoucnosti – například na zkvalitnění služeb v naší obci. Ale to  si nechám do některého z příštích zpravodajů. Závěrem bych rád použil slova jednoho našeho politika z projevu k novému roku: „Mějme radost z práce, oceňujme to, že někdo něco umí a že to  dělá rád a dobře.“  „Chtěl bych popřát všem našim spoluobčanům zdraví, optimismus, elán.“  „Nenechme si vnutit špatnou náladu a více se na sebe usmívejme.“ ☺ Děkuji vám za dosavadní podporu a spolupráci. Ing. František Malý, starosta

Obsah Oficiality z obecního úřadu zastupitelstvo provozní záležitosti výbory klub seniorů Uskutečněné akce Plánované akce Kratochvilka Rosice Kino Panorama Kino Réna Knihovna Poezie Počtení ke kávě Horoskop Vzpomínání Babské rady Toulání Poslední slovo

4 4 4 4 5 8 8 11 13 14 15 15 16 16 17 17 18 22

Kratochvilský zpravodaj Tiskne se pro obec Kratochvilka. MK ČR E 21096 Vydává Obec Kratochvilka,  Kratochvilka 7, 664 91 Ivančice  IČ: 00488186 Zpravodaj je neprodejný. LEDEN 2014;  datum vydání: 10. 1. 2014 Šéfredaktor: Ing. František Malý Příspěvky, ohlasy a dotazy zásilejte na  e-mail: obec@kratochvilka.cz Uzávěrka příštího čísla je 31. 1. 2014 fotografi e: Jiří Čermák (-jc-) grafi cká úprava: Jan Čermák tisk: Coprint s.r.o.


z obecního úřadu

Oficiality z „OÚ“

na rekonstrukci bývalé konírny. Další žádost podáme na dovybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Na závěr bych popřál občanům Kratochvilky úspěšný rok 2014 a těším se na další spolupráci.

Informace ze zasedání Zastupitelstva V lednovém čísle tato rubrika schází, neboť v  prosinci se zasedání nekonalo. Zveme všechny občany na to lednové-proběhne 29. 1. 2014 od 18:00 v místním sále.

V roce 2013 jsme obdrželi dotaci z  rozpočtu Jihomoravského kraje na výměnu střešní krytiny nad sálem a kancelářemi OÚ ve výši 200  000,- Kč. Schválena byla také dotace na pořízení Územního plánu Kratochvilka ve výši 107 700,- Kč.

Jiří Vozdecký, místostarosta

Zastupitelstvo

Provozní záležitosti obce Vážení občané, v prvním čtvrtletí roku 2014 budeme opět žádat o dotace z  rozpočtu Jihomoravského kraje. V  případě spuštění předpokládaných dotačních titulů předložíme žádosti o dotace na následující akce: Výstavba nového chodníku, který bude navazovat na chodník probíhající kolem obecního úřadu směrem na Babice. Hlavním přínosem je bezpečný přechod přes hlavní komunikaci. Žádat budeme také o prostředky

Klub seniorů Vážení občané, chtěli bychom se s vámi podělit o zážitky z krásného předvánočního posezení, které se uskutečnilo v  Lukovanech 12. prosince 2013. V  15:30 pro nás přijel autobusem pan Vyhnalík a odvezl nás na místo určení. Tady na nás čekalo bohaté občerstvení, řízky, koláče, chlebíčky a milé přivítání.

4

Jak jsem již informoval, firma Ge-servis zahájí práce na obnově sadu. V první fázi proběhne kácení poškozených stromů a náletových dřevin. Kácení budou provedena po zamrznutí terénu. Dále zajistíme entomologický posudek dřevin, navržených ke  kácení. V  sadě musíme dle podmínek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky zřídit tzv. loggery. Loggery (broukoviště) jsou tvořeny kmeny zkácených dřevin a slouží pro původní hmyz. K  posezení nám hrál náš kamarád Pepa Smutný. Prožili jsme si nádherný závěr roku 2013. Kéž by těch setkání bylo víc! Nálada byla jako vždy prima. Ráda bych mezi nás pozvala další seniory. Přijďte se pobavit, nebudete litovat. Přeji vám hodně zdraví do nového roku. Za kratochvilské seniory Jindřiška Veselá

Kontrolní výbor Zápis o kontrole ze dne 17. 12. 2013 Předmět kontroly: Usnesení č. 167/2013 – prodej pozemku ( Klištinec Roman) Usnesení 168/2013 – Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Usnesení 170/2013 – Smlouva o dílo ( GE servis s.r.o.) Revitalizace sadu Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s GE servis s.r.o. Kontrola vymáhání poplatků SKO Výsledek kontroly: Veškerá výše jmenovaná usnesení byla splněna a nebyly zjištěny žádné nedostatky. Helena Hurtová Prosincové posezení klubu seniorů se tentokrát uspořádalo v Lukovanech ve sklípku u pana Vyhnalíka. Mnozí z nás zde byli poprvé a byli jsme velice překvapeni stylovým prostředím. Už ve vchodu na nás dýchla vánoční atmosféra umocněná nazdobeným voňavým smrčkem a výzdobou celého sklípku. Přivítal nás předseda našeho KS a po něm pan ma-


uskutečněné akce

Mikulášská nadílka 5. 12. 2013 nás v místním sále navštívil Mikuláš spolu se svými pomocníky. Účast dětí, které se těšily nejen na sladké dárečky, ale i na Mikuláše, byla hojná. Nikdo z  přítomných se čertů nebál a děti tak mohly vykládat krásné básničky a písničky, které se naučily nejen ve školce, ale i ve škole. Mikuláš a jeho pomocníci

rozdali dětem dárečky, poté si děti mohly zatancovat a zahrát oblíbené židličky. Kolem sedmé hodiny večer jsme se s potěšením na duši mohli rozejít do svých domovů a těšit se na přicházející vánoce. Chtěli bychom touto cestou poděkovat členům TJ Družstevník za výzdobu sálu, kterou nám zde ponechali. Usnadnilo nám to práci, neboť doba setkání s Mikulášem se nemůže vzhledem

k datu, kdy k  nám chodí, měnit. A jelikož to letos připadlo na čtvrtek, kdy jsme všichni v  práci, byli jsme rádi, že naše starost je hlavně o občerstvení a sál je nádherně vyzdoben. Členové SDH Kratochvilka přejí všem občanům hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2014. Ať je lepší, jak ten rok předešlý. Za SDH Lenka Šmídková

-jcjitel, který nás dokonce seznámil s velice zajímavou historií této stavby. K čemu všemu sklep sloužil, ať už jako sklad či úkryt za války. Kde byl původní vchod a co vše se muselo zrenovovat do dnešní podoby. Neopomněl poukázat na památky, kolem kterých jsme cestou projížděli: na kostel Sv. Václava, který je ze 13. století a je chráněnou kulturní památkou a také na bývalou tvrz.

Potom nás čekala zábava s hudbou, tancem, zpěvem a výborné pohoštění. Čas nám tak rychle utekl, že jsme zapomněli i na vánoční koledy, které jsme měli v plánu si zazpívat. Dík patří všem, kteří se o nás po celou dobu starali. Panu Smutnému za písně, kterými nás provázel celé odpoledne. Samozřejmě i  obsluze a kuchařům za občerstvení.

Loučili jsme se jen ztěžka, domů se nikomu moc nechtělo. Ale v nejlepším, jak se říká, se má končit. Těm, kteří nám na poslední chvíli onemocněli, přejeme brzké uzdravení. Věřím, že vánoční čas jste prožili v pokoji a do příštího roku si přejme především ZDRAVÍ. Helena Hurtová

5


uskutečněné akce

O pohár starosty obce Kratochvilka V sobotu 14. prosince 2013 se v  místním sále na Kratochvilce uskutečnil již třetí vánoční turnaj ve stolním tenise. Na zahájení se dostavilo 10 dospělých a  8  dorostenců. Naplánované dis­ciplíny, dvouhra mužů i  dvouhra chlapců, započaly dle herního programu. Turnaje se mohl zúčastnit každý, kdo měl chuť, sportovní obuv a sportovní náčiní – pálku. Ping pong je sport dynamický, vyžaduje jak pohybovou, tak i úderovou techniku. Na Kratochvilce se hraje pro radost a pouze rekreačně, proto bývá v  pozvánce na turnaj uvedeno, že je vhodný pouze pro neregistrované hráče. Bohužel se v průběhu hry při kontrole registrace u tří přespolních účastníků

-jc-

6

z Brna ukázalo, že jsou registrováni u BREST, proto byli také vyloučeni ze hry o ceny.

Další turnaj ve stolním tenise je naplánován na 23. 2., kdy se uskuteční 3. ročník Gamba Cupu.

Protože se sešlo sportovců méně než se očekávalo, závodníci stihli odehrát i čtyřhru a o to, kdo s kým a proti komu, se náhodně losovalo. Na dodržování pravidel dohlížel tradičně pan Dezidor Trnavský, kterému děkujeme za trpělivost i organizační schopnosti.

Jste srdečně zváni.

Občerstvení probíhalo po celou dobu turnaje. Poháry i medaile předával vítězům pan starosta Ing. Malý. Turnaj se konal pod záštitou TJ Družstevník, která z výnosů ze svých akcí zakoupila pro hráče dva nové pingpongové stoly. Poděkování patří také Josefovi Vaverkovi za to že poskytl sekt pro vítěze čtyřhry.

Výsledky turnaje: dvouhra chlapci: 4. místo Pokorný Adam 3. místo Zoblivý Michal 2. místo Kvarda Michal 1. místo Fajt Zdeněk dvouhra muži: 4. místo Vaverka Josef 3. místo Nehřivý Jaroslav 2. místo Hurt Jan 1. místo Vaverka Vojtěch čtyřhra 4. místo Pokorná – Trnavský 3. místo Wagner – Vaverka Viktor 2. místo Vaverka Josef – Zoblivý Michal 1. místo Hurt Jan – Hurt Robert Za TJ Katka Staňková


Výstava a ochutnávka vánočního cukroví u punče Rok 2013 je u konce. V době předvánoční jsme většinou všichni v  jednom kole. Nákup dárků, důkladnější úklid domácností, vaření, pečení – to vše je vyčerpávající. Proto TJ Družstevník děkuje všem občanům, kteří přišli 21. 12. 2013 na výstavu vánočního cukroví a svou přítomností nás velmi potěšili. Sál se plnil. Kdo nepřišel v  předstihu, ten postál. Upečené výrobky se začaly hromadit už před šestnáctou hodinou a bylo na co koukat. Odolat umně naaranžovaným dobrotám dokázal asi málokdo. Přítomní si mohli jimi vybrané kousky naskládat na připravené tácky a odnést na svá místa.

Mohli jsme si prožít pohodové a harmonické odpoledne. Beze spěchu ochutnat a vychutnat sladké vánoční cukroví. Součástí výstavy bylo kulturní překvapení, které si připravily šikovné kratochvilské děti. Na programu byl přednes básní, písničky, mažoretky, hra na flétnu i klarinet. Další kulturní vložku připravily dámy ze Zbýšova, které rozvlnily své boky a zatancovaly pár orientálních břišních tanců. Všem aktérům děkujeme za jejich zdařilá vystoupení. Připraveno bylo také karaoke, takže si hosté mohli poslechnout známé písničky v podání odvážných spoluobčanů. Vzorná obsluha za barem měla v  zásobě punč, pivo i  limonádu. Členky TJ rozdávaly všem přítomným

ženám brožurky s velkou spoustou svátečních receptů a kulinářských specialit, takže bylo možno sbírat inspiraci i nápady pro pečení na roky příští. Doufám, že jste si na naší výstavě odpočinuli a pobavili se. Odměnou pro pořadatele jsou spokojení hosté. A posezení u punče před koncem roku je zase odměnou pro občany od TJ. Je to takové malé poděkování všem, kteří se pravidelně účastní akcí pořádaných v  obci. Kdyby nebylo vás, neměla by naše práce smysl. Opakuji se, ale je to prostě holý fakt. Nezbývá mi než za TJ Družstevník Kratochvilka popřát všem občanům do nového roku 2014 pevné zdraví, hodně sil a úsměv na tváři ☺. Za TJ Katka Staňková

-jc-

7


KOŇSKÝ DŽÍNOVÝ BÁL a odpolední bazar pro všechny Program: 12.00 – 14.00

prezentace prodejců

14.00 – 19.00

BAZAR oblečení, sportovních i jezdeckých potřeb

20.0

koňský džínový country BÁL, pro koňáky i nekoňáky, v džínách i country stylu!

-?

Hraje: skupina SEVEŘI Pro Vaše mlsné jazýčky a vyschlé krčky: kuřecí a vepřové steaky náčelníka Picana poctivý kovbojský gulášek lívanečky s višněmi točená limonáda a pivečko víno, slivovička a další dobroty Vstupné: Bazar:

ZDARMA pro návštěvníky/kupující 150 Kč za prodejní stůl (v ceně vstupné na večer pro 1 osobu) 50 Kč a 10% z ceny poplatek za prodej sport. a jezd.potřeb na společném stole (max.10 ks/osoba) uzávěrka přihlášek prodejci 15.1. , platby na místě

Bál:

80 Kč

Rezervujte si místo včas! misa@equiteam.cz

8

sál Kratochvilka u Brna sobota 18. ledna 2014


MASOPUST Slavnostní zahájení masopustního veselí pod taktovkou TJ Družstevník Kratochvilka

začíná v sobotu 8. 2. 2014 v 9:00 hodin Srdečně zveme všechny občany na 4. masopustní průvod vesnicí

a také na večerní zábavu v 20:00 hodin Program:  průvod masek  tradiční vepřové pochutiny  zábava s tombolou  živá hudba

9


plánované akce

Domácí kosmetika Místní lidová knihovna Kratochvilka zve ženy (i odvážné zvídavé muže) na akci „Kosmetické pohlazení aneb povídání o výrobě domácí kosmetiky a parfémů.“ Termín: sobota 25. 1. 2014 od 16:00 v knihovně nebo v sále-dle zájmu. A s kým a o čem si budeme povídat?   O parfémech s  paní Petrou Posilovou, o výrobě domácí

Masopust neboli fašanky Zvyky v průběhu kalendářního roku se nesou v rozdílném duchu. Masopust neboli fašank je rozverný, veselý a nevázaný, provoněný pálenkou, nutnou pro zahřátí při celodenní obchůzce v mrazivém vzduchu. Je  to čas zabíjaček a lidového veselí. Masopust začíná 6. ledna svátkem Tří králů a vrcholí o  masopustním pondělí a  úterý čtyřicet dní před svátky velikonočními. Tehdy chodí obcemi nebo městy fašankový průvod masek, který končí masopustní zábavou. Posledním dnem tohoto období je Škaredá neboli Popeleční středa, začátek půstu. Masopustní dny tedy trvají až do doby, kdy končí nadvláda zimy a jaro je za dveřmi.

10

kosmetiky s paní Hankou Vízdalovou. Tématy jsou: výhody a omezení domácí kosmetiky, zdroje pro výrobu (ze zahrádek, z kuchyně a co lze najít na internetu). Budeme také vonět, zkoušet, poznávat. A na závěr nás čeká praktická ukázka – výroba pomády na rty. Kdo bude mít zájem o tento výrobek, tak si jej pak může zakoupit za 45,-Kč. Na akci je nutné se předem

přihlásit, abychom mohli odhadnout množství surovin na výrobu pomády. Hlásit se můžete do 15. 1. u vedoucí knihovny Alice Vašákové osobně nebo na tel. 731 522 367 nebo na mailu alice.vasakova@hotmail. cz. Dále se můžete přihlásit také přímo v knihovně. Vstupné 40,- Kč (zahrnuje drobné občerstvení a příspěvek na cestovné pro naše hosty).

Tučný čtvrtek 27. 2. 2014 Pravidlem bývá pestrý a bohatý jídelníček včetně masa, kdy se původně jedlo hlavně maso hovězí, jehněčí a zvěřina. Od 19. století stoupla obliba vepřových zabíjaček. Každý člověk si má na tučný čtvrtek dopřát piva a mastného jídla co snese, aby byl při síle po celý následující rok. K obědu se pravidelně podávala vepřová pečeně se zelím a knedlíky. Pivo teklo proudem (čím více, tím lépe).

Masopustní pondělí 3. 3. 2014

Masopustní neděle 2. 3. 2014 Masopustní neděli se také říkalo neděle taneční. Hned po obědě vyhrávali hudebníci na návsi a zvali tak k muzice do hospody. Hned jak dohráli, tak se začala otevírat vrata statků a dveře chalup a muži i ženy mířili k  hospodě, kde už na ně čekali muzikanti se svými nástroji.

Druhý den, na masopustní pondělí, se pokračovalo v tanci. To byl tzv. „mužovský bál“. Na takovou zábavu neměla svobodná chasa přístup a musela se spokojit s přihlížením. Masopustní úterý 4. 3. 2014 Masopustní úterek býval svátečním dnem s průvody masek, spoustou taškařic a  místních tradic, završený „pochováváním basy“, které symbolizuje konec veselí na nejbližších 40 dnů. Popeleční středa 5. 3. 2014 První den postního období a z  náboženského hlediska i připomínka pomíjivosti pozemského života. V tento den se naposledy konzumovaly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem. Dopoledne byla ještě povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což většinou byla


čočka s vejcem, sýr, chleba, vařená krupice, pečené brambory. Počátky masopustu a masopustních obchůzek je třeba hledat v předkřesťanském kultu zimního slunovratu.

Původně šlo o pohanské svátky - antické slavnosti, tzv.saturnálie, což je jeden z nejvýznamnějších a nejradostnějších svátků římského náboženství slavený na zimní slunovrat k poctě

Saturnově. Karneval tedy souvisí patrně s předkřesťanskými oslavami obnovy přírody na začátku jara. Z internetových zdrojů (wikipedie) upravila Katka Staňková

Akce mikroregionu Kahan v lednu 2014 Datum

Akce

Místo konání

1.–31. 1.

Lov na dírkách

Příbram na Moravě

11. 1.

Hasičský ples

Rosice

11. 1.

Novoroční večer s orientálním tancem

Zbýšov

17. 1.

Společenský ples

Říčany

17. 1.

Stužkovací ples gymnázia

Zastávka u Brna

18. 1.

Airsoft Combat

Zastávka u Brna

18. 1.

II. Dobročinný ples SRPŠ

Tetčice

18. 1.

Myslivecký ples

Zbýšov

18. 1.

Obecní ples

Příbram na Moravě

18. 1.

Sobotní cvičení pro dospělé

Rosice

19. 1.

Dětský maškarní karneval

Zbýšov

19. 1.

Divadélko před obědem

Rosice

21. 1.

Miroslav Donutil „Na kus řeči“

Zbýšov

22. 1.

Listování s Lukášem Hejlíkem

Rosice

23. 1.

Tvořivá dílna - Filmování

Rosice

24. 1.

Hasičský ples

Zastávka u Brna

24. 1.

Obecní ples

Vysoké Popovice

25. 1.

Obecní ples

Ostrovačice

25. 1.

Ples SDH

Zakřany

25. 1.

Pohádky z klubíčka

Zbýšov

25. 1.

Sportovní ples

Rosice

26. 1.

Karneval

Rosice

30. 1.

Lékařská přednáška

Zakřany

31. 1. Myslivecký ples zdroj: www.mikroregionkahan.cz, připravil Jakub Chupík

Lukovany

11


Kulturní přehled – Rosice a okolí Pozvánky na akce pořádané v lednu a začátkem února v Rosicích a okolí Přeji vám všem dobrý start do roku 2014. Ať vás celým rokem provází zdraví, štěstí, láska, spokojenost a příjemné okamžiky! Výstava rosické okamžiky 2.–31. 1. 2014 v  Městské knihovně v Rosicích Výstava fotografií Marcely Jelínkové s tématikou Rosic a okolí se uskuteční v prostorách městské knihovny. Hasičský ples 11. 1. 2014 KD Říčany K tanci a poslechu hraje RIO z Křenovic. Občerstvení zajišťuje Oldřich Klapal, prodej ryb Říčany. Pro účastníky zdarma autobus od kina Panorama - odjezd 18:30, 19:00, 19:30 do Říčan, odjezdy zpět do Rosic v 01:00, 02:00 a v 03:00. Bohatá tombola, v začátku večera taneční vystoupení. Zamluvení míst na tel.: 732 467  539. Vstupenka 40 Kč, místenka 110 Kč. Cestovatelské promítání CHILE 21. 1. 2014 Městská knihovna Rosice

V lednovém cestovatelském promítání nás po jihoamerickém Chile provede cestovatelka Eva Mičková. Začátek v 17:00 v Městské knihovně. Listování s Lukášem Hejlíkem 22. 1. 2014 Kino Panorama v 19:00 Scénické čtení nejnovějším thrillerem Dana Browna Inferno. Opět se setkáme s harvardským symbologem Robertem Langdonem, který se tentokrát ocitá v  samotném srdci Itálie, aby pomohl vyřešit záhadu, jež je pozoruhodně propojena s jedním z největších literárních děl všech dob - Dantovým Peklem. Při svém tajuplném poslání se Langdon musí střetnout s  neznámým, hrůzu nahánějícím protivníkem; proplétá se přitom nejen labyrintem florentských, benátských či istanbulských uliček, tajnými chodbami a skrytými komnatami, ale také labyrintem narážek a kódů. Jediná vodítka mu v jeho pátrání nabízí Dantova temná epická báseň - a čas přitom neúprosně pádí. Až uplyne, má dojít ke katastrofě, která navždy změní celý svět… Po pražském  představení

Dan Brown podepíše knihy, se kterými se projekt Lukáše Hejlíka vydá na celorepublikové turné. Účinkují Lukáš Hejlík (alternace Pavel Oubram) a Věra Hollá. Vstupné 90 Kč v předprodeji v kanceláři KIC, 110 Kč na místě, studenti a senioři 50 Kč. Sportovní ples VIII. 25. 1. 2014 v 19:00 KD Cristal, Rosice K tanci a poslechu hraje hudební skupina Šumichrást Malbohár.  Začátek v 19:00 v KD Cristal. Pořádají KK Slovan Rosice a KIC Rosice Karneval 26. 1. 2014 ve 14:00 v KD Cristal Akce pro děti s bohatým kulturním programem – soutěže, žonglování, tombola. Začátek ve 14:00 v KD Cristal, vstupné 40 Kč s maskou, 50 Kč bez masky. Pořádá Středisko volného času Rosice. Absolventský ples 7. 2. 2014 Společenský sál zámeckého kulturního centra Pořadatel: Základní škola Rosice

Inzerce Hledám ke koupi menší rodinný dům v Kratochvilce. Tel.: 773 568 099.

12


Kino Panorama Rosice

Program na leden a začátek února Rozkoš 9. 1. 2014 ve 20 hodin ČR 2013, režie: Jitka Rudolfová. Dr., 111 min., do 15 let nepřístupný, 100 Kč. Každá posedlost nás dříve či později dovede k zániku, pokud nad ní ztratíme nadhled, pokud se jí necháme uvláčet. Metallica: Through the Never – 3D 10. 1. 2014 ve 20 hodin USA 2013, režie: Nimród Antal. Hudební, 94 min., do 15 let nepřístupný, TITULKY, 140 Kč. Legendární americká kapela Metallica přináší na plátna kin zcela nový filmový zážitek. Hobit: Šmakova dračí poušť 11. 1. 2014 v 17 a ve 20 hodin USA 2013, režie: Peter Jackson. Dobrodružný, 161 min.,přístupný, ČESKÝ DABING, 100 Kč. Bilbo a společnost trpaslíků pokračují v cestě k Osamělé hoře, kde musí čelit největšímu nebezpečí v podobě draka Šmaka. Niko 2 12. 1. 2014 v 17 hodin FIN 2012, režie: Kari Juusonen, Jorgen Lerdam. Ani-

movaná komedie, 75 min., přístupný, ČESKÝ DABING, 90 Kč. Sobík Niko opět musí řešit své trable. Na cestě za svým bratrem ale potkává spoustu nových přátel, se kterými není nouze o legraci. Zpátky do ringu 12. 1. 2014 ve 20 hodin USA 2013, režie: Peter Segal. Spotrovní/komedie, 113 min., nevhodný do 12 let, TITULKY, 100 Kč. Dva vysloužilí boxeři (Sylvester Stallone a Robert De Niro) mezi sebou mají třicet let starý konflikt. Teď dostali pánové šanci srovnat skóre a utkat se v ještě jednom, úplně posledním zápase. Nymfomanka, část II. 16. 1. 2014 ve 20 hodin DEN 2013, režie: Lars von Trier. Drama/erotický, 110 min., do 18 let nepřístupný, TITULKY, 80 Kč. Všechno, kvůli čemu Triera milujete i nesnášíte, je v tom­hle filmu v kondenzované podobě. Nymfomanka se vám může líbit  a nemusí, ale musíte ji vidět. Show! 17. 1. 2014 ve 20 hodin ČR 2013, režie: Bohdan Bláhovec. Dokument, 68 min., přístupný, ČESKY, 70 Kč. Autentický, v mnohém překvapivý až šokující pohled do života teenagerské kapely 5Angels, která je de facto

Čerpáno z http://www.kic.rosice.cz , zpracovala Hana Pavlíčková

promyšlenou strategií, realizací byznys-plánu otce jednoho z andílků. Putování s dinosaury – 3D 18. a 19. 1. 2014 v 17 hodin USA 2013, režie: Neil Nightingale. Rodinný, 81 min., přístupný, ČESKÝ DABING,140/120 Kč. Zapomeňte na Jurský park! Teprve teď máte opravdu možnost stát se součástí světa, v němž vládnou dinosauři. Vlk z Wall Street 18. a 19. 1. 2014 ve 20 hodin USA 2013, režie: Martin Scorsese. Krimi/drama 179 min., do 15 let nepřístupný, TITULKY, 110 Kč. Ve dne vydělával tisíce dolarů za minutu. Noci prožíval tak rychle a naplno, jak jen mohl. Fascinující životní příběh finančníka Jordana Belforta – brilantní, zábavná autobiografie o chamtivosti, moci a výstřednostech, které si nikdo neumí představit. Něžné vlny 23. a 24. 1. 2014 ve 20 hodin a 25. 1. 2014 v 17 a ve 20 hodin ČR 2013, režie: Jiří Vejdělek. Komedie, 96 min., přístupný, ČESKY, 120 Kč. Nová komedie Jiřího Vejdělka, autora Žen v pokušení a Mužů v naději. Hobit: Šmakova dračí poušť – 3D 26. 1. 2014 v 17 a ve 20 hodin

13


kino Vejška 30. a 31. 1. 2014 ve 20 hodin ČR 2014, režie: Tomáš Vorel.  Komedie, 100 min., nevhodný do 12 let, ČESKY, 120 Kč.  Volné  pokračování  fi lmu  Gympl z roku 2007. Ledové království 1. a 2. 2. 2014 v 17 hodin USA 2013, režie: Chris Buck,  Jennifer Lee.  Animovaný,  109  min.,  přístupný,  ČESKÝ  DABING,  80 Kč.  Rodinná  animovaná  komedie na motivy příběhu Hanse Christiana Andersena. Paranormal Activity: Prokletí 1. 2. 2014 ve 20 hodin USA 2014, režie: Christopher  Landon.  Horor, 84 min., do 15 let nepřístupný, TITULKY, 110 Kč.  Nešmírujte  sousedy,  zvlášť  když u nich řádí temné síly.  Slavná  hororová  série  Paranormal Activity nabírá druhý dech. Sviňák 2. 2. 2014 ve 20 hodin VB 2013, režie: Jon S. Baird.  Krimi/komedie,  97  min.,  do 15 let nepřístupný,  TITULKY, 90 Kč.  S ko t sk ý   z kor u mp ova ný  policista  by  měl  vyšetřovat  vraždu,  ale  překáží  mu  vlastní  podivínství,  zvyk  zahrávat  si  s  kolegy  a  jeho  obliba v ženách. Film podle  předlohy Irvina Welshe. Rezervace vstupenek na tel. 732 718 678 nebo e-mailu kino@kic.rosice.cz

14

Kino Réna Ivančice Program na leden

KAPITÁN PHILLIPS ČTVRTEK 9. 1. ve 20 hodin USA/ Drama / Akční / Thriller,  titulky,  délka  134  min.  Vstupné:  80  Kč.  Hodnocení  90 % Režie: Paul Greengrass  MRŇOUSKOVÉ: Údolí ztracených mravenců SOBOTA 11. 1. a NEDĚLE 12. 1. v 17 hodin FRANCIE/  Animovaný  /  Rodinný,  dabing,  délka  80  min.,  vstupné:  110  Kč.  Hodnocení 85% Režie:  Hélène  Giraud,  Thomas Szabo  HUNGER GAMES: Vražedná pomsta SOBOTA 11. 1. v 19 hodin USA/ Akční / Thriller, titulky, délka 146 min., vstupné:  100 Kč. Hodnocení 82% Režie: Francis Lawrence  NĚŽNÉ VLNY ČTVRTEK 16. 1. a PÁTEK 17. 1. ve 20 hodin, SOBOTA 18. 1. v 18 hodin a ve 20 hodin, NEDĚLE 19. 1. ve 20 hodin ČR/  Komedie,  délka  103  min., vstupné: 120 Kč. Režie:  Jiří Vejdělek  LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ – pohádka NEDĚLE 19. 1. v 17 hodin USA/  Animovaný  /  Rodinný, délka 109 min., vstupné:  80 Kč. Hodnocení 82% Režie:  Chris  Buck,  Jennifer  Lee.  Předloha:  Hans  Christian Andersen 

PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ ČTVRTEK 23. 1. ve 20 hodin / PREMIÉRA USA/ Horor,  délka  90  min.,  titulky, vstupné: 110 Kč. Režie: Christopher Landon  ZPÁTKY DO RINGU SOBOTA 25. 1. ve 20 hodin USA/  Komedie,  titulky,  délka 115 min., vstupné: 90 Kč.  Režie: Peter Segal  VEJŠKA NEDĚLE 26. 1. v 18 hodin a ve 20 hodin ČR  /Komedie,  délka  110  min., vstupné: 110 Kč. Režie:  Tomáš Vorel st.  HOBIT: poušť

Šmakova

dračí

NEDĚLE 26. 1. v 10 hodin / Dabing Film  USA/  Nový  Zéland,  délka  161  min.,  vstupné:  90 Kč. Režie: Peter Jackson  JÁ, FRANKENSTEIN ČTVRTEK 30. 1. ve 20 hodin USA/  Australie/  Fantasy/  Scifi , délka 130 min., titulky,  vstupné:  120  Kč.  Režie:  Stuart Beatt ie REZERVACE: Telefonicky: 546 451 469, 736 601 631, 602 511 610 Email: postakinorena@ quick.cz

Čerpáno z htt p://kic.ivancice. cz/Kino.htm, zpracovala Hana Pavlíčková


knihovna

Místní lidová knihovna Zdravím všechny  kratochvilské  čtenáře  a  sympatizanty  knihovny.  Chtěla  bych  hned  v  úvodu  článku  poděkovat  všem,  kteří  si  vzpomněli  a  přišli  do  knihovny  zaplatit  své  příspěvky  na  rok  2014.  Možná  si  pak  díky  nim  (a  s  podporou  obce)  budeme  moct  koupit  nějaké  další  žádané  knížky. Koncem  minulého  roku  d o k o n č i l a   k n i h o v n i c e  Hana  Pavlíčková  katalogizaci  knih.  Byla  to  neskutečná  práce,  díky  které  se  teď  naši  čtenáři  dostanou  k  informaci  o  všech  knihách,  které  máme  na  regálech.  Do  katalogu  se  dosta-

nete nejlépe přes web Kratochvilky,  kde  najdete  odkaz  na Místní lidovou knihovnu  a na Katalog. Já Hance za její  práci moc děkuji.

co nejvíce  produktů.  Spíš  zjistíte,  co  všechno  si  můžete  „uvařit  nebo  umíchat“  sami  doma  s  využitím  běžně dostupných surovin.

V lednu  jsme  pro  vás  připravili  akci,  která  je  určena  spíše  pro  ženy:  Kosmetické  pohlazení  aneb  povídání  o výrobě domácí kosmetiky  a  parfémů.  Základní  informace o ní najdete ve zpravodaji  v  plánovaných  akcích.  Zde jen přidám pár dodatků  navíc. Rozhodně se nejedná  o ofi ciální prezentaci nějaké  kosmetické fi rmy. Obě ženy,  které jsme pozvali, jsou malovýrobkyně  a  k  téhle  své  aktivitě  se  dostaly  spíše  ze  zájmu a dělají ji myslím především pro radost. Nemusíte se tedy obávat „vymývání  mozků“ s cílem prodat vám 

I v  tomto  měsíci  bude  pokračovat  setkávání  dětí  v  kroužku  Makovice.  Většina  aktivit,  které  pro  ně  připravujeme,  je  asi  docela  baví-jen  to  přemýšlení  nad  některými úkoly někdy trochu  bolí...ale  zatím  jsme  to  vždycky úspěšně vybojovali  ☺

Bryčka života Alexandr Sergejevič Puškin (1799 - 1837) Ač bryčka těžký náklad mívá, docela lehce veze nás, na kozlíku se pousmívá, obratný vozka, šedý čas. Vsedneme do ní za svítání a hned nás jízda rozohní, jsme odvážní až pánbůh brání, voláme: Práskej do koní! 

V brzké  době  nás  také  čeká  obměna  knih  z  výměnného  fondu v Rosicích. Dáme vám  vědět, ale i do té doby máme  určitě co nabídnout. Těšíme  se na vás v knihovně.  Alice Vašáková

V poledne už je po kuráži a cesta příkrou stává se, vůz kodrcá a sem tam vráží, voláme: Zvolna, mamlase! Uhání bryčka víc a více, je večer, zvykli jsme si tam, na nocleh jedem dřímajíce a čas už koně žene sám. 1823, přeložil Emanuel Frynta Pro zpravodaj vybral Jan Liškař

15


Počtení ke kávě V této rubrice se mohou kromě našich pravidelných příspěvků objevit i ty vaše. Žijete přece také v  Kratochvilce, všímáte si věcí kolem sebe, jste s něčím spokojení a něco vám zase vadí... to vše může být obsahem

Horoskop Celý rok 2013 jsme pro vás připravovali charakteristiku jednotlivých znamení zvěrokruhu. Myslím, že této tématiky už bylo tak akorát. Abychom vás všemi těmi chrakateristikymi dále nemátli (ony totiž existují i znamení keltská, čínská, mayská a bůhvíjaká další), nabízíme na letošek jen jeden-souhr n ný-horoskop. Podle toho čínského máme nyní Rok dřevěného koně. Tak si přečtěte, co nás v něm všechny-bez ohledu na datum narození-prý čeká:  Rok dřevěného koně začíná 31. ledna 2014 a bude trvat do 18. února 2015. Kůň je svou povahou šarmantní, galantní a pozorný. Má smysl pro humor a dokáže pobavit celou svou společnost. Má rád přímé a upřímné jednání, praktický způsob práce a celkovou nezávislost. Je však velmi náladový a křivdy si v sobě nosí velmi dlouho. Rok koně se bude odehrávat přesně v duchu této tradice.

16

vašeho příspěvku. Nebo jste třeba byli na zajímavé akci a chcete ji doporučit ostatním, nebo jste sami tvořiví a píšete poezii nebo povídky, nebo jen prostě máte co říct... Pište nám, čím víc autorů bude zpravodaj mít, tím bude živější a čtivější a bude

nás všechny víc bavit.

Rok dřevěného koně bude rychlý, expanzivní a bujný. Prořítíme se jím cvalem. Odmění všechny s čestným smýšlením a smyslem pro disciplínu, neboť tu má kůň rád. Heslem roku 2014 bude týmová spolupráce. Pokud se chcete prosazovat, dělejte to v týmu, jinak nebudete tak moc úspěšní. Rok dřevěného koně se navíc báječně hodí pro cestování, večírky a společenské akce.

že štěstí přeje připraveným.

Kůň má rád úzké rodinné vztahy. Pokud se vrhnete do akcí se svou rodinou, může vám to přinést zajímavé výsledky a to nejen na poli osobních vztahů. V druhé polovině roku také bude čas na lásku. Kůň je velmi vášnivé znamení. Má cit pro romantiku, svádění, dokáže být velmi okouzlujícím partnerem. Co nás čeká v roce 2014? Rok koně bude rokem plným výzev. Při řešení problémů však nezapomeňte na praktičnost, přizpůsobivost a tvořivost. V tomto roce bude platit víc než kdy jindy,

Budeme také rádi za nápady, co byste ve zpravodaji rádi měli-pište nám nebo s námi o tom mluvte. Těšíme se na spolupráci. Za redakci Alice Vašáková

Dávejte si však pozor na to, abyste nepřecenili své síly. Pokud na něco nestačíte, nebojte se požádat o pomoc. Pro relaxaci je ideální strávit pár dní v přírodě. Užijte si jí, kdykoliv se vám podaří prchnout z přetechnologizované civilizace. V roce koně mohou na povrch vyplavat různá tajemství a temné stránky lidské povahy. Pokud však zůstanete upřímní a otevření ve svých citech, dočkáte se mimořádné odměny ve formě svobody a uzdravení. Ve vzduchu je navíc láska. Rok koně je mimořádně vhodným rokem pro to, aby váš romantický vztah postoupil na mnohem vyšší úroveň. Manželství uzavřená v tomto roce budou šťastná a velmi stabilní. Z www.cinskehoroskopy.cz čerpala Alice Vašáková


Vzpomínání Milí kratochviláci, přeji vám všem v novém roce 2014 hodně pohody, štěstí a hlavně zdraví, které je to nejdůležitější co máme. Stále na Kratochvilku vzpomínám a teď se mi vybavuje zima mého dětství a mládí. Jezdívali jsme na sáňkách z neslovského kopce a sázeli se kdo nejdál dojede. Někdy se to povedlo až skoro ke sloupům vysokého napětí pod křížkem. Tenkrát ještě nejezdilo tolik aut jako dnes. Neslováci zase jezdili z hlinského kopce a měli co dělat, aby to ubrzdili a nevlítli

BABSKÉ RADY v lednu Zima nám pomalu začne ukazovat svou sílu. A to se projeví i na zvýšeném počtu nachlazení, která často doprovází nepříjemný kašel. Tomu se dá předejít…. připomeňme si a využijme rad našich babiček: Česnekový extrakt Cca 25 stroužků česneku rozmačkat, vložit do litrové láhve, přidat vymačkanou šťávu ze dvou citrónů (citrón potlačuje nepříjemnou chuť samotného česneku) a dolít převařenou vlažnou vodou. Nechat stát v teplé místnosti cca 10 dní (česneková drť sedne na dno), pak přecedit, vrátit zpět do

někomu do vrat v zátočině od Ivančic. Prima jízda byla i z kopce na pastvě (sadu) až po Ovčačku. Potom byly Ameriky a nezapomenutelný Lamberťák. Tam měli kluci, kteří lyžovali, skokanské můstky a vjížděli až do Amerik a nazpátek zas do Lamberťáku. Zkrátka každý kopec i kopeček byl využit. A že jich na Kratochvilce je! Nesmím zapomenout ani na bruslení na rybníku, klouzačku, kterou jsme měli u rybníku a po zadečku i ve stoje sjížděli. Někdy se nás spojilo víc a skok do rybníka byl pěkný pád. Kluci hráprázdné lahve a uložit v ledničce. Při příznaku chřipky vypít 3 x denně zásadně po jídle malého frťánka. Preventivně stačí 1 x denně. Medový křen Křen nastrouhejte najemno a smíchejte ho s medem v  poměru 2 lžíce křenu se lžící medu. Užívejte 3x denně jednu čajovou lžičku. Chvíli po konzumaci pocítíte, že se vám “spouští rýma”, snadněji odkašláváte a lépe se vám dýchá. Cibulový sirup Nakrájejte 3 cibule na kolečka. Postupně je vrstvěte do nádoby a prosypávejte cukrem (nejlépe třtinovým). Nakonec přikryjte a nechte odstát. Za několik hodin pustí cibule šťávu, kterou

li hokej a že byli dobří víte z minulých zpravodajů. Každý večer se rybník zatápěl a klouzačka polévala, aby byl pěkný led. Taky se používaly grngále dvě brusle a deska. Ale dost už vzpomínání. Vím, že dnešní mládež v této zábavě pokračuje a využívá k tomu moderní sportovní nářadí. Jsem moc ráda, že život na Kratochvilce se takhle rozběhl a každý měsíc nedočkavě čekám na nový Zpravodaj, abych věděla, co je zase nového. Všechny vás srdečně zdravím! Zdenka Krejčová slijete do skleničky. Sirup podávejte při kašli několikrát denně po lžičkách. Majoránkový čaj s medem Zalijte 1 lžičku sušené majoránky 250 ml studené vody a přiveďte k varu. Odstavte a nechte louhovat přibližně 15 minut, poté přeceďte. Oslaďte medem, přidejte trošku citronové šťávy z čerstvého citronu a pijte po doušcích několikrát denně. Kolik Nových roků ještě oslavíme a kolik nových roků života nás tak ještě čeká? Lidský život  se neustále prodlužuje. Představa, že  lidé by mohli žít téměř neomezeně dlouho nebo aspoň dosáhnout věku jako bi-

17


počtení ke kávě blický Metuzalém (969 let) je však zřejmě nereálná.  Přesto podle časopisu Science za posledních 160 let roste průměrná délka života každých deset let o asi dva a půl roku. Máme slušnou šanci, že se dožijeme stovky. Pokud… Galgán obsahuje antioxidant r, který se nachází  především ve vinné révě a jeho pozitivní vliv na délku života je známý už dlouho. Antioxidanty chrání  organismus před tzv. oxidačním  stresem. Při něm v těle dochází k poškození různých struktur vlivem volných radikálů – látek, které jsou třeba pro fungování našeho organismu (uplatňují se např. v jeho obranyschopnosti), ale za určitých okolností mohou organismus poškodit. Najdeme je především v rostlinách. Velmi účinné jsou antioxidační vlastnosti rozmarýny a šalvěje, dále také oregána, tymiánu, hřebíčku, kurkumy, ovesné mouky. A co dalšího prodlužuje život? U všech je to omezený přísun potravy, u mužů život v manželství. ☺

Toulání

Vážení cestovatelé a milovníci toulání, tak jako v loňském roce i letos v roce 2014 bych rád pokračoval v  poznávání krás Jižní Moravy. Myslím totiž, že je ještě spousta míst, kam jsme se

18

Moudrost Východu pro dlouhý život V Číně je považován za historickou osobnost bylinkář a taoista, který zanechal tři základní pravidla, jichž se celý život držel: 1. Nikdy v životě nespěchej Vykonávej vše pozvolna, ber vše klidně a dopřej si tolik času, kolik potřebuješ. Své žáky nabádal, aby stále dbali na klid svého srdce. Měli i tiše sedět jako želva, chodit čile jako pták a spát tvrdě jako pes. 2. Vyhýbej se extrémním emocím Prudkým citovým bouřím by se měl člověk vyhýbat, především ve vyšším věku. Nic neokrádá tělo tak rychle o energii a nic tak nenarušuje harmonii vnitřních orgánů jako prudké citové výlevy. Ucpávají totiž tři stanice odstraňování jedů - ledviny, játra a plíce. 3. Cvič denně svůj dech Jedná se o dechové cvičení, které podporuje tok energií, zdraví a dlouhověkost. Délka a intenzita takového cvičení nejsou tak důležité jako pravidelnost. Posadit se, zaspolečně nepodívali. Bohužel nám v tomto období může počasí toulání trochu zkomplikovat, ale i za méně příznivého počasí se dá mnoho zajímavých míst navštívit a pokochat se jejich krásami. Protože jsem však v prosin-

vřít oči a soustředit mysl na svůj dech. Tělo se uvolní, zklidní, snažíme se vnímat kudy prochází každý náš nádech, poté následuje hluboký výdech. Předsevzetí do nového roku – slušnost především Pomalu a jistě se vytrácí slušnost mezi lidmi, i přáteli. Čím dál častěji se můžeme setkat s neurvalým vzájemným chováním ve společnosti, na veřejnosti i na úřadech a podobně. Společenské prostředí ztrácí ohleduplnost, slušnost, pokoru a úctu. Vezměme si každý za sebe několik rad slušného chování do vínku k Novému roku! – při pozdravu a konverzaci se usmívejte – využívejte přímého oslovení jménem – dívejte se lidem zpříma do očí, udržujte oční kontakt – věnujte lidem plnou pozornost a respekt – chovejte se přirozeně, uvolněně a klidně hovořte – vyhýbejte se negativismu připravila Kateřina Chupíková covém zpravodaji slíbil, že se s vámi v novém roce 2014 podělím i o několik zajímavých událostí, které se vztahují k historii naší obce anebo k jejímu blízkému okolí, rozhodl jsem se, že první číslo zpravodaje 2014 budu věnovat toulání po Jižní Mo-


ravě a to únorové zase slíbené historii naší obce. Lednové toulání tedy započneme v jednom z  menších mikroregionů na Jižní Moravě, a to v mikroregionu Pernštejn. Vznik mikroregionu se datuje k  30. 11. 2007 a patří do něho 8 obcí: Nedvědice, Černvír, Doubravník, Drahonín, Olší, Sejřek, Skorotice a Ujčov. Sídelním městem mikroregionu jsou Nedvědice. Mi k roreg ion leží na území obydleném již v období raného středověku. Kolem regionu byly hluboké lesy, průnik osídlení probíhal podél toků. Osídlení je přičítáno pánům rodu erbu zubří hlavy, pánům z Medlova, předkům proslulých Pernštejnů.  Jak je již z  názvu mikroregionu patrno, bude jistě díky šlechtickému rodu Pernštejnů bohatý na historii. První písemná zmínka z roku 1208 dokládá získání „doubravnického újezdu“ od olomouckého biskupství výměnou za dvě vesnice. V Doubravníku Medlovští zakládají rodinný augustiánský klášter doložený listinou z roku 1231. Hrad Pernštejn je písemně uveden v roce 1285 a jeho majitelé se v průběhu 14.–16. století stali jedním z nejvýznamnějších moravských a později i českých šlechtických rodů, který se zapsal do dějin Českého království. Rodový hrad Pernštejn, nazývaný „hradem hradů“ a také „mramorovým“, je považován za jednu z nejkrásnějších hradních staveb střední Evropy.

Pernštejn je také jedním z nejmohutnějších a nejlépe zachovalých hradů v České republice. Vlastní hrad tvoří na jižním podélném konci ostrohu komplex budov, většinou dvoupatrových, před kterými je v severním směru protáhlé předhradí s  nádvořími, hospodářskými budovami, hradbami a  branami. Celý areál je obehnán suchým příkopem. Pernštejnové ho vlastnili do roku 1596. Následně se na hradě vystřídala řada majitelů, z nichž významně ovlivnili jeho stavební vývoj především Lichtenštejnové, Stockhamerové a poslední majitelé Mitrovští z Mitrovic a Nemyšle. Památný tis pod hradem patří mezi nejstarší na Moravě. Hrad Pernštejn se vždy těšil veliké pozornosti návštěvníků a dodnes je tedy ideálním tipem na výlet. Střediskem panství byl Doubravník, v němž postavili Pernštejnové v letech 1535-57 mimořádně krásný kostel Povýšení sv. Kříže. Kostel byl postaven šlechtickým rodem pánů z Pernštejna ve stylu pozdní gotiky. Se  stavbou bylo započato roku 1535, vysvěcen byl olomouckým biskupem roku 1548. Je postaven z bílého mramoru a jeho renesanční kazatelna je považována za vysoce umělecké dílo. V kostele je hrobka pánů z  Pernštejna, od roku 1645, kdy ji za třicetileté války vyplenili Švédové, je prázdná. V přístavbě  z 19. století je hrobka hrabat Mitrovských.

Součástí kostela jsou vzácné barokní varhany od Jana Výmoly z roku 1760, které jsou památkově chráněné. Teprve počátkem dvacátého století - po postavení textilního závodu, rozšíření těžby i zpracování mramorů a od dvacátých let pak zavedení výroby elektromotorů - se rozvíjí někdejší podhradí hradu Pernštejna – městečko Nedvědice, které postupně získává střediskové postavení. V obci Černvír můžete navštívit kostel Nanebevzetí Panny Marie, který patří mezi nejpozoruhodnější stavební památky v České republice. Stojí na nejužší severní části skalního ostrohu nad řekou Svratkou, obklopen úzkým podkovovitým hřbitůvkem a prostranstvím před kostelem lemovaným ze západní strany prastarými lipami. Uvnitř se nachází vzácné řezbářské práce a  gotické nástěnné malby. Postaven byl pravděpodobně kolem roku 1228. Neméně významnou památkou je unikátní krytý dřevěný most přes řeku Svratku. Je dlouhý 35  m a  byl postaven v  roce 1718.  Nosná konstrukce je doposud téměř celá z  původního jedlového dřeva. Poblíž obce Skorotic ležela zaniklá ves Přibyslavice zasahující na katastr obce Osiky. Podle nalezených úlomků keramiky a železných předmětů lze soudit, že ves vznikla již ve 13. století a nejpozději v polovině 15.  století zanikla. Pověst praví, že obec se pro hříš-

19


ný život obyvatel propadla do pekla a pouze ze zbylé studny se v poledne ozývá zvon. V obci Litava se zachoval bývalý barokní zájezdní hostinec s  původní dispozicí z  r. 1734. V  okolí obce Kovářová se nacházejí zajímavé minerály (lepidolit, granát, magnetit atd.). Na návrší u Kovářové byl v roce 1924 nalezen několikakilogramový exemplář cínovce. V mikroregionu je i přírodní rezervace Sokolí skála, která se skládá ze tří částí – Na Skalách, Na Vinohradě a Na Bučině a má rozlohu cca 210 ha. Původně byla určena především pro ochranu vzácných rostlin lilie zlatohlávka (Lilium martagon) a tisu (Taxus baccata). Až do roku 1953 zde hnízdil sokol stěhovavý. Dnes na Sokolí skále hnízdí výr velký a je zde také možno potkat muflony. Roste zde mnoho vzácných a chráněných rostlin. Neméně zajímavá je i Hraběnčina vyhlídka, Habrová, Káčiny oblasti se vyznačují mrazovým a gravitačním rozpadem bítešských rul s  tvorbou mrazových srubů a kamenných moří. Převládají zde listnaté suťovité lesy s výskytem javoru klenu, jasanu ztepilého, buku lesního a habru obecného. Oblast je navržena jako součást Evropsky významných lokalit Natura 2000. Součástí mikroregionu jsou také skály, ve kterých se podle  místní pověsti skrýval zběh z napoleonských válek Rampiere, kterého zdejší lidé zásobovali jídlem, proto se zde říká „V Rampír-

20

kách“. Dále pak Trenckova rokle, která je krajinářskou perlou zdejšího údolí. Jedná se o krátkou, leč velmi strmou rokli, jejíž spádovou křivku překonává nevelký potok několika vodopády a kaskádami. V exponovaných úsecích kolem kaskád a vodopádů nechybí fixní lano a romantiku zdejšího prostředí dotváří trampský srub, připomínající svou nedostupnou polohou orlí hnízdo. Podle pověsti se v Trenckově rokli před vojáky císařovny Marie Terezie skrýval známý pandur baron Trenck (1711–1749), který se

měl zodpovídat za zlé skutky, jichž se dopustil. Tehdy prý mu do drahonínské skrýše nosil drahonínský stařeček Večeřa ovce, které panduři zabíjeli k jídlu. Ještě před tím, než baron místo opustil, měl v rokli zakopat naloupený poklad. Po zatčení zemřel na Špilberku a bez hlavy je pohřben v kapucínské kryptě v Brně. Lednové toulky končí, ale jistě mi dáte za pravdu, že Pernštejnsko je zajímavý region, který určitě stojí zato navštívit. Napočtenou příště. Luděk Klouček

foto: Luděk Klouček


21


Poslední slovo Tak jsem přemýšlela, co vám tak popřát do  začínajícího  nového  roku.  Jenže...co  originálního  by  tak  mohlo  udělat  radost  všem  občanům Kratochvilky? No, třeba bych vám  mohla  popřát,  aby  přes  naši  obec  nevedla  objízdná trasa pro veškerou dopravu při budování v okolních obcích. Nebo aby se naši  zastupitelé a aktivisté z řad občanů i nadále  vydrželi o nás starat, i když z toho skoro nic  nemají. Nebo aby na jaře bylo počasím jaro,  v létě léto, na podzim podzim a v zimě radši  nesněžilo a nemrzlo. Nebo...nevím co ještě. Přáni k novému roku vlastně často moc originální nebývají. Já jsem letos dostala takové  jen jedno (bylo to lákavé přání dělat i v novém  roce  chyby).  Ale  i  ta  obvyklá,  tradiční  přání  člověku  mohou  udělat  radost.  I  když  mě někdy mrzí, že si na mě lidi vzpomenou  jen jednou za rok a to díky tomu, že mě mají  v seznamu čísel v mobilu.  Zkusila jsem na to jít jinak. Vzala jsem zavděk  tradičními  hodnotami  a  tím,  co  si  lidé  asi  tak  říkají  nejčastěji.  Ale  pojala  jsem  to  zodpovědně  a  pokusila  se  zjistit,  cože  si  to  vlastně přejeme. Internet mi byl průvodcem  zábavnějším,  než  bych  čekala.  Nabízím  jen  výtažek z toho, co o zdraví, štěstí a lásce říká  encyklopedie  Wikipedie.  Posuďte  sami,  cituji: Světová  zdravotní  organizace  (WHO)  defi nuje zdraví  jako  „stav  fyzické,  psychické,  sociální  a  estetické  pohody”.  Tedy  nejedná  se  jen  o  absenci  nemoci  nebo  vady.  Přestože  toto  je  užitečná  a  přesná  defi nice,  dá  se  považovat za idealistickou a nerealistickou.  Podle této defi nice WHO se dá klasifi kovat  70–95 % lidí jako nemocných“. Konec citátu.  Já  tedy  doufám,  že  na  Kratochvilce  je  procento zdravých lidí podstatně vyšší ☺ Jdeme  dále-tady  už  to  začalo  být  zajímavé.  Dovedete  si  představit,  co  internet  udělá  s heslem štěstí? Skoro by se zdálo, že není-li  člověk  šťastný,  tak  jen  proto,  že  neumí 

22

správně klikat  ☺  Ale  zůstaňme  u  Wikipedie:  „Štěstí a šťastný se používá ve dvou odlišných významech či souvislostech: 1. jako  vnější  příznivá  událost  nebo  okolnost, často nahodilá a nezasloužená: „mít  štěstí“, „udělat štěstí“; 2. jako  blaženost,  vnitřní  pocit  radostného  a více méně trvalého vyplnění: „být šťastný“, „mít šťastnou povahu“. Konec citátu. Přeji vám v roce 2014, aby těch  nahodilých  událostí  bylo  tak  akorát,  aby  si  jich  člověk  dokázal  všimnout  a  také  se  z nich radovat.  A  to  nejlepší  nakonec.  Se  zadaným  heslem  láska se opravdu rozpoutalo hotové internetové  šílenství.  Můžete  se  dočíst  o  tom,  kdo  koho proč jak miluje, můžete využít služeb  různých  seznamek,  můžete  si  proklikat  stránky  celebrit  a  dozvědět  se,  že  láska  je  všude kolem nás. Můžete se ale také vážně  zamýšlet nad tím, co v našem životě je hodno lásky a že když ji dokážeme cítit, uspokojujeme  svou  důležitou  vnitřní  potřebu.  No  a  defi nici  vám  nemůžu  zůstat  dlužna.  Co  kdybyste  pak  nepoznali  lásku,  když  se  vám do vašich životů nachomýtne?  „Láska  je  pojmenování  pro  silnou  emoci  či  vztah  vyjadřující  hluboké  osobní  zaujetí  a náklonnost k subjektu lásky. V českém jazyce  však  toto  slovo  může  nabývat  mnoha  významů.  Označuje  se  jím  především  důležitý  osobní  vztah  dvou  lidí,  ale  také  například  patriotismus  (láska  k  vlasti),  nebo,  v  náboženském  pojetí,  samotná  podstata  veškerého bytí.“.  No tak vidíte. Teď už přesně víte, co vám to  vaši  blízcí  vlastně  přejí.  A  já  se  k  tomu  už  jen připojuji. A přidám jednu dobrou radu:  nehledejte  zdraví,  štěstí  ani  lásku  na  internetu.  Koukněte  se  kolem  sebe  a  do  sebe,  určitě tam jsou.  Dobrý rok 2014 vám přeje Alice Vašáková


Rok 2013 na Kratochvilce

-jc-

-jc-

-jc-

-jc-

-jc-

-jc-

Helena Hurtová


foto: Jiří Čermák

Kzleden2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you