Page 1

foto –jcermak–


-jc-

Bourání družstevní váhy

-jc-

Opravy místní vozovky -jc-

Sportovní den

-jc-

Rekonstrukce pódia

-jc-

Setkání Klubu seniorů

-jc-

… a zábava


Vážení spoluobčané, jak už víte, prezident republiky vyhlásil termín voleb do obecních zastupitelstev na pátek 5. října a sobotu 6.  října 2018.

Obsah Oficiality z obecního úřadu

4

Rozhodli jsme se sestavit kandidátku jako Sdružení nezávislých kandidátů s názvem Kratochvilka 2018–2022 v tomto složení:

  zastupitelstvo

4

  provozní záležitosti

4

1. Ing. František Malý

68 roků, starosta

  spolky

5

2. Jiří Vozdecký

41 roků, vedoucí výroby

3. Luděk Klouček

43 roků, osoba samostatně výdělečně činná

Uskutečněné akce

6

4. Helena Hurtová

54 roků, administrativní pracovnice

5. Ing. Michal Zoblivý

Plánované akce

12

 Kahan

12

Čtení ke kávě

13

47 roků, manažer

  Babské rady

13

6. Martin Vašák

53 roků, osoba samostatně výdělečně činná

  Obrázky z dějin

16

7. Jakub Chupík

24 roků, vedoucí oddělení

  Z historie slov

20

8. Petr Nedoma

25 roků, kuchař

  Recept

21

9. Michal Zoblivý

21 roků, student

  Co to je, když…

22

  Ptačí tajenka

24

 Poezie

26

Poslední slovo

29

Pro podání kandidátky je třeba podpisu nejméně 33 našich občanů na Petici voličů. Požádali jsme o spolupráci všechny tři naše spolky a tím byl získán dostatečný počet podpisů. Děkujeme všem, kteří nám takto vyjádřili svou podporu. Pokud chce ještě někdo svůj podpis připojit, může tak učinit na petiční listině uložené na obecním úřadu. Rozhodující ale bude vaše účast a podpora volbou v říjnu. Pokud budeme zvoleni, chceme navázat na činnost dosavadního zastupitelstva a pro další zkvalitňování života našich občanů se zaměřit na tyto základní oblasti: •

rozvoj obce a dokončení rozpracovaných projektů

profesionální chod obecního úřadu a výkon státní správy

meziobecní vzájemně prospěšná spolupráce na úrovni regionů a společných organizací

Kratochvilský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku Tiskne se pro obec Kratochvilka. MK ČR E 21096 Vydává Obec Kratochvilka, Kratochvilka 7, 664 91 Ivančice IČ: 00488186 Zpravodaj je neprodejný. ČE RV E N EC A SR PE N 2018; Datum vydání: 9. 7. 2018 Šéfredaktor: Ing. František Malý Příspěvky, ohlasy a dotazy zásílejte na E–mail: obec@kratochvilka.cz Uzávěrka příštího čísla je 24. 8. 2018 Fotografie: Jiří Čermák (-jc-) Grafická úprava a sazba: Jan Čermák Tisk: Coprint s.r.o.


OFICIALITY Z „OÚ“ Věříme, že bude pokračovat vynikající

krétní volební program na příští volební

spolupráce s celou řadou našich spoluob- období, do kterého můžeme zapracovat čanů zapojených ve výborech, komisích,

i vaše případné realizovatelné podněty

a především v našich spolcích, ať už jsou

a návrhy.

to sportovci, hasiči, a nebo senioři. Jejich

Přeji všem krásnou dovolenou, dětem

činnost budeme samozřejmě všestranně

prázdniny a děkuji vám za dosavadní

podporovat, tak jako doposud.

podporu a spolupráci.

V příštím zpravodaji zveřejníme náš kon-

Informace ze zasedání Zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce proběh-

Ing. František Malý, starosta

Knihovna Kratochvilka informuje: Květinový den

lo v pondělí 25. 6.  2018 v budově obecního úřadu. Zahájeno bylo standardně v 18 hodin. V průběhu jednání Zastupitelstvo schválilo návrh smlouvy na přípravu jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení na akci rekonstrukce místních komunikací. V  bodě Různé Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č 5/2018. Na závěr pan starosta poděkoval občanům za účast a pozval je na zasedání Zastupitelstva, které se uskuteční na konci července 2018. Vážení občané, přeji vám klidné a pohodové léto, samé pozitivní zážitky z vašich dovolených, a hlavně žádné úrazy. Ing. Michal Zoblivý, zastupitel

4

Dne 16. 5. 2018 se v naší obci uskutečnila veřejná sbírka Ligy proti rakovině. Akce proběhla pod záštitou Knihovny Kratochvilka letos již pošesté. Díky vám se podařilo vybrat částku 7 763,- Kč. Zakoupením kytičky jste přispěli na dobrou věc. Rovněž děkujeme dobrovolníkům za pomoc s  organizací celé sbírky. Byli to Petr Nedoma, Dita Jeřábková, Michal Zoblivý, Kristýna Kloučková, Lenka, Eliška a Ema Šmídkovy. Za knihovnu Jitka Nováková


Zásah Jednotky SDH Kratochvilka

Úklid padeného stromu na silniční komunikaci mezi Kratochvilkou a Neslovicemi zajišťovali: Robert Šmídek, Roman Jašek, Pavel Jašek, Michal Zoblivý ml., Jakub Chupík, Jiří Peška a Mirek Císař. Dále přijeli členové HZS Rosice. Situaci obhlédli a zjistili, že naše jednotka vše zajistila a není potřeba jejich další přítomnosti. Zásah trval cca 15 minut. V tomto přípa-

25. 6. 2018 jsme měli první výjezd toho-

dě nešlo o požár, jen technickou pomoc, ale i tak byla naše pomoc potřeba a my

to roku. V 17:04 hod přišla kratochvil-

mohli využít motorovou pilu, kterou

ské jednotce SMS o hlášení technické

nám zakoupila obec. Za SDH Lenka Šmídková

pomoci.

Diakonie Broumov

vede nás k tomu především i to, že když

I letos proběhla sbírka pro diakonii Brou-

si pro tyto věci přijedou, je to bohužel

mov. Nemůžeme říct, že by se vybralo

v době, kdy jsme všichni v práci, je pro-

málo pytlů, které jste vyřadili během do-

blém s naložením na auto, a v hasičské

mácího úklidu, ale vzhledem k tomu, že

zbrojnici není možnost dlouhodobého

většina občanů je již zvyklá vyhazovat

uskladnění. Přece jen do kontejneru je

pytle do připraveného kontejneru ved-

možnost vhození, kdykoliv potřebujete,

le hasičky, jsme se rozhodli tuto sbírku

a i zde je to pro dobrou věc.

ukončit.

Za letošní sbírku děkujeme všem, kteří

Tímto vám tedy chceme oznámit, že sbír-

přišli a podpořili tak ty, kteří potřebuji

ka potřebných věcí byla poslední.

pomoc druhých.

Omlouváme se za ukončení sbírky, ale

Za SDH Lenka Šmídková

5


POHÁDKOVÝ LES

-jc-

Letos vyšel pohádkový les na neděli 3. června. Počasí nám přálo a mohli jsme tak obsadit Kratochvilku pohádkovými postavičkami. Letos jich bylo celkem 12, a  to: Nechuť z  pohádky V  hlavě, Příšerákovi, Trollové, Spongebob, Mimoň, Pipi dlouhá punčocha, Máša, Zvonilka, Včelka Mája, Perníková chaloupka, Simpsonovi a jako poslední zvířátka z Madagaskaru.

s dětmi jsme prožili krásné pohádkové

Dětí přišlo celkem 64, což je krásné na tak

odpoledne.

jen, že k nám do pohádky přišli místní,

ganizací, a také těm, kteří se dobrovolně

ale i spousta dětí přespolních. Všichni si

a s radostí převlékli do kostýmu a vstou-

malou vísku, jako je Kratochvilka. Ne- Děkujeme všem, kteří nám pomohli s or-

úkoly užili a i na nafukovacím hradě si zaskákali. Vrátili jsme se do dětských let a spolu

pili tak s námi do pohádky. Za SDH Lenka Šmídková

ZA KOSTKOU CUKRU

H. H.

Zájezd KS Kratochvilka 5. června se členové KS a jejich přátelé z okolí vypravili na další z  poznávacích zájezdů. Tentokrát naše první zastávka byla ve městě, kde vznikla první kostka cukru. Město Dačice i zámek dosáhlo rozkvětu

za rodu Dalbergů. Jeden z rodu byl spo- V  roce 2012 proběhla rekonstrukce místluzakladatelem cukrovaru. Tento rod ne- ností, a tak jsme si mohli prohlédnout chal zámek přestavět klasicistně. Zámek

reprezentační i soukromé pokoje, jak to

obývali až do roku 1940, kdy zemřel po-

bývalo za Dalbergů.

slední z rodu, a tak ho zdědili Salmové,

Někteří prošli zámeckou zahradu, jiní se

kterým byl však v roce 1945 zabaven.

vydali na prohlídku náměstí a společný

V roce 1949 byl zpřístupněn veřejnosti.

oběd jsme si užili v hotelu Dyje.

6


Následně jsme se vypravili do Slavonic. Ti, kteří toto město, které je na pomezí

H. H.

Čech, Moravy a Rakouska, již navštívili, si ho rádi připomněli, a ti, kteří zde byli poprvé, žasli nad krásou náměstí se spoustou goticko-renesančních památek. Domy jsou zdobeny sgrafity a nejrůznějšími malbami. Náměstí Míru jsme si prohlédli ať už u kávy, či zmrzliny a následovala poslední prohlídka.

zájem, může tu i přenocovat v některém

Zámek Valeč, který dlouhá léta chátral, se

z historických pokojů. O ceně raději nebu-

dočkal oprav. Prošli jsme dobově zařízenými pokoji, ať už zemanskými, královskými, salónky, knihovnou i sklepením. Úžasné malby na stěnách i stropech nás

du referovat. Vy, kteří sledujete Šlágr, tak i v jednom ze salonků se natáčel některý ze svátečních dílů.

uchvátily stejně jako květinová výzdoba. A počasí? Jako na objednávku. Co víc si Zámek obklopuje park se sochami i bylinpřát, snad jen těšíme se na další zájezd kovou zahrádkou. Nachází se zde wellness centrum, pořá- a můžeme již přemýšlet, kam to bude. dají se zde různé konference, a kdo by měl

Za KS Hurtová Helena H. H.

7


-jc-

-jc-

TJ KRATOCHVILKA – SPORTOVNÍ DEN 2018 Každý den se probouzíme s určitou vizí,

a občerstvení, aby mohly doplnit své síly

jak strávíme den. V sobotu 16. června 2018

v průběhu přesunů mezi stanovišti, a také

zněl plán také jasně – uskutečnit sportov- plánek co, kde a jak (15 stanovišť včetně ní den pro děti. Nachystat sportovní sta- jednoho odpočinkového s malováním na noviště a posezení na place a jeho přileh- obličej – opět zdarma). Po hromadném lém okolí, zásobit zázemí baru občerstve-

focení a oficiálním zahájení se dopoled-

ním a nápoji, připravit si barvy na obličej

ne odstartovalo. Děti se snažily, s vervou

i promítání pro děti jsme zvládli dokonce

skákaly, soustředěně mířily, jezdily na

v předstihu a od devíti hodin jsme začali vyhlížet „závodníky“. Příchozí se trousili

kole co nejpomaleji, nebo naopak, a to

přesně tak, jak to disciplína vyžadovala. nenápadně a velmi pozvolna. Před desá- A protože s nadšením jde všechno líp, tou bylo přítomno 26 registrovaných dětí, tak nám děti velmi brzy došly… Zůstali

rozdělených dle věku do čtyř kategorií.

Soutěžit mohli i ti nejmenší z nejmenších, třeba s odrážedlem nebo koloběžkou.

jsme na stanovištích opuštění. Tolik energie a chystání vniveč? Ani náhodou. No, ano. Začali jsme se rozhlížet kolem doko-

Již tradičně se neplatilo startovné. Děti

la, kdo by mohl zaplnit prázdná soutěž-

dostaly při registraci kupon na nápoj

ní místa. Přemlouvali jsme k závodění

8


přihlížející dospěláky, rodiče i prarodiče.

Neplánovaně i 5. kat. (15 let a výše) – -jc-

Nepřebírali jsme a s radostí vítali každé- 1. Luděk Klouček, 2. Tomáš Hrubý, ho zájemce. Počet soutěžících se navýšil 3. Jirka Vozdecký o dalších jedenáct lidiček a my založili

pátou kategorii…

Sportovní den jsme pořádali již popáté

Pauza potřebná k sečtení výsledků a vy- a letos evidujeme účast nejnižší. hodnocení byla vyplněna řízeným zaklá- Zde je přehled z uplynulých ročníků:

dáním ohně za asistence kratochvilských a říčanských hasičů. Po založení menšího

požáru došlo k uhašení a také na rady, jak (ne)hasit a čeho se vyvarovat. Hřebem této chvíle byla výroba mýdlové pěny a noření se dětí do této bublinkové

2014 – 56 dětí 2015 – 38 dětí 2016 – 51 dětí 2017 – 40 dětí 2018 – 26 dětí

hmoty.

Nabídli jsme dopoledne plné pohybu

To, co začalo ostýchavým a nesmělým

a sportovních aktivit. Bohužel se naše na-

osaháváním, skončilo absolutním vymácháním téměř všech dětí bez rozdílu věku. Jó, byla to jízda.☺ Udělení medailí, diplomů a cen proběhlo kolem druhé hodiny. Děti, které se nepo-

bídka nesetkala s požadovanou poptávkou. Z  médií na nás útočí zprávy o tom, jak české obyvatelstvo strádá, co se pohybu týče, a jak si národ dopřává a obezita

stavily na stupínky vítězů, si odnesly di- vesele bují a roste. plom upomínkový a s ním řadu odměn za Proto děkujeme všem rodičům, kteří pošikovnost i účast.

hyb podporují a své děti přivedli.

1. kat. (do 4 let) – 1. Matyáš Hrozínek,

Děkujeme také všem soutěživcům za

2. Beátka Gajdošová, 3. Adam Číž

úžasné výkony a spolupráci. Díky patří

(dětí v kategorii celkem 5)

SDH Kratochvilka i SDH Říčany, organi-

2. kat. (5–7 let) – 1. Petr Vozdecký,

zátorům TJ Kratochvilka i všem pomáha-

2. Petr Hruška, 3. Barča Gajdošová

jícím („obsluhujícího personálu“ kolem

(dětí v kategorii 5) 3. kat. (8–10 let) – 1. Míša Syrovátková, 2. David Špunda, 3. Monika Penčáková (dětí v kategorii celkem 9) 4. kat. (11–14 let) – 1. Filip Chupík, 2. Veronika Jašková, 3. Ondra Penčák (dětí v kategorii celkem 7)

stanovišť, za barem nebo stojícího poblíž a připraveného ku pomoci bylo 28). Užijte pohodové léto s nezapomenutelnými zážitky a šťastným koncem ☺. S přátelským pozdravem za TJ Katka Staňková

9


KONČÍ ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 V MŠ KRATOCHVILKA Měsíc červen byl pro nás pestrým za- osvětlenou cestu k pokladu. Poté nechykončením školního roku. Olympijský rok v Mikroregionu Kahan nás přivítal začátkem června na Zastávce u Brna, kde jsme soutěžili v běhu, skoku, hodu a společné štafetě. I když jsme žádnou medaili nevy-

běla pyžamová párty, polštářová bitva nebo palačinková večeře. Děti byly úžasné a náš první spací den zvládly všechny na jedničku. Zahradní párty s rodiči

hráli, soutěžení v nás podpořilo chuť ke

a rozloučení se s dětmi, co odchází do

sportu a zanechalo nadšení z dosažených

Neslovic, bylo v duchu soutěžení a užití si

výsledků.

posledních společných chvil s kamarády.

Dalším dobrodružstvím byl pro nás celodenní výlet směrem k Zakřanům, kde pro osvěžení nechybělo koupání nebo oběd v přírodě. Velkým potěšením bylo pro

Tímto přejeme všem dětem krásné prázdniny a těšíme se v září na viděnou. Za Mateřskou školu na Kratochvilce

děti spaní ve školce. Světlušky, které nás

paní učitelky Veronika Vítová,

celým večerem provázely, nám nechaly

Martina Svobodová a Marta Penčáková

10


ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 ZŠ a MŠ Neslovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, oznamuje, že zahájení nového školní roku 2018/2019 proběhne: Pro děti MŠ v pondělí 3. září 2018 od 6:30 hod. do 16:00 hod. Pravidelný provoz bude v tento termín zahájen ve všech třech třídách mateřské školy. 1. třída MŠ: Neslovice, Hlavní 246 2. třída MŠ: Neslovice, Školní 93 3. třída MŠ: Kratochvilka 7 Pro žáky ZŠ Neslovice v pondělí 3. září 2018 od 8:00 do 9:00 hod v jednotlivých třídách

Provoz školní družiny začíná pro předem přihlášené děti v pondělí 3. 9. 2018 od 9:00 hod do 17:00 hod Děti můžete přihlásit u vedoucí vychovatelky ŠD od středy 29. srpna do pátku 31. srpna od 8 hodin do 15 hodin v  základní škole Neslovice, Hlavní 71 (tel. 739 031 771, 607 188 042) nebo na schůzce rodičů 1. třídy a přípravné třídy ve čtvrtek 30. 8. v 16:00 hod. Provoz školní jídelny začíná pro předem přihlášené děti v pondělí 3. září 2018. Přihlásit žáky ke stravování můžete u vedoucí stravování p. Kučové: • od pondělí 27. srpna do pátku 31. srpna

od 8:00 do 11:00 hodin Žáci 1. – 5. ročníku se sejdou ve svých třídách s třídními učiteli, dostanou učebnice, • od 13:00 do 15:00 hodin v  kanceláři pracovní sešity, rozvrh a veškeré informaškolní jídelny (tel. 546  413  499 nebo ce ohledně nového školního roku. 739 575 945). Žáci si přinesou první den aktovky. Stravování i pobyt ve školní družině Účast rodičů mladších žáků vítána. je vždy nutné nahlásit nejpozději den Školní budova bude pro žáky otevřena předem. od 7:15 hod. (Podrobnější informace o organizačních Žáci přípravné třídy ZŠ záležitostech školního roku 2018/2019 se sejdou v ZŠ Neslovice – třída ve druhém poschodí do 8:00 hod. Od 9:30 do 11:00 hodin – pobyt venku, 11:15 oběd, poté možný pobyt ve školní družině do 17:00 hod.

budou na stránkách školy v posledním srpnovém týdnu – www.zsneslovice.cz ) V Neslovicích 24. června 2018 Mgr. Lenka Odehnalová, ředitelka školy

11


CO SE DĚJE V REGIONU červenec a srpen 2018 KRATOCHVILKA 18. 8. Nohejbalový turnaj, hřiště BABICE U ROSIC

VYSOKÉ POPOVICE

3. 6. • Den dětí, na návsi LUKOVANY

9. 6.Letní • Sportovní děti v rámci dne dětí, 16. 8. kino,odpoledne hřiště upro školy

14. 7. Letní kino, areál pod KD KRATOCHVILKA • Den dětí, 11. 2.8.6.Letní noc,hřiště areál pod KD

• Krojovaný den hudby s hudbou Galáni, 18.16. 8.6.Hody, hodová zábava, hřiště u školy

2. 6. • Taneční rockový večer legend, hřiště

16. 6. • Sportovní den, hřiště ROSICE 11. 7. Letní kino, zámek LUKOVANY • Den dětí, fotbalové hřištěna Trojici 21.1.7.6.Tancehraní, plácek 22. 6. • Branný závod pro děti 21. 7. Setkání pivovarů 13. ročník, zámek OSTROVAČICE 27. 7. Country letní noc s kapelou Smolaři, 9. 6. • Dětské hody, hřiště za sokolovnou závodiště u Moravského Plynostavu 28. 7. Vozatajské závody, závodiště u MoPŘÍBRAM NA MORAVĚ 2. 6. • Dětský sportovní den, fotbalové hřiště ravského Plynostavu 29. 7. Sběratelská burza, zámek ROSICE 8. 8. Letní „ Tátova volha“, 3. 6. • Denkino dětí s Kašpárkem v rohlíku,Starý nádvořípivovar zámku 7. 6. • Letní kino – Největší showman, areál koupaliště 24. 8. Vernisáž výstavy Zóna Z, Starý pivovar 12. 6. • Listování: Ztraceni v čase, zámek 16.8. 6. – • Zero Zámeckéděl kulturní centrum ze 24. 26. waste, 8. Výstava výtvarníků 22. 6. • Podvečerní farmářský trh, zámek Zbýšovské, Starýburza, pivovar 24. 6. • Sběratelská zámek 24. 8. – 26. 8. Městské slavnosti, zámek ŘÍČANY U BRNA 26.2.8.6. Letní farmářský trh, zámek • Sportovní odpoledne – Soptík, areál koupaliště 16. 6. • Závod v orientačním běhu, areál koupaliště

ŘÍČANY U BRNA 23. 6. • Letní kino, areál koupaliště 24. 6. • Tour de Veveří 20. 7. Letní kino, koupaliště 30. 6. • X-triatlon, areál koupaliště 30.7. 6. Letní • Výstava králíků, holubů, drůbeže a okrasného 28. noc se skupinou Sagitta, hřiště ptactva, ZO ČSCH 4.30. 8. 6.Samuel Mok – kytarový koncert, kostel • Den obce Říčany, Marečkova louka 30. 6. • Letní noc, fotbalové hřiště 26. 8. Dětský den – rozloučení s prázdninami, koupaliště TETČICE

27. 7. Letní kino, hřiště u školy ÚJEZD U ROSIC hřiště hřiště

31. 8. Letní kino, hřiště u školy

VYSOKÉ POPOVICE

ZAKŘANY 29. 6. • Letní kino, hřiště

21. 7. Letní noc, náves před OÚ

ZAKŘANY

11.10. 8. 6.Předpouťová před OÚ • Pohádkový les,zábava, les Zakřany 12. 8. Zakřanská pouť, náves před OÚ ZASTÁVKA 2. 6. • Hasičské závody, Den dětí,

ZASTÁVKA stadion Čechie

2. 6. • Letní kino – Jumanji: Vítejte v džungli!,

21. 7. Motorákem za permoníky, nádraží ČD stadion Čechie 9.–23. 6. • Průřez tvorbou výtvarného oboru ZUŠ, RIC 14., 21. a 28. 7. Jízdy na úzkorozchodné 10. 6. • Festival netradičních sportů, stadion Čechie železnici, RIC a MPŽ 16. 6. • Modelářský den v MPŽ, MPŽ Zbýšov 6. •8. FC Zbrojovka Brnoza vs. permoníky, ŠK Slovan Bratislava – 4. a20.18. Motorákem přátelské utkání k výročí 100 let

Československa, stadion Čechie nádraží ČD

22. 6. • Letní kino – Po strništi bos, stadion Čechie

• Taneční stadion 4., 23. 11.,6. 18. a 25.zábava, 8. Jízdy naČechie úzkorozchodné 24. 6. • Zastávecká pouť, okolí Dělnického domu

24. 6. • ZasFest, železnici, RIC azahrada MPŽ Dělnického domu 30. 6. • Prvorepubliková Zastávka, RIC

25.30.8.6.Letní seHotel skupinou RockRIC String, • Letnínoc kino – modrá hvězda, stadion Čechie ZBÝŠOV 7. 6. • Olympijský rok 2018 – 1. stupeň ZŠ,

ZBÝŠOVstadion Baník

9. 6. • Dětský den – Cesta do pravěku,

28. 7. Letní relaxační večer s promítáním koupaliště 9. 6. • Hasičská soutěž TFA „Boj o přežití“, „Špindl“, koupaliště stadion Baník 22. 6. • Letní noc, stadion Baník 3. 8. Letní relaxační večer s promítáním 29. 6. • Letní kino, koupaliště

30. 6. volha“, • Otvíráníkoupaliště léta na cihelně, cihelna 15. 6. • Letní kino – Po strništi bos, hřiště za sokolovnou „Tátova TETČICE 22. 6. • Letní noc, hřiště za sokolovnou 11. 8. Výstava a burza veteránů, stadion Baník 13. 7. Letní kino, hřiště za sokolovnou 30. 8. Letní kino, koupaliště 24. 8. Letní noc se skupinou Seveři a Assy Vydalo Regionální informační centrum Zastávka. • Změna programu vyhrazena. Rock, hřiště za sokolovnou 31. 8. Poslední letní noc, stadion Baník www.riczastavka.cz • facebook.com/riczastavka • www.mikroregionkahan.cz • www.kic.rosice.cz


BABSKÉ RADY V ČERVENCI A SRPNU 2018 Abyste byli na dovolené fit a nic vás nezaskočilo, hodí se znát i některé babské rady. Když vás totiž problém přepadne, můžete na něj hned reagovat a od potíží si ulevit. Léto s sebou může přinést řadu zdravotních potíží, kterých se samozřejmě chceme co nejrychleji zbavit. Ne vždy ale máme po ruce léky anebo to chceme zkusit bez chemie. Pak je tu jasná volba – využít babských rad! Letní nachlazení Med a skořice. Trápí-li vás nachlazení, dopřejte si třikrát denně lžíci vlažného medu s jednou čtvrtinou lžičky skořice. Po třech dnech by potíže měly ustoupit. Med a skořice mají ale účinků mnohem víc a využijete je i v případě, že vám začíná zánět močových cest. V tom případě dvě lžíce medu a lžičku skořice rozpustíte ve sklenici vlažné vody a vypijete. Po pár dnech by infekce měla odeznít. Je třeba ale začít hned v počátku. Chrapot nejen z klimatizace Odvar z cibule a majoránky. Začínáte v  létě chraptět? Pak si připravte speciální odvar. Do dvou decilitrů vody přidejte jednu jemně nakrájenou cibuli a patnáct minut ji vařte na mírném ohni. Poté přidejte lžíci majoránky a stroužek česneku, vařte dalších pět minut. Přeceďte, přidejte lžíci medu a olivového oleje a každou hodinu snězte jednu lžíci. Škrábání a bolest v krku Máslový čaj. Uvařte si 250 ml černého čaje, do kterého přidejte polévkovou lžíci medu a polévkovou lžíci másla. Dobře promícháme a ihned vypijte. Pomáhá při pálení a škrábání v krku a také při bolestivém polykání. Kašel Sirup z cibule. Je osvědčený a mnoha li-

dem postačí. Jak na něj? Dvě cibule nakrájejte nadrobno, smíchejte se dvěma lžičkami medu (případně hnědého cukru), zakápněte citrónem a nechte odležet, než cibule pustí šťávu. Poté užívejte jednu lžíci každé dvě hodiny. Zánět močových cest Odvar z fazolí. Na zánět močových cest můžete zkusit odvar z fazolí. Lžíci nakrájených lusků přelijte 250 ml studené vody a pět minut vařte. Poté pijte třikrát denně. Zánět spojivek Odvar ze světlíku/heřmánku. Pokud vás přepadl zánět spojivek, připravte si odvar ze světlíku lékařského, případně z heřmánku, pokud na něj nemáte alergii. Lžičku sušeného světlíku (příp. 3 lžičky heřmánku) vhoďte do tří dcl vroucí vody a vařte 15 minut. Sceďte, a jakmile odvar vychladne, použijte jej jako obklad na oči, a to 3× až 4× denně. Namočte do něj kapesník a nechejte v klidu působit. Zvracení Ledová Coca-cola. Když je vám špatně, zvracíte a nic v žaludku neudržíte, zkuste podávat ledovou Coca-colu po lžičkách. Nezabere vždy, ale velmi často navrátí žaludeční prostředí do normálu. Nemáte-li colu poruce, můžete ji nahradit ledově vychlazeným černým čajem. ***

13


Lék na 100 chorob a jeho účinky Používali ho už naši předkové a nadále se úspěšně používá. Jde o jednoduchý zelný džus. Obsahuje mnohé prospěšné vitamíny a minerály, jako jsou vitamin C, B6,  K. Dále je bohatý na kyselinu listovou, vlákninu a několik silných antioxidantů. Má navíc i antiseptické vlastnosti. Za své účinky na řadu nemocí vděčí sulforafanu a glukosinolátu, které stimulují enzymatickou aktivitu trávicího systému a také podporují detoxikaci těla. Právě sulforafan se ukázal, že má silné protirakovinné účinky. Mnohé studie potvrdily, že zelí, ale i jiná brukvovitá zelenina, jsou nejlepšími prostředky pro boj s rakovinou tlustého střeva. Kromě toho vám zelný džus pomůže i s následujícími onemocněními: choroby jater, rakovina prsu, vaječníků a plic, poalkoholová opice, chronický kašel, artritida a bolesti kloubů, dna, záněty, anémie, žaludeční vředy a mnohé další. Navíc je zelná šťáva velmi přínosná při hubnutí, protože stimuluje metabolismus a spalování kalorií, zmírňuje zácpu a brání přeměně cukru na tuk.

4) Vložte zelí do odšťavňovače a odšťavněte. Nejlepší je vždy čerstvě odšťavený džus. Pokud byste ho nedopili, zbytek uskladněte v ledničce, ne však déle než 4 hodiny. Na konzumaci zelného džusu neexistují omezení. Užívejte ho podle potřeby. Pro prevenci se doporučuje vypít 1 sklenice (2 dcl) zelného džusu denně před snídaní nebo před obědem.

*** Chcete něco namnožit řízkováním? Vyzkoušejte starý ověřený zahrádkářský trik – ujme se i to, v co jste už ani nedoufali! Používejte jej vždy, když chcete něco namnožit řízkováním – od obyčejných muškátů, přes levanduli, až po ovocné stromy. Podstata triku tkví v tom, že pro zakořeňování využijete dřevěnou hmotu vrby. Vše, co potřebujete je 15 až 20 větviček jakékoliv odrůdy vrby a nádoba s vodou. Umístěte nařezané větvičky do nádoby a zalijte mírně vlažnou vodou. Nechte je minimálně 24 hodin ve vodě – doporučuje se však i 48 hodinové působení, potom větvičky vyndejte a do takto získaného roztoku ponořte na jeden den řízky, které chcete zasadit. Po uplynutí této doby je zasaďte na místo, Postupujte následovně: 1) Překrojte zelí na dvě poloviny. Z první které jste si vybrali. Přírodní zakořeňovavyrobíte džus, druhou si odložte na poz- cí roztok lze uchovat na chladném místě nebo přímo v lednici po dobu jednoho ději. měsíce bez ztráty účinku. S řízkováním 2) Napusťte do hrnce nebo umyvadla tep​​ lou vodu, přidejte jablečný ocet a ponořte dokáže skutečně ohromné věci. *** do roztoku zelí. Nechte to odstát 10 minut, Recept na sirup z mladých kopřiv: Sniaby se zelí očistilo od postřikových látek. žuje symptomy alergií, pročišťuje krev, 3) Po očištění pokrájejte zelí na menší kousky a ty ještě jednou propláchněte ve čistí játra a další. studené vodě. Kopřiva je lék, který je zcela zdarma. Ros-

14


te volně na polích, louce, a dokonce ji najdeme i jen tak u svého domu. Kopřiva je velmi prospěšná nejen pro naši zahradu – ve formě hnojiva, výluhů či jako přísada do kompostu. Ohromná je i pro naše zdraví. Kopřivový sirup a jeho účinky: léčí anémii, má močopudné účinky (prospívá ledvinám a močovému ústrojí), čistí játra, zlepšuje kvalitu vlasů, vysoký obsah vitaminu C, prospívá srdci a krevnímu oběhu, pročišťuje organismus a detoxikuje, snižuje hladinu glukózy v krvi, výrazně snižuje symptomy alergií.

Recept na kopřivový sirup, který dlouho vydrží i bez sterilizace Co budeme potřebovat: 40 ks kopřivy (jen vršky kopřiv) 40 g kyseliny citrónové 1,5 kg třtinového cukru 2 l horké vody

Postup: Kopřivu dáme do hrnce a zalijeme vařící vodou. Přidáme kyselinu citrónovou, přikryjeme a necháme louhovat 24 hodin. Potom tekutinu scedíme. Přendáme ji na sporák a necháme trochu zahřát, přidáme cukr – díky zahřátí se cukr lépe rozpustí. Pokud vznikne pěna, odebereme ji pomoCo budeme potřebovat: cí naběračky. 40 vrcholů kopřivy (sbíráme na místech, která Necháme vychladnout a dáme do čistých sklenic. Netřeba sterilizovat. Používáme nejsou znečištěna) jako klasický sirup. 6 citronů (já myju v octové vodě, abych je zba*** vila postřiků a chemie na kůře) Přicházejí krásné letní měsíce s dlouhými 3 litry studené vody teplými večery. Pro děti je to milovaná 1 kg hnědého cukru nebo 200 g medu doba prázdnin. Pro dospělé pak doba odPokud den před sklizní pršelo, kopřivu počinku a načerpání nových sil. Naučte nemusíte ani mýt – sbírejte ji tam, kde se očistit zvenku i zevnitř! Léto je k tomu máte jistotu, že nedošlo ke znečištění. Po- naprosto ideální, hřejivé slunce, plné dobkud se ji přece jenom rozhodnete umýt, ré energie. tak jen tak, že krátce ponoříte do vody. Zbavte se negativních emocí. Uleví se Připravíme si nádobu, do které ponoříme vám nejen na duši, ale i na těle. kopřivu a nařezané citrony. Přikryjeme Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná a necháme 24 hodin louhovat. Pak dobře duše přítele. promícháme a scedíme tekutinu, do které „Obklopte se lidmi, kteří jsou dobří pro přidáme cukr nebo med a necháme ještě vaše duševní zdraví.“ Ralph Smart, psytak den odležet, dokud se cukr rozpustí cholog a spisovatel (občas promícháme). Skladujeme v  čisNejpříjemnější nemoc je skleróza. To se tých nádobách v ledničce. Na anémii se pořád dovídáte nové a nové věci. ☺ kopřivový sirup užívá tak, že 100 ml tekutiny smícháte se stejným množstvím Přeji všem krásné, bezstarostné léto. vody a pijete během dne. Z internetu připravila Kateřina Chupíková 

15


BITVA U HRADCE KRÁLOVÉ Pro ty, kdo se nechtějí zdržovat zbyteč- Vůbec největším vojenským střetnutím ným čtením obsáhlého článku, a přitom v Evropě byla bitva národů u Lipska chtějí mít všechny podstatné informace, v  roce 1813, které se zúčastnilo 470 tisíc přinášíme dnes inovaci v  podobě struč- mužů a kde drtivou porážkou pokračoval

ného výtahu. Titulek by mohl znít napří- Napoleonův sestup započatý již o rok dříklad: ve neúspěšným tažením do Ruska.

Léto roku 1866 v kostce 30. května: V Prozatímním divadle se koná

Druhá největší evropská bitva se odehrála v roce 1866 u Hradce Králové, kde bojo-

premiéra Prodané nevěsty

valo 440 tisíc vojáků. Kulaté (stopadesáté)

14. června: Rakousko vyhlašuje válku Prusku

výročí této bitvy sice již bylo před dvěma

3. července: Prusové vítězí v bitvě u Hradce

lety, ale využijme jako důvod o ní psát

Králové

třeba to, že se odehrála rovněž v měsíci

18. srpna: Císař František Josef I. má 36. na- červenci, stejně jako vychází toto číslo KZ. rozeniny

Obě válečné události dělí jen o málo více

[Použít sloveso slaví, by stylisticky vyznělo

než padesát let, ale lze na nich dobře ilu-

lépe, ale asi by to neodpovídalo skutečnosti.]

strovat vývoj habsburské monarchie: za-

23. srpna: Válka končí, poražené Rakousko po-

tímco v roce 1813 patřilo Rakousko k vítě-

depisuje nevýhodnou mírovou smlouvu.

zům a také se o to významně zasloužilo

(konec stručného výtahu – začátek ne-

ať už na poli válečném (maršál Radecký,

povinného čtení)

kníže Filip Schwarzenberg), nebo di-

16


plomatickém (kníže Metternich), o půl

hrály v Čechách a na Moravě.

století později bylo zřejmé, že uprostřed

V lednu roku 1866, kdy měla ve stavov-

vyvíjející se Evropy habsburský dům jen

ském divadle premiéru první Smetanopřešlapuje na místě, pokud přímo neztrá- va opera Braniboři v Čechách, nikdo ani cí pozice. netušil, že zanedlouho budou v Čechách Rakouská monarchie měla řadu neřeše-

místo Braniborů na jevišti Braniboři sku-

ných problémů vně (sílící odpor proti ra-

teční. Smetanovou hudbou žila Praha ješ-

kouské nadvládě v severní Itálii) i uvnitř

tě i 30. května toho roku – to měla premi-

(odpor uherské šlechty vůči ústavě z roku

éru Prodaná nevěsta.

1860), ale největším nebezpečím byl dosa- [Braniborsko (Brandenburg) s hlavním měsvadní spojenec – Prusko. Pruský premi- tem Postupim (Potsdam) je historická němecér Otto von Bismarck (1815–1898), který nastoupil do úřadu v roce 1862, sledoval tvrdě svůj cíl: získat na úkor Rakouska vedoucí postavení v Německém spolku. [Snahy českých politiků o samostatnost byly sice z  našeho národního hlediska úctyhodné,

ká země, od roku 1701 nejdůležitější součást Pruského království.] Válka byla vyhlášena 14. června ze strany Rakouska, ale vyprovokovaná byla Pruskem, které si nic jiného nepřálo: již

před tím uzavřelo spojenectví s Itálií leč z hlediska Vídně to byl problém zcela zane- a  tím pádem bylo Rakousko nuceno své dbatelný a vytrvale ignorovaný.] síly rozdělit na dvě fronty, neboť Itálie se [Německý spolek (Deutscher Bund) byl po-

stala druhým bojištěm. Pruské diploma-

litický svazek německých států: Rakouska

cii bylo jasné, že žádná z dalších mocností

(včetně Českých zemí), Pruska, Bavorska,

se na stranu Rakouska nepřidá, jediným

Württemberska, Hannoverska a Saska. Byl

nedobrovolným spojencem habsburské

ustaven v roce 1815 na vídeňském kongresu

monarchie se stalo Sasko, které bylo Prus-

jako náhrada za Svatou říši římskou národa

kem rovněž ohrožováno.

německého, kterou zrušil Napoleon v roce 1806.] V  roce 1864 Rakousko a Prusko ještě

K rozhodující bitvě došlo 3. července u Hradce Králové (v některých pramenech se udává také jako bitva u Sadové).

coby spojenci porazili Dánsko a rozděli- Rakouské armádě velel šedesátiletý polní li si mezi sebe jím dosud ovládaná úze- zbrojmistr Ludwig von Benedek, který se mí Šlesvicko a Holštýnsko. A právě spor

vyznamenal v bojích v Itálii. Na pruské

o Holštýnsko se o dva roky později stal

straně byl osobně přítomen král Vilém I.,

příčinou k vyhlášení války, jejíž veškeré

jeho syn, korunní princ Fridrich Vilém

operace včetně rozhodující bitvy se ode- a nechyběl ani Bismarck; vojsku velel je-

17


den z největších stratégů 19. století polní

počítaly s porážkou Rakouska, nikoliv

maršál Helmut von Moltke. Často se udá-

s jeho potupou, takže neměl v úmyslu do-

vá, že Prusové zvítězili díky modernějším

bývat Vídeň.

puškám, které se už nemusely nabíjet zepředu, ale tento faktor je přeceňován. Prusové jistě měli lepší pušky a praktické šedozelené uniformy místo rakouských operetních bílých kabátců a červených lampasů, Rakušané ale zase disponovali lepším dělostřelectvem. Bitvu však rozhodla hlavně nekázeň rakouských jednotek, které místo aby držely pozice, podnikly protiútok, a tak umožnily Prusům obsadit strategické návrší Chlum. V  děsivé řeži, která trvala devět hodin, padlo na rakouské straně 6.000 mužů, na pruské 2.000, raněných bylo 8.500 a 7.000 a celkově bylo zabito 11.000 koní. Rakouské armádě se podařilo ustoupit za Labe

23. srpna 1866 byl podepsán závěrečný protokol garantující územní celistvost Rakouska, ovšem muselo se vzdát Benátska. Zároveň bylo Rakousko donuceno vystoupit ze stávajícího Německého spolku a postoupilo Prusku Holštýnsko. Kromě toho mělo vítězům zaplatit i válečnou náhradu 40 milionů zlatých, značně však poníženou díky rakouským pohledávkám v opouštěném Holštýnsku a kompenzacím za pruské rekvizice na okupovaném území. Sasko si zachovalo územní celistvost, ovšem mělo se stát členem nového Severoněmeckého spolku v čele s Pruskem.

jen díky obětavému krytí ze strany dělo- Dalším důsledkem prohrané války bylo střelců, z nichž většina to zaplatila živo- hned v následujícím roce rakousko-uher-

tem. Ani Prusové však neměli už tolik

ské vyrovnání: Rakouské císařství se

sil, aby nepřítele pronásledovali. Ačkoliv

transformovalo na Rakousko-Uhersko.

Benedek porážku nezavinil, stal se obět- Tím si Maďaři zajistili prakticky autononím beránkem, byl degradován a dožil mii, jež pochopitelně říši zevnitř destabiv ústraní. Na to, jak závažné důsledky tato válka měla, trvala opravdu jen krátce: zjednodušeně lze říci, že vše rozhodl jediný den bitvy, i když se pak ještě na několika místech bojovalo. K  poslední větší bitvě do-

lizovala (vedlejším efektem bylo, že tím odsunuli nadobro veškeré snahy Čechů o získání rovnoprávnějšího postavení). Lze říci, že rok 1866 nastartoval sice pomalý, ale nezadržitelný sestup habsburské říše.

šlo 22. července 1866 nedaleko Bratislavy

Bitvou u Hradce nepozorovaně začíná éra

u Lamače. Tuto bitvu již přerušilo sjed-

moderních, čím dál ničivějších a hlavně

nané příměří, které přivítaly obě strany.

čím dál absurdnějších konfliktů: na jedné

Bismarckovy dalekosáhlé politické plány

straně stoupající počty obětí, na druhé

18


straně bezmocné mezinárodní konvence

strašlivě protrhovali uzavřené šiky prus-

a humanitární organizace a nad tím vším

ké. Avšak Prusové znenáhla lepšili své

nezúčastnění dopisovatelé a pozorovatelé… Byla to poslední bitva, kdy po celou dobu vyhrávaly přímo na bojišti vojenské hud-

postavení. Byť i pomalu, přece srdnatě a vytrvale drali se kupředu, ač trpíce ztráty při každém kroku a pokrývajíce mís-

by, za jejichž doprovodu kráčely pěší plu-

ty půdu svými padlými. Aby pomohla

ky na zteč.

pěchotě, odvrátila pruská dělostřelba na

Byla to také jedna z posledních bitev, kte- chvíli pozornost svou od děl rakouských; rá dala vzniknout kramářské písni – kdo zasypávajíc střelbou vesnice, obsazené by neznal kanonýra Jabůrka, který „u karakouskou pěchotou, způsobila hrozné nónu stál a furt jen ládoval“. Jeho postava je sice fiktivní, ale boj rakouských dělo- spousty. Mokrovousy a Dohalice se vzňastřelců byl skutečně hrdinský.

ly, a granáty pršely na obhájce hořících

Podruhé v historii se zde uplatnila orga- vesnic. Sedmá divise zahájila palbu proti nizace Červeného kříže, založená v  roce 1863 švýcarským podnikatelem a humanistou Henri Dunantem (poprvé to bylo

lesu, nemohla však mnoho poříditi, ježto nepřítel byl kryt stromy; i šla na to bodá-

ve výše zmíněné válce s Německa a Ra- kem. Rakušané necouvali, nýbrž vyčkali kouska s Dánskem). Prusko v době bitvy

Prusů, i byl v lese nad Benátky sveden je-

již bylo signatářem mezinárodní konven- den z nejkrvavějších bojů muž proti muži,

ce, a tak ranění rakouští vojáci byli ošetřováni v pruských polních nemocnicích. Po

jakého kdy válka viděla. 27. pruský pluk

bitvě se i Rakousko přidalo k této meziná- vešel do lesa s 3000 muži a 90 důstojníky, a vyšel na druhé straně z lesa s 2 důstojnírodní dohodě.

Byla to jedna z prvních bitev, kde byli pří- ky a 300 až 400 muži; všichni ostatní byli tomni novináři. Uzavřeme tedy úryvkem ze zprávy, kterou telegrafoval do Londýna dopisovatel The Times: „Prusové stříleli mnohem rychleji nežli Rakušané, avšak nemohli viděti cíle pro kouř, domy a stromy, kdežto rakouští myslivci, jsouce kryti, pálili naslepo směrem, odkud se blížil nepřítel, a střelbou svou

zabiti nebo raněni.“ Ilustrace: Georg Bleibtreu, Bitva u Hradce Králové, 3. červenec 1866 (po roce 1869, olej, 100 cm x 200 cm) Literatura: Jiří BÍLEK: Bílá místa české historie 3 Pro Zpravodaj připravil Ing. Jiří Nosek

19


Z HISTORIE SLOV

MOL

JAKKOLIV člověk vyniká umem a silou

tesknosti život ukracují a srdečník shryží

nad světem zvířat, nejednou bývá neo-

jako molové rúcho.“

byčejně sužován nejnepatrnějšími tvory.

Zdá se ovšem, že staří Čechové rozuměli

Mezi takové nepřátele člověka patří i mol,

pod slovem mol i různé červy, červotoče,

dodnes nevítaný návštěvník v našich šat-

hmyz, který ničil sukno, pergamen, papír

nících. I ve středověku trápili moli všech- a dřevo. V souboru městských práv se dony vrstvy obyvatelstva, a to asi už od

poručuje dlužníkovi, který věřiteli svěřil

předhistorických dob; vždyť slovo mol je

základ na půjčku, aby čas od času pro-

celoslovanské a praslovanského původu.

hlédl předmět zástavy, „aby jeho molové,

Hlavní oblastí řádění molů bylo odedáv-

německé myši nejedly“. Zejména se před

na šatstvo, vzácná součást majetku našich

moly měly chránit středověké písemnos-

předků. V lékařském spisku z poloviny

ti. Platila totiž zásada, že „byl-li by list

15. století srovnávali škody, jež moli pů- kterak pokažen ohněm, vodú, moly neb sobí, s nemocí, jež postihuje lidské srdce. „Odvrhni od sebe,“ radil lékař, „náramné myslenie tesklivé i zamúcenie, neb ty

20

kterakkoliv“, musí být obnoven, znovu napsán. U kališnického kazatele Jana Bechyňky


slovo mol označuje obecněji věci zniče- rady nedáme, stejně jako neuvěříme střené, rozpadlé. Alegorie Chudoby posmívá se alegorii Bohatství a klade do popředí pomíjivost věcí, jež hromadí bohatec: „A když tě snědí a utratí, tehdy se lidem v lejno změníš v břiše a v mol se a v rez

dověkému doktorovi, který nazývá zánět kolem nehtů „mol nehtóv» a spojuje jej s činností molů. A ještě na závěr jedna pochybná rada, týkající se knihovny. Zjistí-

obrátíš jim.“ Slovo mol bylo ve staré češ-

me-li, že jsou knihy napadeny moly, měli

tině i názvem nemoci, jež hubila lidské

bychom podle středověkého receptu při-

vlasy. Lékařská kniha radí: „Kto má mole

pravit pelyňkový roztok, neboť ten prý

u vlasech, vezmi húserové sádlo a minúť „knihy zachovává od porušenie molóv». vešky i molové.» Dokonce i pleš jevila se Foto: Mgr. František ŠARŽÍK být dílem molů, jak naznačuje název kapitoly jiné lékařské knihy: „O moli neb

Svobodné slovo, 70. a 80. léta 20. století

pršenie vlasóv.“ Dnes už asi nic na takové

Pro Zpravodaj připravil Jan Liškař

ESKYMÁČEK Suroviny: 2 hrnky hladké mouky, 1 hrnek krupicového cukru, 2 vejce, 2 lžíce kakaa, 1 kypřící prášek, 1 hrnek mléka, 1/2 hrnku oleje. Krém: 1/2 l mléka, 2 kokosové pudinky, 125 g másla, 3 lžíce cukru krystal, 1 zakysaná smetana.

chladnout, připravíme náplň: z mléka,

Postup přípravy receptu

cukru a pudinkových prášků uvaříme

1. Vejce ušleháme s cukrem, přidáme kypřící prášek, olej, mléko, kakao a mouku a umícháme. Těsto nalijeme na vymazaný a vysypaný plech a pečeme při 180 °C zhruba 15 minut. 2. Mezitím, co se bude korpus péct a

pudink, který necháme vychladnout. Do studeného pudinku zašleháme máslo a zakysanou smetanu. 3. Hmotu rozetřeme na již upečený korpus a přestříkáme čokoládou. Dobrou chuť přeje Kamila Fialová

21


CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE: KRATOCHVILSKÝ RYBNÍK V minulém zpravodaji jsme zavzpomí- 1946, kdy byl rybník prozkoumán pyronali na rybník, který tu stojí a stával od

techniky a po odstranění nevybuchlých

nepaměti. V roce 1930 se na Kratochvil-

nábojů z války mohlo několik občanů

ce nacházely rybníky vlastně dva, ten

naší obce započít s jeho čistěním. Odvoz

současný tu na západní straně stojí do- zajišťovali rolníci s povozy. V  roce 1959 dnes, druhý stával na jižním konci obce bylo podle plánu MNV v akci „Z“ pokraa byl vlastně spíše takovým brodidlem

čováno se stavbou vodní nádrže, která

než rybníkem. Dnes se nad tímto brodi-

měla nahradit dosavadní rybník. Rybník

dlem nachází spodní parčík při cestě do

tedy pomalu zaniká a nahrazuje ho tak

Neslovic. Současný rybník ve své histo- vodní nádrž. Ta sloužila jako zásobárna rii také prošel několika opravami, první vody pro případné požáry v obci. Při doložená proběhla právě v roce 1930, kdy zde byl vybudován vjezd a postavena kamenná hráz opatřená cementovou

poslední rekonstrukci vodovodního řadu, bylo v obci zbudováno několik hydrantů, a tak tato nádrž je už využívána převážně

deskou. Opravu rybníku provedla obec

k rekreačnímu rybolovu.

a náklady na tuto opravu byly 5 500 Kč.

Fotografie vodní nádrže na snímku je z roku

Další práce zde byly provedeny v roce

1971.

22


CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE: KINO NA KRATOCHVILCE V prázdninovém zpravodaji budeme vzpomínat na kino, které zde několik let promítalo filmy pro děti i dospělé nejenom z naší obce, ale i pro ty přespolní. Kino započalo s  promítáním v  roce 1948, nacházelo se v  budově hostince č. p. 2 a  bylo zbudováno nákladem 190 tisíc Kč. Protože obec tolik peněz neměla, zapůjčili jí místní občané na tuto výstavbu 120 tisíc Kčs ze svého. Promítací kabina byla postavena ze šatny a práce spojené se stavbou provedli občané zdarma. Kino však v č. p. 2 nevydrželo dlouho a ještě v témže roce bylo přemístěno na nové místo po dohodě s  majitelem rovněž do hostince, ale č. p. 7. Za jevištěm pak byla postavena nová kabina s  prodejnou vstupenek. Na  tomto místě bylo kino podle návštěvníků výhodnější.

V roce 1950 se podařilo tehdejšímu NV uhradit poslední splátku, a tak se stala obec jeho jediným vlastníkem. Kino promítalo do roku 1985. V tomto roce se promítalo již pouze tři měsíce. Pro rok 1986 se nepodařilo osvětové besedě zajistit promítání filmů, a tak kino a promítání na Kratochvilce od tohoto roku pomalu ukončuje svoji činnost. Na snímku vidíte přístavbu, ze které se promítalo, i s prodejnou lístků, která byla dole pod touto promítárnou. Vlevo pak autobusovou čekárnu ve směru do Neslovic. Snímek je z roku 1971. A jakou máte na kino vzpomínku vy? Psát můžete na email: obec@kratochvilka.cz nebo nás osobně navštívit na obecním úřadě. Luděk Klouček

23


PTAČÍ TAJENKA Je to malý zpěvný pták velikosti kosa.

se jako delikatesa. V jedné z  kuchařek

Má štíhlé tělo, hnědý ocas, na křídlech

se píše, že ptáky nesmíme dáti odležeti,

a bocích má skvrny, břicho bílé a bílý pruh nad okem. Zobák má žlutý. Je společenský, žijící v hejnech. V létě si pochutná na hmyzu a žížalách, v zimě na bobulích. Zvlášť v  zimě si svoji po-

hned oškubáme, opálíme, vykucháme, vypereme, hlavičky i nožičky jim ponecháme, načež osolíme, do každé vložíme zrnko jalovce a kousek másla, celé

travu hlídá a jiné ptáky ke krmení ne- zabalíme do slaniny… Na osobu se počítaly dva kousky (asi jako holoubata). pustí. Odhání je celkem agresivně. Snáší 5–6 vajec do hnízd, která staví

Nám udělá radost, pokud ho zahlédne-

z větviček na stromech. Vystýlá je tra- me a doprovodí nás svým štěbetavým vinami. Na vejcích sedí pouze samice, zpěvem. samec pomáhá až s výchovou mladých, kteří opouští hnízdo po dvou týdnech. Hodně štěstí při pozorování, Dříve se tito opeřenci lovili a podávali

24

Helena Hurtová

(Název ptáka na obrázku zjistíte po vyluštění křížovky)


NÁZEV PTÁKA V TAJENCE 6

1. VZDÁLENÝ 2. JÁDRO 3. HODNOTA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

7

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

4. ŘEČ 5. JEDENKRÁT 6. JEHNĚ

7. ADEPT 8. SÁT 9. SČÍTÁNÍ

10. USAZENINA 11. SEHNOUT 12. SOUROZENEC


OTOKAR BŘEZINA Otokar Březina, vlastním jménem Václav Jebavý, byl český básník a spisovatel, představitel symbolismu. Ovlivnil vývoj české poezie ve 20. století. Narodil se v Počátkách č.p. 224 manželům Ignáci Jebavému (obuvníku a měšťanu v Počátkách) a jeho manželce Kateřině, rozené Fákové. Pokřtěn byl jako Václav Ignác Jebavý. Otec byl již potřetí ženat a  syn Václav vyrůstal jako jediné dítě starších rodičů (v době svatby, v roce 1866, bylo Ignáci Jebavému 50 a manželce Kateřině 34 let). Po základní školní docházce v Počátkách přestoupil v roce 1883 na reálku v Telči. Zúčastnil se zde kulturního života a maturoval v roce 1887. Po maturitě se stal učitelem v  Jinošově u Náměště nad Oslavou. V tomto období začíná jeho osamělost a také korespondence s  Annou Pammrovou, se kterou si celý život dopisoval. V roce 1888 získal doplňkovou maturitu na učitelském ústavu v  Praze a působil v  letech 1888–1901 v Nové Říši. Oba rodiče mu umřeli během jednoho týdne, v  únoru 1890, a v  Nové Říši žil osaměle; věnoval se studiu jazyků, filozofie a vlastní tvorbě. V roce 1894 složil v Soběslavi učitelskou zkoušku pro měšťanské školy, na kterých učil od roku 1901 v Jaroměřicích nad Rokytnou. Od roku 1914 učil se sníženým úvazkem, od roku 1919 až do penzionování měl tvůrčí dovolenou. Roku 1925 odešel definitivně do penze. Zemřel roku 1929 na vrozenou srdeční

26

vadu. Je pochován v Jaroměřicích nad Rokytnou. Náhrobek vytvořil Březinův přítel, sochař František Bílek. Bezprostředně po jeho smrti vyšla celá řada vzpomínkových knih, z nichž nejproslulejší je Mé svědectví o Otokaru Březinovi. Napsal ji jeden z mála Březinových blízkých přátel po dobu více než třiceti let, Jakub Deml; po vydání vyvolala publikace řadu polemik. Březina psal hlavně prózu – opouští anekdotickou linii, v jeho tvorbě převládá naturalismus, základními motivy tohoto období jsou smrt (ovlivněno úmrtím obou rodičů), vzpomínka na minulost a nepřekonatelná osamělost: novely Důležitý den života příštipkáře, Protější okno. V letech 1890–1891 vznikl Román Eduarda Brunnera. Roku 1892 poté, co nebyl otištěn ve Světozoru, jej autor zničil. V dalších letech převládá v Březinově rozpoložení deprese, melancholie, pochybnosti o smyslu tvorby (čte Baudelaira [viz KZ listopad 2016] a Schopenhauera. Je to doba zásadního uměleckého přerodu: Březina přijímá Schopenhauerův názor, představu světa jako absolutního sebeklamu a iluze, čímž ospravedlňuje výlučnost jeho samoty i negativní poměr k všední skutečnosti. Překonat svět bylo podle Schopenhauera možné pouze přijetím subjektivního snu, v jehož samotě člověk nalézá sám sebe jako jediný zdroj útěchy a duchovní svobody. Tehdy vzniká Březinův projekt aristo-


LE T N Í SLU NOV R AT Otokar Březina Sad modrý dálek jak voní! V taneční hudbě tisíce letů na hvězdy půlnocí čeká svatební veselí květů. Nakloň se k růžím! Ať úsměv, motýl vyššího jara, z nich sletí, vyplašen dotknutím světla z tvých zraků, a na rty usedne ti! Sad modrý dálek jak voní! V taneční hudbě tisíce letů na hvězdy půlnocí čeká svatební veselí květů. Mdlé ruce zajatých, v radosti zdvižené, zatřásly mříží, nejhlubší vítr zdvih naděje, letnice země a duší se blíží! Nakloň se k růžím! Ať úsměv, motýl vyššího jara, z nich sletí, vyplašen dotknutím světla z tvých zraků, a na rty usedne ti! Hle, cestou v obilí skrytou, v tajemném zachvění celého kraje, žnec neviděn kráčí, však po klasech lesk jeho ocele hraje… Ze sbírky Větry od pólů

27


kraticky výlučného Umění. Realistický prozaik se mění v symbolistického básníka. Současně s ním dochází k obecné proměně české literatury. Česká literatura procházela v tomto období krizí a ocitla se v  hraničním pásmu, kde nebylo možno pomocí stávajících realisticko-lumírovských výrazových prostředků dojít k nové a vyšší stylové dokonalosti a nebylo možné jimi autenticky vyjádřit životní pocity. U mnoha básníků dochází k prudkým vývojovým zvratům (Antonín Sova, Karel Hlaváček, Stanislav Kostka Neumann, Jiří Karásek ze Lvovic). Kolem roku 1907 uzavírá devětatřicetiletý básník své dílo – krize básníkovy noetické základny byla doprovázena i krizí symbolistických výrazových prostředků. Jeho první literární pokusy spadají do let 1883–1887, kdy studoval na reálném gymnáziu v Telči – (sociální epika, historické povídky, humoresky, fejetony, vše laděno v harmonických barvách maloměstského spektra) – psal je pod pseudonymem Václav Danšovský. Jeho první tištěné básně (Vesna, červen 1886) mají epický charakter a snaží se s mírně sociálním podtextem básnicky ztvárnit prostý životní příběh (jako epika S. Čecha). Tímto typem poezie, velice často pouze verbalizujícím dobové vlastenecké nálady, se Březina nejvíce přiblížil maloměšťáckému ideálu básníka. V próze používá naivně bodrého humoru, s nímž se snaží vykreslit po Nerudově vzoru různé typy lidí. Březinova básnická tvorba, stojící často na samém pomezí mezi uměním a filozo-

28

fickou meditací, patří umělecky i myšlenkově k nejnáročnějším hodnotám evropského literárního symbolismu. Březina zcela ve shodě se symbolistickou teorií vnímal náboženská fakta toliko jako symboly a anektoval je především pro jejich esoteričnost a estetické hodnoty. Stejně tak jeho mysticismus je výhradně estetický. Březina nehledá svůj cíl v spočinutí v Bohu, ale v konstituování snů a vizí; místo mystického vytržení směřujícího k  symbióze s Bohem chce odhalovat tajemství bytí a smrti proto, aby extatické vytržení proměnil v básnický tvar. I když jsou konstanty Březinova duchovního světa v lecčems ovlivněny křesťanstvím, neřídí se jeho duchovní svět zákonitostmi křesťanské spirituality, ale je mnohem více prodchnut subjektivní duchovností filozofického idealismu v jeho platónsko-kantovské podobě. Celé Březinovo dílo prostupuje základní zákonitost: každé vzepětí, opojení či radost je vzápětí vystřídáno depresí, únavou a smutkem. Tyto dva póly, mezi nimiž Březinův básnický svět osciluje, ovládají nejen myšlenkovou vrstvu jeho poezie, ale ovlivňují i tvar jeho veršů – v básnických vizích, v nichž je vyostřen konflikt mezi snem a skutečností, převládá volný verš, zatímco v subjektivněji laděných verších, bližších tradiční lyrice, převažuje pravidelné veršové metrum a zdůrazňuje se veršová hudebnost. Z internetových zdrojů připravil Jan Liškař


SEDMÉ POSLEDNÍ SLOVO Vážení spoluobčané,

F. R. Čech – Proč tu zůstanu  

protože končí současné volební období, chci poděkovat svým nejbližším spolupracovníkům na obecním úřadě, kteří perfektně zvládli naše dohodnuté úlohy:

Nejsme hrdý národ. Jenže jsme tu furt. Přišel Němec, pobyl a zase odešel a my jsme tady furt. Přišel mužik, pobyl, odešel a my jsme tady ještě pořád furt. Přišla Unie, pobude, a až se rozpadne, my tu zase budeme furt.

Jirka Vozdecký – 1. místostarosta starající se o chod obce Luděk Kouček – místostarosta, který se staral o vzhled naší obce Helena Hurtová – předsedkyně Finančního výboru a dobrá duše našeho úřadu Ing. Michal Zoblivý – předseda Kontrolního výboru, neocenitelný svým rozhledem a nadhledem

Těžko nás porazit, když nebojujeme. A žádný vetřelec nezvládne poslouchat naše vtipy déle jak čtyři sta let, to je vyzkoušeno. Nestojíme za moc, ale ještě pořád stojíme tady. To není špatné.

Radek Císař a Jakub Chupík – zastupitelé bez funkce, ale ochotně se zapojující tam, kde bylo potřeba

Politika tady stojí za hovno. Svatá pravda. Politici jsou šmejdi, kradou a sousedovi, který je volil, by se patřilo dát Eva Jahůdková, František Chupík, Ing. Jan po hubě. Liškař a Martin Vašák – členové Finančního Ale je fakt, že je zvolil ve volbách. To znamená, že tady míváme volby. výboru A že na politiky můžeš nadávat nahlas Zdeňka Křivánková, Karel Holoubek, a nikdo tě nezavře? Hana Pavlíčková a Petr Nedoma – členové To není špatné. Kontrolního výboru Ing. Alexandra Fialová (ekonomické a účetní služby), JUDr. Steve Georges (právní služby), Roman Růžička (webmaster), František Bednář (IT služby), Mgr. Zdeněk Novák (pověřenec GDPR), Tomáš Hrubý (elektropráce) – naši externí spolupracovníci, někteří využívaní pouze tu a tam, ale jejich odborná erudice je pro nás nezastupitelná. Děkuji nejen jim, ale i všem dalším členům komisí a všem aktivním Kratochvilákům, kteří, jak pevně věřím, nás budou podporovat i v případném dalším volebním období. Protože skončilo povídání o kutilech, rád se s vámi rozdělím o jeden článek z  internetu, který mne docela pobavil. Váš starosta, Ing. František Malý

Žijeme v drahotě a bídě Je to pravda. Všechno stojí peníze a těch nikdo nemáme dost. S bídou vyjdou v naprosté většině jen na vlastní bydlení, placatou televizi, ledničku, mikrovlnku, pračku, počítač, mobil a aspoň jedno auto do rodiny. Hlady už tady nikdo neumřel sto let. Máme se tak zle, že jsme líní se za lepší prací odstěhovat z Brna do Ostravy, protože je to hrozně daleko a tady máme garsonku po babičce. Čtvrtina lidí má denně na cigára, polovina na benzin do auta a tři čtvrtiny na kořalku. To není špatné. Šéfové jsou parchanti. Svatá pravda, šéfové obecně jsou na hovno.

29


Pokud ale můžeš nadávat na šéfa, znamená to, že máš práci. To není špatné. Daně jsou vysoké. Jsou. Jsou nekřesťansky vysoké. Pokud ale musíš platit daně, znamená to, že jsi i něco vydělal nebo něco máš. Horší by bylo, kdybys nic nevydělal a nic neměl. Nakonec to není tak špatné. Zaměstnanci jsou líní nevděční parchanti. Ale pokud máš zaměstnance, kterým platíš, znamená to, že jsi borec, který dokáže vést firmu a vydělat tolik peněz, že může dát obživu dalším lidem. To není špatné. Zdravotnictví stojí za hovno. No samozřejmě. Na každém pokoji by měla být telka, všichni by měli mít bílé plomby a právo na okamžitou transplantaci jater. Takhle se musíme spokojit s tím, že pro nás v nouzi vcelku rychle dojede sanitka, že nás nejdřív zachrání a až pak se ptají po průkazce pojištěnce, že v nemocnici platíme jen za karbanátek a že v rámci pojištění dostáváme velice slušné a odborné služby. To není špatné. Počasí stojí za hovno. Naprostá pravda. V létě velké vedro, v zimě krutý mráz. Ale nemáme tsunami, ničivá tornáda ani zemětřesení. To není špatné. Příroda stojí za hovno. Pravda. Ani pořádné hory, ani pořádné moře, ani pořádná džungle. Ale zas tu nemáme na každém kroku jedovaté hady, chlupaté pavouky, moskyty, v lese na tebe neskočí hladový tygr a pravděpodobnost, že tě do Berounky stáhne krokodýl, je taky poměrně nízká.

To není špatné. Celé je to tu na hovno. Je to přesně tak. Ale nikdo nás tu nedrží. Můžeme se kdykoli sebrat a odstěhovat se na jiné, lepší místo, kde bude všechno v cajku. A taky nám nikdo nezakáže se vrátit, když zjistíme, že takové místo neexistuje a mnohde je to i mnohem horší než tady. A to není špatné. Přes všechny ty výše popsané kruté hrůzy, ve kterých tady musíme žít, dokážeme každodenně řešit kraviny, jako kdo je baníkovec a kdo sparťan, že v televizi dávají ptákoviny a dokážeme se smrtelně vážně hádat a urážet kvůli tomu, že jeden chce DPH zvednout o procento a druhý o dvě snížit. I přesto si lajsnu prohlásit, že se tady máme jako prasata v žitě, v nejklidnějším koutě galaxie. Nic důležitého tu nemáme, takže nám to nikdo nechce vzít. Nic nám zas tak moc nechybí, takže sami na nikoho neútočíme. Nejsme bůhvíjak bohatí, aby se nám sem stěhovaly hladové hordy, a  nejsme zdaleka tak chudí, abychom se ve stěhovavé hordy proměnili sami. Díky tomu všemu sice nedržíme jako národ moc pohromadě, ale zase nás nikdo jako jedince nijak neomezuje a nemá tendence násilím sjednocovat. Pokud existuje na světě místo, kde se může každý v klidu a svobodně rozhodnout, čím chce být, jak chce žít a čeho chce dosáhnout, je to tady. Můžeme studovat, cestovat, podnikat, pracovat, chlastat pivo, dělat cokoli, co chceme. To není špatné. Akorát možná neškodí si to sem tam připomenout. Líbí se mi tu. Zůstanu tu i příští rok. Ringo 


-jc-

-jc-

-jc-

-jc-

-jc-

-jc-

-jc-

-jc-


TURNAJ V NOHEJBVAILKLAU KRATOCH 18. SRPEN 2018

Kratochvilský zpravodaj ČERVENEC A SRPEN 2018  
Kratochvilský zpravodaj ČERVENEC A SRPEN 2018  
Advertisement