Page 1

foto -jcermak-


-jc-

-jc-

H. Hurtovรก

-jc-

-jc-

-jc-


Vážení spoluobčané, do skončení mandátu současného zastupitelstva obce zbývá zhruba půl roku a je tedy třeba se zamýšlet co dál. Jak jsme naplnili záměry našeho volebního programu může posoudit každý náš občan. Akce jako oprava pomníku, znovuotevření mateřské školky, revitalizace sadu, dokončení rekonstrukce vodovodu a oprava budovy Obecního úřadu jsou patrné na první pohled. Maximální informovanost občanů prostřednictvím webových stránek, facebooku, geoportálu i tohoto tištěného Zpravodaje je také oceňována. Ale naše pětičlenné zastupitelstvo by nic nedokázalo bez podpory většiny obyvatel obce, ať už fungují ve výborech, komisích, spolcích anebo se aktivně účastní veškeré činnosti a různých akcí. Za to Vám chci velmi poděkovat. Přestože se Kratochvilka za 3 roky našeho působení změnila k lepšímu a v podstatě jsme splnili vše, co jsme slíbili, stále je ještě co zlepšovat. Proto se členové našeho zastupitelstva, po delších diskusích mezi sebou i po konzultacích s řadou z vás, rozhodli kandidovat i do dalšího volebního období 2014–2018. Nyní už znáte naši práci, kterou jsme odváděli jako starosta, místostarostové, předsedové výborů, zastupitelé, pracovníci Obecního úřadu… Podle toho se můžete rozhodovat. Abychom svoji činnost zvládli, museli jsme se naučit znát a aplikovat zákon o obcích, rozpočtovém určení daní, finanční kontroly, zadávání veřejných zakázek a další. Tyto znalosti nám umožní dobře fungovat i v budoucnu. Jedním z našich slibů bylo i rozšířit počet členů zastupitelstva Kratochvilky. V příštích volbách tedy budeme volit sedm členů zastupitelstva a dva náhradníky. Na tato nová místa chceme navrhnout především příslušníky mladé generace. Jednak proto, aby jejich hlas byl více slyšet a mohli lépe uplatňovat svoje představy o budoucnosti Kratochvilky, jednak aby se připravovali na převzetí odpovědnosti při její správě. V příštím období budeme splácet úvěr, ze kterého jsme financovali opravu budovy Obecního úřadu a zavázali jsme se přispět Neslovicím na školství, aby naše děti měly kam chodit do školky a školy. Proto se musíme v co největší míře zaměřit na získávání finančních zdrojů z rozpočtu Jihomoravského kraje, České republiky i fondů Evropské unie. Na co zaměřit pozornost, aby se na Kratochvilce lépe žilo, bychom rádi slyšeli především od vás, našich občanů. Rádi vyslechneme každý navrh, ať už bude realizovatelný ihned a nebo v budoucnu. Můžete mi proto jako starostovi napsat dopis, email na adresu maly@kratochvilka.cz, poslat SMS nebo zavolat na telefon 724 183 469, případně se obrátit na kteréhokoliv kandidáta do příštího zastupitelstva. Děkuji Vám za dosavadní podporu a spolupráci. Ing. František Malý, starosta

Obsah Oficiality z obecního úřadu zastupitelstvo provozní záležitosti výbory komise Uskutečněné akce Plánované akce Kratochvilka Kahan Rosice Kino Panorama Kino Réna Knihovna Poezie Různé Počtení ke kávě Numerologie Babské rady Toulání Poslední slovo

4 4 5 7 8 11 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 18 20 22

Kratochvilský zpravodaj Tiskne se pro obec Kratochvilka. MK ČR E 21096 Vydává Obec Kratochvilka, Kratochvilka 7, 664 91 Ivančice IČ: 00488186 Zpravodaj je neprodejný. ČERVEN 2014; datum vydání: 6. 6. 2014 Šéfredaktor: Ing. František Malý Příspěvky, ohlasy a dotazy zásilejte na e-mail: obec@kratochvilka.cz Uzávěrka příštího čísla je 30. 6. 2014 fotografie: Jiří Čermák (-jc-) grafická úprava: Jan Čermák tisk: Coprint s.r.o.


z obecního úřadu

Oficiality z „OÚ“ Zastupitelstvo

Informace ze zasedání Zastupitelstva 32. zasedání Zastupitelstva obce proběhlo ve středu 28. 5.  2014 v sále Obecního úřadu. Zahájeno bylo standardně v  18 hodin. Na programu zasedání bylo schválení Rozpočtového opatření č. 4/2014 a Různé. V rámci Různého Zastupitelstvo schválilo návrh smlouvy s  obcí Neslovice o převodu vlastnictví vozidla Avia A21 pro potřeby JSDH, návrh smlouvy s  obcí Tetčice o poskytnutí daru na projekt „Pravěké a středověké osídlení Tetčicka a okolí“ ve výši 5.000,- Kč. Dále byla Zastupitelstvu obce podána informace o výzvě advokátní kanceláře AKR, zastupující Romanu Tušlovou, na vyklizení pozemků p.  č.  264/241, p.  č. 264/244 a  p.  č.  264/242. Termín vyklizení je do 30.  6.  2014. Jedná se o pozemky, jichž je R. Tušlová majitelka nebo je má v  pronájmu a na kterých je hřiště. Zastupitelstvo obce pověřilo 1. místostarostu Ing. Michala Zoblivého zajistit pro obec v  této kauze právní pomoc. Na závěr bylo Zastupitelstvo obce informováno o  průběhu prací na Revitalizaci sadu a přestavbě „konírny“ na kulturní místnost a předpokládaném termínu zahájení výkopových prací v  obci v  rámci rekonstrukce kanalizace v Neslovicích.

4

Přehled usnesení z 32. za- Provozní záležitosti obce sedání Zastupitelstva obce Kratochvilka konaného Vážení občané, 28. 5. 2014 konec května byl vydatný Zastupitelstvo obce Krato- na dešťové srážky a proto chvilka provedla firma Ge-servis Schvaluje: plánované zatravnění ploch a. Program 32. zasedání. sadu. Při procházce sadem b. Rozpočtové opatření si můžete také všimnout č. 4/2014. svázaných kmenů. Je to c. Návrh smlouvy s obcí již zmiňovaný logger, kteNeslovice o převodu rý slouží k  přirozenému vlastnictví vozidla Avia vývoji chráněných druhů A21 pro potřeby JSDH. brouků, žijících v ovocných d. Návrh smlouvy s obcí dřevinách. O tom jaké druTetčice o poskytnutí hy brouků se v sadě vyskydaru na projekt „Pravěké a středověké osídlení tují jsem informoval v únoTetčicka a okolí“ ve výši rovém zpravodaji. Nyní 5.000,- Kč. je v  sadě plánována povýe. Návrh smlouvy s firmou sadbová péče o zatravněné Revenge o umístění plochy. Na podzim proběha provozování kontejnene poslední etapa projektu rů na sběr oděvů, obuvi – výsadba 72 ks ovocných a a textilu. 14 ks neovocných stromů. Stanovuje: Rekonstrukce části budo• Počet zastupitelů v příšvy Obecního úřadu opět tím volebním období pokročila a vstupní dveře 2014-2018 na sedm. Pověřuje: z  průjezdu jsou osazeny. • Místostarostu Jiřího Nyní firma Ryšavý provede Vozdeckého uzavřením závěrečné práce na vnějsmlouvy o dílo se zhotoším plášti budovy. Projekty vitelem přestavby zeměpřípojek vody a plynu jsou dělské budovy na kulturzpracovány a po odsouní místnost. hlasení stavebním úřadem Bere na vědomí: v Rosicích můžeme přistou• Zprávu Finančního výpit k realizaci. boru. Ing. Michal Zoblivý 1. místostarosta

Dalším plánovaným projektem je zbudování nové-


ho chodníku u hlavní silni- z důvodu plánovaného vece, který bude navazovat na dení kanalizačního potrubí chodník probíhající kolem z obce Neslovice. Část kaobecního úřadu směrem nalizace má totiž probíhat na Babice. Jeho plánovaná právě tímto chodníkem. délka je cca 100m. Realizaci Vzhledem k nejasnému terjsme zatím nemohli zahájit mínu výstavby kanalizace

byla zatím zahájena jednání o výběru realizační firmy na výstavbu chodníku. O termínu výstavby vás budeme informovat.. Jiří Vozdecký, místostarosta

Informace ze sběrného místa Kontejner na sběr textilu byl uložen na

jové filtry, pneumatiky aj. Odevzdat mů-

stanovišti kontejnerů při vjezdu do bý-

žete také elektroodpad, který není kom-

valého JZD. Po dohodě s provozovatelem

pletní a nesplňuje podmínky zpětného

totiž nebylo možné umístit kontejner do

odběru elektroodpadu v našem sběrném

sběrného dvora, protože k němu musí být

dvoře. Pro podnikatelské subjekty, z je-

zajištěn 24 hodinový přístup. Děkujeme všem, kteří budou kontejner využívat a zároveň tím pomáhat neziskovým projektům. Ještě jednou připomínáme, co do kontejneru patří a nepatří: do kontejneru

jichž činnosti vznikají nebezpečné odpady včetně opotřebovaných pneumatik, není tento svoz určen. Luděk Klouček, zastupitel

je možné vhazovat veškeré oděvy, boty, hračky (měkké i tvrdé), bytový textil, prostěradla, přikrývky a povlečení. Do kontejneru naopak nepatří mokré a plesnivé oděvy znečistěné zeminou nebo ropnými látkami a průmyslové ústřižky látek. Dne 11.6. 2014 od 16 – 17 hodin proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu. Sběr bude provádět firma KTS ekologie, která pro naši obec zajišťuje svoz komunálního odpadu. Nebezpečný odpad nachystejte před váš dům, kde ho firma převezme. Svážet se bude tento nebezpečný odpad: léky, masti, kapalné a tuhé chemikálie, zbytky barev, obaly od barev, zářivky, výbojky, akumulátory, oleje, ole-

Nevhazujte již prosím textil do zeleného kontejneru v dolním parku. Kontejner bude co možná nejdříve odstraněn. Funkční kontejner má bílou barvu a tuto podobu.

5


z obecního úřadu Pro pejskaře Vážení majitelé psů, vzhledem k tomu, že na Obecní úřad docházejí stížnosti na volně pobíhající psy a znečišťování obce exkrementy vašich „ členů rodiny“, musíme se tímto problémem zabývat. Nebudu vás zatěžovat paragrafy, ale je v nich asi tolik: pakliže se vlastník psa nechová tak, jak mu ukládají právní předpisy, může dojít až ke správnímu řízení, což by pro nikoho z vás nebylo nic příjemného, ba ani levného. Za chování psa neodpovídá on, ale jeho vůdce. Ten musí vědět, zda je schopen psa zvládnout a jestli pes není nebezpečný svému okolí. Větu „on nic nedělá, on je hodný“ od majitelů psů slý-

cháme často. Ale může se stát, že majitel s údivem vysloví „no to tedy ještě nikdy neudělal“. Co se v hlavě zvířete děje nevíme nikdo a předvídat bychom měli i tu horší variantu. Pro klid váš i spoluobčanů je nejjednodušší řešení vodítko, popř. náhubek. Je spousta nejen dospělých, ale i dětí, kteří mají z volně pobíhajících psů strach. Berte ohled i na ně. Je spousta zvěře a mláďat nově narozených, bohužel volně pobíhající pes může i tyto životy zmařit. A ty hromádky v ulicích si bohužel váš miláček neuklidí, tak je to zase jen na vás. Koše a sáčky máte po celé obci a jedno sehnutí vás nic nestojí. Je to běh na dlouhou trať, zdá se. Jak dlouho tu

máme koše a papírové sáčky a jak dlouho to potrvá majitelům, než se naučí uklízet hromádky? Jak dlouho si budou občané stěžovat? Pro mnoho lidi je úklid samozřejmostí, bohužel pár jedinců se to ne a ne naučit. Že by zapomněli? Tak jim to ostatní připomenou, ovšem potážou se se zlou a nadávky, kterými je majitel psa počastuje, se ani nedají citovat. Pakliže se nezmění majitel, tak těžko čekat změnu v chování psa. Opakování je matka moudrosti, tak si to prosím neustále opakujte a uvidíte, že i ta procházka bude hned krásnější, sousedé milejší a obec čistější. Za obec Helena Hurtová

Finanční výbor obce Kratochvilka Usnesení ze 3. schůze FV, konané dne 27. 5. 2014 FV: a. Projednal a schválil rozpočtové opatření č. 3/2014. Výdaje: • § 3613 navýšení o 20.000,- Kč, • § 6171 navýšení o 28.000,- Kč,

6

• •

§ 6330 navýšení o 21.000,- Kč, § 6310 -3.000,- Kč.

Příjmy: Přesun položek • 4134 á 21.000,- Kč, • 4113 á 33.7000,- Kč, • 4213 á -33.7000,- Kč, • 4116 á 572.900,- Kč, • 4216 á – 572.900,- Kč. Financování: • 8115 á 45.000,- Kč.

b.

Projednal a schválil rozpočtové opatření č. 4/2014.

Výdaje: • § 3613 navýšení o 40.000,- Kč, • § 6171 navýšení o 15.000,- Kč. Financování: • 8115 á 55.000,- Kč Za FV předseda Luděk Klouček


Informace z komise pro životní prostředí a rozvoj obce

prošli, myslím, že můžou s klidem říct, že to dělali rádi a že byla jejich práce za nimi hned vidět. A obec je čím dál hezčí.

Komise se sešla po delší zimní odmlce na zasedání dne 6. 5. 2014. Projednali jsme organizaci soutěže Kratochvilský truhlík a naplánovali brigádu. O obou akcích si podrobněji přečtete níže. U brigády bych se ráda trochu zdržela. Budeme velice rádi, pokud by chtěl někdo z vás věnovat trošku svého času ve prospěch celé obce. Když naše komise vznikla, bylo vyhlášeno docela dost dobrovolných brigád. Je možné, že si někdo řekl, že je toho až příliš. Ti, co jimi

Tím opět apeluji na všechny, co nevědí, kam s odpadem: před domy máte popelnice na komunální odpad, na zahradě kompost na bio odpad, v obci kontejnery na Nyní tuto činnost v obci tříděný odpad a na Letné provádí obecní pracovník. sběrné místo na ostatní odProto nemusíme oslovovat pady. Není nutné vyhazoveřejnost s prosbou o pomoc vat cokoli někde v přírodě a vyhlašovat brigády někoa nějakým složitým způlikrát za rok, ale stačí, když sobem to tam dopravovat. se sejdeme vždy alespoň na A nesmím zapomenout také jaře a uděláme něco, co je na pejskaře. Uklízejte, propotřeba. Tentokrát to bude sím, po svých psech v obci. odstranění černé skládky Děkujeme. odpadu z přírody, na kterou už jsme byli několikrát upo- Předem také děkujeme zorněni Odborem životního všem, co dorazí na jarní prostředí v Rosicích. brigádu a přispějí tím k lepšímu prostředí pro nás Je samozřejmě nutné nejen všechny. skládku odstranit, ale HLAVNĚ ji už NEVYTVÁŘET!!! Petra Benhartová

Brigáda

Komise pro životní prostředí zve všechny občany, kteří mají zájem pomoci při odstraňování černé skládky, na pracovní dopoledne. Sraz v sobotu 7. června v 9 hodin v parčíku. S sebou: pracovní rukavice a chuť do práce. Po práci bude připraveno malé pohoštění ve formě opékání špekáčků. V případě špatného počasí se brigáda uskuteční 14. 6. 2014

Kratochvilský truhlík Pojďte se aktivně zapojit do soutěže. Zúčastnit se můžete jako soutěžící nebo jako porotce. Jako soutěžící je potřeba udržovat vaši předzahrádku či truhlík v té nejskvělejší formě. Jako porotce budete mít během měsíců června a července k dispozici na Facebooku Kratochvilka k nahlédnutí fotografie finalistů letošního ročníku soutěže. Můžete hodnotit (lajkovat) dle fotografií nebo se sami přesvědčit osobně při vycházce Kratochvilkou. Vámi zvolený vítěz bude obdarován hodnotným darem. Konec hlasování je 31.7. 2014 a v následujícím zpravodaji vás seznámíme s výsledky a vítězi.

7


Tenisový turnaj O pohár starosty 2014 Vážení spoluobčané, chtěla bych vám napsat pár řádek o velice vydařené sportovní akci, která se konala dne 10. 5. 2014 na tenisovém kurtu. Šlo o Pohár starosty obce a  sám pan starosta se jej zúčastnil, a to s velice dobrým výsledkem. Se svým spoluhráčem panem Karlem Skokanem se umístil na 1.  místě. Kromě již zmiňované dvojice v  turnaji bojovalo dalších sedm mužských dvojic a šest dvojic smíšených. Počasí nám vyšlo a všichni si jistě oddechli, že

jsme turnaj odehráli v sobo- mínky budou stejné jako nyní. tu, protože neděle propršela. Takže rodina Vaverkova se Pro všechny účastníky byl těší na setkání s holkami Jepřipraven vynikající guláš od řábkovými, bratry Hurtovýpaní Jarky Skopalové, věcné mi a Křivánkovými, panem ceny a pro ty nejlepší poháry. starostou s Karlem a dalšími Já osobné bych byla ráda, – jistě prominou, když nebukdyby se příště turnaje zúdu všechny jmenovat – v září. častnilo více mladších dvojic, protože mladí se velice rychle Na závěr bych chtěla vyjádzlepšují, vidím to na vlastních řit poděkování panu Trnavsynech, kdežto my starší hra- skému – zapisovateli turnaje jem stále stejně – ne-li hůř – to a panu starostovi za poháry mluvím za sebe. A tím příště a dvě sady míčů do hry. myslím již 6. ročník ,,Ruda Za TJ Družstevník Cupu”, který je předběžně plánován na 20. 9. 2014. PodJana Vaverková Výsledky turnaje

Čtyřhra

Smíšená čtyřhra                                                                                                                

1.

Malý František, Skokan Karel

Hurt Jan, Jeřábková Dana

2.

Vaverka Josef a Vojtěch

Vaverka Josef, Hamříková Eva

3.

Skopal Petr a Pavel

Vaverka Viktor, Jeřábková Adéla

4.

Křivánek Robin a Richard

Hurt Robert, Vaverková Jana

5.

Vaverka Viktor, Benhart Laďa

Křivánek Robin a Iva

6.

Hurt Jan, Valeš Jiří

Křivánek Richard, Glassová Veronika

7.

Vozdecký Jiří, Hurt Robert

8.

Glass Rudolf, Trnavský Deži

8

-jc-


SVÁTEK MATEK oslavil Klub seniorů v Kratochvilce 13. 5. 2014 v kulturním sále. A jak jinak, než slavnostně. S kyticí růží popřál ženám předseda KS pan Vaverka a starosta obce pan Malý. S dobrým jídlem, pitím, hudbou a samozřejmě náladou byl tento den zase něčím výjimečným. Není těžké sehnat partu ženských, které si udělají legraci jednak samy ze sebe a ještě dokáží pobavit přítomné hosty. Tentokrát nastoupila fotbalová jedenáctka v červených dresech, rozhodčí a fandové v barvách naší vlajky. Při zápase došlo bohužel

-jc-

k faulu a rozhodčí musel hru přerušit a povolat doktora k záchraně hráčky. Umělé dýchání postavilo hráčku opět na nohy a mohlo se pokračovat (mezi námi děvčaty, trošku jsme zfaulované hráčce záviděly).

A vzpomínkou na spartakiádu a nezapomenutelná poupata bylo vystoupení ukončeno. A pro vaši představu: věřili byste, že našemu týmu bylo dohromady 732 let? Tak ženy, co vymyslíte příště? Za Klub seniorů Helena Hurtová

Vítání občánků 2014 Vítání nových občánků Kratochvilky se uskutečnilo v neděli 25. 5. 2014 odpoledne. Oproti loňsku tentokrát v sále OÚ. O hudební doprovod se postaral pan Leszcynski, o kulturní vystoupení děti z MŠ pod vedením Veroniky Vítové. Jako noví občané Kratochvilky byli letos do kroniky zapsáni Hugo Horák, Petr Hruška, Luboš Jašek a Tadeáš Stehlík. Pan starosta uvítal děti mezi k r at o c hv i l s k ý m i o b č a ny a popřál jim i rodičům lásku,

-jc-

bezpečí a krásné společné zápis svých dětí do pamětní

mínku na tento den obdrželi na závěr kytičku a malý dárek.

knihy podpisy a jako upo-

Za KOZKS Martin Vašák

soužití. Poté rodiče stvrdili

9


„Nudíte se ?“ Kupte si medvídka mývala Tento slogan si netřeba představovat, poněvadž každý si ho spojí se slavným filmem Postřižiny. Zájezd do Dalešického pivovaru však začal originálně společnou snídaní a jak jinak než šťavnatým přírodním řízkem a pivem pro ženy a chlebem a meltou pro muže.

H. Hurtová

Počasí deštivé, tak co doma. peni fotografiemi, kostýmy závěr. Některá z nás by se jisVyrazila nás parta místních a rekvizitami z filmu jsme tě obětovala. i přespolních, všech věko- neodolali a vypůjčili jsme si Děkuji Alici za práci, ktevých kategorií. Průvodkyně Francinův posilovač svalů, rou si s tímto výletem dala, nás seznámila s historií pivo- který mu věnovala Maryška varu a výrobou piva. Samo- a vyzkoušeli jsme si vlastní ale věřím, že spokojenost zřejmě jsme vzpomínali při kondici. Překvapivě jedna „účastníků zájezdu” jí to plně výkladu i na jeden z nejzná- z žen by dala mužům řádně vynahradila. mějších filmů a na postavy na frak. A kam příště? s ním spojené. A co dodat… jen škoda, že se Ještě jednou děkujeme za Po prohlídce pivovaru hurá nenašla pumpička.Výprask hezky strávený den na ochutnávku místního ženy ohnuté přes kolo by byl piva a dobrý oběd. Obklo- taktéž originální tečkou na Hurtovi

Pohádkový les

-jc-

10

Vážení občané Kratochvilky, v sobotu 31.5.2014 naši obec navštívily pohádkové postavičky – a že jich bylo. Děti tak měly možnost vstoupit do světa pohádek. A nejen děti, ale i jejich rodiče si prošli trasu obcí a vrátili se tak do dětských let. Pro ty, kteří nemohli přijít, představíme jednotlivé postavy, jejich aktéry a úkoly pro děti: Sněhurka – Lenka Šmídková a stlaní postýlek

Karkulka – Jana Nedomová a košíček pro babičku Rumcajs a Cipísek – Antonín Nedoma a Robert Šmídek – střelba Vodník – Jakub Chupík a lovení jablek Čert z Princezny ze mlejna – Petra Rousová a hledání ztraceného prstýnku O hloupém Honzovi – Jitka Nováková – sbírání vajíček, přitápění do pece a další Bob a Bobek – Jana Nedomová a Radka Vašáková – chůze po kytičkách Král a princezna – Petr Nedo-


Oslava 70.

výročí založení

TJ Družstevník Kratochvilka V tomto kalendářním roce uplyne 70 let od založení místní tělovýchovné jednoty, což bychom s vámi rádi oslavili

v sobotu

28.června 2014 na fotbalovém hřišti  reprodukovaná hudba a bohaté občerstvení (už od rána) pod přístřeškem proti slunci či dešti  hry a soutěže pro děti (od nejmenších po dorost)  vystavení kronik TJ (mapujících její historii)  výstava fotek z akcí TJ (kde se jistě najde každý)  vystoupení mažoretek (našich i hostujících)  vystoupení šermířů  ukázka výcviku psů  skákací hrad pro děti  stánek s cukrovou vatou a jinými sladkostmi  zmrzlina všech chutí  promítání filmů pro děti  vystoupení – překvapení  …a možná přijde i kouzelník ☺ (vážně)  večerní zábava za hudby manželů Leszczynských PODROBNÝ PROGRAM DOSTANETE VŠICHNI DO SVÝCH SCHRÁNEK JEŠTĚ PŘED AKCÍ

ma a Nicola Bojanovská – korále Koloběžka první – Pavla Jašková a jízda na koloběžce Perníková chaloupka – Kateřina Chupíková a hledání světýlka, skládání puzzle a další Popelka – Michaela Pokorná – přebírání fazole a čočky O Koblížkovi – Daniel Vašák a Bára Křivánková a jejich koblížek Ariel a princ – Denisa Bojanovská a Ladislav Benhart – pastelky

Šašek – Adam Pokorný a hod míčků do maliny Co víc napsat. Odpoledne se vydařilo, počasí naštěstí vydrželo. Děti po cestě dostávaly od každé postavičky obrázek na vymalování, u čertíka si odnesly prstýnky, u čarodějnice perníček a v cíli sladkosti a hračku. Kdo mohl poseděl, dal si velice chutnou cigáru, pivko a limču. Děti si vyhrály a usínaly nejen unavené, ale jistě i plné nových zážitků. Členové SDH děkuji členům

TJ družstevník, kteří se akce zúčastnili v maskách, dále za zapůjčení udírny a lavic. Dále panu Nykodýmovi za možnost natažení elektriky (bez té by to nešlo) a OÚ za zapůjčení prodejního stánku. Věříme, že ti co mohli přijít se skvěle bavili a za rok si pohádkové postavičky pozveme znovu. Za SDH Kratochvilka Lenka Šmídková, Jana Nedomová

11


Akce mikroregionu Kahan na červen 2014 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 8. 6. 8. 6. 9. 6. 11. 6.

Žákovský koncert – Domov pro seniory Olympiáda MŠ – Areál Čechie Závěrečný žákovský koncert – DD Setkání seniorů – KD Cristal Dětský den Dětský den „ Jedeme do ZOO“ – Městské koupaliště Letní kino – Sokolovna Petanque – Hřišťátko Rybářský den – Rybník Kuchyňka Pohádkový les – Les v okolí obce Předpouťový farmářský trh – Nádvoří zámku Olympiáda II. Stupeň ZŠ – Zámek Rosice, SVČ Olympijský rok v Mikroregionu Kahan 1. stupeň ZŠ – Stadion Baník 14. 6. Dětský karneval – Na hřišti vedle školy 14. 6. Modelářský den, výstava a provoz modelů a modelových kolejišť 14. 6. Pouťová zábava 14. 6. S motoráčkem za permoníky – ČD, MPŽ, zámek Oslavany 14. 6. Setkání tří Zbýšovů – Stadion Baník 17. 6. Dětské hody – Sokolovna 20. 6. Branný den pro děti 20. 6. Den hudby– tradiční koncert – Na návsi 20. 6. Předpouťová zábava – U hasičské zbrojnice 21. 6. 3. Lukovanské praní na valše – Pod KD 21. 6. Dětský den – Fotbalové hřiště 21. 6. Fotbalový sranda mač – Fotbalové hřiště 21. 6. Letní noc – Náves před OÚ 21. 6. Oslavy 777. výročí první zmínky o obci – Náves 21. 6. Zábava – Fotbalové hřiště 22. 6. Táta dneska frčí – koupaliště Rosice 22. 6. Babské hody 22. 6. Dětský den  – U hasičské zbrojnice 22. 6. Letní noc – Fotbalové hřiště 22. 6. Tour de dobrodruh III. 22. 6. Vítání léta s hudbou – Zbýšovská cihelna 22. 6. X–triatlon – Areál koupaliště 22.–29.6 Pouť s předpouťovou zábavou – Areál Čechie 29. 6. Sběratelská burza – Nádvoří zámku

12

Zastávka u Brna Zastávka u Brna Zastávka u Brna Rosice Újezd u Rosic Zbýšov Tetčice Zakřany Příbram na Moravě Zakřany Rosice Rosice Zbýšov Vysoké Popovice Zbýšov Babice u Rosic Zastávka u Brna Zbýšov Ostrovačice Lukovany Újezd u Rosic Vysoké Popovice Lukovany Příbram na Moravě Příbram na Moravě Zakřany Příbram na Moravě Příbram na Moravě Rosice Zbýšov Vysoké Popovice Říčany Tetč., Zbýš., Krat. Zbýšov Říčany Zastávka u Brna Rosice

Z www.mikroregionkahan.cz připravil Martina Zoblivá ml.


Pozvánky na akce pořádané v červnu v Rosicích a okolí Předpouťové farmářské trhy 8. 6. 2014, 8 – 12 hodin na nádvoří před zámkem v Rosicích Místní výrobci a drobní pěstitelé nabídnou kvalitní zeleninu, sýry a mléčné výrobky, uzeniny, pečivo, bylinky, koření, pivo, víno a další produkty. V rámci programu vystoupí i žáci ZŠ. Pořadatel: KIC Rosice Benefiční exhibice pro Kubíka 8. 6. 2014 od 14 hodin Ukázky capoiery, kung-fu, karate, taj-chi. Doprovodný program: Mighty shake, bubnování na djembe, mažoretky Anife, břišní tanečnice Oslavany. Výtěžek půjde na uhrazení léčby Jakuba Sedláčka. Za nepřízně počasí se přesouvá do KD. Veslo a růže – divadelní představení 8. 6. 2014 od 17 hodin Kulturní dům Zbraslav Rocková legenda o sv. Vojtěchu. Účinkují herci pražských divadel a C.K. Vocal. Vstupné: Předprodej na OÚ Zbraslav od 13. 5. 150,- Kč.

Na místě 200,- Kč. Tel: 546 453 198, obec@zbraslavubrna.cz

všemožnými zákazy, pro-

Oldies s nočním proudem 13. 6. 2014 od 20 hodin Zámecké kulturní centrum Rosice Vstupné 60 Kč, občerstvení zajištěno. Pořádá Noční proud.

hrdina knihy, čtyřicátník

Táta frčí! 22. 6. 2014 od 14 hodin Zábavné odpoledne (nejen) pro tatínky a jejich ratolesti. Soutěže, divadélko, výtvarné dílničky, malování na obličej, sportovní disciplíny, ukázka výcviku psů a ukázka práce hasičského sboru. Cena: 50 děti / 20 dospělí. Pořadatel: Mateřské centrum Kašpárkov

pro něj začíná pekelná spi-

LISTOVÁNÍ Holčička a cigareta 23. 6. 2014 v 19 hodin Rosice, kino Panorama Humorné a zároveň kruté představení. LiStOVáNí Lukáše Hejlíka přináší na jeviště skvělou knihu Benoita Duteurtra, navíc tento projekt doplní sám autor, jeden z nejzajímavějších současných francouzských spisovatelů. Proti světu plovoucímu v katastrofálně znečištěném vzduchu a zavalovanému

Orange academy pořádá

ti

vládě

nevychovaných

emancipovaných dětiček se zaměstnaný na magistrátě, dětinsky bouří: v práci si chodí na záchod potají vykouřit cigaretu. Je přistižen pětiletou holčičkou a tím rála vyšetřování, věznění a marné snahy obhájit se účastí v apokalyptické televizní reality show. Kurzy angličtiny pro děti Rosice, Zámecké kulturní centrum 1.–2. třída – 7.–11. 7. 2014, 3.–4. třída – 14.–18. 7.2014, 5.–6. třída – 21.–25. 7. 2014 letní kurzy angličtiny pro děti. Cena 1490,- Kč. Při včasné registraci 10% sleva! V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, svačina, pitný režim a drobné dárečky. Kontakt: nfo@orangeacademy.cz Čerpáno z http://www.kic.rosice.cz, zpracovala Hana Pavlíčková

13


kino

Kino Panorama Rosice Program na červen

Rio 2 – 3D 7. 6. 2014 v 17 hodin USA 2014, režie: Carlos Saldanha. Animovaná komedie, 101 min., přístupný, ČESKÝ DABING, 130/110 Kč. Sousedi 7. 6. 2014 ve 20 hodin USA 2014, režie: Nicholas Stoller Komedie, 96 min., do 15 let nepřístupný, TITULKY, 110 Kč. 10 pravidel jak sbalit holku 8. 6. 2014 ve 20 hodin ČR 2014, režie: Karel Janák Komedie, 100 min., přístupný, ČESKY, 70 Kč. Všechny cesty vedou do hrobu 12. a 13. 6. 2014 ve 20 hodin USA 2014, režie: Seth MacFarlane Komedie, 116 min., do 15 let nepřístupný, TITULKY, 120 Kč. Zloba – královna černé magie – 3D 14. a 15. 6. 2014 v 17 hodin USA 2014, režie: Robert Stromberg Rodinné fantasy, 97 min., přístupný, ČESKÝ DA-

14

BING, v sobotu ve 3D – 155/135 Kč, v neděli ve 2D – 120/100 Kč.

režie: Felix Herngren Komedie, 114 min., přístupný, TITULKY, 100 Kč.

Hany 14. 6. 2014 ve 20 hodin ČR 2014, režie: Michal Samir Komedie/drama, 90 min., do 15 let nepřístupný, ČESKY, 90 Kč.

Všiváci 26. a 27. 6. 2014 ve 20 hodin ČR 2014, režie: Roman Kašparovský Drama/komedie 98 min., nevhodný do 12 let, ČESKY, 110 Kč.

Pojedeme k moři 15. 6. 2014 ve 20 hodin ČR 2014, režie: Jiří Mádl Rodinný, 90 min., přístupný, ČESKY, 70 Kč. Zakázané uvolnění 19. a 20. 6. 2014 ve 20 hodin ČR 2014, režie: Jan Hřebejk Komedie, 77 min., nevhodný do 12 let, ČESKY, 110 Kč. Jak vycvičit draka 2 – 3D 21. a 22. 6. 2014 v 17 hodin USA 2014, režie: Dean DeBlois Animovaná komedie, 105 min., přístupný, ČESKÝ DABING, v sobotu ve 3D – 140/120 Kč, v neděli ve 2D 130/100 Kč. Hvězdy nám nepřály 21. 6. 2014 ve 20 hodin USA 2014, režie: Josh Boone Romantický, 125 min., nevhodný do 12 let, TITULKY, 120 Kč. Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel 22. 6. 2014 ve 20 hodin Švédsko 2013,

Khumba 28. 6. 2014 v 17 hodin JAR 2013, režie: Anthony Silverston Animovaný, 85 min., přístupný, ČESKÝ DABING, 90 Kč. Transformers: Zánik – 3D 28. 6. 2014 ve 20 hodin a 29. 6. 2014 v 17 hodin USA 2014, režie: Michael Bay Akční, 140 min., přístupný, ČESKÝ DABING, 150 Kč. Grace, kněžna monacká 29. 6. 2014 ve 20 hodin USA/Francie 2014, režie: Olivier Dahan Životopisný, 103 min., přístupný, TITULKY, 100 Kč. Rezervace vstupenek na tel. 732 718 678 nebo e-mailu kino@kic.rosice.cz Provozovatel: KIC Rosice, Palackého nám. 45, tel. 546 492 196, 731 677 363

Čerpáno z http://www.kic.rosice.cz , zpracovala Hana Pavlíčková


Kino Réna Ivančice Program na květen a začátek června Bony a klid 2 Sobota 7. 6. v 18 hodin a ve 20 hodin ČR/ Drama, délka 90 min., vstupné: 110 Kč. Režie: Vít Olmer Hudba: Ondřej Soukup Doupě Čtvrtek 12. 6. ve 20:00 Francie/ Kanada/ Akční/ Krimi/ Titulky, délka 100 min., vstupné: 100 Kč. Režie: Camille Delamarre. Hrají: PAUL WALKER, David Belle, Robert Maillet, RZA, Carlo Rota, Bruce Ramsay, Marco Bellecchio Na hraně zítřka Sobota 14. 6. ve 20 hodin USA/ Akční/ Scifi / Titulky, délka 114 min., vstupné: 100 Kč. Režie: Doug Liman/ Předloha: Hiroši Sakurazaka (kniha). Hrají: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Jeremy Piven, Lara Pulver, Charlotte Riley, Marianne Jean-Baptiste, Kick Gurry Zvonilka a piráti Sobota 14.6. v 17 hodin USA/ Animovaná pohádka, délka 78 min.,

vstupné: 80 Kč. Režie: Peggy Holmes

délka 110 min.,

Všechny cesty vedou do hrobu Neděle 15. 6. ve 20 hodin USA/ Komedie/ Western/ Titulky, délka 115 min., vstupné: 120 Kč. Režie: Seth MacFarlane (Méďa) Hrají: Charlize Theron, Seth MacFarlane, Amanda Seyfried, Liam Neeson, Niel Patrick Harris, Evan Jones

Režie: JAN HŘEBEJK

Zloba – Královna černé magie Čtvrtek 19. 6. ve 20 hodin, Sobota 21. 6. v 18 hodin, Neděle 22. 6. v 18 hodin a ve 20 hodin USA/ Fantasy/ Dobrodružný rodinný příběh, délka 97 min., vstupné: 120 Kč. Režie: Robert Stromberg.   Předloha: Jacob Grimm a  Wilhelm Grimm (povídka). Hrají: Angelina Jolie, Juno Temple, Elle Fanning, Sharlto Copley, India Eisley, Miranda Richardson, Sam Riley, Peter Capaldi, Julian Seager, Imelda Staunton Zakázané uvolnění Sobota 21. 6. ve 20:00, Čtvrtek 26. 6. ve 20:00, Pátek 27. 6. ve 20:00 ČR / Komedie,

vstupné: 110 Kč. Hrají: Ondřej Sokol, Igor Orožovič,

Jana

Stryková,

hana Vágnerová, Tomáš Jeřábek Jak vycvičit draka 2 Sobota 28. 6. v 15 hodin, Neděle 29. 6. v 17 hodin USA/ Animovaný / Rodinný / Dabing, délka 105 min., vstupné: 120 Kč a 100 Kč Režie: Dean DeBlois Předloha: Cressida Cowell (kniha) Transformers: Zánik Sobota 28. 6. v 17 hodin a ve 20 hodin, Neděle 29. 6. ve 20 hodin USA/ Čína/ Akční/ Dobrodružný/ Dabing, délka 134 min., vstupné: 120 Kč. Režie: Michael Bay Hrají: Mark Wahlberg, Jack Reynor, Nicola Peltz, Stanley Tucci, Michael Wong, Kelsey

Grammer,

Cleo

King, Peter Cullen REZERVACE: Telefonicky: 546 451 469, 736 601 631, 602 511 610 Email: postakinorena@quick.cz

Čerpáno z http://kic.ivancice.cz/Kino.htm, zpracovala Hana Pavlíčková

15


knihovna

Místní lidová knihovna V červnu je načase myslet na prázdniny. To znamená zásobit se dostatečným množstvím knih, které s sebou budeme vozit k moři, nosit na koupaliště nebo alespoň do lehátka na zahradě. Nemusíte se zásobovat dopředu, protože v naší vaší knihovně budeme mít otevřeno i o prázdninách. Jen otevírací dobu upravíme na jeden den v týdnu-pondělí. Čas 17:00-18:00 zůstává stejný. V měsíci květnu jsme v knihovně kromě půjčování knížek také pořádali dvě akce. Tou první byl výlet do Dalešického pivovaru, o kterém píše na jiném místě zpravodaje „účastnice zájez-

du“ Helena Hurtová. Ráda bych i tady ve zpravodaji poděkovala panu Hlaváčkovi a paní Ryšavé za přípravu postřižinské snídaně a panu starostovi za pomoc při ozvučení sálu na promítání filmu. Myslím, že k dokonalosti akce nám chyběla jen venkovní teplota o patnáct stupňů vyšší a na obloze místo dešťových mraků sluníčko. To by nám ten Májový ležák chutnal ještě víc. Když jsme se odpoledne z výletu vraceli domů, v autobuse už padaly nápady, kam bychom mohli vyrazit příště. Takže jsme možná – po Literární kavárně a Cestovatelském promítání - založili další tradici. Uvidíme. Druhou akcí byl druhý ročník sbírky Ligy proti rakovině. Ve středu 14. 5. jsme

vyrazili do vesnice prodávat kytičky a vybírat tak peníze na podporu projektů, které pomáhají prevenci, výzkumu a léčbě rakoviny. A také snad ulehčují bitvu lidem, kteří s touto nemocí zápolí. Vybrali jsme letos 6 060 korun, což je sice méně než vloni, ale to vůbec nevadí. Děkuji všem, kteří nám ze svých peněz byli ochotni něco „odsypat“. A hlavně děkuji dobrovolníkům, kteří se mnou letos vesnici obešli. Z minulého roku zůstalo zdravé jádro: Adéla Jeřábková, Kristina Kloučková a Michal Zoblivý. Připojili se k nim Míša Pokorná, Viktor Pavlíček a Dan Vašák. Těším se na letní setkání v knihovně. Alice Vašáková

Splav Fráňa Šrámek (1877–1952)

-jc-

Trápím se, trápím, myslím si,

V lukách je nejprostší života stůl,

kde bych tě nejraděj potkal.

rozlomíš chleba, podáš ženě půl,

Ulice střídám, parky a nábřeží,

až k pláči je prostý věneček z lučního kvítí,

bojím se krásných lží.

chléb voní zemí, bezpečný úsměv svítí, a oblaka jdou, přeběhlo světlo, přeběhl stín,

Bojím se lesa. V poledním lese

muž má touhu rozsévače,

kdo miluje, srdce své neunese.

žena má úrodný klín…

Na můj práh kdyby jsi vstoupila,

Chtěl bych tě potkati v lukách. Šel bych ti vstříc.

snad bys mne tím zabila.

A až bys mi odešla, ach, zvečera již,

Chtěl bych tě potkati v lukách.

bys na mne nemyslila víc,

V lukách je vlání

jako bych jen splavem byl,

na všechny strany, pokorné odevzdání.

16

jen na prosebný a děkovný můj hlas, který v lukách krásně zpívat slyšelas… Ze sbírky Splav pro zpravodaj připravil Jan Liškař


různé

Volby do Evropského parlamentu 2014 Volby do Evropského parlamentu 2014 se za nízké účasti voličů uskutečnily v pátek 23. 5. a v sobotu 24. 5. 2014. Do volební místnosti dorazilo pouze 69 občanů ze 382 oprávněných voličů, což znamená jen 18-ti procentní volební účast. To koresponduje s celorepublikovým nezájmem občanů o tyto volby. V podzimních komunálních volbách, kdy si budeme volit nové obecní zastupitelstvo, bude určitě volební účast vyšší. Níže uvádím pořadí prvních 5 stran. Podrobné výsledky voleb i s preferenčními hlasy jsou zveřejněny na webu www.volby.cz. Občanská demokratická strana

11 hlasů

Česká strana sociálnědemokratická

10 hlasů

ANO 2011

8 hlasů

Komunistická strana Čech a Moravy

7 hlasů

Koalice TOP09 a STAN

7 hlasů

Za průběh voleb bych na závěr rád poděkoval nejen členům volební komise, ale i všem, kdo se na jejich přípravě i průběhu podíleli. Martin Vašák

Dny plynou jako tiché řeky proud, jen vzpomínka v srdci trvá a nedá zapomenout ... V tomto roce si připomínáme 100 výročí narození naší babičky, paní Marie Staňkové. Narodila se 15. 6. 1914 Tolik útržků krásných vzpomínek..., babička byla dobrým duchem naší rodiny, skromná, pracovitá, laskavá... Je to již dávno, co nás babička opustila, zemřela v roce 1992. Vzpomínají synové Václav a Vlastimil s rodinami (…a že nás je babi ☺) Kéž i já jednou budu pro svá vnoučata takovým přístavem klidu a bezpečí, jakým byla moje babička pro mě. Věřím, že je tam nahoře a dohlíží na nás... vnučka Katka

17


Numerologie

Chybějící 7-8-9 Rovina od- možnost čerpání vědomosdanosti věci: Zvýšená schop- tí z vyšších úrovní. Nové nost podřídit sama sebe poznatky budou nesobecky určitým cílům. Zvýraznění předávány všem lidem. Bude osobnosti v daném oboru. třeba vytvářet podmínky pro Využití duchovní energie ve rovnováhu mezi emocionální a mentální energií. prospěch lidstva. Chybějící 1-4-7 Rovina Chybějící 1-5-9 Rovina rozpostřehu: Hledání nového voje: Člověk se začíná osvosmyslu života. Nové podněty. bozovat od osobních ambicí. Podstatně se sníží přikládání Mění se myšlení z výrazu “já významu hmotným hodno- jsem” na výraz “my jsme”. Vývoj něčeho nového. tám. Chybějící 2-5-8 Rovina sen- Chybějící 3-5-7 Rovina vize: zitivity: Je chápavá, velko- Je velkorysá a vnímavá. Tato myslná a je ochraňovatelská. osoba je schopna vidět daleVkládá hluboký cit do práce. ko dopředu, až to někteří poJe citlivá, vstřícná a eroticky važují za neobvyklé. Využívá založená. Tato osoba velmi své intuice. Dovede snadno hluboce prožívá své city. Je pochopit své sny a předtuzranitelná, a to jak slovy, tak chy. Má vysokou emocionáli skutky. Jednou dovede od- ní sílu a odvahu. Je schopná pustit, ale podruhé již ne. snášet i velká příkoří, než Někdy je odměřená, nedů- by se vzdala svých ideálů. tklivá až agresivní. Ve stavu Nemá pochybností o tom, jak vrcholného rozčilení může jednat. Při negativním vyuaž fyzicky ublížit. Jakmile se žití této schopnosti jde o vize do ní zaryje, vybuchne a jako scestné a zneužívané. Dovesopka soptí. Pocit nejistoty de se dostat do velmi obtížných situací. vede k nedobré atmosféře. Z www.najdise čerpala Chybějící 3-6-9 Rovina Alice Vašáková inspirace: Naskytne se

Babské rady v červnu

Nejúčinnější léčivé účinky má kopřiva na jaře a začátkem léta a to v těch nejmladších oddencích.

V minulém čísle zpravodaje jsme se zabývali takzvanými plnými rovinami v  numerologické mřížce. Dnes obrátíme svou pozornost na roviny prázdné-to znamená na řady čísel, které máte ve své mřížce neobsazené. I ty totiž ukazují na některé charakterové vlastnosti. Chybějící 1-2-3 Rovina: Dalších přibližně 2000 let nemůže tato prázdná rovina nastat, neboť vždy bude přítomna buď dvojka nebo trojka. Chybějící 4-5-6 Rovina Saturnu: Může prožít velmi silné zážitky v oblasti mezilidských vztahů, finanční jistoty a případně zdraví. Mohou vzniknout problémy při možnostech, jak se vyrovnat se slávou a mocí. V životě projde zkouškou trpělivosti a vytrvalosti. Získá ponaučení ze životních zkušeností a karmické zátěže. Může se projevit vliv rodičů nebo známých. Důležité je milovat a být milován.

Domácí tinktura z mladých Budete potřebovat: kopřiv proti senné rýmě Kopřivy jsou zelené pod- asi 10 čerstvě natrhaných odceňované zlato,  v šampo- denků kopřivy nech  jsou účinnou složkou 100 ml vodky proti padání vlasů, čaje jsou Listy omyjte a vložte do vyšzase lahodné jak za horka, ší sklenice a zalijte vodkou. tak za studena a čistí tělo Kopřivu ve vodce rozmixujte. jako malé vysavače. A už jste Výsledný mix bude připomíchutnali kopřivové mojito? nat špenát. Ten nechte stát

18

na chladném tmavém místě přes noc. Další den přelijte přes jemné sítko nebo plátýnko a uchovávejte v chladu v uzavřené skleničce. Užívá se 3x denně 1 lžička zalitá sklenicí vody. Domácí voňavá aviváž, nejen pro alergiky Budete potřebovat: 250ml vody 250ml octa 10 kapek oblíbené vůně éte-


rického oleje (který vám voní) Smíchejte ocet a vodu. Pak přelijte do dózy, sklenic a přikápněte éterický olej. Přidávejte do praní do avivážové zdířky v množství asi 2 polévkových lžic. Před použitím protřepte. Domácí osvěžovač vzduchu Budete potřebovat: 1 pěknou sklenici s víčkem (jehlou proděravíte víčko) 100 g jedlé sody 8 kapek esenciálního oleje oblíbené vůně… např. rozmarýn, citronová tráva, levandule, grep, … Do sklenice nasypte sodu a  zakápněte esenciálním olejem. Náplň měňte dle potřeby 1–2x za měsíc. Jedlá soda absorbuje pachy a společně s esenciálním olejem udrží prostor, kde bude osvěžovač uložen (botník, WC, koupelna, lednice, dětský pokoj, ložnice, herna…), přirozeně svěží. Domácí bio šampon Máte chuť vyrobit si vlastní čerstvý voňavý šampon? Budete překvapeni jak jednoduché a levné to je. Ušetříte peníze a své vlasy bez chemie a konzervantů. Pokud máte v květináči bylinky a na zahrádce nějakou tu kopřivu, tím líp. Budete potřebovat: • •

lahvičku na šampon bylinky (mastné vlasy: kopřiva, pampeliška; suché vlasy: meduňka, černý bez, proti lupům:

máta, pokud máte vlasy 1/4 hrnku jedlé sody normální, je to na vás, 10 kapek esenciálního oleje kterákoli bylinka jim TeaTree udělá dobře) • pár kapek esencialního Vše smíchejte, dejte do náoleje dle vaší chuti a ná- dobky (třeba od vypotřebolady, ….citronelu, levan- vaného krému), velmi dobře duli, mátu protřepte a naneste na čisté • 4 lžíce nastrouhaného podpaží. olivového mýdla • převařenou destilova- Domácí balzám na rty nou vodu Budete potřebovat: Převařte 1 hrnek vody. Vmí- 4 lžíce olivového oleje chejte nastrouhané olivové 1 lžíci včelího vosku mýdlo. Přidejte 2 kapky esen1 lžíci medu (pokud chcete, ciálního oleje a hrst bylinek dle vašeho výběru. Vše nech- aby byl sladký) te tak do druhého dne, poté 5 kapek esenciálního oleje sceďte, přelijte do lahvičky Pokud chcete, aby měl bala je to. zám i barvu, přidejte i 1 lžíDomácí přírodní deodorant ci rtěnky, třeba nějaké co už 100% přírodní deodorant nepoužíváte, nebo se rozbis kokosovým olejem: la- předpokládám, že pokud 6–7 lžic kokosového oleje 1/4 hrnku kukuřičného škro- ji máte doma není prošlá a je bu vám známo její složení. 1/4 hrnku jedlé sody Nemusí být, ale doporučuju Ve vodní lázni velmi pomalu pár kapek esenciálního oleje rozehřejte olej a vosk než se dle vlastního vkusu (levan- vše rozpustí a spojí. Odstavdule, grep, mandarinka…) te a vmíchejte esenciální olej. Kokosový olej je potřeba Dejte do ledové lázně a  připrvně ohřát, aby byl tekutý (vodní lázeň). Smíchejte dejte pomalu med, něžně škrob a sodu a pak opatrně míchejte než se vše spojí. Pak přimíchávejte kokosový olej, opatrně přelijte do nádobky vypracujte pastu. Vkápněte na balzám. Nechte stát minioblíbený esenciální olej a po- málně 6 hodin. řádně zamíchejte. Než začne kokosový olej tuhnout, pře- MOTTO: Člověka soudíme místěte do vhodné nádobky. ne podle toho, co o sobě říká Uchovávejte v chladu maxi- nebo co si o sobě myslí, ale málně 3 týdny. podle toho, co dělá. 100% přírodní deodorant Připravila s TeaTree: 1/4 hrnku kukuřičného škrobu Kateřina Chupíková

19


počtení ke kávě

Toulání V červnovém zpravodaji zůstaneme opět doma a zaměříme se na historii křížů - křížků, které v katastru naší obce stojí a nebo v minulosti stávaly. Kříž, jako obraz Kristova utrpení, je křesťanským symbolem s velmi širokým využitím. Je samotným znakem víry, jindy znamená místo smrti, bývá kladen nad hroby, může sloužit jako znamení požehnání. Ke kříži též směřují modlitby většiny křesťanů. V náboženské symbolice má proto své výjimečné postavení, navíc umocněné tím, že jde o objekt (nebo ornament) velmi jednoduchý a snadno zhotovitelný. Nikoho nepřekvapí, že se kříže v krajinné plastice objevují ze všeho nejvíce. Jejich podoba jest převážně ve formě krucifixu - kříže s ukřižovaným Kristem. V dobách středověku se kříže používalo většinou tam, kde nebylo možno postavit kostel nebo kapli, ale bylo potřeba modlit se. Tak byly kříže vztyčovány ve vesnicích, do kterých proniklo křesťan-

20

honosném kamenném podstavci. Vlastní kříž bývá buď kamenný nebo železný, doplněný polychromovaným plechem. Pouze v oblastech chudých se na dobře opracovatelný kámen dává železný kříž na nevysokém žulovém podstavci. Kříže se v různých regionech moc neliší. Kamenné kříže se objevují převážně s Kristem (který je rovněž z kamene). Mnohem víc prostoru nabízí sokl. Na něm můžeme většinou nalézt reliéf Panny Marie (pokud nestojí přímo pod křížem), nebo jiných světců. Z nich patří mezi nejoblíbenější sv. Florián chránící proti požáru, sv. Barbora, sv. Jan Evangelista, Křížek na Babice r. 1971 sv. Josef a sv. Anna a také ochránci ponedochovalo. Církev přescestných sv. Kryštof, sv. Jan to dlouho dávala přednost Nepomucký a sv. Vojtěch. křížům dřevěným, a pokud A na soklu někdy naleznejej měl nahradit kříž kame i kovovou lucerničku, menný, bývala do něj uloževe které se zapalovala svíčna část starého jako relikvie. ka jako „obětina“. Baroko přichází s ohromující působivostí a kříže Stavba křížů má několik se jí snaží alespoň trochu hlavních okruhů. První přizpůsobit. Proto se na jsou kříže, stojící u kostelů rozhraní 17. a 18. století a hřbitovů. Tyto kříže mají objevuje nový typ kříže na za úkol místo posvětit, pří-

ství, později jím byla označena třeba popraviště. Za reformace smýšlení doby nepřálo křížům ani krucifixům. Objevily se znovu až v době protireformace, kdy vesnice stavěly velký dřevěný kříž na znamení, že se obrátily k víře katolické. Dřevěných křížů se ale moc


padně sloužit jako místo že pokud by náhodou oběmodliteb pro dobu, kdy je šenec vstal z mrtvých, nekostel uzavřen. Další kříže bude vědět, kterou cestou byly stavěny jako připo- se dát a nebude se moci za mínky nehody a jako po- svůj osud pomstít. A aby se děkování Bohu a patronům zaplašili i tito bloudící duza šťastný konec. Dalším chové, bývaly na křižovatdůvodem bylo poděkování ky stavěny kříže. vsi za přečkanou katastroA jak to vlastně s kříži bylo fu - mor, hlad či povodeň. u nás v naší obci? Do dnešJen velmi malý počet křížů ních dnů se nám dochoval nám může tuto událost doopravený křížek na Nesloložit reliéfem nebo nápisem, vice a bohužel poničený proto se o této funkci dozvíkřížek na Babice. Křížek dáme především z lidového na Babice podle starých vyprávění, které ovšem nemap zde zcela určitě stál lze označit jako spolehlivý už v roce 1877. Osud mu pramen. Spíš se zachovala však zřejmě nepřál a tak zmínka o neštěstí, jako třeba na památném kameni byl v  dobách dávno minupod naší obcí. Poslední sku- lých poničen a ten původní pina křížů byla používána možná i pobořen. Z  dochojako nástroj posvěcení mís- vaných fotografií však víme, ta, jako obrana před zlými že byl kolem  roku 1970 kříduchy a ďáblem. Můžeme žek obnoven a dost možná sem zařadit dřevěné kříže i nahrazen křížkem novým na popravištích a jejich poz- (zatím je to pouze moje dodější nástupce a také kříže mněnka). Bohužel i tento na křižovatkách. V minu- nový se nám do dnešních losti mohla tam, kde bylo dob dochoval v  dosti ponidaleko do města na popra- čeném stavu a bez atributů. viště, proběhnout exekuce Snad se nám tento křížek na místě. Tělo odsouzeného, v budoucnu podaří zrestaunehodné pro pohřbení na rovat a zachránit tak jedno posvěcené hřbitovní půdě, z mála kulturních dědictví bylo zakopáno na křižovat- naší obce. Přímo v  centru ce. Tak ani po smrti neunikl naší obce však stával i třetí, provinilec trestu, ale bylo a to kamenný kříž. Stával u a je po něm šlapáno. Křižo- kapličky a v kronice se dovatka měla dále tu výhodu, zvídáme, že byl při konci

druhé světové války zasažen střelou, která ho poničila. Osud mu však nepřál, z neznámých důvodů byl rozebrán a nikdy už nebyl obnoven. Díky dochované fotografii však alespoň víme, jak vypadal. Donedávna jsme ještě nevěděli, v  jakém roce byl postaven, komu patřil ani kdo ho nechal postavit. Díky pátrání v archivu Biskupství brněnského jsem se tyto informace dozvěděl. Kříž byl postaven v  roce 1893 obcí Kratochvilskou a v  témže roce posvěcen společně s novou sochou Pany Marie Lurdské do kostela v Neslovicích. Posvěcení provedl pan Josefe Skrsík, farář Neslovský. Při psaní tohoto článku mě napadá myšlenka, že zde možná stávalo i několik dalších křížů, které se bohužel také nepodařilo zachránit ani zdokumentovat. V  pátrání tedy budu zcela určitě pokračovat a v  některém dalším zpravodaji se s vámi podělím o nová fakta z historie křížků a křížů z naší obce. Napočtenou příště. Napočtenou příště. Luděk Klouček

21


A H U O R T S T T P D R O P S V Y Y Í

Ž P V O E E O I I P O O Y T Í L E N M

G A U Č O K D B K H M A K D Á H E O A

E CH Í CH E O O K A N O E E R O Č G L V

O O N J R L A M T K V Ř T E Á I E A A

A L Á K S P A R A E T E Á T N T R T Ř

E Í K C S

I K E C E

G A L A N

O A K Ý E

L L R K C

O T E S A

E L R C S M Z O K A E S E I

R A A Ú Y T Á O N V S T U P

T N O S T L K E A I T A C O

E A K K T M T Y P N R N P O

M K B A S Y R K A I O D A D

L A O U R R T Ž R C G A T I

K N N N O M I Š Z H H R K T I E R S L

E I T A I N T R A B A N T A A N T A Í

ADICE

Seneca: Velmi záleží na tom, AMANT jestli kdo hřeší proto,… dokonAMARANT Aktualizujte reklamní kód inzertia.cz čení v osmisměrce ATTEMPT

Poslední slovo Jak jsem tak psala numerologický příspěvek do zpravodaje, zjistila jsem, že může být fajn, když člověku něco chybí. V tomto případě nějaká ta rovina čísel.

OTÁČETI DOMOV DROPS PACHOLÍK Seneca: Velmi záleží na t EKOLOGIE PERIODY osmisměrce. Kód osmism EPIGRAM PLAST ESTROGENY POETA ETALONY PRIMA GALANTNOST RADIAN GARSONKA ADICE RODIT HÁDKA AMANT HOŘÁK GAUČO ROUCHO AMARANT GINKO ŘEZÁK HUBATEC ATTEMPT INICIATIV HÁDKA ŘEZAT AVAŘI INSCENAC HOŘÁK BADMINTON SAMOUK JEKOT HUBATEC SATRAPA BUNKR KANOE INICIATIVA SKÁLA KARATE ČINEL INSCENACE SRNKA KAUZALIT DOMOV JEKOT STANDART DROPS KLEKÁNÍ KANOE EKOLOGIE KLOAKA STROUHA KARATE EPIGRAM KOALA SYMETRÁLY KAUZALITA ESTROGENY ŠIMON KONTAKTY KLEKÁNÍ ETALONY TIKAT KRYSA KLOAKA GALANTNOST TRABANT LIDOOPI KOALA GARSONKA LOKET UCPAT KONTAKTY GAUČO LYCRA ÚSTŘEDÍMYRHA KRYSA GINKO VČELA LIDOOPI VLHČIT LOKET VRTÁK LYCRA VSTUP AVAŘI Esc = Návod MYRHA k luštění ZÁBRANSKÝ BADMINTON OKOPANINA ZEVLOUN OMASTKY BUNKR ZVŮLE OTÁČENÍ ČINEL

L E K R R Č K D L D U O L S T Y U M M

Ů A P B N A I A I B B A D M I N T O N

V R T Á K C M A T E O P Z E V L O U N

Z T A Z E Ř N A A K A N I N A P O K O

Slova

všechno naskákalo… a já bych nemusela kupovat drahé knihy a po večerech bych se nemusela marně snažit pochopit odstavec, který čtu potřetí…

A kdybych mohla poprosit, ráda bych si vzala z roviny vize 357 tu jistotu… víte, jak se tam Mně osobně by se například hodilo z  rovi- píše „nemá pochybnosti o tom, jak jednat“. ny 456 to ponaučení ze životních zkušeností. Tak to bych opravdu ráda. Trocha té jistoty Možná by se mi pak nestávalo, že dělám stá- ohledně myšlenek a činů by nebyla k zahozele dokola ty stejné chyby. Možná bych díky ní. tomu nechodila z  práce večer, nepsala bych No, nedá se nic dělat. Mé datum narození příspěvky do zpravodaje jako poslední, nebohužel žádnou prázdnou rovinu nenabímluvila bych rychleji než myslím, nepouštěla zí. Nezbývá než se s  tím smířit a ponaučení, se do předem ztracených bitev a aktivit, které inspiraci i jistotu si vydřít… a doufat, že co nemůžu stihnout. To by byla úleva... si člověk odžije a odpracuje, to už mu nikdo Také bych velmi uvítala něco málo z  roviny nikdy nevezme. inspirace 369. Zejména to čerpání vědomostí Přeji Vám všem plné i prázdné roviny podle z  vyšších úrovní. Možná by se mi pak učily Vašeho gusta a hezké léto. nové věci mnohem lépe: prostě bych se tomu poddala a ono by to najednou do mé hlavy Alice Vašáková

22


-jc-

-jc-

-jc-

-jc-

-jc-

-jc-

-jc-

-jc-


Kzcerven2014  
Kzcerven2014  
Advertisement