Page 1

foto –jcermak–


-jc-

Dětský maškarní bál

-jc-

Setkání Klubu seniorů -jc-

Gamba CUP 2018

-jc-

Gamba CUP 2018

-jc-

-jc-

4. společenský ples

4. společenský ples


Vážení spoluobčané, v měsíci únoru proběhlo přezkoumání hospodaření naší obce za rok 2017 pracovníky Jihomoravského kraje s tímto závěrem: při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. To znamená, že naše zastupitelstvo mohlo schválit Závěrečný účet obce s příjmy 5 739 042 Kč a výdaji ve výši 4 570 586 Kč. Rozdíl 1 168 456 Kč je naše úspora pro financování příštích velkých akcí.

Obsah Oficiality z obecního úřadu

4

  zastupitelstvo

4

  výbory a jiné

4

Uskutečněné akce

7

Plánované akce

11

  Kratochvilka

11

Rok 2017 je tedy za námi a můžeme se věnovat činnos-

 Kahan

12

tem v roce 2018.

Čtení ke kávě

18

  Babské rady

18

  Obrázky z dějin

22

  Z historie slov

26

  Co to je, když…

27

 Poezie

31

Poslední slovo

34

Tímto bych chtěl celému zastupitelstvu a pracovníkům obecního úřadu vyslovit poděkování za výborně odvedenou práci.

Naše největší připravovaná akce je splašková kanalizace. Současný stav – Městský úřad Rosice, Odbor stavebního úřadu, dne 29. 11. 2017 pod č. j. MR-S 12552/17 – OSU – Kl-8 vydal územní rozhodnutí, právní moci nabylo dne 3. 1. 2018. Zastupitelstvo obce tento měsíc přijalo memorandum o spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice při další přípravě a realizaci tohoto projektu: •

Zajištění dokumentace pro získání vodoprávního povolení stavby do srpna 2018.

Následovat bude zadávací dokumentace, která bude, pokud možno, řešena i ve vazbě na soulad projektů na celoplošnou opravu krajské komunikace SúS JmK.

Zajištění veškerých povolení a podkladů nutných k podání žádostí o dotace z  Ministerstva zemědělství a Jihomoravského kraje

Zajištění zadávací dokumentace k výběrovému řízení na zhotovitele stavby

Svazek bude investorem akce s předpokládaným termínem realizace v letech 2019–2020

Kratochvilský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku Tiskne se pro obec Kratochvilka. MK ČR E 21096 Vydává Obec Kratochvilka, Kratochvilka 7, 664 91 Ivančice IČ: 00488186 Zpravodaj je neprodejný. BŘE Z E N 2018; Datum vydání: 9. 3. 2018 Šéfredaktor: Ing. František Malý Příspěvky, ohlasy a dotazy zásílejte na E–mail: obec@kratochvilka.cz Uzávěrka příštího čísla je 23. 3. 2018 Fotografie: Jiří Čermák (-jc-) Grafická úprava a sazba: Jan Čermák Tisk: Coprint s.r.o.


Svazek poskytne obci úvěr se splat-

je výroční schůze, na kterých mimo jiné

ností 20 let na neuznatelné náklady

zvolili svoje vedení do příštího období.

pro dotace v nezbytně nutné výši

Tělovýchovnou jednotu Družstevník to

Tímto memorandem si mimo jiné čás- čeká v nejbližší době. Chtěl bych jménem tečně uvolňujeme ruce a můžeme začít

celé obce poděkovat všem minulým i no-

připravovat následnou opravu všech

vým, případně staronovým činovníkům

komunikací.

za jejich práci a popřát jim hodně úspě-

O všech postupných krocích Vás bude- chů v roce 2018. Děkuji i všem členům me průběžně informovat. Jak už jsem zmiňoval několikrát, kultur-

těchto spolků za jejich aktivitu a pokud by se našli zájemci o rozšíření jejich řad,

ní, sportovní a společenský život naší

věřím, že budou přivítáni.

obce je především zásluhou spolků na

Děkuji vám za dosavadní podporu

opravdu vysoké úrovni. Klub seniorů i

a spolupráci. Ing. František Malý, starosta

Svaz dobrovolných hasičů už měly svo-

OFICIALITY Z „OÚ“ Informace ze zasedání zastupitelstva

ENERGOREGION 2020 na zajištění ob-

Zasedání Zastupitelstva obce proběh- měny antidot. Dále vzalo Zastupitelstvo lo v pondělí 26. 2. 2018 v budově obec- na vědomí zprávu Finančního výboru. ního úřadu. Zahájeno bylo standardně v 18 hodin.

Na závěr pan starosta poděkoval obča-

nům za účast a pozval je na zasedání ZaV průběhu jednání Zastupitelstvo schvá- stupitelstva, které se uskuteční na konci lilo závěrečný účet obce za rok 2017 března 2018. a účetní uzávěrku za rok 2017. Hospoda-

Ing. Michal Zoblivý, zastupitel

ření obce skončilo ziskem 1 384 114 Kč.

Dále Zastupitelstvo schválilo rozpoč- Finanční výbor tové opatření 1/2018 a vzalo na vědo- Dne 31. ledna 2018 se sešel Finanční mí závěrečnou zprávu Mikroregionu

KAHAN za rok 2017. V bodě Různé

výbor. Projednal rozpočtová opatření

č. 10/2017, 11/2017 a 12/2017. V  dalším

Zastupitelstvo schválilo memorandum

bodě projednal FV rozpočet obce na rok

a společností SVAKI a návrh smlouvy

kům.

k přípravě a financování stavby splaš- 2018. V bodě různé provedl FV kontrolu kové kanalizace mezi obcí Kratochvilka využití příspěvků obce na činnost spol-

mezi obcí Kratochvilka a sdružením

4

Hurtová Helena


Zpráva o roznosu letáků po naší obci

členů nejen co se pořádaných akcí týká,

Pro informovanost našich občanů jsem se rozhodla napsat tuto zprávu.

ale i činností okolo hasičská zbrojnice.

Od ledna roku 2017 se obchodní řetězec TESCO rozhodl zrušit dodávku letáků do naší obce. Jelikož jste se na ně ptali, domluvila jsem se s pánem, který mi

Také byla předložena pokladní zpráva a účast JSDH při místních požárech, které byly v  loňském roce celkem dva. Pro  připomenutí: jeden při hašení bio  odpadu ve sběrném dvoře a druhý

letáky dováží, že pokud mu tyto letáky tesca zůstanou, tak mi je ponechá.

hašení strniště nad Kratochvilkou.

kdo. Tyto letáky roznáším ze své vlastní

SDH a hasičská zbrojnice. Neboť v roce

Jakmile se schválila činnost SDH na rok Bohužel někdy dostanu 100 ks, někdy 2018, plán akcí a v neposlední řadě složezase žádné. A jak jistě si dovedete sponí výboru, vzal si slovo náš pan starosta čítat, tak ani těch 100 ks nepokryje celou obce Ing. František Malý, který pochvánaši obec. Tedy jednou dostane letáky jedna část obce, příště zase ta druhá lil naši činnost, nejen co se pořádaných a  někdy se také stane, že nedostane ni- akcí týká, ale i pořádku okolo jednotky vůle. A proto zamrzí, když se pak dozví- 2017 jsme měli kontrolu z  krajského řete, že si někdo na informacích v  tescu ditelství z HZS, která dopadla na výborstěžuje, že mu leták nebyl doručen.

nou.

Pokud by o roznášení letáků (PENNY, Paní Hana Zapulová nás seznámila s noLIDL a někdy i BAUHAUS apod.) měl vinkami, které jsou okolo sborů dobroněkdo zájem, klidně přenechám. volných hasičů, a jaké změny nás čekají. Jen pro vaši představu jedna roznáška Složení výboru SDH Krtochvilka zůvychází na 58,- Kč a roznáší se dvakrát stává ve složení: do týdne. V  případě zájmu se neváhejte na mne Starosta: Robert Šmídek Velitel zásahové jednotky:

obrátit. Eva Staňková – Šmídková

VVH SDH Kratochvilka Dne 21. 2. 2018 se konala valná hromada

Miroslav Císař Technik: Petr Nedoma Jednatel: Petr Nedoma

Velitel družstva a strojní služby: hasičů. Na tuto valnou hromadu přiRoman Jašek jal pozvání pan starosta Ing. František Hospodář: Lenka Šmídková Malý a z okresního sdružení hasičů pro Revizní kontrola: Jana Nedomová, Brno-venkov přišla paní Hana Zapulová. Michal Zoblivý, Luboš Staněk. Valná hromada byla zahájena zprávou za loňský rok, kde byla zhodnocena práce Za SDH Kratochvilka Robert Šmídek

5


STATISTIKA OBYVATEL

K 31. 12. 2017

245 + 217 = 462 MUŽI

14

ŽENY

POČET OBYVATEL

6

nově přihlášení k trvalému pobytu

19

odhlášení z TP

úmrtí

41,7

průměrný věk obyvatel 41,74 let

OBYVATELÉ DLE POHLAVÍ

53%

47%

59

2

narození

osob je v roce 2017 starších než 70 let (z toho 25 mužů, 34 žen)

VĚKOVÉ ROZLOŽENÍ OBYVATEL

45 % dospělí muži 38 % dospělé ženy 17 % děti

VĚKOVÉ ROZLOŽENÍ DĚTÍ 44 % od 7 do 15 let

0% muži ženy nelze určit

6

38 % do 7 let 18 % od 15 do 18 let

Zpracovala Helena Hurtová, upravil Jan Čermák


-jc-

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL – 18. 2. 2018 Tento maškarní bál děti strávily se zvířát-

malu nutíte (mimochodem každý lístek je

ky z džungle. Hry a soutěže, za které děti

výherní) a jednou zase tyto lístky chybí.

dostávaly sladkosti, byly skvěle připrave- Zapřemýšlíme do budoucna, aby se takony a nejen děti se u nich bavily.

vá faux pas již nestala.

Velké díky patří místní kapele RETRO OK,

Jsme rádi, že se nedělní odpoledne vyved-

která nás provází na každé dětské akci,

lo, že jste s námi strávili tento čas, děti se

a můžeme říct, že jsme velice rádi za jejich

krásně bavily a pěkné ceny si odnesly.

pomoc. Hrají skvělé písničky a musí se

A již nyní můžeme vás a vaše děti pozvat

ocenit i to, jak si kapela připravila i dětské

na pálení čarodějnic, kde odpoledne bu-

písníčky, což bylo moc super. Moc tedy

dou děti trávit s čarodějnicemi nebo dále

děkujeme a těšíme se na další spolupráci

se připravují oslavy SDH Kratochvilka,

při dětské akci pořádané v sále.

které připadnou na tento rok, a my se roz-

Co nás velice mile překvapilo, byla účast.

hodli, že je oslavíme na Den dětí. Takže

Sál praskal ve švech a bohužel se stalo, že

letos bude změna a místo pohádkového

na některé děti vyšlo málo lístků do tom- lesa budou oslavy a hry pro děti v duchu boly, za což se velice omlouváme.

hasičů.

Bohužel ono je těžké toto předvídat. Jed- Těšíme se na vás. nou uděláte lístků moc a pak to lidem po-

Za SDH Kratochvilka Lenka Šmídková

7


-jc-

GAMBA CUP – 24. 2. 2018 Máme za sebou již sedmý ročník turnaje ve stolním tenisu Gamba cup.

kračovala po celý zbytek dne. Hráči si mohli o přestávkách mezi hra-

Odehrál se 24. 2. 2018 – přesně ten stejný

mi doplnit své síly bohatým občerstve-

den, kdy Ester Ledecká vybojovala druhou

ním. V nabídce byly vepřové i kuřecí říz-

zlatou medaili na OH, vzpomínáte? ☺

ky, flamendr, palačinky s malinami nebo

V sále se potkalo celkem 26 soutěžících

třebas koblížky s marmeládou. V rámci

(4 dorostenci, 22 mužů) z Kratochvilky,

startovného byly k mání vídeňské párky

Zastávky, Neslovic, Moravského Krumlo- a 0,5 l nápoje. Byla přítomna i televize. va, Rebešovic, Zakřan, Ludvíkova, Doma- To, aby sportovní nadšenci zbytečně nešova, Ořechova a  Litostrova. Soutěžit se

spěchali příliš brzy domů na zápas s Ka-

začalo o půl desáté a veselá nálada, která

nadou, a tak všichni vydrželi do konce.

na kratochvilských turnajích panuje snad

Dokud se vše nevypilo. Dokud se vše ne-

vždy, byla i kvůli Ester ještě veselejší a po-

snědlo.

8


-jc-

Děkujeme všem organizátorům z řad

Výsledky muži:

TJ Družstevník, panu starostovi i všem

1. Karel Vinohradský (Zastávka)

sponzorům za pomoc i dary. Děkujeme

2. Zdeněk Lukáš (Moravský Krumlov)

všem sportovcům za účast i super den.

3. Miloš Bednář (Rebešovice)

Jsme moc rádi, že nejeden účastník hod- Výsledky dorost: notí kratochvilské turnaje jako vůbec jed- 1. Alex Moos (Zastávka) ny z nejlepších v našem okolí. Vážíme si takového hodnocení a ještě jednou děku-

2. Denis Císař (Kratochvilka) 3. Tomáš Bareš (Neslovice) Výsledky čtyřhra:

jeme. A příště? Příště to prý bude ještě lepší, aspoň to slibuje oslavenec Gamba… Za TJ „Gamba“ a Katka Staňková

1. Pavel Novotný, Miloš Bednář 2. Pavel Doležal, Petr Valeš 3. Karel Prokeš, Dominik (bohužel neznáme příjmení…)

9


-jc-

ÚNOR V MŠ NA KRATOCHVILCE Hrátky ve sněhu a zimní vycházky po okolí nebyly tou nejlepší náplní v  měsíci únoru. Nejprve nás rozveselil školní maškarní karneval se soutěžemi, kde nechyběli nejen princezny, filmoví hrdinové, ale i indián nebo pavouk. Všem byla odměnou nějaká sladkost a omalovánky. Hra na bubínky nás stále ještě neomrzela, pokračujeme i v  dalším pololetí, kdy jednou za čtrnáct dní přijíždí naše bubenice Beatka, která má pro nás vždy nachystaný zajímavý program. Koncem měsíce jsme navštívili ukázku zvířat v Neslovicích, kde si děti mohly zvířata nejen prohlédnout, ale i pohladit. A co nás čeká? Navštívíme divadelní představení ve Zbýšově, pak se pomalu budeme připravovat na příchod jara a Velikonoc. Za MŠ paní učitelky V. Vítová a M. Svobodová.

10


Cestovatelské promítání

U R PE

SOBOTA 17.3. KRATOCHVILKA

v 16 hodin Sál OÚ


Zveme vás na cyklus přednášek Ing. Ivo Hertla

PTÁCI ROSICKA SOVÍ NOC Pátek 23. března v 17:00 Po přednášce s promítáním bude pro zájemce následovat společná procházka do Obory (cca 5 km). Čelovky nebo baterky s sebou!

ptačího zpěvu a výkladem o ptácích

Místo konání: RIC Zastávka

SPOLEČNOU STŘECHOU

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU Sobota 28. dubna v 7:00 Procházka do Obory s posloucháním

Úterý 17. července v 17:00

i historii lesnictví a myslivosti. Dalekohledy s sebou! Místo konání: nádraží ČD v Rosicích (NEBOJTE SE ŽÍT) POD

Beseda o rorýsech a netopýrech. Místo konání: knihovna Rosice

Přednášky organizuje OŽP MěÚ Rosice ve spolupráci s RIC Zastávka, KIC Rosice, MěK Rosice, Lesy ČR a Správou zámku Rosice.

www.birdlife.cz

12


CO SE DĚJE V REGIONU březen 2018

Kratochvilka

KRATOCHVILKA

3. 3. • Společenský ples, sál OÚ 17. 3. Cestovatelská kavárna, kinosál 17. 3. • Cestovatelská kavárna, kinosál 24. 3. • Velikonoční výstavka, sál OÚ 24. 3. Velikonoční výstavka, sál OÚ 29. 3. • Posezení klubu seniorů, sál OÚ 26. 4. • Posezení klubu seniorů, sál OÚ 29. •3.Čarodky, Posezení 30. 4. hřiště klubu seniorů, sál OÚ

Ostrovačice LUKOVANY 30. 4. • Pálení čarodějnic, areál pod KD

10. 3. Dětský maškarní karneval

NESLOVICE

Rosice 30. 4. • Obecní čarodějnice, Indiánské hřiště

8. - 20. 3. Vysočina v obrazech OSTROVAČICE 3. 3. • Poostatková zábava, Restaurace u Nedbálků 9. 3. Žákovský koncert 10. 3. • Dětský maškarní karneval, Sokolovna

16. 3. Učitelský koncert

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

18. •3.Dětský Evoluce a karneval, křesťanství 4. 3. maškarní kulturní dům 30. 4. • Tradiční pálení čarodějnic, fotbalové hřiště

20. 3. Listování: Nejlepší kniha o Fake News

ROSICE

22. 3. Mamutí projekty Karla Absolona

3. 3. • Dámy na tahu, Zámecké kulturní centrum 4. 3. • Bazar dětského oblečení a hraček, 24. 3.Zámecké Velikonoční kumštování a farmářský kulturní centrum 7. 3. • Partička, KD Cristal trh • Vysočina v obrazech, Zámecké kulturní centrum 8.–20. 3. 9. 3. • Žákovský koncert, Zámecké kulturní centrum 31. •3.Učitelský VelikoNOČNÍ proud – taneční 16. 3. koncert, Zámecké kulturní centrum party 18. 3. • Evoluce a křesťanství, Zámecké kulturní centrum 20. 3. • Listování: Nejlepší kniha o Fake News, kino Panorama Říčany u Brna 22. 3. • Mamutí projekty Karla Absolona, Zámecké kulturní centrum 11. 3. Představení Podivné příhody pana 24. 3. • Velikonoční kumštování a farmářský trh, nádvoří zámku 31. 3. • VelikoNOČNÍ proud – taneční party, Pimpipána Zámecké kulturní centrum 8. 4. virtuózů, Zámecké kulturní centrum 1. 4.• Koncert Říčanský otužilec 13. 4. • Žákovský koncert, Zámecké kulturní centrum 21. 4. • Sobota v pohybu, Zámecké kulturní centrum 7. 4. Vladislav Bláha – kytarový koncert 22. 4. • Jarní farmářský trh, nádvoří zámku 24. 4. • Komponovaný program s Ivo Šmoldasem, kino Panorama Zakřany 26. 4. • Beseda s Petrem Zídkem, Zámecké kulturní centrum 29. 4. • Sběratelská burza, nádvoří zámku 10. 3. Reprezentační ples 30. 4. • Pálení čarodějnic, Starý pivovar, kolbiště

Zastávka

ŘÍČANY U BRNA 11. 3. • Představení Podivné příhody pana Pimpipána,

6. 3. – 6.kulturní 4. Tajemství z podzemí – výstava dům 1. 4. • Říčanský otužilec, areál koupaliště

7. 4. • Vladislav Bláha – kytarový koncert, výtvarných prací dětí školní družiny a 4. tříd kostel sv. Petra a Pavla 14. 4. • Pavel Dobeš, restaurace Na Návsi

10. 3. Oslava MDŽ

VYSOKÉ POPOVICE

12.30. 4. 3. Schůze klubu seniorů + oslava MDŽ • Pálení čarodějnic, hřiště pod školou

13. 3. – 15. 3. Velikonoční výstava, DDM ZAKŘANY 8. 3. • Výroční členská schůze seniorů + MDŽ, sál OÚ

• Reprezentační ples, – Hornický dům Zbýšov 15.10. 3. 3. Zpátky do lavic pravidla silničního 20. 3. • Vítání jara, náves před OÚ

30. 3. • Velikonoční výstava s jarmarkem, v sále OÚ provozu, RIC

ZASTÁVKA 20. 3. Promítání dokumentárního filmu –

2. 3. • Absolventský ples, Dělnický dům 6. 3.–6. 4. • Tajemství z podzemí – výstava výtvarných prací dětí Hotel Úsvit školní(SK), družiny RIC a 4. tříd, RIC 10. 3. • Oslava MDŽ, Dělnický dům • Schůze klubu seniorů + oslava MDŽ, Dělnický dům 22.12. 3. 3. Zpátky do lavic – pravidla silničního 13.–15. 3. • Velikonoční výstava, DDM 15. 3. • Zpátky do lavic – pravidla silničního provozu, RIC 20. 3. • Promítání provozu, RIC dokument. filmu – Hotel Úsvit (SK), RIC 22. 3. • Zpátky do lavic – pravidla silničního provozu, RIC 23. 3. • Přednáška s vycházkou do Obory – Soví noc, RIC 23.24. 3. 3. Přednáška s vycházkou do Obory • Turnaj ve stolním tenisu, hala gymnázia Zastávka 29. 3. • Zpátky do lavic – první pomoc, RIC 12. 4. noc, • Zpátky do lavic – osobnosti Rosicka, RIC – Soví RIC 14. 4. • Aprílový běh, obec Zastávka 19. 4. • Zpátky do lavic – osobnosti Rosicka, RIC 24.21. 4. 3. Turnaj stolním • Odhaleníve pamětní deskytenisu M. Elpla, RIC 24. 4. • Promítání dokumentárního filmu – Vlak dospívání (HU), RIC 29.30. 4. 3. Zpátky do lavic – první pomoc • Čarodějný rej, areál Čechie

ZBÝŠOV Zbýšov

2. 3. • Oslava MDŽ s Naďou Konvalinkovou, sál MKC

• Velikonoční pohádka pro děti, kino Horník 14.14. 3. 3. Velikonoční pohádka pro děti 23. 3. • Módní seminář s poradkyní D. Beranovou, Městská knihovna

• Čiperkové, kino Horník 23.24. 3. 3. Módní seminář s poradkyní D. Bera24. 3. • Mariášový turnaj, Hornický dům 15. 4. • Zbýšovský superkos, kino Horník

novou, knihovna 18. 4. • Městská Zdeněk Izer „Na plný coole“, kino Horník 30. 4. • Pálení čarodějnic, škvárové hřiště

20. 3. Vítání jara

24. 3. Čiperkové, kino Horník

30. 3. Velikonoční výstava s jarmarkem

24. 3. Mariášový turnaj, Hornický dům

Vydalo Regionální informační centrum Zastávka. • Změna programu vyhrazena. www.riczastavka.cz • facebook.com/riczastavka • www.mikroregionkahan.cz • www.kic.rosice.cz

13


Zastávka - Neslovice - Hlína

odj.

5:02 5:19

4:49

Hlína - Neslovice - Zastávka

51 53 23 81 9 11 13 15 Xfg Xfg Xfh X Xfg X X PRACOVNÍ DNYX 23 81 9 11 13 61 15:19 63 6:44 7:04 7:19 10:24 12:24 1513:1917 14:24 Xfh 7:07 X X Xfg X 6:47 7:22 10:27 X12:27 X13:22X 14:27X 15:22 7:19 10:24 16:24 18:2415:25 20:24 6:50 7:10 12:24 7:25 13:19 10:3014:24 12:3015:19 13:25 14:30 7:22 10:27 12:27 13:22 14:27 15:22 16:27 18:27 20:27 6:52 7:12 7:27 10:32 12:32 13:27 14:32 15:27 7:25 10:30 12:30 13:25 14:30 15:25 16:30 18:30 20:30 6:54 7:14 7:29 10:34 12:34 13:29 14:34 15:29 7:27 10:32 12:32 13:27 14:32 15:27 16:32 18:32 20:32

17 61 63 SOBOTA X X+ NEDĚLE X 101 18:24 103 20:24 105 16:24 6+ 18:27 6+ 6+bg 16:27 20:27 6:19 18:30 14:24 20:30 18:24 16:30 6:22 14:27 18:27 16:32 18:32 20:32 6:25 14:30 18:30 16:34 18:34 20:34 6:27 14:32 18:32

101 6+ 6:19 6:22 6:25 6:27 6:29

103 6+ 14:24 14:27 14:30 14:32 14:34

105 6+bg 18:24 18:27 18:30 18:32 18:34

Platí od 10.12.2017 8.12.2018 SOBOTA + do NEDĚLE

.

Platí od 10.

4:55

5:55

7:32 6:55 7:32 6:55

.

6:04 12:39 13:49 fg14:34 fg15:34 fg16:34 18:49 5:49 6:49 6:54 7:14 7:29 10:34 12:34 13:29 14:34 15:29 16:34 18:34 20:34 6:29 14:34 18:34 5:02 5:52 6:52 7:02 7:17 7:32 13:49 fg14:34 fg13:02 6:04 12:39 fg15:34 fg16:34 18:49 Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Informace a podněty: 5 4317 4317, www.i 5:19 6:526:197:02 7:04 7:19 fg13:02 7:29 5:52 7:17 7:04 7:32 Linka7:04 729422: ADOSA Rosice 7:32 7:32a.s.,Zastávecká 10:35 12:35 1030,665 13:35 01 14:35 15:35 16:35 18:35 20:35 6:35 14:35 18:35 6:19 7:04Přepravu 7:19 zajišťuje: 7:29

422

1 3 55 X X Xfh 1 34:39 55 5:3951 6:39 53 X X4:42Xfh5:42 Xfg 6:42 Xfg 4:39 5:39 7:04 4:456:395:456:44 6:45 4:42 5:42 6:42 6:47 7:07 4:47 5:47 6:47 4:45 5:45 6:45 6:50 7:10 4:49 5:49 6:49 4:47příj. 5:47 6:47 6:52 7:12

Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz

PRACOVNÍ DNY

Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz

odj.

4:22 4:23 4:26 4:30

4:23

5:23

6:23

7:23

 1536:23 Tišnov 4:236:225:23 5:22 7:22 7:22 7:23 8:22 4:266:235:26  4056:26 Brno 7:26 5:23 7:23 6:26 7:23 7:26 8:23 4:26 5:26  4206:30 Velká Bíteš 4:30 5:30 7:30 5:26 7:26 6:30 7:26 7:30 8:26 4:306:265:30 5:30 6:30 7:30 7:30 8:30 Vysvětlivky:

7:19 5:24 6:19 5:19 8:19  4216:19 Lukovany 5:19 6:19 7:19 7:32 5:174:32 6:17 5:32 7:12 6:32 7:17 žel.st. 8:32 Zastávka, 4:32 425 5:32 6:32 7:32 odj. 5:194:226:195:22 7:19 6:22 7:19 7:22 8:19 odj. 4:22  S46:22 Brno 7:22 4:32 5:32 6:325:22 7:32 7:32 8:32

4:32

8:19 8:19 8:32 8:32

7:32 8:30 7:32

8:30

7:14

15:14 19:14

11:30 13:10 14:00 15:00 16:00 17:30 19:30

7:14

.

15:14 19:14

.

.

8:19 11:19 13:19 17:19 19:19 7:19 15:19 19:19 19:19 fg15:04 fg16:04 17:19 7:32 8:19 11:19 13:19 17:19 19:19 7:19 15:19 19:19 19:35 14:02 15:02 16:02 17:32 5:34 6:34 7:34 7:34 8:34 8:3419:35 11:34 13:14 14:04 15:04 16:0 8:324:34 13:19 17:19 14:52 19:19 15:52 7:19 17:22 15:19 19:22 19:19 8:224:3811:22 13:02 13:52 7:06 15:06 19:06 5:4013:02 6:4013:52 7:3714:52 7:37 8:42 8:42 8:22 11:22 7:06 15:06 19:06 19:35 15:52 17:22 19:22 8:234:3511:235:4113:03 13:53 14:53 15:538:4117:238:4119:23 15:07 19:07 11:41 7:07 8:23 13:52 11:23 13:03 19:23 7:07 15:07 19:07 13:02 14:52 15:5213:53 17:22 14:53 19:22 15:53 7:06 17:23 15:06 19:06 8:264:44 11:26 19:26 5:4413:06 6:4413:56 7:4414:56 7:4415:56 8:4417:26 8:4419:07 11:44 7:10 14:14 19:10 15:14 16:1 fg13:1415:10 13:03 14:53 15:53 17:23 19:23 7:07 15:07 8:26 13:53 11:26 13:06 13:56 14:56 15:56 17:26 19:26 7:10 15:10 19:10 14:21 19:14 fa15:19 16:2 8:30 13:56 11:30 13:10 19:30 7:14 15:14 13:06 14:56 15:5614:00 17:26 15:00 19:26 16:00 7:10 17:30 15:10 19:10 8:32 fg13:02

11:30 13:10 14:00 15:00 16:00 17:30 19:30

8:19 11:19 7:22 8:22 7:22 8:22 8:32 7:23 8:23 7:23 8:23 8:22 11:22 7:26 8:26 8:23 11:23 7:26 8:26 7:30 8:30 8:26 11:26 7:30 8:30

7:19 8:19 7:19 7:32 7:32

4:34 5:34 6:34 7:34 8:34 8:34 11:34 13:14 14:04 15:04 16:04 17:34 19:34 7:18 15:18 19:18 7:32 7:34 4:34 5:34 6:34 7:34 7:34 8:34 8:34 11:34 13:14 14:04 15:04 16:04 17:34 19:34 7:18 15:18 19:18  6:34 spoje navazující linku  S4 žel.st. Brno 4:38 5:40 7:37 8:42 13:14 8:42 14:04 15:04 16:04 17:34 19:34 19:38 7:37 15:37 19:38 425 Zastávka, 4:34 5:34 7:34 6:40 7:34na7:37 8:34 422 8:34 11:34 7:18 17:37 15:18 19:18  S4 Brno 4:38 5:40 6:40 7:37 7:37 8:42 8:42 17:37 19:38 7:37 15:37 19:38 zastávka na znamení  S4  Brno 4:38 5:40(z) 7:37 8:42 8:42 17:37 19:38 7:37 15:37 19:38 153 Tišnov 4:35 6:40 5:417:37celodenně 8:41 8:41 11:41 Šťastnou cestu s IDS JMK 153 Tišnov 4:35 5:41 8:41 8:41 11:41  153 Tišnov 4:35 5:41 8:41 8:41 11:41 X jede5:44  405 Brno v pracovních dnech 4:44 6:44 7:44 7:44 8:44 8:44 11:44 fg13:14 14:14 15:14 16:14 17:44 19:44 405 Brno 7:44 7:44 8:44 fg13:14 8:44 14:14 11:4415:14 15:14 17:44 19:44 fg13:14  405 4:44 5:444:44 6:44 5:447:44 6:44 8:44 8:44 11:44 16:14 14:14 17:44 fa15:19 19:44 16:14 Brno 420 Velká Bíteš 14:21 16:24 19:19 6gh7:19 15:19 6 jede v sobotu7:44 420 Bíteš Velká Bíteš 19:19  420Velká 6gh7:19 15:19 14:21 fa15:19 16:24 14:21 fa15:19 16:24 19:19 6gh7:19 15:19 + jede v neděli a ve státem uznávané svátky Vysvětlivky: Vysvětlivky: Vysvětlivky: bg nejede 24.12. spoje navazující na422 linku 422   spoje navazující na linku  spoje navazující na linku 422 fa nejede od 27.12. do 2.1., od 2.2. do 9.2., 29.3., od 2.7. do 31.8., 29.10. a 30.10. zastávka celodenně na znamení (z) (z) zastávka celodenně na znamení (z) cestu s 2.7. IDS Šťastnou cestu zastávka celodenně na znamení fg nejede odŠťastnou 27.12. do 29.12. a od do JMK 31.8. s Šťastnou cestu s IDS IDS JMK JMK X X jedejede v pracovních dnech dnech v pracovních X jede v pracovních dnech fh jede od 27.12. do 29.12. a od 2.7. do 31.8. 6 6 jedejede v sobotu v sobotu 6 jede v sobotu + jede v neděli a ve státem uznávané svátky svátky gh jede také 2.4., 1.5., 8.5. a 6.7. + jede v neděli a ve státem uznávané + jede v neděli a ve státem uznávané svátky bg nejede 24.12. Vzhledem ke stavebnímu stavu zastávek nelze garantovat bezbariérový nástup do a výstup z vozidla na všech zastávkách. bg nejede 24.12.

425  421Zastávka, Lukovany žel.st. 425 Zastávka, žel.st.

Neslovice, škola Neslovice 436 436 Kratochvilka 436 Neslovice, škola 436 436 Kratochvilka Babice u Rosic 425 Kratochvilka 436 425 Babice u Rosic  421 Lukovany Rosic 425 Babice  u421 Lukovany

436 Neslovice, škola

423 Mohelno  406 Ivančice 423 Mohelno 423 Rosice  406Brno  423 Rosice  423Neslovice Mohelno 436 436  423Neslovice Rosice

422

Neslovice 436 436 Hlína, samota (z) 436 Hlína, samota (z) 436 Hlína 436 Hlína

odj. 4:55 5:55 6:55 7:00 7:35 7:00 7:35 5:006:55-6:00 Hlína Zastávka Hlína -- Neslovice Neslovice Zastávka 5:00 6:00 7:00- Číslo 7:00 7:40 7:40 5:02 6:02 spoje: 7:02 7:02

10:35 12:35 16:3514:35 18:35 15:35 20:35 16:35 6:35 18:35 14:35 20:35 18:35 7:35 7:35 13:35 10:35 14:35 12:3515:35 13:35 6:35 14:35 18:35 10:35 16:35 18:3515:40 20:35 16:40 6:35PRACOVNÍ 14:35 20:40 18:35 DNY 7:40 12:35 7:40 13:35 10:4014:35 12:4015:35 13:40 14:40 18:40 6:40 14:40 18:40 10:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 18:40 20:40 6:40 14:40 18:40 14 18:42 16 18 7:42 7:42 10:42 2 12:42 4 13:42 614:425615:425216:42 5418:42 2420:42 82 6:4212 14:42 5:02 6:02 7:02 7:02 7:42 7:42 10:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 18:42 20:42 6:42 14:42 18:42 Zastávka X a podněty: X X5 4317 Xfh Xfg Xfh X X Xfg Platí X od 10. X Integrovaný dopravní systém Jihomoravského Úsek krajeZóna Informace 4317,Xfg www.idsjmk.cz Vysvětlivky: Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz Platí od 10. Hlína Vysvětlivky: 4361030,665 4:13 5:09 6:09 7:04 7:09 8:09 8:09 11:09 12:53 13:43 14:43 15:4 Linka 729422: Přepravu zajišťuje: ADOSA a.s.,Zastávecká 01 Rosice Hlína Neslovice Zastávka  spoje navazující na linku 422 Linka Přepravu zajišťuje: ADOSA a.s.,Zastávecká 01 Rosice spoje729422: navazující na linku 422 Hlína, samota (z) 4361030,665 4:15 5:11 6:11 7:06 7:11 8:11 8:11 11:11 12:55 13:45 14:45 15:4 zastávka celodenně na znamení (z) (z) zastávka celodenně na znamení 436 Neslovice 5:17 6:17 7:12 7:17 8:17 8:17 Platí 11:17 13:01 13:51 14:51 15:5 příj. s4:21 SOBOTA +do NEDĚLE Šťastnou cestu s IDS JMK Šťastnou cestu JMK PRACOVNÍ DNY Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Informace a podněty: 5IDS 4317 4317, www.idsjmk.cz odSOBOTA 10.12.2017+ 8.12.2018 X X NEDĚLE jedejede v pracovních dnech v pracovních dnech PRACOVNÍ DNY  406 Ivančice 5:24 6:19 8:19 8:19 fg15:04 fg16:0 Linka 729422: Přepravu zajišťuje: ADOSA a.s.,Zastávecká 1030,665 01 4 Rosice 6 Číslo spoje: 2 56 52 54 24 82 12 14 16 18 20 62 102 104 106 6 6 jede v sobotu jedeČíslo v sobotu 14:02 106 15:02 16:0 fg13:02 104 spoje: 2 4  406 6Brno 56 52 54 24 4:32 82 5:17 12 6:17 14 7:12 16 7:17 18 8:32 20 62 102 + Úsek Zóna Zastávka jede v neděli a ve státem uznávané svátky svátky X X 423 XMohelno Xfh Xfg Xfg Xfh X 5:19 X 6:19Xfg7:19 X 7:19 X 8:19 X 8:19 X 11:19 6+ 6+bg 13:19 6+ + jede uznávané Úsek Zónav neděli a ve státem Zastávka X X X Xfh Xfg Xfg Xfh X X Xfg X X X+ NEDĚLE X 6+ 6+ 6+bg SOBOTA PRACOVNÍ DNY bg nejede 24.12. Hlína 436 4:13 5:09 6:09 7:04 7:09 8:09 8:09 11:09 12:53 13:43 14:43 15:43 17:09 19:09 6:58 14:58 18:58  423 Rosice 5:32 6:32 7:32 7:32 8:32 8:32 bg nejede 24.12. Hlína 436 7:09 8:09 8:094:32 11:09 6:58 14:58 18:58 Číslo 44:13 6 5:0956 6:09 52 7:04 54 24 82 12 14 1612:5318 13:43 20 14:43 62 15:43 102 17:09 104 19:09 106 fg nejede od spoje: 27.12. do 29.12. a(z) od 2.7. do 31.8. 2 Hlína, samota Neslovice 436 4:15 436 5:11 6:11 7:06 7:11 8:11 odj.8:114:22 11:11 12:55 13:45 14:45 15:45 17:11 19:11 5:22 6:22 7:22 7:22 8:22 8:22 11:22 7:00 13:0215:00 13:5219:00 14:52 15:5 oddo27.12. do 29.12. a 31.8. od 2.7. do Úsek Zónanejede Zastávka Hlína, samota (z)2.7. do X 31.8.X4:15 X 5:11 Xfh 6:11 Xfg 7:06 Xfg 7:11 Xfh X X X 14:45 X 6+ 17:11 6+ 6+bg 436 8:11 8:11 Xfg 11:11 X 12:55X 13:45 15:45 19:11 7:00 15:00 19:00 fh fg jede od 27.12. 29.12. a od Neslovice Neslovice, škola 436 4:216:09 5:17 6:17 7:12 7:17 8:17 12:53 8:174:23 11:17 13:01 13:51 14:51 15:51 17:17 19:17 436 5:23 6:23 7:23 7:23 8:23 8:23 11:23 7:06 13:0315:06 13:5319:06 14:53 15:5 příj.5:09 fh od 27.12. do 29.12. a od 2.7.nelze do4:13 31.8. Hlína 436jede 7:04nástup 7:09do 8:09 11:09 13:43 14:43 15:43 17:09 19:09 6:58 14:58 18:58 Neslovice 436 5:17 6:17 7:12 8:17 8:17 11:17 13:01 13:51 14:51 15:51 17:17 19:17 7:06 15:06 19:06 Vzhledem ke stavebnímu stavu zastávek garantovat bezbariérový a8:09 výstup7:17 z vozidla na všech zastávkách. příj. 4:21  406 Ivančice 5:24 6:19 8:19 12:55 19:19 fg15:04 fg16:04 Kratochvilka 436 4:26 5:26 6:26 17:11 7:26 7:26 8:2617:19 8:26 11:26 13:06 13:56 14:56 15:5 Hlína,samota (z) 436Vzhledem 4:15 nelze 5:11 garantovat 6:11 7:11 8:11 8:11 13:45na14:45 19:11 7:00 15:00 19:00 keIvančice stavebnímu stavu zastávek bezbariérový nástup do a11:11 výstup z8:19 vozidla všech15:45 zastávkách. 406 5:247:06 6:19 8:19 8:19 17:19 19:19 fg15:04 fg16:04  406 Brno 4:32 5:17 6:17 7:12 7:17 8:32 14:02 15:02 16:02 17:32 fg13:02 Babice u Rosic 425 5:30 6:3014:02 7:3015:02 7:3016:02 8:3017:32 8:30 11:30 13:10 14:00 15:00 16:0 436 Neslovice 5:17 7:12 6:17 7:17 8:17 7:17 8:17 11:17 13:51 14:51 15:51 17:17 19:17 7:06 15:06 19:06 příj. 4:21  406 Brno 4:32 6:17 5:17 7:12 8:32 13:01 4:30 fg13:02

 423Neslovice Rosice 436

422

Úsek Zóna Zastávka Číslo Zastávka, žel.st. 425 spoje: Úsek Zóna425 Babice uZastávka Rosic Zastávka, žel.st. 425 436 Kratochvilka u Rosic 425 Babice 436 Neslovice, škola 436 Kratochvilka 436 Neslovice 436 Neslovice, škola  406 Ivančice 436 Neslovice příj. 406 Brno  406Ivančice 423 Mohelno  406Brno 423 Rosice  423Mohelno

Číslo spoje:

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Linka 729422: Přepravu zajišťuje: ADOSA a.s.,Zastávecká 1030,665 01 Rosice

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Zastávka - Neslovice - Hlína Linka 729422: Přepravu zajišťuje: ADOSA a.s.,Zastávecká 1030,665 01 Rosice

422

422


Výsledky kratochvilských družstev v soutěžích stolního tenisu Okresní soutěž (konečná tabulka) pořadí

družstvo

počet výhry utkání

remízy

prohry

skóre

body

1.

Tišnov „C“

12

9

1

1

147:69

43

2.

Kratochvilka „B“

12

8

1

3

130:86

37

3.

Nosislav „B“

12

6

2

4

130:86

32

4.

Řeznovice „J“

12

6

1

5

114:102

31

5.

Oslavany „C“

12

5

1

6

118:98

28

6.

Ivančice „C“

12

4

0

8

86:130

24

7.

Ostopovice „C“

12

0

0

12

31:185

12

8.

Řeznovice „K“

0

0

0

0

0:0

0

V Okresní soutěži jsou už dohraná všechny utká-

s vyššími soutěžemi. Play off hrají horní čtyři

ní ze skupiny. V následujících týdnech bude ješ-

družstva a play out spodní tři. Hraje se dvoukolo-

tě následovat play off k doplnění počtu utkání

vě doma a venku. Celkem tedy ještě čtyři utkání.

TIŠNOV„C“ 4. 3. 9:00 ŘEZNOVICE „J“ PLAY OFF KRATOCHVILKA „B“ 4. 3. 9:00 NOSISLAV „B“ V okresní přeboru 2. třídy, kde hraje družstvo Kratochvilka ,,A“, se bude ještě hrát 5 kol do konce sezóny.

pořadí

družstvo

počet výhry utkání

remízy

1.

Ořechov

16

9

3

2.

Lažánky „B“

16

9

3.

Nové Bránice „B”

15

9

4.

Radostice

15

prohry

skóre

body

4

153:135

46

0

7

151:137

43

0

6

134:136

42

8

1

9

141:129

40

5.

Mokrá „C“

14

8

1

5

132:120

39

6.

Ostopovice „B“

16

6

2

8

150:138

36

7.

Střelice

16

5

4

7

152:136

35

8.

Sokol Kuřim „A“

14

6

3

5

124:128

35

9.

Kratochvilka „A“

16

6

1

9

132:156

35

10.

Tvarožná „B“

15

5

2

8

121:149

32

11.

Řeznovice „G“

15

4

1

10

122:148

28

Zpracoval Vojtěch Vaverka http://bit.ly/ping-pong-kratochvilka

15


ZIMA NA KRATOCHVILCE ROKU 1929 V době, kdy píši tento článek, nevystu- cházce školní. Ptáci i ostatní zvěř valně pují teploty přes den nad nulu, noční

mrazem hynuli. Zimou zkřehlí ptáci den-

a ranní teploty ukazují −3 až −7 °C. ně lidská stavení obletovali, zajíci zabíhali Proti lednovým teplotám, kdy jsme až do domů. Vlaky jezdily nepravidelně již pomalu vyhlíželi jaro, se docela

a mnohé byly vůbec zrušeny. Pociťován ochladilo. Koncem měsíce února a za- byl také vážný nedostatek uhlí. Od Kratočátkem března předpověď ukazuje chvilky směrem k Babicím a k Neslovicím ranní teploty dokonce i okolo −15 °C. nakupily se kromě toho silné sněhové záNěkteří z vás jistě podotknou, že mrz- věje, takže horníkům do závodů a žákům ne, až praští, nebo že je zima jako na

Sibiři. Pokud však zabrousíme do své paměti, vzpomeneme si, že jsme jako

do školy do Neslovic cesta byla úplně znemožněna. Teprve pracným a namáhavým

prohazováním závějí cesta byla poněkud děti zažívali skutečně tuhé zimy, i ně- usnadněna. Poněvadž koncem února stákolik desítek centimetrů sněhu, který lé mrazy potrvaly, nařídilo ministerstvo vydržel i několik týdnů. Jak to vypaškolství a národní osvěty zavření všech dalo v zimě na Kratochvilce v  roce škol v našem státě od 12. do konce února.“ 1929, kdy se podle odborníků jednalo o nejtužší zimu za posledních 100 let, Škoda jen, že si obecní kronikář nese společně dozvíme od Leopolda

zaznamenal podrobnější a přesnější

ně takto:

do kroniky města Ivančic, kde si míst-

Lichteneckera, obecního kronikáře, teploty v danou dobu v naší obci. Nakterý zimu v roce 1929 popsal doslov- hlédneme proto ještě pro představu „Zima v  roce 1929 byla neobyčejně tuhá, takže není snad pamětníka tak tuhých mra-

ní kronikář zaznamenal zimu 1929 trochu podrobněji a napsal toto:

zů, jaké jsme prožili letošní zimy. Mrazy „Na silnicích byly prohozeny cesty pro jedo konce ledna byly celkem snesitelné, však den vůz a jen po určitých vzdálenostech v únoru málokdy klesly pod 20 °C. Největ- byly udělány vyhybky. Sníh sahal ke koší mrazy uhodily ve dnech 10. a 11. února, runám stromů. Pták nezapískal, nepotakže žákům ze zdejší obce správou školy

rušená rovná bílá pláň beze stop zvěře.

v Neslovicích udělena byla dovolená v do- Několikacentimetrová námraza na ok-

16


nech nedovolila sledovat stanice nebo

Také v březnu, a to 10. 3., byl noční mráz

zastávky v poli, když lokomotiva ne- −15 °C, slabší noční mrazy byly po celý měla páru. A ty potíže ve studených březen. Sněhy a ledy – byly jich spousbytech se zamrzlými vodovody a ka-

nály. Život na venkově byl utrpením. Jediný člověk si chodil po Československu v rozhalence a bez kabátu – Eskymo – Jan Welzel, který se zrovna přijel podívat na

ty – začaly tát teprve od polovice března. U Němčic byly ledy kolem mostních pilířů prosekány, poněvadž byla odůvodněná obava před velikou povodní a zácpou ker

starou vlast. Zima r. 1929 v lednu a úno- ledových.“ ru byla krutá, jaká nebyla již přes 100 let. Mráz dne 3. 2. dosáhl 30 °C, 10. 2. −32 °C, místy až −35 °C, 2. 3. −20 °C až −23 °C. Mezitím stále tuho mrzlo. Za celý únor stoupl teploměr jen asi dvakrát na 0 °C.

Tak si myslím, že v porovnání s rokem 1929 je ta letošní zima v našem regionu celkem příznivá, co říkáte? Luděk Klouček místostarosta

VZPOMÍNKA NA PANA FRANTIŠKA KŘIVÁNKA Dne 17. března uplyne jeden smutný rok od smrti mého milovaného manžela Františka Křivánka. S láskou vzpomíná manželka s celou rodinou. Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi.

17


BABSKÉ RADY V BŘEZNU 2018 BABSKÉ RADY v březnu 2018 A je tu období, kdy půlka z nás smrká, prská a kašle a ta druhá se modlí, aby od nikoho rýmu nechytila. Sice se říká, že neléčená trvá týden a léčená sedm dní, přesto existují rady, které její průběh zmírní a hlavně zabrání tomu, aby se vám z rýmy vyvinul zánět dutin. Pokud rýmu neléčíme, je mnohem vyšší pravděpodobnost, že se k ní přidají další komplikace. K virům, které ji způsobují, se můžou přidat i bakteriální infekce, takže hrozí zánět dutin, nosohltanu, průdušek nebo plic, hnisavá angína nebo zánět středního ucha. Pokud netrpíte na opakované a vleklé rýmy, ke kterým se přidávají další chřipkové příznaky, není třeba uléhat do postele. Jestliže se ale ani do tří dnů alespoň trochu průběh potíží nezmírní, raději vyhledejte lékaře. Může to být předzvěst nepříjemné virové chřipky. Babské rady na rýmu Když vás přepadne nepříjemné lechtání v nose, vyzkoušejte trik našich babiček. Ponořte si ruce až po lokty do horké vody a vydržte to co nejdéle. Ráno během sprchování si zase nohy nahřejte proudem horké vody a oblékněte si teplé ponožky.

Vyzkoušejte také výplach nosu. Mírně osolenou vodu nebo minerálku Vincentku nalijte do misky (nemáte-li konvičku – lékárna), nosem opatrně vtáhněte dovnitř a vysmrkejte. Opakujte třikrát až pětkrát denně. Nosní hydroterapie pomáhá zmenšit otoky sliznice. *** NETŘESK STŘEŠNÍ Tato rostlinka je ještě léčivější než slavná Aloe Vera: Jediný list vyléčí zánět ucha, rýmu i kuří oko! Dnes je nejčastější ozdobou skalek a kdysi jej lidé pěstovali na střechách domů. Velmi rychle se rozrostla a lidé věřili, že dům ochrání před bleskem a ohněm – to zejména díky listům plným dužiny. Málokdo ale ví, že tato rostlinka je ještě léčivější než slavná Aloe Vera. Kromě toho se velmi snadno udržuje (stejně jako jiné sukulenty) a rozmnožuje – po čase vyžene boční růžičky, ty stačí jen odtrhnout a posadit do samostatných květináčů. Dejte si ji na balkon i do kuchyně.

Nebudete litovat, každý list této rostlinky je plný léčivých látek, a navíc jde také o skvělou přísadu do salátů – stačí umýt, nakrájet a vašemu jídlu dodá příjemnou Jak uvolnit ucpaný nos kyselou chuť. Jíst můžete listy i mladé výInhalujte heřmánkový čaj nebo si naordihonky i jen tak, v Nizozemsku jde o oblínujte aromaterapii. Na papírový kapesník benou pochoutku. kápněte několik kapek eukalyptu, myrhy, tymiánu nebo jalovce, zmačkejte ho do Zázrak pro pokožku malé kuličky a vdechujte vůni střídavě Zatímco na Aloe Vera může vzniknout ústy a nosem. alergická reakce, u této rostlinky se toho

18


nemusíte obávat. Dužina listu léčí drobné ranky, odřeniny, štípance od hmyzu, ale i kožní záněty, popáleniny, opary a bradavice. Stačí jen odtrhnout list a přiložit si na kůži dužinu. Listy rozmačkejte a přiložte na modřiny a otoky, i na ztvrdlou kůži na patách. Stačí párkrát zopakovat a problémy jsou pryč. Podpora na kuří oko: navlhčete kůži kolem kuřího oka a přiložte kousek rozřezaného listu. Upevníme náplastí a necháme působit během noci. Zázračný čaj Utrhněte si pár listů, omyjte a nakrájejte. Zalijte vroucí vodou a nechte louhovat jako klasický čaj – asi 10 minut. Tekutina se používá k vyplachování úst při zánětech ústní dutiny, ale i při zahlenění a zánětu průdušek čaj pijeme. Na pití však nepřekračujte 2–3 šálky denně. Zánět mandlí Listy se doporučuje krátce rozžvýkat v ústech nebo během dne kloktat čaj z listů. Vyléčí zánět ucha Věděli jste, že i kapky do uší z lékárny obsahují extrakt ze skalní růže? Šťávu z listů stačí mírně zahřát a pak nakapat přímo do ucha. Pomáhá při bolestech a  zánětech ucha. Stejně pomáhá i při rýmě, stačí, když si pár kapek nakapete přímo do nosu. Jak ji pěstovat? Skalní růže jsou mrazuvzdorné, přežijí na balkoně, ale i v kuchyni. Staráme se o ně tak, jak o jiné sukulenty, vyhovuje jim sušší, slunné místo.

TLUSTICE Když pěstujete tuto rostlinu, určitě si ji z bytu nedávejte pryč a rozmnožte si ji. Když uvidíte, jaké má využití, budete ji hlídat jako oko v hlavě. Určitě jste se již alespoň jednou v životě sešli s touto rostlinou, které se někdy říká „strom peněz“. Nazvali ji tak lidé, protože její listy připomínají tloušťku kulatých minci. Obsahují velké množství šťávy. O jejich vlastnostech ví jen málokdo. Listy tlustice kromě užitečných látek obsahují i ​​arsen! Proto by se při vnitřním požití mělo dávat pozor na správné dávkování. Využití tlustice 1. Při vzniklém oparu na ústech si natírejte postižené místo šťávou z tlustice každých 30 minut. Jinou alternativou je přiložení si obkladu namočeného v jeho šťávě a zalepení náplastí, nejlépe před spaním. 2. Chcete-li se rychle zotavit po angíně, je třeba, abyste si vytiskli šťávu z 10 listů a rozředili ji ve sklenici s vodou. Tímto roztokem si vykloktejte hrdlo 3x denně. 3. Při artróze kloubů se doporučuje před spaním potřít si místa šťávou z 10–15 listů. 4. Pokud máte problémy s hemeroidy, přiložte si na postiženou oblast rozřezaný list. 5. Tlustice léčí i popáleniny, strie, rány a abscesy. Připravte si kašičku z listů, natřete ji na potřebná místa, obvazujte obvazem a měňte každé 2 až 3 hodiny. 6. Šťáva z listů tlustice odstraňuje svědění a zánět po bodnutí komárů, včel a vos. Potřete si ránu 4 až 6x denně. 7. Tlustice pomáhá i při zánětlivém one-

19


mocnění ledvin. Je třeba 3x denně vypít 1 polévkovou lžíci tohoto extraktu: rozdrťte 5 lístků, zalijte je sklenicí horké vody a nechte vyluhovat 1 hodinu. Lidové pověry říkají, že pokud tlustice začne kvést, vaši domácnost čeká finanční přilepšení a blahobyt. Pečujte tedy o krásu této rostlinky a užívejte si její blahodárné účinky!

Jak se zbavit bolesti v krku během pouhých čtyř hodin? Na přípravu budete potřebovat: 80 g kmínu, vodu, jakýkoliv alkohol nad 40 % (vodka, absinth, slivovice a jiné) Postup přípravy: Do kastrůlku si dáte 80 g kmínu, zalijete jej 200 ml vody a přivedete k varu. Necháte 15 minut vařit a poté plotýnku vypnete. Měla by vám vzniknout hustá směs podobná kávové sedlině. Vezmete si cedník a tuto vzniklou směs přes něj scedíte a dolijete do ní ještě 50 ml vody. Opět začnete vařit, a jakmile dojde do bodu varu, vypnete ji. Kastrůlek se směsí necháte vychladnout a poté přidáte jednu polévkovou lžíci alkoholu dle vašeho výběru. A máte hotovo!

Rozmnožování tlustice je jednoduché. Často se děje samovolně v květináči, kam sem tam odpadne nějaký lísteček. Opatrně zasazené lístečky se stávají „maminkou“ pro malé tlustice, které začínají vyrůstat u zaschlých míst, kde jsme lísteček odlomili. I když rostlinu množíme stonkovými řezy, necháme nejprve stonky nějakou dobu zaschnout, asi den nebo dva, až poté je sázíme do zeminy. Druhou možností je dát stonky do sklenice s vodou a počkat, až pustí kořínky. Dávkování: Tento lék konzumujte v podobě jedné poBonus na závěr Učitelé feng shui znají způsob, jakým si lévkové lžíce každou půl hodinu. Už po do domu přitáhnete bohatství a pozitiv- dvou hodinách byste měli cítit první výní energii. Lidé věří, že přítomnost jedné sledky. Po čtyřech hodinách úplně odezní jediné rostliny v domě přitáhne peníze bolesti v krku. Pokud vás trápí opravdu silná chřipka nebo angína a ani po čtyjako magnet. Jde o rostlinu se jménem Crassula ova- řech hodinách užívání vám není lépe, pota, lidově řečeno tlustice. Tato rostlinka kračujte v užívání, dokud se vám neuleví. nevyžaduje mnoho pozornosti, dokonce ani velký květináč. Pokud jí však dopřejete trochu více prostoru, začne se krásně rozrůstat. Podle staré čínské techniky by měla mít své místo na pravé straně vstupu do domu, v severnější části domu. Tlustice obsahuje oleje, které podporují optimismus a povzbuzují psychickou a fyzickou kondici člověka.

20

***

*** TIBETSKÁ HOUBA / kefírová houba Houbová kultura, ze které se velmi snadno a rychle vyrobí domácí kefír, blahodárně působící na lidský organismus, zejména na celý trávicí systém. Stimuluje imunitní systém, odkyseluje organismus a působí jako jarní očista organismu. Houba nesmí přijít do kontaktu s kovovými předměty!


Příprava: Kefírová kultura se zalije cca ½ litrem mléka v plastové nebo skleněné nádobě, opatrně zamícháme plastovou nebo dřevěnou lžící a nádobu zakryjeme ubrouskem, po 24 hodinách opět opatrně zamícháme a slijeme přes plastový cedník, houba nám zůstane na cedníku, dáme ji zpět do nádoby a opět zalejeme mlékem, proces nekonečně opakujeme. Výborná! Máte-li zájem, řekněte si, na Kratochvilce už ji má kdekdo, vy ještě ne? ☺ Co všechno si můžete pomocí kefíru léčit? Nemoci nervů, vnitřní onemocnění, bronchiální katary, veškeré sklerózy, infarkt myokardu, onemocnění žlučníku, jater, ledvin, infekční žloutenka, žaludeční a střevní onemocnění, průjem, zácpa, nemoci krve, vyrážka, ekzémy, candida (kvasinky). No a protože kefír zlepšuje imunitu a vitalitu organismu, tak se s jakoukoli chorobou lépe vypořádáme a spoustě nemocí se vyhneme. Navíc spousta chorob souvisí se špatným trávením a zácpami (60% imunity se tvoří ve střevech). Kefír se ovšem dá nejen pít (a jíst), můžete si s ním zevně potírat různé vyrážky a ekzémy. Výroba domácího tvarohu z kefíru Z hotového kefíru si můžete velmi jednoduše vyrobit chutný a zdravý tvaroh. Stačí velmi pozvolna zahřát kefír na teplotu přibližně 35–40°C (pro měkký tvaroh), čím teplejší, tím bude tvaroh tvrdší, a potom kefír přecedit přes hustou tkaninu

a nechat chvíli odkapat. Sebraný tvaroh pak můžete použít podle chuti. Například ušlehat s trochou mléka, osolit, vmíchat nasekané bylinky a máte tvarohovou pomazánku, nebo nasladko, velmi oblíbený nejen u dětí. *** ROHLÍKY od Hanky 500 g mouky (je na tobě, co namícháš, já dávám polohrubou, žitnou, z vloček, sezamové, lněné a slunečnicové semínko), ½ droždí, 260 ml vlažné vody, 1 lžička cukru, 2 lžičky soli, 3 lžíce oleje Umícháme těsto a necháme 15 minut nakynout zakryté utěrkou v teple. Mezitím si nachystáme náplň. Opět dle vlastní chuti. První, co jsem jedla, byly s klobáskou. Dělala jsem i s kysaným zelím, šunkou, sýrem, vysočinou,… Odvažuji 40 g těsta. Udělám kuličky, které dvěma tahy válečkem jemně rozválím na jakoby pruh. Položím náplň a zamotám. Pokladený plech rohlíky postříkám vodou a posypu (solí, kmínem, mákem, sezamem apod.) Pečeme 10 minut na 220 °C, poté snížíme teplotu na 200 °C a pečeme dozlatova. Během pečení ještě kropíme vodou přímo v troubě a po upečení opět postříkáme vodou. Při této gramáži vyjde 21 rohlíků. K zamyšlení: Každý den je jenom jednou za život, každý den nemusí být krásný, ale na každém dni něco krásného je. Z internetu připravila Kateřina Chupíková

21


ČESKÁ VÁLKA Že nevíte, o jakou válku se jedná? Úvo-

ských mírových smluv nejvíce získaly protes-

dem tedy stručný tahák:

tantské státy a Francie (sice katolická, ale ne-

Válka, kterou jsme zvyklí nazývat třicetiletá,

mohla připustit vzrůstající moc Habsburků).

byla ve skutečnosti sledem několika válek, kte- Připomeňme si tedy výročí, jež v letošré historici označují podle hlavního protivníka

ním „osmičkovém“ roce nelze opomi-

Habsburků:

nout: v květnu uplyne 400 let od povstání

1. Česko-falcká válka 1618–1623 1.1. Česká válka 1618–1620 1.2. Falcká válka 1621–1623 2. Dánská válka 1625–1629 3. Švédská válka 1630–1635

českých nekatolických stavů, které předznamenalo třicetiletou válku a které způsobilo, že Čechy se po dvou stoletích od husitské revoluce opět staly epicentrem válečných bojů. Není bez zajímavosti, že den 23. května, kdy tato „česká rebelie“ vypukla, připadne letos stejně jako v roce

4. Švédsko-francouzská válka 1635–1648

1618 na středu.

První tři dílčí války dopadly pro Habsburský

Jak každý ví, tou jiskrou, která vyvolala

dům vítězně, ale nakonec nabyla převahu spo-

nepředstavitelný požár v celé Evropě, se

jená švédská a francouzská vojska. Z westfál-

stala defenestrace katolických místodr-

22


žících Viléma Slavaty z Chlumu a Jaro-

stavěl proti volbě Ferdinanda II. českým

slava Bořity Smečanského z Martinic

králem. K odporu vůči Habsburkům měl

(neplánovaně byl defenestrován i loajál- Thurn opravdu opodstatněný důvod: ní písař Filip Fabricius, který se svých prožil mládí v Kraňsku [dnešní Slovinsko], nadřízených příliš horlivě zastával). Tito

kde tehdy Ferdinand jako štýrský arcivé-

úředníci byli vyhozeni z okna kanceláře

voda nemilosrdně likvidoval luteránskou

Pražského hradu a jak známo, díky do- šlechtu. Thurnovi bylo jasné, že podobně padu na smetiště všichni přežili. Nejvyšší by dopadli i čeští protestanti (a jak víme, kancléř Zdeněk Vojtěch Popel z Lobko- v tom se nemýlil). vic, který by nepochybně letěl jako první, [Ferdinand II. Štýrský byl zvolen českým měl to štěstí, že tou dobou zrovna nebyl králem v červnu 1617, císařem říše římské byl v Praze. v té době jeho bratranec Matyáš Habsbur[Místnost, kudy se prohnaly dějiny, se nachází ský (bratr již zesnulého Rudolfa II.)] ve starém královském paláci v tzv. Ludvíkově křídle (míněn Ludvík Jagellonský) a je běžně přístupná v rámci prohlídek hradního areálu, takže každý může přistoupit k autentickému renesančnímu oknu, vychutnat pohled do hloubky 17 metrů, kterou ti tři zdolali volným pádem, a spatřit dole na místě dopadu památný barokní sloup.] Spektakulární akce, která se jen díky neuvěřitelné náhodě obešla bez obětí na životech (pouze Slavata utrpěl vážnější zranění), nebyla živelnou improvizací, jak by se na první pohled zdálo, ale byla předem naplánována s cílem vyvolat za každou cenu roztržku s císařskou Vídní. Iniciátorem a (horkou) hlavou povstání byl luterán Jindřich Matyáš hrabě

Hned následující den po defenestraci ustavili vzbouření stavové vládu třicetičlenného direktoria, které si nárokovalo pravomoci patřící panovníkovi. V čele stáli Vilém z Roupova, Václav Budovec, Jáchym Šlik a Vilém z Lobkovic. [Vilém byl jediný z Lobkoviců protestantského vyznání.] Thurn mezi direktory nebyl, ale stal se jedním z hlavních velitelů stavovského vojska, které začalo direktorium verbovat. Na to, abychom se věnovali podrobnému popisu bitev tříleté české války, zde nemáme dosti prostoru a ani to není záměrem. Spíše se zaměříme na hlavní politické souvislosti. Teprve ve druhém roce války se ke

z Thurnu a Valsassiny. Jeho otec pochá- vzbouřenému Českému království připojilo i Markrabství moravské, které před

zel ze severní Itálie, matka Barbora byla

za svobodna Šliková. On sám se usadil

tím pod vlivem umírněného právníka,

v Čechách teprve v roce 1605 a česky se

politika a někdejšího zemského hejtmana

nikdy nenaučil, nicméně byl jeden z mála

Karla staršího ze Žerotína zachovávalo

českých šlechticů, který se již v roce 1617

věrnost Habsburkům (moravští stavové

23


povolili císařským vojskům průchod přes

rozsáhlé konfiskace, které vůči protivní-

území Moravy). K převratu došlo v Brně

kům uplatňovali jak protestanti, tak kato-

3. května 1619 a kromě defenestrace měl

líci, ale také složení válčících stran. K re-

stejné znaky jako český. Ladislava Pope-

belujícím protestantům se přidal katolic-

la z Lobkovic (bratr sesazeného českého

ký savojský vévoda Karel Emanuel I.,

kancléře) vystřídal v roli zemského hejt- který měl s Habsburky nevyřízené účty mana Ladislav Velen ze Žerotína (radi- z nedávné války o piemontské vévodkální bratranec Karla staršího). I v Brně

ství Monferrat. Díky jeho diplomacii se

bylo jmenováno třicetičlenné direktorium

připojila i benátská republika a společně

a poté následovaly represe vůči katolí- poskytnutými penězi bylo placeno vojsko kům a konfiskace jejich majetku; dokonce

pod velením Petra Arnošta z Mansfeldu,

lze říci, že byly ještě tvrdší než v Čechách.

které navenek vystupovalo, jako by bylo

V témže roce se do protihabsburského

součástí protestantské Unie. Naopak sas-

povstání zapojili i uherští protestanti pod vedením sedmihradského knížete Gabora Bethlena, který ovládl východní Slovensko, ale na pomoc jeho hajduků nebylo příliš spolehnutí, namísto kázně vynikali spíše v loupení a drancování. Karel starší ze Žerotína, možná díky své inteligenci a znalosti mezinárodní situace, odhadl, že povstání nemá naději na úspěch, faktem ale je, že svým postojem jej poškodil; však také od svých souvěrců sklidil urážky a obvinění ze zrady. Moravská neutralita v prvním roce války ostře kontrastuje s tím, že k českým stavům se ihned přidalo Slezsko pod vedením krnovského markraběte Jana Jiřího, dále Horní a Dolní Lužice a dokonce i Horní Rakousy, kde na rozdíl od Moravy byl císařským vojskům znemožněn průchod a verbování.

ký kurfiřt Jan Jiří, považovaný za hlavu německého luteránského tábora, zachovával neutralitu i přesto, že někteří čeští stavové (např. Jáchym Ondřej Šlik) podporovali jeho kandidaturu na český trůn. Jan Jiří se nabídl císaři jako prostředník k urovnání sporu, ale jeho jediným cílem byl územní zisk Horní a Dolní Lužice, což se mu nakonec podařilo – v roce 1635 české království tyto země, získané Lucemburky ve 14. století, definitivně ztratilo. Uprostřed české války, v roce 1619, císař Matyáš Habsburský zemřel a jediným uchazečem o nástupnictví byl jeho bratranec, úřadující český král Ferdinand II. V srpnu 1619 byl Ferdinand II. jednohlasně zvolen císařem Svaté říše římské národa německého, čímž byla zároveň potvrzena jeho legitimita jako českého krále. Proto se z mezinárodního hlediska jevilo irelevantní, že den před tím jej čeští sta-

O tom, že v nastalém konfliktu šlo více

vové zbavili trůnu a zvolili si nového čes-

o moc a majetky než o víru, svědčí nejen

kého krále: falckého kurfiřta Fridricha V.

24


[Nepochopitelnou skutečností je, že pro habs- v čele vojsk katolické Ligy táhnout ku burského císaře hlasovali i tři protestantští kurfiřti, a to včetně Fridricha Falckého!]

Praze. [Skoro to vypadá, jako by ulmská smlouva

Fridrich Falcký byl zvolen českým sně-

byla předzvěstí jedné známé dohody uzavřené

mem drtivou převahou hlasů 150:7 (těch

o tři století později v jiném bavorském městě.]

7 hlasů bylo pro saského kurfiřta Jana Jiřího). Na první pohled to byla dobrá volba: Fridrich Falcký byl nejen hlavou německé protestantské Unie, ale i zetěm anglického krále Jakuba I. Jenomže zahraniční pomoc, se kterou Češi kalkulovali, se nedostavila. Jeho tchán nehodlal pálit si prsty kvůli nějakým rebelům a již předem zeti přijetí české koruny nedoporučoval. Třiadvacetiletý Fridrich si však nenechal poradit a v listopadu 1619 byl v Praze slavnostně korunován. [Protestantská Unie byl spolek 8 knížat a 17 měst uzavřený roku 1609 jako protiváha

Nečekaně rychlým zakončením české války byla bitva na Bílé hoře 8. listopadu 1621. Spíše, než o bitvu se jednalo o dvouhodinovou šarvátku, kterou špatně placení žoldnéři ve službách protestantů vzdali (i legendární stateční Moravané, kteří padli u letohrádku Hvězda, byli žoldáci najmutí v Sasku za peníze moravských stavů). Svou věc vzdal zbytečně brzo i Fridrich Falcký, který hned druhý den utekl z Prahy přes Náchod do Vratislavi (pochopitelně s několika vozy naloženými cennostmi) a vysloužil si tak přezdív-

ku Zimní král. Přitom se protestantská katolické Ligy, ustavené o rok dříve pod ve- vojska mohla stáhnout za pražské hraddením Maxmiliána Bavorského (pozdější by, konsolidovat síly a vyčkat posil, ktevítěz na Bílé hoře).]

ré již byly na cestě z Uher pod vedením

Daleko hůře než králův tchán, se ale za- Gabora Bethlena. Maxmilián Bavorský chovala knížata z protestantské Unie: za by nemohl na dobývání Prahy ani pomypomoci francouzské diplomacie uzavřela

slet, protože neměl děla a v poli by jeho

s katolickou Ligou tzv. ulmský mír, který

vojsko nepřežilo přicházející zimu.

obsahoval dohodu, že Unie se nebude an- Tragické důsledky prohrané české války gažovat v české válce. Smlouvou ve městě by vydaly na více než jednu samostatnou Ulmu za aktivní účasti Francie a nečinné- kapitolu, ale o tom si možná povíme až ho přihlížení Anglie tak byl Fridrich Falc- někdy jindy. ký a s ním osud českého království obětován v zájmu zachování míru mezi katolíky a protestanty v rámci Svaté říše římské národa německého. Maxmiliánovi Bavorskému se tak uvolnily ruce a mohl

Literatura: Josef PEKAŘ: O smyslu českých dějin Dušan UHLÍŘ: Drama Bílé hory Pro Zpravodaj připravil Ing. Jiří Nosek

25


Z HISTORIE SLOV

LIDÉ

ČLOVĚK a lidé. Je to zvláštní protiklad –

ně milé bratrstvo – znamenalo totéž, co

ve skutečnosti i v jazyce. Všimněme si, že

dnes „milí bratři“). Ale proč právě u slo-

v naší mateřštině je člověk ojedinělé slovo, va člověk, které mělo dříve také množné jehož množné číslo se tvoří docela jiným

číslo člověkové, tvoří se dnes množný

pojmenováním, totiž lidé. Tedy ne jako

protějšek zcela jiným pojmenováním? Jis-

jednotlivec – jednotlivci, strom – stromy

té je, že význam hromadnosti byl starší

apod. Vypadá to, jako by byli něco jiného

a konkrétnější než význam množství, a

než prostý souhrn jednotlivců zvaných

proto se od nejstarších dob do protikla-

člověk. Jako by společenství lidí v poměru

du k jednotlivci „člověk“ stavěl pojem

k jednomu člověku bylo jinak chápaným „lidé“. Slovo lidé mělo ještě v nejstarších souborem než soubor jednotek jiného

českých památkách konkrétnější význam

druhu v poměru k jedné z nich.

hromadný: označovalo válečný nebo slu-

Z vývoje jazyka a myšlení víme, že vyja- žebný lid jako určitý celek. Např. ve stadřování jednotného čísla je vůbec staro- ročeské Alexandreidě oslovuje Alexandr bylejší než tvary pro číslo množné. Např.

své vojsko „l'udie moji“ a v Dalimilově

ještě ve staré češtině máme doklady na to,

kronice vyjadřují vršovičtí knížata svou

že množné číslo ke slovu bratr se vyjad- obavu slovy „budú ny (tj. nás) za lidi řovalo hromadným podstatným jménem

mieti“. Jak patrno, šlechtici se tehdy ne-

ženského rodu („milá bratřie – původ- počítali mezi „lidi“ v tom užším, ale sta-

26


robylejším smyslu. Až když se takovýto „lidé“, bylo tedy nutno překonat bariéry hromadný význam rozšířil na pojem ja- všeho toho, co lidi odedávna rozdělovakéhokoli množství lidí různého druhu, lo. Předpoklad vyjadřovat takový široký začalo slovo lidé plnit úlohu množného pojem mělo v češtině to slovo, které se čísla slova člověk a vytlačilo jeho tvar zde od nejstarší doby kladlo do opozice člověkové. Ale dopracovat se tak abstraktního pojmu nebylo jednoduché. Pojmeno- s  názvy zvířat. Bylo to naše slovo lidé, vání pro širokou pospolitost různých lidí

staročesky l'udie. I když zprvu označova-

žijících na zemi, bez rozdílu v národní

lo užší pospolitosti, jako válečný lid nebo

příslušnosti, náboženství, barvě pleti

různé národy (poznané při válečných

apod., neobjevuje se v historii našich slov dlouho do novověku. I slovo společenství má ve svých nejstarších dokladech (z 16. stol.) ještě užší význam hromadný: mluví se v nich o rozsazení lidí „po spo-

střetnutích), právě jeho užití „všeho světa l'údie“, národy celého světa, umožnilo vznik abstraktnějšího chápání – lidé celého světa, všichni lidé na zemi.

lečenstvích“, tj. po skupinách. Aby se

Svobodné slovo, značka StčS

dospělo k nejširšímu, obecnému pojmu

Pro Zpravodaj připravil Jan Liškař

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE…

Vážení Kratochviláci,

Zvláště děkuji paní Zdeňce Krejčové za

Nečekal jsem, že tato nová rubrika vzbu- krásný a milý dopis, i pro mne osobně to dí takový ohlas.

bylo připomenutí mého dětství ve Zbýšo-

Pikšova bouda je hodně stará záležitost

vě.

a já děkuji všem, kteří nějakým způsobem

Mimo jiné je z jejího příspěvku patrno, že

osvěžili svoji i naši paměť a přišli se svojí

naši předkové ochotně pomáhali lidem

troškou do mlýna.

v nouzi a byli solidární s  těmi slabšími

27


a potřebnými a myslím, že i velká většina

Kratochvilky nebo náměty, rádi je do této

současníků je takových a současný me­ rubriky zařadíme. diální humbuk tomu spíše škodí… Děkuji i Lence Konečné za zapůjčení fotografie a vlastně i inspiraci k této rubrice. Její redakci předávám místostarostovi

Společně vyhlašujeme druhou anketu: Co to je, když se řekne: Kratochvilská kaplička.

Luďku Kloučkovi, máte-li nějaké uni- Těšíme se na vaše příspěvky. kátní fotky nebo pohlednice z minulosti

František Malý a Luděk Klouček

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE… Navazuji tímto na slova pana starosty a ujímám se této rubriky, kterou si myslím, že můžeme vytvářet společně. Všichni, co máme chuť se dozvědět něco zajímavého a nového o historii naší obce. Každý měsíc se proto budeme snažit hledat odpovědi na danou otázku, která se bude týkat převážně naší obce. Pokud

zasílat na email: kloucek@kratochvilka.cz

tedy máte chuť se připojit k této rubrice

nebo je přinést osobně na obecní úřad.

a máte zájem se dozvědět něco nového, zajímavého a možná i něco vzrušujícího, co se na onom místě třeba událo, tak hledáme právě vás. Nová témata i odpovědi na otázky v této rubrice nám můžete

28

Březnové téma tedy zní – „Co to je, když se řekne Kratochvilská kaplička“, nebo chcete-li zvonička na fotografii. Luděk Klouček


DOPIS OD PANÍ ZDEŇKY KREJČOVÉ Milí Kratochviláci! Je středa 14. února a v poštovní schránce PENZIONU Rosice mám Kratochvilský

daje je vynikající, jeho články jsou velmi zajímavé a já se na každé nové číslo moc těším.

zpravodaj. Spěchám do pokoje a oka- Teď odpovím na druhý článek pana mžitě se zajímám, co se na Kratochvilce

starosty: „CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE

děje. Beru lupu – prohlížím fotografie

PIKŠOVA BOUDA…“

a po téměř 5 letech dost občanů po- Hned vyskočí vzpomínka na dětství znám.

a veliké množství cest do Zbýšova

Pak se ponořím do čtení. Zajímá mě

přes KOPCE – OVČAČKU – AMERIKY

všechno a souhlasím s panem starostou

a DOLINU.

Malým, který píše ve svém druhém po- Pikšova bouda stávala v místě, kde je sledním slově, že redakční tým Zpravo- dnes čistička vody. Bydlela v ní chudá

29


rodina s více dětmi a hodně lidí z  okolí

Jako mladí jsme chodili na akce společně

jim je pomáhalo uživit se. I u nás doma

s klukama a děvčata měla výhodu i v tom,

(č. p. 114 – tatínek Václav Hrubý, mamin- že vedle zbýšovských kluků se o ně zajíka Anna rozená Skokanová, sestra Jarmila 1926, bratr Václav 1929 a já 1935) se o nich hodně mluvilo a připadalo mi, jako by to byli naši příbuzní. Tatínek chodíval zabíjet v zimě po dědi-

mali i horničtí učni, kteří bydleli na Hornickém internátu. To bylo tanečků a doprovodů domů! Večer jsme používali cestu přes Dolinu,

ně prasata, a tak výslužka často končila u

kolem Haldy – ke křížku, který byl u cesty

Pikšů.

v polích. Na kopce stával MAJÁK, cesta

Do Zbýšova jsme chodili k lékaři,

byla široká, aby se dalo projíždět povozy

MUDr. Čápovi. Po válce nás rodiče

a mohla se obdělávat pole.

posílali do pekařství k PORUBKŮM pro

Katastr Sička patřil Kratochvilce a rodiny

výborný chleba. Šla nás vždycky celá parta a chleba jsme přinesli celý okousaný. Jak jsme dospívali, přibývalo cest na letní karnevaly, které se konaly na Sokolském hřišti, taneční zábavy u Šauerů a  v  Hornickém domě, navštěvovali jsme fotbalové

havířů dolu Antonín, které bydlely v činžácích RUD, byli Kratochviláci. Milý pane starosto, moc Vám děkuji, že jste mi připomněl moje mládí! Když uslyším „PIKŠOVA BOUDA“, vyba-

zápasy na starém hřišti, které bylo u silni- ví se mi krásné údolí a vidím všechny lidi, ce na Padochov.

kteří se mnou tyto cesty prožívali. Bez

Nesmím zapomenout na poutě s kolo- Kratochvilského zpravodaje by byl můj točem a hlavně na výbornou zmrzlinu z cukrárny u BIGUNŮ, která měla doškovou střechu. Vidím rybník, který byl součástí náměstíčka, kde se atrakce konaly.

30

život o moc a moc vzpomínek chudší. Srdečný pozdrav všem Kratochvilákům posílá Krejčová Zdenka


FRANTIŠEK GELLNER František Gellner byl nadaný český bás- Ve Vídni se František Gellner potkává s již ník, kreslíř, malíř, ilustrátor, zakladatel

známým a jím obdivovaným básníkem

české moderní karikatury, buřič, bohém,

J. S. Macharem (viz lednový KZ. jl), který

ale také opomíjený prozaik, novinář, kte-

tou dobou pracuje v jedné z  vídeňských

rý se svým neotřelým stylem zapsal ne-

bank. S ním pak udržuje korespondenční

smazatelně do historie české literatury.

kontakt.

Narodil se 19. června 1881 v Mladé Bo- Po neúspěšných studiích v Rakousku se leslavi v rodině nepříliš zámožného ži- přesunul zpět do Čech. Od roku 1901 byl dovského obchodníka jako šestý ze sed- zapsán v  hornickém oboru na Báňské mi dětí. S otcem cestuje jako kramář na

akademii v Příbrami. Jenže ani tady ne-

pouti a díky tomu poznává pouťovou at-

našel dostatek motivace ke studiu, před-

mosféru, nalézá zde inspiraci. V rodném

nášky navštěvoval pouze v chladných

městě navštěvoval gymnázium, některé

zimních měsících a místo poznámek

básně publikoval Gellner už právě v rám- kreslil karikatury profesorů. I z Příbrami ci studentských časopisů na tomto gym- odchází s bilancí jediné úspěšné zkoušky. náziu. Po maturitě v roce 1899 dva roky

V Příbrami je dnes pamětní deska připo-

studoval techniku ve Vídni, ale studiu se

mínající básníkův pobyt v tomto městě.

věnuje jen minimálně. Po dvouletém pobytu z města na Dunaji odchází s  bilancí jediné složené zkoušky, a to z kreslení. V  té době přichází do kontaktu s  časopisem Nový kult a Stanislavem Kostkou Neumannem. V  knihovně Nového kultu pak vychází roku 1901 autorova prvotina Po  nás ať přijde potopa. Ta vyvolala celou řadu rozporuplných reakcí, kdy byla sbírka dokonce nařčena z „vnášení kalu ze zablácené ulice do české literatury.“ Hlásí se k české předválečné bohémě a úzce se přitom stýká s českými anarchistickými

Roku 1903 vychází druhá sbírka Radosti života. František Gellner se také ukazuje jako schopný malíř a výtvarník, když ilustruje Křest svatého Vladimíra od K. Havlíčka Borovského. Na podzim roku 1904 nastoupil na povinnou vojenskou službu, která ovlivnila do značné míry především jeho prozaickou tvorbu. Po roční službě u armády Gellner opouští svou vlast a po letech touhy konečně začíná cestovat. Roku 1905 odjel studovat malířství do

básníky soustředěnými kolem už zmí- Mnichova a v letech 1905–1908 do Paříže. něného S. K. Neumanna. Jeho přáteli se

Od roku 1909 studoval dva roky na aka-

stávají F. Šrámek, K. Toman, J. Mach,

demii v Drážďanech, poté však znovu od-

L. Freimuth.

jel do Paříže. V Paříži se František Gellner

31


stýká se svými přáteli, českými básníky „Nechci se vyvyšovat, ale průkopníci nových – K. Tomanem, M. Majerovou a H. Ma-

směrů uznají, že já to byl, jež zavedl do čes-

lířovou.

kého básnictví moderní vymoženosti jako pivo,

Ze svých cest se definitivně vrací domů až na začátku druhé dekády dvacátého století. Už jako uklidněný a vyzrálý autor získává místo v brněnské redakci Lidových novin. Čerstvý třicátník nejprve pracuje v novinách externě jako karikaturista a roku 1912 jako stálý člen redakce spoluvytváří nedělní přílohu Večery, kam přispívá svými fejetony a povídkami. Odtud také pochází většina Gellnerovy prozaické tvorby.

viržinka atd. Volný verš jsem si neoblíbil, je v něm málo citu. Proti upřílišněným požadavkům srdce je marno bojovat.“ Od svých současníků se odlišoval antiliterárností: básničky se podobají písničkám, jsou jednoduché, mají krátké verše, většinou i krátké strofy, některá strofa se i opakuje jako refrén, nepoužívá obrazná pojmenování, ale pojmenovává přímo, básně mají písňovou formu. Používá banální rýmy, nepoetická slova, častá je u  něho i  nemetaforičnost (na rozdíl od symbolis-

Poezii už se věnuje mnohem méně. Třetí

tů). Svými verši chce vědomě šokovat po-

sbírka má vyjít po více než deseti letech

klidné měšťanstvo, užívá vulgarismy.

po Radostech života. Její titul Nové verše

Otevřenost sdělení je až šokující. Zdánlivšak světlo světa spatří až o pět let pozdě- vě autor sám sebe v očích čtenářů snižuje. ji, už posmrtně. Po vypuknutí 1. světové Píše o sobě kriticky a s cynismem, ale cyválky v srpnu 1914 totiž František Gellner

při mobilizaci v rámci první světové války narukuje do armády a je odveden na haličskou frontu, kde je 13. září téhož roku prohlášen za nezvěstného. Podle některých zdrojů si při ústupu lehl do příko-

nikem není, pouze se pokouší sám sebe moralizovat. Zastírá přitom touhou po skutečném citu a svou bolest a zklamání. Do značné míry je též ideálem básníka podle F. X. Šaldy. Protože se oprošťu-

je od „veškerých zbytečných poetismů“ pu, přikryl se kabátem a odmítl pokračo- a píše poezii velice přímou s minimem vat dál. Přesné datum a místo jeho úmrtí složitých obrazů známých například od není známo. „Básník oslovující stále nové

tzv. francouzských prokletých básníků

generace padl v Haliči roku 1914 ve vál- (lartpourlartistů), tak by se jeho styl dal ce, kterou tak k smrti nenáviděl“, stojí na nazvat „expresionismem v poesii“ – důpamětní desce Gellnerova rodného domu.

ležité je vyjádřit myšlenku, přesně a ne-

Od roku 1946 je po něm pojmenová- zkresleně, opisy jsou zbytečné. na ulice Gellnerova v městské části Brno-Jundrov.

32

Z internetových zdrojů pro Zpravodaj připravil Jan Liškař


BE ZC EST Í František Gellner Má nečinnost se mně již k smrti hnusí a k práci své jsem vždy byl bez lásky. Ó moci rázem roztrhati v kusy své cíle, poměry a závazky! Však nově začít – je to bezvýsledné, když zklamání mé všecko proklíná, a ruka moje, sotvaže se zvedne, již znavená mi padá do klína. A to vím jistě: Kdybych dnes byl ženou, tak slinám světa nastavil bych líc a s drzým smíchem, sukní vyzdviženou své tělo šel bych prodat do ulic.

Ze sbírky Po nás ať přijde potopa vybrala Dana Liškařová

33


TŘETÍ POSLEDNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, zatím se nikdo o toto slovo nehlásí, tak naváži na to předchozí. Po Alici Vašákové a Jendovi Liškařovi bych rád poděkoval dalšímu členu našeho redakčního týmu – Katce Chupíkové.

výbuch způsobil těžké popáleniny sedacích partií amatérského natěrače, který se vznesl do vzduchu, přičemž prorazil stříšku kadibudky a způsobil si otřes mozku spojený se zlomeninou klíční kosti. Při návratu k zemi to nevydržela chatrná konstrukce sedáku nad jímkou a ten chudák skončil v hlubinách s obsahem pohříchu nevábným a zlomenou kyčlí.

Její rubrika Babské rady má více významů, než nezasvěcení tuší, a že je čtena, mám dokumen„Některé věci by někteří jedinci měli dělat v brtováno, neboť obě moje švagrové, Maňka i Jiřnění, nebo si na to aspoň vzít přílbu a ochranný ka, mně mnohokráte říkaly: „Máte moc hezký štít přes obličej,“ praví MUDr. Trávníček. „Měl zpravodaj, ale nejvíce se těšíme na Babské rady!“ jsem tady pacienta, který sekal dříví hasičskou Když uvážím, že Katka je velice činná i v cvisekyrkou opatřenou na druhém konci špičáčení žen, malování obličejů na všech maškarkem, kterým si sám prorazil lebku.“ ních akcích, o pomoci s  organizováním i těch nemaškarních ani nemluvě, její syn Jakub je Naprosto neuvěřitelné věci se mohou dít, členem zastupitelstva, její manžel František je zmocní-li se amatér míchačky. Dovezou-li na členem Finančního výboru a ještě hraje výbor- traumatologii člověka, který vypadá, jako by ně na kytaru a zpívá v Nových Kaskadérech a ho pošlapal slon, možná to bylo právě proto, že její rodiče Marie a Vašek Staňkovi jsou velice nešika měl v úmyslu pomoci míchání betonové agilní členové Klubu seniorů, musím říci spolu směsi tím, že do míchačky strčil lopatu. Jakmis klasikem: „Holt zřejmě slušný oddíl!“ Oprav- le se mu lopata vymkla z ruky, nabrala ho za kšandy od montérek, několikrát ho vynesla do du, Katko, velice vám děkuji. vzduchu a zase s ním bacila o zem. Přivolaný Jelikož moje minulá vsuvka, co dokáží natropit lékař konstatoval mnohočetné zlomeniny a poobyčejné věci v rukou kutilů, vzbudila nečekahmožděné ohanbí, neboť rozkrok montérek se ný ohlas, přikládám kousek pokračování: choval jako lis. Případy, kdy kutilské úsilí poškodí nevinnou V jisté jihočeské obci je vzpomínána takříkaoběť, nejsou vzácné. MUDr. Trávníček pamajíc kolektivní katastrofa amatérských dřevotuje příklad, kdy si jistý chalupář za cenu nezměrného úsilí vykopal ve skále žumpu. Tam, rubců, kteří v dobrém úmyslu odstranit letitý kde by odborník udělal zábranu předepsanou akát ohrožující kapličku na návsi použili lano normou, tento amatér položil přes zející jámu zapražené za buldozerem. Padající akát se nápouze překližku. Tak „ulovil“ svoji ženu, která sledně zhoupl na drátech elektrického rozvodu, přičemž vytrhal nástřešní sloupky několipo pádu do hlubiny utrpěla kontuzi ledviny. ka domů, kde vzaly za své štíty a kusy střech. MUDr. Schwarz, ředitel pražské záchranky, Potom dopadl na buldozer, jemuž zdemoloval uvádí případ amatérského natěrače. Dotyčný kabinu, a kořeny vrostlé do základů kapličky pán natřel plot na chatě. Ruce od barvy omyl nakonec dokonaly dílo zkázy, protože zasvé hadrem napuštěným technickým benzinem. vzal i svatostánek… Ten poté odhodil do suchého záchodu, kam vzápětí odešel za potřebou. Přitom si dopřál Pokračování příště… cigaretu, kterou odhodil tamtéž. Následující

František Malý


-jc-

-jc-

-jc-

-jc-

-jc-

-jc-

-jc-

-HH-


MAŠKARNÍ BÁL 2018

foto –jcermak–

Kratochvilský zpravodaj BŘEZEN 2018  
Kratochvilský zpravodaj BŘEZEN 2018  
Advertisement