Page 1

Samkeppnisreglur Arkitektafélags Íslands

ARKITEKTAFÉLAG ÍSLANDS

Engjateigi 9

105 Reykjavík

Sími 551 1465

Fax 562 0465


Samkeppnisreglur Arkitektafélags Íslands.

1.

Samkeppni arkitekta. Arkitektafélag Íslands (AÍ) veitir aðstoð við samkeppni um verkefni í byggingarlist, skipulagsmálum og öðrum verkefnum á starfssviði arkitekta, og er þá farið eftir reglum þessum. Útbjóðandi ber ábyrgð á framkvæmd samkeppni. Samkeppni kallast hér, þegar tveim eða fleiri arkitektum er falið að gera tillögu að sama úrlausnarefni og dæmt er um þær í samvinnu við AÍ á grundvelli eftirfarandi samkeppnisreglna. Fylgigögn með samkeppnisreglum eru: Fylgiskjal nr. 1: Verklagsreglur dómnefnda í samkeppnum á vegum Arkitektafélags Íslands. Fylgiskjal nr.2: Verklagsreglur trúnaðarmanna í samkeppnum á vegum Arkitektafélags Íslands. Fylgiskjal nr.3: Forval - Leiðbeiningar Arkitektafélags Íslands Fylgiskjölin teljast hut af samkeppnisreglum AÍ.

2.

Form og tilhögun samkeppni. Form samkeppni er tvenns konar: a) Framkvæmdakeppni, þar sem útbjóðandi leitar eftir höfundi og tillögu til útfærslu. b) Hugmyndakeppni, þar sem útbjóðandi er fyrst og fremst að lýsa eftir grundvallar hugmyndum til lausnar ákveðins viðfangsefnis, en útfærsla þarf ekki nauðsynlega að vera fyrirhuguð í framhaldi af keppni. Tekið skal skýrt fram í keppnislýsingu hugmyndasamkeppni sé að ræða.

hvort

um

framkvæmda-

eða

Tilhögun beggja forma samkeppni getur verið með eftirfarandi hætti:   Almenn keppni, sem opin er öllum þeim, er uppfylla skilyrði keppnislýsingar, sbr. gr. 3.   Boðskeppni, þar sem einungis keppa boðnir þátttakendur, sem nafngreindir eru í keppnislýsingu. Keppendur skulu valdir í opnu forvali. Blönduð keppni, þar sem almenn keppni og boðskeppni er fléttað saman með því að bjóða nokkrum þátttakendum, en heimila jafnframt almenna þátttöku sbr. gr. 3   Tveggja þrepa keppni, þar sem seinna þrepið er framhaldskeppni valinna tillagna úr fyrra þrepi.

3.

Þátttaka Í keppnislýsingu skal koma skýrt fram hverjir hafa rétt til þátttöku. Auk dómara, trúnaðarmanns, ritara dómnefndar og ráðgjafa dómnefndar, er þátttaka óheimil þeim sem rekur teiknistofu með þessum aðilum, vinnur að verkefnum með þeim eða er þeim nátengdur. Vafatilfelli skal bera undir stjórn AÍ.

ARKITEKTAFÉLAG ÍSLANDS

Engjateigi 9

105 Reykjavík

Sími 551 1465

Fax 562 0465


4.

Dómnefnd. Dómnefnd sér um framkvæmd dómsstarfa og dómsniðurstöðu. Dómnefnd skal starfa í samræmi við fylgiskjal 1 (“Verklagsreglur dómnefnda…..”). Tala dómnefndarmanna skal vera oddatala, 3, 5 eða 7. Útbjóðandi tilnefnir 2 af 3, 3 af 5. eða 4 af 7 dómnefndarmönnum. A.m.k. einn fulltrúi útbjóðanda skal vera arkitekt, eða annar sérfræðingur á því sviði sem keppt er um. Stjórn AÍ tilnefnir 1 af 3, 2 af 5 eða 3 af 7 dómnefndarmönnum að fenginni tillögu samkeppnisnefndar AÍ. Heimilt er að skipa stærri dómnefnd vegna sérstakra aðstæðna og skal hlutfall fulltrúa í dómnefnd vera hið sama og áður greinir. Útbjóðandi tilnefnir formann dómnefndar eða felur nefndinni að skipta með sér verkum. Dómnefnd getur leitað álits sérfræðinga, og skal nafngreina þá í keppnislýsingu. Ef nauðsynlegt reynist má dómnefnd kalla til aðra sérfræðinga en þá sem getið er í keppnislýsingu, og skal trúnaðarmaður þá tilkynna þátttakendum nöfn þeirra tafarlaust.

5.

Trúnaðarmaður og ritari. Stjórn AÍ tilnefnir trúnaðarmann, að höfðu samráði við útbjóðanda. Trúnaðarmaður skal við störf sín fara eftir fylgiskjali 2: “Verklagsreglur trúnaðarmanna…”. Trúnaðarmaður skal ekki láta staðgengil sinna starfi sínu, nema að höfðu samráði við stjórn AÍ. Dómnefnd tilnefnir ritara.

6.

Keppnislýsing. Dómnefnd semur keppnislýsingu í samráði við útbjóðanda. Keppnislýsing lýsir viðfangsefni samkeppninnar og gagnkvæmum kvöðum og skyldum útbjóðanda, dómnefndar, keppenda og AÍ. Nota skal staðlaða grunnkeppnislýsingu AÍ (fylgiskjal 3). Mikilvægt er að í keppnislýsingu sé gerður greinarmunur á ábendingum og óskum annars vegar og ófrávíkjanlegum skilyrðum hins vegar. Keppnislý sing öðlast gildi þegar allir dómnefndarmenn, útbjóðandi og AÍ hafa samþykkt hana. Dómnefnd er bundin af samþykktri keppnislýsingu. Í keppnislýsingu skal kveðið á um málskotsheimildir að lokinni samkeppni.

7.

Nafnleynd. Samkeppni skal framkvæma að viðhafðri nafnleynd keppenda, nema annað sé tekið fram sérstaklega. Keppendur skulu velja sér auðkenni, sem þeir merkja öll gögn tillögunnar með, þ.m.t. lokað umslag með nafnmiða. Þar skal skýrt tekið fram, hver er höfundur tillögunnar.

8.

Jafnræði Grundvallaratriði er að keppendum sé veitt sú trygging, að allir taki þátt í samkeppninni á jafnréttisgrundvelli s.s. að öllum þátttakendum séu veittar sömu upplýsingar og að fullvissa sé um að dómnefnd viti ekki hverjir standa að baki tillögum.

9.

Kostnaður vegna samkeppni. Útbjóðandi ber allan kostnað af undirbúningi og framkvæmd samkeppni, þ.m.t. laun allra dómnefndarmanna og kostnað við útgáfu verðlaunatillagna. Útbjóðandi og AÍ gera með sér samning um samkeppnishaldið áður en dómnefnd tekur til starfa. Þar skal tekin fram heildarverðlaunaupphæð, laun dómnefndarfulltrúa AÍ og trúnaðarmanns, auk þóknunar til AÍ fyrir veitta aðstoð og afnot af gögnum þess.

ARKITEKTAFÉLAG ÍSLANDS

Engjateigi 9

105 Reykjavík

Sími 551 1465

Fax 562 0465


Þóknun til AÍ skal að jafnaði vera 10% af heildarverðlaunaupphæð. Heildarverðlaunaupphæðin skal að lágmarki vera tvöföld greiðsla fyrir það vinnuframlag sem beðið er um og skal greiðast þegar dómur er birtur. Úthluta skal allri verðlaunaupphæðinni skilyrðislaust. Í keppnislýsingu skal koma fram heildarupphæð verðlauna og heildarupphæð aukaverðlauna. Í boðskeppnum skal þóknun allra þátttakenda vera jöfn. Verðlaun teljast aldrei vera hut af endurgjaldi vegna hönnunar. Útbjóðandi skal tryggja hverja tillögu fyrir upphæð, sem svarar a.m.k. 5% af heildarupphæð verðlauna.

10.

Dómsstörf. Dómnefnd, starfsmenn hennar og ráðgjafar skulu starfa eftir fylgiskjali 1: (“Verklagsreglur dómnefnda…”). Aðeins dómnefnd, ritari og ráðgjafar (sérfræðingar) mega vera viðstaddir dómsstörf og eru þeir allir bundnir þagnarskyldu. Ritari, sem ekki er í dómnefnd tjáir sig ekki um tillögur. Sérfræðingur dæmir ekki og fjallar aðeins um sitt sérsvið. Ákvarðanir má einungis taka að dómnefnd fullskipaðri. Niðurstöður og sérálit skal færa til bókar. Áður en dómsstörf hefjast skal dómnefnd taka afstöðu til þess hvaða tillögum skuli vísa frá vegna: a. fráviks frá skilafresti, b. rofinnar nafnleyndar, c. ófullnægjandi framlags. Gögn umfram það sem óskað er eftir, skal ekki taka til dóms. Tillögur sem víkja verulega frá keppnislýsingu, má veita sérstaka viðurkenningu en ekki verðlauna. Telji dómnefnd, að vinna þurfi nánar úr viðfangsefni samkeppni, getur hún áður en nafnleynd er rofin, lagt til að fleiri en ein tillaga verði unnar nánar, en við það heldur samkeppnin áfram sem seinna stig í tveggja þrepa keppni. Greitt skal sérstaklega fyrir vinnu á seinna þrepi og skal þóknun ákveðin í samráði við stjórn AÍ.

11.

Dómnefndarálit. Í greinargerð dómnefndar skal eftirfarandi koma fram: 1. Almennt yfirlit, þar sem lýst er þeim megin sjónarmiðum, er dómur byggist á. 2. Umsögn um tillögur sem teknar eru til dóms. 3. Skipting verðlaunaupphæðar. Tillögum sem ekki eru verðlaunaðar eða veitt aukaverðlaun, en varpa fram athyglisverðum hugmyndum, að mati dómnefndar má veita viðurkenninguna "athyglisverð tillaga". 4. Ráðleggingar til útbjóðanda um málsmeðferð að lokinni samkeppni. Í framkvæmdakeppni skal mælt með 1. verðlauna tillögu til útfærslu eða áframhaldandi vinnu með höfundi hennar.

12.

Endurtekin samkeppni. Dómnefnd getur lagt til, að framkvæmdasamkeppni verði endurtekin ef sérstakar ástæður mæla með því. Samþykki útbjóðandi að endurtaka samkeppni, skal nafnleynd ekki rofin og tillögur ekki birtar fyrr en endanleg niðurstaða er fengin.

ARKITEKTAFÉLAG ÍSLANDS

Engjateigi 9

105 Reykjavík

Sími 551 1465

Fax 562 0465


13.

Nafnleynd rofin. Þegar gerðarbók dómnefndar hefur verið samþykkt og undirrituð, skal nafnleynd rofin á öllum tillögum. Á nafnmiða geta þátttakendur beðist undan nafnbirtingu. Komi í ljós, að höfundur verðlaunaðrar eða keyptrar tillögu hafi ekki þátttökurétt, skulu viðbrögð við því ákveðin af dómnefnd í samráði við stjórn AÍ. Til greina kemur að fella út viðkomandi tillögu og færa upp verðlaun og/eða innkaup samkvæmt því.

14.

Kynning tillagna. Að dómi loknum, skal halda opinbera sýningu á öllum keppnistillögum, ásamt dómnefndaráliti. Þar skal vera aðgangur að gerðarbók dómnefndar og álitsgerðum, sem sérfræðingar hafa samið að tilhlutan dómnefndar. Sýningin skal standa í minnst eina viku. Útbjóðanda er heimilt að kynna samkeppnistillögur á veraldarvefnum, sem og í öðrum miðlum. Ef útbjóðandi óskar er honum heimilt að halda sýningu á innsendum tillögum áður en dómnefnd hefur störf. Lengd slíkrar sýningar má þó ekki tefja vinnu dómnefndar.* *Grein þessa skal endurskoða og/eða staðfesta á aðalfundi AÍ 2008.

15.

Útgáfa. Útbjóðandi skal að lokinni samkeppni gefa út yfirlit um a.m.k. verðlaunaðar tillögur ( aðal og aukaverðlaun ) og tillögur sem hlotið hafa viðurkenninguna sem athyglisverðar tillögur, en í boðskeppni allar tillögur. Þar skal höfunda, samstarfsmanna og ráðgjafa getið. AÍ skal hafa fullan aðgang að öllum tillögum og útgáfugögnum samkeppna til frekari birtinga á niðurstöðum.

16.

Eignaréttur, höfundaréttur, afnotaréttur. Útbjóðandi öðlast afnotarétt af verðlaunuðum tillögum, með þeim takmörkunum sem lög um höfundarrétt kveða á um. Þeim sem falin er framhaldsvinna eftir samkeppni, er aðeins heimilt að nýta sér hugmyndir úr verðlaunuðum tillögum að hann sé sjálfur höfundur verðlaunaðrar tillögu. Til þess að nota verðlaunaða tillögu í heild eða að verulegu leyti, þarf samþykki viðkomandi höfunda. Öllum tillögum, öðrum en verðlaunuðum, skal skila höfundum strax að lokinni sýningu.

17.

Verk að lokinni samkeppni. Miðað er við, að höfundur tillögu sem dómnefnd mælir með til útfærslu, verði ráðinn til verksins. Telji útbjóðandi höfund tillögu ekki hafa fullnægjandi reynslu til að taka að sér verkið, skal hann, í samráði við stjórn AÍ, gefa höfundi kost á að velja sér samstarfsmann með nægilega reynslu að mati stjórnar AÍ og útbjóðanda. Hafi útbjóðandi aðrar ástæður til að víkja frá meðmælum dómnefndar, skal hann hafa samráð við stjórn AÍ. Ef útbjóðandi óskar eftir að framkvæma samkvæmt annarri tillögu en þeirri sem dómnefnd mælir með getur hann keypt sig frá niðurstöðunni með því að greiða viðkomandi verðlaunahafa upphæð sem er jafnhá verðlaunum hans. Þetta á aðeins við um framkvæmdasamkeppnir. Dómnefndarmenn, ritari dómnefndar, ráðgjafar og þeir sem koma að undirbúningi samkeppninnar og aðrir þeim nátengdir, mega ekki taka verkið að sér.

ARKITEKTAFÉLAG ÍSLANDS

Engjateigi 9

105 Reykjavík

Sími 551 1465

Fax 562 0465


18.

Trúnaður. Með afhendingu á tillögu í samkeppni, telst þátttakandi samþykkja dómnefnd og keppnisgögn, og að hann muni virða niðurstöðu dómnefndar.

19.

Ágreiningur. Verði dómnefndarmenn ekki sammála í niðurstöðu sinni, mega einstakir dómnefndarmenn skila séráliti. Fyrst gefið út og samþykkt 14. janúar 1948 Síðast endurskoðað og samþykkt á aðalfundi AÍ 14. nóvember 2007. Fylgiskjöl: 1) Verklagsreglur dómnefnda í samkeppnum á vegum Arkitektafélags Íslands. 2) Verklagsreglur trúnaðarmanns í samkeppnum á vegum Arkitektafélags Íslands. 3) Forval - Leiðbeiningar Arkitektafélags Íslands.

Verklagsreglur dómnefnda í samkeppnum á vegum Arkitektafélags Íslands 1. Almennt: Fulltrúar A.Í í dómnefndum eru tilnefndir af samkeppnisnefnd og skipaðir af stjórn A.Í. Þeim ber að starfa í einu og öllu samkvæmt samkeppnisreglum A.I og verklagsreglum þessum. Formaður dómnefndar er verkstjóri dómnefndar. Hann er skipaður af útbjóðanda, úr hópi dómnefndarmanna. Formaður dómnefndar og ritari annast einir dómnefndarmanna öll samskipti við trúnaðarmann samkeppninnar. Ritari dómnefndar ritar gerðarbók nefndarinnar. Samkvæmt samkeppnisreglum A.Í er fjöldi dómara ætíð oddatala. Öll störf dómnefndar eru trúnaðarmál meðan á samkeppni stendur, sbr. þó 3. gr. Óski dómnefndarmaður útbjóðanda að láta af störfum í dómnefnd, skal hann leita til útbj óðanda sem skipar nýjan fulltrúa í hans stað í samráði við AÍ. Óski dómnefndarmaður AÍ að láta af störfum í dómnefnd, skal hann leita til AÍ sem skipar nýjan fulltrúa í hans stað í samráði við útbjóðanda, samkvæmt tilnefningu samkeppnisnefndar A.Í. Slíkar breytingar skal trúnaðarmaður tafarlaust tilkynna öllum þátttakendum.

2. Undirbúningur: Dómnefndarfulltrúar skulu taka virkan þátt í gerð keppnislýsingar. Áður en keppnislýsing er gefin út skal bera 1. og 3. kafla hennar, sbr. grunnkeppnislýsingu, undir AÍ sbr. Samkeppnisreglur AÍ og hún að því loknu undirrituð. Öll ákvæði keppnislýsingar eru bindandi, bæði fyrir keppendur sem og dómnefnd. 3. Dómsstörf Dómnefnd ber ábyrgð á dómsstörfum, dómsniðurstöðu, birtingu úrslita og kynningu á niðurstöðu samkeppni. Í því samhengi er starf trúnaðarmanns keppninnar mikilvægt sbr. Fylgiskjal 2:

ARKITEKTAFÉLAG ÍSLANDS

Engjateigi 9

105 Reykjavík

Sími 551 1465

Fax 562 0465


(“Verklagsreglur trúnaðarmanna…”). Hlutverk hans er m. a. að gæta nafnleyndar keppenda meðan á dómsstörfum stendur. Alla fundi dómnefndar skal bóka í fundagerðarbók , þ. á m. þær ákvarðanir sem teknar eru hverju sinni. Dómnefndarmenn undirrita fundargerð í lok hvers fundar. Lögð er áhersla á skipuleg vinnubrögð dómnefndar. Fyrsta verk dómnefndar er að ganga úr skugga um að innsendar tillögur uppfylli skilyrði keppnislýsingar til þess að verða teknar til dóms. Margar leiðir eru færar til þess að leggja mat á samkeppnistillögur. Mælt er með því að nota töflur eða gátlista þar sem tiltekin atriði í öllum tillögum eru borin saman. Dómnefnd getur kallað til sérfræðinga á ýmsum sviðum sbr. gr. 4 og gr. 9 í Samkeppnisreglum A.Í. en þeir fjalla aðeins um sitt sérsvið og dæma ekki. Komi upp álitamál varðandi dómsstörf sem ekki verða leyst í dómnefndinni skal formaður dómnefndar í samráði við trúnaðarmann leita til stjórnar A.Í sem leitar úrlausnar í samráði við útbjóðanda. Komi upp álitamál á einhverju stigi dómnefndarstarfa, hvað varðar framkvæmd samkeppni, skal dómnefnd leita til útbjóðanda, sem leitar úrlausnar í samráði við AÍ. 4. Niðurstaða dómnefndar: Dómnefnd semur umsagnir um samkeppnistillögur sem birtar eru í dómnefndaráliti. Í dómnefnd ræður einfaldur meirihluti. Verði ekki samstaða í dómnefnd um verðlaunatillögur, er einstökum dómurum heimilt að láta bóka sérálit sem birt er í dómnefndaráliti. Endanlega bókun um dómnefndarniðurstöðu, skulu nefndarmenn undirrita fullu nafni. Fylgiskjal 1 með samkeppnisreglum Arkitektafélags Íslands Fyrst samþykkt á aðalfundi AÍ, 22. nóvember 2003 Síðast endurskoðað og samþykkt á aðalfundi AÍ, 15. nóvember 2006

Verklagsreglur trúnaðarmanns í samkeppnum á vegum Arkitektafélags Íslands Hlutverk trúnaðarmanns Trúnaðarmaður er eini tengiliður milli keppenda og dómnefndar. Hann skal gæta þess að jafnræði sé með keppendum og eins og nafnið bendir til, tryggja að trúnaðar sé gætt í samskiptum keppenda og dómnefndar. Algert grundvallaratriði er að keppendum sé veitt sú trygging, að allir taki þátt í samkeppninni á jafnréttisgrundvelli s.s. að öllum þátttakendum séu veittar sömu upplýsingar og að fullvissa sé um að dómnefnd viti ekki hverjir standa að baki tillögum.

Verklagsreglur trúnaðarmanns 1.

Stjórn Arkitektafélags Íslands skipar trúnaðarmann samkvæmt tilnefningu samkeppnisnefndar A.Í. að höfðu samráði við útbjóðanda.

2.

Trúnaðarmaður hefur samband við formann dómnefndar og fær upplýsingar um hver verði tengiliður hans við dómnefnd (formaður dómnefndar eða ritari dómnefndar). Trúnaðarmaður fer yfir verklagsreglur og samkeppnisreglur AÍ með dómnefnd í upphafi verks og fer yfir önnur atriði er varða samkeppnir og störf trúnaðarmanns.

ARKITEKTAFÉLAG ÍSLANDS

Engjateigi 9

105 Reykjavík

Sími 551 1465

Fax 562 0465


3.

Trúnaðarmaður skal mæta á fund dómnefndar áður en samkeppnislýsing hefur verið afgreidd til birtingar. Á þeim fundi skal hann gera útbjóðanda ljóst að með samkeppnislýsingu sé verkefnið ákveðið með þeim takmörkunum, sem þar eru settar fram sem ófávíkjanleg skilyrði og að við þau skilyrði verði dómnefndarmenn að standa svo tryggt sé að allir keppendur vinni út frá sömu forsendum.

4.

Trúnaðarmaður skal lesa drög að útboðslýsingu, gera við hana breytingartillögur ef ástæða er til. Þannig fær trúnaðarmaður tækifæri til þess að líta sérstaklega á atriði, sem að honum sjálfum snúa s.s. persónulegar upplýsingar varðandi heimilisfang, síma, tölvufang, en einnig atriði eins og fyrirspurnarfrest, skilatíma tillagna, hvar skilað er o.fl. Trúnaðarmaður getur auk þess bent á ýmis önnur atriði sem tryggja keppendum jafnan samkeppnisgrundvöll t.d. hvernig tryggja skuli heppilegar aðstæður fyrir keppendur búsetta annars staðar en þar, sem móttaka tillagna er.

5.

Trúnaðarmaður skal taka á móti fyrirspurnum keppenda og koma öllum fyrirspurnum, sem borist hafa fyrir tiltekinn skilafrest til dómnefndar ekki síðar en daginn eftir.

6.

Trúnaðarmaður skal senda þeim, sem sótt hafa samkeppnisgögn, allar fyrirspurnir óbreyttar og svör dómnefndar við þeim. Hann hefur leyfi til þess að láta þýða erlendar fyrirspurnir.

7.

Trúnaðarmaður skal veita viðtöku tillögum, sem sendar eru fyrir tilgreindan frest, á þeim stað og tíma, sem uppgefinn er í samkeppnislýsingu og skal leysa út aðsendar tillögur, sem látið var vita um með tilskyldum hætti.

8.

Trúnaðarmaður skal hengja upp tillögur, sem skilað er inn með tilskyldum hætti eða afhenda þær dómnefnd með þeim hætti að hvergi komi fram aðrar upplýsingar um keppendur en auðkennisnúmer tillögunnar. Áður en dómstörf hefjast skal trúnaðarmaður sjá til þess að öllum tillögum sé gert jafn hátt undir höfði. Trúnaðarmaður skal halda eftir umslögum með upplýsingum um nöfn höfunda tillagnanna. Hann skal sjá til þess að nafnleynd sé ekki rofin fyrr en niðurstöður dómnefndar hafa verið færðar í gerðarbók dómnefndar og hún samþykkt og undirrituð.

9.

Trúnaðarmaður skal vera dómnefnd innan handar að samkeppni lokinni um undirbúning verðlaunaafhendingar, útgáfumál, sýningar, birtingar í fjölmiðlum sem og yfirferð dómnefndar á samkeppnistillögum með keppendum.

10. Trúnaðarmaður skal halda greinargerð um aðkomu sína að samkeppninni og afhenda eftir verðlaunaafhendingu eintak af henni til útbjóðanda og annað til samkeppnisnefndar A.Í. Í greinargerðinni skulu nöfn þátttakenda ekki koma fram heldur t.d. bókstafir valdir af handahófi í stað sérnafna. 11. Trúnaðarmaður skal tilkynna keppendum tafarlaust ef dómnefndarmeðlimur lætur af störfum, sbr. gr. 5 í fylgiskjali 1 ( „Verklagsreglur dómnefnda......“ ), eða ef dómnefnd leitar til annarra sérfræðinga en þeirra sem getið er í keppnislýsingu, sbr. gr. 4 í samkeppnisreglum. 12. Trúnaðarmaður skal fylgja því eftir að útbjóðandi komi fréttum af samkeppnum á framfæri við

fjölmiðla. Fylgiskjal 2 með samkeppnisreglum Arkitektafélags Íslands Fyrst samþykkt á aðalfundi AÍ, 22. nóvember 2003 Síðast endurskoðað og samþykkt á aðalfundi AÍ, 15. nóvember 2006

ARKITEKTAFÉLAG ÍSLANDS

Engjateigi 9

105 Reykjavík

Sími 551 1465

Fax 562 0465


FORVAL Leiðbeiningar Arkitektafélags Íslands

Forval er aðferð til að velja tiltekinn fjölda aðila úr stærri hópi umsækjenda sem óska eftir að taka þátt í boðskeppni, blandaðri keppni ( boðskeppn i og opinni samkeppni í senn ) og í öðrum tilvikum sem við á. Forvali er beitt þegar verkkaupi hefur ákveðið, í samráði við samkeppnisnefnd Arkitektafélags Íslands, að efna til boðskeppni/blandaðrar keppni. Í þeim tilvikum er verkkaupi gjarnan að leita eftir sérstakri reynslu, nálgun eða vinnubrögðum hjá arkitektum og/eða þegar verkkaupi vill vita einhver deili á þeim arkitektum sem verða hugsanlega ráðnir til verks í kjölfar samkeppni.

1.

Forvalsnefnd og ráðgjafi AÍ Útbjóðandi tilnefnir 4-5 fulltrúa forvalsnefndar. Forvalsnefnd boðskeppni/blandaðrar samkeppni úr hópi umsækjenda.

velur

þátttakendur

AÍ tilnefnir 1-2 ráðgjafa úr röðum félagsmanna sinna, sem starfar með verkkaupa og forvalsnefnd á meðan hún er að störfum. Val þátttakenda er alfarið á ábyrgð verkkaupa. Hvorki ráðgjafi né fulltrúar forvalsnefndar eru kjörgengir í forvali og geta því ekki verið umsækjendur, né þeir sem tengjast þeim nánum fjölskylduböndum eða fjárhagslega. 2.

Verksvið ráðgjafa sem tilnefndir eru af AÍ a) Að skilgreina, í samvinnu við verkkaupa/forvalsnefnd, forsendur og viðmið forvalsins og sjá til þess að það sé auglýst. b) Að aðstoða forvalsnefnd við að yfirfara umsóknir samkvæmt viðmiðum forvals. Hafa ber í huga að forval er ekki samkeppni heldur aðferð til að velja afmarkaðan hóp arkitekta með sérstaka reynslu, nálgun eða vinnubrögð. c) Að fylgjast með því að ekki sé vikið frá auglýstum forsendum/viðmiðum við endanlegt forval. Huga skal að fjölbreytni og breidd arkitekta/stofa/hönnunarhópa, enda þjóni það hagsmunum verkkaupa. d) Ráðgjafi AÍ velur ekki þátttakendur, hann veitir ráðgjöf um framkvæmd forvalsins. e) Að aðstoða forvalsnefnd við að vinna greinargerð um valið að forvali loknu.

3.

Undirbúningur forvals a) Skilgreina skal nákvæmlega, áður en forval er auglýst, forsendur og mælikvarða hvers forvals fyrir sig. Hafa ber í huga að hvert verkefni er sérstakt og búa skal til mælikvarða fyrir hvert einstakt forval. b) Forðast ber að hafa forsendur of takmarkandi sem gæti að nauðsynjalausu útilokað ákveðna hópa, t.d. yngri arkitekta eða minni teiknistofur. c) Umsækjendur í forvali eru hvattir til að útbúa gögn sem beinast sérstaklega að viðkomandi forvali og sérstöðu verkefnisins. d) Leggja skal áherslu á gagnsæi upplýsinga og aðgang að þeim.

ARKITEKTAFÉLAG ÍSLANDS

Engjateigi 9

105 Reykjavík

Sími 551 1465

Fax 562 0465


e) Þegar boðskeppni/blönduð keppni fylgir í kjölfar forvals, skal þess gætt að fjöldi valinna þátttakenda sé nægjanlegur (3-6) til að um raunverulega samkeppni sé að ræða. g) Þess skal gætt að allir þátttakendur fái jafnháa greiðslu fyrir tillögugerð í boðskeppni/blandaðri keppni, í samræmi við þá vinnu sem krafist er.

4.

Auglýsing forvals Í auglýsingu þar sem auglýst er eftir umsækjendum til að taka þátt í forvalinu, og/eða í gögnum sem afhent eru umsækjendum í tengslum við auglýsingu, þarf eftirfarandi að koma fram: a) b) c) d) e)

Lýsing á fyrirhugaðri samkeppni og hvenær hún fer fram. Hvað verði greitt fyrir þátttöku í samkeppninni. Hvaða upplýsingum ( t.d. um reynslu, fyrri störf og getu ) óskað er eftir. Hvaða viðmiðum verði beitt við val milli umsækjenda. Hvaða gögn (og í hvaða formi) skulu fylgja umsókn, hámarksmagn o.fl. Skýrt þarf að vera hver meðferð gagna verði, hvort þeim verði skilað að forvali loknu, hvort þau verði gerð opinber sé þess óskað og hvort verkkaupi muni halda eftir eintökum (t.d. þar sem óskað er eftir hugmyndavinnu).

5.

Val á þátttakendum - Jafnræði Við forval skal eftirfarandi atriða gætt: a) b) c) d)

Ekki skal víkja frá auglýstum mælikvarða við valið. Allar umsóknir skulu fá sambærilega umfjöllun. Virða skal auglýstan tímafrest fyrir forvalið og fyrirhugaða samkeppni. Ekki skal mismuna umsækjendum á grundvelli þjóðernis, búsetu (á Evrópska Efnahagssvæðinu), kyns, aldurs o.fl.. Allir sitja við sama borð. e) Þar sem margir umsækjendur uppfylla forsendur forvals er mælt með því að dregið sé um þátttakendur eða hluta þeirra. Útdráttur tryggir að umsækjendum sé ekki mismunað og gefur fleirum tækifæri til að spreyta sig. Hafa ber í huga að forval samrýmist aðeins stórum samkeppnum á Evrópska Efnahagssvæðinu, að þær hafi verið auglýstar í “EC Journal” og forvalið hafi farið fram samkvæmt jafnræðisreglum EB. Jafnvel í þeim tilfellum þar sem Evrópskar reglur krefjast ekki samkeppni, ber útbjóðendum samt að fara að skuldbindingum EES samkomulagsins, sérstaklega ákvæðum um jafnrétti á grundvelli þjóðernis, búsetu, kyns, aldurs o.fl.

Að forvali loknu skal leggja áherslu á gagnsæi upplýsinga og aðgang að þeim.

Fylgiskjal 3 með samkeppnisreglum Arkitektafélags Íslands Samþykkt á aðalfundi AÍ, 13. nóvember 2004

ARKITEKTAFÉLAG ÍSLANDS

Engjateigi 9

105 Reykjavík

Sími 551 1465

Fax 562 0465

http://ai.is/wp-content/uploads/2010/08/Samkeppnisreglur-AI-me%C3%B0-fylgiskj-2007  

http://ai.is/wp-content/uploads/2010/08/Samkeppnisreglur-AI-me%C3%B0-fylgiskj-2007.pdf

Advertisement