Page 1

Arkitektafélag Íslands Ársreikningur 1. okt. 2010 - 30. sept. 2011

Arkitektafélag Íslands Engjateigi 9 105 Reykjavík kt. 420169-0949


Arkitektafélag Íslands Ársreikningur 1. okt. 2010 - 30. sept. 2011

Áritun......................................................... Skýrsla stjórnar........................................... Rekstrarreikningur 1.10.2010 - 30.9.2011... Efnahagsreikningur 30.09 2011................... Sjóðstreymi 1.10.2010 - 30.9.2011.............. Skýringar....................................................

Bls. 1

Bls. -

2 3 4 5 7 8


Rekstrarreikningur starfsárið 1.10.2010 - 30.9.2011 Skýr.

2010-2011

2009-2010

Rekstrartekjur Félagsgjöld............................................................................................. Seldar bækur.......................................................................................... Aðrar tekjur............................................................................................

7.579.399 317.448 7.897.086 15.793.933

6.586.575 226.551 7.976.149 14.789.275

Kostnaðarverð seldra bóka...................................................................... Laun og launatengd gjöld....................................................................... Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður.......................................................... Annar rekstrarkostnaður.........................................................................

59.020 12.052.699 2.211.652 4.280.986 18.604.357

120.853 3.933.702 1.781.514 6.228.765 12.064.834

Afkoma fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld......................................

(2.810.424)

2.724.441

(11.649)

266.691

(2.822.073)

2.991.132

Rekstrargjöld

9

9

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals...........................................

Rekstrarafkoma tímabilsins.......................................................................

Arkitektafélag Íslands

Bls. 4

8

Ársreikningur starfsárið 2010-2011


Efnahagsreikningur Eignir Skýr.

30.09 2011

30.09 2010

Fastafjármunir Varanlegir rekstrarfjármunir 2, 7 Innréttingar.......................................................................................... Áhöld og tæki.......................................................................................

166.323 42.729 209.052

166.323 42.729 209.052

60.000 60.000

60.000 60.000

269.052

269.052

2.523.259 2.523.259

2.564.647 2.564.647

3.578.505 181.627 3.760.132

891.878 173.542 1.065.420

296.375 296.375

4.818.475 4.818.475

Veltufjármunir

6.579.766

8.448.542

Eignir

6.848.818

8.717.594

Áhættufjármunir og langtímakröfur Hlutabréf í félögum...............................................................................

3

Fastafjármunir

Veltufjármunir Vörubirgðir Bókalager.............................................................................................

1, 7

Skammtímakröfur Viðskiptakröfur og óinnheimt félagsgjöld............................................. Greiðslukortakröfur..............................................................................

4

Handbært fé Innistæður í innlánsstofnunum.............................................................

Arkitektafélag Íslands

Bls. 5

Ársreikningur starfsárið 2010-2011


30. september 2011 Eigið fé og skuldir Skýr. 5

Eigið fé Óráðstafað eigið fé................................................................................... Eigið fé

30.09 2011

30.09 2010

5.143.229 5.143.229

7.965.302 7.965.302

0 19.256 1.686.333 1.705.589

208.467 0 543.825 752.292

Skuldir og skuldbindingar

1.705.589

752.292

Eigið fé og skuldir

6.848.818

8.717.594

Skuldir Skammtímaskuldir Viðskiptaskuldir.................................................................................. Skuld við lánastofnanir........................................................................ Aðrar skammtímaskuldir..................................................................... Skammtímaskuldir

Arkitektafélag Íslands

Bls. 6

9

Ársreikningur starfsárið 2010-2011


Sjóðstreymi starfsárið 1.10.2010 - 30.9.2011 2010-2011

2009-2010

Rekstrarhreyfingar Rekstrarafkoma tímabilsins................................................................. Veltufé frá (til) rekstrar

(2.822.073) (2.822.073)

2.991.132 2.991.132

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum Skammtímakröfur/birgðir, lækkun (hækkun).................................... Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)............................................... Handbært fé frá (til) rekstrar

(2.653.324) 953.297 (4.522.100)

499.370 (3.523.498) (32.996)

Innborganir vegna Vatnsmýrarsamkeppni...........................................

0 0

1.890.471 1.890.471

Breyting á handbæru fé

(4.522.100)

1.857.475

Handbært fé í upphafi tímabils........................................................

4.818.475

2.961.000

Handbært fé í lok tímabils................................................................

296.375

4.818.475

Fjármögnunarhreyfingar

Arkitektafélag Íslands

Bls. 7

Ársreikningur starfsárið 2010-2011


Skýringar Reikningsskilaaðferðir 1.

Ársreikningur Arkitektafélags Íslands er í samræmi við lög og góða reikningsskilavenju á Íslandi. Ársreikningurinn er gerður eftir kostnaðarverðsaðferð. Hann er í öllum meginatriðum gerður með sömu reikningsskilaaðferðum og starfsárið á undan. Tekjur eru færðar í ársreikninginn þegar kröfuréttur myndast. Útgjöld eru færð í ársreikninginn á því tímabili sem til þeirra er stofnað og kröfuréttur seljanda hefur myndast. Bókalager er metinn af stjórn félagsins á áætluðu kostnaðarverði. Aðrar reikningsskilaaðferðir sem snerta einstök efnisatriði ársreikningsins eru tilgreindar í viðeigandi skýringum hér á eftir.

Varanlegir rekstrarfjármunir 2.

Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir þeirra greinast þannig: Innréttingar Áhöld og tæki

Samtals

Heildarverð 1.10 ´10.............................................................................

1.663.230 1.663.230

427.291 427.291

2.090.521 2.090.521

Áður fyrnt............................................................................................

1.496.907 1.496.907

384.562 384.562

1.881.469 1.881.469

Bókfært verð 30.09 ´11.........................................................................

166.323

42.729

209.052

Afskriftarhlutföll..................................................................................

0%

0%

Afskriftir eru ekki reiknaðar þegar bókfært verð eigna er komið niður í 10% af upphaflegu verði þeirra.

Áhættufjármunir og langtímakröfur 3.

Eignarhlutar í öðrum félögum eru bókfærðir á kostnaðarverði, enda markaðsverð ekki þekkt á reikningsskiladegi. Þeir greinast þannig:

Eignarhlutur Hönnunarmiðstöð Íslands ehf...............................................................

11,11%

Nafnverð

Bókfært verð

60.000

60.000

Skammtímakröfur 4.

Skammtímakröfur eru færðar á nafnverði og án niðurfærslu til að mæta þeim kröfum sem kunna að tapast.

Arkitektafélag Íslands

Bls. 8

Ársreikningur starfsárið 2010-2011


Skýringar Eigið fé 5.

Yfirlit um eiginfjárreikninga:

Yfirfært frá fyrra ári................................................................................................... Rekstrarafkoma tímabilsins........................................................................................

Óráðstafað eigið fé

Samtals

7.965.302 (2.822.073) 5.143.229

7.965.302 (2.822.073) 5.143.229

Skattamál 6.

Félagið er undanþegið tekjuskatti skv. lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt. Félagið greiðir virðisaukaskatt af sölu auglýsinga, tímarits og bóka og tryggingargjald af launagreiðslum.

Önnur mál 7.

Vátryggingamat bókasafns er 6,7 milljónir króna á reikningsskiladegi og annars lausafjár 6,1 milljónir króna.

8.

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) sundurliðast þannig:

9.

2010-2011

2009-2010

Vaxtatekjur af bankainnistæðum................................................................................ Vaxtatekjur af viðskiptakröfum.................................................................................. Aðrar fjármunatekjur, endurgreidd seðilgjöld............................................................. Fjármagnstekjuskattur................................................................................................

253.956 343 0 (22.107) 232.192

323.099 42.601 182.327 (47.812) 500.215

Vextir af viðskiptaskuldum......................................................................................... Dráttarvextir.............................................................................................................. Bankakostnaður og þjónustugjöld...............................................................................

0 (512) (243.329) (243.841)

(5.001) (966) (227.557) (233.524)

Flutt á rekstrarreikning...............................................................................................

(11.649)

266.691

Hjálagt eru sundurliðanir með rekstrar- og efnahagsreikningi.

Arkitektafélag Íslands

Bls. 9

Ársreikningur starfsárið 2010-2011


Sundurliðanir 2010-2011

2009-2010

Aðrar tekjur Þóknanir vegna samkeppna................................................................. Málþing............................................................................................... Umsýsla vegna Leonardo verkefnis...................................................... Styrkir Leonardo.................................................................................. Útgreiddir styrkir Leonardo................................................................. Aðrir styrkir........................................................................................ Sala félagatala og f.l. .......................................................................... Sala Arkitektúr tímarits og auglýsinga................................................. Hönnunarmars..................................................................................... Tekjur dagskrárnefndar....................................................................... Erlent samstarf.................................................................................... Aðrar tekjur.........................................................................................

1.144.336 1.404.000 3.666.723 0 0 101.840 0 258.613 271.580 0 0 1.049.994 7.897.086

3.457.024 0 0 347.400 (347.400) 250.000 57.370 875.956 652.610 2.529.700 146.994 6.495 7.976.149

9.674.639 292.609 64.244 909.863 921.117 99.915 30.000 22.267 38.045 12.052.699

3.435.362 (246.202) 14.037 345.536 300.036 53.444 30.000 18.722 12.767 3.963.702

133.667 463.394 965.418 37.762 68.310 9.894 242.525 59.092 231.590 2.211.652

156.540 220.679 648.857 262.500 144.456 75.939 191.315 18.728 62.500 1.781.514

Laun og launatengd gjöld Laun.................................................................................................... Hækkun (lækkun) áfallins orlofs.......................................................... Bifreiðastyrkir..................................................................................... Lífeyrissjóðsgjöld................................................................................. Tryggingargjald................................................................................... Sjúkra- og orlofssjóður......................................................................... Dagpeningar........................................................................................ Tryggingar ......................................................................................... Annar starfsmannakostnaður...............................................................

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður Ritföng, pappír og prentun................................................................... Sími og burðargjöld............................................................................ Bókhald, reiknings- og skattskil........................................................... Önnur sérfræðiþjónusta....................................................................... Rekstur tölvubúnaðar........................................................................... Auglýsingar......................................................................................... Fundakostnaður................................................................................... Viðskiptakostnaður og gjafir................................................................ Félagsgjöld..........................................................................................

Arkitektafélag Íslands

Bls. 10

Ársreikningur starfsárið 2010-2011


Sundurliðanir 2010-2011

2009-2010

Annar rekstrarkostnaður Húsaleiga............................................................................................. Ræsting............................................................................................... Vátryggingar....................................................................................... Gjaldfærð áhöld og verkfæri................................................................ Viðhald véla og áhalda........................................................................ Aðkeyptur akstur................................................................................. Málþing............................................................................................... Útgáfukostnaður og dreifing Arkitektúr tímarits................................. Hönnunarmars..................................................................................... Sýningar og fræðsla............................................................................. Gjöld dagskrárnefndar......................................................................... Erlent samstarf.................................................................................... Lógósamkeppni................................................................................... Ýmislegt..............................................................................................

1.729.486 300.151 32.978 0 1.296 0 1.103.395 236.250 620.225 55.140 0 27.037 4.018 171.010 4.280.986

30.09 2011

1.666.304 309.731 46.502 239.342 1.296 3.200 0 960.103 1.095.357 64.302 1.843.924 0 0 0 6.230.061

30.09 2010

Aðrar skammtímaskuldir Ógreidd laun....................................................................................... Ógreidd afdregin staðgreiðsla.............................................................. Ógreitt tryggingagjald......................................................................... Ógreiddur lífeyrissjóður....................................................................... Ógreidd félagsgjöld og önnur sjóðagjöld.............................................. Ógreitt áfallið orlof.............................................................................. Ógreiddur virðisaukaskattur................................................................

Arkitektafélag Íslands

Bls. 11

519.316 167.358 69.370 129.291 2.314 463.373 335.311 1.686.333

0 35.731 21.760 41.559 2.314 170.764 274.011 546.139

Ársreikningur starfsárið 2010-2011

/Arkitektaf%C3%A9lag-%C3%8Dslands-%C3%A1rsreikningur-2010-201  

http://ai.is/wp-content/uploads/2011/11/Arkitektaf%C3%A9lag-%C3%8Dslands-%C3%A1rsreikningur-2010-2011-2.pdf

/Arkitektaf%C3%A9lag-%C3%8Dslands-%C3%A1rsreikningur-2010-201  

http://ai.is/wp-content/uploads/2011/11/Arkitektaf%C3%A9lag-%C3%8Dslands-%C3%A1rsreikningur-2010-2011-2.pdf

Advertisement