Page 71

Dane a účtovníctvo | Nedokončená výroba Text

MD

Dal

7.

Aktivácia vnútroorganizačných výkonov (služieb) použitých na dary

543

622

8.

Aktivácia vnútroorganizačných služieb vynaložených na pracovné a sociálne účely, napr. na stravovanie zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení

527

622

9.

Aktivácia vnútroorganizačných služieb vynaložených na pracovné a sociálne účely nad rámec zákonných predpisov

528

622

10.

Prevod konečného zostatku pri uzavieraní účtovných kníh

622

710

MD

Dal

P. č.

D

Pri spôsobe B účtovania zásob P. č.

Text

1.

Aktivácia vnútroorganizačných výkonov predstavujúcich vedľajšie náklady obstarania dlhodobého majetku (napr. doprava majetku vlastným dopravným prostriedkom)

041, 042

622

2.

Aktivácia vnútroorganizačných výkonov, ktoré sú súčasťou vedľajších nákladov obstarania materiálu (napr. dopravné výkony)

501

622

3.

Aktivácia vlastných prepravných služieb pri obstaraní tovaru

504

622

4.

Aktivácia vlastných prepravných služieb pri obstaraní zvierat

501

622

5.

Úprava materiálu vo vlastnej réžii v ocenení vo vlastných nákladoch

501

622

6.

Aktivácia vnútroorganizačných výkonov použitých na reprezentáciu

513

622

7.

Aktivácia vnútroorganizačných výkonov (služieb) použitých na dary

543

622

8.

Aktivácia vnútroorganizačných služieb vynaložených na pracovné a sociálne účely, napr. na stravovanie zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení

527

622

9.

Aktivácia vnútroorganizačných služieb vynaložených na pracovné a sociálne účely nad rámec zákonných predpisov

528

622

10.

Prevod konečného zostatku pri uzavieraní účtovných kníh

622

710

5. Účtovanie nedokončenej výroby Ako je už uvedené, pre účtovanie pohybu zásob vlastnej výroby sa používajú účty účtovej skupiny 12 a pre zachytenie zmeny ich stavu, t. j. pre zaúčtovanie prírastku alebo úbytku účty účtovej skupiny 61. Zásoby sa účtujú dvoma spôsobmi, spôsobom A a spôsobom B. Pri účtovaní zásob spôsobom A je účtované o zmene stavu zásob priebežne v účtovnom

období, pričom súčasne so zápisom na niektorom z účtov účtovej skupiny 12 (prírastok alebo úbytok) je účtované aj na účte z účtovej skupiny 61. Pri spôsobe B je účtované až pri účtovej závierke, a to o zásobách zistených inventarizáciou. Čo vôbec znamená účtovať o nedokončenej výrobe? Ako už z názvu vyplýva, o nedokončenej výrobe sa účtuje, ak ide

Vydavateľstvo Poradca podnikateľa organizuje dňa 4. 12. 2013 v Bratislave a 13. 12. 2013 v Košiciach školenia na tému Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013. Prihlásiť sa môžete na tel. č. + 421 41 70 53 222.

69

Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1/2014  
Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1/2014  
Advertisement