Daniel Txopitea

Page 1

Garaietako ikuslea La espectadora de los tiempos The spectator of the times

13


4


5


TXOPITEA, Daniel (1950-1997) Daniel Txopitea : garaietako ikuslea = la espectadora de los tiempos = the spectator of the times / [testuak = textos, Ainize Txopitea]. - [Donostia/San Sebastián] : Gipuzkoako Foru Aldundia, Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentua, 2019. 109 p. : il. col. y n., fot. ; 25 cm + 1 DVD Catálogo editado con motivo de la exposición realizada en la Sala Ganbara de Koldo Mitxelena Kulturunea, Donostia/San Sebastián, del 13 de marzo al 27 de abril de 2019. - Textos en euskera, castellano e inglés. - Índice DL SS 186-2019. - ISBN 978-84-7907-802-7 1. Txopitea, Daniel (1950-1997) - Exposiciones. I. Txopitea, Ainize (1977-). II. Gipuzkoa. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. III. Koldo Mitxelena Kulturunea. IV. Título. 75 Txopitea, Daniel (083.824) 74 Txopitea, Daniel (083.824)


DANIEL TXOPITEA Garaietako ikuslea La espectadora de los tiempos The spectator of the times

Erakusketa / Exposición / Exhibition Koldo Mitxelena Kulturunea Ganbara Aretoa 2019ko martxoaren 13tik apirilaren 27ra Del 13 de marzo al 27 de abril de 2019 From 13th of March to 27th of April 2019Aurkibidea / Índice / Index 17

Ainize Txopitea: Garaietako ikuslea La espectadora de los tiempos The spectator of the times

28

Erakusketa Exposición Exhibition

86

Biografia Biografía Biography

102

Margo eranskina Apéndice de obra Artwork index


10


11


12


13


14


Retrato de Daniel Txopitea. Fernando Beorlegui, 1968 Olio mihisean / Óleo sobre lienzo / Oil on canvas

15


16


17Garaietako ikuslea Ainize Txopitea

“Jendeak ahaztuko du zer esan duzun, ahaztuko du zer egin zenuen, baina inoiz ez du ahaztuko nola sentiarazi zenituen berak“. Maya Angelou

Bi hamarraldi iragan dira joan zinenetik, eta ez dut ahaztu –ezta une batez ere– zure presentzia. Zure koadroei begiratzen diedanean, leiho ireki batera ateratzen naizenean bezala da, non haize leun bat dabilen, jaisten dena. Ematen du, hurbiltzen garenean, mihiseaz bestaldetik ikusiko bagintuzu bezala. Erakusleiho hartako kristaletik, umetan, Amadeo Modiglianiren erretratu bat begiesten ari zinen, eta, horrela, zure lehen artelana margotzeko gogoa piztu zitzaizun. Modiglianik hau zioen: «Bilatzen dudana ez da ez errealitatea ez irrealtasuna, baizik eta inkonszientea, giza arrazan dagoen instintiboaren misterioa». Eta, zerk eragiten dio, agian, instintuari gehiago, intuizioak baino, emakumearen trebetasun motorrak baino, gizonaren Cariátide, 1987 psike autartikoak konstruktu psikosozialean baino? Beste rol batzuei garrantzi handiagoa emateak bere eragina izan du imajinario kolektiboan, muga geografikoak gaindituz menderen mende, egunez egun indar handiagoarekin finkatuz giza arrazaren pentsaeran eta sentieran.

19


Zure adiskideek –gizonak eta emakumeak– honela oroitzen zaituzte: bere garaiko gizon bat; beraz, etorkizuneko artista bat [1]. Amets-biltzaile bat [2]. Pertsona jator bat, karismaduna, prestua, oso fisura gutxikoa, eta horiek denak barrurantz, jakina. Gizatasunez betea, mugaraino [3]. Zure agurra izan zen film egiati baten amaiera hunkigarria bezalakoa, non adiskideak biltzen diren adiskide absentearen oroimenez, ez desagertuagatik negar egiteko, baizik eta hura ezagutu izana ospatzeko, zure izenaren omenez une onak partekatzen jarraitzeko [4]. Erakusketa hau omenaldi horri egiten diodan ekarpena da. Ordainezko nire oparia da, erakusleiho hartatik agertu zenidalako zein den bizitzaren funtsa, eta zein den “gauzen” balio behinena. Erakutsi zenidalako begi batekin ikusten, besteak sentitzen duen bitartean; inguratzen gaituenari ikuspegi disidente batetik begiratzen, eta naturari osotasuna eratzen duen barnealde fraktaletik begiratzen; emozioak sarritan arrazoiaren kontrako erantzunak lortzen Emakume pertsonaia, 1993 dituen lurralde horietan arakatzen; eta, sortzeko, aurrena, ariman datzan muinari entzun behar diozula. Nire garaiko ikuslea izaten. Erakusketa honen ikuspuntu nagusiak interpretatzen du haren obraren alderdi batu bat, hau da, Daniel Txopiteak bere ibilbideko etapa desberdinetan heldu zion unibertso femeninoaren inguruko obrarena. Koadro sorta honetan –gehienak figuratiboak–, protagonista gisako emakumearen irudikapen piktorikoak transzenditu egin nahi du, edertasunaren eta generoaren idealaz harago joan, helburu estetiko gisa.

20


Paul Kleek zioenez «Edertasuna bakarrik nabarmentzea iruditzen zait zenbaki positiboez bakarrik aritzen den sistema matematiko bat bezalakoa dela». Horregatik, idealaren eta edertasunaren interpretazioek zuhurki urrundu behar dute subjektibizazio kanonetatik, artearen benetako leitmotiva zaindu, helburutzat hartuta gizarte errealitate askotariko bati eta errealitate espezifiko bati onura ekartzea, eta hura ezagutzera ematea, emakumearen irudia berrirakurriz gizartearen erretratuan eta artean duen irudikapenean.

Bodegón, 1968

[1] Antxón Sarasqueta. Daniel Txopitearen erakusketako katalogoaren hitzaurrea. Zarautz. 1999. [2] Carlos Catalán. “Amets-biltzailea” erakusketako katalogoaren hitzaurrea. Montehermoso Kulturunea. Gasteiz, 2000. [3] Alvaro Bermejo. “Zarautz bihotz-bihotzetik” (1997) liburuaren aurkezpeneko prentsaurrekoa. [4] Ricardo Aldarondo. El Diario Vasco, 1997.

21La Espectadora de los tiempos Ainize Txopitea

“La gente olvidará lo que has dicho, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir. “ Maya Angelou

Han pasado dos décadas desde que te fuiste y no he olvidado por un momento tu presencia. Cuando miro tus cuadros es como asomarme a una ventana abierta donde corre una brisa que desciende. Parece como si nos vieras desde el otro lado del lienzo al acercarnos. Desde el cristal de aquel escaparate, de niño, contemplabas un retrato de Amadeo Modigliani y, así, surgieron tus ganas de pintar tu primera obra de arte. Modigliani afirmaba «Lo que busco no es la realidad ni la irrealidad, sino lo inconsciente, Figuración fantástica, 1977 el misterio de lo instintivo en la raza humana». Y, ¿qué acciona más, acaso, al instinto que la intuición, que la habilidad motriz de la mujer, la psique autárquica del hombre en el constructo psicosocial? Dar mayor importancia a otros roles ha influenciado en el imaginario colectivo traspasando las fronteras geográficas a través de los siglos, afianzándose cada día con más fuerza en el pensar y sentir de la raza humana.

23


Tus amigos y amigas te recuerdan como: a un hombre de su tiempo y, por tanto, un artista del futuro [1]. Un recolector de sueños [2]. Una persona auténtica, carismática, entera, con muy pocas fisuras y, desde luego, todas hacia dentro. Lleno de humanidad hasta el límite [3]. Tu despedida fue como el final emotivo de una película sincera en la que los amigos se reúnen en memoria del amigo ausente, no para llorar al desaparecido, sino para celebrar haberte conocido, para seguir compartiendo buenos momentos en homenaje a tu nombre [4].

Figuración fantástica, 1977

Esta exposición es mi aportación a ese homenaje. Mi regalo de vuelta por haberme descubierto desde aquel escaparate de qué trata la vida y cuál es el valor primordial de las “cosas”. A ver con un ojo mientras el otro siente; a observar lo que nos rodea desde una perspectiva disidente y a observar la naturaleza desde el interior fractal que conforma el todo; a indagar en esos territorios donde la emoción obtiene respuestas a menudo opuestas a la razón, y, a que, para crear, primero debes escuchar la esencia que reside en el alma. A ser espectadora de mi tiempo.

El enfoque central de esta muestra interpreta un aspecto englobado de la obra en torno al universo femenino abordado en las diferentes etapas de la trayectoria de Daniel Txopitea. La representación pictórica de la mujer como protagonista en esta selección de cuadros, en su mayoría figurativos, pretende transcender más allá del ideal de belleza y de género como fin estético.

24


Paul Klee decía «Destacar sólo lo hermoso me parece como un sistema matemático que sólo se ocupa de los números positivos». Por ello, la interpretación del ideal y de la belleza han de distanciarse cautamente de los cánones de subjetivización y preservar el verdadero leitmotiv del arte, con el fin de beneficiar y dar a conocer una realidad social diversa y una realidad específica, mediante la relectura de la figura de la mujer en el retrato de la sociedad y su representación en el arte.

Titán, 1993

[1] Antxón Sarasqueta. Prólogo del catálogo exposición de Daniel Txopitea. Zarautz, 1999. [2] Carlos Catalán. Prólogo Catálogo exposición “El recolector de sueños”. Centro Cultural Montehermoso. Vitoria-Gazteiz, 2000. [3] Alvaro Bermejo. Rueda de Prensa presentación del libro “Zarautz con toda el alma”, 1997. [4] Ricardo Aldarondo. El Diario Vasco, 1997.

25A spectator of the times Ainize Txopitea

“People will forget what you said, they will forget what you did, but they will never forget how you made them feel.” Maya Angelou

It’s been two decades since you left us and I haven’t forgotten your presence for a moment. When I look at your paintings it’s like looking out of an open window where there is a breeze blowing down. It looks like you can see us from the other side of the canvas as we approach. As a child, you saw a portrait of Amadeo Modigliani from the glass of that window and that was how your desire to paint your first work of art came about. Modigliani said “What I am seeking is not the real and not the unreal, but rather the unconscious, Woman figure, 1994 the mystery of the instinctive in the human race”. And what, perhaps, drives instinct more than intuition than a woman’s motor skills, a man’s autarchic psyche in the psycho-social construct? Giving greater importance to other roles has influenced collective imaginary, transcending geographical borders through the centuries, becoming stronger every day in the thinking and feeling of the human race.

27


Your friends remember you as: a man of his time and, therefore, an artist of the future [1]. A collector of dreams [2]. An authentic, charismatic, complete person, with very few faults and, of course, all inward-looking. [3]. Your farewell was like the emotional end of a sincere film in which friends gather in memory of the absent friend, not to mourn the missing person, but to celebrate having known you, to continue sharing good times paying tribute to your name. [4]. Chair and figure, 1979-80 This exhibition is my contribution to that tribute. My gift in return for having discovered from that window what life is about and what the primary value of “things” is. To see with one eye while the other feels; to observe what surrounds us from a dissident perspective and to observe nature from the fractal interior that shapes the whole; to investigate those territories where emotion often obtains answers that go against reason and, in order to create, first you need to listen to the essence that resides in the soul. To be a spectator of my time.

The central focus of this exhibition interprets an overall aspect of the work around the feminine universe, approached via the different stages of Daniel Txopitea’s career. The pictorial representation of woman as the protagonist in this selection of paintings, mostly figurative, aims to transcend the ideal of beauty and gender as an aesthetic end. Paul Klee said, “To emphasise only the beautiful seems to me to be like a mathematical system that only concerns itself with positive numbers”.

28


For this reason, the interpretation of the ideal and beauty must cautiously distance itself from the rules of subjectivisation and preserve the true leitmotiv of art, in order to benefit and reveal a diverse social reality and a specific reality, through re-reading the figure of woman in the portrait of society and their representation in art.

[1] Antxón Sarasqueta. Foreword in the Daniel Txopitea exhibition catalogue. Zarautz, 1999. [2] Carlos Catalán. Foreword in “The Collector of Dreams” exhibition catalogue. Montehermoso Cultural Centre. Vitoria-Gazteiz, 2000. [3] Alvaro Bermejo. Press conference to present the book “Zarautz con toda el alma”, 1997. [4] Ricardo Aldarondo. El Diario Vasco, 1997.

Amagoia, 1977

29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


DANIEL TXOPITEA, BIZITZA ETA OBRA

Eskulangile armaginen seme, 1950eko otsailaren 24an jaio zen Daniel Txopitea, Ermuko Katxango auzoan. Bi urte zituela, aita-amak Eibarren bizitzen jarri ziren, eta han egin zituen ikasketak, San Andres ikastetxean. Hamahiru urte zituela, dagoeneko nabarmendu zen bere arte sormenagatik, aire zabalean margotuz. Bere dohain horiek senez garatu zituen; horregatik, Txopiteak beti jo zuen bere burua autodidaktatzat.

Daniel Txopitea haurra zenean

Hasi zen naturalismoan barneratuz, eta lantegia partekatu zuen bertako Fernando Beorlegui eta Paulino Larrañaga artistekin, Pagei kalean.

Kontuan hartzekoa da zer zirkunstantzia politiko zeuden urte haietan, non kanpoko informazioa lortzea oso zaila baitzen. Hala ere, eragile gertatutako bizi-esperientziak, euskal kulturaren sentimendu komunak eta arte giroaren ikusminak bultzatu zituzten garai hartako sortzaileak nazioarte mailako artea egitera. Beraren lehen apustu plastikoa Hasierako geometria izenekoarekin hasi zen, eta horrekin, pintura-lehiaketa batzuk irabazi zituen, baita Donostiako Zinemaldiko Horma-irudi saria ere, 1971n.

Eibarko lehengo sormen tailerrean

88


Espresionismoarekin batera, errealismo sozialera iritsi zen. Hala eta guztiz ere, soldaduskak eragindako absentzia plastiko batek ahalbidetu zuen mentalki eratzea abstrakzio formalistako lerro puru bat, oinarritzat zituena unibertsoaren portaerari eta ikuskerari buruzko printzipioak eta hor bizi diren pertsonaiak, eta horrek sorrarazi zuen euskal erritual herrikoian inspiratutako lanaren gorputza: Gauzak, 1971-1976. Bere jakin-nahi etengabeak bultzaturik, zenbait elkarrizketa egin zituen Antxon Sarasqueta kazetari eta idazlearekin batera; hitzaldiak eta mahai inguruak antolatu zituen Agustín Ibarrolarekin, Juan San Martinekin eta Jose Luis Merinorekin, besteak beste, eta tartean sartu zen Debako Arte Eskolaren hasieran. Garai horretan ere sorrarazi zuen Gorutz taldea, lagun zituela Beorlegui, Marino Plaza eskultorea eta Iñaki Larrañaga artista. 1974an, Bilboko Arte Ederren Museoak Begizko lan saritua erosi zuen. Zenbait museo eta entitate, haren lanak erosten joan ziren. 1976an, Begoña Cendoyarekin ezkondu zen, eta bere bizilekua Zarautzen ezarri zuen, non beraren alaba bakarra jaio baitzen, Ainize.

Autoerretratua

Garai horretan, literatur jarduerarekin tartekatu zuen pintura-jarduera, eta zenbait alderdi ebolutibo sorrarazi zituen, hala nola, Figurak mugimenduan eta Belarrak seriea, zeina baita saiakera-multzo bat begetazioei buruzkoa, barne ikuspuntu batetik begiratuta, paisajismo fraktal modura. Fikzioen ofizioa lan multzoarekin, kritika ustekabean harrapatu ondo-

89


ren, bere ibilbide artistikoaren faserik luzakorrenean sartu zen serie honekin: Figurazio fantastikoa, 1982-1986. Txopiteak, hor, berriro hartu zuen aztiaren espiritu zaharra, eta gogoeta egin zuen artearen eta irudikapenaren zentzuaz, bere sorkuntza-lanak grabitazio espazio batera jasotzeko asmoz. Pintura, Txopitearen iritziz, errealitatearen islatik harago doa; beraz, ondorioztatu zuen ezen arteak, beraren ustez, ez dakar berekin ziurtasunak ezartzea, kezkak azaltzea baizik. Haren hitzetan, ¨Emaitza izango da errealitate eraldatu edo hautazko bat –kritikoa, beraz–, zeinak, nahiz eta bere tokia eguneroko gertaeretan erraz ez aurkitu, zuzenbideko plaza bat beteko baitu gizabanakoaren ahalmenik miragarrienean: irudimenean¨. Bien bitartean, kudeatzaile aritu zen, lau urtez, Altxerri galerian, Donostian. Galeria horretan, Gernika-ri karpeta grafikoa aurkeztu zuen (1987), Gernikako bonbardaketaren 50. urteurrenaren omenez. Figurazioari uko egin gabe, eta bere jatorri geometriGernika-ri, 1982 koak berriro hartuz, nolabait, 90eko hamarraldian, korronte neo-konstruktibisten barruko obra batera ireki zen. Hala, bere sorkuntzaren azken etapan murgildu zen, zeinak islatzen baitzuen bere koadroen sintesi eskematizatu batera itzultzea, euskarritzat hartuta pinturako plano aktiboari buruzko bere teoria, izenburu hau duen seriearekin: Kolosoak eta titanak, 1990-1996. Bere ibilbidean zehar, leku hauetan egin zituen erakusketak: Euskal

90


Herria, Mallorca, Bartzelona, Kanariak, Italia, AEB, Frantzia, Ingalaterra, Txekoslovakia, Polonia eta Alemania. ARTISTA HANDI BATEN OROITZAPENA Daniel Txopiteak tupustean utzi gintuen, 1997ko urtarrilaren 27an. Haren koadroek, geldirik…, elkarren artean hitz egiten dute. Haren errautsak haizatuak izan ziren, Kalamua mendian, haren borondateari jarraituz. Hura hil eta egun gutxitara, omenaldiak eta haren omenezko erakusketak hasi ziren.

Jorge Oteizaren Txopitea eta Pakea, Eibar

Handik urtebetera, Jorge Oteiza eskultoreak, zeinarekin batera editatu baitzuen Aldaketen legea karpeta grafikoa (1990), pertsonalki instalatu zuen, Eibarren, bere adiskidearen ohoretan, Txopitea eta Pakea eskultura (1998). Han ezarrita 15 urte eman ondoren, Txopitea eta Pakea oraingo kokalekuan birjarri zuten, Eibarren. Txopiteak utzi zituen jatorrizko bozetoetatik eta maketatik abiatuta, Nestor Basterretxea eskultoreak eta Zarauzko Udalak lagunduta, haren Ziklope ernea eskultura bide publikoan jarri zen, gaurko kokalekuan, Zarautzen, 2014ko irailaren 19an. Haren oroimenezko erakusketek eta omenaldiek oraindik aurrera jarraitzen dute.

91


DANIEL TXOPITEA VIDA Y OBRA

Hijo de artesanos armeros, el 24 de febrero de 1950, nace en el barrio Katxango de Ermua, Daniel Txopitea. A los dos años de edad, su madre y su padre se establecen en Eibar, donde realiza los estudios en el colegio San Andrés. Con 13 años ya destaca por su creatividad artística, pintando al aire libre. Desarrolla estas dotes intuitivamente, por ello Txopitea siempre se consideró autodidacta.

Txopitea con sus padres José Mari y Honori Guinda

Comienza adentrándose en el Naturalismo compartiendo taller en la Paguei con los artistas locales Fernando Beorlegui y Paulino Larrañaga.

Es de tener en cuenta las circunstancias políticas de estos años, donde conseguir información exterior era muy difícil, aun así, la experiencia vital, el sentimiento común de la cultura vasca y la inquietud del ambiente artístico, empujó a que los creadores del momento realizaran arte de altura internacional. Su primera apuesta plástica da comienzo con la denominada `Geometría Inicial´, que le lleva a ganar varios certámenes de pintura y el galardón Premio Mural del Festival de Cine de San Sebastián, 1971. Junto con el Expresionismo llega al Realismo Social. Sin embargo, una ausencia plástica debido al servicio militar, le permite gestar mentalmente una línea pura de abstracción informalista, basada en los principios del comportamiento y la concepción del univer-

92


so y los personajes que en ella habitan, dando origen al cuerpo de trabajo inspirado en el ritual popular vasco: ´Gauzak´, 1971-1976. Empujado por su constante inquietud, realiza entrevistas a artistas junto con el periodista y escritor Antxon Sarasqueta, organiza conferencias y debates con Agustín Ibarrola, Juan San Martín o Jose Luis Merino, y se involucra en los inicios de la escuela de Arte de Deba.

Premio mural Festival de Cine de San Sebastián, 1971

Es esta época cuando a su vez da origen junto con Beorlegui, el escultor Marino Plaza y el artista Iñaki Larrañana al Grupo ‘Gorutz’. En 1974 El Museo de Bellas Artes de Bilbao adquiere su galardonada obra Begizko. Diversos museos y entidades fueron adquiriendo sus obras. En 1976, contrae matrimonio con Begoña Cendoya y fija su residencia en Zarautz, donde nace su única hija Ainize. En esta época alterna su actividad pictórica con la literaria y da origen a diferentes facetas evolutivas como ‘Figuras en movimiento’ o la serie ‘Belarrak’, que constituye un conjunto de ensayos sobre vegetaciones desde una óptica interna a modo de paisajismo fractal. Tras irrumpir a la crítica con el conjunto de obras ´Oficio de Ficciones´, se adentra en la fase más dilatante de su trayectoria artística con la serie: ‘Figuración Fantástica’, 1982-1986.

Catálogo del grupo Gorutz, 1975

93


Txopitea, retoma aquí el viejo espíritu del mago y piensa sobre el sentido del arte y la representación, con el próposito de elevar sus creaciones a un espacio gravitativo. Para Txopitea la pintura va más allá del reflejo de la realidad, por tanto, infiere en que el arte para él no implica imponer certezas sino plantear inquietudes.

Daniel Txopitea en Santa Bárbara, Zarautz

En sus palabras: ¨El resultado será una realidad modificada o alternativa, por tanto crítica, que aunque no encuentre fácilmente su lugar en los acontecimientos cotidianos sí ocupará plaza de derecho en el más portentoso de los potenciales del individuo; la imaginación¨

Mientras, ejerce cuatro años como gerente de la Galeria Altxerri de San Sebastián. En la citada galería, Txopitea presentará, junto al escultor Remigio Mendiburu y Sisitiaga, en homenaje al 50 aniversario del bombardeo de Gernika, la carpeta gráfica Gernika-ri, 1987. Sin renunciar a la figuración, y retomando de algún modo sus orígenes geométricos en la década de los 90 se abre a una obra dentro de las corrientes Neo-constructivistas. Para sumirse en su última etapa creativa que refleja un volver a la síntesis esquematizada de sus cuadros, apoyada por su Teoría del plano activo en la Pintura, con la serie titulada ´Colosos y Titanes´, 19901996. A lo largo de de su trayectoria expone en: País Vasco, Mallorca, Barcelona, Canarias, Italia, EE.UU, Francia, Inglaterra, Checoslovaquia, Polonia y Alemania.

94


El Cíclope Vigilante, Zarautz

EL RECUERDO DE UN GRAN ARTISTA El 27 de enero de 1997, Daniel Txopitea nos deja súbitamente. Sus cenizas son aventadas en el monte Kalamua siguiendo su voluntad. A los pocos días de su fallecimiento comenzaron los homenajes y exposiciones en su memoria. Al año el escultor Jorge Oteiza, con el que editó conjuntamente la carpeta gráfica ´La ley de Los Cambios´, 1990, instala personalmente en Eibar en honor de su amigo la escultura `Txopitea eta Pakea´, 1998 (Txopitea y la paz). Trás los 15 años de su colocación ‘Txopitea eta Pakea’ es reubicada en el emplazamiento actual en la plaza de Errebal de Eibar. A partir de los bocetos y maqueta original que Txopitea dejó, apoyado por el escultor Nestor Basterretxea y el Ayuntamiento de Zarautz, su escultura ‘El Cíclope Vigilante’ se colocó en la vía pública en su ubicación actual de Zarautz, el 19 de septiembre de 2014. Las exposiciones y homenajes en su memoria aun continúan.

95


DANIEL TXOPITEA, LIFE AND WORK Daniel Txopitea was born on 24 February 1950, in the Katxango district of Ermua, the son of specialised arms manufacturers. When he was two years old, he moved with his parents to Eibar, where he studied at the San Andrés school. By the age of 13, he was already displaying outstanding artistic creativity, painting in the open air. He developed his skills by intuition and always saw himself as an autodidact. Txopitea’s interest in Naturalism began when he shared a studio in the Paguei with local artists Fernando Beorlegui and Paulino Larrañaga.

Daniel Txopitea, 1966

Given the political circumstances of the time, it was often extremely difficult to get information from abroad. Nonetheless, thanks to their life experience, a shared feeling of Basque culture and the general preoccupations of the artistic panorama, artists from this period were making art to an international standard. Txopitea’s first plastic works launched what he called his ’Initial Geometry’, which won him prizes at a number of painting events and the Mural Prize from the San Sebastian Film Festival in 1971.

San Sebastian Film Festival, 1971

He combined his expressionism with social realism. However, during his time in the military service, when he was forced to take a break from his plastic work, he devised a pure line of informalist abstraction, based on the principles of behaviour and the conception of the universe and the char-

96


acters that inhabited it. This led to a body of work inspired by Basque folk rituals, ´Gauzak´ (1971-1976). Driven by his own constant querying, he interviewed artists with journalist and writer Antxon Sarasqueta, organised lectures and debates with Agustín Ibarrola, Juan San Martín and Jose Luis Merino and took part in the launch of the Deba Art School. It was during this period that he founded the ‘Gorutz’ Group with Fernando Beorlegui, sculptor Marino Plaza and artist Iñaki Larrañaga. In 1974 his award-winning piece ‘Begizko’ was acquired by the Bilbao Museum of Fine Arts and his work has since been purchased by a number of different museums and other organisations. In 1976, he married Begoña Cendoya and moved to Zarautz, where his only daughter Ainize was born. During this period, he combined his artwork with literature and beThe lady of the medow gan various evolutionary series, including ‘Figures in movement’ and ‘Belarrak’, a set of studies on plant themes from an internal perspective, along the lines of fractal landscaping. After emerging on the critical scene with a set of works entitled ’Trade of Fictions’, he began the most prolific phase of his artistic career with the series: ‘Fantastic Figuration’, 1982-1986. Here, Txopitea recovered the old spirit of the magician, examining the meaning of art and representation in order to raise his creations to a gravitative space. For Txopitea, painting went beyond a reflection of reality and insisted that for him art did not mean imposing certainty but exploring concerns. In his own words, "The result will be a modified or alternative —and therefore critical— reality which—even if it does not easily find a place

97


in everyday events— does by right occupy a place in the most superlative of any individual's potentials; the imagination”. During this time, he worked for 4 years as the manager of the Altxerri Gallery in San Sebastian where, with sculptor Remigio Mendiburu and Sistiaga, he presented the graphic folder Gernika-ri, 1987, to mark the fiftieth anniversary of the bombing of Guernica. Without renouncing figuration and in some way returning to his geometric Beti Berdin, 1976 origins, during the 1990s, some his work developed within the neo-constructivist school. This marked the beginning of his last creative stage, in which he returned to the schematised synthesis of his pictures, basing himself on his theory of the active plane in painting, with a series entitled ’Colosos and Titans’, 1990-1996. Throughout his career, he staged exhibitions in the Basque Country, Mallorca, Barcelona, the Canary Islands, Italy, the United States, France, England, Czechoslovakia, Poland and Germany. THE MEMORY OF A GREAT ARTIST Daniel Txopitea died suddenly on 27 January 1997. Now his unmoving pictures speak to each other. In accordance with the artist’s wishes, his ashes were scattered on Mount Kalamua. His death was soon followed by commemorative homages and exhibitions.

98


One year later, in 1998, sculptor Jorge Oteiza—with whom he had jointly published the graphic folder ´The Law of Changes´ (1990)— personally installed the sculpture ’Txopitea eta Pakea’ (Txopitea and Peace) in Eibar, in honour of his friend. Fifteen years later, ’Txopitea eta Pakea’ was moved to its current location in Eibar. Using Txopitea's original sketches and model and with the backing of sculptor Nestor Basterretxea and Zarautz Town Council, his sculpture ’The Cíclope Vigilante’ was erected in its current location in the streets of Zarautz on 19 September 2014. Tributes to the artist and exhibitions of his work continue to be staged to this day.

Begizko, 1975

99


100


101


102


PERO, ¿UNA PINZA DE ROPA? Pues sí mire usted, una humilde pinza de ropa. Desde Duchamp a Warhol, cruzándonos con Picasso, Beuys o Brossa, el objeto ordinario, el utillaje doméstico; bombilla, tijeras, envases, cubiertos, guijarros… han venido siendo utilizados como soporte de la creación artística. En realidad, una vez transformado nos queda obviamente la memoria de su función, localización o destino original, pero su descontextualización y manipulación magnifican la significación y el mensaje conceptual del dato de origen transformándolo en otra nueva lectura. En el caso de nuestra sencilla pinza obtenemos tres elementos simples, los dos soportes de palanca y el resorte central que los une y potencia. Por sus propias características formales estos elementos poseen calidades estéticas extraordinarias que tratan de dar razón a este proyecto. No obstante el autor ha manipulado estos recursos: El resorte central se presenta en posición de tension (si no se entiende el comentario recomendamos al interesado que desmonte una de estas piezas domésticas y lo comprenderá inmediatamente) y los dos soportes que ejercerían función de palanca, se alejan de ese núcleo y se instalan en posición inversa, es decir, separados, paralelos y monstrando completa disfunción lógica. Creemos que el resultado escultórico es sorprendente. Los soportes se erigen verticales al cielo tales como totems o Menhires y el resorte, pieza central, además de su propia –asombrosa– belleza estética, manifiesta toda su potencia mecánica que procede, se desarrolla en rizo y concluye de nuevo en tierra. Vale, y todo lo dicho para justificar la presencia de este proyecto, de una nunca suficientemente valorada pobre pinza. Daniel Txopitea Zarautz, agosto de 1995

103


DANIEL TXOPITEA Margo eranskina / Apéndice de obra / Artwork index

pág.29 / orr. Boceto Iniciación de la pequeña dama, 1984 Arkatza marrazkia paperean / Dibujo a lápiz sobre papel 110x80cm

Azala / portada La espectadora de los vientos, 1985. Olio mihisean / Óleo sobre lienzo. 146 x 114 cm

págs. 6, 68 / orr. Boceto de mujer, 1994-95 Marrazkia paperean / Dibujo sobre papel 9,5x7,5cm págs.30-31 / orr. Iniciación de la pequeña dama, 1984 Olio mihisean / Óleo sobre lienzo 146x228cm Colección Kutxa Bilduma

pág.9 / orr. Oficio de ficciones, 1982 Olio mihisean / Óleo sobre lienzo 100x81cm Bilduma pribatua / Colección particular

pág.33 / orr. De niña a mujer, 1981 Olio mihisean / Óleo sobre lienzo 146x114cm

104


pág.35 / orr. El futuro de la cultura, 1982 Serigrafia, 40 aleko tirada Serigrafía, tirada de 40 ejemplares 70x44cm págs 40-41 / orr. Homenaje a las amas de casa, 1981 Tinta marrazkia paperean / Dibujo a tinta sobre papel 65x40cm

pág 36 / orr. Fotolito Mujeres y silla, 1982 Serigrafía 70x50cm

pág 42 / orr. Begoña Cendoya, 1981 Tinta marrazkia paperean / Dibujo a tinta sobre papel 65x40cm

pág 37 / orr. Mujeres y silla, 1982 Serigrafia, 40 aleko tirada Serigrafía, tirada de 40 ejemplares 70x50cm

pág 43 / orr. Mari de Muru, 1985 Olio mihisean / Óleo sobre lienzo 146x114cm Bilduma pribatua / Colección particular

pág 39 / orr. Homenaje a las amas de casa, 1981 Tinta marrazkia paperean / Dibujo a tinta sobre papel 65x40cm

pág 44 / orr. Boceto de mujer, 1991 Arkatza marrazkia paperean / Dibujo a lápiz sobre papel 48x31cm

105


pág 45 / orr. Marigorribeltz, 1991 Olio mihisean / Óleo sobre lienzo 146x114cm

pág 51 / orr. Espacio con gato indolente, 1983 Olio mihisean / Óleo sobre lienzo 146x114cm

págs 46-47 / orr. S/T, 1982 Serigrafía + 4 P.A 40 aleko tirada Tirada de 40 ejemplares 70x50cm

pág 52 / orr. Sillas gravitativas, 1982 Olio mihisean / Óleo sobre lienzo 100x81cm Bilduma pribatua / Colección particular

pág 49 / orr. Tocado femenino, 1978 Olio mihisean / Óleo sobre lienzo 100x81cm Bilduma pribatua / Colección particular

pág 53 / orr. Paseo en la Alambrada, 1977 Olio mihisean / Óleo sobre lienzo 146x114cm Colección Kutxa Bilduma

pág 50 / orr. Momento de decisiones, 1978 Olio mihisean / Óleo sobre lienzo 146x114cm Bilduma pribatua / Colección particular

pág 54 / orr. La vieja mecedora, 1983 Olio mihisean / Óleo sobre lienzo 100x81cm San Telmo Museoaren lagunak bilduma / Colección amigos del Museo San Telmo

106


pág 55 / orr. Vietnam, 1973 Olio mihisean / Óleo sobre lienzo 100x81cm Bilduma pribatua / Colección particular

pág 61 / orr. Menina, 1991-92 Olio paperean / Óleo sobre papel 93x65cm

pág 57 / orr. Titán, 1993 Olio mihisean / Óleo sobre lienzo 146x114cm

pág 62 / orr. Menina, 1995 Tinta marrazkia paperean / Dibujo a tinta sobre papel 30x20cm

pág 59 / orr. Menina dedicada a Ainize, 1991 Olio mihisean / Óleo sobre lienzo 65x80cm

pág 63 / orr. Menina, 1995 Tinta marrazkia paperean / Dibujo a tinta sobre papel 30x20cm

pág 60 / orr. Menina, 1991-92 Olio paperean / Óleo sobre papel 63x53cm

pág 64 / orr. Boceto de mujer, 1994-95 Marrazkia paperean / Dibujo sobre papel 9,5x7,5cm

107


pág 65 / orr. Boceto de mujer, 1994-95 Marrazkia paperean / Dibujo sobre papel 9,5x7,5cm

pág 70 / orr. Boceto figura sentada, 1992 Marrazkia paperean / Dibujo sobre papel 9,5x7,5cm

pág 66 / orr. Boceto de mujer, 1994-95 Marrazkia paperean / Dibujo sobre papel 9,5x7,5cm

pág 71 / orr. Figura sentada, 1992 Olio paperean / Óleo sobre papel 32x24cm

pág 67 / orr. Boceto de mujer, 1994-95 Marrazkia paperean / Dibujo sobre papel 9,5x7,5cm

pág 72 / orr. Boceto figura sentada, 1992 Marrazkia paperean / Dibujo sobre papel 9,5x7,5cm

pág 69 / orr. Boceto de mujer, 1994-95 Marrazkia paperean / Dibujo sobre papel 9,5x7,5cm

pág 73 / orr. Figura sentada, 1992 Olio paperean / Óleo sobre papel 32x24cm

108


pág 74 / orr. Boceto Colosos Olio paperean / Óleo sobre papel 20x15cm págs 78-79 / orr. Paisaje Urbano, 1968 Olio mihisean / Óleo sobre lienzo 40x33cm

pág 75 / orr. Boceto Colosos Olio paperean / Óleo sobre papel 20x15cm

pág 81 / orr. La Familia, 1968-69 Olio mihisean / Óleo sobre lienzo 92,5x73cm Bilduma pribatua / Colección particular

pág 76 / orr. Boceto Colosos Olio paperean / Óleo sobre papel 20x15cm

pág 96 / orr. El Cíclope Vigilante, 1996 Eskultura Eredua / Maqueta escultórica 40x30x50cm

pág 77 / orr. Maternidad Olio paperean / Óleo sobre papel 20x15cm pág 97 / orr. La Pinza, 1995 Eskultura Eredua / Maqueta escultórica. 40x60x50cm

109


110


Katalogoaren eta bideoaren argitalpena, eta erakusketaren ekoizpena Edición del catálogo y del video, y producción de la exposición Koldo Mitxelena Kulturunea Gipuzkoako Foru Aldundia/ Diputación Foral de Gipuzkoa

KATALOGOA / CATÁLOGO

Diputatu Nagusia Diputado General Markel Olano Arrese

Testuak / Textos Ainize Txopitea

Diseinua / Diseño Ainize Txopitea Maketazioa / Maquetación Javier López Altuna

Itzulpenak / Traducciones Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusia.Gipuzkoako Foru Aldundia Dirección General de Euskera. Diputación Foral de Gipuzkoa

Kultura, Turismo, Gazteria, eta Kirol Departamentuko diputatua Diputado del Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes Denis Itxaso Gonzalez

Ingelesezko itzulpena / Traducción al inglés TISA (Tony Hatton eta Tim Nicholson)

Kultura Zuzendari Nagusia Directora General de Cultura María José Telleria Etxeberria

Artelanen argazkiak / Fotografías de las obras Ainize Txopitea

ERAKUSKETA / EXPOSICIÓN

Inprimaketa / Impresión Leitzaran Grafikak

Daniel Txopitea. Garaietako ikuslea Daniel Txopitea. La espectadora de los tiempos

BIDEOA / VÍDEO Gidoia, zuzendaritza eta ekoizpena / Guión, dirección y producción Ainize Txopitea

Koldo Mitxelena Kulturunea. Ganbara 2019ko martxoaren 13tik apirilaren 27ra Del 13 de marzo al 27 de abril de 2019

Itzulpenak / Traducciones TISA (Maddi Egia)

Komisarioa / Comisaria Ainize Txopitea

Aleak / Tirada 300 LG/DL: SS-186-2019 ISBN: 978-84-7907-802-7

Asegurua / Seguro Axa Seguros S.A. Muntaia / Montaje Equipo 7

© Argitalpenarena / De la edición: Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputación Foral de Gipuzkoa © Arte-lanena / De la obra: egilearena / de su autor © Testuena / De los textos: egilearena / de su autora © Itzulpenena / De las traducciones: egilearenak / de sus autores © Argazkiena / De las fotografías: egilearena / de su autora © Bideoarena / Del vídeo: egilearena / de su autora

Garraioa / Transporte Equipo 7 Errotulazioa / Rotulación Druck

111


112


113


114


115


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.