Page 1

Ainhoa Panisello Espinosa


2on E

Índex

1. Què és Una energia alternativa?

2. Què és Una central solar? 3. Què és Una central magnetomotriu? 4. Què és Una central eòlica? 5. Què és Una central hidràulica? 6. Què és Una central geotèrmica?


Les energies alternatives: S'obtenen de formes diferents a les utilitzades majoritàriament,

com són els combustibles fòssils (carbó, petroli i gas natural) i fissió natural. Dins de les energies alternatives hi han dos grups mes: Les energies renovables i les energies netes. Les energies renovables són aquelles que consumeixen la font d'energia a un ritme més lent del que la font es regenera, o que directament usen una font d'energia sense consumir-la. Les energies netes són aquelles que, en el seu procés de producció, no generen residus perjudicials per al medi ambient.

Les centrals: CENTRAL SOLAR: és una instal·lació industrial que a partir de l'escalfament d'un fluït mitjançant els rajos del sol ,es produeix la potència necessària per a moure un alternador per a genera l'energia elèctrica com en una central tèrmica clàssica. Per fer aquest procés hi necessitem una turbina.


CETRAL MAREOMOTRIU: és una central elèctrica que utilitza l'energia de les marees per a produir energia elèctrica. En una central mareomotriu, un dic separa estuari del mar obert. En pujar la marea, s'obren les comportes i l'aigua entra a l'interior del dic. A la baixamar, s'obren de nou les comportes i l'aigua torna a mar obert fent funcionar les turbines dels generadors.

CENTRAL EÒLICA: les centrals eòliques es basen en l'energia primària del vent, l'ergia eòlica ha sigut un recurs empleat fa molts anys. L'energia eòlica s'aprofita mitjançant la seva transformació en electricitat a través dels aerogeneradors. Un aerogenerador elèctric és,una màquina que converteix l'energia cinètica del vent en energia elèctrica. Utilitza unes pales, que conformen una hèlix, i que transmeten l'energia del vent al rotor d'un generador.

CENTRAL HIDRÀULICA: En una central hidroelèctrica s'utilitza energia hidràulica per a la generació d'energia elèctrica. Aquestes centrals aprofiten l'energia potencial gravitatòria que té la


massa d'aigua. L'aigua en la seva caiguda entre dos nivells de la llera es fa passar per una turbina hidràulica la qual transmet l'energia a un generador on es transforma en energia elèctrica.

CENTRAL GEOTÈRMICA: Una central geotèrmica és un lloc on s'aprofita la calor interna de la Terra. Per aprofitar aquesta energia és necessari que es donin temperatures molt elevades a poca profunditat. Només així és possible aprofitar l'aigua calenta o el vapor d'aigua generats de forma natural. Aquest tipus d'energia és útil sobretot per a calefacció. L'energia geotèrmica és renovable i amb prou feines produeix residus, el seu aprofitament està limitat a determinades zones geogràfiques. En alguns casos, l'aigua extreta pot contenir substàncies tòxiques, com l'arsènic i l'àcid sulfúric,unit a les elevades temperatures de l'aigua extreta, pot danyar els ecosistemes de l'exterior.


WEBGRAFIA La pàgina web del títol és del “WORDLE” I tota l'altra teòrica l'he tret de la Viquipèdia o del weeras, les imatges del Google imatges

Energies alternatives  
Advertisement