Page 1

OK

AINA CARRERAS Portfolio
AINA CARRERAS

Dissenyadora d’interiors. En acabar el batxillerat tecnològic, no tenia molt clar si decantar-me més cap a una arquitectura, que era una carrera més tècnica o cap al disseny d’interiors, que em donava més possibilitats creatives. Finalment, vaig optar per l’interiorisme, tot i que un cop entrada a l’universitat i havent tocat els camps de gràfic i producte vaig tornar a sentir inquietuds. Sempre amb ganes d’aprendre noves coses i disposada a empapar-me de tot allò que em pugui ser de profit, em presento com una persona activa i convençuda d’entrar en aquest món on espero poder aportar allò que sóc. 
CLASSIFICACIÓ DEL CONTINGUT Clasificacion del contenido

Aquest Portfoli recull alguns dels projectes realitzats durant la meva etapa com a estudiant de l’escola Elisava. El contingut els continguts es jerarquitzen a partir dels símbols que trobem a l’inici del projecte. El nombre de quadrats que hi trobem simbolitzarà el temps dedicat, siguent d’un quadrat els projectes més ràpid, dos els intermitjos i tres quadrats en els que s’hi ha dedicat més temps.

Este Portfolio recoje algunos de los proyectos realizados durante mi etapa como estudiante en la escuela Elisava. El contenido se jerarquizan a partir de símbolos que encontraremos al inicio del proyecto. El número de quadrados que encontramos simbolizarán el tiempo que les hemos dedicado, siendo de un quadrado los proyectos más rápidos, dos los intermedios y tres cuadrados a los que se le haya dedicado más tiempo. Peu pintat de negre i tacos de recolzament de nylon negre Pie pintado de negro y tacos de apoyo de nylon negro

Meitat superior del montant d’acer cromat. Pantalla de metacrilat blanc. Admet bombeta incandescent E-27 màx. 100W/220V Mitad superior del montante en acero cromado. Pantalla de metacrilato blanco. Admite bombilla incandescente E-27 máx. 110W/220V

Aina Carreras

TMC: L’ESCALA DE L’OBJECTE TMC: la escala del objeto

Anàlisis constructiu de la llum TMC, dissenyada per Miguel Milà. Estudi dels seus materials i acabats, construcció d’una maqueta a escala 1:10, simulant els materials originals.

Análisis constructiva de la lámpara TMC, diseñada por Miguel Milà. Estudio de sus materiales y acabados, construccion de una maqueta a escala 1:10, simulando los materiales originales. 


10


11


Secció A-A’ Sección A-A’

Aina Carreras i Mariona Vallès

ESTUDI DE RÀDIO PER LA 3ª EDAT Estudio de radio para la 3ª edat

A rel de la situació actual en la qual es troba el sector de la tercera edat en la societat i la falta d’infraestructures i activitats per aquest, l’encàrreg consisteix en realitzar un projecte innovador destinat a la gent gran a càrreg de l’Ajuntament de Barcelona.

A causa de la situación actual en la que se encuentra el sector de la tercera edad en la sociedad y la falta de infraestrucutas y actividades para estos, el encargo consiste en realizar un proyecto innovador destinado a la gente mayor, a cargo del Ayuntamiento de Barcelona.

El projecte que proposem és la realització d’un estudi de ràdio per a aquest col.lectiu, perquè pugui expressar la seva opinió, vivències i experiències d’una manera lliure, i aconseguir que arribi a tot tipus de públic. A l’hora els incitem a pugin conduir, crear i realitzar tot el que comporta una ràdio. Amb la possibilitat que altres col.lectius ja sigui joves, experts, familiars,... col.laborin a dur-la a terme. Amb conseqüència el nom triat i trobat per aquesta cadena de ràdio és “Tercera experiència”. El projecte va dirigit a la gent del propi barri, especialment a la gent major de 65 anys, activa i amb ganes de fer coses.

Por este motivo, la idea que proponemos es la realización de un estudio de radio. De este modo damos pie a que este colectivo pueda expresar su opinion, vivencias y experiencias de una manera libre, y conseguir que esto llegue a todo tipo de público. A la vez damos la iniciativa a que ellos mismos puedan conducir, crear y realizar todo lo que comporta una radio. Con la posibilidad que otros colectivos, ya sea joven, expertos, familiares,... colaboren. En consecuencia hemos escogido el nombre para esta cadena de radio Tercera experiència. Esta propuesta va dirigida a la gente del barrio, especialmente a la gente mayor de 65 años, activa y con ganas de hacer cosas.

12


13


El concepte d’aquest projecte consisteix en emfatitzar i potenciar l’element principal d’un estudi de ràdio: LA CAIXA INSONORA.

El concepto de este proyecto consiste en emfatizar y potencar el elemento principal de un estudio de radio: LA CAJA INSONORIZADA.

A partir d’aquest com a principal, desenvolupem totes les activitats esmentades en relació amb ell per tal de coordinar-les i organitzar-les. Amb aquest concepte volem crear una paradoxa en què un espai tancat i insonoritzat es converteixi en el punt d’expressió i manifest de l’usuari per tal de sortir de l’exclusió social. D’aquesta manera obrir les portes a un món que els dóna l’esquena; creant així una caixa de llibertats i oportunitats.

A partir de este elemento como principal, desarrollamos todas las actividades esmentadas en relación con él para coordinarlas y organizarlas. Con este concepto queremos crear una paradoja en que un espacio cerrado e insonorizado se convierta en el punto de expresion y manifesto del usuario para poder salir de una posible exclusion social. De este modo abrir las puertas a un mundo que les da la espalta; creando así una caja de libertad y opoutunidades.

Un altre concepte que també volem aplicar al projecte és el tema de la llum. Volem aconseguir que aquesta flueixi en tot l’espai afavorint així el concepte de llibertat. Per aquest motiu i aprofitant que l’espai és molt adequat per això, utilitzem focus de llum natural a partir de patis, cels oberts, galeries,... per que la llum penetri en aquest espai i doni una sensació de frescor, de vida...

Otro concepto que también queremos aplicar al proyecto es el tema de la luz. Queremos conseguir que ésta fluya en todo el espacio, favoreciendo así el concepto de libertad. Por este motivo y aprobechando que el espacio es muy adequado para esto, utilizamos un foco de luz natural a partir de patios, cielos abiertos, galerias,... para que la luz penetre en este espacio y de una sensación de vida.

14


Secció C-C’ Sección C-C’

Secció D-D’ Sección D-D’ 15


Planta Planta

Secció A-A’ Sección A-A’ 16

Secció B-B’ Sección B-B’


Secció C-C’ Sección C-C’

Secció D-D’ Sección D-D’

M1 Mur de contenció M2 Biga de secció I de 60x30 cm M3 Biga de secció H de 14x14 cm M1 Muro de contención M2 Biga de sección I de 60x30 cm M3 Biga de sección H de 14x14 cm

M4 Restrell de 0,5x0,5 cm de secció M5 Xapa metàl.lica de 0,5 cm M6 Envà divisori de Pladour M4 Rastrel de 0,5x0,5 cm de sección M5 Chapa metálica de 0,5 cm M6 Tabique divisorio de Pladour

El concepte d’aquest projecte consisteix en emfatitzar i potenciar l’element principal d’un estudi de ràdio: LA CAIXA INSONORA.

El concepto de este proyecto consiste en emfatizar y potencar el elemento principal de un estudio de radio: LA CAJA INSONORIZADA.

A partir d’aquest com a principal, desenvolupem totes les activitats esmentades en relació amb ell per tal de coordinar-les i organitzar-les. Amb aquest concepte volem crear una paradoxa en què un espai tancat i insonoritzat es converteixi en el punt d’expressió i manifest de l’usuari per tal de sortir de l’exclusió social. D’aquesta manera obrir les portes a un món que els dóna l’esquena; creant així una caixa de llibertats i oportunitats.

A partir de este elemento como principal, desarrollamos todas las actividades esmentadas en relación con él para coordinarlas y organizarlas. Con este concepto queremos crear una paradoja en que un espacio cerrado e insonorizado se convierta en el punto de expresion y manifesto del usuario para poder salir de una posible exclusion social. De este modo abrir las puertas a un mundo que les da la espalta; creando así una caja de libertad y opoutunidades. 17


18


19


20


Aina Carreras

CAL·LIGRAFIA Caligrafía

Des dels temps dels romans i fins a la invenció de la impremta, la cal·ligrafia ha estat lligada a la història i tradició de les cultures, en el que les èpoques es veuen reflectides en els diferents estils d’escriptura. Encara després, la bellesa en l’escriptura a mà ha tingut sempre una gran consideració com a part de l’educació fins a temps molt recents, i floreix avui dia en forma d’invitacions manuscrites, dissenys de logotips i tipografies, documents commemoratius i moltes altres obres que inclouen elements d’escriptura. Desde los tiempos de los romanos y hasta la invención de la imprenta, la caligrafía ha estado ligada a la historia y tradición de las culturas, donde sus épocas se ven reflejadas en los diferentes estilos de escritura. Aún después, la belleza en la escritura a mano ha tenido siempre una gran consideración como parte de la educación hasta tiempos muy recientes, y florece hoy en día en forma de invitaciones manuscritas, diseños de logos y tipografías, documentos conmemorativos y muchas otras obras que incluyen elementos de escritura. 21


22


23


Aina Carreras, Marion Frei i Ariadna Salvador

ECODISSENY D’UN ÀBAC Ecodisseny d’un ábaco

Concepte: objecte que serveix per a facilitar càlculs senzills (sumes, restes i multiplicacions). Normalment consisteix en cert nombre de boles enganxades en travessers, cada una dels quals indica una xifra del nombre que s’ha de representar. Aquest element serveix molt als nens per a aprendre les operacions bàsique pel que és molt usat a nivells bàsics. També pot ser un quadre de fusta amb filferro paral·lels pels que corren boles mòbils i que serveix per a ensenyar càlcul. 24

Concepto: objeto que sirve para facilitar cálculos sencillos (sumas, restas y multiplicaciones). Normalmente consiste en ciertas bolas fijas en barras, en la que cada una indica el número que se tiene que representar. Estos elementos sirven a muchos niños para aprender las operaciones básicas, por lo que es muy usado a niveles básicos. Tambien pude ser un cuadro de madera con alambres paralelos por los que corren las bolas móviles y sirven para enseñar cálculo.


25


Àbac original, de volum massa gran, no desmuntable, problemes a l’hora del transport i procedència material Ábaco original, de volumen demasiado grande, no desmontable, problemas a la hora del transporte y procedencia del material

Àbac ecodissenyat a partir de l’anterior amb una sèrie de millores per fer-lo més eficient Ábaco ecodiseñado a partir del anterior, con una serie de mejoras para hacerlo mas eficiente

Hem reduït sobretot l’aspecte del pes durant el transport, packaging i reparació. Al ser automontable el nou producte és més econòmic de produir ja que contem amb la col·laboració dels clients per muntar-ho a casa. Hem creat un objecte amb la intenció de no generar residus a través de la utilizació de materials biodegradables (com la pintura) i elements propis de la naturaleza (com és la fusta). Hem prescindit de material extra com ara el paper d’instruccions utilizant el mateix objecte com a suport de la gràfica.

Hemos reducido sobre todo el aspecto del peso durante el transporte, packaging y reparación. Al ser automontable el nuevo producto es más económico de producir puesto que contamos con la colaboración de los clientes por montarlo a casa. Hemos creado un objeto con la intención de no generar residuos a través de la utilizació de materiales biodegradables (como la pintura) y elementos propios de la naturaleza (cómo es la madera). Hemos prescindido de material extra como por ejemplo el papel de las instrucciones utilizando el mismo objeto como apoyo de la gráfica.

26


27


28


29


30


Planta de situació amb el projecte ja realitzat Planta de situacion con el proyecto ya realizado

Aina Carreras i Alba Cunillera

RESTAURANT AMB VIVENDA Restaurante con vivienda

Reforma d’una nau industrial per crear-ne un restaurant-vivenda al barri d’Horta. Actualment hi trobem un pàrquing en mal estat. De l’espai actual se’n conservarà i reformrà l’estructura formada per tot un seguit de jàssenes i la pròpia carcassa. Per tal de fer manifest del què hi havia, mostrant a la vegada el nou projecte que hi haurà posteriorment. Per altra banda, es suprimirà i netejarà qualsevol cosa del local actual que no ti ngui importància pel desenvolupament i concepte que anirà assolint el projecte durant el seu transcurs d’evolució de disseny i objectius.

Reforma de una nave industrial para crear un restaurante-vivienda en el barrio de Horta. Actualmente encontramos un párquing en mal estado. Del espacio actual se conservará y reformrá la estructura formada por toda una serie de jásenas y el propio armazón. Con el fin de hacer manifiesto del qué había, mostrando a la vez el nuevo proyecto que habrá posteriormente. Por otra parte, se suprimirá y limpiará cualquier cosa del local actual que no tenga importancia para el desarrollo y concepto que irá alcanzando el proyecto durante su transcurso de evolución de diseño y objetivos. 31


A dalt, planta alta amb el restaurant. A l’esquerra, planta baixa amb els serveis del restaurant i vivenda Arriba, planta alta con el restaurante. A la izquierda, planta baja con los servicios del restaurante y vivienda

Espai on es potencia la sensació de natura (estar a l’exterior des de l’interior i a la vegada tenir l’exterior en petit enquadres des de dins). Restaurant que mostra l’evolució del barri però al mateix temps amb l’aire latent de la seva pròpia història. Finalment, un conjunt que transmetrà a l’usuari d’on vé (a través dels vestigis del propi edifici) i cap on hagués pogut anar (amb aportacions de fusta i altres materials en el disseny del nou restaurant). 32

Espacio donde se potencia la sensación de naturaleza (estar al exterior desde el interior y sentir al mismo tiempo el exterior en pequeños encuadres desde dentro). Restaurante que muestra la evolución del barrio pero al mismo tiempo con un aire de su propia historia. Finalmente, un conjunto que transmita al usuario de donde viene (vestigios del edificio en sí) y hacia donde hubiera podido ir (con aportación de madera y otros materiales en el diseño del nuevo restaurante).


33


Les parets obriràn determinades visuals cap a l’exterior que jugaran amb la natura que des de fora sembla entrar, i el client des de l’interior sembla estar a fora. Existeixen obertures estudiades que regalaran quadres de frescor i aire pur. Partimentat a partir d’aquests cubs de fusta existeix una continuitat en l’espai. Se separen entre seccions més íntimes i una zona més de bar o menjars amb més gent, on es pot gaudir de tota la vista de la vall per la part de rere de l’edifici. A

B’

B

A’

Secció A-A’ Sección A-A’

Secció B-B’ Sección B-B’ 34

Las paredes abrirán determinadas visuales hacia el exterior que jugarán con la naturaleza que desde el exterior parece entrar, y el cliente de dentro estante le parecerá estar afuera. Existen aperturas estudiadas que regalan cuadros de frescor y aire fresco. Distribuido a partir de estos cubos de madera existe una continuidad espacial. Se separan entre secciones más intimas y una zona más de bar o comida con más gente, donde se pueda disfrutar de toda la vista de la valle por la parte posterior del edificio.


35


36


37


38


Mecannisme de subjecció dels barrets individuals. A la part superior trobem dos claus per a evitar que es pugui moure lateralment, mentre que per baix tenim un espai per treure els cables Mecanismo de sujeción de los sombreros individuales. En la parte superior encontramos dos tornillos para evitar que se pueda mover lateralmente, mientas que abajo tenemos un espacio para sacar los cables

A la part inferior, dos leds que canviaràn de color depenent del barret que hi hagi a sobre. S’encendràn en el moment en què un sensor de moviment dedecti acosta-se algú En la parte inferior, dos leds que variarán de color dependiendo el sombrero que haya col·locado en el momento. Se encenderán cuando un sensor de movimiento detecte que se acerca alguien

Aina Carreras

STAND CORPORATIU MAKU-MAKU HAT Stand corporativo maku-maku hat

Stand de barrets pensat per ser exposat al “The Brandery”. Partint del concepte de la salutació amb els barrets, es crea un espai interactiu en què el visitant a mesura que va recorreguent l’espai es va trobant en què se li il·luminen barrets tot simulant persones que el saluden tot diguent el nom de la marca. També es té en compte un espai més d’exhibició de la col·lecció en sí, més elevada a partir d’unes rampes per a una accessibilitat total.

Stand de sombreros pensado para ser expuesto al “The Brandery”. A partir del concepto de la salutación con un sombrero, se crea un espacio interactivo en el que el visitante a medida que recorre el espacio se encuentra con que se le iluminan sombreros simulando ser personas que le saludan mientras dicen el nombre de la marca. También se piensa en un espacio más de exhibición de la colección, más elevada usando rampas para una accesibilidad total. 39


40


41


Ornacines retroil·luminades per ressaltar les ampolles sel·leccinonades Ornacinas retroiluminadas para resaltar las botellas seleccionadas

Part privada del showroom, oficines, zona de descans pels empleats i guardaroba Parte privada del showroom, oficinas, zona de descanso para los empleados y guardaropía

Aina Carreras i Alba Cunillera

SHOWROOM PER A L’EMPRESA EVIAN Showroom pera la empresa Evian

El showroom Evian té com a clar objectiu transmetre diverses sensacions mitjançant l’interiorisme, com són la naturalesa de la qual prové l’aigua, la puresa de la forma tant de l’entorn com de la mateixa, i sobretot aquesta frescor. També es relacionarà aquest aspecte amb el luxe que suposa rodejar-se d’aigua Evian, ja que és una aigua diferent de la resta i per tant, l’interiorisme també recull el protagonisme necessàri per convertir-se en personal i únic. L’espai també respon a unes conferències i debats conduïts per gent referent en l’àmbit de l’hosteleria.

42

El showroom Evian tiene como claro objetivo transmitir diferentes sensaciones mediante el interiorismo, como son la naturaleza de la cual proviene el agua, la pureza tanto del entorno como de la misma, y sobretodo la de frescura. También se relacionará este aspecto con el lujo que supone rodearse de agua Evian, ya que es una agua diferente al resto y, por lo tanto, el interiorismo también recoje el protagonismo necesario para convertirse en un espacio personal y único. El espacio también responde a unas conferencias y debates conducidos para gente referente en el ámbito de la hosteleria.


43


Mirall bipolar amb projecci贸 Espejo bipolar con proyecci贸n

Mirall bipolar canviat a transparent deixant veure les oficines Espejo bipolar canviado a transparente dejando ver las oficinas 44


Tall longitudinal Corte longitudinal

Planta del showroom Planta del showroom

L’espai com a àgora i lloc de comunicación. Volem crear un espai on es puguin trobar gent del mateix sector, donar la oportunitat de parlar dels seus futurs projectes, dubtes, intencions... al mateix temps que dónes a conèixer nous conceptes a partir de ponències de gent important dins el gremi. L’espai coma simplicitat de formes. A l’alçada dels Alps francesos una de les sensacions bàsiques que s’hi poden sentir és la neu i la seva simplicitat de forma, acompanyada de l’absencia de color que fa d’equilibri amb tot l’entorn natural verd.

El espacio como ágora y lugar de comunicación. Queremos crear un espacio donde se pueda encontrar gente del mismo sector, dar la oportunidad de hablar de sus proyectos, dudas, intenciones... al mismo tiempo que das a conocer nuevos conceptos a partir de ponencias de gente importante dentro del gremio. El espacio como simplicidad de formas. A la altitud de los Alpes fraceses una de las sensaciones básicas que se pueden sentir es la nieve y su simplicidad de forma, acompañada de la absencia de color que da un equilibrio con todo en entorno natural verde. 45


Un cop definit tot el showrom, la façana no és menys important. Ens hem plantejat que fos un pas de llum molt tènue, ja que a l’interior ja es juga degudament amb la il.luminació. Es volia aconseguir que des de fora no es pogués veure que passava en l’interior, ja que el showroom és un esdeveniment privat. El material és una reixa alveolar de policarbonat blava, color corporatiu. A més, es juga amb les muntanyes del logo per a fer el canvi cromàtic amb aquesta excusa. La il.luminació ve des de l’interior, així com la malla també hi és, de manera que no queda res exposat a l’exterior. Es juga amb la curiositat de l’individu que es creui pel seu camí.

46

Una vez definido el showroom, la fachada no era menos importante. Nos hemos planteado que fuera un paso de luz muy tenue, ya que en el interior se juega ya debidamente con la iluminación. Se quería conseguir que desde el exterior no se pudiera ver lo que pasaba en el interior, puesto que el showroom es un acontecimiento privado. El material es una rejilla alveolar de policarbonato azul, color corporativo. A parte, se juega con las montañas del logo para hacer el cambio cromático con esa excusa. La iluminación viene desde el interior, así como la malla también está, de modo que no queda nada expuesto al exterior. Se juega con la curiosidad del individuo que se cruce por su camino.


Sofà modular amb possibles diferents col.locacions per a crear espais diversos que s’adiguin amb els requisits de cada moment Sofá modular con posibles diferentes colocaciones para crear espacios diversos que se adapten a los requisitos de cada momento 47


48


CURRÍCULUM VITAE

Dades de contacte Aina Carreras Corbera C/Muga nº5 Santa Coloma de Farners, 17430 Telèfon contacte: 659871808 e-mail: ainacarreras1988@gmail.com Formació acadèmica 2009/10. 4rt Graduat Superior en Disseny especialitat interiors a Elisava 2005/06. Batxillerat tecnològic a IESI Santa Coloma de Farners Informàtica Sistemes operatius MAC i PC Autocad Rhinoceros Aplicació de materials en 3d Studio Max Macromedia Freehand Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator Idiomes Català. Idioma natal Castellà. Idioma natal Anglès. FCE First Certificate English, 2005 Francès. A2, 2005 Altres dades d’interès 2009. Dependenta empresa de llibres Riudellots 2007. Carnet de conduir 2005/10. Monitora al llarg del curs i estius a La Guilla i Agrupament Escolta Roca Guillera 2005. Títol de monitora en el lleure 2003. 3r Grau Mitjà Conservatori Música Girona 2000. Curs de mecanografia 49


BOO Selecció de projectes durant l’etapa d’estudiant a Elisava 2006 - 2010

50

PORTFOLIO DIGITALITZAT  

PORTFOLIO DIGITALITZAT

Advertisement