Page 1

Unitat didàctica : “El Rellotge sincopat” (Audició sobre Leroy Anderson) Número i títol de la Unitat didàctica: : “El Rellotge sincopat” (Audició sobre Leroy Anderson) Nivell: P-5 Justificació de la UD: Amb aquesta unitat, es pretén afavorir la capacitat d’escoltar profundament dels infants per tal de desenvolupar la seva capacitat auditiva. Per altra banda, es pretén que l’infant sigui capaç de seguir un discurs musical. És a dir, es vol aconseguir que els infants gaudeixin del procés d’escoltar i que agafin aquest hàbit d’escoltar. Per això, totes les activitats de la unitat didàctica giraran entorn de la peça musical: “El Rellotge sincopat” de Leroy Anderson. Àrees implicades: Les àrees principals són comunicació i llenguatges i la descoberta d’un mateix i Temporalització: 5 sessions Trimestre: 1r trimestre dels altres. Cal esmentar, però, que també hi intervé, en menor grau l’àrea de descoberta de l’entorn. Durada: 2 mesos Sessions per setmana: 1 sessió d’1 h – 1’30 max. Avaluació Inicial: Al entrar a l’aula, i quan els infants estiguin asseguts, la mestra els posarà la peça musical (que durà 2’10 minuts) i els demanarà que l’escoltin amb silenci (no els explicarà res). En acabar, la mestra demanarà als infants que han sentit, quins instruments han sentit..; per tal de poder observar els coneixements previs dels infants. Objectius d'aprenentatge Continguts Descoberta d'un mateix i dels altres  Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar emocional en relació al moviment espontani i provocat, partint de l’audició d’una peça musical.  Joc i moviment: Gust i valoració del joc musical, l’exploració sensorial i psicomotriu com a mitjà de gaudi personal  Aprendre amb i a través dels altres, tot gaudint de la relació en les diverses activitats musicals. i de relació amb sí mateix, amb els altres i amb els instruments musicals.  Col·laborar amb els companys per establir unes consignes grupals. Exploració de moviments en relació amb un mateix, els altres, els instruments musicals, i la situació  Representar i evocar aspectes de l’audició de la peça musical i expressar-los a través del joc espaciotemporal, tot avançant en les possibilitats expressives del propi cos. corporal i del dibuix. Domini progressiu de les habilitats motrius bàsiques en relació a la música: coordinació amb el  Comprendre les intencions comunicatives dels companys i de la mestra i expressar-se mitjançant ritme, pulsació... el llenguatge corporal i verbal. Experimentació i interpretació de sensacions i significats referits a una determinada peça musical:  Participar amb els altres en les activitats de grup, per tal d’adquirir empatia. lent – ràpid, ritme, durada, espera, etc.  Expressar les pròpies opinions, emocions i sentiments produïdes per l’audició de la peça musical. Creixement personal en el desenvolupament de diversos jocs musicals.  Representar un aspecte d’una audició a través del llenguatge gràfic. Sentiment de pertànyer al grup i compromís de participar en l’audició conjunta.  Gaudir en l’aprenentatge, tot participant en les activitats.  Relacions afectives i comunicatives:  Augmentar el vocabulari referent a aspectes musicals relacionats amb els instruments musicals i Iniciativa per fer propostes, comunicar experiències i participar activament en la presa de decisions les qualitats del so. sobre les diverses activitats musicals en relació a l’audició.  Respectar als altres (torn de paraula, ajuda mútua, llibertat de moviments...). Seguretat i confiança en les pròpies possibilitats d’aprenentatge i satisfacció pels progressos assolits en les diverses activitats.  Autonomia personal i relacional: Descoberta de l'entorn  Exploració de l'entorn: Observació i identificació de qualitats dels instruments musicals. Ús del dibuix per recollir i comunicar les pròpies observacions i les sensacions.  Experimentació i interpretació:


-

Activitats d'ensenyament –aprenentatge

Observació i reconeixement de semblances i diferències en els instruments musicals: mida, color, material... Experimentació d’accions que provoquen canvis en els instruments musicals i comparació d’aquestes.  Raonament i representació: Reconeixement de seqüències musicals i ordenació d’aquestes. Identificació de repeticions i continuïtat d’aquestes. Situació dels instruments musicals, reconeixent la manera com es toquen. Identificació de canvis que es produeixen en tocar un instrument, establint relacions causa – efecte. Comunicació i llenguatges  Observar, escoltar i experimentar: Sensibilitat i interès per l’escolta, l’observació i l’exploració de les possibilitats sonores dels instruments musicals. Participació i escolta activa en els diverses activitats i/o jocs musicals. Comprensió del llenguatge no verbal com a expressió de les emocions produïdes per la peça musical. Curiositat, interès i gaudi davant les creacions musicals, usant estratègies per escoltar, mirar i llegir. Experimentació amb el gest i el moviment, dansant, jugant a crear diferents moviments amb el cos, per saber trobar la pròpia capacitat expressiva i les emocions que comporta. Progressió en el domini de les habilitats i actituds necessàries per a l’ús dels instruments musicals.  Parlar, expressar i comunicar: Ús de recursos expressius del propi cos en la comunicació oral. Expressió i comunicació de sentiments i emocions a través del dibuix.  Interpretar, representar i crear: Ús del llenguatge musical i corporal com a objectes de diversió i d’aprenentatge a través de jocs musicals. Utilització de la intuïció, la improvisació, la fantasia i la creativitat en l’escolta de l’audició. Interpretació de peces musicals i representació de fets i elements relacionats amb aquesta, a través de jocs musicals i d’expressió corporal. Metodologia: Organització Capacitats


Espai

Activitats d’introducció – motivació: 1)Qui és Leroy Anderson?: el primer dia que els infants escoltin la peça musical, la mestra els presentarà l’autor d’aquesta, donant-los 4 dades i ensenyant-los fotografies. 2) Com es diu la peça?: els infants tornaran a escoltar la peça i després parlaran sobre el protagonista d’aquesta i el títol que pot tenir. Finalment, la mestra els dirà el títol original. Activitats de desenvolupament: 3) Portem el ritme: els infants es mouran lliurament per l’espai. Quan la música vagi lentament aniran caminant ajupits a poc a poc i quan vagi ràpid ho faran drets. 4) Quantes frases té la peça?: entre tots s’identificaran les frases musicals de la peça. Després, a cadascuna se li assignarà un moviment per tal d’identificar-la. Finalment, es tornarà a escoltar la peça, tot posant-ho en pràctica. Activitat de consolidació: 5) El rondó animat: els infants tocaran els instruments, que prèviament se’ls hauran assignat, quan soni la frase musical, a la qual hauran assignat l’instrument esmentat. I la mestra, aprofitarà per explicar-los que la peça és un rondo, perquè té 3 frases que es van repetint.

Aula polivalent i/o Aula ordinària

Alumnat

Grup gran

Recursos

Suport visual TIC (fotografies).

Suports auditius TIC (gravació en CD i ordinador).

Professorat

Eix 11 12 2

Conductor – Moderador de l’activitat (realitza preguntes per conduir als infants a la reflexió).

Suports auditius TIC (gravació en CD i ordinador) i instruments musicals.

Eix 2 4 5

Eix 3 6 7

Eix 4 8 9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Grup gran i petits grups Grup gran i petits grups

3

X

X

Metodologia En aquesta unitat es treballarà en gran grup, per tal d’afavorir les relacions de col·laboració i respecte entre els infants de tot el grup classe. En algun cas, es dividirà als infants en grups més petits a l’hora d’organitzar les activitats, per tal que aquestes es puguin dur a terme correctament, amb tot el grup i sobretot afavoreixin la total implicació i participació de tots els infants. Durant, la realització de les activitats, l’alumne amb NEE estarà totalment integrat al grup i no se’l separarà ni se li farà cap adaptació conceptual sota cap concepte, ja que és un tema que acostuma a cridar molt l’atenció dels infants. En tot cas, en algun moment, a l’hora de realitzar les activitats motòriques es valorarà molt l’ajuda que pugui rebre dels seus companys, i si aquests no saben com fer-ho, la mateixa mestra els hi donarà eines o els ajudarà. Tractament de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TIC)

1

Eix 1: Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma. Eix 2: Aprendre a pensar i comunicar. Eix 3: Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. Eix 4: Aprendre a conviure i habitar en el món. 2 Fa referència a les nou capacitats d’etapa.


En aquesta unitat, es pot fer servir l’ordinador i un programa per escoltar música o bé una cadena de música, per tal que els alumnes puguin escoltar la peça musical. Per altra banda, també es farà servir l’ordinador i un programa per visualitzar fotografies o un cercador, per mostrar fotografies del compositor de la peça o del objecte que posa nom a la peça. Estratègies d’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu En totes les activitats d’aquesta programació els alumnes amb dificultats i NEE estan plenament integrats en totes les activitats, per tal d’evitar una possible segregació i afavorir així la seva integració i acceptació per part de tot el grup-classe. Això sí, per les característiques de l’escola, hi haurà un segon mestre a l’aula, en algunes activitats, on aquests alumnes requereixin una atenció més individualitzada, per tal de poder dur a terme aquestes activitats. S’haurà de tenir en compte que els mateixos infants es poden ajudar uns als altres, fet que moltes vegades és més enriquidor que l’ajut del propi mestre perquè es produeix un aprenentatge entre iguals. Per tant, si es donen situacions d’aquestes, el mestre deixarà que flueixin i només intervindrà en aquells moments que cregui oportuns per a reconduir als infants. Com a activitat de resum – ampliació i reforç, els infants podran dibuixar amb l’ordinador i un programa que permeti dibuixar i pintar mentre s’escolta música. Un exemple, de programa és Gnomos, el qual es pot trobar a la pàgina web de Bernat Orellana. Avaluació ( inicial, formativa, sumativa) i criteris d’avaluació L’avaluació inicial es durà a terme mitjançant un diàleg, partint de l’audició prèvia de la peça musical: “El Rellotge Sincopat” de Leroy Anderson (veure apartat avaluació inicial). Per tant, en aquesta es tindran molt en compte les verbalitzacions que faci l’infant (com s’expressa, si s’explica amb un cert ordre...). La mestra en aquest cas, farà servir una llibreta on enregistrarà les anècdotes en relació a la conversa i a cadascun dels infants, si considera que són rellevants. En l’avaluació formativa, es farà un seguiment de l’infant, ple que fa a la seva participació en les activitats de desenvolupament, de consolidació, d’ampliació i reforç. En aquest cas, es valorarà especialment que l’infant vagi adquirint vocabulari específic a les qualitats dels sons musicals, ales instruments musicals, sàpiga denominar els instruments pel seu nom com també identificar-los en una audició, etc. Per això, en aquest cas, la mestra enregistrarà l’evolució dels infants al llarg de totes les sessions en una llibreta de seguiment i també en farà un vídeo per poder mostrar l’activitat als pares i fer-la servir com a una eina d’observació indirecta. L’enregistrament en llibreta és una eina d’observació directa, i l’equilibri entre aquestes dues li permetrà fer una avaluació més concreta en relació a l’evolució de l’infant, al llarg de tota la unitat de programació. Finalment, l’avaluació sumativa, es durà a terme, a través de les activitats de consolidació i d’atenció a la diversitat i de totes les activitats anteriors, per fer una avaluació global del procés evolutiu de l’infant al llarg de tota la unitat. Els infants, en aquest cas, s’autoavaluaran a través d’un dibuix, on destacaran el que més els hi ha agradat i n’escriuran una frase. Serà en aquet punt, on la mestra observarà si l’infant fa ús de vocabulari i conceptes treballats al llarg de tota la unitat. Per tant, es farà que els infants siguin conscients dels seus propis progressos i dels del grup. En definitiva, s’avaluaran els objectius proposats de manera global, ja que en totes les activitats la majoria d’ells hi intervenen d’una manera o altra, amb més o menys pes segons els aspectes en concret que tracten cadascuna d’elles. Aquesta, juntament amb l’avaluació inicial, servirà perquè la mestra pugui veure tant els punts febles com forts de la unitat, i a partir d’aquí pugi introduir tots els canvis que consideri oportuns, perquè els infants puguin assolir tots els objectius marcats. En definitiva, aquests s’avaluaran a través dels següents criteris d’avaluació: 1a. Es mou amb naturalitat davant d’una determinada música. 1b. Se’l a d’animar a moure’s i a no tenir vergonya davant dels companys. 2a. Ajuda als companys que ho necessiten. 2b. Escolta als altres quan li diuen coses. 3a. Es mostra reticent a establir unes normes. 3b. Respecta les normes establertes pel grup amb tota normalitat. 4a. Sap expressar-se sense necessitat de consignes, a nivell corporal, tot sentint una música.

7a. Té interès per expressar el que sent davant dels altres. 7b. Respecta el que diuen els seus companys i entén que cadascú és diferent. 8a. Representa sempre de la mateixa manera , gràfica, un aspecte d’una audició. 8b. Té un ventall ampli de representacions gràfiques a l’hora de representar un mateix element. 9a. Gaudeix en les activitats de grup. 9b. Es mostra tancat a participar en les activitats de grup. 9c. Sempre vol tenir el protagonisme en l’activitat.


4b. Sap dibuixar i evoca aspectes que identifica o li transmet una determinada peça musical. 5b. Respecta als companys i a la mestra, quan aquestes es comuniquen amb ell/a. 6a. Prefereix participar sol en les activitats. 6b. Sempre participa amb els mateixos companys. 6c. Es relaciona amb tots els seus companys.

10a. Denomina pel seu nom els diferents instruments musicals o les seves caracterĂ­stiques principals. 10b. Identifica les qualitats del so i les denomina pel seu nom. 11a. Sempre vol parlar ell. 11b. Demana el torn de paraula i sap esperar-se fins que li toca.

Audicio Leroy Anderson  

Unitat didàctica basada en l'audició d'una peça de Leroy Anderson

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you