Page 1

TshwaneLex output

1z1

file:///C:/Users/Katarzyna/Documents/TLex/Ailith - Slownik polsko-ang...

brudny pełen brudu dirty: brudna buzia dirty face; o kolorze muddy, dirty; niemoralny, nieuczciwy dirty: brudny

interes a dirty business mieć brudne myśli to have a dirty mind cichy (adjective) głosy dźwięk, muzyka quiet, soft, noiseless, gentle: cichy płacz soft crying czytać po cichu to read quietly; przen. spokojny quiet, calm: spokojny wieczór quiet evening; przen. skromny quiet, gentle, calm: marzył o cichej starości gdzies w górach he dreamt of a quiet retirement smoewhere in the mountains; przen. pozbawiony rozgłosu quiet, low-key: ciche poświęcenie quiet sacrifice czysty (adjective) niezabrudzony clean: kot to bardzo czyste zwierzę a cat is a very cleas animal dzieciaki są już czyste i nakarmione the kids are already washed and fed; bez obcych wpływów pure: koń czystej krwi arabskiej a pure Arab horse; uczciwy [pobudki, zamiary] pure, fair: prowadzić czystą grę to play fair; czysty, oczywisty pure, sheer: czysty nonsens pure nonsense przez czysty przypadek by sheer accident duży pod względem rozmiarów (np. miasto) big, large: życie w dużym mieście life in a large city jak duży jest twój dom? how big is your house?; litera capital: duże A/B capital A/B sztuka przez duże S art with a capital A; większy, spory: była większa rozróba there was quite a brawl nie było żadnych większych problemów there weren't any serious problems; co wieksza what's more: była inteligentna, a co większa, potrafiła to wykorzystać

she had a good mind and what's more she knew how to use it fizyczny (adjective) dotyczący fizyki physics, physical: prawa fizyczne physical laws wzory fizyczne physics/physical formulae; materialny physical, material: ciało fizyczne physical body świat fizyczny a material world; dotyczący ciala ludzkiego physical: atrakcyjność fizyczna physical attractiveness głośny (adjective) dobrze słyszalny loud: głośny krzyk loud scream głośny śmiech loud laughter; halaśliwy noisy: halasliwe dziecko noisy child ta ulica nawet w nocy jest hałaśliwa this street is noisy even at night; dobrze znany, popularny renowned, well known: głośny pisarz renowned/well known author aktorka glosna z urody an actress

renowned for her beauty mały (adjective) nieduży (domek, pokój) small, little niski small, short: ta koszula jest dla mnie za mała this shirt is too small for me, w niewielkiej skali, np problem, prośba small, little, slight, minor: to dla mnie mała pociecha it's little comfort for me; niedorosły, dziecko baby, child, offspring, young: kotka z kociakami the cat and her kittens odebrać malego ze szkoły to collect the kid from school; mniejsza z tym it doesn't matter, never mind niewinny (adjective) bez winy innocent, not guilty: moj klient jest niewinny my client is innocent, nieskalany innocent, naive: niewinna twarzyczka a naive face, nieszkodliwy harmless, inoffencive: niewinna rozrywka innocent fun niewinne kłamstewka white lies; niewinny innocent: trzeba zreahibitować niewinnych the innocent have to be

rehabilited odwieczny (adjective) prastary eternal, immemorial: odwieczna walka między dobrem a złem etenal struggle between good and evil; stary, niemodny eternal: stare dowcipy stale jokes to jego stary dowcip it's an old joke of

his słaby (adjective) wątły weak: Jestem za slaby by przesunąć tą szafę I am to weak to move this wardobe, uległy wear: człowiek uleglego ducha a person weak in spirit, nieznaczny faint, slight: nieznaczny podmuch wiatru a slight breeze nieznaczny dźwięk a faint sound; fizycznie/psychicznie weakling: złośliwość jest bronia slabych malice is the weapon of weaklings; słabszy: słabsi nie maja szans w konkurencji the poor ones have no chance in the competition konkurent the underdog silny (adjective) mocny mocny [osoba, serce] strong: mieć silne nerwy to have strong nerves być silnym duchem to have inner strenght, dzialający z dużą siłą strong, heavy: silny lek a strong/potent medicine nosić silne szkła to wear strong glasses, wpływowy [państwo, grupa osób] strong, powerful: silna waluta a strong currency silny kandydat a strong candidate; fizycznie, duchowo

2012-06-10 18:32

slownik polsko-angielski  

as I said by the previous one - to byla generalnie czysta przyjemnosc;)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you