Page 1

M

Y

2013

MAY 2013

www.ailehekimi.az

A

TİBBİ KÜTLƏVİ JURNAL

DUZLU XƏSTƏLİK GÖZƏL QADINLARIN AZARI STRESSƏ QARŞI OTLAR ŞİRƏLİ MAY AYI HƏŞƏRATLARA QARŞI ALLERGİYA BALZAK YAŞI


1


2


3


7ø%%ø.h7/Ԥ9ø-851$/ 0$< 7ԥVLVoL ³$LOԥ+ԥNLPLMXUQDOÕUHGDNVL\DVÕ´00& øGH\DPԥOOL¿YԥOD\LKԥQLQUԥKEԥUL øOKDP0ԥPPԥGRY

&$16$ö/,ö, 'LúOԥUԥ TXOOX÷XQ TD\GDVÕ 3ROLSUDTPD]L\D Yԥ DLOԥ KԥNLPL 'X]OX [ԥVWԥOLN

00&QLQWԥVLVoLVL 7XUDOøOKDPR÷OX.D]ÕP]DGԥ

+ԥúԥUDWODUD TDUúÕ DOOHUJL\D

%DúUHGDNWRU $\úԥ0ԥPPԥGRYD

%H\QԥO[DOT $LOԥ *Q

5HGDNWRU /DPL\ԥ1ԥEL\HYD

%DúÕPÕQ EԥODVÕ SVRULD]

0ԥVOԥKԥWoLOԥU SURI0XVWDID6DOLKRY $78³$LOԥWԥEDEԥWL´NDIHGUDVÕQÕQ PGLUL hOYL\\ԥԤOL\HYD WLEEHOPOԥULQDPL]ԥGL $UWGL]D\QHU øPDQ+VH\QRY )RWRTUDÀDU 7R¿T%DED\HY +TXTúQDV 6ԥEXKL$EGXOOD\HY 0DUNHWLQTPHQHFHUL 5VWԥPԤOL\HY PDUNHWLQJ#DLOHKHNLPLD] ³$LOԥ+ԥNLPL´MXUQDOÕ FLLOGԥԤGOL\\ԥ 1D]LUOL\LQGԥTH\GL\\DWGDQNHoPLúGLU 4H\GL\\DWQ|PUԥVL

3UREOHPOL TDUÕQ 'ԥEOL D\DTTDEÕ Yԥ oԥWLQ GR÷Xú 6ԥ\\DK VLQGURPX 7DTԥWLP WNԥQLE .ԥVNLQOԥúԥQ SDQNUHDWLW 5(352'8.7ø96$ö/$0/,4 (QGRPHWULR] %DO]DN \DúÕ« 0DVWRSDWL\D *|]O TDGÕQODUÕQ D]DUÕ *g=Ԥ//ø.21'85 'DQÕúDQ PHULGLDQODU

5HNODPODUÕQPԥWQLQԥJ|Uԥ UHGDNVL\DPԥVXOL\\ԥWGDúÕPÕU 0ԥOOLÀԥUOԥUHGDNVL\DQÕQP|YTH\L VWVWԥGúPԥ\ԥELOԥU

.g53Ԥ0 4XOD÷ÕP D÷UÕ\ÕU

-XUQDOGDNÕLVWԥQLOԥQPDWHULDOGDQ LVWLIDGԥROXQDUNԥQ³$LOԥKԥNLPL´Qԥ LVWLQDGPWOԥTGLU

;$/47Ԥ%$%Ԥ7ø 2WODUVWUHVVԥTDUúÕ

hQYDQ%DNÕúԥK0ԥWEXDWSU FXPԥK³$]ԥUED\FDQ´QԥúUL\\DWÕ 7HO  )DNV  (PDLORI¿FH#DLOHKHNLPLD] ZZZDLOHKHNLPLD]

4ø'$/$10$ ùLUԥOL PD\ D\Õ

7LUDM &%6QԥúUL\\DWÕQGDoDSHGLOPLúGLU

<Dú DUWGÕTFD Qԥ\L QHFԥ \H\ԥN" 36ø;2/2*ø<$ +|FԥW XúDTODUÕQ UDP HGLOPԥVL


&$16$ö/,ö,

6

'ùú/ˍ5ˍ 48//8÷814$<'$6,

Ž›ȱû£ûȱœŠ”’—•ˬ›’—’—ȱŒˬ–’ȱŗŖƖȬ’ȱœŠÂ•Š–ȱ’óȱˬ’ȱŸˬȱ

ˬ›ȱš’Šȱšˬ‹ž•žȱ£Š–Š—Íȱˬ›ˬŸˬ£ˬ—ȱ’œ’Šˬȱ –ã‘”ˬ–ȱ’ó•ˬ›ˬȱœŠ‘’‹ȱ˜•žš•Š›Íȱȱ’•ˬȱšû›ž›•Š—Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ Ž–ˬ”ȱ³˜¡ȱ¢Š¡óÍȱ˜•Š›ÍǯȱŽ›”ã”ûǰȱ³žÂž—ž›ǰȱ žȱ‹ˬ¡ˬŸˬ›•ˬ›ȱœ’¢Š‘͗͜ŠȱŠ¡’•ȱ˜•–ŠÂ͗ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ ž›™ǰȱ”ˬ›ˬŸ’£ȱãŸˬœ’ȱ¢Ž–ˬ”•ˬȱ’ó•ˬ›’—’£’ȱ–Ž¡ŠȬ šŠ¢ŠœÍȱŸŠ›ǯȱ —’”’ȱˬ–’£•ˬ–’óȱ˜•ž›œž—ž£ǯȱ’óȱˬ’ȱ󒛒—ȱ˜•–Š¢Š—ȱ –Ž¢Ÿˬ•ˬ›’ȱˬȱœŽŸ’›ǯȱ—•Š›Í—ȱŠ›ŠœÍ—ŠȱšŠ‹Íš•ÍȱŠ•–Šȱ ã—ȱ¢Ž›’ȱžž›ǯȱ,˜¡ȱ‹ˬ›”ȱš’Šȱ’•ˬȱŽ‘’¢Š•ŠȱŠŸ›Š—Ȭ 'h=*h14ø'$/$1,1 –Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱœž¡Š›ÍȱŸˬȱ¢Šȱš˜£ȱšŠ‹ÍÂ͗Íȱ’ó’ȱ ’Šȱˬ›£’—’—ȱ’óȱŸˬȱ’óȱˬ’ȱ ’•ˬȱœÍ—Í›–Ššȱȱ‘ˬŸˬœ”Š›•Š›Íȱ’óȱ–’—ŠœÍȱŸˬȱ’óȱˬ’—’ȱ œŠÂ•Š–•ÍÂ͗Šȱ‹’›‹ŠóŠȱˬœ’›’ȱŸŠ›ǯȱ £ˬˬ•ˬ¢ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ Âȱ³ã›ˬ”ȱŸˬȱ¢ŠÂ•Íȱ¡ˬ–’›ˬ—ȱ ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ–ˬ–ž•Š•Š›Šȱ ãœˬ›’•ˬ—ȱ‘ˬŸˬœȱ’ó•ˬ›’—ȱ 'øù/Ԥ5ø1ø=ø<$;ù,&$ û£ˬ›’—ˬȱ™Š›˜˜—ȱ˜¡ž–Š•Š›Í—Íȱ 7Ԥ0ø=/Ԥ<ø1 £ˬˬ•ˬ¢ˬ—ȱ–’”›˜‹•Š›Í—ȱ–ˬ—‹ˬ¢’ȱ˜•Š—ȱȃ¢Š™Í󚊗Ȅȱ ’óȱˬ’ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’—’—ȱ ˬ›™’—ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ–û¡ˬ•’ȱ ˬœŠœȱœˬ‹ˬ‹”Š›•Š›Í—Š—ȱ ‹’ó–’ó•ˬ›’ȱ›Šœ’˜—Š—ȱ–û–”û—ȱšˬˬ›ȱ³Í¡Š›–Ššȱ ‹’›’ȱȮȱ‹ˬ—Š–ȱ’óȱˬ›™’’›ǯȱ •Š£Í–Í›ǯȱ ’ó•ˬ›’—’£’ȱ–û—ˬ£ˬ–ȱšŠ¢Ȭ

&$16$ö/,ö,


7 ŠŠȱˬ–’£•ˬ–ˬ”•ˬȱȱˬ•ˬŒˬ”ˬȱ¢Š›Š—Šȱ‹’•ˬŒˬ”ȱ ™›˜‹•Ž–•ˬ›’—ȱ‹’›ȱ³˜¡ž—ž—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•–Íóȱ˜•ž›Ȭ œž—ž£ǯȱ’óȱœˬ‘’—’ȱŠ–ȱˬ–’£•ˬ–ˬ”ȱû³û—ȱ‘ˬ›ȱœˬ‘’ȱ ŘŖȱˬˬˬ—ȱŠ£ȱ˜•–Š¢Š›ŠšȱÍ›³Š•Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ’ó•ˬ›’—ȱˬ–’£•ˬ—’•–ˬœ’ȱ™›˜œŽœ’ȱ’œˬȱřȱˬš’šˬˬ—ȱšÍœŠȱ ˜•–Š–Š•ÍÍ›ǯȱ ’óȱÍ›³ŠœÍ—Íȱû£û—ȱœŽ³–ˬ”ȱ³˜¡ȱŸŠŒ’‹Ȭ ’›ǯȱû¡ˬ•’ȱœˬ›•’”ȱˬ›ˬŒˬ•’ǰȱ’ŽŠ•ȱ¢žŸŠ›•Ššȱ û”•ˬ›ǰȱŠ—Š˜–’”ȱŒˬ‘ˬˬ—ȱž¢Âž—•ŠóÍ›Í•–Íóȱ ã›û—ûóȱŽŸȱóˬ›Š’’—ˬȱ’ó•ˬ›’—ȱ™Žóˬ”Š›ȱœˬŸ’¢¢ˬˬȱȱ ˬ–’£•ˬ—’•–ˬœ’—ˬȱˬ–’—ŠȱŸŽ›’›ǯȱ

0ø.52%/$5$ )h56Ԥ79(50Ԥ<ø1 Š‘Šȱ³˜¡ȱ›Šœ•ŠóÍÂ͖ͣȱ ’óȱˬ’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱȮȱ’—’Ÿ’ȱŸˬȱ ™Š›˜˜—’’›ǯȱ ’—’Ÿ’ȱȮȱ’óȱˬ’ȱ ’•’‘Š‹ÍÍ›ǯȱŠ¡Í—Šȱ–ûŠ•’Œˬȱ ˜•ž—–ŠÍšŠȱˬ›’Œˬ—ȱ™Š›˜˜—’ǰȱ¢ˬ—’ȱ’óˬ›ŠÍȱ ˜¡ž–Š•Š›Í—ȱ’•’‘Š‹Íȱȱ’—”’óŠȱŽ’›ǯȱȱ G•’‘Š‹Í—ȱ’•”ȱˬ•Š–ˬ’ȱ˜•Š—ȱ’óȱˬ’ȱšŠ—Š–ŠœÍȱ ¢Š›Š—Š—ȱ”’–’ȱŸŠ¡ȱ’’›–ˬˬ—ȱ–û‹Š›’£ˬ¢ˬȱ‹Šó•Š–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱžȱ–û‹Š›’£ˬˬȱ–ûŠ•’ŒˬŸ’Ȭ™›˜ęȱ•Š”’”ȱ’óȱ –ˬŒž—•Š›Íȱœ’£ˬȱ¢Š›Í–³Íȱ˜•ŠŒŠšǯȱ—•Š›Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ œ’•’œ’ž–ȱˬœŠœ•Íǰȱ¢û”œˬ”ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•’ȱŠ‹›Š£’Ÿȱ–Šˬȱ ’•ˬȱ‹’›•’”ˬȱ¡•˜›‘Ž”œ’’—ȱŸˬȱŠ•û–—’ž–ȱ•Š”Šȱ –㟌žž›ǯȱ•˜›‘Ž”œ’’—ȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›ȱ’•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱ ‘Ž›™ŽœȱŸ’›žœ•Š›Íǰȱã‹ˬ•ˬ”ȱ’—Ž”œ’¢ŠœÍ—Íȱ–ˬ‘ŸȱŽ’›ǰȱ ‘ˬ–³’—’—ȱŠÂ›Í”ˬœ’Œ’ȱˬœ’›ȱãœˬ›’›ǯȱ•û–’—’ž–ȱ•Š”Šȱ ’óȱˬ’ȱšŠ—Š–ŠœÍȱŸˬȱ‹˜ó•žÂž—žȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›–Šš•Šȱ ˜—žȱ–ã‘”ˬ–•ˬ—’›’›ȱŸˬȱ’•’‘Š‹Š—ȱš˜›ž¢ž›ǯȱžȱ ”˜–™˜—Ž—•ˬ›’—ȱ–ûóˬ›ˬ”ȱˬœ’›’ȱ’óȱˬ›™’—’ȱŽěȱŽ”Ȭ ’Ÿȱóˬ”’•ˬȱŸˬȱŽ‘’¢Š•Šȱ•ˬŸȱŽˬ›ˬ”ȱ–’”›˜‹•Š›ÍȱŠȱ –ˬ‘ŸȱŽ’›ǯȱŽ•ˬ•’”•ˬǰȱ‘ˬ–ȱ’—’Ÿ’ǰȱ‘ˬ–ȱœ˜–Š’ǰȱ ‘ˬ–ȱˬȱ™Š›˜˜—’ˬ—ȱ¡’•Šœȱ˜•–Ššȱ–û–”û—û›ǯȱ Š–ȱ–ûŠ•’Œˬȱ”ž›œžȱ’œˬȱŒˬ–’ȱŝȬŗŖȱû—û›ǯȱž—ž—•Šȱ ¢Š—ŠóÍǰȱ¢Š¡Š•Š¢ÍŒÍȱ–Šˬ•ˬ›•ˬȱŠ—’–’”›˜‹ȱšŠ›šŠ›Š•Š›ȱ Ž–ˬ”ȱˬȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱ—•Š›ȱ’óȱˬ›™’—’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—Í—ȱ šŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Í›ǰȱˬ›”’‹•ˬ›’—ˬȱ˜•Š—ȱ—Š—ˬȱ¢ŠÂÍȱ’œˬȱ—ˬˬœ’ȱ ˬ›ŠŸˬ•ˬ—’›’›ǯȱ

+ø66ø<<$7$ 1Ԥ=$5Ԥ7('ø1 ÂÍ£ȱ‹˜ó•žÂž—ž—ȱŠ‘Šȱ ‹’›ȱ¡˜óŠˬ•–ˬ£ȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱ ¢û”œˬ”ȱ‘ˬœœŠœ•ÍšÍ›ǯȱ’ó•ˬ›’—ȱ ‘’™Ž›‘ˬœœŠœ•ÍÂÍȱœŠÂ•Š–ȱ ’ó•ˬ›’—ȱ‹ˬ£’ȱšÍŒÍš•Š—Í›ÍŒÍ•Š›Í—ȱ ˬœ’›’—ˬ—ȱŠÂ›Í–ŠœÍȱŽ–ˬ”’›DZȱ Ȭȱ”’–¢ˬŸ’ȱǻž›óǰȱ󒛒—ǰȱž£•žǼ ȬȱŽ–™Ž›Šž›ȱǻœ˜¢žšȱŸˬȱ’œ’ȱš’Šǰȱœ˜¢žšȱ‘ŠŸŠǼ Ȭȱ–Ž¡Š—’”’ȱǻ’ó•ˬ›’—ȱ’óȱÍ›³ŠœÍǰȱ’óȱ³ã™ûȱŸˬȱœǯȱ ŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱˬ–’£•ˬ—–ˬœ’Ǽ

’™Ž›‘ˬœœŠœ•ÍÂ͗ȱœˬ‹ˬ‹’ȱ‹ˬ›”ȱ’óȱ˜¡ž–Š•Š›Í—Í—ȱ Ž–’—Ž›Š•’£Šœ’¢ŠœÍÍ›ȱǻ–’”›˜Ž•Ž–Ž—•ˬ›’—ǰȱ˜ȱ Œû–•ˬˬ—ȱ”Š•œ’ž–ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍǼǯȱˬˬ—ǰȱ‹žȱ›ŽŠ”œ’Ȭ

¢Šȱ’óȱ‹˜¢ž—•Š›Í—Í—ȱ³Í•™Šš•Šó–ŠœÍȱ£Š–Š—Íȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǰȱ ³û—”’ȱ³Ž¢—ˬ–ˬȱœˬ‘’—ˬ—ȱˬ›š•’ȱ˜•Š›Ššǰȱ’óȱ‹˜¢—žȱ Š‘Šȱ—Š£’”ȱ–’—ŠȱšŠÍȱ’•ˬȱ㛝û•–ûóû›ǯȱ ’óȱ‹˜¢—žȱŸˬȱ”ã”û—û—ȱ³Í•™Šš•Šó–ŠœÍȱǻ™Š›˜˜—Ȭ ’’—ȱˬœŠ•Š›ÍǼǰȱ’ó•ˬ›’—ȱˬ£’•–ˬœ’ȱǻ–’—Š—Í—ȱš˜™–ŠœÍǼǰȱ ™Š£ŸŠ›’ȱšûœž›ǰȱ’ó•ˬ›’—ȱ¢Šó•Šȱˬ•ŠšˬŠ›ȱ¢Ž¢’•–ˬœ’ǰȱ ”Š›’¢Žœǰȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱŸˬȱ™Šœ’¢Ž—’—ȱ¢û”œˬ”ȱ™œ’¡˜Ž–˜Ȭ œ’˜—Š•ȱˬ›’—•’¢’ȱǻ’—œŠ—•Š›Í—ȱŠÂ›Íȱ‘’œœ’¢¢ŠÍȱ‘ˬ’ȱ –û¡ˬ•’ȱ˜•žÂž—Š—ȱŽ£ȱšÍŒÍš•Š—Š—ȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ȱ Ž¢—’ȱˬ›ˬŒˬ•’ȱŠÂ›Í—ÍȱŠ‘ŠȱûŒ•ûȱ‘’œœȱŽ’›ǰȱ—ˬ’—”’ȱ œŠ”’ȱˬ‹’ˬ•’ȱ’—œŠ—•Š›ǼȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱŠÂ͛•ŠóÍ›Š—ȱ Š–’••ˬ›ˬ—’›ǯȱ›Íȱ‘’œœ’¢¢ŠÍȱŸˬȱ’•’‘Š‹ÍȱŠ£Š•Ȭ –ŠšŠȱŠ•û–’—’ž–ȱ•Š”ŠȱŸˬȱĞȱ˜›ȱˬ›”’‹•’ȱ–ˬŒž—•Š›ȱ œ’£ˬȱ¢Š›Í–³Íȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ—•Š›Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ’óȱ –’—ŠœÍ—Íȱ‹ˬ›”’ˬ—ȱž—’”Š•ȱ˜•ŠĚȱž›ȱ”˜–™˜—Ž—ȱ –㟌žž›ȱ”’ǰȱ‹Ž•ˬȱˬ›”’‹’—ȱœŠ¢ˬœ’—ˬȱ’œ’ǰȱ󒛒—ȱŸˬȱ ¢Šȱž›óž—ȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•žÂžȱ¡˜óŠˬ•–ˬ£ȱ‘’œœ’¢¢Šȱ¡Ž¢•’ȱ Š£Š•Í›ǰȱ³Í•™Ššȱ’óȱ‹˜¢ž—•Š›Íȱ‹˜¢ž—¢Š—Íȱ”Š›’¢Žœˬ—ȱ š˜›ž—ž›ǰȱ’óȱˬ’ȱŒŠ—•Š—Í›ǰȱ’•’‘Š‹ȱŸˬȱšŠ—Š–ŠȱŠ£Š•Í›ǯȱ Ž›’ȱˬ•–’ó”ˬ—ǰȱ¢Ž—’¢Ž–ˬ•ˬ›ȱŸˬȱ‘Š–’•ˬȱšŠÍ—•Š›ȱŠȱ ‹Ž•ˬȱ–ˬŒž—•Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽˬȱ‹’•ˬ›•ˬ›ǰȱŠ¡Íǰȱ‘ˬ¢ŠÍ—ȱ ‹žȱãŸ›•ˬ›’—ˬȱ”Š•œ’ž–ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ’óȱ –’—ŠœÍȱ—Š£’•’›ǯȱ

7Ԥ+/h.Ԥ6,= $ö$5',/0$1,6(dø1 ›ÍšȱŘśȱ¢ŠóŠȱ³ŠÍšŠȱ ’ó•ˬ›’—’—ȱˬ£ˬ•’ȱŠÂ•ÍÂÍȱ’•ˬȱã¢û—ˬȱ ‹’•ˬ—ȱ—Š’›ȱŠŠ–ȱŠ™Í•Š›ǯȱžȬ —ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱ‘Š–Íȱ ‹ˬ¢Š£ȱˬ‹ˬœœû–ˬȱœŠ‘’‹ȱ˜•–ŠÂŠȱ ŒŠ—ȱŠÍ›ǯȱ ʞ—ȱŽ‘–Š•ȱŠÂŠ›Í•–Šȱûœž•žȱȮȱ’ó•ˬ›’ȱŠÂŠ›ÍŒÍȱ ’óȱ™ŠœŠœÍȱ’•ˬȱˬ–’£•ˬ–ˬ”’›ǯȱȱˬ’ŒˬȱŠ—’ȱ˜•–ŠœŠȱ ŠǰȱŽ’‹Š›•ÍÍ›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱˬ›”’‹’—ˬȱȱ‘’›˜Ž—ȱ™Ž›˜”Ȭ œ’ȱŸˬȱ’›’ȱŠ‹›Š£’Ÿȱ‘’œœˬŒ’”•ˬ›ȱ˜•–Š¢Š—ȱŠÂŠ›ÍŒÍȱ’óȱ –ˬŒž—•Š›Íȱ’ó•ˬ›’ȱŸˬȱ’óȱˬ’—’ȱ£ˬˬ•ˬ–’›ǯȱ‹›Š£’Ÿȱ ‘’œœˬŒ’”•ˬ›ȱ‹žȱ’™ȱ–ˬŒž—•Š›Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ–’”›˜œ”˜Ȭ ™’”ȱ㕳ûˬȱŸˬȱ–’—’–Š•ȱšŠÍ•ÍšŠȱ–㟌žž›ǯ ’šŠ›Žȱ³ˬ”–ˬˬ—ȱŸˬȱ¢Šȱšˬ‘Ÿˬȱ’³–ˬ”ˬ—ȱ ˬ–ˬ•ˬȱˬ•–’óȱ’óȱˬ›™’—’ȱ¡ûœžœ’ȱȱ’óȱ–ˬŒž—•Š›Í—Í—ȱ ”ã–ˬ¢’ȱ’•ˬȱ•ˬŸȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱŠ”Ž›’Š•ȱˬ›™’ȱ’—Œˬ•’”•ˬǰȱ •Š”’—ȱŽěȱŽ”’Ÿȱóˬ”’•ˬȱ•ˬŸȱŽ–ˬ”•ˬȱ‹Ž•ˬȱ–ˬŒž—•Š›ȱ ’óȱŠó͗͗ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’—ˬȱ–Š—Žȱ˜•ž›ǰȱ’ó•ˬ›’ȱ ”Š›’¢Žœˬ—ȱš˜›ž¢ž›ǰȱ’óȱ–’—ŠœÍ—Íȱ–’—Ž›Š••ŠóÍ›Í›ȱŸˬȱ ’ó•ˬ›’—ȱšŠ›Š•–ŠœÍȱ™›˜œŽœ’—’ȱ•ˬ—’’›ǯȱ ˜–Š˜•˜š•Š›Í—ȱ¢Ž”’•ȱęȱ”›’—Œˬǰȱ’ó•ˬ›’—ȱœŠÂ•Š–ȱ ˜•–ŠœÍȱşŖƖȱ‘Š••Š›Šȱ˜—•Š›Šȱû£û—ȱšž••žšŠ—ȱ ŠœÍ•ÍÍ›ǯȱ ˬ•’—ǰȱ›Š£Í•ŠóŠšȱ”’ǰȱŠÂÍ£ȱ‹˜ó•žÂž—ž—ȱ ŸŠ¡Í—ŠȱŸˬȱû£û—ȱŠ™Š›Í•–Íóȱ’’¢Ž—ŠœÍȱœ˜–ŠȬ ˜•˜šȱŠ•ˬ’—ˬ—ȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱ’ó•ˬ›’—’£ˬȱ–û–”û—ȱšˬˬ›ȱ ¢Š¡óÍȱšž••žšȱŽ’—ȱ”’ǰȱ˜—•Š›ȱŠȱœ’£’ȱœŠÂ•Š–•ÍÂÍȱŸˬȱ ‹ˬ¢Š£•ÍÂÍȱ’•ˬȱȃ–û”ŠŠ•Š—Í›œÍ—Ȅǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

832/ù35$40$=ù<$ 9ˍ$ù/ˍ+ˍ.ù0ù

ˬ•ž–ž›ȱ”’ǰȱˬœŠœœÍ£ȱ˜•Š›Ššȱ³˜¡•žȱœŠ¢Šȱˬ›–Š—ȱ ŸŠœ’ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”•ˬȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ –ûŠ•’Œˬœ’ȱ™›˜œŽœ’ȱ™˜•’™›Šš–Š£’¢ŠȱŠ•Š—Í›ǯȱ’•ˬȱ ‘ˬ”’–’—’—ȱˬŒ›û‹ˬœ’—ˬȱ™Šœ’¢Ž—’—ȱŽ¢—’ȱŸŠ¡Šȱ‹ŽóȱŸˬȱ Š‘ŠȱŠ›Íšȱˬ›–Š—ȱ™›Ž™Š›ŠÍȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬœ’ȱ‘Š••Š›ÍȱŠ£ȱ Ž¢’•ǯȱ ¢—’ȱŸŠ¡Šȱ³˜¡•žȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—’—ȱ šˬ‹ž•ȱŽ’•–ˬœ’ȱˬœŠ•Š›Í—ȱ¢Š›Š—–ŠȱŽ‘’–Š•Í—Íȱ¡Ž¢•’ȱ Š›Í›Í›DZȱˬˬ›ȱ‹’›ȱȬ’—ȱšˬ‹ž•žȱ£Š–Š—Íȱ–ˬ—ęȱȱ›ŽŠ”œ’¢Š•Š›ȱ ŚȬśƖȱ‘Š••Š›Šȱ‹ŠóȱŸŽ›’›œˬǰȱ‹ŽóȱŸˬȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱȬ—’—ȱ šˬ‹ž•žȱ‹žȱŽ‘’–Š•ÍȱśŖƖȬˬȱ³ŠÍ›Í›ǯȱ ˬˬœœûȱ”’ǰȱ˜›ŠȱœŠ’œ’”ȱˬ›ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ǰȱ”Š™Ȭ œž••Š›ǰȱ–û¡ˬ•’ȱ‘ˬ‹•ˬ›ǰȱŠ–ŒÍ•Š›ȱŸˬȱœžȱ”’–’ȱˬ›–Š—ȱ ŸŠœ’ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱ³˜¡ȱŠœÍ•ÍÍ›ǯȱG—œŠ—•Š›ȱˬ›–Š—ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ŠȱûŸˬ—–ˬ¢ˬȱ˜ȱšˬˬ›ȱŠ•Íó–ÍóÍ›ȱ ”’ǰȱȱ˜—•Š›Íȱȱˬ›”’‹’ȱ’•ˬȱ–Š›Šš•Š—–ŠŠ—ȱšˬ‹ž•ȱŽ’›ǯȱȱ t›ˬ¢’–’£ȱœŠ—ŒÍœŠȱȮȱˬ›–Š—ȱ’³’›’”ǰȱœ˜—›Šȱ‹Šó͖ͣȱ ŠÂ›Í¢Í›ȱȮȱŠ‘Šȱ‹’›ȱ™›Ž™Š›Šȱ’óˬȱûóû›ȱŸˬȱœǯȱžǰȱ¡ûœžœˬ—ǰȱ ŠÂ›Í”ˬœ’Œ’•ˬ›ˬȱŠ’’›ǯȱ›͔ˬœ’Œ’ȱˬœ’›’ȱ–ûœ‹ˬȱœŠ—Š—ȱ ™Šœ’¢Ž—ȱ‘ˬ–’—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’ȱˬˬ•ˬ›•ˬȱ’œ’ŠˬȱŽˬ›ˬ”ȱ ûóû—–û›ȱ”’ǰȱ˜—•Š›Í—ȱ³˜¡žȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ˜™•Š—–Ššȱ ¡ûœžœ’¢¢ˬ’—ˬȱ–Š•’”’›ǯȱȱ G—œŠ—ȱ˜›šŠ—’£–’—’—ȱšž›ž•žóȱ™›’—œ’™’ȱ˜›Š¢Šȱ Š¡’•ȱ˜•Š—ȱ¢Šȱ–ˬ—óˬ•’ȱ–Šˬ•ˬ›ˬ—ȱŠ£Šȱ˜•–ŠÂŠȱ ¢ã—ˬ•–’󍒛ǯȱžȱ™›˜œŽœˬȱŒŠŸŠ‹Ž‘ȱ˜•Š—ȱˬœŠœȱ˜›šŠ—ȱ šŠ›ŠŒ’¢ˬ›’›ǯȱ—ž—ȱˬ›”’‹’—ˬȱˬ›–Š—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—Íȱ ˜›šŠ—’£–’ȱœˬ›‹ˬœȱóˬ”’•ˬȱˬ›”ȱŽ–ˬ”ȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—ˬȱ –Š•’”ȱ˜•Š—ȱ–Šˬ•ˬ›ˬȱšˬˬ›ȱ™Š›³Š•Š¢Š—ȱ‹’›ȱœÍ›Šȱ Ž›–Ž—•ˬ›ȱ–㟌žž›ǯȱŠ›ŠŒ’¢ˬ›ˬȱ‹’›ȱˬˬ¢ˬȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ ˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬœ’ȱŠ¡’•ȱ˜•ž›œŠǰȱŽ›–Ž—ȱ’œˬȱˬ”’›œˬǰȱ˜—Šȱ Š‘Šȱž¢Âž—ȱ˜•Š—ȱˬ›–Š—Íȱ™Š›³Š•Š¢ŠŒŠšǯȱˬ’Œˬˬǰȱ‹’›ȱ ™›Ž™Š›ŠȱŽ£ȱ¡Š›’Œȱ˜•ž—ŠŒŠšǰȱ’ˬ›•ˬ›’ȱ’œˬȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ •ˬ—’¢ˬŒˬ”ǯȱˬ›–Š—•Š›Í—ȱž¢Âž—œž£•žšžȱ–Ž¡Š—’£–’ȱ ˜—•Š›Í—ȱˬœ’›’—’—ȱûŒ•ˬ—–ˬœ’ȱŸˬȱ¢Šȱ£ˬ’Ěȱˬ–ˬœ’—ˬ—ȱ ’‹Š›ˬ’›ǯȱˬ—ęȱȱˬœ’›’—ȱŠ›–ŠœÍǰȱˬ‘›’ȱŽ’•–ˬœ’ǰȱ

&$16$ö/,ö,

ˬ›–Š—•Š›Í—ȱšŠ›ó͕͚•Íȱˬœ’›’—’—ȱ£ˬ’Ěȱˬ–ˬœ’ȱŸˬȱ¢Šȱ’–ˬœ’ȱ ž¢Âž—œž£•žšȱŽ–ˬ”’›ǯȱȱžȱ£Š–Š—ȱŠ›£ž˜•ž—ȱ–Š£ȱȱ ˬœŠ•Š›ȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ȱ”’ǰȱ—ˬ’Œˬˬǰȱˬ›–Š—•Š›Í—ȱ–ûœ‹ˬȱ ˬœ’›’ȱ‹˜Âž•ž›ǰȱ‹ˬ£ˬ—ȱ’œˬǰȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ–ˬ—ęȱȱˬœ’›ȱ ãœˬ›ˬ—ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•ˬ›•ˬȱˬŸˬ£ȱ˜•ž—ž›ǯȱȱ¢Âž—œž£•žšȱ –û•ˬšȱŸˬȱ—’œ‹’ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ¢—’ȱ£Š–Š—Šȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ ˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬœ’ȱŠ¡’•ȱŽ’•’”ˬȱ–û•ˬšȱž¢Âž—œž£•žšȱ —ˬ’Œˬœ’—ˬȱ¡ˬœˬ—’—ȱ‘ˬ¢ŠÍ—ŠȱŒ’’ȱˬ‘•û”ˬȱã›ˬˬ—ȱ ™›˜œŽœ•ˬ›ȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱȱˬ›–Š—•Š›Í—ȱˬ›”’‹ȱ‘’œœˬœ’ȱ˜•Š—ȱ –Šˬ•ˬ›’—ȱšŠ›ó͕͚•Íȱ–ˬ—ęȱȱˬ•Ššˬœ’—ˬ—ȱšŠ³–Ššȱ û³û—ȱ˜—•Š›ÍȱŽ¢—’ȱš›ž™ȱŸˬȱ¢Šȱœ’—’ˬȱŠ’ȱ˜•Š—ǰȱ•Š”’—ȱ Š‘Šȱˬ‘•û”ˬœ’£ȱˬ›–Š—•Š›•ŠȱˬŸˬ£ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ˬ›–Š—ȱž¢Âž—œž£•žÂž—ž—ȱ¢Š›Š—–ŠȱŽ‘’–Š•Íǰȱ ‘ˬ–³’—’—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱ‹ã¢û”ȱ˜£ŠŠȱ’œ’Šˬȱ Ž’•–ˬœ’ȱŸˬȱ¢Šȱ–û¡ˬ•’ȱ‘ˬ”’–•ˬ›’—ȱˬ¢’—ȱŽ’¢’ȱ ›ŽœŽ™•ˬ›’—ȱ›Š£Í•ŠóÍ›Í•–ŠÍÂÍȱ‘Š••Š›ŠȱŠȱŠ›Í›ǯȱ”žȬ •’œȱ‹’›ȱˬ›–Š—ǰȱŽ›Š™ŽŸȱȮȱ’ˬ›’—’ǰȱ—ŽŸ›˜™Š˜•˜šȱ ’œˬȱȮȱŠ‘Šȱ‹’›’—’ȱˬ¢’—ȱŽ–’󍒛œˬǰȱ‘Š£Í›”Íȱ–ˬ›‘ˬ•ˬˬȱ ¡ˬœˬȱû³û—ȱŠ‘Šȱ£ˬ›ž›’ȱ˜•Š—ȱˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—’ȱ ˬ‘•’•ȱŽˬ›ˬ”ȱ–ûŠ•’Œˬ—’ȱ”˜››Ž”œ’¢ŠȱŽ–ˬ”ȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ Š’•ˬȱ‘ˬ”’–’—ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱ[£ûȬã£û—ˬȱ ˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬœ’ȱˬ¢’—ȱŽ–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱȱž—žȱ¢Š•—Í£ȱ ‘ˬ”’–ȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—ˬȱŠ’ȱ˜•Š—ȱŸˬȱ‹žȱ Ÿˬȱ¢Šȱ’ˬ›ȱˬ›–Š—Í—ȱ‹ŠóšŠ•Š›Íȱ’•ˬȱž¢Âž—•Šó–ŠœÍȱŸˬȱ¢Šȱ ž¢Âž—œž£•žÂžȱ‘ŠššÍ—Šȱȱ–ˬ•ž–Šȱãœˬ›’•ˬ—ȱȱˬ•’–Šȱ Ÿˬ›ˬšˬ•ˬ›’—’ȱ’ššˬ•ˬȱ㢛ˬ—–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯ Mustafa Salihov Ȭ—ž—ȱ’•ˬȱˬ‹Š‹ˬ’ȱ ”ŠŽ›ŠœÍ—Í—ȱ–û’›’ ŠŽ›Š—Í—ȱŠœœ’œŽ—•ˬ›’ ǯGǯʞ•’Ȭ£Šˬȱ K.M.Salihova


9

&$16$รถ/,รถ,


&$16$ö/,ö,'X]OX[ˎVWˎOLN ȃ ȱˬœ›’—ȱ£ŠˬŠ—•Š›ȱˬ‹ˬšˬœ’—’—ȱ¡ˬœˬ•’¢’Ȅȱ Š•Š—Í›Í•Š—ȱ™˜Šš›Šȱ‹žȱû—ȱ¢Ž—’ˬ—ȱȃ‹Šóȱ šŠ•Í›–ÍóÍ›Ȅǯȱˬ‹ˬ‹ȱ—ˬ’›ǵȱŠ’œ’”Š¢Šȱã›ˬǰȱœ˜—ȱ ˜—ȱ’•ȱˬ›£’—ˬȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱš’Šȱˬ›£’ȱ¡Ž¢•’ȱˬ¢’ó–’󍒛DZȱ ’—’ȱ’—œŠ—•Š›ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱˬǰȱ”˜•‹ŠœŠǰȱ™Š¡•Š•Í•Š›ǰȱ󘔘•Šȱ ¢Ž¢’›ǯȱˬ‘Ÿˬǰȱ³Š¡Í›ȱŸˬȱ™’ŸˬȱŽ—’óȱ¢Š¢Í•–Íóȱ’³”’•ˬ›ˬȱ ³ŽŸ›’•–’󍒛ǯȱ£ž—ȱœŠ¡•Š–Šȱ–ûˬ•’ȱ–Š›’—Š•Íȱˬ›ˬŸˬ£ȱ Ÿˬȱ”˜—œŽ›Ÿ•ˬ›’—ȱ‹˜••žÂžȱŠȱœŠÂ•Š–•ÍŠȱˬœ’›œ’£ȱȱ㝖û›ǯȱ žȱ–ˬ‘œž••Š›Í—ȱ‘Š–ÍœÍȱ¡ûœžœ’ȱ‹’›•ˬó–ˬ•ˬ›ȱȮȱ™ž›’—•ˬ›ȱ ’•ˬȱ£ˬ—’—’›ǯȱ—•Š›ȱ˜›šŠ—’£–ˬȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•ˬ—ȱœ’’”ȱ ž›óžœž—ž—ȱ–ˬ—‹ˬ¢’’›ǯȱ¢—Šš•Š›Šȱ³ã”ˬ›ˬ”ȱ˜™•ŠȬ —Š—ȱœ’’”ȱž›óžœžȱ¡˜óŠˬ•–ˬ£ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›ȱã›ˬ’›ǯȱ ž›ȱ”’ǰȱ™˜Šš›Šȱ£Š–Š—Íȱ™ˬ‘›’£ˬȱ’ššˬȱ¢Ž’›–ˬ”ȱœ˜—ȱ

&$16$ö/,ö,

ˬ›ˬŒˬȱŸŠŒ’‹’›ǯȱ’Šȱˬ›”’‹’—’ȱˬ¢’ó–ˬˬ—ȱ–ûŠ•’Œˬ—’—ȱ Š™Š›Í•–ŠœÍȱ–ˬ—ŠœÍ£Í›ǯȱ›šŠ—’£–ˬ—ȱ™ž›’—ȱŸˬȱœ’’”ȱ ž›óžœžȱŠ›Íš•Š›Í—Íȱ¡Š›’ŒȱŽ–ˬ”ȱû³û—ȱ³˜¡•žȱ–Š¢Žȱ’³–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱˬ‹ž•ȱȱŽ’•ˬ—ȱ–Š¢Ž—’—ȱû–ž–’ȱ–’šŠ›’ȱœžȬ ”ŠŠȱ’”’Ȭû³ȱ•’›ˬ—ȱŠ£ȱ˜•–Š–Š•ÍÍ›ǯȱ ’ȱ’³–ˬ•’ȱœžȱ’•ˬȱˬȱ”’Š¢ˬ•ˬ—–ˬ”ȱ˜•Š›ǰȱŠ––ŠȱŠ£ȱ –’—Ž›Š••ŠóÍ›Í•–Íóȱšˬ•ˬŸ’ȱ–’—Ž›Š•ȱœž•Š›Š—ȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”ȱŠ‘Šȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱ˜–Šȱó’›ˬœ’—ˬ—ȱ‹ŠóšŠǰȱšŠ›™Í£ǰȱ ¡’¢Š›ȱŸˬȱ’ˬ›ȱˬ›ˬŸˬ£ȱó’›ˬ•ˬ›’ȱˬȱ•Š£Í–œÍ£ȱ‹’›•ˬó–ˬ•ˬ›’ȱ ¡Š›’ŒȱŽ’›ǯȱû—ȱ¢Šó͕ȱŸˬȱ¢ŠȱšŠ›Šȱ³Š¢ǰȱ’‹ž›—žǰȱ–ˬ›œ’—ȱ ¢Š›™ŠÂÍȱȱˬ–•ˬ–ˬ•ˬ›’ǰȱœ’›žœȱ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›’ǰȱ¢Šó͕ȱŠ•–Šȱ ó’›ˬœ’ǰȱ”ŸŠœȱŸˬȱȱ”’œŽ••ˬ›’ȱ›Š‘Šȱ’³–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱˬ‘Ÿˬǰȱ”Š”Š˜ǰȱ û—ȱ³Š¢ȱŸˬȱŠ•”˜š˜••žȱ’³”’•ˬ›ȱšˬ’ȱšŠŠÂŠ—Í›ǯȱȱ˜Šš›Šȱ


11 £Š–Š—Íȱû—ȱ™’ŸˬǰȱšÍ›–Í£Íȱ³Š¡Í›ȱŸˬȱ”˜—¢Š”ȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱ ¡ûœžœ’ȱ’•ˬȱŠÂ͛•ŠóÍ›Í›ǯȱ ˜Šš›Šȱ£Š–Š—Íȱ–ûŠ•’ŒˬŸ’ȱˬœ’›•’ȱš’Šȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Í—ȱ œŽ³’–’ȱŸˬȱŠ–ȱˬ¢ˬ›•’ȱ›Šœ’˜—ž—ȱˬ›’‹ȱŽ’•–ˬœ’ȱ˜ȱšˬˬ›ȱ ˬȱ³ˬ’—ȱŽ¢’•ǯȱG•”ȱ—㟋ˬˬǰȱš’ŠȱŠœÍ£ȱŸˬȱšŽ¢›’Ȭ Š’ȱˬ•œˬȱˬǰȱš’Š•Š—–Šȱ–ˬ‘ž’¢¢ˬ’—’—ȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›’ȱ ‹ž—Šȱã£–ˬ¢ˬȱˬ¢ˬ›ǯȱˬ›ˬŸˬ£•ˬ›ˬ—ȱ”Š›˜ǰȱ¢Ž›”ã”ûǰȱ ³žÂž—ž›ǰȱŠÂȱ”ˬ•ˬ–ǰȱœ˜ÂŠ—ǰȱœŠ›Í–œŠšǰȱóû¢ûȱ¢Ž–ˬ”ȱ –ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱžȱˬ›ˬŸˬ£•ˬ›ˬ—ȱ–û¡ˬ•’ȱšŠ›—’›ȱŸˬȱž›žȱ ¢Ž–ˬ”•ˬ›’—ȱˬ›”’‹’ȱ’•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱ³’¢ȱóˬ”’•ˬȱˬȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”ȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱŠ•Š•Š›Šȱ£Ž¢ž—ȱŸˬȱ¢Šȱ‹ŠóšŠȱ‹’”’ȱ¢ŠÂÍȱ ˬ•ŠŸˬȱŽ–ˬ”ȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱ˜›Š—Íǰȱ¡’¢Š›ǰȱšŠ›™Í£ǰȱ•’–˜—ȱŠȱ –ûŠ•’ŒˬŸ’ȱˬœ’›ˬȱ–Š•’”’›ǯȱ˜–ŠŠȱ’œˬȱ–Ž¢•ȱãœˬ›–ˬ¢ˬȱ ˬ¢–ˬ£ǯȱ˜Šš›Š•Íȱ¡ˬœˬ•ˬ›ˬȱã‹ˬ•ˬ”ǰȱ‹ŠÍ–ŒŠ—ǰȱû•ȱ ”ˬ•ˬ–’ȱŸˬȱ™Š¡•Š•Íȱ‹’”’•ˬ›ȱȮȱ—˜¡žǰȱ•˜‹¢Šǰȱ–ˬ›Œ’ǰȱœ˜¢ŠȬ Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱšˬ’ȱšŠŠÂŠ—Í›ǯȱ û—ˬ‹Š¡Š—ȱž–žȱ Ÿˬȱš˜£ȬÍ—ÍÂÍȱŠȱ–ˬ‘žȱ–’šŠ›Šȱ¢Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ ž›™ǰȱž›óˬ—ǰȱœŠ•ŠÍ—ȱˬ›”’‹’ȱˬȱ™ž›’—ȱ‹’›•ˬó–ˬ•ˬ›’ȱ’•ˬȱ £ˬ—’—’›ǯȱŽ¢ŸˬȱŸˬȱ’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›ˬ—ȱ™ž›’—•ˬ›•ˬȱ£ˬ—’—ȱ ˜•Š—•Š›ȱ–˜›žšȱŸˬȱˬ—Œ’›’›ǯ û¢ûǰȱšŠ›Š‹ŠóŠšȱŸˬȱ¢ž•Šȱ¢Š›–Š•Š›Íȱ’œˬȱ™˜Ȭ Šš›Šȱ£Š–Š—Íȱ³˜¡ȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱȱ,ã›ˬ”ȱŸˬȱ–Š”Š›˜—ȱ –ˬ–ž•Š•Š›Í—Íȱ’œˬȱ–ˬ‘ž’¢¢ˬœ’£ȱ¢Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ǯ ʞȱŸˬȱ‹Š•Íšȱ¢Š•—Í£ȱœžŠȱ‹’ó’›’•–’óȱ‘Š•Šȱ’œ’ŠˬȱŽ’•ˬȱ ‹’•ˬ›ǯȱ˜¢žšǰȱ‘’—ȱ˜¢žÂžǰȱ˜ŸóŠ—Í—ȱŠÂȱˬ’—’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ ™ž›’—•ˬ›’—ȱ–’šŠ›ÍȱŠ‘ŠȱŠ£Í›ǯȱ˜‹ŠŠȱ‹’ó’›’•–’óȱˬȱ ‘Š£Í›•Š–Ššȱ’œˬ’”ˬǰȱ˜—žȱˬŸŸˬ•ŒˬȱšŠ¢—ŠÍ—ǰȱ”ˬęȱ—’ȱ ¢ÍÂ͗ǰȱœž¢ž—žȱœû£û—ǰȱœ˜—›Šȱ’œˬȱ˜•šŠŠȱ‹’ó’›’—ǯȱʞˬ—ȱ ‘ˬĞȱˬˬȱ’”’ȱˬˬˬ—ȱ³˜¡ȱ˜•–Š–Ššȱóˬ›’•ˬȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ –ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ ʞǰȱ˜¢žšǰȱ‹Š•Íšǰȱã‹ˬ•ˬ”ȱ‹ž•¢˜—•Š›Íǰȱ‹ŠóȬŠ¢Ššǰȱ‘’œˬȱ ŸŽ›’•–’óȱ–ˬ‘œž••Š›Íȱž—ž–Š•Íȱ˜•ŠŒŠšœÍ—Í£ǯȱ˜Šš›Šȱ £Š–Š—ÍȱšÍ£Š›Í•–ÍóȱŸˬȱž£•žȱ‹Š•Íšǰȱ’³Š•ŠȱȮȱû›ˬ”ǰȱ‹ã¢›ˬ”ȱ ŸˬȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱˬȱ£ˬ›ˬ›•’ȱ–ˬ‘œž••Š›Šȱœ’¢Š‘͗͜ŠȱŠ’’›ǯ ʞȱŸˬȱ‹Š•Íšȱ–ˬ‘œž••Š›Í—ŠȱŒ’’ȱ–ˬ‘ž’¢¢ˬ’—ȱˬ‹’šȱ Ž’•–ˬœ’—ˬȱ‹Š¡–Š¢Š›Ššǰȱ˜›šŠ—’£–ȱ£ˬ›ž›’ȱ£û•Š•ȱˬ•ˬ‹ŠÍ—Íȱ ’ˬ›ȱ‘Ž¢ŸŠ—ȱ–ˬ—óˬ•’ȱˬ›£Šš•Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”•ˬȱ ãˬ¢’›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱ‹ûû—ȱœûȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Íȱ¢Ž–ˬ”ȱ˜•Š›DZȱ ”ˬœ–’”ǰȱ¡Š–ŠǰȱšŠÍšǰȱž£œž£ȱ™Ž—’›ǰȱǻû—ˬȱ‹’›ȱˬˬǼȱ ¢ž–ž›Šȱ¢Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ǯ ›Íšȱ‹ˬˬ—ȱ³ˬ”’œ’ȱŸŠ›œŠǰȱȈ‹˜óȱû—•ˬ›ȈȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱ¡Ž¢•’ȱ ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ǯȱ ˬĞȱˬˬȱ’”’ȱˬˬȱ‹˜óȱû—ȱˬ󔒕ȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱ—•Š›Š—ȱ‹’›’ȱ”ˬœ–’”ȬšŠÍšȱû—ûȱ˜•–Š•ÍÍ›DZȱ œž”Šȱˬ›£’—ˬȱśŖŖȬŝŖŖȱ–•ȱ¢ŠÂœÍ£ȱšŠÍšȱ’³–ˬ”ȱŸˬȱ¢ŠÂ•Í•ÍÂÍȱ şȬŠ’£•’”ˬ—ȱŠ›Íšȱ˜•–Š¢Š—ȱ”ˬœ–’”ȱ¢Ž–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱȱȱ G”’—Œ’ȱû—ȱȮȱ–Ž¢ŸˬȬˬ›ˬŸˬ£ȱû—ûû›DZȱû—ȱˬ›£’—ˬȱ ’œˬ—’•ˬ—ȱóˬ”’•ˬǰȱ•Š”’—ȱ¢ŠÂœÍ£ȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱŗǰśȱ”šȱ–Ž¢Ÿˬȱ Ÿˬȱˬ›ˬŸˬ£ȱ¢Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ˜Šš›Šȱ£Š–Š—ÍȱŠŒȱšŠ•–Ššȱšˬ’¢¢ˬ—ȱ˜•–Š£ǯȱ’›ȱ—Ž³ˬȱ •ˬ££ˬ•’ȱŸˬȱŠ¢Š•Íȱ—Š‘Š›ȱ›ŽœŽ™’ȱˬ”•’ȱŽ’›’”ǯȱ—•Š›Í—ȱ ˬ›”’‹’ȱ˜¢—Šš•Š›ȱû³û—ȱˬ‘•û”ˬœ’£’›ǯȱ

³4,50,=,´'2ö5$0$& Ŝȱ—ˬˬ›•’”ȱ’—š›Ž’¢Ž—•ˬ›DZȱ ŗȱ•ȱšŠÍšǰȱŖǰŞȱ•ȱšŠ¢—ŠÍ•–Íóȱœ˜¢žšȱœžǰȱŗśŖȱšȱ¡Š–ŠǰȱřŖŖȱ šȱˬ›ȱ¡’¢Š›ǰȱȱŘŖŖȱšȱšŠ¢—ŠÍ•–Íóȱ³žÂž—ž›ǰȱŚȱšŠ¢—ŠÍ•–Íóȱ ¢ž–ž›Šǰȱŗȱ³Š¢ȱšŠóÍÂÍȱóˬ”ˬ›ǰȱã¢ȱœ˜ÂŠ—ǰȱóû¢ûȱŸˬȱž£ȱ £ãŸšˬȱã›ˬǯȱ

Š£Í›•Š—–ŠȱšŠ¢ŠœÍDZȱ Ȭȱ‹ˬ›”ȱ‹’ó’›’•–’óȱ¢ž–ž›Š—Íȱ¡Í›Šȱ˜Â›Š–Ššǯȱ ’ó’›’•–’óȱ³žÂž—ž›žȱˬ–’£•ˬ–ˬ”ǰȱ¡Í›Šȱȱ³ž‹žš•Š›Šȱ ˜Â›Š–Ššǯȱ’¢Š›Íȱ”ž‹ȱóˬ”•’—ˬǰȱã¢ȱœ˜ÂŠ—ȱŸˬȱóû¢ûûȱ ’œˬȱ¡Í›Šȱ˜Â›Š–ŠšDzȱ Ȭȱ¢ž–ž›Šǰȱ¡’¢Š›ǰȱ³žÂž—ž›ȱŸˬȱã¢ˬ›’—’ȱšŠ›ÍóÍ›–Ššǯȱ t£ˬ›’—ˬȱšŠÍšȱŸˬȱšŠ¢—ŠÍ•–Íóȱœ˜¢žšȱœžǰȱ¡Š–Šǰȱóˬ”ˬ›ȱŸˬȱ ž£ȱȱˬ•ŠŸˬȱŽˬ›ˬ”ȱ¢Ž—’ˬ—ȱ¢Š¡ó͌ŠȱšŠ›ÍóÍ›–ŠšDz ȬȱšŠ¢—ŠÍ•–Íóȱ”Š›˜ȱ’•ˬȱœû›ˬ¢ˬȱŸŽ›–ˬ”ǯȱȱ

Ԥ5*ø13(1'ø5/ød(;%87(5%52'/$5, Śȱ—ˬˬ›•’”ȱ’—š›Ž’¢Ž—•ˬ›DZȱ Şȱ’•’–ȱŠÂȱ˜œȱ³ã›ˬ¢’ǰȱŘŖŖšȱˬ›’—ȱ™Ž—’›ǰȱśŖšȱ”ˬ›ˬȱ ¢ŠÂÍǰȱƙȱœˬ”Š—ȱœûǰȱŗȱ¡ǯȱšŠóÍÂÍȱž—ǰȱŗȱˬˬȱ˜›Šȱȱ㕳û•ûȱ‹Šóȱ œ˜ÂŠ—ǰȱž£ǰȱã¢û•–ûóȱšŠ›Šȱȱ’œ’˜ȱŸˬȱóû¢ûȱ£ãŸšˬȱã›ˬǯȱ

Š£Í›•Š—–ŠȱšŠ¢ŠœÍDZȱ Ȭȱœû•ûȱœ˜žœȱ‘Š£Í›•Š–ŠšDZȱŗȱ¡ǯȱšŠóÍÂÍȱ”ˬ›ˬȱ¢ŠÂÍȱ’•ˬȱž—žȱ Š£ŒŠȱšÍ£Š›–Ššǰȱ’•Íšȱœûˬȱ‘ˬ••ȱŽ–ˬ”ǰȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱˬš’šˬȱ šŠ¢—Š–ŠšDz Ȭȱˬ›’—ȱ™Ž—’›’ȱœû›”ˬŒˬ—ȱ”Ž³’›–ˬ”ǰȱ¢ž–óŠ•–Íóȱȱ ”ˬ›ˬȱ¢ŠÂÍȱŸˬȱœ˜¢ž–žóȱœû•ûȱœ˜žœȱ’•ˬȱšŠ›ÍóÍ›–Ššǯȱ͛Šȱ ˜Â›Š—–Íóȱ‹Šóȱœ˜ÂŠ—ǰȱóû¢ûǰȱ’œ’˜ǰȱž£ȱˬ•ŠŸˬȱŽˬ›ˬ”ȱ ¢Š¡ó͌ŠȱšŠ›ÍóÍ›–ŠšDz Ȭȱ‘Š£Í›ȱ”û•ˬ—’ȱ³ã›ˬ”ȱ’•’–•ˬ›’—’—ȱû£ˬ›’—ˬȱ¢Š¡–Ššǯȱ

$/0$9Ԥ4$5$*$9$/, ø/Ԥ3(1'ø56$/$7, Śȱ—ˬˬ›•’”ȱ’—š›Ž’¢Ž—•ˬ›DZȱ ƙȱœˬ”Š—ȱž£ž—ȱȱû¢ûǰȱŗŖŖȱšȱ‹ˬ›”ȱ—㟕ûȱž£œž£ȱ™Ž—Ȭ ’›ǰȱŗȱŠ•–Šǰȱŗȱ‹Šóȱœ˜ÂŠ—ǰȱŚȱˬˬȱ³ˬ›ˬ”œ’£ȱšŠ›ŠȱŠŸŠ•Íǰȱ ŗŖŖȱšȱ–Š¢˜—Ž£ǰȱž£ȱ£ãŸšˬȱã›ˬǯȱ

Š£Í›•Š—–ŠȱšŠ¢ŠœÍDZȱ Ȭȱû¢û—ûȱšŠ¢—Š›ȱž£•žȱœžŠȱ‹’󒛍’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ œû£–ˬ”ȱŸˬȱœ˜¢ž–ŠšDzȱȱ ȬȱšŠ›ŠȱŠŸŠ•Í—Íȱ¢Š›Í–ȱœŠŠȱ’•ÍšȱšŠ¢—ŠÍ•–ÍóȱœžŠȱ œŠ¡•ŠÍšŠ—ȱœ˜—›Šȱû£ˬ›’—ˬȱŠÂȱœžȱˬ•ŠŸˬȱŽ–ˬ”ȱŸˬȱ œ˜¢ž¢Š—Š—ȱœ˜—›Šȱ¡Í›Šȱ™Š›³Š•Š›Šȱ˜Â›Š–ŠšǯȱŽ—’›’ȱ ’›’ȱã£•ûȱœû›”ˬŒˬ—ȱ”Ž³’›–ˬ”ǯȱŠ‹ÍÂÍȱŸˬȱ˜¡ž–•Š›Í—Íȱ ˬ–’£•ˬ’”ˬ—ȱœ˜—›ŠȱŠ•–Š—Íȱ¡Í›Šȱ˜Â›Š–Ššǯȱ˜ÂŠ—Íȱ —Š›Í—ȱ˜Â›Š–ŠšDz Ȭȱû¢ûǰȱȱ˜Ÿž•–žóȱ™Ž—’›ǰȱŠ•–Šǰȱœ˜ÂŠ—ȱŸˬȱšŠ›Šȱ ŠŸŠ•Í—Íȱ‹’›•ˬ󍒛–ˬ”ǰȱž£ȱŸˬȱ–Š¢˜—Ž£ȱˬ•ŠŸˬȱŽˬ›ˬ”ȱ ¢Š¡ó͌ŠȱšŠ›ÍóÍ›–Ššǯȱ

)$.7/$59ԤùԤ5+/Ԥ5« ʞŸŸˬ••ˬ›ȱ˜•žÂžȱ”’–’ǰȱ’—’ȱˬȱ™˜Šš›Šȱ’•ˬǰȱˬœŠœˬ—ǰȱ řŖȱ¢Šóȱ‘ˬ’—’ȱ”Ž³–’óȱ”’ó’•ˬ›ȱ¡ˬœˬ•ˬ—’›ǯȱˬ•ž–ȱ ˜•–žóž›ȱ”’ǰȱ™˜Šš›Š¢Šȱ–Ž¢••’ȱ’—œŠ—•Š›ȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ ¢û”œˬ”ȱœ˜œ’Š•ȱ–㟚Žȱžž›ǰȱ˜—•Š›Í—ȱ™Žóˬœ’ȱ’œˬȱ‹ã¢û”ȱ ’—Ž••Ž”žŠ•ȱ¢û”ȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›Í›ǯȱŠÍ—•Š›ǰȱŠˬˬ—ǰȱ ™Ž—œ’¢Šȱ¢ŠóÍȱãŸ›û—ˬ—ȱœ˜—›Šȱ™˜Šš›Š¢Šȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•Í›ǯȱ Š”’—ȱûóû—û”Œˬȱã›û—û›ȱ”’ǰȱ™˜Šš›Š•Íȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›’—ȱ Š›Š—ȱœŠ¢Íȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱšŠÍ—ȱˬ–ˬ•’’›ǯȱ¡Íȱ¢Š¡Í—•Š›Í–Í£Íȱ œŽŸˬ›ˬ”ˬ—ȱ˜—•Š›ÍȱŠ‘ȱšÍ£Š›Í•–ÍóȱˬǰȱŠ‘ȱã‹ˬ•ˬ”ǰȱŠ‘ȱ Šȱ¢ŠÂ•Íȱ‹˜£‹Šóȱ’•ˬȱȃˬ£’£•ˬ¢ˬ—Ȅȱ–ˬ‘£ȱšŠÍ—•Š›Í›ǯȱ žȱŒû›ȱš’Šȱ–Ž—¢žœž—žȱˬ¢’ó–ˬ”•ˬȱ¢Š¡Í—•Š›Í—ͣ͗ȱ œŠÂ•Š–•ÍÂ͗Íȱš˜›ž–žóȱ˜•Š›œÍ—Í£ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

12

2012-FLù/ù11ˍ7ù&ˍ/ˍ5ù1ˍ*g5ˍ0(',&$/3$5.7h5.ù<ˍ1ù1 ˍ1%g<h.$9523$1,1ù6ˍcü6$÷/,4458386(dù/ù%

ȈŽ’ŒŠ•ȱŠ›”Ȉȱˬœˬ¡Š—Š•Š›ȱkˬ‹ˬ”ˬœ’—’—’—ȱ›ˬœ–’ȱ ˬ›ˬŠóÍȱ’••Ž——’ž–ȱ˜ž›’œ–ȱǭȱ˜—›ŽœœȱȈ—’—ȱ ˬœˬ¢’ȱ’•ˬȱŠ”͍ŠȱŗŖŖȱˬ—ȱ³˜¡ȱ‘ˬ”’–’—ȱ’󝒛Š”Íȱ’•ˬȱ‹Šóȱ žŠ—ȱˬ‹’›’ȱ󒛔ˬ’—ȱ’›Ž”˜›žǰȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—ŠȱŠÂ•Íšȱ ž›’£–’—ˬȱˬœˬ”ȱœœ˜œ’Šœ’¢ŠœÍ—Í—ȱˬ›’ Ruslan QuliyevȱŠ³Š›Ššȱ㕔ˬ–’£ˬȱ–ûŠ•’Œˬȱž›’£–’—’—ȱ‹ã¢û”ȱ ™Ž›œ™Ž”’Ÿ•ˬ›’ȱ˜•žÂž—žȱ‹’•’›’ǯȱ—ž—ȱœã£•ˬ›’—ˬȱã›ˬǰȱ û—¢Šȱž›’£–’—ˬȱã£û—ˬ–ˬ¡œžœȱ¢Ž›’ȱ˜•Š—ȱû›”’¢ˬȱ‹žȱ œŠ‘ˬˬȱˬȱ‹ã¢û”ȱžÂž›•Š›ȱˬ•ˬȱŽ’‹DZȱȈû—¢ŠŠȱ–ûŠ•’Œˬȱ ž›’£–’—’—ȱ¢û”œˬ”ȱ’—”’óŠȱŽ’¢’ȱ㕔ˬ•ˬ›ˬ—ȱ‹’›’ȱˬȱ û›”’¢ˬ’›ǯȱ ˬ›ȱ’•ȱ–’—•ˬ›•ˬȱž›’œȱ‹žȱ㕔ˬ¢ˬȱ–ûŠ•’Œˬȱ –ˬšœˬ’•ˬȱœˬˬ›ȱŽ’›ǯȱžȱ㕔ˬ—’—ȱ–ûŠ•’Œˬȱž›’£–’—ˬȱ ˬ•ˬȱŽ’¢’ȱˬ—ȱ‹ã¢û”ȱûœû—•û”ȱ’œˬȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•’ȱ ¡’–ˬȱŸˬȱœˬ›ˬ•’ȱš’¢–ˬ’›ǯȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—Í—ȱž›’£–ȱ ˬ–œ’•³’•ˬ›’ȱ‘ˬ›ȱ£Š–Š—ȱšŠ›Šóȱ㕔ˬˬ”’ȱ‘ˬ–”Š›•Š›Í—Í—ȱ ˬŒ›û‹ˬœ’—ˬ—ȱ¢Š›Š›•Š—Í›•Š›Ȅǯ ’••’ȱˬŒ•’œ’—ȱŽ™žŠÍȱG•‘Š–ȱˬ––ˬ˜ŸȱšŽ¢ȱ Ž’ȱ”’ǰȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—ȱ–ûœˬš’••’”ȱˬ•ˬȱŽ’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ ‹ûû—ȱœŠ‘ˬ•ˬ›ˬȱ˜•žÂžȱ”’–’ǰȱž›’£–ȱœŠ‘ˬœ’—ˬȱˬȱ –û‘û–ȱ’—”’󊏊ȱ—Š’•ȱ˜•ž‹DZȱȈžȱ’—”’󊏍ŠȱšŠ›Šóȱ û›”’¢ˬ—’—ȱˬȱ™Š¢ÍȱŸŠ›ǯȱžȱ㕔ˬ—’—ȱž›’£–ȱœŠ‘ˬœ’—ˬȱ ˬ•ˬȱŽ’¢’ȱžÂž›•Š›ȱ‹’£’ȱ³˜¡ȱœŽŸ’—’›’›ǯȱžȱû—ȱ —ˬ’—”’ȱû›”’¢ˬˬǰȱŽ•ˬŒˬȱˬȱŸ›˜™Šȱ㕔ˬ•ˬ›’—ˬȱŸˬȱ û—¢ŠŠȱŠ—Í—Š—ȱȈŽ’ŒŠ•ȱŠ›”Ȉȱ¡ˬœˬ¡Š—Š•Š›ȱš›žȬ ™ž—ž—ȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—Šȱ—û–Š¢ˬ—ˬ•’¢’—’—ȱ¢Š›ŠÍ•–ŠœÍȱ ˬ•Š–ˬŠ›ȱ‘Š’œˬ’›Ȅǯ û›”’¢ˬ—’—ȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—Š”Íȱœˬęȱ›•’¢’—’—ȱ –ˬˬ—’¢¢ˬȱŸˬȱŠ—͖͝ȱ–û󊟒›’ȱŽ¢’ȱʞ‘–ˬȱ ›œ•Š—Í—ȱœã£•ˬ›’—ˬȱã›ˬǰȱœŠÂ•Íšȱž›’£–’ȱû—¢ŠŠȱ ˬ—ȱ³˜¡ȱã—ˬ–ȱŸŽ›’•ˬ—ȱŸˬȱ’—œŠ—•Š›ÍȱŒˬ•‹ȱŽˬ—ȱž›’£–ȱ —ãŸûû›DZȱȈG—œŠ—•Š›Íȱ‘ˬ–’óˬȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•’ȱ¡’–ˬȱŒˬ•‹ȱ Ž’›ǯȱȈŽ’ŒŠ•ȱŠ›”ȈȱŠȱ‹žȱˬ•ˬ‹•ˬ›ˬȱŒŠŸŠ‹ȱŸŽ›’›ǯȱ—Šȱ

ã›ˬȱˬȱ‹žȱ¡ˬœˬ¡Š—Š•Š›ȱš›ž™ž—Šȱû›”’¢ˬ—’—ȱˬ—ȱ –ˬ󑞛ȱ’‹‹ȱ–ˬ›”ˬ£•ˬ›’ȱŒˬ–•ˬó’‹Ȉǯ ȈŽ’ŒŠ•ȱŠ›”Ȉȱ¡ˬœˬ¡Š—Š•Š›ȱš›ž™ž—ž—ȱ ˬ•Ššˬ•ˬ—’›’Œ’œ’ȱŽœ•’‘Š—ȱ Š‘›Š–Š—ȱˬ–œ’•ȱŽȬ ’¢’ȱšž›ž–ȱ‘ŠššÍ—ŠȱŠ—ÍóÍǯȱŽ¢ȱŽ’ȱ”’ǰȱŗşşśȬŒ’ȱ ’•ˬ—ȱˬŠ•’¢¢ˬȱãœˬ›ˬ—ȱȈŽ’ŒŠ•ȱŠ›”Ȉ͗ȱˬ›”’‹’—ˬȱ ‘Š£Í›ŠȱŘŖȱ¡ˬœˬ¡Š—ŠȱŸŠ›ǰȱśȬ’ȱ’œˬȱ’—óŠȱ˜•ž—ž›DZȱȈŘŖŗŘȬŒ’ȱ ’•’—ȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›’—ˬȱã›ˬǰȱȈŽ’ŒŠ•ȱŠ›”Ȉȱû›”’¢ˬ—’—ȱˬ—ȱ ‹ã¢û”ǰȱŸ›˜™Š—Í—ȱ’œˬȱŚȬŒûȱ’‹‹’ȱš›ž™žȱœŽ³’•’‹ǯȱ˜—ȱřȱ’•ȱ ˬ›£’—ˬȱû›”’¢ˬ—’—ȱ‹ûû—ȱ‹ã•ˬ•ˬ›’—ˬǰȱŠ•”Š—•Š›Šǰȱ Ÿ›˜™Šȱ㕔ˬ•ˬ›’—ˬȱ—û–Š¢ˬ—ˬ•’”•ˬ›’–’£ȱ¢Š›ŠÍ•Í‹ǯȱ û›”’¢ˬˬȱˬŠ•’¢¢ˬȱãœˬ›ˬ—ȱřȱ‹ã¢û”ȱž—’ŸŽ›œ’Ž•ˬȱ ˬ–ˬ”Šó•ÍšȱŽ’›’”ǯȱˬœˬ¡Š—Š•Š›Í–Í£ǰȱŽ¢—’ȱ£Š–Š—Šȱ ‹žȱž—’ŸŽ›œ’Ž•ˬ›’—ȱ’‹‹ȱŠ”û•ˬ•ˬ›’—’—ȱˬ•ˬ‹ˬ•ˬ›’ȱ û³û—ȱˬŒ›û‹ˬȱ–ûˬœœ’œˬœ’’›ǯȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—Íȱ‹’£ȱ¡Š›’Œ’ȱ 㕔ˬȱŽ¢’•ǰȱŠ—ŠȱŸˬˬ—’–’£ȱ‘ŽœŠ‹ȱŽ’›’”ǯȱ—Šȱã›ˬȱ ˬȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—Šȱˬ•ˬ—ˬȱã£ȱ‘ˬ”’–•ˬ›’–’£•ˬȱˬ•’›’”ǰȱ ˜—•Š›Í—ȱ‹ž›ŠŠȱ‘ˬ–”Š›•Š›Íȱ’•ˬȱˬ•Ššˬ•ˬ›ȱšž›–ŠœÍ—Šǰȱ ‹’•’•ˬ›’—’ȱ‹ã•ûó–ˬœ’—ˬȱ³Š•Íó͚͛ǯȱśȱŠ¢Í›ȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—Šȱ —û–Š¢ˬ—ˬ•’¢’–’£’ȱ¢Š›Š–Íó͚ǯȱž—Š—ȱˬ•ŠŸˬǰȱ‘Š£Í›Šȱ £ˬ›‹Š¢ŒŠ—•Šȱ‹ŠÂ•ÍȱŒ’’ȱ•Š¢’‘ˬ•ˬ›ȱû£ˬ›’—ˬȱ³Š•Íó͚͛Ȉǯ ˬ‹’›ˬȱû›”ȱŽ’Š›’”ȱ Ž–˜˜•˜“’ȱˬ›—ˬ¢’ȱ ŸˬȱŠ‘³Ž•’ŽŸ•Ž›ȱ¡ˬœˬ¡Š—ŠœÍ—Í—ȱœû–û”ȱ’•’¢’ȱ—ˬš•’ȱ óã‹ˬœ’—’—ȱ›ˬ‘‹ˬ›’ǰȱ™›˜Žœœ˜›ȱ û•¢û£ȱ[£û›”ȱȈóŠšȱ Š”žȱ•˜”˜£•Š›Í—Šȱœû–û”ȱ’•’¢’ȱ—ˬš•’ȈǰȱȈŽ’ŒŠ•ȱŠ›”Ȉȱ Š‘³Ž•’ŽŸ•Ž›ȱ¡ˬœˬ¡Š—ŠœÍ—Í—ȱšŠÍ—ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱŸˬȱ ˜Âž–ȱóã‹ˬœ’—’—ȱ›ˬ‘‹ˬ›’ȱ Š’›ȱŠŸŠ—ȱȈ—˜–Ž›’˜£ž—ȱ ’Šš—˜£ȱŸˬȱ–ûŠ•’Œˬœ’Ȉǰȱû›”ȱˬ‹’‹•ˬ›ȱ’›•’¢’ȱGœŠ—‹ž•ȱ ˬ››Š‘’ȱˬ›—ˬ¢’—’—ȱû£ŸûǰȱȈŽ’ŒŠ•ȱŠ›”Ȉȱ 㣝Ž™Žȱ ¡ˬœˬ¡Š—ŠœÍ—Í—ȱû–ž–’ȱŒˬ››Š‘ÍȱŠ‹ˬ”ȱŠ‹Ž—Ž‘’—ȱȈŽȬ Š‹Š•’”ȱ‹Š›’Š›’”ȱŒˬ››Š‘’¢¢ˬœ’Ȉȱ–㟣ž•Š›Í—Šȱ–ˬ›ž£ˬȱ ’•ˬȱ³Í¡ÍóȱŽ’•ˬ›ǯȱ

6h0h.ù/ù<ù1ˍ4/ù Ž’ŒŠ•ȱŠ›”ȱŠ‘³Ž•’ŽŸ•Ž›ȱ ˬœˬ¡Š—ŠœÍ—Í—ȱ›˜ǯ›ǯ û•¢û£ȱ [£û›”ȱœû–û”ȱ’•’¢’ȱ‘ŠššÍ—Šȱ –ˬ•ž–ŠȱŸŽ›’ǯȱ ȱû–û”ȱ’•’¢’ȱœû–û”•ˬ›’—ȱ ’³’—ˬȱ¢Ž›•ˬóˬ—ȱ¢ž–óŠšȱ œû—ˬ›ˬ‹ˬ—£ˬ›ȱ‹’›ȱ–Šˬ’›ǯȱ ȱ˜›–Š•Šó–Š–Íóȱ‘Ž–Š˜Ȭ ™˜Ž’”ȱ”ã”ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›ˬ—ȱ ’‹Š›ˬ’›ǯȱ Ž–Š˜™˜Ž’”ȱ ”ã”ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›ˬ—ȱŠÂȱšŠ—ȱ ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’ȱǻ•Ž¢”˜œ’•ˬ›Ȭȱ’—Ž”Ȭ œ’¢Š¢ŠȱšŠ›óÍȱ–û‹Š›’£ˬȱŠ™Š›Í›ǼǰȱšÍ›–Í£ÍȱšŠ—ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’ȱ ǻŽ›’›˜œ’•ˬ›ȱȮȱšŠ—Š”Íȱ˜”œ’Ž—’ȱŠó͛͢ǼȱŸˬȱ›˜–‹˜œ’•ˬ›ȱ

&$16$ö/,ö,

ǻšŠ—Í—ȱ•Š¡Š•Š—–ŠœÍ—Šȱ’󝒛Š”ȱŽ’›Ǽȱ¢Š›Š—Í›ǯȱ Ž–Š˜Ȭ ™˜Ž’”ȱ”ã”ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱœû–û”ȱ’•’¢’—ˬȱ¢Ž›•ˬó’›ǰȱ Š––Šȱ‹ˬ£ˬ—ȱ™Ž›’Ž›’”ȱšŠ—ŠȱŠȱ›Šœȱˬ•’—ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ ã‹ˬ”ȱŒ’¢ˬœ’—ˬȱ¢Ž›•ˬóˬ—ȱšŠ—ŠȱŠȱ‘Ž–Š˜™˜Ž’”ȱ šŠ—ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’ȱ–㟌žž›ȱŸˬȱ‘ˬ›ȱ‹’›ȱ–ˬ—‹ˬˬ—ȱ”ã”ȱ ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›ȱ˜™•Š–Ššȱ–û–”û—û›ǯ û–û”ȱ’•’¢’ȱŸˬȱ™Ž›’Ž›’”ȱšŠ—ȱ”ã”ȱ‘ûŒŽ¢›ˬȱ ›Š—œ™•Š—Šœ’¢ŠœÍ—Í—ȱˬœŠœȱ–ˬšœˬ’ȱ㗌ˬˬ—ȱŸŽ›’•–’óȱ ¢û”œˬ”ȱ˜£•žȱ”’–¢ˬŸ’ȱˬ›–Š—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬ—ȱŸˬȱ¢Šȱ ›Š’˜Ž›Š™’¢ŠŠ—ȱœ˜—›Šȱ–ˬ‘Ÿȱ˜•ž—–žóȱœû–û”ȱ’•’¢’—’—ȱ ‹ˬ›™Šȱ˜•ž—–ŠœÍ—Šȱ”ã–ˬ”ȱŽ’•–ˬœ’ȱŸˬȱ£ˬˬ•’ȱǻ¡ˬœˬǼȱ ˜•Š—ȱœû–û”ȱ’•’¢’—’—ȱ¢Ž—’œ’ȱ’•ˬȱˬŸˬ£ȱ˜•ž—–ŠœÍÍ›ǯ û–û”ȱ’•’¢’ȱŸˬȱ¢Šȱ‘Ž–Š˜™˜Ž’”ȱ”ã”ȱ‘ûŒŽ¢›ˬȱ ›Š—œ™•Š—Šœ’¢ŠœÍ—Í—ȱŚȱˬœŠœȱ—ãŸûȱŸŠ›DZ


13 ŗǯȱž˜•˜“’ȱ›Š—œ™•Š—Šœ’¢ŠȱȬ¡ˬœˬ¢ˬȱ¢û”œˬ”ȱ ˜£ȱ”’–¢ˬŸ’ȱŽ›Š™’¢ŠŠ—ȱœ˜—›Šȱ˜™•Š—–Íóȱ”ã”ȱ ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—ȱ”ã³û›û•–ˬœ’ȱǯ Řǯȱ••˜Ž—ȱ›Š—œ™•Š—Šœ’¢ŠȱȮȱ¡ˬœˬ¢ˬȱ˜—˜›ȱŠ•ŠȬ —Š—ȱ‹ŠóšŠȱ‹’›ȱ’—œŠ—Š—ȱœû–û”ȱ’•’¢’—’—ȱ”ã³û›û•–ˬœ’—ˬȱ Ž¢’•’›ȱǯȱʞˬ›ȱ›Š—œ™•Š—Šœ’¢Šȱ˜Â–Šȱ‹ŠŒÍȱǰšŠ›ŠóȱŸˬȱ ¢ŠȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›ˬ—ȱŠ™Š›Í•Í›œŠǰȱ‹žȱ‘Š•Šȱȃ›Ž•ŠŽȃȱ¢ˬ—’ȱ š˜‘ž–ȱ›Š—œ™•Š—Šœ’¢ŠœÍǰȱš˜‘ž–ȱ˜•–Š¢Š—ǰȱŠ––Šȱ ˜¡ž–Šȱž¢Âž—•žÂžȱ˜•Š—ȱ˜—˜›ȱ’—œŠ—Š—ȱŠ™Š›Í•Í›œŠȱ Ȅž—›Ž•ŠŽȃȱ›Š—œ™•Š—Šœ’¢ŠœÍȱŠÍȱŠó͛͢ǯ řǯȱ’—Ž—Ž’”ȱȮȱ¡ˬœˬ¢ˬȱã£ȱˬ”’£ȱ˜•Š—ȱ‹ŠŒÍȱŸˬȱ¢Šȱ šŠ›Šó͗Š—ȱ”ã”ȱ‘ûŒŽ¢›ˬȱ”ã³û›û•–ˬœ’ǯ Śǯȱ ˜›ȱšŠ—ÍȱȬȱã‹ˬ”ȱŒ’¢ˬœ’—ˬȱ˜•Š—ȱ”ã”ȱ ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›ˬ—ȱŠ™Š›Í•Š—ȱ›Š—œ™•Š—Šœ’¢Šǯ Ž—Ž’”ȱ˜•Š›ŠšȱŠ–ȱž¢Âž—ȱ‹’›ȱ˜—˜›Š—ȱŠ™Š›Í•Š—ȱ ›Š—œ™•Š—Šœ’¢Š¢Šȱȃž••ȱ–ŠŒ‘ȃȱŸˬȱŠ–ȱž¢Âž—ȱ˜•–ŠȬ ¢Š—ȱ‹’›ȱ˜—˜›Š—ȱ’œˬȱȃ–’œœȱ–ŠŒ‘ȃȱ›Š—œ™•Š—Šœ’¢Šȱ Ž¢’•’›ǯȱû–û”ȱ’•’¢’ȱŸˬȱ‘Ž–Š˜™˜Ž’”ȱ”ã”ȱ‘ûŒŽ¢›ˬȱ ›Š—œ™•Š—Šœ’¢ŠœÍȱ‘Š—œÍȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ˬȱŠ™Š›Í•Í›ȱǵ žȱ–ûŠ•’Œˬȱ—ãŸûǰȱˬœŠœˬ—ǰȱ‘Ž–Š˜•˜“’ȱȮ˜—”˜•˜“’ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ˬȱŠ™Š›Í•Í›ǰȱ‹ž—•Š›Š—ȱ•’–˜–Š•Š›ǰȱ•Ž¢”Ž–’Ȭ ¢Š•Š›ǰȱ–’Ž•˜–ȱ¡ˬœˬ•’¢’ǰȱ–’Ž•˜ęȱ‹›˜£ǰȱ–’Ž•˜’œ™•ŠœȬ ’”ȱœ’—›˜–ǰȱŠ•ŠœœŽ–’¢Šǰȱ˜›Ššȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•’ȱŠ—Ž–’¢Šǰȱ

Š™•Šœ’”ȱŠ—Ž–’¢ŠȱŸˬȱ’ˬ›ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱšŽ¢ȱŽ–ˬ”ȱ ˜•Š›ǯȱˬœˬ•’”ȱ›Ž–’œœ’¢ŠŠȱ˜•žÂžȱ‘Š•Šȱ›Š—œ™•Š—Ȭ Šœ’¢ŠȱŠ‘ŠȱŽěȱŽ”’Ÿ’›ǯȱ˜—ȱ’••ˬ›ˬȱˬ”ȱ‘Ž–Š˜•˜“’ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ˬȱ¢˜¡ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ’ˬ›ȱó’ó•ˬ›ˬȱŠ™Š›Í•–ŠœÍȱ –û–”û—û›ǰȱ–ˬœˬ•ˬ—ȱDZȱŽœ’œȱŸˬȱœûȱŸˬ£’ȱó’ó•ˬ›’—ˬǯȱ ǯȱ ˜›˜—ȱšŠ—ÍȱȮȱã‹ˬ”ȱŒ’¢ˬœ’—ˬȱ˜•Š—ȱšŠ—Š—ȱ ˜™•Š—Í›ȱǯȱóŠšȱ˜Âž•Š›”ˬ—ȱ˜—ž—ȱã‹ˬ”ȱŒ’¢ˬœ’—ˬȱ˜•Š—ȱ ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›ˬ—ȱˬȱ›Š—œ™•Š—Šœ’¢Šȱ–û–”û—û›ǯȱ ã‹ˬ”ȱ Œ’¢ˬœ’—ˬ—ȱ˜•Š—ȱšŠ—ȱ˜™•Š—Í•Í›ǰȱ˜—ž›ž•ž›ȱŸˬȱž£ž—ȱ £Š–Š—ȱœŠ¡•Š—Í•Í›ǯ û–û”ȱ’•’¢’ȱ›Š—œ™•Š—Šœ’¢ŠœÍȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱ‘ŽȬ –Š˜•˜“’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ‹’›ȱš’œ–’—ˬȱ¢û”œˬ”ȱ˜£•žȱ ”’–¢ˬŸ’ȱˬ›–Š—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱŠ™Š›Í•–ŠœÍȱ–û–”û—û›ǯȱ žȱ–ûŠ•’Œˬȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱœû–û”ȱ’•’¢’ȱ–ˬ‘Ÿȱ˜•ž›ȱŸˬȱ˜ȱ •Š£Í–’ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›ȱ’œŽ‘œŠ•ȱŽˬȱ‹’•–ˬ’¢’ȱû³û—ȱ¡ˬœˬ¢ˬȱ 㗌ˬˬ—ȱã£û—ˬ—ȱŠ•Í—–ÍóȱœŠÂ•Š–ȱ”ã”ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’ȱ ”ã³û›–ˬ”•ˬȱ¢Ž—’ˬ—ȱœû–û”ȱ’•’¢’—’—ȱŸˬȱ‘Ž–Š˜™˜Ž£’Ȭ œ’—ȱ‹ˬ›™Šȱ˜•ž—–ŠœÍ—Šȱ—Š’•ȱ˜•–Ššȱ–û–”û—û›ȱǯȱž—Šȱ ã›ˬȱˬǰȱŠóŠÂÍȱ˜£ȱ”’–¢ˬŸ’ȱˬ›–Š—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—’—ȱ Š™Š›Í•–ŠœÍȱŽěȱŽ”œ’£ȱ˜•žÂžȱ‘Š•Šǰȱ¢û”œˬ”ȱ˜£Š•Íȱ Ž›Š™’¢ŠȱŸˬȱŠž˜•˜“’ȱœû–û”ȱ’•’¢’ȱ›Š—œ™•Š—Šœ’¢ŠœÍȱ³˜¡ȱ ‹ã¢û”ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬȱŠó͛͢ǯ

(1'20(75ù2=;ˍ67ˍ/ù<ù —˜–Ž›’˜£ȱȮȱšŠÍ—•Š›ȱ Š›ŠœÍ—Šȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱ¢Š¢Í•–Íóȱ ‹’›ȱ¡ˬœˬ•’”’›ǯȱû›”’¢ˬ—’—ȱ Ž’ŒŠ•ȱŠ›”ȱ¡ˬœˬ¡Š—Š•Š›ȱ óˬ‹ˬ”ˬœ’—’—ȱ‘ˬ”’–’ȱ›˜ǯȱ›ǯȱ Š’›ȱŠŸŠ—ȱ—˜–Ž›’˜£’œȱ ‘ŠššÍ—Šȱ–ˬ•ž–ŠȱŸŽ›’DZ ˬœˬ•’”ȱ£Š–Š—ÍȱžóŠš•Íšȱ ‹˜ó•žÂž—ž—ȱœŽ•’”•’ȱš’óŠœÍȱ‘ˬ›ȱ ‘Š—œÍȱ‹’›ȱœˬ‹ˬ‹ˬ—œˬȱ‹˜ó•žšȱ Š¡’•’—ˬ—ȱ”ˬ—Š›Šȱ˜•–Šš•Šȱ ’—”’óŠȱŽ–ˬ¢ˬȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱ —˜–Ž›’˜£ȱȱ¡˜ó¡Šœœˬ•’ȱ¡ˬœˬ•’”’›ȱǻȱ¡ˬ›³ˬ—ȱŽ¢’•Ǽǰȱ Š—ŒŠšȱ˜—ž—ȱ’ˬ›ȱ˜›šŠ—•Š›ŠȱŸˬȱ˜¡ž–Š•Š›Šȱ¢Š¢Í•–ŠœÍȱ ˜—žȱ‹ˬ¡Šœœˬ•’ȱó’ó•ˬ›ȱ’•ˬȱ˜¡óŠ›ȱŽ’›ǯȱ—˜–Ž›’˜£ȱȱ šŠ—ȱŸˬȱ•’–ŠȱŠ¡Š›Íȱ’•ˬȱ¢Š¢Í•Í›ǯȱ—ž—ȱ˜ŒŠš•Š›Íȱ•’–Š’”ȱ û¢û—•ˬ›ˬǰȱŠÂŒ’¢ˬ›•ˬ›ˬǰȱã£•ˬ›ˬȱŸˬȱœǯȱ˜›šŠ—•Š›Šȱ ŠȱŠó”Š›ȱŽ’•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ ˬœȱŽ—˜–Ž›’˜£ȱã£û—ûȱ—ŽŒˬȱ‹û›ž£ˬȱŸŽ›’›ǵȱžȱ ¡ˬœˬ•’”ȱû³û—ȱ¡Š›Š”Ž›ȱˬ•Š–ˬȱŠÂ›Í•Š›Í›ǯȱ›͕Š›ȱ Š¢‹ŠóÍȱ㗌ˬœ’ȱŸˬȱŠ¢‹ŠóÍȱ£Š–Š—ÍȱŠ›Í›ǰȱŠ¢‹ŠóÍȱšž›ŠȬ ›Š—ȱ”’–’ȱœŠ”’•ˬ󒛕ˬ›ǯȱˬœˬ•’¢’—ȱˬ—ȱ³˜¡ȱ›Šœȱˬ•’—ˬ—ȱ ˬ•Š–ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱ‹’›’ȱˬȱŠ¢‹Šó͗Š—ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱû—ȱˬŸŸˬ•ȱ Ÿˬȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱû—ȱœ˜—›ŠȱȱžóŠš•Íšȱȱ¢˜•ž—Š—ȱȱŠ£ȱ–’šŠ›Šȱ šŠ—ȱšŠ›Íó͚•Íȱ’›Š£ŠÍ—ȱ˜•–ŠœÍÍ›ǯȱˬˬ•ˬ—–’óȱ˜›šŠ—Š—ȱ ŠœÍ•Íȱ˜•Š›ŠšǰȱšŠ—ȱšŠ›Íó͚•Íȱ’›Š£ŠȱŒ’—œ’ȱ¢˜••Š›Š—ȱǻŽ—’Ȭ Š•ȱŽ—˜–Ž›’˜£Ǽǰȱã‹ˬ”ˬ—ȱǻã‹ˬ¢’—ȱŽ—˜–Ž›’˜£žǼǰȱ ŠÂÍ£Š—ȱ㜔û›ˬ”•ˬȱǻŠÂŒ’¢ˬ›•ˬ›’—ȱŽ—˜–Ž›’˜£žǼȱˬ•ˬȱ ‹’•ˬ›ǯȱ󊚕͚ȱ£ˬˬ•ˬ—’¢’ȱ‘Š•Šȱ’œˬȱšŠÍ—Šȱ¡Ž¢•’ȱšŠ—ȱ ’›Š£Íȱ’•ˬȱŠÂ›Í•ÍȱŠ¢‹Šó͕Š›ȱ˜•ž›ǯȱû£ȱ‹ŠÂ͛œŠÂ͗ȱ’ŸŠ›Í—Í—ȱ

£ˬˬ•ˬ—’¢’ȱ‘Š•Šȱ—ˬŒ’œˬȱˬ£ˬȱšŠ—ǰȱœ’’”ȱ’›Š£Íȱœ’œŽ–’ȱ £ˬˬ•ˬ—’”ˬȱ’œˬȱŠ¢‹ŠóÍȱ£Š–Š—Íȱœ’’”ˬȱšŠ—ȱšŠ›ÍóÍÂÍȱ Šó”Š›ȱŽ’•ˬȱ‹’•ˬ›ǯ ʞœžœ•Š›ȱ˜•œž—ȱ”’ǰȱŽ—˜–Ž›’˜£žȱ˜•Š—ȱšŠÍ—•Š›Šȱ œ˜—œž£•žšȱŠȱ’—”’óŠȱŽ–’óȱ˜•ž›ǯ —˜–Ž›’˜£ž—ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬœ’ȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›’ȱœ˜—Šȱšˬˬ›ȱ –ûˬ¢¢ˬ—ȱŽ’•–ˬ–’󍒛ǯȱˬ‘•û”ˬȱǻ›’œ”ǼȱŠ”˜›•Š›Íȱ”’–’ȱ Ȯȱ’›œ’¢¢ˬǰȱ‘˜›–˜—Š•ȱŠ›Š£•ÍÂ͗ȱ™˜£ž•–ŠœÍǰȱœ›Žœ•ˬ›ǰȱ –û¡ˬ•’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ȱœˬ‹ˬ‹’—ˬ—ȱ’––ž—’Ž’—ȱ”ˬœ”’—ȱ óˬ”’•ˬȱ£ˬ’Ěȱˬ–ˬœ’ȱŸˬȱœǯȱšŽ¢ȱŽ’•’›ǯ —˜–Ž›’˜£žȱŒˬ››Š‘’ȱŸˬȱŽ›Š™ŽŸ’”ȱǻˬ›–Š—•Š›•ŠǼȱ ûœž••Š›•Šȱ–ûŠ•’ŒˬȱŽ’›•ˬ›ǯȱˬœˬ•’¢’—ȱŠÂ͛•Íšȱ ˬ›ˬŒˬœ’—ˬ—ǰȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’—ȱ—ˬȱˬ›ˬŒˬˬȱ’Šˬȱ ˜•ž—–ŠœÍ—Š—ǰȱ¡ˬœˬ—’—ȱ¢Šó͗Š—ǰȱˬ•ˬŒˬ”ˬȱŠ—Šȱ ˜•–Ššȱ’œˬ¢’—’—ȱ˜•ž‹Ȭ˜•–Š–ŠœÍ—Š—ȱŸˬȱœǯȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›ˬ—ȱ ŠœÍ•Íȱ˜•Š›Ššǰȱ‘ˬ”’–ȱˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱ–ûŠ•’Œˬȱûœž•žȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ Ž’•’›ǯ ˬ››Š‘’ȱ–ûŠ•’Œˬȱˬ¢’—ȱŽ’•’¢’ȱ‘Š•ŠǰȱŽ—˜–Ž›’¢Šȱ ˜ŒŠš•Š›Íȱ•Š™Š›˜œ”˜™’”ȱ¢˜••Šȱ¡Š›’ŒȱŽ’•’›ǯȱȱ —žȱŠȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•–Ššȱ•Š£Í–Í›ȱ”’ǰȱˬ‹’šȱŽ’•ˬ—ȱ ’œˬ—’•ˬ—ȱ–ûŠ•’Œˬȱûœž•ž—Š—ȱœ˜—›ŠȱŽ—˜–Ž›’˜£ȱ ˬ”›Š›ˬ—ȱ¢Š›Š—Šȱ‹’•ˬ›ǯȱŽ•ˬ•’”•ˬǰȱŽ—˜–Ž›’˜£ȱšŠÍ—ȱ œ˜—œž£•žÂž—ž—ȱˬœŠœȱœˬ‹ˬ‹’ȱ˜•Š›œŠǰȱ–ûŠ•’Œˬȱ‹ŠóŠȱ³ŠŠ—ȱ ”’–’ȱšŠÍ—ȱˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱ™•Š—•ŠóÍ›Í•–Š•ÍÍ›ǯ   ZZZPHGLFDOSDUNFRPWU

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,+ΩúΩUDWODUDTDUúÕ

$//(5*ø<$ 

Š¢ŠȱŠ›Í•Š›ȱŸˬȱŽóóˬ”Š›Í•Š›Íȱ¢žŸŠ•Š›Í—Š—ȱ ž³Š›Ššȱ³Í¡Í›ǯȱˬ£’ȱ’—œŠ—•Š›ȱû³û—ȱ˜—•Š›Í—ȱ œŠ—Œ–ŠœÍȱ³˜¡ȱˬ‘•û”ˬ•’’›ǯȱ ›ÍȱœŠ—Œ–ŠœÍ—Š—ȱœ˜—›Šǰȱ‘ˬĴȱŠȱœŠÂ•Š–ȱ’—Ȭ œŠ—•Š›ȱ‹Ž•ˬȱˬ›‘Š•ȱã£û—ˬȱˬ•ˬȱ‹’•–’›ǯȱŠ—Œ–Šȱ ¢Ž›’ȱšÍ£Š›Í›ǰȱó’ó’›ǰȱŠÂ›Í¢Í›ǯȱ––ŠȱŽ•ˬȱ’—œŠ—•Š›ȱŸŠ›ȱ ”’ǰȱ˜—•Š›ȱû³û—ȱŠ›ÍȱœŠ—Œ–ŠœÍȱŒ’’ȱ™›˜‹•Ž–ˬǰȱˬœ•ȱ ¡ˬœˬ•’¢ˬȱ³ŽŸ›’•’›ǯȱžǰȱ’—œŽ”ǰȱ¢ˬ—’ȱ‘ˬóˬ›Š•Š›ŠȱšŠ›óÍȱ Š••Ž›’¢ŠœÍȱ˜•Š—ȱóˬ¡œ•ˬ›’›ǯȱ—•Š›Í—ȱŠ›Íȱ—Žóˬ›’ȱ Ÿˬȱ£ˬ‘ˬ›’—ˬȱšŠ›óÍȱ›ŽŠ”œ’¢ŠœÍȱã£•ˬ—’•–ˬ£ȱ˜•Šȱ ‹’•ˬ›ȱȮȱ‹ˬˬ—ȱšŠó͗–ŠœÍȱŸˬȱ‹Šóȱ’Œˬ••ˬ—–ˬœ’—ˬ—ȱ ‹Šó•Š¢Š›Ššȱ’›ˬ–ˬȱŸˬȱ‘žóž—ȱ’’›’•–ˬœ’—ˬȱšˬˬ›ǯȱ ȃ—Šęȱ•Š”’”ȱó˜”ȄȱŠ•Š—Š—ȱ‹Ž•ˬȱˬ‘•û”ˬ•’ȱˬœŠ•Š›ȱ ‹ˬ£ˬ—ȱ›ŽŠ—’–Šœ’¢Šȱˬ‹’›•ˬ›’ȱˬ•ˬ‹ȱŽ’›ǯȱ ŒŠšŠ—Šǰȱ–’•³ˬ”ǰȱ–Í–ÍŠȱŸˬȱŠ¡Š‹’’•ˬ›’—ȱ ˬ‘•û”ˬœ’ȱŠ£Í›ǯȱŠ•ȱŠ›ÍœÍȱŸˬȱŽóóˬ”Š›Í•Š›ÍǰȱŠˬˬ—ǰȱ œû•‘™ˬ›Ÿˬ›’›ǯȱˬ‹ˬ‹ȱ˜•–ŠŠ—ȱ’—œŠ—•Š›Šȱ‘ûŒž–ȱ Ž–’›ǰȱ¢Š•—Í£ȱã£û—ûȱ–ûŠęȱˬȱ–ˬšœˬ•ˬ›’ȱ’•ˬȱ œŠ—ŒÍ›•Š›ǯȱˬ£’ȱŠ›Íȱ—㟕ˬ›’ȱ’œˬȱ˜—•Š›Šȱ–Š—Žȱ˜•Ȭ žšŠȱœŠ—ŒŠȱ‹’•ˬ›ǯȱ•ˬȱŽóóˬ”Š›ÍœÍȱ—㟕ˬ›’ȱˬȱŸŠ›ȱ”’ǰȱ ³˜¡ȱŠš›Žœœ’Ÿ’›ǯȱ—•Š›Íȱš˜Ÿ–ŠšǰȱŸž›–Ššǰȱˬ£–ˬ¢ˬȱ ³Š•Í󖊢͗ǯȱŠˬŒˬǰȱ›Š‘Šȱ‹ž›Š¡Š›Ššȱ˜—•Š›Š—ȱ ž£Šš•Šó͗ǯȱ ,’³ˬ”ȱ˜£žǰȱ–ˬ’óˬȱ˜£žǰȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱˬ›£Šš•Š›ǰȱ

&$16$ö/,ö,

‘Ž¢ŸŠ—ȱû”û—ˬȱšŠ›óÍȱŠ••Ž›’¢Š—Í£ȱŸŠ›œŠǰȱŽ‘’–Š•ȱ ”’ǰȱ‘ˬóˬ›Š•Š›ŠȱšŠ›óÍȱŠȱ›ŽŠ”œ’¢Š—Í£ȱŽ¢—’ȱ˜•ŠŒŠšǯȱ ˬ‘£ȱ‘Š—œÍȱ‘ˬóˬ›Š•Š›ŠȱŠ••Ž›’¢Š—Í£ȱ˜•žÂž—žȱ ˬ›’ȱœÍ—Šš•Š›Í—Í—ȱ”ã–ˬ¢’ȱ’•ˬȱˬ¢’—ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱžȱ –ûŠ¢’—ˬ—’ȱ–ˬ£ž—’¢¢ˬˬ—ȱˬŸŸˬ•ȱŽ–ˬ”ȱŠ‘Šȱ –ˬšœˬˬž¢Âž—ž›ǯȱ’›ȱˬˬȱˬȱ˜•œž—ȱ‘ˬóˬ›Šȱ œŠ—Œ–ŠœÍ—ÍȱŠÂ͛ȱ”Ž³’›–’óǰȱ¢ˬ—’ȱœŠ—Œ–ŠŠ—ȱœ˜—›Šȱ ˬ—ˬěȱûœû—ȱ³ˬ’—•ˬó–ˬœ’ǰȱ’•ȱŸˬȱšÍ›•ŠÂ͗ȱó’ó–ˬœ’ǰȱ ãóȱšˬˬœ’—ˬȱŠÂ͛•ÍšȱŸˬȱ¢Šȱ‘Š•œÍ£•Íšȱ‘’œœȱŽ–’óǰȱ ȃ–ˬˬȱ’ó•ˬ–ˬœ’Ȅȱ–û󊑒ˬȱ˜•ž—–žóȱ’—œŠ—•Š›ŠȱŠȱ ‘ˬ–’—ȱ–ûŠ¢’—ˬȱŠ™Š›Í•–Š•ÍÍ›ǯȱȱȱ

Š–Í¢Šǰȱ¡ûœžœˬ—ǰȱŠ••Ž›’¢ŠŠ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ ³ˬ”ˬ—•ˬ›ˬȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ȱˬ‹’›•ˬ›ȱ ”˜–™•Ž”œ’—ˬȱ›’Š¢ˬȱŽ–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ Ȋȱʞ›£Ššȱ–ˬ‘œž••Š›ÍȱŠ³Íšȱ‘ŠŸŠȱóˬ›Š’’—ˬȱ œŠÍ•Š—ȱ¢Ž›•ˬ›ˬǰȱ’•”ȱ—㟋ˬˬǰȱ‹Š£Š›•Š›Šȱ˜•Ȭ –ŠšŠ—ȱ³ˬ”’—’—ǯȱ—ž–Š¢Í—ȱ”’ǰȱ‹Š•ȱŠ›Í•Š›Íȱ󒛒—ǰȱ Žóóˬ”Š›Í•Š›Íȱ’œˬȱ³’¢ȱˬȱŸˬȱ‹Š•Íšȱ–ˬ‘œž••Š›Í—ÍȱœŽŸ’›ǯȱ ‘’¢Š•Íȱ˜•ž—DZȱ‘ˬóˬ›Š•Š›ȱˬ›£Ššȱ™Š”Ž•ˬ›’—’£’—ȱ ’³’—ˬȱ’›ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ Ȋȱ û³ˬˬȱ¢Ž–ˬ¢’—ȱŸˬȱžóŠš•Š›ŠȱŠȱ’ŒŠ£ˬȱ ŸŽ›–ˬ¢’—ǯȱžȱ¡ˬ‹ˬ›Š›•Íšǰȱ¡ûœžœ’ȱ’•ˬǰȱŠ³Íšȱ‘ŠŸŠŠȱ œû›ˬȱŠ³–Ššȱ‘ˬŸˬœ”Š›•Š›Í—ŠȱŠ’’›ǯȱóóˬ”Š›ÍœÍȱ š’ŠȱŸˬȱ¢Šȱ’³”’ȱ’•ˬȱŠÂÍ£ȱ‹˜ó•žÂž—ŠȱŠ¡’•ȱ˜•Š›œŠǰȱ


 ˬ•Š”ˬȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ ȊȱŠ›•ŠšȱŸˬȱû—ȱ›ˬ—•’ȱ™Š•Š›ȱŽ¢’—–ˬ¢’—ȱȮȱ ˜—•Š›ȱœŠ—ŒŠ—ȱ‘ˬóˬ›Š•Š›ÍȱŒˬ•‹ȱŽ’›ǯȱ û³ˬ¢ˬȱ–û–Ȭ ”û—ȱšˬˬ›ȱšŠ™Š•Íȱ•’‹ŠœȱŽ¢’—ˬ›ˬ”ȱ³Í¡Í—ȱŸˬȱ‹Šóȱ 㛝û¢û—ûȱž—ž–Š¢Í—ǯȱ ȊȱŠó͕ȱ˜ȱû£ˬ›’—ˬȱŠ¢Šš¢Š•Í—ȱˬ£–ˬ¢’—ǯȱŠ•ȱŸˬȱ Žóóˬ”Š›Í•Š›Íȱ¢˜—ŒŠǰȱ³˜‹Š—¢ŠœÍÂÍǰȱŠ£Í˜žȱŸˬȱ’ˬ›ȱ ¢Š‹Š—Íȱ˜•Š›Íȱ˜£•Š–ŠÂÍȱœŽŸ’›•ˬ›ǯȱ󊚕Š›Í—Í£Íȱž³Š—ȱ ȃ‘Ž¢ŸŠ—•Š›ÍȄȱŠ¢ŠÂÍȱ’•ˬȱ‹Šœ–ŠšŠ—ȱ³ˬ”’—’›’—ǯȱ Ȋȱ ˬœ”’—ȱš˜¡ž•žȱ”˜œ–Ž’”ŠŠ—ȱȬȱˬ’›•ˬ›ǰȱœŠ³ȱ •Š”ÍǰȱŽ£˜˜›Š—ǰȱœŠ‹ž—ǰȱû—ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ”›Ž–ȱŸˬȱ ˬ’›•’ȱ˜Ššȱ‹˜¢Š•Š›Í—Š—ȱȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ¢’—ǯȱ Ȋȱˬ—£’•ȱŸˬȱ‹ŠÂȱŽŸ•ˬ›’—ˬȱ™ˬ—Œˬ›ˬ•ˬ›’ȱš˜›žȬ ¢žŒžȱ˜›ȱ’•ˬȱšŠ™Š¢Í—ǯȱŠŠÂ͗ͣŠȱ’›–ˬ£ˬ—ȱ ˬŸŸˬ•ȱ˜›ŠŠȱ³ŠÂ͕͛–Š–Íóȱ‘ˬóˬ›ŠÍ—ȱ¡ˬ•ŸˬŒˬȱ ȃŽŒˬ•ˬ–ˬœ’—’Ȅȱ¢˜¡•Š¢Í—ǯȱ Ȋȱˬœˬ››ûŠȱ’ó•ˬ›’—ˬȱ’󝒛Š”ȱŽ–ˬ”ˬ—ȱȱŸˬȱ ™ˬˬ”•’”•ˬ›ˬȱ‹Šóȱ³ˬ”–ˬ”ˬ—ȱšŠ³Í—ǯȱŠÂ‹Š—•ÍšȱŸˬȱ ‹˜œŠ—³Í•Íšȱ‘ˬŸˬœ’—’£ˬȱšŠ•’‹ȱˬ•ˬȱ‹’•–’›œ’—’£œˬǰȱ ‘ˬ¢ˬ¢Š—ÍȱœŠ‘ˬˬȱ³Š•Í󊛔ˬ—ȱ’ššˬ•’ȱ˜•ž—ǯȱ,˜¡ȱ £Š–Š—ȱ‘ˬóˬ›Š•Š›ȱ–ˬ‘£ȱ˜›ŠŠȱ’—œŠ—Šȱ ˬŒŠŸû£ȱŽ’›ǯȱ Ȋȱ ˬóˬ›Š•Š›ŠȱšŠ›óÍȱ Š••Ž›’¢Š—ͣ͗ȱ˜•–ŠœÍ—Š—ȱ óû‹‘ˬ•’œ’—’£œˬǰȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱ‘Š•Šȱ Šó”Š›ȱŽ’¢’—’£ȱŠ›Íȱ¢žŸŠ•Š›Í—Íȱ 㣋Šó͗Šȱ•ˬŸȱŽ–ˬ¢ˬȱ ³Š•Í󖊢͗ǯȱ’›ȱˬˬ¢ˬȱ‹’›ȱȱ —Ž³ˬȱŠ›ÍȱœŠ—Œ–ŠœÍȱ’—œŠ—Šȱ³˜¡ȱ ‹ã¢û”ȱˬ‘•û”ˬȱã›ˬˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ Ȋȱʞ›ŠÍ—Í£ŠȱŠ›Í•Š›ȱ ž³žóž›œŠǰȱ”ˬœ”’—ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›ȱ Ž–ˬ¢’—ǯȱŠ›Š‘Š•ÍÂ͗ͣÍȱ ‘’œœȱŽˬ—ȱ‘ˬóˬ›Š•Š›ȱŠȱˬóŸ’óˬȱ ûóˬ›ˬ”ȱš˜›ž—–ŠÂŠȱ³Š•Í󊌊šǯȱ

ȬȱœŽ›˜’ȱˬ›”’‹•’ȱ–ˬ•‘ˬ–ȱŸˬȱ¢Šȱ”›Ž–ǯȱ Â͛ȱŠ••Ž›’”ȱ›ŽŠ”œ’¢Š•Š›Šȱ–Ž¢••’ȱ’—œŠ—•Š›Šȱ ‹˜Âž•–ŠœÍ—ÍȱŸˬȱ‘žóž—žȱ’’›–ˬœ’—’ȱã£•ˬ–ˬˬ—ȱ ˬŒ’•’ȱ¢Š›Í–ȱˬ‹’›•ˬ›’ȱãœˬ›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ Ȋȱ¢ŠšȱŸˬȱ¢Šȱˬ••ˬ›’—ȱȱœŠ—Œ–ŠœÍȱ£Š–Š—ÍȱœŠ—Œ–Šȱ ¢Ž›’—ˬ—ȱ¢ž¡Š›Íȱ›Ž£’—ȱž›—Šȱ‹ŠÂ•Š¢Í—ǯȱž›—Šȱ ¢˜¡ž›œŠǰȱŠ¢ŠšȱŸˬȱ¢Šȱˬ•’ȱ”ˬ–ˬ›•ˬǰȱ¢Š¡žȱ’™•ˬȱ ‹ŠÂ•Š¢Í—ǯȱ Ȋȱˬˬ—ˬȱšŠ•–Íóȱ—Žóˬ›’ȱ–û–”û—ȱšˬˬ›ȱ Ž‘’¢Š•Šȱ³Í¡Š›Í—ǯȱ Ȋȱ ˬ›Š›ˬȱŠ›–ÍóÍ›œŠǰȱ’œ’•’”ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱŸŠœ’ˬȱ šˬ‹ž•ȱŽ’—ǯȱ ȊȱŠ‘ŠȱŘȬřȱû—ȱˬ›£’—ˬȱŠ—’‘’œŠ–’—ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Íȱšˬ‹ž•ȱŽ’—ǯȱ ȊȱÍ£Š›Íǰȱó’ó”’—•’”ȱŸˬȱšŠó͗–ŠȱŽ£ȱ”Ž³œ’—ȱ Ž¢ˬǰȱœŠ—Œ–Šȱ¢Ž›’—ˬȱû—ˬȱŘȬȱŚȱˬˬȱœŽ›˜’ȱ –ˬ•‘ˬ–•ˬ›’ȱ³ˬ”’—ǯ

ˬˬ—ǰȱœŠ—Œ–ŠŠ—ȱœ˜—›Š”Íȱȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱˬš’šˬȱ ˬ›£’—ˬȱ’—œŠ—ȱã£û—ûȱȃ³˜¡ȱ™’œȄȱ‘’œœȱŽ’›ǯȱ ›Íšȱ¢Š›Í–ȱœŠŠȱ”Ž³’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ Š›ÍȱœŠ—Œ–Íóȱ’—œŠ—ȱã£û—ûȱŠ£Ȭ³˜¡ȱ —˜›–Š•ȱ‘’œœȱŽ’›œˬǰȱ›Š‘Šȱ—ˬˬœȱ Š•–Ššȱ˜•Š›ǯȱʞ•‹ˬĴȱˬǰȱŠÂ͛ǰȱ œû›ˬ•’ǰȱž›ȱ›ŽŠ”œ’¢Šȱ£Š–Š—Íȱ ˬ›‘Š•ȱˬŒ’•’ȱ¢Š›Í–Šȱ –û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱ ˬ›ˬ›³ˬ”–’óˬȱ¢Šȱ¢Ž›’—ˬȱ ¢Š›Í–ȱãœˬ›’•ˬŒˬ”ǰȱ¢ŠȱŠȱ œŠœ’˜—Š›ŠȱŠ™Š›Í•ŠŒŠšǯȱ•Šȱ ‹’•œ’—ȱ”’ǰȱśȬŗŖȱû—•û”ȱ–ûŠ¢’—ˬȱ Ÿˬȱû—û£ȱœŠœ’˜—Š›Í—Šȱ –ûŠ•’Œˬȱˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—œž—ǯȱ ˬ”’–ȱ –û¡ˬ•’ȱŠ—Š•’£•ˬ›’—ǰȱŽ•Ž”›˜”Š›’˜Ȭ š›Šęȱ¢ŠȱŸˬȱãóȱšˬˬœ’ȱ›Ž—Ž—˜š›Šęȱ¢ŠœÍȱ ã›û•ˬ—ȱŽ‘’¢Šȱˬ‹’›•ˬ›’—ˬȱ‹Š¡–Š¢Š›Ššǰȱ –ûŠ¢’—ˬ•ˬ›’—’—ȱŠ™Š›Í•–ŠœÍ—Íȱˬ¢’—ȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ—ŠȬ œŠ—Œ–Šȱ‹ŽóȱŸŽ›–’󍒛œˬǰȱˬŸŸˬ•Œˬȱ‘ˬóˬ›ŠÍ—ȱ ęȱ•Š”’”ȱó˜”ȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱ”Ž³’›–’óȱóˬ¡œ•ˬ›ȱ’œˬȱřȬśȱû—ȱ —Žóˬ›’—’ȱœ’£ˬȱȃ‹ˬ¡óȄȱŽ–ˬœ’—’ȱ¢˜¡•Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ›ŽŠ—’–Šœ’¢Šȱóã‹ˬœ’—ˬȱ–ûŠ•’Œˬȱ˜•ž—–Š•ÍÍ›ǯȱ ȃˬ‘ˬ›Ȅȱ”’œˬŒ’¢’—’ȱˬ£–ˬ–ˬ”ȱóˬ›’ȱ’•ˬȱˬ›’¢ˬȱ ˬˬœœûȱ”’ǰȱœŠŠ•Š—–Íóȱˬ‹’›•ˬ›ȱˬŒ’•’ȱ‘Š•Ȭ ‹Š–Íóȱ—Žóˬ›’ȱ–û•ˬšȱ³Í¡Š›–Ššǰȱœ˜—›Šȱ’œˬȱœŠ—Œ–Šȱ •Š›Šȱ’—œŠ—Íȱ–ûŠ•’ŒˬȱŽ–’›ǰȱ¢Š•—Í£ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—’ȱ ¢Ž›’—’ȱ¢˜ȱŸˬȱ¢Šȱ£Ž•¢˜—”Šȱ’•ˬȱ’ó•ˬ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱ ¢û—û••ˬ󍒛’›ǯȱˬœˬ•’¢’ȱ–ûŠ•’ŒˬȱŽ–ˬ”ȱ–ˬšœˬ’ȱ û—û•ȱó’ó”’—•’”ȱŸŠ›œŠǰȱ‹ž£ȱš˜¢–ŠšȱŸˬȱ¢Šȱ‹’›ȱ ’•ˬȱœ™Žœ’ęȱ”ȱ’––ž—ȱŽ›Š™’¢ŠœÍȱûœž•ž—Š—ȱ’œ’Šˬȱ Š‹•ŽȱŠ—’‘’œŠ–’—ȱ™›Ž™Š›Šȱ’³–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱûœžœ’ȱœ¡Ž–ȱû£›ˬȱ¡ˬœˬ•ˬ›ˬȱ

ˬóˬ›ŠȱŠ••Ž›’¢ŠœÍ—Š—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—•ˬ›’—ȱ ‘ˬóˬ›Š•Š›Í—ȱ£ˬ‘ˬ›’ȱ¢Ž›’’•’›ǯȱȃˬ‘ˬ›•’Ȅȱ˜£Šȱ ‘Š–ÍœÍȱã£ûȱ’•ˬȱˬ›’ȱŠ™Ž”ȱ³Š—ŠœÍȱŠó͖Š•ÍÍ›ǯȱ ‘ˬ›ȱˬˬȱŠ›Í›Í•Í›ȱŸˬȱȱˬ›’Œˬ—ȱ˜›šŠ—’£–ȱœŠ—ŒȬ —ž—ȱˬ›”’‹’ȱŠóŠÂ͍Š”Í•Š›Š—ȱ’‹Š›ˬȱ˜•–Š•ÍÍ›DZȱ –Š¢ŠȱšŠ›óÍȱ›ŽŠ”œ’¢ŠȱŸŽ›–’›ǯȱȱû£û›ǰȱ–ûŠ•’Œˬȱ Ȭȱ‹’›ˬˬ•’”ȱ󙛒œ•ˬ›Dz ”ž›œ•Š›Í—Íȱ‘ˬ›ȱ’•ȱřȬśȱˬˬȱŠ™Š›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱžȱ Ȭȱ›Ž£’—ȱž›—ŠDz û—ȱ‹žǰȱŠ••Ž›’¢Šȱ’•ˬȱˬ—ȱŽěȱŽ”’Ÿȱ–û‹Š›’£ˬȱûœž•žȬ ȬȱŠ—’‘’œŠ–’—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ–ˬ‘•ž•žDzȱ ž›ǯ Ȭȱ’œ’•’”ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ™›Ž™Š›Š•Š›Dz &$16$ö/,ö,


16

"Siz astmanıza nəzarət edə bilərsiniz!"

PD\²%H\QˎO[DOT$VWPDJQ Ž¢—ˬ•¡Š•šȱ Šœ–Šȱ û—ûȱ t–ž–û—¢Šȱ ˬ‘’¢¢ˬȱ ˬ󔒕ŠÍȱ ǻtǼȱ ȱ ˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱ Ž•Š—ȱ ˜•ž—–žóȱ Ÿˬȱ ‘ˬ›ȱ ’•ȱ –Š¢ȱ Š¢Í—Í—ȱ ’•”ȱ ³ˬ›óˬ—‹ˬȱ Š¡óŠ–Í—Šȱ ȍœ–Š¢Šȱ šŠ›óÍȱ š•˜‹Š•ȱˬóˬ‹‹ûœȎȱ‘’–Š¢ˬœ’ȱŠ•Í—Šȱ”Ž³’›’•’›ȱǻ •˜‹Š•ȱ —Ȭ ’’Š’ŸŽȱ˜›ȱœ‘–ŠȱȮȱ ǼȱŸˬȱû—¢Šȱ’Œ’–Š’¢¢ˬ’—’—ȱ ’ššˬ’—’ȱ ‹›˜—¡’Š•ȱ Šœ–Šȱ ǻǼȱ ™›˜‹•Ž–’—ˬȱ Ÿˬȱ ˜—ž—ȱ ‹’›ˬȱ œˬ¢•ˬ›ȱ —ˬ’Œˬœ’—ˬȱ ‘ˬ••ȱ Ž’•–ˬœ’ȱ ’–”Š—•Š›Í—Šȱȱ Œˬ•‹ȱŽ–ˬ”ȱ–ˬšœˬ’ȱŠó͛͢ǯȱG•”ȱˬˬȱŽ¢—ˬ•¡Š•šȱœ–Šȱ û—ûȱȱŗşşŞȬŒ’ȱ’•ˬȱřśȱ㕔ˬȱŒˬ•‹ȱ˜•ž—–Šš•ŠȱŠ›œŽ•˜—Ȭ ŠŠȱ ˬ󔒕ȱ ˜•ž—–žóȱ Šœ–Šȱ ™›˜‹•Ž–•ˬ›’ȱ û£›ˬȱ ’›’—Œ’ȱ t–ž–û—¢Šȱã›ûóȱ³ˬ›³’Ÿˬœ’—ˬȱšŽ¢ȱŽ’•–’󍒛ǯȱ Ž¢—ˬ•¡Š•šȱŠœ–Šȱû—û—û—ȱóûŠ›ÍȱȮȱȍ’£ȱŠœ–Š—Í£Šȱ —ˬ£Š›ˬȱŽˬȱ‹’•ˬ›œ’—’£ǷȎȱȬȱŠ›Íšȱ—Ž³ˬȱ’•’›ȱ”’ǰȱˬ¢’ó–ˬ£ȱ šŠ•Í›ǯȱ ȱ’Œ›Š’¢¢ˬȱ”˜–’ˬœ’ȱ˜—žǰȱŠœ–Š—Í—ȱŽěȱŽ”’Ÿȱ –ûŠ•’Œˬœ’—’—ȱ –㟌ž•žÂž—žȱ Ÿˬȱ –ûŸŠęȱšȱ ’Šš—˜œȬ ’”Šǰȱ ˬ•’–ȱ Ÿˬȱ –ûŠ•’Œˬȱ £Š–Š—Íȱ ȱ ˜•Š—ȱ ™Šœ’¢Ž—•ˬ›’—ȱ ˬ”œˬ›’¢¢ˬ’—ˬȱ ȱ ‘ˬ¢Šȱ ˬ›£’—’ȱ ›Š’”Š•ȱ óˬ”’•ˬȱ ˬ¢’ó–ˬˬ—ȱ ¡ˬœˬ•’”ȱ û£ˬ›’—ˬȱ ¢Š¡óÍȱ —ˬ£Š›ˬˬȱ —Š’•ȱ ˜•–Ššȱ –û–”û—•û¢û—ûȱ Ÿž›Âž•Š–Ššȱ û³û—ȱ ¡ûœžœ’ȱ ˜•Š›ŠšȱœŽ³–’󍒛ǯȱ ȱ ¢û”œˬ”ȱ ¢Š¢Í•–Šȱ ˬ›ˬŒˬœ’ȱ Ÿˬȱ ’‹‹’ȱ Ȭȱ œ˜œ’Š•ȱ ˬ‘ˬ–’¢¢ˬ’ȱ ’•ˬȱ ˬ›š•ˬ—’›ǯȱ ûû—ȱ ’—œŠ—•Š›ǰȱ ¢Šó͗Š—ǰȱ –’••’ȱ –ˬ—œž‹’¢¢ˬˬ—ȱ ȱ Ÿˬȱ ˬ•’›ȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’—ˬ—ȱ ŠœÍ•Íȱ ˜•–Š¢Š›Ššǰȱ ”’Š¢ˬȱ šˬˬ›ȱ ŽěȱŽ”’Ÿȱ –ûŠ•’Œˬȱ Š•–ŠÍšŠȱŠ’ȱ–ˬ’óˬȱ‘ˬ¢ŠÍ—Íȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱˬ›ˬŒˬˬȱ –ˬ‘ž•ŠóÍ›Š—ȱ Ÿˬȱ ‘ˬĴȱŠȱ ã•û–ȱ ’•ˬȱ —ˬ’Œˬ•ˬ—ˬȱ ‹’•ˬ—ȱȱ ˬ—ˬěȱûœȱ ¢˜••Š›Í—Í—ȱ ‹žǰȱ ¡›˜—’”’ȱ ¡ˬœˬ•’¢’—ˬ—ȱ ˬ£’¢¢ˬȱ ³ˬ”ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱȱȱG,Ȭˬ—ȱ¢Š¡žȱ¡ˬ›³ˬ—ˬ—ȱˬ›š•’ȱ˜•Š›Ššǰȱ Šœ–Šȱ ŠóŠÂÍȱ •ŽŠ••Íšȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’ȱ ’•ˬȱ ¡Š›Š”Ž›’£ˬȱ ˜•ž—ž›ǯȱ Š”’—ǰȱ ‹žȱ ¡ˬœˬ•’”ȱ ã£ûȱ Ȭȱ 㣕û¢û—ˬȱ ™Šœ’¢Ž—•ˬ›’—ȱ ‘ˬ¢Šȱ ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ’—’ȱ ˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱ ˬ›ˬŒˬˬȱ ™’œ•ˬ󍒛’›ȱ Ÿˬȱ ³˜¡ȱ £Š–Š—ȱ ˬ•’••’¢ˬȱ ˬ’›’‹ȱ ³Í¡Š›Í›ǯȱ ȱ žȱ û—ȱ û—¢Ȭ ŠŠȱ řŖŖȱ –•—ǯȬŠȱ ¢Š¡Í—ȱ ȱ ¡ˬœˬœ’ȱ –㟌žž›ǰȱ ŘŖŘśȬ Œ’ȱ ’•ˬȱ ’œˬǰȱ Ž”œ™Ž›•ˬ›ȱ Š‘Šȱ ŗŖŖȱ –•—ǯȱ ’—œŠ—Í—ȱ ˜—•Š›Šȱ ‹’›•ˬó–ˬœ’—’ȱ™›˜š—˜£•ŠóÍ›Í›ǯȱȱŠ¢Í•–ŠœÍ—Šȱã›ˬȱŠœ–Šȱ û›ˬ¢’—ȱ ’óŽ–’”ȱ ¡ˬœˬ•’¢’ȱ ǻřŖŖȱ ˬˬǼǰȱ ŠÂȱ Œ’¢ˬ›ȱ ¡ˬ›³ˬ—’ȱ

&$16$ö/,ö,

ǻřřȱ ˬˬǼǰȱ œûȱ Ÿˬ£’œ’ȱ ¡ˬ›³ˬ—’ȱ ǻŘŖȱ ˬˬǼǰȱ ’—œž•ȱ ǻŗśȱ ˬˬǼȱŸˬȱGGȬ’—Ž”œ’¢ŠœÍȱǻśȱˬˬǼȱ”’–’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ”Ž³’›ǯȱȱ

ˬ›ˬ›ˬĚȱ’ȱ ’—žœ›’Š•’£Šœ’¢Šȱ Ÿˬȱ Š–˜œŽ›’—ȱ Š—›˜™˜Ȭ Ž—ȱ ³’›”•ˬ—–ˬœ’—’—ȱ Š›–ŠœÍȱ ’•ˬȱ ˬ•ŠšˬŠ›ȱ ˜•Š›Ššǰȱ œ˜—ȱ ŚŖȱ ’•ȱ ˬ›£’—ˬȱ ‹ûû—ȱ û—¢ŠŠȱ ȱ ¢Š¢Í•–ŠœÍȱ ”ˬœ”’—ȱ œû›ˬˬȱŠ›–ÍóÍ›ȱŸˬȱ‹žȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱœˬ‹ˬ‹’—ˬ—ȱ’š’œŠ’ȱ ’”’•ˬ›ȱ³˜¡Š•–ÍóÍ›ȱ”’ǰȱ‹žȱŠǰȱã£ȱ—㟋ˬœ’—ˬǰȱ㕔ˬ•ˬ›’—ȱ ‘ã”û–ˬ•ˬ›’ǰȱ ˜—•Š›Í—ȱ œˬ‘’¢¢ˬȱ œ’œŽ–•ˬ›’ǰȱ ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ȱ Ÿˬȱ‘ˬ”’–•ˬ›’—ȱû£ˬ›’—ˬȱˬ•ŠŸˬȱ¢û”ȱš˜¢ž›ǯȱ Ȭ—Í—ȱ ™Š˜Ž—Ž£’ȱ ‘ŠššÍ—Šȱ Š–ȱ ˜•–Š¢Š—ȱ ‹’•’”•ˬ›ˬȱ ‹Š¡–Š¢Š›Ššǰȱ Š›–Š”˜•˜’¢Š—Í—ȱ žÂž›•Š›Íȱ ‹žȱ û—ȱ –’•¢˜—•Š›•Šȱ ¡ˬœˬ¢ˬȱ Š›Íšȱ ˬ£’¢¢ˬˬ—ȱ Š£Šȱ ˜•–ŠÂŠȱ Ÿˬȱ ã–û›•ˬ›’—’ȱ ž£Š–ŠÂŠȱ ’–”Š—ȱ ¢Š›ŠÍ›ǯȱ œ–Š•Íȱ¡ˬœˬ•ˬ›’—ȱŠ™Š›Í•–ŠœÍȱ–ˬ›‘ˬ•ˬ•’ȱ¢Š—Šó–ŠŠ—ȱ ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”•ˬȱ ‘ˬ¢ŠŠȱ ”Ž³’›’•’›ǯȱ žǰȱ ˜ȱ Ž–ˬ”’›ȱ ”’ǰȱ Šœ–Šȱ —ˬ£Š›ˬȱ ˜•ž—–ž›œŠǰȱ ˬ›–Š—ȱ Ž›Š™’¢ŠœÍȱ ûŒ•ˬ—’›’•’›ȱ ǻ¢ž¡Š›Íȱ ŠÍ–Ǽȱ Ÿˬȱ ¢Š¡óÍȱ —ˬ£Š›ˬȱ ˬ•ˬȱ ˜•ž—žšŠǰȱˬ›’Œˬ—ȱŠ£Š•Í›ȱǻŠóŠÂÍȱŠÍ–ǼȱŸˬȱ‹ž—Š—ȱ œ˜—›Šǰȱ ŸŠ¡Šó͛Íȱ š’¢–ˬ•ˬ—’›’•ˬ›ˬ”ǰȱ ‹žȱ œˬŸ’¢¢ˬˬȱ œŠ¡•Š—Í•Í›ǯȱȱŽ¢ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ȱ”’ǰȱ‘ˬ”’–ȱ‘ˬ–’óˬȱã£ȱ ™Šœ’¢Ž—•ˬ›’—ˬȱ¡ˬœˬ•’”ȱû£ˬ›’—ˬȱ–Š”œ’–Š•ȱˬ›ˬŒˬˬȱ –û–”û—ȱ ˜•Š—ȱ —ˬ£Š›ˬȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’—ˬȱ —Š’•ȱ ˜•–ŠÂŠȱ ³Š•Í󖊕͍͛ǯȱ ȱ ’œȱ —ˬ£Š›ˬ’ȱ ˜•Š—ȱ ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ȱ Ž£ȬŽ£ȱ œŠœ’˜—Š›Šȱ ‘˜œ™’Š•’£Šœ’¢Šȱ ˜•ž—ž›ǰȱ ’—Ž—œ’Ÿȱ Ž›Š™’¢Šȱ Ÿˬȱ‹ŠóšŠȱˬ¡’›ˬœŠ•Í—–Š£ȱ¢Š›Í–Í—ȱŠ™Š›Í•–ŠœÍ—Íȱˬ•ˬ‹ȱ Ž’›ǯȱ œ–ŠŠ—ȱ ã•û–ȱ ‘Š••Š›Íȱ Ȯȱ —ˬ£Š›ˬȱ ˜•ž—–Š¢Š—ȱ Šœ–Š—Í—ȱ›Š–Š’”ȱœû‹žžž›ǯȱ ’›ȱŠ‘Šȱ¡ŠÍ›•ŠÍ›Íšȱ”’ǰȱȬ¢Šȱ—ˬ£Š›ˬȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’—ȱ ŸŠ¡Šó͛Íȱ š’¢–ˬ•ˬ—’›’•–ˬœ’ȱ Ÿˬȱ û£û—ȱ –ûŠ•’Œˬœ’ȱ —ˬ’Œˬœ’—ˬȱ ™Šœ’¢Ž—•ˬ›’—ȱ ˬ”œˬ›’¢¢ˬ’—ˬȱ —ˬ£Š›ˬ’—ȱ ˬ•ˬȱ ˜•ž—–ŠœÍȱ Ÿˬȱ œŠ¡•Š—Í•–ŠœÍȱ –û–”û—û›ȱ Ȯȱ ³û—”’ȱ Šœ–ŠȱGGȱ ʞ ȱ–ˬ‘ž•ŠóÍ›–Š–Š•ÍÍ›ǯ

ˬšŠ•ˬȱȃ •Š¡˜–’‘ •’—Žȱ¡™ǯȱȄȱ󒛔ˬ’—’—ȱ £ˬ›‹Š¢ŒŠ—Š”Íȱû–Š¢ˬ—ˬ•’¢’—’—ȱˬœˬ¢’ȱ’•ˬȱ—ˬó›ȱ˜•ž—ž›ǯ


17

&$16$รถ/,รถ,


18

t›ˬ”ȬŠ–Š›ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ –ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱˬ•ˬȱŽ’•–’óȱ —Š’•’¢¢ˬ•ˬ›ˬȱ‹Š¡–Š¢Š›Ššǰȱ‹žȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ȱˬ‘Š•’—’—ȱã•û–ȱŸˬȱ ˬ•’••ˬó–ˬȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›’ȱŠ›ŠœÍ—ŠȱŠ™Š›ÍŒÍȱ ¢Ž›ȱž–ŠšŠȱŠŸŠ–ȱŽ’›ǯȱŽ•ˬȱ ”’ǰȱtȬ—Í—ȱ–ˬ•ž–Š•Š›Í—Šȱã›ˬǰȱ û›ˬ”ȬŠ–Š›ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬ—ȱã•û–ȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’ȱû—¢Šȱû£›ˬȱřŖƖȱˬ󔒕ȱ Ž’¢’ȱ‘Š•Šǰȱ¡ˬ›³ˬ—ǰȱ›Žœ™’›Š˜›ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ȱŸˬȱóˬ”ˬ›•’ȱ’Š‹Žˬ—ȱ û–ž–’ȱ¡ˬœˬ•ˬ—–ˬȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱŒˬ–’ȱ ŘŝƖȬ’›ȱȱǽŠ›’˜ŸŠœŒž•Š›ȱ’œŽŠœŽœǰȱ ǰȱŘŖŖşǾǯȱ

$]ΩUED\FDQΩKDOLVLQLQ 60%L]D¿EΩGΩQ oΩNLVLQGΩQΩ]L\\ΩW oΩNLU3L\OΩQPΩGΩQ Ω]L\\ΩWoΩNΩQ TDGÕQODUÕQVD\Õ NLúLOΩUGΩQ [H\OL oR[GXU &$16$ö/,ö,

t›ˬ”ȬŠ–Š›ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ ˬ”œˬ›’¢¢ˬ’ȱŠŽ›˜œ”•Ž›˜’”ȱ –ˬ—óˬ•’’›ǯȱ›šŠ—’£–ˬȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬ—ȱ ‹’›ȱœÍ›Šȱ™˜£ž—ž•Š›•Šȱˬ•ŠšˬŠ›ȱ ¢Š›Š—Š—ȱŸˬȱ–û›ˬ””ˬ‹ȱ¡ˬœˬ•’”ȱ˜•Š—ȱ ŠŽ›˜œ”•Ž›˜£ž—ȱ’—”’óŠÍ—Šȱ•’™’ǰȱ ’•”ȱ—㟋ˬˬǰȱ¡˜•ŽœŽ›’—ȱ–û‹Š’•ˬœ’ȱ –ûœˬœ—Šȱ›˜•ȱ˜¢—Š¢Í›ǯȱ Ž›˜œ”•Ž›˜£ž—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ –Ž’”Š–Ž—˜£ȱŸˬȱšŽ¢›’Ȭ–Ž’Ȭ ”Š–Ž—˜£ȱûœž••Š›Š—ȱ’œ’Šˬȱ Ž’•’›ǯȱŽ›Š™’¢Šȱœ¡Ž–’—ˬȱ‹’›ȱœÍ›Šȱ –ˬšŠ–•Š›Í—ȱã£•ˬ—’•–ˬœ’ȱóˬ›’›DZȱȱ ûû—³ˬ”–ˬˬ—ȱ’–’—ŠȱŽ–ˬ”ǰȱ Š—’ŠŽ›˜œ”•Ž›˜’”ȱ™ˬ‘›’£ˬǰȱˬŠ•ȱ

‘ˬ¢Šȱˬ›£’—ˬȱ›’Š¢ˬȱŽ–ˬ”ǯȱž›Š¢Šǰȱȱ –ûˬ¢¢ˬ—ȱ–ûˬ–Š’ȱęȱ£’”’ȱ¢û”ǰȱ ™œ’¡˜•˜“’ȱŸˬȱęȱ£’”’ȱ›Š‘Š•Íšǰȱ‹ˬˬ—ȱ ³ˬ”’œ’—’—ȱŠ£Š•–ŠœÍȱŠ’’›ǯȱ

’™˜•’™’Ž–’”ȱŽ›Š™’¢Š¢Šȱ ‘ˬ–ȱ³’—’—ȱŠ›Ž›’Š•ȱ‘’™Ž›Ž—£’¢Š—Í—ȱ ǻ¡ûœžœˬ—ǰȱœ’œ˜•’”ȱȬ’—Ǽǰȱóˬ”ˬ›•’ȱ ’Šȱ‹Žǰȱ–ŽŠ‹˜’•”ȱœ’—›˜Ȭ –ž—ȱ”˜››Ž”œ’¢ŠœÍȱŠȱŠ¡’•’›ǯȱ Š”’—ȱ–ŽŠ‹˜•’”ǰȱ•’™’ȱœ™Ž”›’—ȱ —˜›–Š••Šó–ŠœÍȱ¡ûœžœ’ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬȱ ”ˬœ‹ȱŽ’›ǯȱ ˜—ȱ’••ˬ›ˬȱŠŽ›˜Ž—Ž£ȱ–Ž¡ŠȬ —’£–•ˬ›’ȱ‘ŠššÍ—ŠȱˬœˬŸŸû›•ˬ›ȱ ˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱˬ›ˬŒˬˬȱŽ—’ó•ˬ—Ȭ –’󍒛ǯȱŠ—Í—ȱ–Š¢Žȱˬ›”’‹’—ˬȱ‹’›ȱ Ÿˬȱ¢Šȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱœ’—’ȱ•’™˜™›˜Ž’—ȱ•ˬ›ȱ —’œ‹ˬ’—’—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱ’œ•’™’Ž–’Ȭ ¢Š—Íȱˬœ’šȱŽ’›ǯȱžȱ£Š–Š—ȱ˜—•Š›Í—ȱ û–ž–’ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱ—˜›–Š•ȱŸˬȱ¢Šȱ ¢û”œˬ”ȱˬȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱû”œˬ”ȱœÍ¡•Íš•Íȱ •’™˜™›˜Ž’—•ˬ›ȱǻǼȱ¡˜•ŽœŽ›’ȱ—’—ȱ Š›–ŠœÍȱŸˬȱŠóŠÂÍȱœÍ¡•Íš•Íȱ•’™˜™›˜Ȭ Ž’—•ˬ›ȱǻǼȱ¡˜•ŽœŽ›’—’—ȱŠ£Š•–ŠœÍȱ Š‘Šȱ‹ã¢û”ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬȱ”ˬœ‹ȱŽ’›ǯȱȱ žȱ–ˬšœˬ•ˬȱ–û¡ˬ•’ȱŸŠ¡•Š›Šȱ —’”˜’—ȱž›óžœžǰȱŠ—’˜—–û‹Š’•ˬȱȱ šŠ›Š—•Š›Íǰȱȱęȱ‹ȱ›˜¢Šȱž›óžœžȱ ã›ˬ–ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›’ǯȱ Ȭ ˜ȱ›Žž”Š£Šȱ’—‘’‹’˜›•Š›Íǰȱ ¢Š¡žȱœŠ’—•ˬ›ȱ‘’™˜•’™’Ž–’”ȱ


19 Ž›Š™’¢ŠŠȱóû‹‘ˬœ’£ȱûœû—•û¢ˬȱ –Š•’”’›ǯȱȱŠ’—˜Ž›Š™’¢ŠȱšŠ—Í—ȱ •’™’ȱ™›˜ęȱ•’—’ȱ—˜›–Š••ŠóÍ›–Šš•Šȱ ¢Š—ŠóÍǰȱ’—œŠ—ȱ‘ˬ¢ŠÍ—Í—ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ’—’ȱ ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ȱŸˬȱ㖛ûȱž£ŠÍ›ǯȱȱ

6WDWLQOԥUYԥDWHURVNOHUR]

Ԥ)6$1Ԥ9Ԥ)$.7/$5 6WDWLQOԥU±DWHURVNOHUR]XQ PDOLFԥVLQGԥԥQHIIHNWLY YDVLWԥGLU %XKԥTLTԥWGLU G•”ȱ—㟋ˬˬǰȱšŠ—Šȱ¡˜•ŽœŽ›’—ȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’—’—ȱŠ£Š•Í•–ŠœÍȱû³û—ȱ —ˬ£ˬ›ˬȱžž•Š›Ššȱ¢Š›ŠÍ•–Íóȱ œŠ’—•ˬ›ȱ‘ˬ–ȱû›ˬ”ȬŠ–Š›ȱȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—ȱ ¡ˬœˬ•ˬ›ˬǰȱ‘ˬ–ȱˬȱû›ˬ”ȬŠ–Š›ȱ ˬœŠ•Š›Í—Í—ȱȱ’—”’óŠȱŽ–ˬȱŽ‘’–Š•Íȱ ¢û”œˬ”ȱ˜•Š—ȱœŠÂ•Š–ȱ’—œŠ—•Š›Šȱ –’˜”Š›ȱ’—Š›”Í—Í—ȱ’—”’óŠȱ Ž–ˬœ’—’—ȱŸˬȱã•û–û—ȱšŠ›ó͗͜Íȱ Š•Š—ȱȱȱˬ—ȱŽěȱŽ”’Ÿȱˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬœ’—ˬȱ ³ŽŸ›’•–’󍒛ǯȱŠ’—•ˬ›ȱšŠ—Šȱ•’™’ȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’—ˬȱˬœ’›ȱŽ–ˬ”•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱ‹’›ȱ œÍ›Šȱˬ•ŠŸˬȱȱˬœ’›ˬȱˬȱ–Š•’”ȱ˜•–Šš•Šȱ 㖛û—ȱž£Š—–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯ

5R]XYDVWDWLQ±VWDWLQOԥUTUXSXQD DLGԥQHIIHNLYSUHSDUDWGÕU %XGDKԥTLTԥWGLU Ž›Š™ŽŸ’”ȱ˜£Š•Š›Šȱ’œ’ȱŠȬ ˬȱŽ’•’”ˬȱ›˜£žŸŠœŠ’—ȱû–žȬ –’ȱ¡˜•ŽœŽ›’—ȱŸˬȱŠóŠÂÍȱœÍ¡•Íš•Íȱ •’™˜™›˜Ž’•ˬ›ȱ¡˜•ŽœŽȱ›’—’ȱǻǼȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’—’ȱ’ˬ›ȱœŠ’—•ˬ›•ˬȱ–ûšŠ¢’Ȭ œˬˬȱŠ‘Šȱˬ‘ˬ–’¢ȱ¢ˬ•’ȱˬ›ˬŒˬˬȱ Š£Š•Í›ȱ”’ǰȱ‹’›ȱœÍ›Šȱ–ûšŠ¢’œˬ•’ȱ ˬš’šŠ•Š›ȱ‹žȱ–ûˬŠ—Íȱˬœ’šȬ •ˬȱ¢’›ǯȱ ˬ–’—ȱˬš’š’•Š›ŠȱŚŖȱ–šȱ ˜£Š•Íȱ›˜ȱ£žȱȱŸŠœŠ’—ȱȱ¡˜•ŽœŽ›’—ȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’—’ȱśśƖȱŠ£Š•–Šš•Šǰȱȱ ¡˜•ŽœŽ›’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’ȱȱ’œˬȱŗŖƖȬˬȱ šˬˬ›ȱŠ›Í›–Šš•Šȱ‹žȱãœˬ›’Œ’•ˬ›ˬȱ ã›ˬȱȱ‹ŠóšŠȱœŠ’—•ˬ›ˬ—ȱûœû—ȱ ˜•–žóž›ǯȱȱ û”œˬ”ȱ›’œ”ȱš›ž™ž—ŠȱŠ¡’•ȱ˜•Š—ȱ ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱŗŖȬŘŖȱ–šȦœžȱ˜£Š•Íȱ ›˜£žŸŠœŠ’—’—ȱŽ”Ÿ’ŸŠ•Ž—ȱ˜£Š•Íȱ Š˜›ŸŠœŠ’—ǰȱœ’–ŸŠœŠ’—ȱŸˬȱ™›ŠŸŠœȬ Š’—ȱ’•ˬȱ–ûšŠ¢’œˬˬȱȱ¡˜•ŽœŽ›’Ȭ —’—ȱ–ˬšœˬ•’ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—ˬȱ³Š–ŠšŠȱ ûœû—•û¢ûȱœû‹žŠȱ¢Ž’›’•–’󍒛ǯȱȱ

&$16$ö/,ö,


 $WHURVNOHUR]±DKÕO\DúÕQ[ԥVWԥOL\LGLU %XEHOԥGH\LO Ž›˜œ”•Ž›˜£ȱȱȬȱž£ž—ȱ•ŠŽ—ȱãŸ›•ûȱŽ’󊝊ȱ–ŠȬ •’”ȱ¡ˬœˬ•’”’›ǯȱ ˬ—Œȱ¢Šó•Š›Í—Šȱ¢Š›Š—–ŠÂŠȱ‹Šó•Š¢Š—ȱ ȍ¡˜ó¡Šœœˬ•’ȎȱŠŽ›˜œ”•Ž›˜’”ȱ™’•ˬ”ȱȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ˜—’•Ȭ •’”ȱˬ›£’—ˬȱˬ›’Œˬ—ȱ‹ã¢û¢û›ǯȱˬˬ—ǰȱ’óŽ–’¢Š—Í—ȱ ”•’—’”ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱŠ›Ž›’¢Šȱ–ˬ—ˬ£’—’—ȱ¢Š›ÍŠ—ȱ³˜¡žȱ Í¡Š—ÍšŠ—ȱœ˜—›ŠȱŠó”Š›Šȱ³Í¡Í›ǯȱG—›Š”˜›˜—Š›ȱž•›Šœˬœȱ –ûŠ¢’—ˬȱûœž••Š›Í—Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”•ˬȱŠ™Š›Í•Š—ȱ–ûŠœ’›ȱȱ ˬš’šŠ•Š›ȱ‘ˬ›ȱŠ•Íȱ¢Ž—’¢Ž–ˬˬ—ȱ‹’›’—ˬǰȱŘŖȬŘşȱ¢Šó•Íȱ óˬ¡œ•ˬ›’—ȱû³ˬ—ȱ’”’œ’—ˬǰȱřŖȬŚŖȱ¢Šó•Íȱóˬ¡œ•ˬ›’—ȱã›ˬ—ȱ û³û—ˬȱŸˬȱŒ’—œ’—ˬ—ȱŠœÍ•Íȱ˜•–Š¢Š›ŠšǰȱśŖȬˬ—ȱ¢ž¡Š›Íȱ ¢Šó•Íȱóˬ¡œ•ˬ›’—ȱşŖƖȬˬ—ȱ³˜¡ž—Šȱ”˜›˜—Š›ȱŠ›Ž›’¢Š•Š›Í—ȱ ŠŽ›˜œ”•Ž›˜£ž—Šȱˬ•Š•ˬȱŽ’›ǯȱ

6LPSWRPVX]DWHRVNOHUR]QDUDKDWOÕTW|UԥWPLU <R[\R[ELUGDKD\R[ Ž›˜œ”•Ž›˜£ž—ȱˬ—ȱˬ‘•û”ˬ•’ȱˬœŠÍȱȮȱ”ˬœ”’—ȱŠŽ›˜Ȭ ›˜–‹˜£ž›ȱ”’ǰȱ‹žȱ£Š–Š—ȱŠŽ›˜œ”•Ž›˜’”ȱ™’•ˬ¢’—ȱšˬĚȱˬ’ȱ ¢Í›Í•–ŠœÍȱŸˬȱˬ›‘Š•ȱ›˜–‹˜£•Šó–ŠœÍȱȱȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱȱ £ˬˬ•ˬ—–’óȱŠ›Ž›’¢ŠŠȱšŠ—ȱãŸ›Š—ÍȱŠ–Š–’•ˬȱ”ˬœ’•’›ǯȱȱȱ ˬœ”’—ȱŠŽ›˜›˜–‹˜£ž—ȱ”•’—’”’ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱ™›˜œŽœ’—ȱ ’—”’óŠȱŽ’¢’ȱ—Š‘’¢ˬˬ—ȱŠœÍ•ÍÍ›DZȱȱ‹˜¢ž—ȱŸˬȱ‹Šóȱ‹Ž¢’—ȱ Š›Ž›’¢Š•Š›Íȱ£ˬˬ•ˬ—’”ˬȱȱ‹Ž¢’—ȱ’—œž•žǰȱû›ˬ”ȱȮȱ–’˜Ȭ ”Š›ȱ’—Š›”Íǰȱ‹ã¢›ˬ”ȱȮȱ‹ã¢›ˬ”ȱ’—Š›”ÍǰȱŠóŠÂÍȱˬ›Šȱ Š›Ž›’¢Š•Š›Í—Í—ȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬœ’ȱ’œˬȱŠóŠÂÍȱˬ›ŠĚȱŠ›Í—ȱ”ˬœ”’—ȱ ’óŽ–’¢ŠœÍȱŸˬȱšŠ—š›Ž—ŠœÍȱ’•ˬȱ—ˬ’Œˬ•ˬ—’›ǯȱŽ›˜œ”•Ž›˜£ž—ȱ –ˬ”›•’¢’ȱ˜—ŠÍ›ȱ”’ǰȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ”ˬœ”’—ȱŠŽ›˜›˜–‹˜£ž—ȱ œˬ‹ˬ‹’ȱã£û—ûȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱˬ•Š–ˬ•ˬȱŠó”Š›ȱŽ–ˬ¢ˬ—ȱ”’³’”ȱ 㕳û•ûȱŠŽ›˜œ”•Ž›˜’”ȱ™’•ˬ¢’—ȱ¢Í›Í•–ŠœÍÍ›ȱ”’ǰȱ‹žȱ‘Š•Ȭ •Š›Šȱ–’˜”Š›ȱ’—Š›”ÍȱŸˬȱ‹Ž¢’—ȱ’—œž•žȱã£•ˬ—’•–ˬˬ—ǰȱ —’œ‹’ȱœŠ•Š–Š•Íšȱ˜—ž—Šȱ’—”’óŠȱŽ’›ǯ

3ԥKUL]VD\ԥVLQGԥTDQGD[ROHVWHULQVԥYL\\ԥVLQL D]DOWPDTYԥPLRNDUGLQIDUNWÕQÕQTDUúÕVÕQÕ DOPDTPPNQGU %XPGGԥDTLVPԥQGR÷UXGXU

$WHURVNOHUR]XQ PDOLFΩVLQGΩELU VÕUDPΩTDPODUÕQ J|]OΩQLOPΩVLúΩUWGLU

WWQoΩNPΩGΩQ LPWLQDHWPΩN DQWLDWHURVNOHURWLNSΩKUL]Ω IΩDOKΩ\DWWΩU]LQΩULD\ΩWHWPΩN &$16$ö/,ö,

6WDWLQOΩUΩDLGΩQLUL+36 hUΩN PGD¿ΩVLQLQWΩGTLTDWÕ WΩGTLTDWÕQÕQQΩWLFΩOΩULQΩJ|UΩ UΩNGDPDU[ΩVWΩOLNOΩULHKWLPDOÕ \NVΩNRODQPLO\RQSDVL\HQWΩ

VWDWLQOΩULQWΩ\LQHGLOPΩVL KΩIWΩGΩPLQYΩ\DLOGΩPLQ LQVDQKΩ\DWÕQÕQ[LODVHGLOPΩVL GHPΩNGLU t–ž–’ȱ¡˜•ŽœŽ›’—ȱ–’šŠ›Í—Í—ȱ¢Š•—Í£ȱŘŖƖȬ’ȱ¡Š›’Œˬ—ȱ š’Šȱ’•ˬȱŠ¡’•ȱ˜•ž›ǰȱŞŖƖȬ’ȱ’œˬȱ˜›šŠ—’£–ˬǰȱˬœŠœˬ—ǰȱšŠ›Šȱ Œ’¢ˬ›ˬȱȱœ’—Ž£ȱ˜•ž—ž›ȱŸˬȱ¢Š•—Í£ȱ™ˬ‘›’£’—ȱã£•ˬ—’•–ˬœ’ȱ ™Šœ’¢Ž—’—ȱˬ‘•û”ˬœ’£•’¢’ȱû³û—ȱ”’Š¢ˬȱŽ¢’•ǯȱˬŒ›û‹ˬȱ ãœˬ›’›ȱ”’ǰȱšŽ¢›’Ȭ–Ž’”Š–Ž—˜£ȱ–ûŠ•’Œˬȱûœž••Š›Íȱ –’˜”Š›ȱ’—Š›”Íǰȱ‹Ž¢’—ȱ’—œž•žȱ”Ž³’›–’óȱŸˬȱ¢Šȱ™Ž›’ŽȬ ›’”ȱŠ›Ž›’¢Š•Š›Í—ȱŠŽ›˜œ”•Ž›˜’”ȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱ ˜•Š—ȱ¡ˬœˬ•ˬ›ˬȱˬ›’—ȱ‘Š••Š›Í—ȱ¢Š›Š—–ŠȱŽ‘’–Š•Í—Íȱ ˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱˬ›ˬŒˬˬȱŠ£Š•–ŠÂŠȱȱ’–”Š—ȱŸŽ›–’›ǯȱȱ

4DQGDOLSLGVԥYL\\ԥVLQRUPDORODQYԥUԥ\LQ LúHPLN[ԥVWԥOL\LROPD\DQúԥ[VOԥUԥVWDWLQOԥULQ Wԥ\LQHGLOPԥVL]ԥUXUL\\ԥWL\R[GXU %XEHOԥGH\LO Š—Šȱ‹Šó•Š—Â͌ȱ¡˜•ŽœŽ›’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—ˬ—ȱŠœÍ•Íȱ˜•Ȭ –Š¢Š›ŠšȱœŠ’—•ˬ›ȱã•û–ȱŸˬȱ–’˜”Š›ȱ’—Š›”ÍȱŽ‘’–Š•Í—Íȱȱ ŽěȱŽ”’Ÿȱȱóˬ”’•ˬȱŠ£Š•Í›ǯȱ ˬĴȱŠȱśŖȬˬ—ȱ¢ž¡Š›Íȱ¢Šó•Íȱ™›Š”Ȭ ’”’ȱœŠÂ•Š–ȱ”’ó’•ˬ›ˬȱŸˬȱŜŖȬŠ—ȱ¢ž¡Š›Íȱ¢Šó•ÍȱšŠÍ—•Š›Šȱ –ˬ•ž–ȱ›’œ”ȱŠ–’••ˬ›’—’—ȱǻœ’šŠ›Žȱ³ˬ”–ˬǰȱ™’¢•ˬ–ˬǰȱŠ›Ž›’Š•ȱ ‘’™Ž›˜—’¢ŠȱŸˬȱœǯǼȱ‘Ž³ȱ˜•–ŠœŠȱ‹’›’ȱ–㟌žž›œŠǰȱ›˜£žȬ ŸŠœŠ’—’—ȱˬ¢’—’ȱ㖛û—ȱž£Š—–ŠœÍ—ŠȱŸˬȱû›ˬ”ȬŠ–Š›ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱŽ‘’–Š•Í—ÍȱŠ£Š•–ŠÂŠȱ’–”Š—ȱŸŽ›’›ǯȱȱ Š¡Í—ȱ£Š–Š—•Š›Šȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—Í—ȱˬŒ£Š³Í•Íšȱ‹Š£Š›Í—Šȱȱ ȃ ŽŽ˜—ȱ’Œ‘Ž›Ȅȱ–ŠŒŠ›ȱˬŒ£Š³Í•Íšȱ󒛔ˬ’—’—ȱ’œŽ‘œŠ•Íȱ ˜•Š—ȱȱGȱǻ›˜£žŸŠœŠ’—Ǽȱ™›Ž™Š›ŠÍȱ³Í¡Š›Í•–ÍóÍ›ǯȱȱ G’—ȱ˜£Šȱ³Žó’’ȱȱŽ—’󍒛ȱȬȱȱśǰȱŗŖǰȱŘŖȱŸˬȱŚŖȱ–šǯȱ G•”’—ȱ˜£ŠȱȮȱśȬŗŖȱ–šǯȱ˜£žŸŠœŠ’—’—ȱŽ›Š™ŽŸ’”ȱˬœ’›’ȱ –ûŠ•’Œˬ—’—ȱ‹Šó•Š—–ŠœÍ—Š—ȱœ˜—›Š”Íȱŗȱ‘ˬĞȱˬȱˬ›£’—ˬȱ Šó”Š›ȱŽ’•’›ǰȱ–ûŠ•’Œˬ—’—ȱŘȱ‘ˬĞȱˬœ’—ˬ—ȱœ˜—›Šȱ’œˬȱşŖƖȬˬȱ ³ŠÍ›ǯȱ›Ž™Š›ŠÍ—ȱ–Šœ”’–Š•ȱˬœ’›’ǰȱŠˬˬ—ȱŚȬŒûȱ‘ˬĞȱˬ¢ˬȱ ˬœŠûȱŽ’›ȱŸˬȱŠ’–’ȱšˬ‹ž•ȱœŠ¢ˬœ’—ˬȱœŠ¡•Š—Í•Í›ǯ Š”œ’–Š•ȱŽěȱŽ”’—ȱˬ•ˬȱŽ’•–ˬœ’ȱû³û—ȱœŠ’—ȱ Ž›Š™’¢ŠœÍȱž£ž—–ûˬ•’ȱ‹ˬ£ˬ—ȱã–û›•û”ȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱ Š’—•ˬ›’—ȱˬœŠœœÍ£ȱ˜•Š›ŠšȱŠ£ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•–ˬœ’ȱ œˬ‹ˬ‹•ˬ›’—ˬ—ȱ‹’›’ȱˬȱ˜—•Š›Í—ȱ‹Š‘Šȱ˜•–ŠœÍÍ›ǯȱŠ”’—ȱ –Ž›Ž—’•ȱ™›Ž™Š›ŠÍȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—ȱ‹Š£Š›Í—Šȱˬ—ȱˬ•ŸŽ›’ó•’ȱ š’¢–ˬ•ˬȱœŠÍ•Í›ǯȱ’•ˬȱ‘ˬ”’–•ˬ›’ǰȱŽ›Š™ŽŸ•ˬ›ǰȱ”Š›’˜•˜šȬ •Š›ȱû›ˬ”ȬŠ–Š›ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ǰȱ‘Š‹Ž•ˬȱŠÂ͛ȱ’óŽ–’”ȱ —ˬ’Œˬ•ˬ›’—ȱǻã•û–ǰȱ’—œž•ǰȱ’—Š›”Ǽȱȱ’•”’—ȱŸˬȱ’”’—Œ’•’ȱ ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱȱ’œ•’™’Ž–’¢Š•Íȱ¡ˬœˬ•ˬ›ˬȱ ˬ–’—•’”•ˬȱGȱˬ¢’—ȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯ GGʞʞȱȱ ʞ Gȱʞʞ ʞGȱȱ[GʞȱǷ


21

&$16$รถ/,รถ,


&$16$ö/,ö,

22

20

ʞȱ Gʞȱ tt

œŽ—¢Š‹›ȱŗşşřȬŒûȱ’•ȱŠ›’¡’—ˬȱȬ—’—ȱŠóȱ œœŠ–‹•Ž¢ŠœÍ—Í—ȱšˬ—Š–ˬœ’—ˬȱˬœŠœˬ—ȱŗśȱ–Š¢ȱ Ž¢—ˬ•¡Š•šȱŠ’•ˬȱû—ûȱŽ•Š—ȱŽ’•’ǯȱʞ•Š–ˬŠ›ȱŠ›’¡•ˬ›ȱ ˬšŸ’–’—ˬȱȱ‹žǰȱ¡ûœžœ’ȱ‹’›ȱû—û›ǰȱœŽŸ’—ŒǰȱšŠ•’‹’¢¢ˬȱ ‘ˬ¢ŠÍ—Šȱ¢Š¡Í—ȱŸˬȱŽ’‹Š›•Íȱ’—œŠ—Í—ȱ–㟌ž’¢¢ˬ’ȱ ‹Š¢›Š–͍͛ǯȱ ˬ‘£ȱŠ’•ˬˬȱȱ’•”ȱˬˬȱ’œ’ȱŸŠ•’Ž¢—ȱ–ˬ‘ˬ‹‹ˬ’—’—ȱ œŽŸ’—Œ’—’ȱž¢Š—ȱ”ã›™ˬȱœ˜—›ŠŠ—ȱ‹ã¢û”ȱŸˬȱ–û›ˬ””ˬ‹ȱ ‘ˬ¢ŠŠȱû›ˬ”•ˬȱȱšˬˬ–ȱ‹ŠœÍ›ǯȱȱ ã£ˬ••’¢’ȱž¢–ŠšȱŸˬȱ ’—œŠ—•Š›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱû—œ’¢¢ˬȱœ’›•ˬ›’—’ȱ㢛ˬ—–ˬ”ȱ’—œŠ—Šȱ –ˬ‘£ȱŠ’•ˬˬȱ—ˬœ’‹ȱ˜•ž›ǯȱ ã”ûȱˬ‹ˬ’¢¢ˬˬȱš˜Ÿžó–žóȱ –û›’”•’”Ȭ—ˬœ’••ˬ›ˬ—ȱ—ˬœ’••ˬ›ˬȱȱ–ˬ‘£ȱŠ’•ˬˬȱãû›û•û›ǯȱ ’•ˬ—’—ȱˬœŠœȱŸˬ£’ˬœ’ȱȮȱ㟕Šȱ‹ã¢û–ˬ”ǰȱ˜—Šȱ•Š¢Ȭ ’š•’ȱˬ‘œ’•ȱŸŽ›–ˬ”ȱŸˬȱ–û›ˬ””ˬ‹ȱ’—œŠ—ȱ–û—Šœ’‹ˬ•ˬ›’ȱȱ û—¢ŠœÍ—Šȱȱã£ȱ¢Ž›’—’ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱŽ–ˬ”ˬȱ˜—Šȱ¢Š›Í–³Íȱ ˜•–ŠšÍ›ǯȱžȱ‹Š¡Í–Š—ǰȱŠ’•ˬ—’—ȱ–ã‘”ˬ–ȱ˜•–ŠœÍȱŸŠŒ’‹ȱ óˬ›’›ǯȱ’•ˬȱšž›–ŠÂŠȱ˜Â›žȱŠÍ•Š—ȱ’•”ȱŠÍ–ǰȱšŠ•Š—ȱ 㖛û—û£ûȱ˜—ž—•Šȱ”Ž³’›–ˬ”ȱ’œˬ’¢’—’£ǰȱ˜—ŠȱŠ¢Ššȱ ˜•ŠŒŠÂ͗ͣȱ’—œŠ—•ŠȱšŠ›ó͕Šó–ŠšÍ›ǯ ȱ㟋ˬ’ȱ–ˬ›‘ˬ•ˬȱȮȱ˜¢ž›ǯȱkˬ‘ˬ›ˬǰȱ”ˬ—ˬǰȱ ™Š¢Š¡Šǰȱˬ¢Š•ˬˬȱȮȱ‘Š›Šȱ¢ŠóŠ–ŠÂ͗ͣŠ—ȱŠœÍ•Íȱ ˜•–Š¢Š›Ššǰȱ˜¢ȱœŽŸˬ—ȱû›ˬ”•ˬ›’ȱ‹’›•ˬ󍒛ˬ—ȱ–ûšˬˬœȱ ‘Š’œˬ’›ǯȱ ˬ‘Š¢ˬǰȱ‹ûãŸȱ‹’›ȱŠ’•ˬȱœŠ‘’‹’œ’—’£ǯȱŠ•Íȱ㟕Šȱ œŠ‘’‹’ȱ˜•–Ššǯȱ žȱû—û—ȱšŽ¢ȱŽ’•–ˬœ’ȱû—¢Šȱ’Œ’–Š’¢¢ˬ’—’—ȱ –ûŠœ’›ȱŠ’•ˬ—’—ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—ˬȱã›ˬȱ—Š›Š‘Š•ÍÂÍǰȱŠ’•ˬ—’—ȱ Œˬ–’¢¢ˬȱŸˬȱ‹ã¢û–ˬ”ˬȱ˜•Š—ȱ—ˬœ•’—ȱˬ›‹’¢ˬœ’—ˬȱ Šó͍ÍÂÍȱ–ˬ—Šȱ¢û”ûȱ’•ˬȱ‹ŠÂ•ÍÍ›ǯȱˬ–’¢¢ˬ’—ȱˬœŠœȱ û—œû›ûȱ˜•Š—ȱŠ’•ˬȱ’—œŠ—ȱˬ¢ˬ›•ˬ›’—’—ǰȱ–ˬˬ—’¢¢ˬ’—ȱŸˬȱ —ˬœ’••ˬ›’—ȱŠ›’¡’ȱŸŠ›’œ•’¢’—’—ǰȱœŠ‹’•’”ȱŸˬȱ’—”’óŠȱŠ–’•’ȱ ˜•Š›ŠšȱšŠ•–ŠšŠÍ›ǯȱ㑔ˬ–ȱŠ’•ˬ•ˬ›’—ȱœŠ¢ˬœ’—ˬȱȱ ãŸ•ˬȱšûŸŸˬ•ˬ—’›ȱŸˬȱ’—”’óŠȱŽ’›ǰȱ¡Š•šÍ—ȱ›’Š‘ÍȱŠ›Í›Ƿȱ ’•ˬ•ˬ›ˬȱãŸ•ˬȱšŠ¢Â͜ÍȱȮȱŸŠŒ’‹ȱ–ˬšŠ–•Š›Š—ȱ‹’›’’›ǯȱ

Š£Í›Šȱ‹’›ȱœÍ›Šȱ㕔ˬ•ˬ›ˬȱˬ—Œǰȱ³˜¡žóŠš•ÍȱŸˬȱ‹ŠóšŠȱ Š’•ˬ•ˬ›ˬȱ¢Š›Í–ȱ™›˜š›Š–•Š›Íȱ’ó•ˬ—’‹ȱ‘Š£Í›•Š—–ÍóÍ›ǯȱ

&$16$ö/,ö,

[•”ˬˬȱŽ–˜š›Šęȱ”ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—ȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í•–ŠœÍ—Šȱ ¢ã—ˬ•–’óȱ‹’›’—Œ’ȱ—㟋ˬ•’ȱˬ‹’›•ˬ›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ ‘Š–’•ˬ•’”ǰȱ˜ÂžóȱŸˬȱ£Š‘Í•ÍšȱãŸ›û—ˬȱšŠÍ—•Š›Šȱ £ˬ–Š—ˬ•’ȱ’‹‹’ȱ¢Š›Í–ȱ‘ˬŒ–’—’—ȱŠ›Í›Í•–ŠœÍǰȱ‘Š‹Ž•ˬȱ –ûŠœ’›ȱ™Ž›’—ŠŠ•ȱ–ˬ›”ˬ£•ˬ›ȱóˬ‹ˬ”ˬœ’—’—ȱ’—”’óŠȱ Ž’›’•–ˬœ’ȱȱ—ˬ£ˬ›ˬȱžž•–žóž›ǯȱȱž—Š—ȱœŠŸŠ¢Íǰȱ Š£¢Šó•ÍȱžóŠš•Š›Íȱ˜•Š—ȱšŠÍ—•Š›Í—ȱ–ˬ󾕕žÂž—ž—ȱ Š›Í›Í•–ŠœÍǰȱ˜—•Š›Í—ȱ™Žóˬȱ‘Š£Í›•ÍÂÍȱŸˬȱˬ”›Š›ȱ‘Š£Í›•ÍÂ͗͗ȱ ˬ󔒕’ǰȱ³ŽŸ’”ȱ’óȱŒˬŸˬ••ˬ›’—’—ȱˬ‹’š’ȱû£›ˬȱˬ‹’›•ˬ›ȱ ’ó•ˬ—’‹ȱ‘Š£Í›•Š—–ŠšŠÍ›ǯȱȱ㟕ˬ’—ȱˬ›ˬšš’œ’ȱŸˬȱ ³’³ˬ”•ˬ—–ˬœ’—’—ȱ›ˬ‘—’ȱ–ã‘”ˬ–ȱŸˬȱęȱ›ŠŸŠ—ȱŠ’•ˬ•ˬ›’›Ƿȱȱ ˬœ–’ȱœˬ—ˬ•ˬ›ˬȱȱȍŠ’•ˬȱȮȱŒˬ–’¢¢ˬ’—ȱã£ˬ¢’’›Ȏȱ ”’–’ȱšž›žȱŸˬȱ˜›–Š•ȱˬ›’ˬȱ›Šœȱˬ•’›’”ǯȱȱʞœ•’—ˬǰȱŠ’•ˬȱ –ˬĢȱž–žȱȱŠ‘ŠȱŽ—’óȱŸˬȱ›ˬ—Š›ˬ—’›ǰȱŠ’•ˬȱȮȱ‹ûû—ȱ 㖛û–û£ȱ‹˜¢žȱ‹’£’ȱˬ‘ŠˬȱŽˬ—ȱˬ—ȱ¢Š¡Í—ȱ’—œŠ—•Š›Í›ǰȱ –ˬ‘ˬ‹‹ˬǰȱšŠ›ó͕͚•ÍȱŠ—•Šó–ŠȱŸˬȱ¡˜ó–ˬ›Š–•Íšȱ–û‘’Ȭ ’’›ǰȱŒˬ–’¢¢ˬ’—ȱ‘ˬ›ȱ‹’›ȱû£Ÿûȱ–ˬ‘£ȱ‘ˬ–’—ȱ–û‘’ˬȱ œŠÂ•Š–ȱˬ›£ˬȱ˜›–Š•Šó͛ȱŸˬȱ’—”’óŠȱŽ’›ǯȱȱ’•ˬȱȮȱ–ˬˬ—’ȱ Œˬ–’¢¢ˬ’—ȱ–㟌žȱ˜•žÂžȱˬ–ˬ•’›ǰȱ˜—œž£ȱ’—œŠ—Šȱ ¢ŠóŠ–Ššȱ³˜¡ȱ³ˬ’—’›ǯ žȱû—ȱšŽ¢ȱŽ’•ˬ—ȱŽ¢—ˬ•¡Š•šȱŠ’•ˬȱû—ûȱȱȱǻ —Ž›Ȭ —Š’˜—Š•ȱŠ¢ȱ˜ȱŠ–’•’ŽœǼǰȱȬ—’—ȱŠóȱœœŠ–‹•Ž¢ŠœÍȱ ˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱŗşşřȬŒûȱ’•ˬȱˬœ’œȱŽ’•–’󍒛ǯȱžȱû—û—ȱ ˬœ’œȱŽ’•–ˬœ’ȱȱ㕔ˬ•ˬ›ȱŒˬ–’¢¢ˬ’—’—ȱ³˜¡œŠ¢•ÍȱŠ’•ˬȱ ™›˜‹•Ž–•ˬ›’—ˬȱ’ššˬ’—’ȱŒˬ•‹ȱŽ–ˬ”ȱ–ˬšœˬ’ȱŠó͛͢ǯȱ Ȭ—’—ȱŠóȱ”Š’‹’—’—ȱęȱ”›’—Œˬǰȱ‹’›ȱŠ’•ˬ—’—ȱˬœŠœȱ ‘ûšžš•Š›Íȱ™˜£ž•žšŠȱû£Ÿûȱ˜•žš•Š›Íȱ‹ûãŸȱ’—œŠ—ȱ Š’•ˬœ’—’—ȱŠ–•ÍÂÍȱˬ‘•û”ˬ¢ˬȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•Í›ǯȱȱˬ–’¢¢ˬ’—ȱ Š™Š›ÍŒÍȱ’—œ’ž•Š›Í—Š—ȱ‹’›’ǰȱ’—œŠ—Í—ȱ’•”ȱœ˜œ’Š••Šó–Šȱ ™’••ˬœ’ȱ˜•Š—ȱŠ’•ˬȱˬ›Šȱ–û‘’•ˬȱ‹ˬ›Š‹ˬ›ȱ’—”’óŠȱŽ’›ȱ Ÿˬȱˬ¢’ó’›ǰȱ£Š–Š—Í—ȱˬ•ˬ‹•ˬ›’—ˬȱã£û—ˬ–ˬ¡œžœȱŒŠŸŠ‹ȱ ŸŽ›’›ǰȱ’Œ’–Š’ȱˬ•ˬ‹Š•Š›Íȱãˬ¢’›ȱŸˬȱã£ûȱˬȱ˜—•Š›Í—ȱ ¢Š›ŠÍ•–ŠœÍ—Šȱ’󝒛Š”ȱŽ’›ǯȱȱûû—ȱ£Š–Š—•Š›Šȱ㕔ˬ—’—ȱ ’—”’óŠÍȱ‘ŠššÍ—ŠȱŠ’•ˬ—’—ȱŒˬ–’¢¢ˬˬȱžžÂžȱ–㟚Žȱ ŸˬȱãŸ•ˬ’—ȱ˜—Šȱ˜•Š—ȱ–û—Šœ’‹ˬ’—ˬȱã›ˬȱęȱ”’›ȱœã¢•ˬ—’›’ǯȱ G—œŠ—ȱ‘ˬ¢ŠÍȱŠ’•ˬˬ—ȱ‹Šó•Š¢Í›ǰȱ˜—ž—ȱŸˬˬ—Šóȱ ”’–’ȱ˜›–Š•Šó–ŠœÍȱŠ’•ˬˬȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱ’•ˬȱȮȱ –ˬ‘ˬ‹‹ˬǰȱ‘ã›–ˬǰȱ‘ˬ–›ˬ¢•’”ȱŸˬȱ‹ŠÂ•Í•Íšȱ –ˬ—‹ˬ¢’’›ǯȱȱ’•ˬȱ›’Š‘ÍȱȮȱ㕔ˬ—’—ȱ’—”’óŠÍȱ Ÿˬȱȱˬ›ˬšš’œ’—’—ȱ㕳ûȱŸŠ‘’’’›ǯ


23

&$16$รถ/,รถ,


&$16$รถ/,รถ,VDKLELROPDTLVWฮน\LUVLQL]PL"

dR[ODUร•Pร•]DยฉYDULNR]ยชV|]ย\D[รบร• WDQร•รบGร•U2LONQ|YEิฅGิฅD\DTODUร• H\EิฅFิฅUOิฅรบGLUิฅQJ|\ิฅUPLรบGย\ยQOิฅULOิฅ DVVRVLDVL\DHGLOLU$PPDYHQR]Gย\ยQOิฅU ยฑD\DTODUร•Pร•]ร•QYHQR]VLVWHPLQGิฅJHGิฅQ Yิฅยฉ[URQLNLYHQR]oDWPDPD]Oร•TยชDGOD QDQTOREDOSURVHVLQ\DOQร•]ELUKLVVิฅVLGLU 9DULNR]XQX]\R[GXUVDEXKHoGิฅR GHPิฅNGH\LONLYHQDODUร•Qร•]TD\GDVร•QGDGร•U <HWNLQ\DรบOร•LQVDQODUร•QิฅTิฅGิฅULYH QR][ิฅVWิฅOLNOิฅUGิฅQิฅ]L\\ิฅWoิฅNLUYิฅRQODUร•Q \DOQร•]\DUร•Vร•QGDEX[ิฅVWิฅOLNOิฅUD\DTODUGD ]DKLULGิฅ\LรบLNOLNOิฅULOิฅWิฅ]DKยUROXQXU

&$16$รถ/,รถ,


 øúJQQQVRQXQGD EDOGÕUODUÕQÕ]GD\D\ÕODQD÷UÕODU D÷ÕUOÕTYԥ\RU÷XQOXTKLVVHGLUVLQL]PL" $[úDPODUD\DTODUÕQÕ]úLúLUPL" *HFԥOԥUԥ]ԥOԥTÕFROPDODUÕQDUDKDW HGLUPL"

Ŝǯȱ¢Ššȱûœˬȱž›Š›ŠšǰȱŠ‹Š—Š—ȱŠ¢Ššȱ‹ž›—žȱ—Šȱ ’¢’›•ˬ—’—ǯȱ

•Ž‹˜•˜šȱŠ›Íšȱ–ûŠ•’ŒˬŸ’ȱŒ˜›Š‹ȱˬ¢’—ȱ Ž–’󍒛œˬǰȱȱ‹ûû—ȱęȱ£’”’ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›’ȱ˜—•Š›ÍȱŽ¢’Ȭ —ˬ›ˬ”ǰȱ¢Ž›’—ˬȱ¢Ž’›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱˬóš•ˬ›’—ȱ œ˜—ž—ŠȱŗśȬŘŖȱˬ›ˬŒˬȱ‹žŒŠšȱŠ•Í—ŠȱšŠ•Í›Í•–Íóȱ Š¢Šš•Š›ÍȱśȬŗŖȱˬš’šˬȱˬ›£’—ˬȱ‹žȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱ žȱœ’–™˜–•Š›ȱŠ¢Šš•Š›Í—ȱŸŽ—˜£ȱœ’œŽ–’—’—ȱ œŠ¡•Š¢Š›Ššȱž£Š—–Ššǰȱ¢Š¡žǰȱȱŠÂ͛ȱ’•ÍšȱŸˬȱœ˜¢žšȱ Š›Íšȱ¢û”•ˬ—–ˬœ’—ˬ—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›’›ǯȱˬ’Œˬˬȱ ŸŽ—˜£ȱž›Âž—•žšȱ’—”’óŠȱŽ’›ǯȱŠ¡Í—Šȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ œžȱó͛—ŠÂ͗Íȱ—㟋ˬ•ˬ¢ˬ›ˬ”ǰȱŠ¢Šš•Š›ȱû³û—ȱ”˜—›Šœȱ ˬ‹’›•ˬ›ȱã›–ˬ’”ˬȱ¡ˬœˬ•’”ȱ™›˜š›Žœœ’Ÿ•ˬó’›ǯȱžȱ žóȱˬ‹’šȱŽ–ˬ”ȱȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ž—Š—ȱœ˜—›Šȱ©%HUOLQ&KHPLHªúLUNԥWLQLQ £Š–Š—ȱšÍ›–Í£ÍȬã¢û–û•ȱŠ–Š›ȱž•ž£Œžš•Š›Íȱȱ LVWHKVDOHWGL\L\HUOLWԥVLUOLSUHSDUDWRODQ Ÿˬȱ”•Šœœ’”ȱŸŠ›’”˜£ȱŸŽ—Š•Š›ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǯȱˬȱ /ø2721®JHOLQGԥQLVWLIDGԥHWPԥN ‹žȱŠ—Š—ȱã•û–ȱˬ‘•û”ˬ•’ȱˬœŠȱ˜•Š—ȱŠÂȱŒ’¢ˬ›ȱ ›˜–‹˜Ž–‹˜•’¢ŠœÍ—Íȱã›ˬˬȱ‹’•ˬŒˬ”ȱȱ›˜–‹˜ĚȱŽ‹’ȱ PԥTVԥGԥX\÷XQGXU—žȱ‹Š•Í›ȱˬ›’œ’—’—ȱ û£ˬ›’—ˬȱ³ˬ”ˬ›ˬ”ǰȱ¢û—û•ȱ–ŠœŠ“Ž’Œ’ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›ȱ’•ˬȱ ”’–’ȱ›ŽŠ•ȱˬ‘•û”ˬ¢ˬȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•ŠŒŠšœÍ—Í£ǯȱ ›˜—’”’ȱŸŽ—˜£ȱ³Š–Š–Š£•ÍÂÍȱœ’–™˜–•Š›Íȱž£ž—ȱ ˬ›’ȱšŠÍ—Šȱ‘˜™ž›ž—ǯȱȱ û”œˬ”ȱ–’šŠ›Šȱȱ‘Ž™Š›’—ȱˬ›”’‹•’ȱ/ø2721 –ûˬ•’ȱœˬˬ›’—ȱœ˜—ž—ŠȱŠȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ ® JHOȱŸŽ—˜£ȱ˜—žœž—ȱŠ›–ŠœÍȱœŠ¢ˬœ’—ˬȱȱȱ ʞŸŸˬ•ŒˬȱŠ¢Šš•Š›Šȱó’ó”’—•’”ǰȱž£ž—ȱˬ£’—’ˬ—ȱ šŠ‹Š›ÍšȱŠÂ›ÍœÍ£•ŠóÍ›ÍŒÍȱŸˬȱ㍎–ˬšŠ›óÍȱŽěȱŽ”ȱȱ œ˜—›Šȱ’œˬȱ‹Š•Í›•Š›ŠȱûŒ•ûȱŠÂ›Í•Š›ȱšŽ¢ȱ˜•ž—ž›ǯȱ ãœˬ›’›ǯȱˬ’óˬˬǰȱ’óȱ¢Ž›’—ˬǰȱ¢ˬ—’ǰȱ¢û—û•ȱ žǰȱŽ’”ŒˬȱŠ’–’ȱ‘ˬ–”Š›Í—Í£Šȱ³ŽŸ›’•ˬȱ‹’•ˬŒˬ”ȱ ˬ£’•–ˬǰȱ¢Š¡žǰȱŠ›Í•–ŠǰȱšŠ—³Í›ȱŽ‘’–Š•Íȱ’œ’œ—Šȱ ž—”œ’˜—Š•ȱŸŽ—˜£ȱ³Š–Š–Š£•ÍÂÍȱœ’–™˜–•Š›ÍÍ›ǯȱ ˜•–Š¢Š—ȱ¢Ž›•ˬ›ˬȱ/ø2721®JHOȱã£û—ûȱ ’•”ȱŸˬȱ³˜¡ȱŽěȱŽ”’Ÿȱ¢Š›Í–ȱŸŠœ’ˬœ’ȱ”’–’ȱˬš’–ȱ %HOԥ[RúDJԥOPԥ]KDOODUÕQ Ž–’󍒛ǯȱȱ TDUúÕVÕQÕQHFԥDOPDTRODU" /ø2721®JHO’ȱ‘ˬ”’–ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’ȱ˜•–ŠŠ—ȱ •Ž‹˜•˜š•Š›ǰȱŸŽ—Šȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱû£›ˬȱ Ÿˬȱž£ž—ȱœˬˬ›•ˬ›ˬȱˬǰȱ‹’•ŠŸŠœ’ˬȱ¢˜•Šȱûó–ˬ£ˬ—ȱ –ûˬ¡ˬœœ’œ•ˬ›ȱŸŽ—˜£ȱŠ¡Í—Í—ȱ™˜£ž•–ŠœÍ—Í—ȱ’•”ȱ ˬŸŸˬ•ȱŸˬȱœ˜—›ŠŠ—ȱ‘ˬ›ȱŘȱœŠŠŠ—ȱ‹’›ȱ‹Š•Í›•Š›Í—Í£Šȱ ˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱ£Š–Š—Íȱ”˜–™›Žœœ’˜—ȱ›’”˜Š“ǰȱ¢Ž›•’ȱ ³ˬ”ˬ›ˬ”ǰȱ’œ’ŠˬȱŽˬȱ‹’•ˬ›œ’—’£ǯȱ ’œ’Šˬȱû³û—ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱžž•Š—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱǻŽ••ˬ›Ǽȱ /ø2721®JHOǰȱ‘ˬ–³’—’—ǰȱ‘˜›–˜—ȱ Ÿˬȱ–ûŠ•’ŒˬŸ’ȱ‹ˬˬ—ȱˬ›‹’¢¢ˬœ’—ˬȱȱûœû—•û”ȱŸŽ›’›ǯȱ Ž›Šȱ™’¢ŠœÍȱˬ‹’šȱ˜•ž—Š—ȱ£Š–Š—ȱŸŽ—Š•Š›ȱû£›ˬȱ ûŠ•’ŒˬŸ’ȱŒ˜›Š‹ȱŸˬȱ”˜•š˜•Š›Íȱ¢Š•—Í£ȱĚȱŽ‹˜•˜Ȭ šŠ—ȱŠ¡Í—Íȱ™˜£ž—ž•Š›Í—Í—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍȱû³û—ȱ šž—ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’—ˬ—ȱœ˜—›Šȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›œŠǰȱ ’œ’ŠˬȱŽ’•ˬ—ȱ³˜¡ȱŽěȱŽ”’ŸȱŸŠœ’ˬ’›ǯȱȱ›Ž™Š›ŠÍȱ ¢Ž›•’ȱŸŠœ’ˬȱŸˬȱ¡ûœžœ’ȱęȱ£’”’ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›’ȱˬ–’—•’”•ˬȱ ’”’ȱŠ¢•ÍšȱŠœ’•ˬȱ’•ˬȱŗǰśȱŠ¢•Íšȱ”ž›œȱ’•ˬȱˬ‹’šȱŽ–ˬ”ȱ ã£û—û£ȱˬȱ’œ’ŠˬȱŽˬȱ‹’•ˬ›œ’—’£ǯȱȱȱ ˜•Š›ǯȱ¢Šš•Š›Šȱ¢˜›Âž—•žšȱŸŽȱŠÂ͛•Íšȱ‘’œœ’ȱ’•ˬȱ ŗǯȱ›¡ŠœÍȱûœˬȱž£Š—Š›ŠšǰȱŠ¢Šš•Š›Í—Í£ȱ’•ˬȱ –û‹Š›’£ˬȱŠ™Š›–ŠÂŠȱ”ã–ˬ”ȱŽˬ›ˬ”ǰȱ/LRWRQ® ŸŽ•˜œ’™Žȱ™ŽŠ•Í—ÍȱÍ›•Š–Šȱ‘ˬ›ˬ”ˬ’—’ȱ¡ŠÍ›•ŠŠ—ȱ JHO’ǰȱšŠÍ—•Š›ŠȱŠ‘ŠȱŠ”’Ÿȱ‘ˬ¢Šȱˬ›£’ȱŠ™Š›–ŠÂŠȱ ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›ȱŽ’—ǯȱ ’–”Š—ȱŸŽ›’›ǯ Řǯȱ,Í¡ÍóȱŸˬ£’¢¢ˬȱŽ¢—’’›ǯȱ¢Šš•Š›Í—Í£Íȱ¢ž¡Š›Íȱ šŠ•Í›Í—ȱŸˬȱ™ˬ—Œˬ•ˬ›’—’£’ȱ—㟋ˬȱ’•ˬȱŠ¡’•ˬȱŸˬȱ¡ŠȬ /LRWRQ®JHOYDULNR]GDQ ›’ŒˬȱÍ›•ŠŠ›ŠšǰȱȱŠ’›ˬŸ’ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›ȱŽ’—ǯȱ HWLEDUOÕPXGD¿ԥQL]GLU řǯȱ,Í¡ÍóȱŸˬ£’¢¢ˬȱŽ¢—’’›ǯȱŠ•Í›Ȭ™ˬ—Œˬȱ ˜¢—ŠÂ͗Šȱ‹û”ûŒûȬŠ³ÍŒÍȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›ȱŽ’—ǯȱȱ Śǯȱ,Í¡ÍóȱŸˬ£’¢¢ˬȱŽ¢—’’›ǯȱ¢Šš•Š›Í—Í£Íȱ¢ž¡Š›Íȱ šŠ•Í›Í—ȱŸˬȱ—㟋ˬȱ’•ˬȱ³Š›™Š£•Š¢Í—ȱǻȍšŠ¢³ÍȎǼǯȱ śǯȱ,Í¡ÍóȱŸˬ£’¢¢ˬȱŽ¢—’’›ǯȱ’£’—’£’ȱœ’—ˬ—’£ˬȱ œÍ¡Š›ŠšȱŸˬȱ™ˬ—Œˬ—’£’ȱˬ••ˬ›’—’£ȱ’•ˬȱšžŒŠš•Š¢Š›Ššǰȱ $]ԥUED\FDQGD³%HUOLQ&KHPLH$*0HQDULQL´1PD\ԥQGԥOL\L Š¢Šš•Š›Í—Í£Íȱ‹û”û—ǯȱœŠȬŠœŠȱŠ¢ŠÂ͗ͣÍȱŠ³Í—ȱŸˬȱ $=&ԥIԥU&DEEDUOÕ&DVSLDQ3OD]DFÕPԥUW œ˜—›ŠȱŠóŠÂÍȱœŠ•Í—ǯȱʞ••ˬ›’—’£ȱˬŸŸˬ•Œˬȱ‹Š•Í›ǰȱœ˜—›Šȱ 7HO )DNV  ZZZEHUOLQFKHPLHD] ’œˬȱ‹žž—ž£ȱû£ˬ›’—ˬȱœû›ûóû›ǯȱ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

26

%DûÖPÖQEˎODVÖ

3625ù$=

A

›Íšȱœû‹žȱ˜•ž—–žóȱŽ›³ˬ”•’”’›ȱ”’ǰȱ™œ˜›’Š£ȱ Ȯȱ¢˜•ž¡žŒžȱ¡ˬœˬ•’”ȱŽ¢’•ǯȱǰȱ‹’›‹ŠóŠȱˬ–Šœǰȱ –ˬ’óˬȱˬ󢊕Š›Íǰȱ¢Š¡žȱ‘ŠŸŠȱ’•ˬȱãû›û•–û›ǯȱ’—œ’ȱ ¢˜•ȱ’•ˬȱˬȱ”Ž³–’›ǯȱˬ‘£ȱ‹žȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ǰȱ™œ˜›’Š£ȱ ¡ˬœˬ•ˬ›’ȱȱ”’–’œˬȱ¢˜•ž¡ž›–ŠšŠ—ȱš˜›¡–Š¢Š›Ššȱ ‘˜Ÿž£ǰȱ‘Š–Š–ǰȱ’ˬ›ȱ’Œ’–Š’ȱ¢Ž›•ˬ›ˬȱ›Š‘ŠȱŽˬȱ Ÿˬȱ’–Š—•Šȱ–ˬóž•ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›•ˬ›ǯȱ G—œŠ—•Š›ȱŠ›ŠœÍ—ŠȱŽ—’óȱ¢Š¢Í•–Íóȱȃ‹ûû—ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ȱˬœˬ‹ˬ—’›ȄȱŽ¢’–’—’—ȱ™œ˜›’Š£Šȱ ‹’›‹ŠóŠȱŠ’’¢¢ˬ’ȱŸŠ›ǯȱˬˬ—ǰȱ‹žȱ¡ˬœˬ•’”ȱ’•”ȱ ˬˬȱ–û¡ˬ•’ȱ™œ’¡˜Ž–˜œ’˜—Š•ȱ™˜£ž—ž•Š›ȱ˜Ȭ —ž—Šȱ¢Š›Š—Í›ǯȱȱžǰȱ¢Š¡Í—ȱŠŠ–Í—ȱã•û–ûǰȱ‘ˬ¢Š’ȱ ³ˬ’—•’”•ˬ›ǰȱ’–Š‘Š—ȱãŸ›û—ˬȱ”Ž³’›’•ˬ—ȱˬœˬ‹’ȱŸˬȱ ęȱ£’”’ȱˬ›’—•’”ǰȱ¢Š¡žȱ’ˬ›ȱ¡ˬœˬ•’”ȱ”’–’ȱ‘ˬ›ȱ

&$16$ö/,ö,

‘Š—œÍȱûŒ•ûȱœŠ›œÍ—Íȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱȱ œ˜›’Š£ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱˬ›ˬŒˬˬȱ’›œ’ȱȱ–Ž¢••’ȱ ¡ˬœˬ•’”’›ǯȱŠ”’—ȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ’—”’óŠÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Š—ȱ Ž—Ž’”ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›ȱ‹’•ŠŸŠœ’ˬȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›ˬ—ȱ žóŠš•Š›ŠȱŽ¢’•ǰȱ—ˬœ’••ˬ›ˬ—ȱ”Ž³ˬ›ˬ”ȱãû›û•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ Ž•ˬȱ”’ǰȱ‹’›ȱŠ’•ˬȱû£Ÿ•ˬ›’—’ȱȃˬš’‹ȄȱŽˬ—ȱŠ’•ˬŸ’ȱ ™œ˜›’Š£ȱ‘Š••Š›Íȱ–ˬ•ž–ž›ǯȱžǰȱ‘Ž³ȱˬȱ˜ȱŽ–ˬ”ȱ Ž¢’•ȱ”’ǰȱ¡ˬœˬȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›’—ȱ㟕Š•Š›ÍȱŠȱ–û•ˬšȱ ¡ˬœˬ•ˬ—–ˬ•’’›ǯȱ––Šȱ™œ˜›’Š£Í—ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬȱ Ž‘’–Š•Íȱ‹Ž•ˬȱžóŠš•Š›ŠȱŠ‘Šȱ¢û”œˬ”’›ǯȱœ˜›’Š£ȱ ¡ˬœˬ•ˬ›’ȱ˜•Š—ȱŠ’•ˬ•ˬ›’—ȱžóŠš•Š›ÍȱŠȱŚŖȬŝŖƖȱȱ‘Š•Ȭ •Š›Šȱ¡ˬœˬ•ˬ—’›•ˬ›ǯȱ Â͛ȱ‘Š••Š›Šȱ™œ˜›’Š£ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱ‹ûû—ȱ ‹ˬˬ—’ȱˬ‘ŠˬȱŽ’›ǯȱˬœˬ•’”ǰȱŠˬˬ—ǰȱˬ›’ȱû£ˬ›’—ˬȱ


27 û–ûóûȬŠÂȱŠ¡³Š•Š›•Šȱ㛝û•–ûóȱ”’³’”ȱ™’•ˬ”•ˬ›’—ȱ ˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’ȱ’•ˬȱŠó”Š›Šȱ³Í¡Í›ǯȱȱ ˬœ”’—•ˬó–ˬȱ ˜•–ŠŠ—ȱ™œ˜›’Š£ȱ”˜œ–Ž’”ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›ˬ—ȱ‹ŠóšŠȱ —Š›Š‘Š•Íšȱã›ˬ–’›ǯȱ’•ˬ”•ˬ›’—ȱˬ—ȱ³˜¡ȱˬ–ˬ•ˬȱ ˬ•’¢’ȱ¢Ž›•ˬ›ȱȮȱˬ•ȱŸˬȱŠ¢Šš•Š›Í—ȱŠ³Í•Š—ȱœˬ‘•ˬ›’ǰȱ ¡ûœžœˬ—ǰȱ’›œˬ”ȱŸˬȱ’£ȱ˜¢—Šš•Š›Íȱ—Š‘’¢ˬœ’’›ǯȱ ˜¢ž—ȱŸˬȱˬ—œˬȱ—Š‘’¢ˬ•ˬ›’ȱˬȱȃ’ššˬˬ—ȱ”ˬ—Š›Ȅȱ šŠ•–Í›ǯȱ,˜¡ȱŸŠ¡ȱ™’•ˬ”•ˬ›ȱ‹Šó͗ȱû”•ûȱ‘’œœˬœ’—ˬǰȱ ¡ûœžœˬ—ǰȱœŠ³•Š›Í—ȱ‹’–ˬȱ”ˬ—Š›Í—Šȱ¢Ž›•ˬó’›ǯȱ œ˜›’Š£ȱȮȱ”ˬœ”’—•ˬó–ˬȱãŸ›ûȱ—’œ‹ˬˬ—ȱœŠ”’ȱ ãŸ›ȱ’•ˬȱˬŸˬ£ȱ˜•ž—Š—ȱ‹’›ȱ¡ˬœˬ•’”’›ǯȱˬˬœœûȱ”’ǰȱ ˜—Š—ȱ‘ˬ–’óˬ•’”ȱšž›ž•–Ššȱ–û–”û—ȱŽ¢’•ǯȱŠȬ ”’—ȱœŠ”’ȱãŸ›•ˬ›’—ȱ–û–”û—ȱšˬˬ›ȱž£Š—–ŠœÍ—Šȱ —Š’•ȱ˜•–Ššȱ–û–”û—û›ǯȱȱˬ£’ȱ‘Š••Š›Šȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱ ž£ž—ȱ’••ˬ›ȱ–ûˬ’—ˬȱȃœžœž›–ŠšȄȱ˜•ž›ǯȱŠ”’—ȱ ŽŒȬŽ£ȱˬœˬ‹ȱˬ›’—•’¢’ȱŸˬȱ¢Šȱ‹ŠóšŠȱ‹’›ȱ–ˬ—ęȱȱ Š–’•ȱ”ˬœ”’—•ˬó–ˬ¢ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ŠŒŠšǯȱȱž—žȱ‹’•ˬ›ˬ”ȱ ˬ‘•û”ˬ•’ȱŸˬ£’¢¢ˬ•ˬ›ˬ—ȱšŠ³–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ˬœ’•••ˬ›ȱˬ¢’óˬ—ˬȱœŠÂ•Š–•ÍŠȱ¡ûœžœ’ȱ’ššˬȱ ¢Ž’›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱ œ˜›’Š£Í—ȱŽ’óŠÍȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬ—ȱ –û‹Š’•ˬȱ™›˜œŽœ•ˬ›’ȱ’•ˬȱ‹’›‹ŠóŠȱˬ•Ššˬ•’ȱ ˜•žÂž—Š—ȱ™ˬ‘›’£’—ȱã£•ˬ—’•–ˬœ’ȱ³˜¡ȱŸŠŒ’‹Ȭ ’›ǯȱœ˜›’Š£•Íȱ’—œŠ—Í—ȱš’Šȱ›Šœ’˜—ž—ŠȱœŽ••û•˜£•Šȱ £ˬ—’—ȱ˜•Š—ȱ‹’”’ȱ–ˬ—óˬ•’ȱš’Šȱ³˜¡•žšȱˬ󔒕ȱ Ž–ˬ•’’›ǯȱ û—ˬȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱŠ•–Šȱ¢Ž–ˬ”ȱ³˜¡ȱ Š¢Š•ÍÍ›ǯȱû¡ˬ•’ȱ󒛗’¢¢Šǰȱ¡ûœžœ’ȱ’•ˬǰȱ󘔘•Šȱ ¢Ž–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱ ˬ›ˬȱ¢ŠÂÍǰȱ¢ŠÂ•Íȱˬǰȱ™Ž—’›ǰȱ¢ŠÂ•Íȱ ”ˬœ–’”ȱ”’–’ȱˬ›”’‹’—ˬȱ‘Ž¢ŸŠ—ȱ–ˬ—óˬ•’ȱ¢ŠÂ•Š›ȱ ˜•Š—ȱ–ˬ‘œž••Š›Š—ȱ–û–”û—ȱšˬˬ›ȱŠ£ȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱžȱ”’–’ȱš’Šȱ¡ˬœˬ•’”ȱž–ŠœÍ—Šȱ œˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱœ˜›’Š£Íȱ”ˬœ”’—•ˬ󍒛ˬ—ȱˬ—ȱûŒ•ûȱ Š–’••ˬ›ˬ—ȱ‹’›’ȱ˜•Š—ȱœ™’›•’ȱ’³”’•ˬ›’—ȱšˬ‹ž•ž—žȱ –û–”û—ȱšˬˬ›ȱ–ˬ‘ž•ŠóÍ›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱ

ˬ–ȱ”ˬœ”’—•ˬó–ˬǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ›Ž–’œœ’¢Šȱ ãŸ›•ˬ›’—ˬȱ™œ˜›’Š£Í—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ–ûŠ•’ŒˬŸ’ȱ ŸŠ——Š•Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱœ˜—ȱˬ›ˬŒˬȱŸŠŒ’‹’›ǯȱ ˬœ”’—•ˬó–ˬȱãŸ›û—ˬȱœû›ŸˬȱŸˬȱ¢Šȱ³˜‹Š—¢ŠœÍÂÍȱ ˜•Š›Í—Š—ȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱȃ¢ž–óŠšȄȱ˜ȱŸŠ——Š•Š›Íȱ šˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱȱ ˬœ”’—•ˬó–ˬˬ—ȱœ˜—›Šȱ Š‘ŠȱŠ”’Ÿȱˬœ’›ˬȱ”Ž³–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱžȱ–ˬšœˬ•ˬȱ ’¢—ˬ¢Š›™ŠšȱŸˬȱ¢Šȱˬ—’£ȱž£ž—Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ Š¢Š•ÍÍ›ǯȱûŠ•’ŒˬŸ’ȱŸŠ——Š•Š›Íȱ‘ˬĞȱˬˬȱû³ȱˬˬȱ šˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ’’¢Ž—’”ȱžóȱšˬ‹ž•ȱ Ž’”ˬ—ȱœ˜—›ŠȱŸŠ——Šȱ›Š‘ŠȱŽ–™Ž›Šž›•žȱ–ˬ‘•ž•ȱ ’•ˬȱ˜•ž›ž•ž›ǯȱûŠ•’ŒˬŸ’ȱ™›˜œŽž›Š—Í—ȱ–ûˬ’ȱ ŗŖȬŗśȱˬš’šˬ’›ǯȱ ʞœˬ‹ȱˬ›’—•’¢’ȱ™œ˜›’Š£ȱ¡ˬœˬ•ˬ›’ȱû³û—ȱˬ—ȱŠÂ›Í•Íȱ ‘Š••Š›Š—ȱ‹’›’’›ǯȱ,͕͡–Š£ȱŸˬ£’¢¢ˬȱ¢Š›Š—Í›DZȱ œ›Žœœȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱ”ˬœ”’—•ˬ󍒛’›ǰȱ¡ˬœˬ•’”ȱ’œˬȱã£ûȬ 㣕û¢û—ˬȱûŒ•ûȱœ›Žœœ’›ǯȱžȱ£Š–Š—ȱŠž˜›ŽȬ

—’—šǰȱ™œ’¡˜Ž›Š™ŽŸ’—ȱ”ã–ˬ¢’ȱ’•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱ™’󒔘žȱ Ž”œ›Š”ÍȱŸˬȱ¢ž–óŠšȱˬœ’›•’ȱœŠ”’•ˬ󍒛’Œ’ȱˬ›–Š—ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Í—Š—ȱŠȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ ûŠ•’ŒˬŸ’ȱ–ˬ•‘ˬ–•ˬ›ǰȱŠˬˬ—ǰȱû—ˬȱ‹’›ȱˬˬȱ ³ˬ”’•’›DZȱœˬ‘ˬ›ȱŸˬȱ¢ŠȱŠ¡óŠ–ǯȱʞŸŸˬ•Œˬǰȱ’•Íšȱžóȱšˬ‹ž•ȱ Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱˬˬ—’ȱ–û•ˬšȱ¢ž–óŠšȱœû—ˬ›•ˬȱ ¢ž–Ššȱ•Š£Í–Í›ȱȮȱœû—ˬ›’—ȱû£ˬ›’—ˬȱœŠ‹ž—ȱ³ˬ”’‹ȱ ”ã™û”•ˬ—’›’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ‘ˬ–ȱœŠÂ•Š–ǰȱ‘ˬ–ȱ ˬȱ™œ˜›’Š£•Šȱ£ˬˬ•ˬ—–’óȱœŠ‘ˬ•ˬ›ˬȱ³ˬ”–ˬ”•ˬȱ ‹ûãŸȱˬ›’—’ȱœŠ‹ž—•Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱŠ‹ž—ȱšˬ•ˬŸ’ȱ ˜•–Š–Š•ÍÍ›ǯȱžȱ–ˬšœˬ•ˬȱ—Ž¢›Š•ȱ™ Ȭ•ÍȱœŠ‹ž—ȱ Ÿˬȱ¢Šȱ¡ûœžœ’ȱžóȱŽ••ˬ›’—ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱ ’’¢Ž—’”ȱžóŠ—ȱœ˜—›Šȱ£ˬˬ•ˬ—–’óȱ ˬ›’ȱœŠ‘ˬ•ˬ›’—ˬȱȱ–ˬ•‘ˬ–ȱ³ˬ”’•’›ǯȱžȱ£Š–Š—ȱˬ•ȱ ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›’ȱ¢Š•—Í£ȱ‹’›ȱ’œ’šŠ–ˬ•’ȱȮȱ¢ž¡Š›ÍŠ—ȱ ŠóŠÂÍȱŸˬȱ¢Šȱû”•ˬ›’—ȱ‹’–ˬȱ¡ˬĴȱ’ȱû£›ˬȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱ ˬ›’—’ȱ’ó•ˬ’”ˬ—ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ–ûˬȱœ˜—›Šȱ ™Š•Š›ȱŽ¢’—–ˬ”ȱ˜•–Š£ǰȱ¡ûœžœˬ—ȱˬǰȱ’œ’Šˬȱ ˜•ž—–žóȱ–ˬ•‘ˬ–•ˬ›ȱŸŠ£Ž•’—ȱˬœŠœ•Íȱ˜•–žóž›œŠǯȱȱ t–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱ™œ˜›’Š£•Íȱ¡ˬœˬ•ˬ›’—ȱ’”’ȱˬœȱŽŸȱ ™Š•Š›Íȱ˜•–Š•ÍÍ›DZȱȃšž›žȄȱ¢ŠŠšȱ™Š•Š›ÍȱȱŸˬȱˬ›’—’ȱ ’ó•ˬ’”ˬ—ȱœ˜—›ŠȱŽ¢’—’•ˬ—ȱ™Š•Š›ǯȱ Ž—ȱŸˬȱ—Š£’”ȱ ’–Š—ȱ”㢗ˬ”•ˬ›’ȱ‹ž—ž—ȱû³û—ȱŠ‘Šȱ¢Š›Š›•ÍÍ›ǯȱ ˬœˬ•’¢’ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱšÍóȱŠ¢•Š›Í—Šȱ”ˬœ”’—•ˬóˬ—•ˬ›ȱ û³û—ȱŒˬ—ž‹ȱ”ž›˜›•Š›Í—Šȱȱ’œ’›Š‘ˬȱŽ–ˬ”ȱ Š¢Š•ÍÍ›ǯȱȱkˬŠ•Íȱ‘ŠŸŠǰȱû—ˬóȱŸˬȱˬ—’£ȱŸŠ——Š•Š›Íȱ —㟋ˬ’ȱ”ˬœ”’—•ˬó–ˬ—’ȱ¢ž‹ŠŠȱ‹’•ˬ›ǯȱ[•ûȱˬ—’£ȱ ”ž›˜›•Š›Íȱ™œ˜›’Š£ȱ¡ˬœˬ•ˬ›’ȱû³û—ȱˬœ•ȱˬ””ˬȱ‘ŽœŠ‹ȱ ˜•ž—ž›ǯȱŠ›Šȱˬ—’£ȱœŠ‘’•’ȱˬȱ™œ˜›’Š£•Íȱ¡ˬœˬ•ˬ›’—ȱ –ûŠ•’Œˬœ’ȱû³û—ȱŠ¢Š•Íȱ–ˬ”Š—Í›ǯȱŠ”’—ȱŒˬ—ž‹ȱ œˬˬ›’ȱ–û•ˬšȱ‘ˬ”’–ȱ’•ˬȱ›Š£Í•ŠóÍ›Í•–Š•ÍÍ›ǯȱ ˬœ”’—•ˬó–ˬȱ‘Š••Š›ÍǰȱˬœŠœˬ—ǰȱ¢Š¢Šȱ‹ŠóȱŸŽ›’›œˬǰȱ ‹Ž•ˬȱ’œ’›Š‘ˬˬ—ȱ’–’—ŠȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ œ˜›’Š£ȱŠ¢›Í•ÍšŠȱˬ›’¢ˬȱŽ¢’•ǰȱ‹ûû—ȱ ˜›šŠ—’£–ˬȱˬœ’›ȱŽ–ˬ”•ˬȱ–ûŠ•’ŒˬȱŽ’•–ˬ•’’›ǯȱȱ ûŠ•’Œˬȱûœž••Š›Í—Š—ȱ‹’›’ȱ˜˜”’–¢ŠȱŽ›Š™’¢ŠœÍȱ Ÿˬȱ¢ŠȱȬŽ›Š™’¢ŠÍ›ǯȱûœžœ’ȱž£ž—•žš•žȱ ž•›Š‹ˬ—ãŸóˬ¢’ȱŠ•ÂŠ•Š›ȱŸˬȱ‘ˬ–’—ȱóûŠ•Š›Í—ȱ ˬœ’›’—ˬȱšŠ›óÍȱ˜¡ž–Š•Š›Í—ȱ‘ˬœœŠœ•ÍÂ͗Íȱ Š›Í›Š—ȱȱ˜˜œŽ—œ’‹’•’£Š˜›ȱˬ›–Š—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Íȱ ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱûŠ•’Œˬȱ”ž›œžȱ‘ˬĞȱˬˬȱřȬŚȱˬˬȱ Š™Š›Í•–Šš•ŠǰȱŠˬˬ—ǰȱŘŖȬřŖȱ™›˜œŽž›Šȱˬ󔒕ȱ Ž’›ǯȱȱŠ”’—ȱ–ûŠ•’Œˬ¢ˬȱ‹Šó•Š–Š£Š—ȱˬŸŸˬ•ȱŽ—Ȭ ˜”›’—˜•˜šŠȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱŸˬȱšŠ—ȱŠ—Š•’£•ˬ›’ȱ ŸŽ›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱŗŞȱ¢Šó͗Šȱ³Š–Š¢Š—ȱóˬ¡œ•ˬ›ˬȱ ȬŽ›Š™’¢Šȱˬ”œȬãœˬ›’󍒛ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

28

3ODQHWLPL]GιKιU\HGGLQιIιUGιQ ELULQιGιQι]L\\ιWoιNLU"

˜—ȱ’••ˬ›ȱû—¢ŠŠȱŽ—’óȱ ¢Š¢Í•Š—ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ˬ—ȱ‹’›’ȱ ˬȱŠ••Ž›’¢ŠÍ›ǯȱʞŸŸˬ••ˬ›ȱ‹žȱ ¡ˬœˬ•’¢ˬȱ–’—ȱ—ˬˬ›ˬ—ȱ‹’›’—ˬȱ ›Šœȱˬ•’—’›’œˬǰȱ’—’ȱ‘ˬ›ȱŝȱ —ˬˬ›ˬ—ȱ‹’›’ȱ‹ž—Š—ȱˬ£’¢¢ˬȱ ³ˬ”’›ǯȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ—ŠȱŠȱŠ••Ž›’¢Šȱ Šó͕͌͢Š›Í—Í—ȱœŠ¢Íȱœ˜—ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ ’•ˬȱ—ˬ£ˬ›ˬȱ³Š™›ŠŒŠšȱˬ›ˬŒˬˬȱ Š›Í‹ǯ Š‘Š›Í—ȱˬ•’ó’ȱ’•ˬȱã£û—ûȱŠ‘Šȱ šŠ‹Š›Íšȱ‹û›ž£ˬȱŸŽ›ˬ—ȱȃŠ••Ž›’¢ŠȄȱ ¡ˬœˬ•’¢’ȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ’—œŠ—•Š›Íȱ—Š›Š‘Šȱ Ž’›ǯȱŠ£Ȭ¢Š¢ȱ–㟜û–ûȱŠ••Ž›’”ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱˬ—ȱ³˜¡ȱ–û󊑒ˬȱ Ž’•’¢’ȱãŸ›û›ǯȱˬˬ—ǰȱ¢Š£ȱ ˬœ•’—ˬȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬ—ȱŠ••Ž›’¢Š•Š›ȱȱ –Š›ȱŠ¢Í—Š—ȱœ˜—›ŠǰȱŠÂŠŒ•Š›Í—ȱ ˜£•Š—–ŠœÍȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ‹Šó•Š¢Í›ȱ Ÿˬȱ™Š¢Í£ȱŠ¢•Š›Í—Šȱ”’–’ȱŠŸŠ–ȱ

&$16$ö/,ö,

Ž’›ǯȱŽ•ˬȱŠ••Ž›’”ȱ›ŽŠ”œ’¢Š•Š›ȱ ‘ˬ›ȱ”ˬœˬȱ–û¡ˬ•’ȱŒû›ȱã£û—ûȱ ãœˬ›’›ǯȱ ’–’œ’—ˬȱ¢û—û•ǰȱ ”’–’œ’—ˬȱ’œˬȱŠÂ͛ȱ”Ž³’›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ –㟜û–’ȱŠ••Ž›’¢Š•Š›ȱ‘Š£Í›Šȱ³˜¡ȱ Š”žŠ•Í›ǯȱ ••Ž›’¢ŠȱȮȱˬ›Šȱ–û‘’Ȭ ’—ȱŠ••Ž›Ž—ȱŠ•Š—Í›Í•Š—ȱ ‹ˬ£’ȱŠ”˜›•Š›Í—Í—ȱǻ”’–¢ˬŸ’ȱ –Šˬ•ˬ›’—ǰȱ–’”›˜˜›šŠ—’£–•ˬ›’—ȱ Ÿˬȱ˜—•Š›Í—ȱ‘ˬ¢ŠȱˬŠ•’¢¢ˬ’ȱ –ˬ‘œž••Š›Í—Í—ǰȱš’Šȱ –Šˬ•ˬ›’—’—ȱŸˬȱœǯǼȱˬœ’›’ȱ’•ˬȱ ˬ•ŠšˬŠ›ȱ˜›šŠ—’£–’—ȱšŠ‹Š›Íšȱ ŒŠŸŠ‹ȱ›ŽŠ”œ’¢ŠœÍȱŸˬȱ‘ˬœœŠœ•ÍÂ͍͛ǯȱ ••Ž›’”ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ˬȱ™˜••’—˜£ǰȱ Š••Ž›’”ȱ›’—’ǰȱ‹›˜—¡’Š•ȱŠœ–Šǰȱ Š˜™’”ȱ‹›˜—¡’Š•ȱŠœ–Šǰȱš’Šȱ Š••Ž›’¢ŠœÍȱŸˬȱˬ›–Š—ȱŠ••Ž›’¢ŠœÍȱ Š’’›ǯȱ ˜••’—˜£ȱȬȱ‹’”’ȱ˜£žȱ Š••Ž›’¢ŠœÍȱŽ–ˬ”’›ǯȱˬ£’ȱ ŠÂŠŒ•Š›Šǰȱ˜•Š›Šǰȱû••ˬ›ˬǰȱ³’³ˬ”•ˬ›ˬȱ šŠ›óÍȱ’—œŠ—Í—ȱ—ˬˬœȱ¢˜••Š›Í—Šȱ ‹ŠóȱŸŽ›ˬ—ȱŠ••Ž›’”ȱ›ŽŠ”œ’¢ŠÍ›ǯȱ ž—ŠȱȈˬœ•’ȱ¡ˬœˬ•’”ȈȱˬȱŽ¢’Ȭ •’›ǯȱ˜••’—˜£ž—ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱ’•’—ȱ –û¡ˬ•’ȱˬœ’••ˬ›’—ˬȱã£•ˬ›’—ȱ ˬ›ŠÍ—Í—ǰȱ‹ž›—ž—ȱšŠó͗–ŠœÍǰȱ ³˜¡•žȱœŠ¢ŠȱŠœšÍ›–Šǰȱ‹ž›—ž—ȱ žž•–ŠœÍȱ”’–’ȱã£û—ûȱãœˬ›’›ǯȱ žȱ¡ˬœˬ•’”ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱ¢Š£ǰȱ¢Š¢ǰȱ Ÿˬȱ™Š¢Í£ȱŠ¢•Š›Í—Šȱû£ˬȱ³Í¡Í›ǰȱ šÍóŠȱ’œˬȱ¢˜¡ȱ˜•ž›ǯȱ ˬ–’—ȱˬœ’••ˬ›ȱ ‹Šó•Š—Š—Šȱ¡ˬœˬ•’”ȱˬȱ¢Ž—’ˬ—ȱ ‹Šó•Š¢Í›ǯȱ˜••’—˜£ȱ£Š–Š—Íȱ ¡ˬœˬˬȱ’•”’—ȱ˜•Š›ŠšȱŠœ’•ˬœ’£ȱ ŠœšÍ›–Š•Š›ǰȱ‹ž›ž—Šȱã¢—ˬ–ˬȱ ŸˬȱšŠó͗–Š•Š›ȱ˜›Š¢Šȱ³Í¡Í›ǯȱŠ‘Šȱ œ˜—›Šȱã£•ˬ›ˬȱšŠó͗–ŠȱŸˬȱœž•Š—Ȭ –Šȱ”’–’ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱ–û󊑒ˬȱ˜•žȬ —ž›ǯȱˬœˬ—’—ȱ‹ž›—žȱŠ’–ȱžž•žȱ Ÿˬ£’¢¢ˬˬȱ˜•ž›ȱŸˬȱ—ˬˬœŠ•–Šȱ ³ˬ’—•ˬó’›ǯȱŸˬȱ˜•Š—ȱ£Š–Š—ȱ¡ˬœˬȱ ã£û—ûȱ¢Š¡óÍȱ‘’œœȱŽœˬȱˬǰȱ³ã•ˬȱ ³Í¡Š—ŠȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱˬ¢’ó’›ǰȱ›’—’Ȭ ’—ȱœ’–™˜–•Š›Íȱã£û—ûȱ”ˬœ”’—ȱ óˬ”’•ˬȱ‹û›ž£ˬȱŸŽ›–ˬ¢ˬȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱ

’›ȱš’œ’–ȱ¡ˬœˬ•ˬ›ˬȱ‹žȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱ ŗȱŠ¢ǰȱ‹ˬ£’•ˬ›’—ˬȱ’œˬȱ–㟜û–û—ȱȱ œ˜—ž—Šȱ”’–’ȱŠŸŠ–ȱŽ’›ǯȱŠ£ȱ –㟜û–ûȱ‹ŠóŠȱ³ŠÍšŠ—ȱœ˜—›Šȱ Š••Ž›’”ȱ›’—’’—ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱȱ¢ŠŸŠóȬ ¢ŠŸŠóȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•¡Í›ȱŸˬȱ¡ˬœˬȱ —˜›–Š•ȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱšŠ¢ÍÍ›ǯȱ ••Ž›’”ȱ›’—’’—ȱŠó͌͢͜Íȱ ˜•Š—ȱ¡ˬœˬȱ‘ˬ›ȱ–㟜û–ȱŸŠ¡•ÍȬ ŸŠ¡Í—Šȱ•Š£Í–’ȱ–ûŠ•’Œˬȱ”ž›œžȱ Š•–Š•ÍÍ›ǯȱʞ”œȱ‘Š•Šǰȱ¡ˬœˬ•’”ȱ ŠÂ͛ȱœŠ¢Í•Š—ȱãŸ›ˬȱ”Ž³’›ǯȱžȱ £Š–Š—ȱ’œˬȱ›’—’ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱŠÂ͛ȱ ˜›–ŠŠȱˬ”Œˬȱ¢Š£ȱ–㟜û–û—ˬȱ ¢˜¡ǰȱ’•‹˜¢žȱã£û—ûȱãœˬ›’›ǯȱ ˬœˬˬȱ‹˜Âž•–Šȱ‘Š••Š›Íȱ˜›Ȭ Š¢Šȱ³Í¡Í›ǯȱ’›ȱ—Ž³ˬȱ’•ȱœ˜—›Šȱ’œˬȱ ‘ˬ–ȱŠ••Ž›’”ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ¡›˜—’”’ȱ ›’—’ȱ‹›˜—¡’Š•ȱŠœ–Š¢Šȱ³ŽŸ›’•ˬȱ ‹’•ˬ›ǯȱž—Šȱã›ˬȱŠ••Ž›’¢Š—Íȱ ŸˬȱŠ••Ž›’¢Šȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ‹Šóȱ ŸŽ›ˬ—ȱŠÂ͛•Šó–Š•Š›Í—ȱšŠ›ó͗͜Íȱ ŸŠ¡Í—ŠȱŠ•–Ššȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱ ã›û•û›ǯȱžȱ£Š–Š—ȱŠ••Ž›Ȭ ’¢Šȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱ ’œ’Šˬœ’ȱ–û•ˬš’›ǯȱ Š•Ȭ‘Š£Í›Šȱ Š••Ž›’¢Š—Í—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠȱŸˬȱ –ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱŠ—’‘’œŠ–’—ȱ š›ž™žȱ—ž—ȱˬ—ȱœ˜—ȱ—û–Š¢ˬ—ˬœ’ȱ ˜•Š—ȱ32//(=ø1ȱ™›Ž™Š›ŠÍ—Š—ȱ Ž—’óȱ’œ’Šˬȱ˜•ž—ž›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱ 32//(=ø1ȱŠ—’‘’œŠ–’—ȱˬœ’›ȱ ãœˬ›’›ǰȱŠ••Ž›’”ȱ›ŽŠ”œ’¢Š—Í—ȱ ’—”’óŠÍ—Í—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Í›ǰȱˬ—ˬěȱûœȱ ¢˜••Š›Í—Í—ȱ㍎–’—’ȱŠ›ŠŠ—ȱ ãûȱ›û›ȱŸˬȱˬ—ˬěȱûœȱœ’œŽ–’—’—ȱ —˜›–Š•ȱˬŠ•’¢¢ˬ’—’ȱˬ–’—ȱŽ’›ǰȱ ‘ˬ–³’—’—ȱȱ¢ž¡žˬ’›’Œ’ȱŸˬȱœŽŠȬ ’Ÿȱˬœ’›ȱãœˬ›–’›ǯȱ32//(=ø1 ™›Ž™Š›ŠÍȱŠ‹•ŽȱŸˬȱĚȱŠ”˜—Šȱ Š–ŒÍȱ˜›–ŠœÍ—Šȱ˜•žÂžȱû³û—ȱ –û¡ˬ•’ȱ¢Šó•Š›Šȱ’œ’Šˬœ’ȱ›Š‘ŠȬ Í›ǯȱ Š•Ȭ‘Š£Í›Šȱȱ‹ã¢û”•ˬ›ˬȱ ŸˬȱŜȱŠ¢Š—ȱ‹ã¢û”ȱžóŠš•Š›Šȱ Š••Ž›’¢Š•Š›Í—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ£Š–Š—Íȱ 32//(=ø1ȱ™›Ž™Š›ŠÍȱ‘ˬ”’–•ˬ›ȱ ˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱŽ—’óȱ’œ’Šˬȱ˜•ž—ž›ǯ


29

&$16$รถ/,รถ,


&$16$ö/,ö,352%/(0/ù 4$5,1 B

ˬˬ—ȱšž›ž•žóžǰȱ˜ȱŒû–•ˬˬ—ȱšŠ›Í—ȱ˜›–ŠœÍ—Í—ȱ’”’ȱ ”˜››Ž”œ’¢Šȱˬ–ˬ•’¢¢ŠÍȱ–㟌žž›ȱȮȱ•’™˜œŠ”œ’¢Šȱ ŸˬȱŠ‹˜–’—˜™•Šœ’”Šǯȱ’™˜œŠ”œ’¢Šȱ¢Š•—Í£ȱšŠ›Í—ȱŽ¢’•ǰȱ ’£Šęȱȱ™’¢ȱšŠÍȱ˜•Š—ȱ’ˬ›ȱ‹ˬˬ—ȱ—Š‘’¢ˬ•ˬ›’—’—ȱȮȱ‹žǰȱ ”û›ˬ”ǰȱˬ••ˬ›’—ȱȱˬȱȱ‘ˬŒ–’—’ȱŠ£Š•–Ššȱû³û—ȱȱˬ‹’šȱŽ’•’›ǯȱ ʞ–ˬ•’¢¢ŠÍ—ȱ–Š‘’¢¢ˬ’ȱŠ¡’•’—ˬȱŸŠ”žž–ȱ¢Š›ŠÍ•Š—ȱ —Š£’”ȱ‹˜óȱ‹˜›ž—ž—ȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱ’£Šęȱȱ™’¢ȱšŠÍ—Í—ȱ•ˬŸȱ Ž’•–ˬœ’—ˬ—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱˬ£ˬ—ȱ‹’›ȱšŠÍ—Šȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ ™›˜‹•Ž–•’ȱœŠ‘ˬȱŠó”Š›ȱŽ’•’›ǯȱ’™˜œŠ”œ’¢Šȱû³û—ȱˬ•³Š–Š£ȱ ¢Ž›ǰȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱȱ¢˜¡ž›ǯȱˬ›’ȱû£ˬ›’—ˬȱŠ™Š›Í•–Íóȱ ”’³’”ȱ”ˬœ’”ȱŸˬȱ¢Šȱˬ•’”•ˬ›ȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱŠ›Íšȱ™’¢ȱ•ˬŸȱ Ž’•’›ǯȱʞ–ˬ•’¢¢Šȱû–ž–’ȱ—Š›”˜£ȱŠ•Í—ŠȱŠ™Š›Í•Í›ǯȱ ʞ–ˬ•’¢¢ŠŠ—ȱœ˜—›Š”Íȱ’”’ȱ‘ˬĞȱˬȱ–ûˬ’—ˬȱšŠÍ—ȱ ¡ûœžœ’ȱŠ•ȱ™Š•Š›ÍȱŽ¢–ˬ•’’›ǯȱžǰȱ˜¡ž–Š•Š›Í—ȱŠ‘Šȱ Ž£ȱœŠÂŠ•–ŠœÍȱŸˬȱã£•ˬ—’•ˬ—ȱ—ˬ’Œˬ—’—ȱˬ•ˬȱ˜•ž—–ŠœÍ—Íȱ –û–”û—ȱŽ’›ǯȱŠ‹ˬ•ˬȱ’—œŠ—ŠȱŽ•ˬȱˬ•ˬȱ‹’•ˬ›ȱ”’ǰȱ–Ž˜Ȭ ’”Šȱ³˜¡ȱœŠˬ’›ǯȱʞœ•’—ˬȱ’œˬǰȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•’ȱ•’™˜œŠ”œ’¢Šȱ ˬ–ˬ•’¢¢ŠÍȱŠ™Š›–Ššȱû³û—ȱ‘ˬ”’–’—ȱ¡ûœžœ’ȱ‘Š£Í›•ÍÂÍȱŸˬȱ ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱˬŒ›û‹ˬœ’ȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱžǰȱ™’Š—˜ȱ”’–’’›ǯȱ žœ’š’•’ȱŠ•ˬȱŠ£ȱšŠ•Šȱ‘ˬ›ȱŽŸˬȱ˜•œŠȱŠǰȱ‘Ž³ȱˬȱ‘Š–Íȱ˜—žȱ ™Žóˬ”Š›ȱœˬŸ’¢¢ˬˬȱ’ŠȱŽ–’›ǯȱ Ž—’óȱ¢Š¢Í•–ÍóȱŠ‘Šȱ‹’›ȱˬ–ˬ•’¢¢Šȱ Š‹˜–’—˜™•Šœ’”ŠÍ›ǯȱžȱˬ–ˬ•’¢¢ŠȱŸŠ¡ÍȱšŠ›Í—ȱšŠ•Š›Íȱ •ˬŸȱŽ’•’›ǯȱŠ–Š—ȱ”Ž³’”ŒˬȱšŠ›Í—ȱ‘ˬŒ–’ȱŠ›–ŠÂŠȱ–Ž¢•Ȭ •’’›ǯȱžǰȱˬ›’Š•Íȱ™’¢ȱˬ‹ˬšˬœ’—’—ȱŠ›–ŠœÍȱ‘ŽœŠ‹Í—Šȱ‹Šóȱ ŸŽ›’›ǯȱ[£û—ˬȱ’ššˬȱ¢Ž’›ˬ—ǰȱŠ”’Ÿȱ‘ˬ¢Šȱˬ›£’ȱœû›ˬ—ǰȱ œˬ‘ˬ›•ˬ›ȱ’–—Šœ’”ŠȱŽˬ—ȱšŠÍ—ȱ‹žȱ™›˜œŽœ’—ȱšŠ›ó͗͜Íȱ Š•Í›ǯȱŠ›—Í—Šȱęȱ”’›ȱŸŽ›–ˬ¢ˬ—ȱšŠÍ—•Š›Šȱ’œˬȱ˜ǰȱ³˜¡ȱ‹ã¢û”ȱ 㕳û•ˬ›ˬȱšˬˬ›ȱ‹ã¢û¢ˬ›ˬ”ȱŽ˜›–Šœ’¢Š¢ŠȱžÂ›Š¢Í›ȱŸˬȱ ‹Ž•ȱŒ’£’•ˬ›’—’ȱ¢˜¡ȱŽ’›ǯȱˬ•ž–ž›ȱ”’ǰȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ

&$16$ö/,ö,

”˜›œŽȱž—”œ’¢ŠœÍ—ÍȱŠóÍ¢Š—ȱ”Š›”Šœȱ˜¡ž–Šȱ–㟌žž›ǯȱ Š›Í—ȱ—Š‘’¢ˬœ’—ˬȱ‹žǰȱŠ™˜—ŽŸ›˜£ȱŸˬȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’›ǯȱŠ”’—ȱ ˬ£ˬ•ˬ•ˬ›ȱ¢ÍÂ͕͛œŠǰȱŠ™˜—ŽŸ›˜£ȱ‘ˬ›ˬ”ˬœ’£’›ǯȱ Š–’•ˬ•’”ȱ ŸŠ¡Íǰȱ¡ûœžœˬ—ǰȱ’›’ȱŸˬȱ¢Šȱˬ”’£ȱã•ǰȱ˜Âžóȱ’–—Šœ’”ŠœÍ—Šȱ Ž’—ŠœÍ£ȱ¢Š—Šó–Šȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱŠ™˜—ŽŸ›˜£ȱŠ›Í•Í›ǯȱ Š›Í•–Š•Š›Í—ǰȱŠ›Íšȱ™’¢’—ȱŸˬȱˬ›’Š•Íȱ™’¢ȱˬ‹ˬšˬœ’—’—ȱ •ˬŸȱŽ’•–ˬœ’ǰȱã—ȱšŠ›Í—ȱ’ŸŠ›Í—Í—ȱ‹ˬ›”’’•–ˬœ’ȱŸˬȱ‹Ž•ȱ Œ’£’•ˬ›’—’—ȱ˜›–Š•Šó–ŠœÍȱœŠ¢ˬœ’—ˬȱŠ‹˜–’—˜™•Šœ’”Šȱ šŠÍ—Šȱ‘Š–’•ˬ•’”ˬ—ȱˬŸŸˬ•”’ȱã›û—ûóû—ûȱ‹ˬ›™ŠȱŽ–ˬ”ȱ ’–”Š—Íȱ‹ˬ¡óȱŽ’›ǯȱ•³Ššȱ‹˜¢•žǰȱȱ³ˬ••ˬ”ŸŠ›’ȱãóȱšˬŸˬœ•’ǰȱ Š›ȱ³Š—Šš•Íǰȱ‹Ž•Ȭ‹žȱˬ–œŠ•ÍȱŠ—ŠŠ—ˬ•–ˬȱ˜•Š›Ššȱ£ˬ’ǰȱ ¢ˬ—’ȱ‹›Š¡’œŽŠ•’”ȱ’™ȱ‹ˬˬ—ȱšž›ž•žó•žȱšŠÍ—•Š›Šȱ‹Ž•’—ȱ ˜›–Š•ŠóÍ›Í•–ŠœÍȱšŠÍ—Í—ȱŠ›£žœžȱ’•ˬȱ‘ˬ›ȱˬ›ˬˬ—ȱŗȬŘȱ šŠ‹Í›ÂŠ—Í—ȱ³Í¡Š›Í•–ŠœÍȱ’•ˬȱ–û–”û—û›ǯȱȱˬ’ŒˬˬǰȱœŠ•Ȭ •ŠšȱšŠ›Í—ȱȱ‘Š–Š›ǰȱ’—ŒˬȱŸˬȱã£ˬ•ȱã›û—û›ǯȱ‹˜–’—˜™•ŠœȬ ’”Šȱ£Š–Š—Íȱž£ž—ȱ”ˬœ’¢’—ȱŠ™Š›Í•–ŠœÍȱˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—ž›ǯȱ ˬœ’”ȱ ‹’”’—’ȱ¡ˬĴȱ’ȱû£›ˬȱŠ™Š›Í•ÍÂ͗Š—ȱ‘Ž³ȱ³’–ˬ›•’”ȱ™Š•Š›Í—Šȱ Šȱ—ˬ£ˬ›ˬȱ³Š›™–Í›ǯȱ•Šœ’”ȱŒˬ››Š‘’¢¢ˬȱšûœž›•žȱ‹ˬˬ—ȱ šž›ž•žóž—žȱû£ˬ•–ˬ¢ˬȱ’–”Š—ȱ¢Š›ŠÍ›ǰȱ•Š”’—ȱ‘ˬ¢ŠÍȱ ‹˜¢žȱ‹ˬˬ—’—ˬȱšž••žšȱŽ–ˬ”•ˬȱã£ˬ••’¢’—’ȱš˜›ž¢ž‹ȱ œŠ¡•Š–Ššȱ¢Š•—Í£ȱšŠÍ—Í—ȱã£ȱˬ•’—ˬ’›ǯȱ’¢ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’ȱ Š›–ŠÂŠȱ–Ž¢••’’›ǰȱ¡ûœžœ’ȱ’•ˬǰȱšŠ›Í—ǰȱ‹žǰȱœŠÂ›Íȱ —Š‘’¢ˬœ’—ˬǯȱʞ–ˬ•’¢¢ŠŠ—ȱœ˜—›Šȱ³ˬ”’ȱŠ›Í›–Š–Ššȱ û³û—ȱ‹ˬˬ—ˬȱšž••žšȱšŠ¢Š•Š›Í—Šȱ›’Š¢ˬȱŽ–ˬ”ȱŸˬȱ ‘’œœˬŸ’ǰȱŠ£ȱ”Š•˜›’•’ȱš’Š•Š—–Šȱ™›’—œ’™’—ˬȱ›’Š¢ˬȱŽ–ˬ”ȱ ˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—ž›ǯȱ Š•—Í£ȱŠ”’ȱ‘ˬ¢Šȱˬ›£’ǰȱœˬ–ˬ›ˬ•’ȱš’Š•Š—–Šǰȱ”˜œȬ –Ž’”ȱšž••žšȱŸˬȱ™œ’¡˜•˜“’ȱˬ–’—•’¢’—ȱŸˬ‘ˬ’ȱœŠ¢ˬœ’—ˬȱ ˬ–ˬ•’¢¢ŠÍ—ȱ–ûœ‹ˬȱ—ˬ’Œˬœ’—’ȱš˜›ž–Ššȱ–û–”û—û›ǯ


31

&$16$รถ/,รถ,


&$16$ö/,ö,

32

3267;2/(6ù67(.720ù. 6ù1'520

[

ȱŠóÍȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱ‘Ž™Š˜‹’•’Š›ȱœ’œŽ–’—ȱˬ—ȱ ³˜¡ȱ¢Š¢Í•–Íóȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬ—ȱ‹’›’ȱ˜•ž‹ǰȱ œ˜—ȱ—ˬ’Œˬˬȱ¡˜•Žœ’œŽ”˜–’¢Š¢Šȱˬ’›’‹ȱ³Í¡Š›Í›ǯȱ ˜•Žœ’œŽ”˜–’¢Šǰȱ‘Ž³ȱˬȱ‘ˬ–’óˬȱ¡ˬœˬ•ˬ›’ȱŠÂ›Íȱ Ÿˬȱ’œ™Ž™’”ȱ™˜£Âž—•žš•Š›•Šȱ–û󊢒ˬȱ˜•ž—Š—ȱ Š‹˜–’—Š•ȱ’œ”˜–˜›ȱœ’–™˜–•Š›Í—Š—ȱŠ£ŠȱŽȬ –’›ǰȱˬ”œ’—ˬǰȱřŖȬŚŖƖȱ‘Š••Š›Šȱ™˜œ¡˜•Žœ’œŽ”˜–’”ȱ œ’—›˜–ž—ȱ’—”’óŠÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ ʞ–ˬ•’¢¢Šȱ”Ž³’›–’óȱ¡ˬœˬ•ˬ›’—ȱˬ”œˬ›’¢¢ˬ’—ˬȱ ¡˜•Žœ’œŽ”˜–’¢ŠŠ—ȱœ˜—›Š”Íȱ”•’—’”ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’—ȱ Ÿˬȱ󒔊¢ˬ•ˬ›’—ȱ–û¡ˬ•’Ěȱ’¢’ȱˬ–ˬ•’¢¢Šȱ£Š–Š—Íȱ ‹ž›Š¡Í•Š—ȱœˬ‘Ÿ•ˬ›’—ȱ—ˬ’Œˬœ’ȱŽ¢’•ǰȱ‹’•’Š›ȱ£˜—Š—Í—ȱ ãȱ”’œˬœ’—’—ȱ³Í¡Š›Í•–ŠœÍ—Š—ȱœ˜—›Šȱ–Ž¢Š—Šȱ ³Í¡Š—ȱž—”œ’˜—Š•ȱŸˬȱ¢Šȱû£Ÿûȱ™˜£Âž—•žš•Š›Íȱ ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›Í›ǯȱ˜œ¡˜•Žœ’œŽ”˜–’”ȱœ’—›˜–žȱ ˜•Š—ȱ¡ˬœˬ•ˬ›ˬȱ–û󊑒ˬȱ˜•ž—Š—ȱŠ‹˜–’Ȭ —Š•ȱ’œ”˜–˜›ž—ȱ³˜¡œŠ¢•Íȱ”•’—’”ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’—’ȱ

&$16$ö/,ö,

ŠóŠÂ͍Š”Íȱóˬ”’•ˬȱ’£Š‘ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›DZȱ–ˬ•ž–ž›ȱ ”’ǰȱãȱ”’œˬœ’ȱ‹’›ȱœÍ›Šȱž—”œ’¢Š•Š›ÍȱȮȱŽ™˜•ŠóÍ›ÍŒÍǰȱ ŽŸŠ”žŠ˜›ǰȱ”˜—œŽ—›Šœ’¢˜—ǰȱœ˜›žŒžǰȱœŽ”›Ž˜›ǰȱ ‘˜›–˜—Š•ȱŸˬȱ‘Ž™Š˜‹’•’Š›ȱœ’œŽ–’—ȱ—˜›–Š•ȱ’ó’—’ȱ ˬ–’—ȱŽˬ—ȱ’ˬ›ȱž—”œ’¢Š•Š›Íȱ‘ˬ¢ŠŠȱ”Ž³’›’›ǯȱ ˬŠ•’¢¢ˬȱãœˬ›ˬ—ȱ˜›šŠ—Í—ȱŸˬȱ˜—ž—ȱęȱ£’˜•˜“’ȱ ›˜•ž—ž—ȱ’’›’•–ˬœ’ȱ˜›šŠ—’£–’—ȱãȱ”’œˬœ’—’—ȱ ‘ˬ£–ȱ™›˜œŽœ•ˬ›’—ˬ—ȱ³Í¡Š›Í•–ŠœÍȱŸˬȱ¡˜•Žœ’œ’Ž”Ȭ ˜–’¢Šȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›’—ȱ¡Š›’Œ’ȱœŽ”›ŽȬ ˜›ȱž—”œ’¢ŠœÍ—Í—ȱˬ¢’ó’•–ˬœ’ȱ’•ˬȱ‹ŠÂ•Íȱ¢Ž—’ȱ’óȱ


33 óˬ›Š’’—ˬȱŠŠ™Šœ’¢Šȱ˜•ž—–ŠœÍȱû³û—ȱŸŠ¡ȱˬ•ˬ‹ȱ Ž’›ǯȱ[ȱ”’œˬœ’—’—ȱ³Í¡Š›Í•–ŠœÍȱ㍳͡Š›ÍŒÍȱœ’œȬ Ž–’—ȱž—”œ’˜—Š•ȱ¢Ž—’ˬ—ȱšž›ž•–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ ˜•ž›ǰȱ‘Š—œÍȱ”’ǰȱ‹žȱ¢Ž—’ˬ—šž›–Šȱ—Ž¢›˜‘ž–˜›Š•ȱ –Ž¡Š—’£–•ˬ›’—ȱ–û›ˬ””ˬ‹ȱ”˜–™•Ž”œ’—ˬȱ˜¡ž—ž›ǯȱ

Ž™Š˜‹’•’Š›ȱœ’œŽ–’—ȱãȱ”’œˬœ’—’—ȱ˜•–Š–ŠœÍȱ ’•ˬȱ‹ŠÂ•Íȱ–Ž¢Š—Šȱ³Í¡Š—ȱŠŠ™’ŸȬ”˜–™Ž—œŠ˜›ȱ ’–”Š—•Š›Í—Í—ȱ™˜£Âž—•žš•Š›Íǰȱ™˜œ¡˜•Žœ’œŽ”˜–’”ȱ œ’—›˜–ž—ȱ™›˜š›Žœœ’Ÿ•ˬó–ˬœ’—ˬȱóˬ›Š’ȱ¢Š›ŠÍ›ǯȱ ˜œ¡˜•Žœ’œŽ”˜–’”ȱœ’—›˜–•žȱ¡ˬœˬ•ˬ›ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱ Ž™’šŠœ›Š•ȱŸˬȱ¢ŠȱœŠÂȱšŠ‹Í›ÂŠŠ•Íȱ—Š‘’¢ˬˬȱ–Ž¢Ȭ Š—Šȱ³Í¡Í‹ȱ‹Ž•ˬȱŸˬȱœŠÂȱ”û›ˬ¢ˬȱ’››Š’Šœ’¢Šȱ˜•ž—Š—ȱ ŠÂ›Í•Š›Š—ȱ󒔊¢ˬ•ˬ—’›•ˬ›ǯȱ[ȱ”’œˬœ’ȱ³Í¡Š›Í•–Íóȱ ¡ˬœˬ•ˬ›ˬ”’ȱ”•’—’”ȱœ’–™˜–•Š›ȱŠóŠÂ͍Š”Í•Š›•Šȱ ˬ•ŠšˬŠ›Í›DZ Ȋȱãû—ȱ”’–¢ˬŸ’ȱˬ›”’‹’—’—ȱŸˬȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›’—ȱ¡ŠȬ ›’Œ’ȱœŽ”›Ž˜›ȱž—”œ’¢ŠœÍ—Í—ȱˬ¢’ó’•–ˬœ’Dz Ȋȱãû—ȱ˜—’”’‹Š›–Ššȱ ‹ŠÂ͛œŠÂŠȱ™ŠœœŠ“Í—Í—ȱ ™˜£ž•–ŠœÍDz Ȋȱ[û—ȱœęȱ—”Ž›’—’—ȱ ’œ”’—Ž£’¢ŠœÍDz Ȋȱ‹ŠÂ͛œŠš•Š›Í—ȱ–’”›˜‹Ȭ •Š›•Šȱ”˜—Š–’—Šœ’¢ŠœÍǯ ž›ȱ”’ǰȱ™˜œ¡˜•Žœ’œȬ Ž”˜–’”ȱœ’—›˜–žȱ˜•Š—ȱ ¡ˬœˬ•ˬ›’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ–Ž¢Ȭ Š—Šȱ³Í¡Š—ȱ™Š˜ęȱ£’˜•˜“’ȱ ™›’—œ’™•ˬ›ˬȱˬœŠœ•Š—Í›ǯȱž—Ȭ •Š›ȱŠóŠÂ͍Š”Í•Š›Í›ȱDZ ŗǯȱûŠ•’ŒˬŸ’ȱš’Š•Š—–ŠDz Řǯȱ[û—ȱ—˜›–Š•ȱŠ¡Í—Í—Í—ȱ ‹ˬ›™Šȱ˜•ž—–ŠœÍDz řǯȱ’œ¡˜•’¢ŠȱŸˬȱãû—ȱ •’˜Ž—•’¢’—’—ǰȱ’œ‹’˜Ȭ ’”ȱ™˜£Âž—•žš•Š›Í—ȱŸˬȱ’•’‘Š‹’ȱˬ¢’ó’”•ˬ›’—’—ȱ ”˜››Ž”œ’¢ŠœÍDz Śǯȱ˜£ž•–žóȱ‘ˬ£–ȱŸˬȱœ˜›ž•–Šȱ™›˜œŽœ•ˬ›’—’—ȱ ”˜››Ž”œ’¢ŠœÍǯ ˬœˬ•ˬ›ˬȱˬ›”’‹’—ˬȱŠ£ȱ–’šŠ›Šȱ¢ŠÂȱ˜•Š—ȱ š’Šȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Š—ȱ’‹Š›ˬȱ™ˬ‘›’£ȱŸˬȱ–û—ˬ£ˬ–ȱ ˜•Š›Ššȱû—ˬ•’”ȱśȬŜȱˬˬȱš’Šȱšˬ‹ž•žȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱ ã›û•û›ǯȱ¢Í—ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱ³Š›™Š—ȱŠÂ›Í•Š›ȱ£Š–Š—Íȱ –’˜›˜™ȱœ™Š£–˜•’’”•ˬ›ˬ—ȱ’œ’Šˬȱ˜•ž—ž›ǯȱ Š›ŠŒ’¢ˬ›’—ȱž—”œ’¢Š•Š›Í—Íȱ—˜›–Š••ŠóÍ›–Ššȱû³û—ȱ ‘Ž™Š˜™›˜Ž”˜›•Š›ȱˬ¢’—ȱ˜•ž—ž›ǯȱ˜œ¡˜•Žœ’œȬ Ž”˜–’”ȱœ’—›˜–ž—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱãȱž›óž•Š›Íǰȱ ¡ûœžœˬ—ȱˬǰȱž›œ˜Ž£˜”œ’¡˜•ȱž›óžȱ¡ûœžœ’ȱ›˜•ȱ ˜¢—Š¢Í›ǯ

›œ˜Ž£˜”œ’¡˜•ȱž›óžœžȱŠ›–ŠœŽŸ’”ȱ‹Š£Š›Ȭ Šȱȍ ȱ˜ȱȎȱ󒛔ˬ’—’—ȱ ȱŠ•Íȱ ™›Ž™Š›ŠÍȱ’•ˬȱŠ—Í—Í›ǯ Ȭ’—ȱ™˜œ¡˜•Žœ’œŽ”˜–’”ȱœ’—›˜–ž—ȱ –ûŠ•’Œˬȱœ¡Ž–’—ˬȱŠ¡’•ȱ˜•ž—–ŠœÍȱ¡ˬœˬ—’ȱ‹’›ȱœÍ›Šȱ ˬ›–Š—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—Š—ȱŠ£ŠȱŽ’›ȱŸˬȱ‹žȱŠȱ šŠ›ŠŒ’¢ˬ›’—ȱˬ•ŠŸˬȱ¢û”•ˬ—–ˬœ’—’—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Í›ǯȱ žǰȱ Ȭ’—ȱ‘Ž™Š˜‹’•’Š›ȱœ’œŽ–ˬȱãœˬ›’¢’ȱ –û¡ˬ•’ȱ³˜¡Œˬ‘ˬ•’ȱˬœ’›ȱŽěȱŽ”•ˬ›’ȱ’•ˬȱ‹ŠÂ•ÍÍ›ǯ ’›’—Œ’œ’ǰȱ ȱˬ—ȱ–ûŠœ’›ȱ‘Ž™Š˜™›˜Ȭ Ž”˜›ȱ‘ŽœŠ‹ȱ˜•ž—ž›ǯȱžȱ¡ûœžœ’¢¢ˬȱ‘Ž™Š˜œ’•ˬ›ȱ –Ž–‹›Š—Í—ȱœŠ‹’•’£Šœ’¢ŠœÍȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›ȱ˜•ž‹ǰȱ ˜—•Š›Í—ȱ£ˬˬ•ˬ¢’Œ’ȱŠŽ—•ˬ›ˬȱšŠ›óÍȱã£û–•û¢û—ˬȱ œˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱG”’—Œ’œ’ǰȱ ȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›Š¡’•’ȱ ¡˜•ŽœŠ£ȱ£Š–Š—Íȱ’•”ȱœŽ³’–ȱ™›Ž™Š›ŠÍȱ‘ŽœŠ‹ȱ˜•ž—ž›ǯȱ žȱœ’–™˜–ȱˬ”œˬ›ȱ‘Š••Š›Šȱ™˜œ¡˜•Žœ’œŽ”˜–’”ȱ œ’—›˜–žȱ–û󊢒ˬȱŽ’›ǯȱ Ȭ’—ȱŠ—’¡˜•ŽœȬ Š’”ȱˬœ’›ȱ–Ž¡Š—’£–’ȱ‘Ž™Š˜‹’Ȭ •’Š›ȱœŽ”›Žœ’¢Š—Í—ȱœ’–ž•¢Šœ’¢ŠœÍȱ Ÿˬȱ‘Ž™Š˜œ’•ˬ›ȱ–Ž–‹›Š—Í—ȱ ”Ž³’›’Œ’•’¢’—’—ȱ—˜›–Š••Šó–ŠœÍȱ ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›Í›ǯȱ ‘ˬ–³’—’—ȱ‹’”Š›‹˜—Š•Š›Í—ȱãˬȱ œŽ”›Žœ’¢ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ȱ”’ǰȱ ‹ž—ž—•ŠȱŠǰȱãȱŠ‘ŠȱŠ¡ÍŒÍȱ˜•ž›ǰȱ ¢ˬ—’ȱãû—ȱ㣕û•û¢ûȱŠ£Š•Í›ȱ ǻž›ž•Šó͛Ǽǯ ˬ‘Š¢ˬǰȱ Ȭ’—ȱ ™˜œ¡˜•Žœ’œŽ”˜–’”ȱœ’—›˜–ȱ £Š–Š—Íȱû³û—ŒûȱŸˬȱˬ—ȱŸŠŒ’‹ȱ ¡ûœžœ’¢¢ˬ’ȱ˜—Š—ȱ’‹Š›ˬ’›ȱ”’ǰȱ ȱãû—ȱęȱ£’”’Ȭ”’–¢ˬŸ’ȱ ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’—’ȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ȱ Ÿˬȱãû—ȱ•’˜Ž—•’¢’—’ȱŠ£Š•Í›ǯȱ žȱ¡ûœžœ’¢¢ˬȱ˜—ž—•Šȱ‹ŠÂ•ÍÍ›ȱ ”’ǰȱ ȱ¡˜•ŽœŽ›’—ȱ–û‹Š’•ˬœ’—ˬȱˬœ’›ȱ ãœˬ›’›ȱǻ¡˜•ŽœŽ›’—’—ȱãˬȱœŽ”›Žœ’¢ŠœÍ—ÍȱŠ£Š•Í›ǰȱ ¡˜•ŽœŽ›’—’—ȱ‹ŠÂ͛œŠšŠ—ȱŠ‹œ˜›‹œ’¢ŠœÍ—Íȱ•ˬ—’’›ǰȱ ‘ˬ–³’—’—ȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ˬȱ¡˜•ŽœŽ›’—’—ȱœ’—Ž£’—’ȱ ’—‘’‹ˬȱŽ’›Ǽǯ ʞ”œˬ›ȱ‘Š••Š›ŠȱãȱŠóÍȱ¡ˬœˬ•’¢’—’—ȱ ™Š˜Ž—Ž£’—ˬȱ–û‹Š’•ˬȱ™˜£Âž—•žš•Š›Íȱž›ž›ǯȱ ˜•Žœ’œŽ”˜–’¢Šȱ¡ˬœˬ•ˬ›’ȱŠó•Š›Š—ȱŠ£Šȱ Ž’›ǰȱ•Š”’—ȱ™˜£ž•–žóȱ–Šˬ•ˬ›ȱ–û‹Š’•ˬœ’—’—ȱ ‹ˬ›™ŠœÍ—Šȱˬ’›’‹ȱ³Í¡Š›–Í›ǯȱž—Šȱã›ˬȱˬȱ™˜œȬ ¡˜•Žœ’œŽ”˜–’”ȱœ’—›˜–žȱ˜•Š—ȱŸˬȱ˜•–Š¢Š—ȱ ˬ–ˬ•’¢¢Šȱ”Ž³’›–’óȱ‹ûû—ȱ¡ˬœˬ•ˬ›’—ȱ ™›Ž™Š›ŠÍ—Íȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ•ˬ›’ȱ–ˬšœˬˬž¢Âž—ž›ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,'ΩEOLD\DTTDEÕ YΩoΩWLQGR÷Xú .256(7/Ԥ5 Š‹Í›ÂŠ•Š›Í—ȱŠóŠÂÍȱšÍ›ŠÂ͗Š—ȱšŠ•³Šȱ œû–û”•ˬ›’—ˬȱšˬˬ›ȱ‹ˬˬ—’ȱœÍ¡–Šš•Šȱ‘ˬŒ–’—’ȱ Š£Š•Í›ǯȱȱ’Š›Šš–Š—Í—ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ’—’ǰȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱ Ÿˬȱ–ˬˬŠ•ÍȱŸˬ£’—ȱšŠ—ȱˬŒ‘’£ŠÍ—Íȱ–ˬ‘ž•ŠóÍ›Í›ǯȱ ˬ——ˬˬœ•’¢’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍǰȱšŠ—ȱˬ£¢’š’—’—ȱŠ›–ŠœÍȱŸˬȱ —ˬ‹£’—ȱŽ£•ˬó–ˬœ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱžȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ǰȱ‘’™Ž›Ȭ ˜—’”ȱŸˬȱŠœ–Š’”•ˬ›ȱû³û—ȱ¡ûœžœ’ȱ’•ˬȱˬ‘•û”ˬ•’’›ǯȱ ˬ–³’—’—ȱ šŠœ›’ȱŸˬȱ–ˬˬȱ¡˜›ŠœÍȱ£Š–Š—ÍȱšÍŒšÍ›–Šȱã›ˬ’›ǯȱ ›˜‹•Ž–’—ȱ‘ˬ••’ȱ

ˬ›ȱ‘Š—œÍȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ȱ‹ˬ›”ȱ”˜›œŽȱŽ¢’—–ˬ•’ȱ˜•œŠ—Í£ȱ Šǰȱ˜—žȱ’”’ȱœŠŠŠ—ȱŠ›Íšȱû£ˬ›’—’£ˬȱœŠ¡•Š–Š¢Í—ǯȱ ʞœŠœˬ—ǰȱŠ¢ŠšȱûœˬȱšŠ•–ŠÂŠȱ³Š•Íó͗DZȱ˜ž›ŠšȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱ‹žȱ ”˜—œ›ž”œ’¢Š—Í—ȱ—ŽšŠ’Ÿȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’ȱ¢Š•—Í£ȱŠ›Í›ǯȱ

³38ù$3´())(.7/ø6,;%h674$/7(5 ’—ˬ—’ȱ¢Š—•Š›Š—ȱœÍ¡Š›ŠšȱšŠ•Í›Í›ȱŸˬȱ’›ˬ•’ȱ³ˬ”’›ǯȱûœû—ȱšŽ¢›’Ȭ ˬ‹’’ȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱ˜•žÂž—Š—ȱšŠ—ȱž›Âž—•žÂžȱ¢Š›Š—Í›ǯȱûœšŠ•Ȭ Ž›’—ȱ”Š›œŽ’—ˬȱ’”’•ˬ—ȱ™•Šœ’—”Šȱˬ›’—’ȱ£ˬˬ•ˬ¢’›ǯȱ,’¢’—•’”ȱ’œˬȱ Š–Š›•Š›ÍȱœÍ¡Í›ǯȱûû—ȱ‹ž—•Š›ȱ–Šœ˜™Š’¢Š—Í—ǰȱ ‘ˬĴȱŠȱ˜—”˜•˜“’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šȱ œˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱʞ–’£’›ˬ—ȱšŠÍ—•Š›Šȱœûȱ ž›Âž—•žÂžȱŸˬȱ–Šœ’ȱ¢Š›Š—Šȱ‹’•ˬ›ǯȱžȬ —ž—•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱœÍ¡ȱ‹ûœšŠ•Ž›’—ȱŽ¢’•–ˬœ’ȱ ‹ŠóȱŸˬȱ‹˜¢ž—ȱŠÂ›Í•Š›Í—ŠǰȱšŠ–ˬ’—ȱ ™˜£ž•–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ›˜‹•Ž–’—ȱ‘ˬ••’ȱ Ž•ˬȱ‹ûœšŠ•Ž›’ȱŠ›ŠȬ‹’›ǰȱȃ£’¢ŠˬˬȄȱŽ¢–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱȱ ûœû—ȱ㕳ûœû—ˬ—ȱ”’³’”ȱ㕳û•ûȱŠ•ȱ™Š•Š›ÍȱŠ•–Ššȱ˜•–Š£ǯȱ —ž–Š¢Í—DZȱ‹ûœšŠ•Ž›’—ȱȃ—ã–›ˬœ’ȄȱŠ›Íš•Š–ŠȱŸˬȱ¢Šȱ³ˬ”’—’—ȱ Š›–ŠœÍ—Š—ǰȱ‘Š–’•ˬ•’”ˬ—ǰȱ”˜—›ŠœŽ™’Ÿȱˬœ’›ˬ—ǰȱ–Ž—˜™ŠžȬ £ŠŠ—ȱȱŠœÍ•Íȱ˜•Š›Ššȱˬ¢’óˬȱ‹’•ˬ›ǯȱʞ—ȱŠ£ÍȱŠ•ÍȱŠ¢Šȱ‹’›ȱˬˬȱ‹’›ȱšŠ¢Šȱ ˜•Š›Ššȱ‹ûœû—ȱ㕳ûœû—ûȱˬ¢’—ȱŽ’—ǯȱ¢Šȱ‹’›ȱˬˬȱȱœûȱŸˬ£’•ˬ›’—’ȱ ã£û—û£ȱ–ûŠ¢’—ˬȱŽ’—ȱ”’ǰȱ™›˜‹•Ž–’—ȱ¢Š›Š—–ŠȱŽ‘’–Š•Í—Íȱ—ˬ£ˬ›ˬ—ȱ šŠ³Í›–Š¢ŠœÍ—Í£ǯȱ

+h1'h5'$%$1/,$<$44$%, Šœ’•ˬœ’£ȱ˜•Š›Ššȱ‘û—û›ȱŠ‹Š—•ÍȱŠ¢ŠššŠ‹ÍȱŽ¢–ˬ”ȱˬ£ˬ•ˬȱŸˬȱ Ÿˬˬ›•ˬ›’—ȱ¡›˜—’”’ȱˬ›’—•’¢’—ˬȱˬ’›’‹ȱ³Í¡Š›Í›ǯȱG•”ȱ—㟋ˬˬǰȱšŠ–ˬȱ ˬ¢’ó’›ǯȱ’›ȱ—Ž³ˬȱ’•ˬ—ȱœ˜—›Šȱ’œˬȱ˜—ž›ÂŠȱŸˬȱ™ˬ—Œˬ•ˬ›ȱˬ¢’•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱŽ•ȱ Ÿˬȱ‹ŠóȱŠÂ›Í•Š›Íȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱȱ ˬĴȱŠȱŠ¡’•’ȱ˜›šŠ—•Š›Í—ȱ¢Ž›ȱˬ¢’ó–ˬœ’ȱˬȱ –û–”û—û›ǯȱȃk™’•”ŠȄȱŠ‹Š—•Š›ǰȱ¡ûœžœˬ—ǰȱ¢Ž—’¢Ž–ˬȱšÍ£•Š›ȱû³û—ȱ ˬ‘•û”ˬ•’’›DZȱ˜—•Š›Šȱ‹ˬ›™Š˜•ž—–Š£ȱ³Š—Ššȱˬ¢’ó’”•ˬ›’ȱŸˬȱ—ˬ’ŒˬȱŽ’‹Š›Íȱ ’•ˬȱŒ’’ȱ–Š–Š•Íšȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’ȱȮȱ–ûœˬš’•ȱ˜ÂžóȱˬŠ•’¢¢ˬ’—’—ȱ–û–Ȭ ”û—œû£•û¢ûȱ¢Š›Š—Šȱ‹’•ˬ›ǯȱž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱ‘û—û›ȱŠ‹Š—•Š›Šȱˬ£–ˬ”ȱ ˜™žš•Š›Í—ȱ³Í¡ÍÂÍȱŸˬȱœÍ—Íš•Š›Íȱ’•ˬȱ—ˬ’Œˬ•ˬ—ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱȱŽ•ˬȱ£ˬˬ•ˬ›ȱŠÂ͛ȱ œŠ¢Í•Í›ǰȱ‘ˬĴȱŠȱˬ•’••’¢ˬȱˬ’›’‹ȱ³Í¡Š›Šȱ‹’•ˬ›ǯȱȱ

&$16$ö/,ö,


 ›˜‹•Ž–’—ȱ‘ˬ••’ȱ û—ˬ•’”ȱŠ¢ŠššŠ‹Íȱ›Š‘ŠȱŸˬȱˬ‘•û”ˬœ’£ȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱ Š‹Š—ȱ‹ŽóȱœŠ—’–Ž›ˬ—ȱ‘û—û›ȱ˜•–Š–Š•ÍÍ›ǯȱ Š•—Í£ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•’ȱŠ¢ŠššŠ‹ÍȱœŽ³’—ǯȱŠ¡óÍȱ’œŽ‘œŠ•³Í•Š›ǰȱ ‘ˬĴȱŠȱ‘û—û›ȱŠ‹Š—ȱŠ¢ŠššŠ‹Í•Š›ÍȱŠȱ›Š‘Šȱšˬ•’‹•’ȱ ‘Š£Í›•Š¢Í›•Š›ǯȱȃk™’•”ŠȄȱŽ¢’—–ˬ”ȱ•Š£Í–ȱˬ•’”ˬǰȱ £ˬˬ•ˬ—–ˬȱŽ‘’–Š•Í—Íȱ–’—’–ž–ŠȱŽ—’›’—ǯȱ ¢ŠššŠ‹Í•Š›Šȱœû›ûó–ˬ¢ˬ—ȱŠ‹Š—ȱšŠÍȱŸž›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱ ’••ˬ”ˬ—•ˬ›ˬ—ȱŽ—ˬ›”ˬ—ȱŸˬȱŽœ”Š•Š˜›Šȱ–’—ˬ›”ˬ—ȱœ˜—ȱ ˬ›ˬŒˬȱŽ‘’¢Š•Íȱ˜•ž—ǯȱȱ û—û›ȱŠ‹Š—•Š›Šȱˬ£’”ˬ—ȱ œ˜—›ŠȱŠ¢Ššȱˬ£ˬ•ˬ•ˬ›’—ȱŠ›Í•–ŠœÍȱû³û—ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›ȱŽ’—ǯȱ

š˜¢–ž›ǯȱŽ•ˬȱ‹’›ȱȃ‘Š–Š–ȄȱšŠó͗–ŠǰȱšÍ£Š›Íǰȱ¡Í›Šȱ œˬ™’•ˬ›ȱŸˬȱû–ž–’ȱ‘Š•œÍ£•Íšǰȱ‹ˬ£ˬ—ȱ’œˬȱžóŠš•ÍšȱŸˬȱ ¢ž–ž›Š•Íš•Š›Šȱ–㟌žȱ˜•Š—ȱã›ˬ–ˬ•ˬ›’—ȱ‹ã¢û–ˬœ’ȱ’•ˬȱ ˬœŠ•Šó͛ǯȱ ›˜‹•Ž–’—ȱ‘ˬ••’ ˜ÂžóŠ—ȱœ˜—›Š”ÍȱãŸ›ȱû³û—ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱžž•–žóȱ ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ•’ȱŠ•ȱ™Š•Š›•Š›ÍȱŠ•–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱžȱ –ˬšœˬ•ˬǰȱˬ•’–•’ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ³’•ˬ›’—ȱ”ã–ˬ”ȱŽˬȱ‹’•ˬŒˬ¢’ȱ ¡ûœžœ’•ˬ󍒛’•–’óȱœŠ•˜—•Š›Šȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ û£û—ȱšŠ¢ŠŠȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ‹Š—Š“ȱ‹ˬˬ—’ȱœÍ¡–ŠŠ—ȱ ŸˬȱšŠ—ȱãŸ›Š—Í—Íȱ™˜£–ŠŠ—ȱ™’¢ȱšŠÍ—Íȱ™Š¢•ŠóÍ›Í›ǯȱ

675ø14780$1/$5

8=81%8581dԤ.0Ԥ/Ԥ5

ž–Š—ȱ™Š›³ŠœÍ—ÍȱˬŸˬ£ȱŽˬ—ȱ’™•ˬ›ȱŠ›Š•ÍÂÍȱœû›ˬ›ˬ”ȱ ŠÂ›ÍȱŸˬȱšÍ£Š›Í¢Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǰȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›Íȱȱ‹’›ȱ’—Ȭ ’–ȱ£˜—ŠŠ—ȱ’ˬ›’—ˬȱȃŠóÍ¢Š›ŠšȄȱŒ’—œ’¢¢ˬȱ¢˜•žȱ ’—Ž”œ’¢Š•Š›ÍȱŸˬȱœ’œ’ȱã›ˬ’›ǯȱ’’”ȱ”’œˬœ’—’—ȱ¡›˜—’”’ȱ ’•’‘Š‹ÍȱŸˬȱœûȱ¢Š›ŠœÍȱ£Š–Š—Íǰȱ‘Š‹Ž•ˬȱšŠÍ—ȱŒ’—œ’¢¢ˬȱ ‘˜›–˜—•Š›Í—Í—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱŠ£Š•ÍÂ͗Š—ȱŸˬȱ’—’–ȱ–’”›˜Ȭ Ěȱ˜›Šȱˬ¢’󍒢’—ˬ—ȱŚŖȬŠ—ȱ¢ž¡Š›Íȱ¢Šó•ÍȱšŠÍ—•Š›Šȱ‹žȱ ’—Ž”œ’¢Š•Š›Í—ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬȱŽ‘’–Š•Íȱˬˬ•ˬ›•ˬȱŠ›Í›ǯȱȱ ›˜‹•Ž–’—ȱ‘ˬ••’ ›’—š•ˬ›ˬȱûœû—•û”ȱŠ¡Š›–Š¢Í—ǯȱ ˬ”’–•ˬ›’—ȱ ęȱ”›’—Œˬǰȱ‘ˬĴȱŠȱŠ•ȱ™Š•Š›Í—Í—ȱ˜•–Š–ŠœÍȱ‹Ž•ˬȱ’’¢Ž—’”ȱ Œˬ‘ˬˬ—ȱœ›’—š•ˬ›ˬ—ȱŠ‘Šȱˬ•ŸŽ›’󕒍’›ǯȱȱŽ³’–ȱŽˬ›”ˬ—ȱ ˬ‹’’ȱ™Š›³ŠŠ—ȱ‘Š£Í›•Š—–ÍóǰȱŒû£’ȱœ’—Ž’”ȱˬ›”’‹•’ȱ ˬ—ˬ—ˬŸ’ȱž–Š—ȱ–˜Ž••ˬ›’—ˬȱûœû—•û”ȱŸŽ›’—ǯȱȱȱ

¢Ššȱ‹Š›–Šš•Š›Í—ÍȱœÍ¡ȱȃšŠ•ŠÂŠȄȱ¢ÍŠ›ŠšȱšŽ¢›’Ȭˬ‹’’ȱ Ÿˬ£’¢¢ˬȱŠ•–ŠÂŠȱŸŠŠ›ȱŽ’›ǯȱȱŠ’–’ȱœÍ¡Í•–Šȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ ‹ŠóȱŠ¢Ššȱ‹Š›–Šš•Š›Í—Šȱ‹Š–ÍóȱÍ›—Šš•Š›ǰȱÍ›—Ššȱˬ›ŠÍȱ ˜¡ž–Š—Í—ȱ’›’—•’ȱ’•’‘Š‹ÍȱȮȱ™Š—Š›’œ’ž–ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǯȱȱŠ›ȱ Š¢ŠššŠ‹Í•Š›Šȱˬ£–ˬ¢’—ȱŠ‘Šȱ‹’›ȱ—ˬ’Œˬœ’ȱȱ˜¢—ŠšȱŠ››˜Ȭ £žǰȱ¢ˬ—’ȱ‹Š›–Šš•Š›Šȱ¢Š—ȱœû–û”•ˬ›’—’—ȱ‹ã¢û–ˬœ’’›ǯȱ ˬœŠûęȱȱŽ¢’•ȱ”’ǰȱž£ž—‹ž›ž—ȱ³ˬ”–ˬ•ˬ›ȱȃ˜›˜™ŽȬ›ŠŸȬ –Š˜•˜šž—ȱ³ã›ˬ¢’ȄȱŠ•Š—Í›Í•Í›ǯȱ ›˜‹•Ž–’—ȱ‘ˬ••’ ˬ‹•ˬȱŠ¢Šš•Šó–ŠÂŠȱ³Š•Í󖊢͗ǯȱŠÂ•Š–ǰȱ”’Š¢ˬȱ šˬˬ›ȱŽ—’óȱŸˬȱ‹’›ȱšˬˬ›ȱ’›ˬȱ‹ž›ž—•žȱŠ¢ŠššŠ‹Íȱ œŽ³’—ǯȱȱŠÂ•Š–•ÍŠȱŠ¢ŠœÍ—Š—ȱœŠŸŠ¢Íǰȱ‹Ž•ˬȱ³ˬ”–ˬ•ˬ›ˬȱ Š¢ŠššŠ‹Í•Š›ȱŠ‘Šȱ’—Œˬȱã›û—û›ǯȱ¢Ššȱ㕳ûœû—ûȱ£Š‘’›ˬ—ȱ ‹ã¢ûˬ—ȱž£ž—‹ž›ž—ȱ³ˬ”–ˬ•ˬ›ȱ’œˬȱšŠÍ—ȱœ’–ŠœÍ—Íȱ Šš›Žœœ’Ÿ•ˬ󍒛’›ǯȱ

$ù$ö,27858ù/8'$5&ø16ù$/9$5 óŠÂÍȱšŠ›Í—ȱ—Š‘’¢ˬœ’—’ȱœÍ¡–Šš•Šȱ”’³’”ȱ³Š—ŠšȱŸˬȱ šŠ›Í—ȱ‹˜ó•žÂžȱ˜›šŠ—•Š›Í—Íȱ£ˬˬ•ˬ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱȱŽ•ˬȱ‹’³’–•’ȱ 󊕟Š›•Š›ȱžóŠš•ÍŠǰȱœ’’”ȱ”’œˬœ’—ˬȱŸˬȱ‹ŠÂ͛œŠÂ͗ȱŠóŠÂÍȱ óã‹ˬ•ˬ›’—ˬȱ–ˬ—ęȱȱˬœ’›ȱŽˬ›ˬ”ȱ˜—•Š›Í—ȱ–˜˜›’”ŠœÍȱ ŸˬȱšŠ—ȱãŸ›Š—Í—Íȱ³ˬ’—•ˬ󍒛’›ǯȱžȱ’œˬȱ’•’‘Š‹•Íȱ’—ŽȬ ”˜•˜“’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ǰȱ–Ž—œ›žŠ•ȱãŸ›û—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱ’•ˬȱ ˬ‘•û”ˬ•’’›ǯȱŠ›ȱŒ’—œȱ󊕟Š›•Š›ȱ‹žȱœû–û¢û—û—ȱ‘ˬ›ȱ ’”’ȱˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱ”Ž³ˬ—ȱœ’—’›ȱžŒ•Š›Í—ÍȱœÍ¡Š›Ššȱã¢—ˬ–ˬȱŸˬȱ ŠÂ›Í¢Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱž—ž—•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱˬ›’ȱŠ›Í•–Š•Š›ÍȱŠȱ ˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǯȱ ›˜‹•Ž–’—ȱ‘ˬ••’ Ž•ˬȱ£ˬ›ˬ›•’ȱ™Š•Š›ÍȱŽ¢–ˬ”ȱ’œˬ¢’›œ’—’£œˬǰȱŽ•ŠœȬ ’”ȱ™Š›³ŠŠ—ȱ‘Š£Í›•Š—–ÍóȱŸˬȱ—’œ‹ˬˬ—ȱ‹˜óȱ”ˬ–ˬ›•’ȱ –˜Ž••ˬ›’ȱœŽ³’—ǯȱ’—œȱ󊕟Š›ȱœŽ³ˬ›”ˬ—ȱ›Š‘Š•ÍÂ͗Šȱˬ–’—ȱ ˜•–Ššȱû³û—ȱ–û•ˬšȱ˜ž›ž—ǰȱˬ¢’•’—ǯȱȱkŠ•ŸŠ›Í—ȱ㕳ûœûȱ ‹Š•ŠŒŠÍ›œŠǰȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ–ûˬˬ—ȱœ˜—›Šȱ‹˜óŠ•–ŠœÍ—Šǰȱ ¢Š¡žȱŠ›Íš•Š–Š—Í£Šȱû–’ȱŽ–ˬ¢’—ǯȱžȱ‘Š•Šȱã£ˬ••’”ȱ —Š–’—ˬȱšž›‹Š—ȱŸŽ›–ˬ¢ˬȱˬ¢–ˬ£ǯȱ

.867$5ø67(+6$//,'2ö8ù'$1 6215$.,%$1'$-/$5 ˬˬ—ȱ㕳û•ˬ›’—’ȱ£Š‘’›ˬ—ȱŠ£Š•–Ššȱû³û—ȱ˜—žȱ –ˬ—ˬ—ˬˬȱœÍ¡Í›ǰȱŠ––Šȱ‹Ž•ˬȱ‹’›ȱû£ˬ•’óȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ ‹Š‘Šȱ‹ŠóŠȱˬ•’›ǯȱûœžœˬ—ǰȱ˜ž›ŠšȱŸˬ£’¢¢ˬˬȱȱ”ã™ǰȱ ‘ˬ£–ȱ™›˜œŽœ’—’—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǯȱ£ž—ȱ–ûˬȱ ’œ’ŠˬȱŽ’”ˬȱšŠœ›’ȱŸˬȱ™Š—”›ŽŠ’ȱ”’–’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ ”ˬœ”’—•ˬó–ˬœ’ȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ’—Ž’”ȱ–ŠŽ›’Š••Š›Š—ȱ ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ‹žȱ‹Š—Š“•Š›ȱŠ–Š–’•ˬȱ—ˬ–ȱ‘˜™ž›–ž›ǯȱ ʞ”œ’—ˬǰȱ‹ž¡Š›ȱŽěȱŽ”’ȱ¢Š›ŠŠ›Ššȱˬ›’—’ȱ—ˬˬœȱŠ•–ŠÂŠȱ

+h1'h59Ԥ4$/,1<$;$/,4/, 92'2/$=.$9Ԥ69ø7(5 ˜ÂŠ£Íȱ㛝–ˬ”•ˬȱȃ’œ’¡Š—ŠȱŽěȱŽ”’Ȅȱ¢Š›ŠÍ›ǯȱ ûˬ–Š’ȱ’œ’Šˬȱ£Š–Š—ÍȱšŠ•¡Š—ŸŠ›ÍȱŸˬ£’—ȱˬŠ•’¢¢ˬ’—ˬȱ ˬœ’›ȱŽˬ›ˬ”ȱû¢û—•ˬ›’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ˜•’ŽœŽ›ȱŸˬȱ™˜•’Š”›’•ȱ•’Ěȱˬ›’—ˬ—ȱ‘Š£Í›•Š—–ÍóȱŸ˜˜•Š£Ȭ ”Š•Š›ȱ‹žȱŽ‘’–Š•ÍȱŠ‘ŠȱŠȱŠ›Í›Í›ǯȱȱ ›˜‹•Ž–’—ȱ‘ˬ••’ Ž•ˬȱ™Š•Š›Íȱû—ˬ•’”ȱŽ¢–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱûœžœˬ—ȱˬǰȱ šŠ™Š•ÍȱŸˬȱ‹˜ÂŠ£Í—Í£Íȱœ˜¢žÂŠȱŸŽ›–ˬ”ȱˬ‘•û”ˬœ’ȱ˜•–Š¢Š—ȱ –ˬ”Š—•Š›Šǯȱȱ û—û›ǰȱšŠ•Í—ȱ¢Š¡Š•Íš•ÍȱœŸ’Ž›•ˬ›ȱ¢Š•—Í£ȱšÍóȱ ’–Š—ȱ—㟕ˬ›’ȱ’•ˬȱ–ˬóž•ȱ˜•–Ššȱû³û—ȱ¢Š›Š›•ÍÍ›ǯȱȱ

0ø1ø<8%.$9Ԥ0ø1øù257$/$5 ˜¢žšŠ—ȱš˜›ž–ž›ǯȱ›ÍšȱŗŘȬŗśȱˬ›ˬŒˬ•’”ȱ’œ’ˬȱˬȱ Š¡’•’ȱ˜›šŠ—•Š›Í—ȱœ˜¢žš•Š–ŠœÍȱŸˬȱ—ˬ’Œˬȱ˜•Š›Ššǰȱ™’Ž•˜—ŽȬ ›’ǰȱœ’œ’ǰȱ›Š’”ž•’ȱŸˬȱœ˜—œž£•žÂŠȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬŒˬ”ȱ Š›Í–•Š›Í—ȱ’•’‘Š‹Íȱȱ–û–”û—û›ǯȱˬ£’ȱ–ûˬ¡ˬœœ’œ•ˬ›’—ȱ ęȱ”›’—Œˬǰȱ–’—’ȱˬ‹ȱ,’—ˬȱ–ˬ‘£ȱˬ‘Š•’—’—ȱ˜Âž–ȱœŠ¢Í—Šȱ —ˬ£Š›ˬȱŽ–ˬ”ȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ¢Š›ŠÍ•–ÍóÍ›ǯȱ˜¢žšȱ‘ŠŸŠŠȱ –’—’Ȭ¢ž‹”Š—Í—ȱŽ¢’•–ˬœ’ǰȱ‘ˬ–³’—’—ȱœŽ•û•’ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱ ¢Šš•Š›ȱ˜—Š›”ˬ—ȱ˜›šŠ—’£–ȱ–ûŠęȱˬȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ™’¢ȱ šŠÍ—ÍȱŠ›Í›Í›ǯȱȱ ›˜‹•Ž–’—ȱ‘ˬ••’ ˬ—ŒȱŸˬȱ󞡜ž—ž£œŠǰȱšÍœŠȱ¢ž‹”ŠȱŸˬȱ󘛝Š•Š›ȱ Ž¢–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ––Šȱ¢Š•—Í£ȱ’œ’ȱ‘ŠŸŠ•Š›ŠǯȱŠ£ȱŸˬȱ™Š¢Í£ȱ Š¢•Š›Í—Šȱ–’—’ȱŠ•Í—Š—ȱ¢ž—ȱ”˜•š˜ȱŸˬȱ¢Šȱ•˜œ’—ȱŽ¢–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱtœû—ˬ—ȱ’œˬȱȬȱž£ž—ȱŸˬȱ¢Šȱ‘Ž³ȱ˜•–ŠœŠǰȱ’£ˬȱ šˬˬ›ȱ’œ’ȱ™Š•˜ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

36

0g&h=θ6ø= $17ø%ø27ø./θ5 ˬ£’ȱ–ûˬŠ•Š›Šȱã›ˬǰȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›ȱȈ£ˬ›ˬ›•’ȱ”’–¢ŠȈȱ ˜•Š›Ššȱ’––ž—’Ž’ȱ£ˬ’Ěȱˬ’›ǰȱ’œ‹Š”Ž›’˜£ȱã›ˬ’›ǰȱ ‹ŠÂ͛œŠšŠȱ–’”›˜˜›šŠ—’£–•ˬ›ȱ—’œ‹ˬ’—’ȱ™˜£ž›ȱ”’ǰȱ ‹žȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ȱ˜—•Š›Í—ȱšˬ‹ž•ȱŽ’•–ˬœ’ȱŠ¢ŠœÍ£Í›ǰȱ ˜›šŠ—’£–ȱ’—Ž”œ’¢Š•Š›ŠȱšŠ›óÍȱã£ȱûŒûȱ’•ˬȱ–û‹Š›’£ˬȱ Š™Š›–Š•ÍÍ›ǯȱȱ —’‹’˜’”ȱˬ›ˬŠ›•Š›Íȱ’œˬǰȱ³˜¡ȱûóû—–ˬˬ—ǰȱ ŽŸˬȱ‘ˬ–’óˬȱŽ‘’¢ŠŠȱŘȬřȱ–û¡ˬ•’ȱˬœ’›•’ȱŠ—’Ȭ ‹’˜’”ȱœŠ¡•Š¢Í›ǰȱã£ûȱšˬ‹ž•ȱŽ’›ȱŸˬȱš˜‘ž–•Š›Í—Šȱ ȍˬ¢’—ȎȱŽ’›ǯȱ ˬĴȱŠȱ¢û”œˬ”ȱ‘ˬ›Š›ˬȱ£Š–Š—ÍȱžóŠÂŠȱ Š—’‹’˜’”ȱˬ¢’—ȱŽ–ˬ¢ˬ—ȱ‘ˬ”’–’—ȱ™ŽóˬȱˬŠ•’¢¢ˬ’—ˬȱ ŸŠ•’Ž¢—•ˬ›’—ȱã£û—ˬȱœ˜—ȱš˜¢–Ššȱ˜•Š›ǯȱȱ Š—œÍȱ –㟚Ž—’—ȱŠ‘Šȱû£û—ȱ˜•–ŠœÍ—ÍȱŠ›ŠóÍ›–Ššȱ–ˬšœˬ’ȱ ’•ˬȱ‘ˬ”’–ȬŽ›Š™ŽŸȱš’•ȱ¡ž—˜ŸŠ—ȱœžŠ••Š›Í–Í£Íȱ ŒŠŸŠ‹•Š—Í›–ŠÂÍȱ¡Š‘’óȱŽ’”ǯȱ Ȭȱ˜Â›žŠ—–ÍȱŠ—’‹Š”Ž›’Š•ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱŽ¢’•’¢’ȱ šˬˬ›ȱ£ˬ›ˬ›•’’›ǵȱ Ȭȱ ˬ•’—ǰȱŠ›’¡ˬȱ—ˬ£ˬ›ȱœŠ•Ššǯȱ—’‹’˜’”•ˬ›’—ȱ’‹‹’ȱ ’œ’Šˬœ’—’—ȱŠ›’¡’ȱŒˬ–’ȱŜŖȱ’•’›ǯȱŠ¡Í—ȱ£Š–Š—•Š›Šǰȱ ŗşşŖȬŒÍȱ’•ˬǰȱŠó’—š˜—ž—ȱ–’œ˜—’Š—ȱˬ‹’’ȱŽ•–•ˬ›ȱ –ž£Ž¢’—ˬȱŗşŚŘȬŒ’ȱ’•ˬȱš˜›¡ž•žȱœŽ™œ’œˬ—ȱ’•”ȱŠ—’‹’˜Ȭ ’”ȱ˜•Š—ȱ™Ž—’œ’••’—ȱŸŠœ’ˬœ’•ˬȱœŠÂŠ•Í•–ÍóȱȱŞŘȱ¢Šó•Íȱ——Šȱ ’••Ž›’—ȱóˬ›ˬęȱ—ˬȱ£’¢Šˬȱ”Ž³’›’•–’󍒛ǯȱȱŗşŚŘȬŒ’ȱ’•’—ȱ —˜¢Š‹›Í—ŠȱŽ›Œ”ȱ󒛔ˬ’ȱ™Ž—’œ’••’—’—ȱ’—œŠ—ȱû£ˬ›’—ˬȱ ”û•ˬŸ’ȱˬš’šŠ•Š›Í—Íȱ”Ž³’›–’󍒛DZȱ˜œ˜—ȱŽŒˬȱ ”•ž‹ž—Šȱ¢Š—Â͗ȱ£Š–Š—Íȱ£ˬ›ˬ›³ˬ”–’óȱ¢Š›Í–ȱ–’—ˬ—ȱ

&$16$ö/,ö,

Š›Íšȱ’—œŠ—Šȱ‹žȱŠ—’‹’˜’”ȱˬ¢’—ȱŽ’•–’󍒛ǯȱȱŽ•ˬ•’”•ˬǰȱ œŠ¢ˬœ’—ˬȱˬŸŸˬ••ˬ›ȱŸˬ›ˬ–ǰȱ–Ž—’—’ǰȱœ”Š›•Š’—Šǰȱ™—ŽŸȬ –˜—’¢Šȱ”’–’ȱã•û–•ˬȱ—ˬ’Œˬ•ˬ—ˬ—ǰȱ¢ˬ—’ȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š›Í—ȱ ã›ˬ’¢’ȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ’•’‘Š‹ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ–ûŠ•’ŒˬȱŽ’•–ˬœ’ȱ ŸˬȱœŠÂŠ•–ŠœÍȱ–û–”û—ȱ˜•žÂžȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›ȱŽ›ŠœÍȱ ‹Šó•ŠÍǯȱȱž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱšŽ¢ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ȱ”’ǰȱ G,ǰȱŸ’›žœ•žȱ‘Ž™Š’ȱŸˬȱ’ˬ›ȱŸ’›žœȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱȱ £Š–Š—ÍȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›’—ȱ–ûŠ•’ŒˬŸ’ȱˬœ’›’ȱœÍÍ›Šȱ‹ˬ›Š‹ˬ›ȱȱ ˜•žÂž—Š—ȱ’œ’Šˬœ’ȱãœˬ›’óȱŽ¢’•ǯȱ Ȭȱ’›žœžȱ–’”›˜‹Š—ȱˬ›š•ˬ—’›ˬ—ȱȱ—ˬ’›ȱŸˬȱ—ˬȱ û³û—ȱŸ’›žœȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱŠ—’‹’˜’”ȱ’•ˬȱ–ûŠ•’Œˬȱ˜•ž—Ȭ –ž›ǵȱ Ȭȱûû—ȱŒŠ—•Íȱ˜›šŠ—’£–•ˬ›ȱ”’–’ȱ–’”›˜‹ȱŸˬȱ¢Šȱ –’”›˜˜›šŠ—’£–ȱŠȱ‘ûŒŽ¢›ˬˬ—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱŠ—•ÍȱŸˬȱ ŒŠ—œÍ£ȱˬ‹’ˬȱŠ›ŠœÍ—Šȱ‹’›ȱ—ãŸȱ”Ž³’ȱŸˬ£’¢¢ˬȱȱˬ–œ’•ȱ Žˬ—ȱŸ’›žœž—ȱȱ’œˬȱŠˬȱŽ’•–’óȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’ȱ¢˜¡Ȭ ž›ǯȱȱŠ—•Íȱ˜›šŠ—’£–•ˬ›ˬȱ˜¡óŠ›•ÍÂÍȱ’œˬȱ¢Š•—Í£ȱȱ ŸˬȱȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱŠ›–ŠœÍ—Š—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱ’›žœȱ ¢Š•—Í£ȱŒŠ—•Íȱ˜›šŠ—’£–ˬǰȱ¢ˬ—’ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ¢ˬȱœ’›Š¢ˬȱ Ž’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱã£û—ûȱŠó”Š›•Š¢Í›ǯȱȱȱ—’‹’˜’”•ˬ›ȱŒŠ—•Íȱ ˜›šŠ—’£–•ˬ›’ȱ–ˬ‘ŸȱŽˬ—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í›ǰȱŸ’›žœ•Š›ȱ’œˬȱ ‹žȱ˜›šŠ—’£–•ˬ›ˬȱŠ’ȱ˜•–ŠÍÂ͗Š—ȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›’—ȱ ˬœ’›’—ˬȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•–Í›ǯȱž›ȱ”’ǰȱš›’™ȱŸˬȱ’ˬ›ȱŸ’›žœȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱȱ£Š–Š—ÍȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›’—ȱ‘Ž³ȱ ‹’›ȱŠ¢ŠœÍȱ¢˜¡ž›ǯȱ


37 ¢Š›ŠÍ•Í›ǰȱ•Š”’—ȱ‹’›Ȭ’”’ȱ’•ˬ—ȱœ˜—›Šȱ–’”›˜‹•Š›ȱ˜—•Š›Šȱ Šȱž¢Âž—•Šó͛ǯȱ[ˬ—ȱˬœ›’—ȱŝŖȬŒ’ȱ’••ˬ›’—’—ȱœ˜—ž—Š—ȱ ™›’—œ’™Œˬȱ¢Ž—’ȱˬœ’›ȱ–Ž¡Š—’£–•’ȱŠ—’‹’˜’”ȱ”ˬóȱ Ž’•–ˬ–’󍒛ǯȱ ˬ¢Š’ȱŸŠŒ’‹ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱˬ•ˬŒˬ”ȱ —ˬœ’••ˬ›ˬȱˬȱœˬ–ˬ›ˬȱŸŽ›–ˬœ’ȱžÂ›ž—ŠȱtȬ—Í—ȱ ‘ˬ¢ŠŠȱ”Ž³’›’¢’ȱˬ‹’›•ˬ›ȱȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›’—ȱ’œ’Šˬœ’—ˬȱ Š’’¢¢ˬ’ȱ˜•Š—ȱȱ‘ˬ›ȱ”ˬœˬȱȱȮȱ‘ˬ”’–•ˬ›ˬȱŸˬȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬǰȱ ¡ˬœˬ¡Š—Š•Š›Í—ȱ’—£’‹Š’ȱ’ó³’•ˬ›’—ˬ—ȱŠ™Ž”•ˬ›ˬȱ šˬˬ›ȱ‘Š–Í¢ŠȱŽ¢—’ȱšŠ¢ŠŠȱŠ’’›ǯȱȱȱžȱˬ‹’›•ˬ›ȱ Š—’‹’˜’”•ˬ›ˬ—ȱœˬ–ˬ›ˬ•’ȱŸˬȱûóû—û•–ûóȱšŠ¢ŠŠȱ ’œ’Šˬ¢ˬȱ¢ã—ˬ•–’󍒛ǯȱžȱ’óˬȱ”û•ˬŸ’ȱ’—˜›–Šœ’¢Šȱ ŸŠœ’ˬ•ˬ›’—’—ǰȱ˜ȱŒû–•ˬˬ—ȱˬ–œ’•ȱŽ’¢’—’£ȱ“ž›—Š•Í—ȱŠȱ ˬŠ•’¢¢ˬ’—’ȱ¡ûœžœ’ȱšŽ¢ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ Ȭȱ—’‹’˜’”•ˬ›’—ȱ’––ž—’Ž’ȱ£ˬ’Ěȱˬ–ˬœ’ȱŸˬȱ’œȬ ‹Š”Ž›’˜£ȱã›ˬ–ˬœ’ȱ”’–’ȱˬœ’›•ˬ›’ȱ‘ŠššÍ—Šȱ—ˬȱŽ¢ˬȱ ‹’•ˬ›œ’—’£ǵȱ Ȭȱ—’‹’˜’”•ˬ›’—ȱ˜”œ’”•’¢’ȱŸˬȱ’––ž—’Ž’ȱ £ˬ’Ěȱˬ–ˬœ’ȱ”’–’ȱęȱ”’›•ˬ›’ȱŠ•’–•ˬ›ȱ³˜¡Š—ȱ”ã‘—ˬ•–’óȱ ‘ŽœŠ‹ȱŽ’›•ˬ›ǯȱ 㑗ˬȱŠ—’–’”›˜‹ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ǰȱ ‘ˬš’šˬˬ—ȱˬȱ‹Ž•ˬȱ–ˬ—ęȱȱˬœ’›ˬȱ–Š•’”ȱ’’ǰȱ•Š”’—ȱ‘Š£Í›Šȱ ’––ž—’Ž’ȱ£ˬ’Ěȱˬˬ—ȱˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’ȱ‘ˬ•ˬȱ”•’—’”ȱ ˬš’šŠ•Š›Šȱšˬˬ›”’ȱ–ˬ›‘ˬ•ˬˬȱœŽ³’•ˬ›ˬ”ȱŠ¢›Í•Í›ǯȱȱˬ£’ȱ Š—’‹’˜’”•ˬ›ǰȱ–’œŠ•ȱû³û—ǰȱ–Š”›˜•’•ˬ›ȱ’––ž—ȱœ’œŽ–’Ȭ —’ȱ—ˬ’—”’ȱ£ˬ’Ěȱˬ–’›ǰȱˬ”œ’—ˬǰȱ˜—žȱŒŠ—•Š—Í›Í›ǯȱ —’‹’˜’”•ˬ›’—ȱ’œ‹Š”Ž›’˜£ȱ”’–’ȱ–ˬ—ęȱȱˬœ’›’ȱ ‘ŠššÍ—Š”ÍȱˬœˬŸŸû›•ˬ›ȱˬȱó’󒛍’•–’󍒛ǯȱʞ”œˬ›ȱ‘Š•Ȭ •Š›Šȱ‹ŠÂ͛œŠšȱ–’”›˜Ěȱ˜›ŠœÍ—Í—ȱŠ—’–’”›˜‹ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—ȱ ˬœ’›’—ˬ—ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•ˬ—ȱ™˜£ž—ž•Š›Íȱ”•’—’”ȱŒˬ‘ˬˬ—ȱ Šó”Š›ȱŽ’•–’›ǰȱ¡ûœžœ’ȱ”˜››Ž”œ’¢Šȱˬ•ˬ‹ȱŽ–’›ȱŸˬȱã£ûȬ ã£û—ˬȱ”Ž³’›ǯȱȱˬ›–Š—ȱšˬ‹ž•žȱ’Š›Ž¢Šȱ’•ˬȱ–û󊢒ˬȱ ˜•ž—žšŠȱ’œˬȱ™›Ž™Š›ŠÍȱˬ¢’ó–ˬ”ȱˬ›ˬ”’›ǰȱŠ––Šȱ‹žȱ ‘Š•ŠȱŠȱ–’”›˜Ěȱ˜›Š—Íȱ‹ˬ›™ŠȱŽˬ—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ˬ—ȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”ȱˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—–ž›ǯȱ ȬȱŽ•ˬȱ³Í¡Í›ȱ”’ǰȱŠ—’‹Š”Ž›’Š•ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ˜›šŠ—’£–ȱ û³û—ȱ‘Ž³ȱˬȱ£ˬ›ˬ›•’ȱŽ¢’•ȱŸˬȱ˜—•Š›ÍȱŽ‘’¢ŠȱŽ–ˬˬ—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǵ Ȭȱ㑋ˬ’–’£’—ȱˬ—ȱ–Š›Šš•Íȱ–ˬšŠ–Í—Šȱ¢Š¡Í—•ŠóÍšǯȱ ˬ›–Š—•Š›ȱ‘ŠššÍ—Šȱȱˬ›’—ȱ‹’•’”•ˬ›ˬȱ–Š•’”ȱ˜•–Ššȱ ‘ˬ”’–•ˬ›’—ȱŸˬȱˬŒ£Š³Í•Š›Í—ȱ’󒍒›ǯȱ—’‹’˜’”•ˬ›ȱŽ•ˬȱ ˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—ˬȱŠ’’›ȱ”’ǰȱœŠŸŠ•Íȱ¢Š—Šó–Šȱ’•ˬȱ –ûŠ•’Œˬȱ˜•ž—Š—•Š›ȱŠǰȱš˜—óž—ž—ȱŸˬȱ¢ŠȱŠ•Š¡˜Ÿž—ȱ ›ŽœŽ™•ˬ›’—ˬ—ȱŠ¢Š•Š—Š—•Š›ȱŠȱȱ˜—•Š›•ŠȱŠ—ÍóÍ›ǯȱ Šȱ”’—ȱtȬ͗ȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›’—ȱ¡’•ŠœÍȱû£›ˬȱš•˜‹Š•ȱ œ›ŠŽ’¢Š—Íȱ’ó•ˬ¢’‹ȱ‘Š£Í›•Š–ŠœÍȱ¢Š•—Í£ȱ–ûˬ¡ˬœœ’œ•ˬ›ˬȱ –ˬ•ž–ž›ǯȱ’•ŠœŽ’Œ’ȱ’ó•ˬ›ȱȍ’£ȱûó–ˬ—’ȱŠó”Š›ȱ Ž–’ó’”ǰȱ‹žȱûó–ˬ—ȱȬȱ‹’£’”ȎȱóûŠ›ÍȱŠ•Í—ŠȱŠ™Š›Í•Í›ǯȱ ˬ•ž–ȱ˜•–žóž›ȱ”’ǰȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›’—ȱˬœ’›’—ˬȱ ž¢Âž—•ŠóŠ—ȱ–’”›˜˜›šŠ—’£–•ˬ›ˬȱ˜—•Š›ŠȱšŠ›óÍȱ ŠŸŠ–’¢¢ˬȱ¢Š›Š—Í›ǯȱû‹Š›’£ˬˬȱ‹ˬ›”’–’óȱ–’”›˜‹Ȭ •Š›ȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›•ˬȱ‘Ž³ȱŸŠ¡ȱ›Šœ•Šó–Š–Í󕊛Š—ȱ Š‘Šȱˬ‘•û”ˬ•’’›ǯȱû—¢ŠŠȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›ˬȱŠŸŠ–•Íȱ –’”›˜‹•Š›Í—ȱã›ˬ’¢’ȱ¡ˬœˬ¡Š—ŠŠ¡’•’ȱ’—Ž”œ’¢ŠŠ—ȱȱ Š‘Šȱ³˜¡ȱ’—œŠ—ȱ–ˬ‘Ÿȱ˜•ž›ǰȱ—ˬ’—”’ȱû›ˬ”ȬŠ–Š›ȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬ—ǯȱ ˬ•ˬȱřŖȬŚŖȱ’•ȱˬŸŸˬ•ȱ–’—•ˬ›•ˬȱ’—Ȭ œŠ—ŠȱóˬŠȱŸŽ›ˬ—ȱ‹’›ȱ³˜¡ȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›ȱ’—’ȱŠ–Š–’•ˬȱ Š¢ŠœÍ£Í›DZȱ–’”›˜‹•Š›ȱ˜—•Š›Šȱ–ûšŠŸ’–ˬȱãœˬ›’›ǯȱ •–’Ȭˬš’šŠȱ’—œ’ž•Š›Í—Šȱ¢Ž—’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ

Ȭȱ Š—œÍȱ‘Š••Š›ŠȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›ˬ—ȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ¢ˬȱˬ¢–ˬ£ǰȱ¢Š¡žȱ˜—•Š›Š—ȱŽ‘’¢Š•Šȱ’œ’Šˬȱ Ž’•–ˬ•’’›ǵȱ žǰȱŠóŠÂ͍Š”Íȱ‘Š••Š›Í›DZ Ȋȱ GȱŸˬȱš›’™ȱ£Š–Š—ÍȱȮȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›ȱŸ’›žœ•Š›Šȱ ˬœ’›ȱŽ–’›Dzȱ Ȋȱû”œˬ”ȱ‘ˬ›Š›ˬȱ£Š–Š—ÍȱȮȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›ȱ’œ’•’”ȱ ˬ•Ž¢‘’—ˬȱŸˬȱŠÂ›Í”ˬœ’Œ’ȱȱ™›Ž™Š›ŠȱŽ¢’•Dz Ȋȱˬ‹ˬ‹•ˬ›’ȱ–û¡ˬ•’ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ—ȱ㜔û›ˬ”ȱ£Š–Š—Íȱ Ȯȱ‹žǰȱŸ’›žœȱ’—Ž”œ’¢Š•Š›ÍǰȱŠ••Ž›’¢Šǰȱ‹›˜—¡’Š•ȱŠœ–Šǰȱ ‹›˜—¡•Š›Í—ȱ¢û”œˬ”ȱ‘ˬœœŠœ•ÍÂÍȱŸˬȱœǯȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ [œ”û›ˬ¢’—ȱœˬ‹ˬ‹’ȱ—Š’›ȱ‘Š••Š›Šȱ–’”›˜˜›šŠ—’£–•ˬ›ȱ ˜•ž›Dz ȊȱŠÂ͛œŠšȱˬŠ•’¢¢ˬ’—’—ȱ™˜£ž•–ŠœÍǯȱžǰȱ¢Š•—Í£ȱ ‹ŠÂ͛œŠšȱ’—Ž”œ’¢ŠœÍȱŽ¢’•ǰȱȱȱ‘ˬ£–ȱ™›˜œŽœ’—’—ȱ ™˜£ž•–ŠœÍȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǰȱ‹ŠÂ͛œŠšȱ’—Ž”œ’¢Š•Š›Í—Í—ȱ ˬ”œˬ›’¢¢ˬ’ȱ’œˬȱŸ’›žœȱˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱã›ˬ’•’›ǯȱ ˬĴȱŠȱã›ˬ’Œ’ȱ ‹Š”Ž›’¢Šȱ˜•œŠȱ‹Ž•ˬǰȱŠ—’‹’˜’”•ˬ›’—ȱ’œ’Šˬœ’ȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ–ûˬ’—’ȱŠ›Í›Í›ǯȱ Ȭȱ¡žŒž•Š›Í–Í£Šȱ—ˬȱŠ›£žȱŽˬ›’—’£ǵȱȱ Ȭȱ¢›Í•ÍšŠȱ‘ˬ›ȱ‹’›ȱ‘Š•Šȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱŽ¢’•ǰȱ ¡ˬœˬ—’ȱ–ûŠ•’ŒˬȱŽ’›’”ǯȱ¡žŒž•Š›ŠȱŠ›£žȱŽ’›ˬ–ȱ”’ǰȱ ¡ˬœˬ•ˬ—ˬ—ȱ£Š–Š—ȱŠÂ͕•ÍǰȱœŠŸŠ•ÍȱŸˬȱŽ’‹Š›•Íȱ‘ˬ”’–ȱ ’•ˬȱšŠ›ó͕ŠóœÍ—•Š›ǯȱ¡Íǰȱȍ••Š‘ȱœˬ‹ˬ‹ȱœŠ•œÍ—ȎȱŽ¢’–’ȱ –ûˬ¢¢ˬ—ȱ–ˬ—ŠȱŠó͛͢ǯȱˬœˬ—’—ȱóˬŠȱŠ™–ŠœÍȱȱ ¡ˬœˬ—’—ȱŸˬȱ‘ˬ”’–’—ȱ‹’›’Ȭ‹’›’—’ȱû£û—ȱŠ™–ŠœÍ—Š—ȱ ŠœÍ•ÍÍ›ǯ

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

38

S

6ˍ<<$+6ù1'5208

ˬ¢Š‘ˬȱŽ–ˬ”ȱã£ˬ•’›ǯȱ––Šȱ‹ˬ£ˬ—ȱ‹žȱ¡˜óȱ Š—•Š›Íȱû›ˬ”‹ž•Š—–Šǰȱ¢˜•ȱž–ŠœÍǰȱšžœ–Šȱ”’–’ȱ ”˜›•Š¢Š—ȱ–ˬšŠ–•Š›ȱŠȱ˜•ž›ǯȱˬ¢¢Š›ˬȱ’•ˬȱ‹’›ȱˬˬȱ ˬȱ˜•œž—ȱž³–žóȱ‘ˬ›ȱ”ˬœˬȱ’œ”˜–˜›ȱ‘’œœ’ȱŠ—ÍóÍ›ǯȱ ʞ”œˬ›ȱ‘Š••Š›Šȱ‹žǰȱ‘ŠŸŠȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱǻž–ŠǼȱ’•ˬȱ‹ŠÂ•ÍÍ›ǯȱ ˬˬ—ǰȱ‹Ž•ˬȱ‘Š••Š›ȱŠóŠÂÍȱ‘û—û›•û”ˬǰȱˬ¢¢Š›ˬȱ¢ž¡Š›Íȱ ŸˬȱŠóŠÂÍǰȱœŠÂŠȱŸˬȱ¢Šȱœ˜•Šȱ‘ˬ›ˬ”ˬȱŽ’”ˬȱǻȃŸž›—žȬ ¡Š—ŠȄǼȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ‹Šóȱ’Œˬ••ˬ—–ˬœ’ǰȱˬ›’ȱ 㛝û”•ˬ›’—’—ȱŠŸŠ£Í–ŠœÍǰȱˬ›•ˬ–ˬȱ’•ˬȱ–û󊢒ˬȱ˜•ž—Š—ȱ ¢˜•ȱž–ŠœÍȱȱû›ˬ”‹ž•Š—–Šǰȱšžœ–Šȱ’•ˬȱˬȱ —ˬ’Œˬ•ˬ—ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ,˜¡ȱ—Š’›ȱ‘Š••Š›Šȱ ‘ŠŸŠȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱ”Ž³’›–’óȱ’—œŠ—Ȭ •Š›Šȱˬ¢¢Š›ˬ—’—ȱã›û—ûóûȱ‹Ž•ˬȱ ¢Ž—’ˬ—ȱ‘ˬ–’—ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’—ȱ ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ˬ£ˬ›ˬȱŠ•–Ššȱ•Š£Í–Í›ȱ”’ǰȱ‹žȱ œŠˬŒˬȱˬ›œ•’”ȱŽ¢’•ǰȱ‘ˬ–’—ȱóˬ¡œȱ ã£û—ûǰȱ‘ˬš’šˬˬ—ȱˬǰȱ™’œȱ‘’œœȱ Ž’›ǯȱ Š’œ’”Š¢Šȱã›ˬǰȱ–ûŠœ’›ȱ œˬ›—’ó’—ȱˬ¢¢Š›ˬ•ˬ›’—ˬȱž³Š—ȱ œˬ›—’ó’—•ˬ›’—ȱŚƖȬˬȱšˬˬ›’—’ȱ ˬ¢¢Š›ˬȱžž›ǯȱˬ£’•ˬ›’ȱ—Š›Š‘Š•Íšȱ ‘’œœ’ȱ’•ˬȱ’Šˬȱ˜•ž—Š—ȱ’£•’ȱžȬ –ŠŠ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”’›ǯȱ ˜•ȱž–ŠœÍ—ŠȱšŠ›óÍȱ¡ûœžœ’ȱ –Ž’”Š–Ž—˜£ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ–㟌žȬ ž›ǰȱŠ––Šȱˬ›–Š—œÍ£ȱŠȱ”Ž³’—–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱˬ¢¢Š›ˬȱ ‘ŠŸŠ¢ŠȱšŠ•¡Š—ȱ£Š–Š—ȱšž•Šš•Š›ȱžž•ž›œŠǰȱ¢Š›Š—Š—ȱ ¡˜óŠˬ•–ˬ£ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱˬœ—ˬ–ˬȱŸˬȱ¢Šȱžšž—–Šȱ’•ˬȱ Š›ŠŠ—ȱšŠ•Í›–Ššȱ˜•Š›ǯȱ˜•ȱž–ŠœÍ—ŠȱšŠ›óÍȱ³˜¡ȱȱˬœ’›•’ȱ ŸŠœ’ˬ•ˬ›ˬ—ȱ‹’›’ȱŜȱŸ’Š–’—’’›ǯȱ³žóŠ—ȱˬŸŸˬ•ȱšˬ‹ž•ȱ Ž’•’”ˬȱǻŘŖȬŗŖŖ–šǼȱŗŖŖȱ‘Š•Š—ȱŝŖȬˬȱȱŸˬ£’¢¢ˬȱ ¢û—û••ˬó’›ǯȱ ŠŸŠȱ¡ˬœˬ•’¢’—’—ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ŠœÍȱ–ˬšœˬ’ȱ ’•ˬȱ“Ž—óŽ—ǰȱŒÍ›ȱ³’—ȱ•’–˜—žȱ”’–’ȱŠŠ™˜Ž—•ˬ›ˬ—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱ˜•ȱž–ŠœÍ—ŠȱšŠ›óÍȱ’ˬ›ȱ ŸŠœ’ˬ•ˬ›ȱˬȱ–㟌žž›ǯȱ ˬ•ž–ž›ȱ”’ǰȱœˬ›—’ó’—ȱš’œ–’—ˬȱž³Š—ȱˬ¢¢Š›ˬ³’•ˬ›ȱ œû”Š—ȱ³Š›¡ÍȱŠ›¡ŠœÍ—Šȱ˜ž›žšŠȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ‘ŠŸŠȱ ¡ˬœˬ•’¢’—ˬȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•Í›ǯȱŽ–ˬ”ǰȱ’ššˬ’—’£’ȱ ¡˜óŠˬ•–ˬ£ȱ‘’œœ’¢¢Š•Š›Š—ȱŠ–Š–ȱ¢Š¢Í—Í›Š—ȱ –ˬ󾕒¢¢ˬˬȱǻ–Š›Šš•Íȱ”’Š‹ǰȱ󊑖Šȱ˜¢ž—žǼȱ ¢ã—ˬ•–ˬ”•ˬǰȱ¢Š¡žȱ‹ŠóšŠȱ ‹’›ȱŸŠœ’ˬȱ’•ˬȱȃ¢Š¢Í—–Šš•ŠȄȱ Ÿˬ£’¢¢ˬ’—’£’ȱ¢û—û••ˬ󍒛ˬȱ ‹’•ˬ›œ’—’£ǯȱã”ˬ–ȱŸˬȱ¢Šȱ¢ž¡Š›Íȱ ˬ—ˬěȱûœȱ¢˜••Š›Í—Í—ȱ’•’‘Š‹Íȱ£Š–Š—Íȱ ž³žóŠ—ȱšŠ³–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ˬ¢¢Š›ˬȱŠ¡’•’—ˬȱˬ£¢’š’—ȱ ˬ¢’ó–ˬœ’ȱ£Š–Š—Íȱ–’”›˜‹•Š›ȱ

&$16$ö/,ö,

˜›Šȱšž•ŠÂŠȱ”Ž³ˬ›ˬ”ȱ˜—ž—ȱ’•’‘Š‹•Šó–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ ‹’•ˬ›ǯȱ³žóžȱˬ¡’›ˬȱœŠ•–Ššȱ–û–”û—ȱŽ¢’•œˬǰȱã£û—û£•ˬȱ ‹ž›ž—ȱŠ–ŒÍ•Š›Íȱãû›û—ǯ

ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ”ˬœ”’—•ˬó–ˬȱãŸ›û—ˬȱˬȱ ǻ–’œŠ•ȱû³û—ǰȱ¡˜›Šȱ¡ˬœˬ•’¢’Ǽȱ‘ŠŸŠȱœˬ¢Š‘ˬ’ȱŽ–ˬ”ȱ –ˬœ•ˬ‘ˬȱŽ¢’•ǯȱ Š–’•ˬ•’¢’—ȱœ˜—ȱŠ¢•Š›ÍȱŠȱž³žóȱ û³û—ȱˬ”œȬãœˬ›’󍒛ǯȱ˜ÂžóŠȱŠ£ȱšŠ•–Íóȱ–ûˬˬȱ ž³žóȱŽ–ˬ¢ˬȱŒû›ˬ•ˬ—ˬ—ȱšŠÍ—•Š›ȱˬ¢¢Š›ˬˬȱ¡ûœžœ’ȱ ˬ•’–ȱ”Ž³–’óȱŸˬȱˬ›’—ȱ‘Š••Š›Šȱ”ã–ˬ”ȱŽˬȱ‹’•ˬŒˬ”ȱ œûŠ›ŽœœŠ—Í—ȱ˜•–ŠœÍ—Íȱ㢛ˬ—–ˬ•’’›ǯȱ ˬ–’ȱœˬ¢Š‘ˬ’—ˬȱ³Í¡–ŠÂŠȱ ‘Š£Í›•ŠóŠ—ȱšŠÍ—•Š›Í—ȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱ Š‘ŠȱŠÂ͛Í›ǯȱˬ—’£ˬȱ¢˜•ȱž–ŠœÍȱ ˬ—’£ȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱŠ•Š—Í›ȱŸˬȱ’•”ȱˬˬȱ ˬ–’ȱœˬˬ›’—ˬȱ³Í¡–Íóȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱ şŖƖȬ’ȱ‹žȱ¡ˬœˬ•’”ˬ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”’›ǯȱȱ ʞ•Š–ˬ•ˬ›ȱ‘ŠŸŠȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱ’•ˬȱŽ¢—’’›ǯȱȱ ˬ›’—’—ȱ›ˬ—’ȱŠŸŠ£Í¢Í›ǰȱˬ›•ˬ–ˬǰȱ û›ˬ”‹ž•Š—–Šȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǯȱ––Šȱ –Š—ŽŸ›•ˬ›’—’ȱ‹’’›ˬ—ȱˬ¢¢Š›ˬȱœû›ˬ•ˬȱ ‘ŠŸŠ¢ŠȱšŠ•¡Í‹ȱŸˬȱŽ—ˬ—ˬ—ȱœ˜—›Šȱ ‘ŠŸŠȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱˬȱ”Ž³’›œˬǰȱˬ–’ȱž£ž—ȱ –ûˬȱ¢Í›ÂŠ•Š—–ŠȱŸˬ£’¢¢ˬ’—ˬȱ ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱȱû󊑒ˬ•ˬ›ˬȱã›ˬǰȱŽ£ȱ šÍŒÍš•Š—Š—ǰȱ—ŽŸ›ŠœŽ—’”ȱ’™•’ȱ’—œŠ—•Š›ȱ ˬ—’£ȱ¡ˬœˬ•’¢’—ˬ—ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱˬ£’¢¢ˬȱ ³ˬ”’›ǰȱ˜ž›ȱ”’ǰȱ˜—•Š›ȱ¢˜•Šȱ”Ž³’›ˬȱ‹’•ˬŒˬ”•ˬ›’ȱ —Š›Š‘Š•ÍŠȱ™œ’¡˜•˜“’ȱŒˬ‘ˬˬ—ȱ‘Š£Í›•Šó–Š•ÍÍ›•Š›ǯ


39

&$16$รถ/,รถ,
&$16$ö/,ö,

ˍ65ù1 ;ˍ67ˍ/ù<ù t–ž–û—¢Šȱˬ‘’¢¢ˬȱˬ󔒕ŠÍȱ Ž”œ™Ž›•ˬ›’—’—ȱ›ˬ¢’—ˬȱˬœŠœˬ—ǰȱŘŖřŖȬŒžȱ ’•ˬȱ”’–’ȱŽ™›Žœœ’¢Šȱ™•Š—Ž’–’£ˬȱˬ—ȱœÍ¡ȱ ›Šœȱˬ•’—ˬ—ȱ¡ˬœˬ•’”ȱ˜•ŠŒŠšǯȱ—’••’”•ˬ›ȱ ‹˜¢žȱŽ™›Žœœ’¢Š—Í—ȱŽ›Š™’¢ŠœÍ—Šȱ –˜—˜Š–’—Ž›’”ȱˬ›£’¢¢ˬȱûœû—•û”ȱ ˬ󔒕ȱŽ’›’ǯȱžȱˬ›£’¢¢ˬ¢ˬȱˬœŠœˬ—ǰȱ ™˜£ž•–Š—Í—ȱœ’–™˜–•Š›Í—Šȱ—ˬ£Š›ˬȱ œŽ›˜˜—’—ǰȱ—˜›Š›Ž—Š•’—ȱŸˬȱ˜Š–’—ȱ ”’–’ȱ–˜—˜Š–’—•ˬ›’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’—ȱ ˬ—£’–•ˬ—–ˬœ’ȱ‘ŽœŠ‹Í—Šȱˬ–’—ȱŽ’•’›ǯȱ žȱ¢Š—Šó–Šȱ‹ˬ£’ȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱŽěȱŽ”Ȭ ’Ÿȱ˜•œŠȱŠǰȱ³˜¡ȱœŠ¢Šȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ȱšŠ•Í›ȱ ”’ǰȱ˜—•Š›Šȱ‹žȱŽ›Š™’¢ŠȱŽěȱŽ”’Ÿȱ˜•–ž›ȱ Ÿˬȱ¢Šȱ›Ž£’žŠ•ȱœ’–™˜–•Š›ȱœŠ¡•Š—Í•Í›ǯȱ Š—Š›ȱŠ—’Ž™›ŽœœŠ—•Š›ȱ’•ˬȱ–ûŠ•’Œˬȱ Š•Š—ȱŽ™›Žœœ’¢Š•Íȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱ¡Šœȱ˜•Š—ȱ œˬŒ’¢¢ˬŸ’ȱ›Ž£’žŠ•ȱœ’–™˜–•Š›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ œ’›”Š’Š—ȱ›’–•ˬ›•ˬȱˬ—£’–•ˬ—ˬ—•ˬ›’ȱ Š‘Šȱ³˜¡ȱ¢Š¢Í•–ÍóÍ›ǯȱž—Šȱã›ˬȱ ˬȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›’—ȱˬ”œˬ›’¢¢ˬ’—ˬȱ Ž™›Žœœ’¢ŠŠ—ȱŠ‘ŠȱŽ£ȱ šž›ž•–ŠÂŠȱŸˬȱŠŸŠ–•Íȱ›Ž–’œȬ œ’¢Šȱˬ•ˬȱ˜•ž—–ŠœÍ—Šȱ”ã–ˬ”ȱ Žˬȱ‹’•ˬŒˬ”ȱŽ™›Žœœ’¢Š—Í—ȱ Ž›Š™’¢ŠœÍ—Šȱ¢Ž—’ȱ¢Š—Šó–Šȱ ˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—ž›ǯ

ž£ȱ’•ˬ—ȱŠ›Íšȱ‹’›ȱ£ŠȬ –Š—Šȱ–ˬ•ž–ȱ’’ȱ”’ǰȱŽ™Ȭ ›Žœœ’¢Šȱœ’›”Š’Š—ȱ›’–•ˬ›’—ȱ Š—˜–Š•ȱˬ¢’ó’”•’”•ˬ›’•ˬȱ ‹ŠÂ•ÍÍ›ǯȱŽ™›Žœœ’¢Š•Íȱ ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱŠŸ›Š—Íóǰȱ ‹’˜•˜“’ȱŸˬȱęȱ£’˜•˜“’ȱœ’›”ŠȬ ’Š—ȱ›’–•ˬ›’ȱ–ˬ›”ˬ£’ȱ œ’—’›ȱœ’Ž–’—ˬ”’ȱ –ˬ›”ˬ£’ȱœ’›”ŠȬ ’Š—ȱ›’–ȱŠ™Š›ÍŒÍœÍ—Í—Ȭ œž™›Š¡’Š£–Š’”ȱ—ûŸˬ—’—ȱ ǻǼȱˬ—£’–•ˬ—–ˬœ’—ˬȱ ‹ŠóȱŸŽ›ˬ—ȱˬ¢’ó’”•’”•ˬ›ȱ —ˬ’Œˬœ’—ˬȱ™˜£ž•ž›ǯ ’›”Š’Š—ȱ›’–ȱ

&$16$ö/,ö,

™˜£ž•–Š•Š›ÍȬŽ™›Žœœ’¢Šȱ£Š–Š—Íȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬ—ȱ—ûŸˬȱ ™˜£ž•–ŠœÍÍ›ǯȱ’›”Š’Š—ȱ›’–•ˬ›ȱŘŚȱœŠŠ•ÍšȱãŸ›û•û¢ˬȱ –Š•’”’›•ˬ›ǯȱ—•Š›ȱ‘’™˜Š•Š–žœž—ȱȬˬȱ¢Ž›•ˬóˬ—ǰȱ œž”Š—Í—ȱ’ó͚•ÍȱŸˬȱšŠ›Š—•ÍšȱŸŠ¡Í—Šȱ”㔕ˬ—ˬ—ȱŠ¡’•’ȱ ‹’˜•˜“’ȱœŠŠȱŸŠœ’ˬœ’•ˬȱˬ—£’–•ˬ—’›ǯ ™’ęȱ£ȱȬˬ—ȱˬ•ˬ—ȱœ’š—Š••Š›Íȱ–Ž•Š˜—’—’—ȱ›’–’”ȱ ŽŒˬȱœŽ”›Žœ’¢ŠœÍȱ‘ŽœŠ‹Í—ŠȱȱŽ—˜”›’—ȱ›ŽŠ”œ’¢Š¢Šȱ³ŽŸ’›’›ǯȱ Ž•Š˜—’—’—ȱœŽ”›Žœ’¢Šȱ›’–’ȱȬˬȱŽ—Ž›Šœ’¢Šȱ˜•ž—ž›ȱ Ÿˬȱ’ó͚ȦšŠ›Š—•Íšȱœ’”•’—ˬȱˬœŠœ•Š—Í›ǯȱGó͚ȱ–Ž•Š˜—’—’—ȱ œŽ”›Žœ’¢ŠœÍ—Íȱ£ˬ’Ěȱˬ’›ȱŸˬȱ–Ž•Š˜—’—ȱ–ûŸŠęȱšȱ˜•Š›Ššȱ Š—ŒŠšȱŽŒˬȱœ’—Ž£ȱ˜•ž—ž›ȱŸˬȱ’›Š£ȱŽ’•’›ǯ

07Yԥ07PHODWRQLQUHVHSWRUODUÕYԥ +7&WLSOLVHUDWRQLQUHVHSWRUODUÕEDúOÕFD RODUDT6;1GԥWRSODQPÕúGÕU%XoWLS UHVHSWRUODUGHSUHVVL\D]DPDQÕSR]XODQ VLUNDGLDQULWPOԥULQWԥQ]LPOԥQPԥVLQGԥ LúWLUDNHGLU Ž™›Žœœ’¢Š•Íȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱ¢ž¡žȬŠ¢ÍšȱšŠ•–Šȱ œ’”•’—’—ǰȱœ˜œ’Š•ȱ›’–ȱŸˬȱˬ‘ŸŠ•Ȭ›ž‘’¢¢ˬ—’—ȱ‹’˜•˜“’ȱ ™Š›Š–Ž›•ˬ›’—ȱŠ—˜–Š•ȱˬ¢’ó–ˬœ’ȱ–û󊑒ˬȱ˜•ž—ž›ǯȱ ’œŠ•ȱû³û—ǰȱŽ™›Žœœ’¢Š•Íȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱ‹ˬˬ—ȱŽ–Ȭ ™Ž›Šž›ž—ž—ǰȱ”˜›’£˜•ȱŸˬȱ–Ž•Š˜—’—ȱ™•Š£–Šȱ ”˜—œŽ—›Šœ’¢ŠœÍ—Í—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱœŠÂ•Š–ȱ’—œŠ—Ȭ •Š›Šȱ˜•žÂž—Š—ȱˬ›š•ˬ—’›ǯȱŽ™›Žœœ’¢Š•Íȱ ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱ‘˜›–˜—•Š›Í—ȱŸˬȱ —Ž¢›˜›Š—œ–’ĴȱŽ›•ˬ›’—ȱœ’›”Š’Š—ȱ ›’–•ˬ›’ȱˬȱ™˜£ž•ž›ǯȱˬˬ—ȱŽ–™Ž›ŠȬ ž›žǰȱ”˜›’£˜•ȱŸˬȱ–Ž•Š˜—’ȱœŽ”›Žœ’¢ŠœÍȱ ˬ¢’ó’•’›ǯ ã¢û”ȱŽ™›Žœœ’Ÿȱ™˜£ž•–ŠœÍȱ ˜•Š—ȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱ¢ž¡žȬ˜¢Ššȱ šŠ•–Šȱœ’”•’ȱ™˜£ž•ž›ǰȱŠ¢Íšȱ šŠ•–ŠȱŠ£ŠœÍ—Šȱǻû—û£ȱ ŸŠ¡Íȱ”˜š—’’Ÿȱž—”œ’¢Š•Š›Í—ȱ ˬŠ•’¢¢ˬ’—’—ǰȱˬ‘ŸŠ•ȱ ›ž‘’¢¢ˬ—’—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱ ŸˬȱœǯǼȱŸˬȱ¢ž¡žȱ Š£ŠœÍ—Šȱ ǻ£ˬ’Š•ÂŠ•Íȱ¢ž¡žȱ ǽǾȱŸˬȱ™Š›Š˜”Ȭ œŠ•ȱ¢ž¡žȱǽǾǼȱ ˬ¢’ó’”•’”•ˬ›ȱ –û󊑒ˬȱ˜•ž—ž›ǯ Ž™›Žœœ’¢Š•Íȱ ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱ¢ž¡žȬ —ž—ȱȃ–Ž–Š›•ÍÂÍȄȱ


 Š–Š–’•ˬȱˬ¢’ó’›ȱǻóˬ”’•ȱřǼǯȱŠÂ•Š–ȱ’—œŠ—Í—ȱ¢ž¡žœžȱ ȱ¢ž¡ž—ž—ȱȱ¢ž¡ž¢ŠȱǻŗȬˬ—ȱŚƽˬȱ”’–’ȱˬ¢’óˬ—ȱ Śȱ–ˬ›‘ˬ•ˬˬ—ȱ’‹Š›ˬ’›ǼȱŸŠ¡Šó͛Íȱˬ¢’ó–ˬœ’•ˬȱ –û󊢒ˬȱ˜•ž—ž›ǯȱ˜›–Š•ȱ‘Š•ŠȱŽŒˬȱˬ›£’—ˬȱȱ ¢ž¡ž—ž—ȱ™Š¢ÍȱŠ›Í›ǰȱȱ¢ž¡ž—ž—ȱ™Š¢Íȱ’œˬȱŠ£Š•Í›ǯȱ Ž™›Žœœ’¢Š•Íȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱ’—œ˜–—’¢ŠǰȱŽŒˬȱŠ¢Í•–Š•Š›Íǰȱ Ž›”ˬ—ȱŠ¢Í•–Š•Š›ǰȱȱ¢ž¡ž—ž—ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍǰȱŽŒˬȱ ‹Šó•Š¢Š—Š—ȱȱ¢ž¡žȱŠ›–ŠœÍȱŸˬȱ¢ž¡ž—ž—ȱ –Ž–Š›•ÍÂ͗͗ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱŠó”Š›ȱŽ’•’›ǯ ã¢û”ȱŽ™›Žœœ’¢Š•Íȱ™˜£ž•–Šȱ£Š–Š—Íȱ—˜›–Š•ȱœ’›”ŠȬ ’Š—ȱ›’–•ˬ›’—ȱ‹ˬ›™ŠœÍȱû³û—ȱ˜›šŠ—’£–’—ȱŠ¡’•’ȱœŠŠÍ—Í—ȱ ¢Ž—’ˬ—ȱ”㔕ˬ—–ˬœ’ȱŽ™›Žœœ’¢Š—Í—ȱŽ›Š™’¢ŠœÍ—ŠȱŸŠŒ’‹ȱ Ÿˬȱ™Ž›œ™Ž”’Ÿȱ¢Š—Šó–Šȱ‘ŽœŠ‹ȱ˜•ž—ž›ǯȱG•”ȱ–Ž•Š˜—’—Ȭ Ž›’”ȱŠ—’Ž™›ŽœœŠ—ȱ˜•Š—ȱȈŽ•’˜›Ȉȱœ’›”Š’Š—ȱ›’–•ˬ›’ȱ ‹ˬ›™ŠȱŽˬ›ˬ”ȱŽ™›Žœœ’¢Š—Í—ȱŽ›Š™’¢ŠœÍ—Šȱ¢Ž—’ȱŽ›Šȱ Š³Í›ǯ

0(/ø725'ø*Ԥ5$17ø'(35(66$17/$5 ø/Ԥ0h4$<ø6Ԥ'Ԥ81ø.$/5(6(3725 352)ø/Ԥ0$/ø.'ø5 Ž•Š˜—’—Ž›’”ȱ›ŽœŽ™˜›•Š›ŠȱŠš˜—’œ’”ȱˬŠ••Íšȱ Ž™›Žœœ’¢Š•Íȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱ¢ž¡ž—ž—ȱ—˜›–Š•ȱ –Ž–Š›•ÍÂ͗Íȱ‹ˬ›™ŠȱŽ–ˬ”ˬȱ–û‘û–ȱ›˜•ȱ˜¢—Š¢Í›ǰȱ śȬ Řȱ›ŽœŽ™˜›•Š›Í—ŠȱšŠ›óÍȱŠ—˜š˜—’£–ȱ’œˬȱȱ ¢ž¡žȱŸˬȱˬ‘ŸŠ•Ȭ›ž‘’¢¢ˬ—’—ȱ¢Š¡ó͕Šó–ŠœÍȱ’•ˬȱ‹ŠÂ•ÍÍ›ǯȱ Ž•ˬȱž—’”Š•ȱ›ŽœŽ™˜›ȱ™›˜ęȱ•ȱȈŽ•’˜›Ȉž—ȱûŒ•ûȱŠ—’ŽȬ ™›Žœœ’ŸȱŽěȱŽ”’—’ȱ’£Š‘ȱŽ’›ǯȱžȱŒû›ȱŽěȱŽ”ȱŽ™›Žœœ’¢Š•Íȱ ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱœ’–™˜–•Š›Í—ȱŠ‘ŠȱŽ£ȱ›Žž”œ’¢ŠœÍ—Íǰȱ Ž•ˬŒˬȱˬȱŠ‘ŠȱŠ–ȱŸˬȱŠŸŠ–•Íȱ›Ž–’œœ’¢Š—Íȱˬ–’—ȱ Ž’›ǯȱȈŽ•’˜›Ȉȱ—˜›–Š•ȱœ’›”Š’Š—ȱ›’–•ˬ›’ȱ‹ˬ›™Šȱ Žˬ›ˬ”ȱŽ™ȱ›Žœœ’¢Š—Í—ȱŽ›Š™’¢ŠœÍ—Šȱ¢Ž—’ȱœŠ—Š›•Š›Íȱ –ûˬ¢¢ˬ—Ž’›ǯ

'(35(66ø<$9Ԥ6ø5.$'5ø70/Ԥ5 £ž—ȱ˜—’••’”•ˬ›ȱˬ›£’—ˬȱŽ™›Žœœ’¢Š—Í—ȱ –ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱȱ–˜—˜Š–’—Ž›’”ȱˬ›£’¢¢ˬȱ‘Š”’–ȱ –㟚Žȱžž›žǯȱžȱˬ›£’¢¢ˬ¢ˬȱˬœŠœˬ—ǰȱˬœˬ‹ȱ™˜£ž—Ȭ žœžȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’—ˬȱ—ˬ£Š›ˬȱȱœŽ›˜˜—’—ǰȱ—˜›ŠŽ›Š—Ȭ •’—ȱŸˬȱ˜Š–’—ȱ”’–’ȱ–˜—˜Š–’—•ˬ›’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’ȱ ˬ—£’–•ˬ–ˬ”ȱ‘ŽœŠ‹Í—Šȱ‘ˬ¢ŠŠȱ”Ž³’›’•’›ǯȱžȱ¢Š—Šó–Šȱ ‹ˬ£’ȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱ–ûœ‹ˬȱ—ˬ’ŒˬȱŸŽ›œˬȱˬǰȱ›Ž£’žŠ•ȱ œ’–™˜–•Š›Í—ȱšŠ•–ŠšŠȱ˜•žÂžȱŸˬȱ¢Šȱ–ûŠ•’Œˬ—’—ȱ œˬ–ˬ›ˬȱŸŽ›–ˬ’¢’ȱ¡ˬœˬ•ˬ›’—ȱœŠ¢Íȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›’›ǯȱ Š—Š›ȱŠ—’Ž™›ŽœœŠ—•Š›•Šȱ–ûŠ•’Œˬȱ˜•ž—Š—ȱ Ž™›Žœœ’¢Š•Íȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱ¡Šœȱ˜•Š—ȱ›Ž£’žŠ•ȱœ’–™˜–Ȭ •Š›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱœ’›”Šȱ›’–•ˬȱˬ—£’–•ˬ—ˬ—•ˬ›ȱŽ—’óȱ ¢Š¢Í•–ÍóÍ›ǯȱȱȱŽ–ˬ”ǰȱŽ™›Žœœ’¢Š—Í—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ¢Ž—’ȱ ¢Š—Šó–Šȱˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—ž›ǯ ’˜•˜“’ȱ›’–•ˬ›ȱœ’›”Šȱǻ¢ˬ—’ȱœž”Š•ÍǼȱ ˬ¢’ó’”•’”•ˬ›ˬȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•Í›ȱ Ÿˬȱ˜›šŠ—’£–’—ȱˬœŠœȱ ž—”œ’¢Š•Š›Í—Íȱˬ‘Šˬȱ Ž’›ǯȱ’˜•˜“’ȱ›’–•ˬ›ȱȱ ‘’™˜Š•Š–žœž—ȱœž™›ŠȬ ‘’Š£–Š’”ȱ—ûŸˬœ’—ˬȱ ¢Ž›•ˬóˬ—ȱŠ¡’•’ȱ‹’˜•˜“’ȱ œŠŠ•Š›•Šȱˬ—£’–•ˬ—’›ǯ

'(35(66ø<$/,3$6ø<(17/Ԥ5'Ԥ 6ø5.$'5ø7032=8/08ù'85 Ž—’óȱŽ™›Žœœ’Ÿȱ™˜£ž—žȱ‹’˜•˜“’ǰȱęȱ£’˜•˜“’ȱŸˬȱ ŠŸ›Š—Íóȱ›’–•ˬ›’—’—ȱ™˜£ž•–ŠœÍǰȱ—ˬ’Œˬˬǰȱ”˜›’£˜›•ȱ œŽ”›Žœ’¢ŠœÍ—Í—ǰȱ‹ˬˬ—ȱ‘ˬ›Š›ˬ’—’—ǰȱˬ‘ŸŠ•Í—ǰȱȈ¢ž¡žȬ ˜¢Šš•ÍšȈȱãŸ›û—û—ǰȱ‘ˬĴȱŠȱ’󝊑Š—Í—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱ’•ˬȱ ¡Š›Š”Ž›’£ˬȱ˜•ž—ž›ǯ Ž—’ȱ—ˬœ’•ȱŠ—’Ž™›ŽœœŠ—•Š›Í—ŠȱŠ’ȱ˜•Š—ȱMelitor ǻŠš˜–Ž•Š’—Ǽȱœ’›”Šȱ›’–•ˬ›’—ȱ‹ˬ›™ŠȱŽ’•–ˬœ’ȱ œŠ¢ˬœ’—ˬȱŠ‘ŠȱŠó”Š›ȱ”•’—’”ȱ¢Š¡ó͕Šó–Š—Íȱˬ–’—ȱŽ’›ǯȱȱȱȱ MelitorȱŽ™›Žœœ’¢Š—Í—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ¢Ž—’ȱãŸ›û—ȱ ˬ–ˬ•’—’ȱš˜¢–žóȱȱ’•”ȱŸˬȱ¢ŽŠ—ˬȱ–Ž•Š˜—’—Ž›’”ȱ Š—’Ž™›ŽœœŠ—Í›ǯȱȱ—’”Š•ȱˬœ’›ȱ–Ž¡Š—’£–’ȱœŠ¢ˬœ’—ˬȱ Melitorȱ˜›šŠ—’£–’—ȱŠ¡’•’ȱœŠŠ•Š›Í—Íȱœ’›”Šȱ›’–•ˬ›’—ȱ œ’—¡›˜—’£Šœ’¢ŠœÍȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ¢Ž—’ˬ—ȱ”㔕ˬ¢’›ǯȱȱ ˬ’ŒˬˬǰȱMelitorȱšˬ‹ž•ȱŽˬ—ȱ™Šœ’¢Ž•ˬ›’—ȱˬ‘ŸŠ•Íȱ Ÿˬȱû—û£ȱœŠŠ•Š›Í—Šȱ’óȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’ȱŽ£ȱ¢Š¡ó͕Šó͛ǰȱ ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ȱ’œˬȱû—ˬ•’”ȱˬŠ•’¢¢ˬ’—ˬȱšŠ¢ÍÍ›ǯȱȱŽ•’˜Ȭ rž—ȱ’——˜ŸŠœ’¢Š•Íȱ–Ž¡Š—’£–’ȱ–ûŠ•’Œˬȱ”ž›œžȱˬ›£’—ˬȱŠ—Ȭ ’Ž™›Žœœ’ŸȱŽěȱŽ”’—ȱûŒ•ˬ—–ˬœ’—ˬȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱȱŠ—Š›ȱ –˜—˜Š–’—Ž›’”ȱŠ—’Ž™›ŽœœŠ—•Š›Š—ȱˬ›š•’ȱ˜•Š›Ššȱ ȈŽ•’˜›ȈȱŽ™›Žœœ’¢Š—Í—ȱˬœŠœȱœ’–™˜–•Š›Í—Íȱ£ˬ’Ěȱˬ’›ǯ •’—’”ȱˬš’šŠ•Š›Í—ȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›’ȱMelitorȱ’•ˬȱ Ž›Š™’¢Š—Í—ȱ‹’›’—Œ’ȱ‘ˬĞȱˬœ’—ˬȱˬ‘ŸŠ•Í—ȱŽ›³ˬ”ȱ ¢Š¡ó͕Šó–ŠœÍǰȱû—û£ȱœŠŠ•Š›Í—ŠȱˬŠ•’¢¢ˬ’—ȱ œŠ¡•Š—Í•–ŠœÍǰȱ¢ž¡ž—ž—ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ’—’—ȱŠ›–ŠœÍ—Šȱˬ•Š•ˬȱ Ž’›ǯȱŠœ’¢Ž—•ˬ›’—ȱœž‹¢Ž”’Ÿȱȱęȱ”›’ȱˬȱ‹žȱ—ˬ’Œˬ•ˬ›’ȱ ˬœ’š•ˬ¢’›DZȱȈ û—ȱˬ›£’—ˬȱã£û–ûȱŠ‘ŠȱŠȱû–›Š‘ȱ‘’œœȱ Ž’›ˬ–ȈǯȱȱŽ™›Žœœ’¢ŠȱŽ›Š™’¢ŠœÍȱŠ›’¡’—ˬȱ’•”ȱˬˬ’›ȱ”’ǰȱ ’ˬ›ȱŠ—’Ž™›ŽœœŠ—•Š›ȱ’•ˬȱ–ûšŠ¢’œˬˬȱMelitorȱšˬ‹ž•ȱ Žˬ—ȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ȱû—ˬ•’”ȱ’óȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—’—ȱŠ‘ŠȱŽ£ȱ ‹ˬ›™Šȱ˜•ž—–ŠœÍ—Šȱû–’ȱ‹ˬœ•ˬ¢ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ

ˬ¢ŠŠ—ȱ‘ˬ££ȱŠ•–ŠšȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—’—ǰȱ™Žóˬȱ ˬŠ•’¢¢ˬ’—ˬȱ–Š›ŠÂ͗ȱŠ›–ŠœÍȱŸˬȱ‹ž—ž—•ŠȱŠǰȱ—˜›–Š•ȱ ‘ˬ¢ŠŠȱšŠ¢Í–Ššȱ’–”Š—Í—Íȱ¡ûœžœ’ȱ’•ˬȱšŽ¢ȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱȱȱŽ•ˬȱ”’ǰȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ȱû—ˬ•’”ȱˬŠ•’¢¢ˬ’—’ȱ ‹ˬ›™ŠȱŽ’›ǰȱ˜ȱŒû–•ˬˬ—ȱŠ’•ˬœ’ȱŸˬȱ˜œ•Š›Íȱ’•ˬȱ‹’›•’”ˬȱȱ š’Šȱšˬ‹ž•ȱŽ’›ǰȱ–ˬ’óˬȱŸˬ£’ˬ•ˬ›’—’ȱ¢Ž›’—ˬȱ¢Ž’›’›ǰȱ œ˜œ’Š•ȱˬ‹’›•ˬ›ˬȱ’󝒛Š”ȱŽ’›ǰȱ‘ˬĴȱŠȱ•’‹’˜œžȱŠ›Í›ǯȱ ˬ‘Š¢ˬǰȱMelitor•ŠȱŽ›Š™’¢Šȱ˜—ž—Šȱ¢Š›Š—Š—ȱŽ£ȱŸˬȱ ŠŸŠ–•Íȱ¢Š¡ó͕Šó–ŠȱŽ›Š™’¢Š—Í—ȱŠŸŠ–ȱŽ’›’•–ˬœ’ȱŸˬȱ ‹ž—ž—•ŠȱŠȱž£ž—–ûˬ•’ȱ›Ž–’œœ’¢Š—Í—ȱˬ•ˬȱŽ’•–ˬœ’ȱ –û–”û—û›ǯȱ

6HUY\HQLQ$]ԥUED\FDQGDNÕ QPD\ԥQGԥOL\L%DNÕ $=(ø]PLUNo +\DWW7RZHU,,FPԥUWԥEԥ 7HO  )DNV  HPDLOEDNX¿OLDO#XOWHOQHW ZZZVHUYLHUFRP

&$16$ö/,ö,


&$16$ö/,ö,

7DTΩWLPWNΩQLE

ûŠœ’›ȱŠ•’–•ˬ›’—ȱęȱ”›’—Œˬǰȱ¢Š£Šȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬ—ȱ ŠœŽ—’¢Š—Í—ȱˬœŠœȱœˬ‹ˬ‹’ȱŠŸ’Š–’—˜£ȱŽ¢’•ǰȱšÍóŠȱ ¢ŠóŠ—Í•–Íóȱû—ȱ’óÍÂÍȱŠ£•ÍÂ͍͛ǯȱ

ˬš’šˬˬ—ǰȱû—ˬó•’ȱ㕔ˬ•ˬ›’—ȱœŠ”’—•ˬ›’ȱŠœŽ—’¢ŠǰȱŽ™Ȭ ›Žœœ’¢Šǰȱ¢˜›ȱž—•žšŠ—ȱŠ£ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”’›•ˬ›ǯȱžšž—ȱŸˬȱ šÍœŠȱšÍóȱû—•ˬ›’ȱ¢ŠóŠ¢Š—ȱk’–Š•’ȱŸ›˜™ŠŠȱ‹žȱ–ˬšœˬ•ˬȱ ’ó͚ȱŽ›Š™’¢ŠœÍȱŸˬȱœ˜•¢Š›’ˬ—ȱ’œ’Šˬȱ˜•ž—ž›ǯȱ û–Š—ȱŽ’•Ȭ ’›ȱ”’ǰȱ‹žǰȱ’—œŠ—•Š›Šȱ’•’—ȱšŠ›Š—•ÍšȱŠ¢•Š›Í—ÍȱœŠÂ•Š–•ÍŠȱ£ˬ›ˬ›ȱ ¢Ž’›–ˬˬ—ȱ”Ž³’›–ˬ”ˬȱ¢Š›Í–ȱ˜•ŠŒŠšǯȱʞ•‹ˬĴȱˬǰȱû—ˬó’ȱ ˬŸˬ£ȱŽ–ˬœˬȱˬǰȱ‹žȱûœž••Š›ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱŽ—Ž›“’ȱ–ˬ—‹ˬ¢’’›ǯȱȱ œŽ—’¢Šȱ–ûœˬš’•ȱ¡ˬœˬ•’”ȱŽ¢’•ǰȱ–û¡ˬ•’ȱ œˬ‹ˬ‹•ˬ›ˬ—ȱ¢Š›Š—Š—ȱœ’–™˜–ž›ǯȱŠšˬœ’£•’”ȱ’—œŠ—Íȱ ”Ž³’›’•–’óȱ GȱŸˬȱ¢Šȱš›’™ˬ—ȱœ˜—›Šǰȱ¢˜›Âž—•žšȱ ’œˬȱŽ™›Žœœ’¢Š—Íȱȱ–û󊢒ˬȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱȱŠ”’—ȱŸ’›žœȱ ¡ˬœˬ•’¢’—ˬ—ȱœ˜—›Š”ÍȱŠšˬœ’£•’”ȱęȱ£’”’ȱ¡Š›Š”Ž›ȱŠó͛͢œŠǰȱ Ž™›Žœœ’¢Šȱ£Š–Š—Íȱȱ’—œŠ—ȱŠ™Š’¢Šȱ¢ŠóŠ¢Í›ǰȱã£û—û—ȱ—ˬ¢’ȱ ’œˬȱŽ–ˬ¢ˬȱ’›Šˬœ’ȱ³Š–Í›ǯȱœŽ—’¢Šȱ‹ã¢û”ȱęȱ£’”’ȱŸˬȱ¢Šȱ Ž–˜œ’˜—Š•ȱˬ›’—•’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ‘’™˜Ÿ’Š–’—˜£ȱŸˬȱ¢Šȱ œ˜–Š’”ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ȱ£Š–Š—Íȱ¢Š›Š—Í›ǯȱŽ•ˬȱ‘Š••Š›ŠȱˬœŠœȱ ¡ˬœˬ•’¢’ȱ–ûŠ•’ŒˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱœŽ—’¢Š—Í—ȱœˬ‹ˬ‹’ȱ ûŒ•ûȱŽ–˜œ’˜—Š•ȱˬˬœœû›ŠÍ›œŠǰȱ¢Š›Í–ȱû³û—ȱœŠÂ•Š–ȱ ‘ˬ¢Šȱˬ›£’—ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›DZȱȱęȱ£’”’ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›ǰȱ œˬ–ˬ›ˬ•’ȱš’Š•Š—–Šǰȱû—ˬ•’”ȱ›Ž“’–ǰȱˬ–’£ȱ‘ŠŸŠȱ£ˬ›ž›’ȱ Š–’••ˬ›’›ǯ ˬ’Ěȱ’”ȱŘȬřȱ‘ˬĞȱˬȱŠŸŠ–ȱŽˬ›œˬǰȱœŠ¢Íšȱ˜•–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ¡Íȱ˜›šŠ—’£–ȱ‹ž—ž—•Šȱ—ˬȱ’œˬȱŽ–ˬ”ȱ’œˬ¢’›DZȱ¢Šȱˬ›’—•’”ǰȱ Šó͗Š—ȱ¢û”ȱ‘ˬ’—ˬ—ȱŠ›Íšȱ‹ã¢û”û›ǰȱ¢Šȱ¢Š›Š—–Íóȱ Ÿˬ£’¢¢ˬȱœ’£’ȱšŠ—ŽȱŽ–’›ǰȱ¢Š¡žȱ–û–”û—ȱšˬˬ›ȱŽ£ȱ –ûŠ¢’—ˬȱŸˬȱ–ûŠ•’Œˬȱ˜•ž—–Š•Íǰȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ¡ˬœˬ•’”ȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱ G›Šˬ—’£’ȱ˜™•Š¢Š›ŠšȱŸˬȱ’ó•ˬ›’—’£’ȱšÍœŠ›Ššȱ’ó’—’£ˬȱŠȬ ŸŠ–ȱŽ’›œ’—’£œˬǰȱ—ˬ’Œˬˬǰȱ¡ˬœˬ•’”ˬ—ȱ¢Í¡Í•Šȱ‹’•ˬ›œ’—’£ǯȱ ˜›Âž—•žÂŠȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬȱŸŽ›–ˬ’”ˬȱ‹Ž•ˬȱ‘Š••Š›ȱŽ£ȬŽ£ȱ ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯȱȱ’œŠ•ȱû³û—ǰȱ¢Ž—’Œˬȱû—¢Š¢Šȱ㟕Šȱˬ’›ˬ—ȱ Ÿˬȱ˜—žȱˬ–’£’›ˬ—ȱšŠÍ—ȱ”ã›™ˬœ’—ˬȱšž••žšȱãŸ›û—ˬȱ ¢˜›Âž—•žÂžȱˬ‹’’ȱ‘ŽœŠ‹ȱŽ’›ǯȱ›ÍšȱžóŠšȱû³Ȭã›ȱ¢Šó͗Šȱ ³ŠŠ—Š—ȱŸˬȱŠœŽ—’¢ŠȱŠ‘ŠȱŠȱŠÂ͛•ŠóÍšŠ—ȱœ˜—›ŠȱȱšŠÍ—ȱ —ˬȱ’œˬȱ‹ŠóȱŸŽ›’¢’—’ȱŠ—•Š¢Í›ǯ Ž—˜™Šž£ŠȱãŸ›û—ˬȱ¢Š›Š—Š—ȱȱ¢˜›Âž—•žÂžȱ ˬ”œˬ›ȱšŠÍ—•Š›ȱ—˜›–Š•ȱ‘Š•ȱ”’–’ȱšˬ‹ž•ȱŽ’›ǯȱȱ Š•‹ž”’ǰȱ ˬ•Š–ˬ•ˬ›’—ȱȃ”Ž³ˬŒˬ¢’—’Ȅȱã£•ˬ¢ˬ›ˬ”ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”–ˬ¢ˬȱ ˬ¢–ˬ£ǯȱœŽ—’¢Šȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’—’ȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Š—ȱŸˬȱ‘ˬ¢Šȱ ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ’—’ȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Š—ȱ¡ûœžœ’ȱ–ûŠ•’Œˬȱ–㟌žž›ǯ Ž™›Žœœ’¢ŠŠ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”ˬ—•ˬ›ȱˬȱ£ˬ’Ěȱ’”ǰȱ¢˜›Âž—•žšǰȱ Š™Š’¢Šǰȱ‘Ž³ȱ—ˬȱŽ–ˬ”ȱ’œˬ–ˬ’”•ˬ›’—ˬȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬȱŸŽ›–’›ǯȱ —•Š›ȱȃ‘ˬ¢Šȱ–ˬ—ŠœÍ£Í›ȱŸˬȱ•ŠšŽ¢’•’¢’–ȱˬ‹’’’›ȄȱŽ¢ˬȱ ûóû—œˬȱˬǰȱˬœ•’—ˬǰȱ‹žȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱˬ£Š‘û›ûû›ǯ ˬ‘Š¢ˬǰȱ³˜¡•Š›ÍȱŠœŽ—’¢Š—ÍȱŠ’ȱˬ—‹ˬ••’”ȱ‘ŽȱœŠ‹ȱ Ž’›•ˬ›ǯȱŽ—’¢Ž–ˬȱžóŠš•Š›Í—Íȱ‘ˬ”’–ˬȱˬ’›ˬ—ȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›ȱ 󒔊¢ˬ•ˬ—’›DZȱȃˬ—‹ˬ•’›ǰȱŽš˜’œ’›ǰȱ˜¡ž–ž›ǰȱ‘Ž³ȱ—ˬȱ Ž–ˬ”ȱ’œˬ–’›Ȅǯȱ›ŠóÍ›–Šȱ£Š–Š—ÍȱžóŠÂ͗ȱœŠˬŒˬȱ‘Ž³ȱ —ˬ¢ˬȱšûŸŸˬ’ȱ³Š–ŠÍÂÍǰȱŠœŽ—’¢ŠȱŸˬȱ¢ŠȱŽ™›Žœœ’¢ŠŠ—ȱ ˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”’¢’ȱû£ˬȱ³Í¡Í›ǯȱˬ—‹ˬ••’”ȱŸˬȱ¡ˬœˬ•’”ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ ‹ã¢û”ȱˬ›šȱŸŠ›ǯȱœŽ—’¢Šȱ’—œŠ—Íȱû£û›ǰȱ˜ǰȱˬšŠœ’£•’¢’—ˬ—ǰȱ

&$16$ö/,ö,

‘ˬŸˬœœ’£•’¢’—ˬ—ȱ–ûˬˬœœ’›ȱ˜•ž›ǯȱˬ—‹ˬ•ˬȱ’œˬȱ‹žȱŸˬ£’¢¢ˬȱ ¡˜óȱˬ•’›DZȱ’ŸŠ—Šȱž£Š—Š›ŠšȱŽ•ŽŸ’£˜›Šȱ‹Š¡Í›ȱŸˬȱã£û—ûȱ ³˜¡ȱ¢Š¡óÍȱ‘’œœȱŽ’›ǯȱ œŽ—’”ǰȱŽ™›Žœœ’ŸȱŸˬ£’¢¢ˬ•ˬ›’ǰȱŽ–˜œ’˜—Š•ȱ ˬ›’—•’¢’ȱ–û󊢒ˬȱŽˬ—ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ˬ—ȱ‹’›’ȱˬȱ¢ž¡žȱ ™˜£Âž—•žÂžž›ǯȱŽ•ˬȱ‘Š••Š›Šȱ¢ž¡ž¢ŠȱŽ–ˬȱ³ˬ’—•ˬó’›ǰȱ ŽŒˬ•ˬ›ȱŽ£ȬŽ£ȱ˜¢Š—–Šȱ‹ŠóȱŸŽ›’›ǰȱ¢ž¡žȱœˬ‘’’›ǰȱ’œ’›Š‘ˬȱ ‘’œœ’ȱˬ’›–’›ǯȱȱžȱ™›˜‹•Ž–’—ȱ‘ˬ••’ȱ¢˜••Š›Í—Š—ȱ‹’›’ȱȮȱ ›Ž•Š”œŠœ’¢Šȱ–ˬóš•ˬ›’’›ǯ ŠóȱŠÂ›Í•Š›ÍǰȱšŠ›Í—ȱŠÂ›Í•Š›Íǰȱ£ˬ’Ěȱ’”ǰȱ¢˜›Âž—•žšȱ”’–’ȱ œ˜–Š’”ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱˬȱ¢Š›Š—Šȱ‹’•ˬ›ǯȱŠœŠ“ȱŸˬȱ¢Šȱ–Š—žŠ•ȱ Ž›Š™’¢Šȱ”’–’ȱûœž••Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”•ˬȱ‹Ž•ˬȱ‘Š••Š›Íȱ ¢û—û••ˬ󍒛–ˬ”ȱ–û–”û—ȱ˜•œŠȱŠǰȱ–ˬœˬ•ˬ—’—ȱˬœŠœȱ ‘ˬ••’ȱȮȱ‘ˬ¢Š’ȱ³ˬ’—•’”•ˬ›’—ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱˬ•–ˬ¢’—ȱ¢Ž—’ȱ ûœž••Š›Í—ÍȱŠ™–ŠšÍ›ǯ

$67(1ø<$9Ԥ*ø01$67ø.$

ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›’ȱŠ›Š–•ŠǰȱŘȬśȱˬˬȱˬ”›Š›ȱŽ–ˬ”•ˬȱ¢Ž›’—ˬȱ ¢Ž’›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ,Í¡ÍóȱŸˬ£’¢¢ˬȱȮȱ³Š›™Š¢ÍŠȱž£Š—Íš•ÍȱŸˬ£’¢¢ˬˬǰȱŠ¢Šš•Š›ȱ ‹’›ȱ¢Ž›ˬǰȱˬ••ˬ›ȱ‹ˬˬ—ȱž£ž—ž—ŠǯȱˬˬœȱŠ•–ŠȱȮȱˬ••ˬ›ȱ¢Š—Šȱ Š³Í•Í›ǰȱ—ˬˬœȱŸŽ›–ˬȱȮȱ³Í¡ÍóȱŸˬ£’¢¢ˬȱŠ•Í—Í›ǯȱ ,Í¡ÍóȱŸˬ£’¢¢ˬȱȮȱ‹ã¢›ûȱûœˬȱž£Š—Íš•ÍǯȱˬˬœȱŸŽ›–ˬȱ £Š–Š—Íȱ‹’›ȱŠ¢ŠÂÍȱ’£ˬȱ‹û”ˬ›ˬ”ȱˬ••ˬ›’—ȱ”ã–ˬ¢’ȱ’•ˬȱ³ˬ—ˬ¢ˬȱ œÍ¡–Ššǰȱ‹Šó͗Íȱ’œˬȱˬ¢–ˬ”ǯȱˬˬœȱŠ•–ŠŠȱȮȱ³Í¡ÍóȱŸˬ£’¢¢ˬȱ Š•–Ššǯȱ¢—’ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›ȱ˜ȱ‹’›’ȱ‹ã¢›ûȱûœˬȱ¢Ž›’—ˬȱ¢Ž’›’•’›ǯ ž›ŠŒŠšŠȱˬ¢•ˬó’—ǯȱˬˬœȱŠ•–ŠȱȮȱˬ••ˬ›ȱ¢Š—ŠȱŠ³Í•Í›ǰȱ —ˬˬœȱŸŽ›–ˬȱȮȱã£û—û£ûȱšžŒŠ›Ššȱȱ‹’›ȱšˬˬ›ȱ’›ˬ•’ȱˬ¢’•’—ǯ ,Í¡ÍóȱŸˬ£’¢¢ˬȱȮȱȱŽ¢—’ǯȱˬˬœȱŸŽ›–ˬȱ£Š–Š—Íȱ’›ˬ•’ȱ ˬ¢’•ˬ›ˬ”ȱœ˜•ȱˬ•ȱ’•ˬȱœŠÂȱŠ¢ŠÂ͗ȱžŒž—Šȱ˜¡ž—–ŠšǯȱˬˬœȱŠ•Ȭ –ŠŠȱ³Í¡ÍóȱŸˬ£’¢¢ˬ’—ˬȱšŠ¢Í–Ššǯȱ¢—’ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›’ȱ’ˬ›ȱ ˬ•ȱ’•ˬȱŽ–ˬ”ǯȱ ,Í¡ÍóȱŸˬ£’¢¢ˬȱȮȱŽ¢—’ǯȱˬˬœȱŠ•–ŠŠȱˬ••ˬ›’—ȱ”ã–ˬ¢’ȱ’•ˬȱ œ˜•ȱ’£’ȱœ’—ˬ¢ˬȱœÍ¡–ŠšǯȱˬˬœȱŸŽ›–ˬˬȱ³Í¡ÍóȱŸˬ£’¢¢ˬ’—ˬȱ šŠ¢Í–Ššǯȱ¢—’ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ•ˬ›’ȱ’ˬ›ȱŠ¢Šš•ŠȱȱŽ–ˬ”ǯȱ ,Í¡ÍóȱŸˬ£’¢¢ˬȱȮȱŠ¢Ššûœûǰȱ Š¢Šš•Š›ȱ³’¢’—ȱŽ—’—ˬȱ Š³Í•–Íóǰȱˬ••ˬ›ȱŠóŠÂÍȱ œŠ•Í—–Íóǯȱˬˬœȱ Š•–ŠȱȮȱˬ••ˬ›’ȱ¢ž¡Š›Íȱ šŠ•Í›–ŠšȱŸˬȱ‹ŽȬ •’—’ȱŠ›¡Š¢Šȱˬ¢–ˬ”ǰȱ —ˬˬœȱŸŽ›–ˬȱȮȱ û£ˬ•–ˬ”ǯ
&$16$รถ/,รถ,
6XVPXúTDWLO +LSHUWRQL\DιQoR[\D\ÕOPÕú TRU[XQFUιNGDPDU [ιVWιOLNOιULQGιQELULGLU +LSHUWRQL\DQÕ\D[XGHOPLGLOLOԥGHVԥNDUWHULDO KLSHUWHQ]L\DQÕPԥNULQԥJ|UԥKԥNLPOԥU©VXVPXúTDWLOª DGODQGÕUÕUODUX]XQPGGԥWԥU]LQGԥ[ԥVWԥOLN|]Q KHoFUEUX]ԥYHUPLUøQVDQWԥ]\LTVÕoUD\ÕúODUÕQÕ VDGԥFԥKLVVHWPLUEԥ]ԥQLVԥRUTDQL]PLQEXYԥ]L\\ԥWԥ X\÷XQODúPDVÕQԥWLFԥVLQGԥ[ԥVWԥ|]Q\D[úÕ WDPVD÷ODPKLVVHGLU1ԥWLFԥGԥLVԥEXVÕoUD\ÕúODU RUTDQL]PԥTDUúÕVÕDOÕQPD]]ԥUԥUYXUXU'DPDUODU WԥGULFԥQ|]HODVWLNOL\LQLLWLUԥUԥNLQVDQRUTDQL]PLQLQ RUTDQYԥVLVWHPOԥULQԥTDQÕoԥWLQOLNOԥoDWGÕUÕU%XQXQOD \DQDúÕTDQTDWÕODúDUDT|]NH\¿\\ԥWLQLGԥ\LúLURQXQ D[PDVUԥWLD]DOÕUYԥQԥWLFԥGԥWURPEXQԥPԥOԥJԥOPԥ WԥKONԥVLDUWÕU<D÷PEDGLOԥVLSLVOԥúԥUԥNDWHURVNOHUR ]XQLQNLúDIHWPԥVLQԥVԥEԥEROXU6RQLOOԥUGԥDSDUÕOPÕú WԥGTLTDWODUÕQQԥWLFԥOԥULQԥJ|UԥLQVXOWDJԥWLULEoÕ[DUDQ FLGGLSDWRORJL\DODUVÕUDVÕQGD DWHURVNOHUR]WURPER ÀHELWúԥNԥUOLGLDEHW PԥK]DUWHULDOKLSHUWRQL\DELULQFL \HULWXWXU%H\LQTԥ]DVÕoR[]DPDQKLSHUWRQLNNUL]GԥQ VRQUDEDúYHULU +LSHUWRQL\D]DPDQÕPúDKLGԥROXQDQDúD÷ÕGDNÕ VLPSWRPODUDGLTTԥW\HWLUPԥNOD]ÕPGÕU ‡%DúD÷UÕODUÕ ‡%DúJLFԥOOԥQPԥ ‡=ԥLIWH]OԥúPLúUԥNG|\QPԥVL WD[LNDUGL\D ‡7ԥUOԥPԥ ‡h]QTÕ]DUPDVÕ ‡%DúQDKL\ԥVLQGԥSXOVDVL\DKLVVL\\DWÕ ‡7LWUԥPԥ ‡+ԥ\ԥFDQKLVVL ‡<DGGDúÕQSLVOԥúPԥVL ‡'D[LOLJԥUJLQOLN ‡4ÕFÕTODQPD ‡øúTDELOL\\ԥWLQLQD]DOPDVÕ ‡*|]|QQGԥWRUODQPD ‡*|]TDSDTODUÕYԥVԥKԥUOԥU]QúLúNLQOԥúPԥVL ‡ԤOOԥULQúLúPԥVLYԥEDUPDTODUÕQNH\LPԥVL

2OVXQNLEXQDVD]OÕTODUVL]LGDLPLGH\LOYD[WDúÕUÕ QDUDKDWHWVLQLVWLUDKԥWGԥQVRQUDLVԥPԥ\\ԥQ PGGԥWoԥNLOVLQ/DNLQKԥ\DWWԥU]LQL]LNRUUHNVL\D HWPԥVԥQL]YD[WÕQGDPDOLFԥ\ԥEDúODPDVDQÕ][ԥVWԥOLN SURTUHVVLYOԥúԥUԥNUԥ\LQVÕUDGDQoÕ[PDVÕQDEH\LQ E|\UԥNOԥUGDPDUODUJ|]GLELNLPLKԥGԥIRUTDQODUÕQ D÷ÕUYԥTDUúÕVÕDOÕQPD]]ԥGԥOԥQPԥVLQԥJԥWLULE oÕ[DUDFDTGÕU;ԥVWԥOL\LQJHFLNPLúPԥUKԥOԥVLQGԥ VDGDODQPÕúEWQVLPSWRPODUJFOԥQԥUԥNGDLPL [DUDNWHUGDúÕ\ÕU<DGGDúYԥLQWHOOHNWLQ]ԥLÀԥPԥVL NRRUGLQDVL\DQÕQSR]XOPDVÕKLVVL\\DWÕQD]DOPDVÕԥOYԥ D\DTODUÕQ]ԥLÀL\LJ|UPԥTDELOL\\ԥWLQLQD]DOPDVÕTH\G ROXQXU

=Ԥ5Ԥ5/ø$'Ԥ7/Ԥ5 ;Ԥ67Ԥ/ø<ø1;(<5ø1Ԥ'ø5

+LSHUWRQL\DQÕQYD[WÕQGDGLDTQRVWLNDVÕVԥEԥELQLQ DUDúGÕUÕOPDVÕoR[YDFLEGLU$[ÕKLSHUWRQL\D]ԥUԥUOL DGԥWOԥU DONRTROGDQVXLLVWLIDGԥWWQoԥNPԥDUWÕT TLGDODQPD \DúGDPDUODUÕQSLVYԥ]L\\ԥWLLUVL\\ԥW QԥWLFԥVLQGԥ\DUDQDQVԥUEԥVW[ԥVWԥOLNROPDTOD\DQDúÕ VLPSWRPDWLNGԥRODELOLU%X]DPDQREDúTDELUFLGGL [ԥVWԥOL\LPúD\LԥWHGLU±E|\UԥNYԥE|\UԥNDUWHUL\DODUÕ E|\UԥNVWYԥTDO[DQYDULYԥ]LQLQSDWRORJL\DVÕ WLUHR WRNVLNR] UԥNTVXUX$UWHULDOKLSHUWHQ]L\DELU QHoԥPԥUKԥOԥLOԥLQNLúDIHGLURGXUNLX÷XUOXPDOLFԥ PԥTVԥGLLOԥG]JQGLDTQR]XQTR\XOPDVÕoR[YDFLEGLU +ԥNLPOԥUKLSHUWRQL\DQՁoPԥUKԥOԥ\ԥD\ÕUÕU %LULQFLPԥUKԥOԥGԥGD[LOLRUTDQYԥVLVWHPOԥULQ Gԥ\LúLNOLNOԥULTH\GROXQPXUWԥ]\LTLVԥHSL]RGLNRODUDT DUWÕUYԥVԥUEԥVWúԥNLOGԥQRUPDOODúÕUøNLQFLPԥUKԥOԥGԥ Wԥ]\LTDUWPDODUÕWH]OԥúLUYԥRQXHQGLUPԥNoQDUWÕT GԥUPDQTԥEXOHWPԥNOD]ÕPJԥOLU%X]DPDQUԥ\LQ VROPԥGԥFL\LQGԥGԥ\LúLNOLNOԥUTH\GROXQXUhoQF PԥUKԥOԥoQLVԥVWDELO\NVԥNWԥ]\LT[DUDNWHULN GLUNLQԥWLFԥGԥRUTDQL]PGԥIԥVDGODúDQSDWRORML
Gԥ\LúLNOLNOԥULQNLúDIHGLU;ԥVWԥOԥUGDLPLRODUDTKԥNLP WԥUԥ¿QGԥQWԥ\LQROXQPXúPԥ\\ԥQV[HP]UԥGԥUPDQ SUHSDUDWODUÕTԥEXOHWPԥ\ԥYDGDUGÕU ELUYԥ\DLNL $GԥWԥQKLSHUWRQLNOԥUԥQVԥQDKL\ԥVLQGԥJFO EDúD÷UÕODUÕ[VXVԥQVԥKԥUOԥUTXODTODUGDN\EDú JLFԥOOԥQPԥVLUԥNEXODQPDYԥEXUXQTDQD[PDODUÕ \X[XVX]OXTGLVNRPIRUWJ|]|QQGԥWRUODQPDGDQ úLND\ԥWHGLU%XKLSHUWRQL\DQÕQVHUHEUDOIRUPDVÕQÕQ ԥODPԥWOԥULGLU ;ԥVWԥOL\LQNDUGLDOIRUPD]DPDQÕLVԥúLND\ԥWOԥU ELUTԥGԥUIԥUTOLGLUUԥNQDKL\ԥVLNUԥNVPNOԥULԥO EDUPDTODUÕQGDNÕD÷UÕODU

+ø3(5721ø.ø1<$''$ù.ø7$%d$6,

7ԥ]\LTLVUԥWOԥTÕVDPGGԥWԥU]LQGԥHQGLUPԥN ROPD]%XQXPԥUKԥOԥLOԥELUQHoԥD\ԥU]LQGԥ HWPԥNRUTDQL]PoQGDKDWԥKONԥVL]GLU <D[úÕODúPDKLVVHWGLNGԥKԥNLPWԥ\LQDWÕQGD J|VWԥULOPLúSUHSDUDWODUÕQTԥEXOXQXGD\DQGÕUPDT ROPD]%XWHUDSL\D|PUONROPDOÕGÕU g]EDúÕQDGԥUPDQGR]DVÕQÕD]DOWPDTROPD] EXWԥKONԥOLGLU%HWDEORNDWRUODUÕQGR]DVÕQÕHQGLUPԥN [VXVLLOԥWԥKONԥOLGLU%XUԥNTԥ]DVÕPLVDOoQ LQIDUNWLOԥQԥWLFԥOԥQԥELOԥU ;ԥVWԥRQXQTDQWԥ]\LTLQLDUWÕUDQDPLOOԥU KDTTÕQGDPԥOXPDWOÕROPDOÕYԥGԥUPDQGR]DODUÕQÕ WԥQ]LPOԥPԥ\LEDFDUPDOÕGÕU7ԥKONԥOLDPLOOԥUP[WԥOLI RODELOԥUYԥRQODUÕKԥNLPLOԥԥWUDÀÕV|KEԥW]DPDQÕ D\GÕQODúGÕUPDTOD]ÕPGÕU <D[úÕKLSRWHQ]LYSUHSDUDWWH]HIIHNW YHUPԥPԥOLGLUԥNVKDOGDPԥ\\ԥQPGGԥWGԥQVRQUD EXoR[\NVԥNHIIHNWLOԥԥYԥ]ROXQDELOԥU9ԥ]L\\ԥWLQ \QJOOԥúPԥVLPDOLFԥQLQEDúODQPDVÕQGDQELUQHoԥ JQVRQUD\DUDQPDOÕGÕU +LSHUWRQL\DQÕQTH\ULPHGLNDPHQWR]PDOLFԥVLQԥ \|QԥOPLúWԥGELUOԥU ‡;|UԥNGX]XQXQLVWLIDGԥVLQLVXWNDGDTDTԥGԥU D]DOWPDT\ԥQLD]GX]OXSԥKUL]ԥULD\ԥWHWPԥN ‡%ԥGԥQoԥNLVLQLD]DOWPDT7ԥGTLTDWODUJ|VWԥULU NLEԥGԥQoԥNLVLQLQNTDTԥGԥUD]DOPDVÕDUWHULDO Wԥ]\LTLQPPFVWTԥGԥUD]DOPDVÕQDVԥEԥEROXU ‡0QWԥ]ԥP¿]LNLD÷ÕUOÕTPLVDOoQKԥIWԥGԥ GԥIԥԥQD]ÕGԥTLTԥԥU]LQGԥLWL\HULPԥ ‡.DOLXPNDOVLXPPDTQLXPWԥUNLEOLPH\YԥWԥUԥYԥ] GԥQL]PԥKVXOODUÕLOԥ]ԥQJLQRODQSԥKUL] ‡$ONRTROXQLVWLIDGԥVLQGԥQLPWLQDHWPԥN\D[XG D]DOWPDT ‡6LTDUHWoԥNPԥGԥQLPWLQDHWPԥN $UWHULDOKLSHUWRQL\DQÕQPDOLFԥVLQLQPԥTVԥGL± UԥNGDPDUIԥVDGODUÕYԥ|OPULVNLQLD]DOWPDTGÕU%X PԥTVԥGWԥ]\LTLQPԥTVԥGOLUԥTԥPOԥUԥDTԥGԥU

HQPԥVLYԥGLJԥUULVNDPLOOԥULQLQNRUUHNVL\DVÕLOԥԥOGԥ HGLOLU0[WԥOLIDQWLKLSHUWHQ]LYSUHSDUDWODUEXNLID\ԥW HWPԥGLNGԥLVԥLNLYԥGDKDDUWÕTGԥUPDQNRPELQDVL\DVÕ Wԥ\LQHGLOLU3DVL\HQWXQXWPDPDOÕGÕUNLDUWHULDO KLSHUWRQL\DQÕQPDOLFԥVLX]XQPGGԥWOLIDNWLNLRODUDT |PUONGU3UHSDUDWODUÕYD[WÕQGDTԥEXOHWPԥGLNGԥ ԥVDVVÕ]IDVLOԥOԥUHWGLNGԥYԥ]L\\ԥWL\DOQÕ]D÷ÕUODúGÕUPÕú ROXU 6RQLOGԥLULNOLQLNWԥGTLTDWODUGD$d) LQKLELWRUODUÕQÕQYDFLEDQWLKLSHUWHQ]LYYԥNDUGLRSURWHNWLY [VXVL\\ԥWOԥUԥPDOLNROGX÷XQPD\LúHGLOPLúGLU )DUPDVHYWLNED]DUD\D[ÕQODUGDoÕ[DUÕOPÕú$d) LQKLELWRUODUÕQGDQELULGԥ]RIHQRSULOGLU =RNDUGLV® ©%HUOLQ&KHPLH$40HQDULQL4UXSª$OPDQL\D 2QX VԥFL\\ԥOԥQGLUԥQ[VXVL\\ԥWOԥUWR[XPDUHQLQDQJLRWHQ ]LQDOGRVWHURQVLVWHPLQԥTDUúÕ\NVԥN\D[ÕQOÕ÷DVԥEԥE RODQOLSR¿OOLNTDEDUÕTNDUGLRVHOHNWLYOLNKԥPoLQLQ ELUEDúDDQWLRNVLGDQWWԥVLUGLU%XQԥWLFԥOԥU\NVԥNULVNOL [ԥVWԥOԥUTUXSXRFPOԥGԥQKLSHUWRQL\DYԥúԥNԥUOLGLD EHWLRODQúԥ[VOԥU]ԥULQGԥDSDUÕOPÕúNOLQLNLWԥGTLTDWODU LOԥWԥVGLTHGLOPLúGLUNLEXGD]RIHQRSULO =RNDUGLV® %HUOLQ±&KHPLH0HQDULQL SUHSDUDWÕQÕDUWHULDOKLSHUWHQ ]L\DUԥ\LQLúHPLN[ԥVWԥOL\LYԥNԥVNLQPLRNDUGLQIDUNWÕ ]DPDQÕJHQLúNOLQLNLWԥWELToQW|YVL\ԥHWPԥ\ԥLPNDQ \DUDWPÕúGÕU

$]ԥUED\FDQGD³%HUOLQ&KHPLH$*0HQDULQL´1PD\ԥQGԥOL\L $=&ԥIԥU&DEEDUOÕ&DVSLDQ3OD]DFÕPԥUW 7HO )DNV  ZZZEHUOLQFKHPLHD]


&$16$ö/,ö,.ΩVNLQOΩúΩQ

3$1.5($7ù7

&$16$ö/,ö,ˬˬŠ•ÍȱŸˬ£’—ȱ¡›˜—’”’ȱ ’•’‘Š‹Íȱ˜•Š—ȱ™Š—”›ŽŠ’ȱ –㟜û–’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ˬȱŠ’ȱŽ¢’•ǯȱ žȱ¡ˬœˬ•’”ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›ˬ—ȱ ”ˬœ”’—•ˬóˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ—•Š›Š—ȱ ‹’›’—Œ’œ’ȱȮȱŠ•”˜š˜•ŠȱšŠ›óÍȱ ‘ˬœœŠœ•ÍšÍ›ǯȱˬœˬȱ–ˬˬŠ•ÍȱŸˬ£’ȱ œ™’›•’ȱ’³”’•ˬ›ˬȱšˬ’¢¢ˬ—ȱŠŸŠ–ȱ ˬ’›–’›ǯȱž›ȱ”’ǰȱœ™’›•’ȱ’³”’•ˬ›ǰȱ ¢ŠÂ•ÍȱŸˬȱšÍ£Š›Í•–Íóȱ¢Ž–ˬ”•ˬ›ȱȱ ˜•Š—ȱœû›ˬȱ–ˬŒ•’œ•ˬ›’ȱˬȱ™Š—”›ŽȬ Š’ȱž–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ ˬœ”’—•ˬó–ˬ—’—ȱŠ‘Šȱ ‹’›ȱœˬ‹ˬ‹’ȱȮȱãȱŠó•Š›Í—Í—ȱ ˬ›™ˬ—–ˬœ’’›ǯȱ[ȱ”’œˬœ’ȱŠó•Š›Íȱ ˬ›™ˬ—ˬ›ˬ”ȱ–ˬˬŠ•ÍȱŸˬ£’ȱ Š¡Š›•Š›Í—Šȱ”Ž³ˬ›œˬǰȱž–Š—Í—ȱ‹Šóȱ ŸŽ›–ˬœ’ȱšŠ³Í•–Š£Í›ǯȱȃŠ—ÍóȄȱ ˬ•ˬ—ȱŠÂ›Í•Š›ȱŸˬȱû›ˬ”‹ž•Š—–Šȱ šÍŒÍš•Š—–Íóȱ‹ŠÂ͛œŠšȱœ’—Ȭ ›˜–žǰȱ–ˬˬȱ¡˜›ŠœÍȱŸˬȱ’ˬ›ȱ ™˜£ž—ž•Š›ȱ’•ˬȱˬȱˬ•ŠšˬŠ›ȱ ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱˬš’šȱœˬ‹ˬ‹’ȱˬ¢’—ȱ Ž–ˬ”ȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ‘ˬ”’–Ȭ šŠœ›˜Ž—Ž›˜•˜šž—ǰȱšŠ›Í—ȱ ‹˜ó•žÂžȱ˜›šŠ—•Š›Í—Í—ȱȱ –ûŠ¢’—ˬœ’—ˬ—ȱ”Ž³–ˬ”ȱŸˬȱ‹ˬ£’ȱ šŠ—ǰȱœ’’”ȱŸˬȱ—ˬŒ’œȱŠ—Š•’£•ˬ›’—’ȱ ŸŽ›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ʞ”œˬ›ȱ‘Š••Š›Šȱ™Š—”Ž›Š’ȱ œŠœ’˜—Š›ŠȱŽ¢’•ǰȱŽŸȱóˬ›Š’’—ˬȱ –ûŠ•’ŒˬȱŽ’•’›ǯȱ––ŠȱˬŸŸˬ•Œˬǰȱ ¢Š›Š—–Íóȱ—Š›Š‘Š•ÍÂ͗ȱȃŠ’Ȅȱ ”ˬœ”’—•ˬó–ˬȱ˜•žÂžȱŸˬȱ ˬ‘•û”ˬ•’ȱˬœŠ•Š›Í—ȱ˜•–Š–ŠœÍ—Íȱ –ûˬ¢¢ˬ—ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ,û—”’ȱȃŠˬ’ȄȱŠÂ›Í•Š›ȱ”’œŠǰȱ ęȱœž•Šǰȱ‘ˬĴȱŠȱ–ˬˬŠ•ÍȱŸˬ£’ȱ Šó•Š›Í—Í—ȱˬ•Š–ˬ’ȱˬȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ žȱ‘Š••Š›Šȱ¢ˬš’—ȱ”’ǰȱŒˬ››Š‘’ȱ –ûŠ¡’•ˬȱˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—ŠŒŠšǯȱž›ȱ ”’ǰȱã£û—û–ûŠ•’Œˬȱ’•ˬȱ–ˬóž•ȱ ˜•–ŠÂŠȱˬ¢–ˬ£ǯȱ ûŒ•ûȱ”ˬœ”’—•ˬó–ˬȱ£Š–Š—Íȱ ‹’›Ȭ’”’ȱû—ȱŠŒȱšŠ•–ŠšȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱ žǰȱœŠˬǰȱ•Š”’—ȱŽěȱŽ”’Ÿȱ–ûŠ•’Œˬȱ ˬ‹’›’’›ǯȱŽ–ˬ”ȱ˜•–Š£ǰȱ¢Š•—Í£ȱ –Š¢ŽȱȬȱȱŠ³Íšȱ›ˬ—•’ȱ³Š¢ȱŸˬȱ’Ȭ ‹ž›—žȱˬ–•ˬ–ˬœ’ȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ


 ˜•Š›ǯȱ›˜—’”’ȱ™Š—”›ŽŠ’ȱ£Š–Š—Íȱ ’œˬȱŠ–ȱŠŒ•ÍŠȱŽ‘’¢ŠŒȱ¢˜¡ž›ǯȱ Š•—Í£ȱŽ£ȬŽ£ǰȱ‘’œœˬŸ’ȱš’Š•Š—Ȭ –Šȱˬ›£’ȱã£•ˬ–ˬ”ȱ”’Š¢ˬ’›ǯȱ ûŠ•’ŒˬŸ’ȱ™ˬ‘›’£’—ȱŽ—Ž›“’ȱˬ¢ˬ›’ȱ ˜ȱšˬˬ›ȱˬȱŠ£ȱŽ¢’•ȱȮȱ™ˬ‘›’£ȱ ¢Ž–ˬ”•ˬ›’—ˬ—ȱŠ•Í—Š—ȱŘśŖŖȬřŖŖŖȱ ”’•˜”Š•˜›’ǯȱ•”˜š˜•ǰȱû—ǰȱ¢ŠÂ•Íǰȱ šÍ£Š›Í•–ÍóȱŸˬȱ‘’œˬȱŸŽ›’•–’óȱ –ˬ‘œž••Š›Íȱ–Ž—¢žŠ—ȱ³Í¡Š›–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱ ˜—œŽ›Ÿ•ˬ›ǰȱˬŸ’¢¢Šǰȱ –Š›’—Š•Š›ǰȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ǰȱ‹Ž¢’—ȱˬ’ȱ Ÿˬȱã‹ˬ•ˬ”ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ šŠŠÂŠ—Í›ǯȱGœ™Š—Ššǰȱž›óˬ—ǰȱ œ˜ÂŠ—ȱŸˬȱ™Š¡•Š•Í•Š›ÍȱŠȱ¢Ž–ˬ¢ˬȱ ˬ¢–ˬ£ǯȱŠ¢ŠœÍ£ȱˬ›£Šš•Š›ȱ œ’¢Š‘͗͜Šȱ‹’›ȱ³˜¡ȱ³ˬ›ˬ£•ˬ›ȱˬȱ Š¡’•’›DZȱ˜—ž›–Šǰȱ”Š”Š˜ǰȱ šŠ£•Íȱ’³”’•ˬ›ǰȱ󘔘•Šǰȱ”›Ž–ǰȱ ¢ŠÂ•Íȱ¡ˬ–’›ȱ–ˬ–ž•Š•Š›Íǯȱûû—ȱ ¢Ž–ˬ”•ˬ›’ȱœžŠȱŸˬȱ¢Šȱ‹ž¡Š›Šȱ ‹’ó’›–ˬ”ǰȱ—Š›Í—ȱ˜Â›Š—–ÍóȱŸˬȱ ¢Šȱœû›ˬŒˬ—ȱ”Ž³’›’•–’óȱóˬ”’•ˬȱ ¢Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱŠ¢—ŠÍ•–Íóȱ ˬǰȱ˜¢žšǰȱ‹Š•Íšȱˬ’ȱŸˬȱ¢žȬ –ž›Šȱ”’–’ȱ‘Ž¢ŸŠ—ȱ–ˬ—óˬ•’ȱ £û•Š•ȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯȱûȱ–ˬ‘œž••Š›Íǰȱ œÍ¢Íš•Š›ȱŸˬȱ‹˜¢Šȱ³ã›ˬ”ȱˬȱš’Šȱ ›Šœ’˜—ž—ž£ŠȱŠ¡’•ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ Š‘Š›Šȱˬ›ˬŸˬ£•’ǰȱœû•ûȱŸˬȱ ¢Š›–Šȱ󘛋Š•Š›Íȱ‘Š£Í›•Š–Ššȱ ¢Š¡ó͍͛ǯȱȱk’›—’¢¢ŠȱˬŸˬ£’—ˬȱ‹Š•ȱ Ÿˬȱ¢Šȱ–û›ˬ‹‹ˬȱ¢Ž–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ ,’¢ȱ–Ž¢ŸˬȱŸˬȱˬ›ˬŸˬ£•ˬ›ˬȱ–Ž¢•ȱ ãœˬ›–ˬ¢ˬȱˬ¢–ˬ£ǯȱ˜‹ŠŠȱ Ÿˬȱ¢ŠȱœžŠȱ‹’ó’›’•–’óȱ‘Š•Šȱ ˜—•Š›ȱŠ‘Šȱ¢Š¡óÍȱȃŽ’›Ȅǯȱž›óȱ –Ž¢ŸˬȱŸˬȱ’•ˬ–Ž¢Ÿˬ•ˬ›ȱ’œˬȱ û–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱšŠŠÂŠ—Í›ǯ ˬœ”’—•ˬó–ˬȱãŸ›û—ˬȱ ¢Š›Š—Š—ȱŸˬȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱû—ȱŠȬ ŸŠ–ȱŽˬ—ȱŠÂ›Í•Š›Í—ȱŠ›ŠŠ—ȱ šŠ•Í›Í•–ŠœÍȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬǰȱ Šˬˬ—ǰȱœ™Š£–˜•’’”ȱˬ¢’—ȱŽ’•’›ǯȱ žȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱãȱŸˬȱ–ˬˬŠ•Íȱ Ÿˬ£’ȱŠ¡Š›•Š›Í—Í—ȱœ™Š£–Í—Íȱ Š›ŠŠ—ȱšŠ•Í›–Šš•ŠȱŠÂ›Í•Š›Í—ȱ Š£Š•–ŠœÍ—Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱk’ˬ•’ȱ ŠÂ›Í•Š›ȱ£Š–Š—Íȱ‹žȱˬ›–Š—•Š›Šȱ ŠÂ›Í”ˬœ’œ’Œ’ȱŸˬȱ¢ŠȱŠ—Š•Ž’”•ˬ›ǰȱ

¢Š¡žȱ˜—•Š›Í—ȱȱã›ˬ–ˬ•ˬ›’—’ȱˬȱ ˬ•ŠŸˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱȱȱûœžœˬ—ǰȱ –ˬˬŠ•ÍȱŸˬ£’—ȱˬ›Šȱœ’—’›•ˬ›’—’—ȱ £ˬˬ•ˬ—–ˬœ’ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ ¢Š›Š—Š—ȱŠÂ›Í•Š›ȱ£Š–Š—Íȱ Š—Š•Ž’”•ˬ›’ȱŠ¢•Š›•Šǰȱ‘ˬĴȱŠȱ’••ˬ›•ˬȱ šˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–ȱˬ•’›ǯȱ Ž•ˬȱ‹’›ȱęȱ”’›ȱŸŠ›ȱ”’ǰȱ‘ˬ£–ȱ Ž›–Ž—•ˬ›’ȱ–ˬˬŠ•ÍȱŸˬ£’—ȱ ž—”œ’¢ŠœÍ—Íȱ£ˬ’Ěȱˬ’›ǯȱ ž¢Šȱ ”’ǰȱ˜›šŠ—ȱˬ—‹ˬ••ˬó’›ǰȱ¢Š¡žȱ û–ž–’¢¢ˬ•ˬȱŠ›˜ęȱ¢Š¢Šȱ žÂ›Š¢Í›ǯȱʞœ•’—ˬȱ’œˬǰȱŽ›–Ž—•ˬ›ȱ ‘Ž³ȱ‹’›ȱŠ›˜ęȱ¢Šȱã›ˬ–’›ǯȱ ›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱšˬ‹ž•žȱ”ˬœ’•ˬ—ȱ ”’–’ȱ–ˬˬŠ•ÍȱŸˬ£’ȱã£ȱ—˜›–Š•ȱ ˬŠ•’¢¢ˬ’—’ȱ‹ˬ›™ŠȱŽ’›ǯȱŽ›Ȭ –Ž—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Íȱ–ˬˬŠ•Íȱ Ÿˬ£’—’—ȱ’ó’—’ȱ¢û—û••ˬ󍒛’›ǰȱ ˜—ŠȱȃšûŸŸˬȱ˜™•Š–ŠÂŠȄȱ’–”Š—ȱ ¢Š›ŠÍ›ǯȱ›ŠȱŠÂ͛•Íšȱˬ›ˬŒˬ•’ȱ ”ˬœ”’—•ˬó–ˬȱ£Š–Š—ÍȱŽ›–Ž—•ˬ›’ȱ ‘ˬ‹ȱóˬ”•’—ˬȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ —•Š›Íȱ‘ˬ›ȱš’Šȱšˬ‹ž•žȱ£Š–Š—Íȱ ‹’›Ȭ’”’ȱ‘ˬ‹ȱ˜•–Šš•Šȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱˬœˬ•’¢’—ȱŠÂ͛•ÍÂ͗Š—ȱ ŠœÍ•Íȱ˜•Š›Ššǰȱû—ȱˬ›£’—ˬȱřȬŗŖȬŠȱ šˬˬ›ȱŸˬȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ‘ˬ‹ȱšˬ‹ž•ȱ Ž’•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱŠ‹•Žȱ˜›–Š•Íȱ Ž›–Ž—•ˬ›ȱˬœ’›ȱŽ–ˬ’”ˬȱ ”Š™œž••Š›Šȱ”Ž³–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ Š™œž••Š›Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱˬ›’¢ˬ›ˬ”ȱ –ˬˬˬȱš’Šȱ’•ˬȱ‹ˬ›Š‹ˬ›ȱšŠ›ÍóŠ—ȱ –’”›˜œŽ›•ˬ›ȱ–㟌žž›ǯȱ —•Š›Í—ȱ¡ûœžœ’ȱ㛝û”ȱšŠÍȱ–ˬˬȱ ó’›ˬœ’—’—ȱˬœ’›’—ˬ—ȱš˜›ž¢ž›ǯȱžȱ œˬ‹ˬ‹ˬ—ȱ”Š™œž••Š›ȱŠ‹•Ž•ˬ›ˬ—ȱ Š‘ŠȱŽěȱŽ”’Ÿǰȱ•Š”’—ȱ‹Š‘Š•ÍÍ›ǯȱ ž›ŠœÍȱŠȱŸŠ›ȱ”’ǰȱ˜—•Š›ȱšÍœŠȱ –ûˬǰȱ”ˬœ”’—•ˬó–ˬȱãŸ›ûȱ ”Ž³ˬ—ˬȱšˬˬ›ȱšˬ‹ž•ȱŽ’•’›ǯȱŘŖȬ řŖȱ’•ȱŠŸŠ–ȱŽˬ—ȱˬœ•ȱ¡›˜—’”’ȱ ™Š—”›ŽŠ’ȱ£Š–Š—ÍȱŠȱ˜—•Š›Í—ȱ šˬ‹ž•ȱŽ’•–ˬœ’ȱ£ˬ›ž›’’›ǯȱžȱ –ûˬȱˬ›£’—ˬȱš’œ–ˬ—ȱˬ¢’óˬ—ȱ –ˬˬŠ•ÍȱŸˬ£’ȱ˜¡ž–ŠœÍȱ‘ˬ£–ȱ ™›˜œŽœ’ȱû³û—ȱ•Š£Í–’ȱŽ›–Ž—•ˬ›’ȱ ’œŽ‘œŠ•ȱŽˬȱ‹’•–’›ǯȱŠœ’Ȭ ¢Ž—’ȱŠ’–’ȱ”ã™ȱ—Š›Š‘ŠȱŽ’›ǯȱ ž•ž—ȱ‘ˬŒ–’ȱŠ›Í›ǰȱ˜ǰȱ¢ŠÂ•Íǰȱ

˜›–Š•Šó–Š–Íóȱ˜•ž›ǯȱŠœ’¢Ž—ȱ ’œˬȱœû›ˬ•ˬȱŠ›Íš•Š¢Í›ǯȱžȱ‘Š•Šȱ –ˬˬŠ•ÍȱŸˬ£ˬȱ¢û”œˬ”ȱ˜£Š•Íǰȱ Œ’’ȱˬœˬ”ȱˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—ž›ǯȱ Š—”›ŽŠ’’—ȱ”ˬœ”’—•ˬó–ˬȱ ãŸ›û—ˬȱ³˜¡ȱŠ¢Š•Íȱ‹’›ȱ’óȱ ã›ˬ—ȱȮȱãûȱȃ‹’›•ˬ󍒛ˬ—Ȅǰȱ ‹û›û¢ûŒûȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱŠȱˬ¢’—ȱ Ž’•’›ǯȱ¡Íȱ¡ˬœˬȱŸˬ£’ȱû³û—ȱãȱ ž£•Š›ÍȱŸˬȱž›óž•Š›Í—Í—ȱ³˜¡•žÂžȱ ˬ‘•û”ˬ•’’›ǯȱžȱŸŠœ’ˬ•ˬ›ȱˬȱ Ž›–Ž—•ˬ›ȱ”’–’ȱȃ¢˜›ž•–žóȄȱ ˜›šŠ—Í—ȱ¢û”û—ûȱŠ£Š•Í›ǯȱˬ£ȱ ’œ’›Š‘ˬȱŽ’›ȱŸˬȱŠÂ›Íȱ¡Ž¢•’ȱŠ£Š•Í›ǯȱ Š—”›ŽŠ’’—ȱŠÂ͛ȱ”ˬœ”’—•ˬó–ˬœ’ȱ £Š–Š—Íȱȃ¡˜›Šȱˬ›–Š—•Š›Í—Í—Ȅȱ ’œ’Šˬœ’ȱ£ˬ›ž›’’›ǯȱ—•Š›ȱŠȱ –ˬˬŠ•ÍȱŸˬ£ˬȱ£ˬ›ˬ›•’ȱˬœ’›ȱ ãœˬ›ˬ—ȱ–ˬˬȱó’›ˬœ’—’—ȱ’›Š£Í—Íȱ Š£Š•Í›ǯȱŠ’–’ȱšŠ›Í—ȱ”ã™ûȱ’•ˬȱ ¢ŠóŠ–Ššȱ³ˬ’—’›ǯȱŠ£ȱˬ–ˬ•ˬȱ ˬ’›ˬ—ȱˬ›£Šš•Š›Íȱ›Šœ’˜—Š—ȱ Š–Š–’•ˬȱ³Í¡Š›–ŠÂŠȱ³Š•Íó͗ǯȱ Š”›ŽŠ’’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ ˬ›–Š—ȱ‹’”’•ˬ›’—ˬ—ȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱŽ¢’•ǰȱ³û—”’ȱ ‹’”’ȱ–ˬ—óˬ•’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱ ˬ”œˬ›’¢¢ˬ’ȱ㍚˜ŸžŒžȱŸˬȱ ó’›ˬš˜ŸžŒžȱˬœ’›ȱãœˬ›’›ǯȱȱ[ȱ Ÿˬȱ–ˬˬȱó’›ˬœ’ȱ–ˬˬŠ•ÍȱŸˬ£ˬȱ ‘ˬ–•ˬȱŽˬ›ˬ”ȱ˜—žȱ£ˬˬ•ˬ¢’›ǯȱ [£‹Šó͗ŠȱœŽ³’•–’óȱ‹’”’•ˬ›ȱãȱ ”’œˬœ’ȱŠó•Š›Í—Š—ȱˬ£’¢¢ˬȱ ³ˬ”ˬ—•ˬ›ȱû³û—ȱˬ‘•û”ˬ•’’›ǯȱ Šó•Š›ȱ¢Ž›’—ˬ—ȱˬ›™ˬ—ˬ›ˬ”ȱžȬ –Š¢Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱˬ’Œˬˬǰȱ œŠÂŠ•–ŠȱˬŸˬ£’—ˬȱ”ˬœ”’—•ˬó–ˬȱ šŠ£Š—–Ššȱ˜•Š›ǯȱ ˜–Ž˜™ŠȬ ’”ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱŠ¢ŠœÍȱŠȱ óû‹‘ˬȱ˜Âž›ž›ǯȱÂ͛ȱ‘Š••Š›Šȱ ‹žȱ–ûŠ•’Œˬˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ Š¢ŠœÍ£Í›ǯȱž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱ‹ˬ£’ȱ ’—œŠ—•Š›Í—ȱ‘˜–Ž˜™Š’¢Š¢Šȱ’—Š–Íȱ ˜ȱšˬˬ›ȱûŒȱ•ûû›ȱ”’ǰȱ˜—•Š›ȱ ‘ˬš’šˬˬ—ȱœŠÂŠ•–ŠÂŠȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱ ––Šȱ‹žǰȱ–ûŠ•’Œˬˬ—ȱ³˜¡ȱ ™œ’¡˜Ž›Š™’¢ŠÍ›ǯ

&$16$ö/,ö,
MONTENEQRODA \D\WΩWLOOΩUL

£ˬ›‹Š¢ŒŠ—ŠȱG•”ȱˬˬȱ˜—Ž—Žš›˜¢Šȱ‹’›‹ŠóŠȱž³žóǯȱ ŜŜśȱȬˬ—ȱ‹Šó•Š¢Š—ȱš’¢–ˬ•ˬ›•ˬȱŗȱ‘ˬĞȱˬ•’”ȱ™Š”Žȱ ’¢–ˬˬȱŠ¡’•’›ȱȱȬŸ’Š‹’•Žǰȱ›Š—œŽ›ǰȱ˜Ž•ˬȱ ¢Ž›•ˬó–ˬǰȱš’Š•Š—–ŠǰȱœÍ˜›Šȱ¡ˬ›Œ•ˬ›’

˜—Ž—Žš›˜ȱ Ȭȱ ‹žȱ œã£ûȱ Žó’ˬ›”ˬ—ȱ ȱ ’—›’šŠǰȱ œ’››ȱ ˬ’›•’ȱ ˬŸ’¢¢Šǰȱ ž£Ššȱ ȱ Ž••ˬ›ˬȱ œˬ›û£ˬó•ˬ›ȱ ¢ŠŠȱ ûóû›ǯȱ ˜—Ȭ Ž—Žš›˜ȱ û—¢Š—Í—ȱ ˬ—ȱ ˬ—Œȱ 㕔ˬ•ˬ›’ˬ—ȱ ‹’›’’›ǯȱ Ž›‹’¢ŠŠ—ȱ –ûœˬš’••’¢’—’ȱ ŘŖŖŜȬŒ’ȱ ’•ˬȱ šŠ£Š—Í‹ȱ Ÿˬȱ ‹žȱ –ûœˬš’••’”ȱ ãŸ•ˬ’—ȱŠ¢ŠœÍ—Šȱ˜•ž‹Ȭȱ˜—Ž—Žš›˜ȱŒˬ•‹Ž’Œ’ȱ’—ŸŽœ’œ’¢Šȱ’•ˬȱ û—¢Š—Í—ȱˬ—ȱ‹ã¢û”ȱ”ž›˜›ž—Šȱ³ŽŸ›’•–’󍒛ǯ

0217(1(452.85257/$5,

žŸŠ

Š£Í›Šȱ ˜—Ž—Žš›˜ȱ ”ž›˜›•Š›Íȱ ž›’œ•ˬ›ȱ Š›ŠœÍ—Šȱ ¢û”œˬ”ȱ™˜™ž•¢Š›•Íšȱˬ󔒕ȱŽ’›ǯȱžȱ㕔ˬˬȱšŠ•Š—ȱž›’œ•ˬ›ȱ û³û—ȱŒˬ•‹Ž’Œ’ȱ—ˬ’›ǵȱ ȱȱžȱ–û¡ˬ•’ȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›ˬ—ȱˬ”Š—ȱŸŽ›’›ǯȱž›ŠŠȱȱŽ”˜•˜Ȭ “’ȱŒˬ‘ˬˬ—ȱˬ–’£ȱˬ‹’ˬ’ǰȱ³˜¡œŠ¢•Íȱ³’–ˬ›•’”•ˬ›’ǰȱˬ£ˬ–ˬ•’ȱ ŠÂ•Š›ȱ Ÿˬȱ ˬ›’—ȱ ”Š—¢˜—•Š›ǰȱ šˬ’–ȱ £Ž¢ž—ȱ ŠÂŠŒ•Š›Íȱ Ÿˬȱ óŠ–ȱ –Žóˬ•ˬ›’ǰȱ –Š›Šš•Íȱ –Ž–Š›•Íšȱ Ÿˬȱ –ˬˬ—’¢¢ˬ’ȱ ’•ˬȱ ˜›Šȱˬœ›ȱóˬ‘ˬ›’—ˬȱ–ã‘”ˬ–ȱšŠ›Šȱ³Š¢•Š›ȱŠ¡Š—ȱã£ˬ•ȱœŠ‘’•ȱ ˜Ž•ȱ Ÿˬȱ ¢Šȱ –Ž‘–Š—¡Š—Š•Š›ȱ ž—žž•–Š£ȱ šŠ•Í›ǯȱ ž›Š—Í—ȱ ’š•’–’ȱ ȱ ¢ž–óŠšȱ ’œ’ȱ ˜•œŠȱ Šǰȱ ›ûž‹ˬ•’ȱ Ž¢’•’›ǯȱ Š¢Šȱ Ž–™Ž›Šž›ȱ ƸŘŘȱ Ȭřśȱ ˬ›ˬŒˬ¢ˬȱ ³ŠÍ›ǯȱ kˬ›šˬǰȱ ŠÂ•Š›Šǰȱ ‘ŠŸŠȱŽ–™Ž›Šž›ȱ’—Ž›ŸŠ•Í—ŠȱƸŗşȬŘśȱˬ›ˬŒˬȱŽ—’›ǯȱŠ¢Šȱ œž¢ž—ȱŽ–™Ž›Šž›žȱŘŜȱˬ›ˬŒˬȱˬ󔒕ȱŽ’›ǯ ˜—Ž—Žš›˜ȱȱˬ›Š£’œ’ȱřȱ‘’œœˬ¢ˬȱ‹ã•û—û›DZȱœŠ‘’•ȱ£˜—ŠœÍǰȱȱ –ˬ›”ˬ£’ȱ ‘’œœˬȱ Ÿˬȱ ã£ˬ•ȱ ŠÂȱ œ’•œ’•ˬ•ˬ›’ȱ ’•ˬȱ óˬ›šǯȱ ˜Â›Šęȱȱ –㟚Ž¢’ȱ ȱ Ÿˬȱ ’š•’–’ȱ ”ž›˜›ž—ȱ ž—’”Š••ÍÂ͗Íȱ š˜›ž¢ž›ǯȱ žȱ 㕔ˬˬȱ œˬ‘ˬ›ȱ ¡’£ˬ”ȱ œû›–ˬ¢ˬȱ ³Í¡Í‹ǰȱ —Š‘Š›Šȱ ’œˬȱ ŗŖŖȬ ŗśŖ”–ȱ ¢˜•ȱ Žˬ—ˬ—ȱ œ˜—›Šȱ ³’–ˬ›•’”ˬȱ û—ˬóȱ ŸŠ——ŠœÍȱ šˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱ–û–”û—û›ǯȱÍóȱž›’£–’ȱ˜—Ž—Žš›˜Šȱ û—¢Šȱ ó㑛ˬ•’ȱ ”ž›˜›ȱ Ÿˬȱ –Ž‘–Š—¡Š—Š•Š›Š—ȱ ‘Ž³ȱ ˬȱ ™’œȱ’—”’óŠȱŽ–ˬ–’󍒛ǯȱÍóȱž›’£–ȱóˬ‘ˬ›•ˬ›’ȱȱ ˜•Šœ’—ȱŸˬȱ Š‹•“Š”Í›ǯ ȱ ˜—Ž—Žš›˜ȱ ”’³’”ȱ ‹’›ȱ 㕔ˬ’›ǰȱ ”ž›˜›ȱ ¢Ž›•ˬ›’ȱ ˬȱ ˜•žšŒŠȱ¢ÍŒŠ–ȱ¢Ž›•ˬó–’󍒛ǯȱžȱ㕔ˬˬȬ’ŸŠȱŸˬȱ˜Ȭ ˜›’ŒŠŠȱ ¢Ž›•ˬóˬ—ȱ ’”’ȱ ŠŽ›˜™˜›ȱ ŸŠ›Í›ȱ ”’ǰȱ ˜—•Š›ȱ Šȱ ˜Ž•ȱ ¢˜•ž—Šȱ¢Š¡Í—Í›•Š›ǯȱ


 dø0Ԥ5/ø..85257/$5, ûû—ȱ ”ž›˜›ȱ ›’Š’”ȱ ˬ—’£’—ȱ œŠ‘’•’—ˬȱ ¢Ž›•ˬó’›ǯȱ ž›˜›ȱ œŠ‘ˬ•ˬ›’—’—ȱ ˬ”œˬ›’¢¢ˬ’ȱ žŸŠȱ ’Ÿ’Ž›ŠŠȱ Œˬ–•ˬ—–’󍒛ǯȱ ˬ›‹ˬȱ ˜Â›žȱ ˜˜›ȱ ‹ž¡ŠœÍȬȱ ,Ž›—˜š˜›’¢Š—Í—ȱ ˬ—ȱ ã£ˬ•ȱ ¢Ž›•ˬ›’—ˬ—ȱ ‹’›’’›ǯȱ ã¢û”ȱ ž›˜›•Š›ȱ Ȭȱ žŸŠǰȱ ˜˜›ǰȱ ŽŒ’Œ’ǰȱ ŸŽ˜¢ȱ ŽŠ—ǰȱ Ž›˜ŸŠŒÍ›ǯ žŸŠȱ Ȭȱ ˬˬ›ȱ ,Ž›—˜š˜›’¢ŠŠ”Íȱ ‹ûû—ȱ ³’–ˬ›•’”ȱ ”ž›˜›•Š›Í—Íȱ –ûšŠ¢’œˬȱŽœˬ”ǰȱ‹žȱóˬ‘ˬ›’—ȱ‹ˬ—£ˬ›’ȱŠ™Í•–Š£ǯȱ,’–ˬ›•’”•ˬ›ȱšž–•žȱ Ÿˬȱ³Š¢ȱŠó•ÍÍ›ǯȱ ž••žȱ Ÿˬȱ ™ž•œž£ȱ ³’–ˬ›•’”•ˬ›ȱ ŸŠ›Í›ǯȱ žŸŠŠȱ –Ž–Š›•Íšȱ Š‹’ˬ•ˬ›’ȱ ˬȱ ³˜¡ž›ǰȱ •Š”’—ȱ ȱ ŽŒˬȱ –ˬ—£ˬ›ˬœ’ȱ ˬŸˬ£œ’£’›ǯȱ •ž‹•Š›ǰȱ ‹Š›ȱ Ÿˬȱ ›Žœ˜›Š—•Š›ȱ ‹ž›ŠŠȱ ‹˜••žšȱ ˬ󔒕ȱ Ž’›ǯȱ žŸŠȱ Š‘Šȱ ³˜¡ȱ ˬ—Œ•ˬ›ȱ”ž›˜›žž›ȬȱšŠ¢—Š›ȱŸˬȱã£ˬ•ȱŽŒˬȱ‘ˬ¢ŠÍȱ’•ˬǯȱŸ›˜™Š—Í—ȱ ˬ—ȱ‹ã¢û”ȱ”•ž‹•Š›Íȱ’•ˬȱ–ûšŠ¢’œˬȱ˜•ž—ŠŒŠšȱŽŒˬȱˬ¢•ˬ—Œˬ•ˬ›’ȱˬ󔒕ȱ ˜•ž—ž›ǯȱ KotorȱȬȱ ˜˜›ȱŠ¢ȱœŠ‘’•’—ˬȱ¢Ž›•ˬóˬ—ȱ”’³’”ȱóˬ‘ˬ›’›ǯȱž›Š—Í—ȱ ˬ‹’ˬ’ȱ ã£ȱ ˬ£ˬ–ˬ•’ȱ ã£ˬ••’¢’ȱ ’•ˬȱ ã£ȱ ˜¡óŠ¢Í›ǯȱ ,’–ˬ›•’”•ˬ›ȱ ³Š¢ȱ Šó•ÍÍ›ǯȱ ˜˜›ȱ œˬˬ›ȱ ™›˜š›Š–Í—Í—ȱ £ˬ—’—•’¢’ȱ Ÿˬȱ –㑝ˬóˬ–ȱ Š‹’ˬ•ˬ›’ȱ’•ˬȱ’ˬ›ȱ”ž›˜›•Š›Íȱûœˬ•ˬ¢’›ǯȱ˜—Ž—Žš›˜Š”Íȱœˬ›ˬ•’ǰȱŚȱ ž•ž£•žȱ˜Ž••Ž›ȱ ˜˜›Šȱ¢Ž›•ˬó’›ǯȱt–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱ ˜˜›ȱœŠ”’•’¢’—ȱ œ’£’ȱ³ˬ”’‹ȱŠ™Š›–ŠœÍ—ŠȱœŽ¢’›Œ’ȱšŠ•ŠŒŠÂ͗ͣȱ‹’›ȱ¢Ž›’›ǯ

Kotor

Kotor

ŽŒ’Œ’ȱȬȱžŸŠŠ—ȱŗȱœŠŠ•ÍšȱŠ¢Šš•Šȱˬ£’—’ȱ’•ˬȱž£ŠšŠȱ¢Ž›•ˬóˬ—ȱ ”’³’”ȱ‹’›ȱóˬ‘ˬ›’›ǯȱŽŒ’Œ’ȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱ–ûŠœ’›ȱ”ž›˜›ȱóˬ‘ˬ›’’›ǯȱ ž›ŠŠȱ ‹’›ȱ ³˜¡ȱ ¢Ž—’ȱ –Ž‘–Š—¡Š—Š•Š›ǰȱ ›Žœ˜›Š—•Š›ǰȱ ”ŠŽ•ˬ›ȱ –㟌žž›ǯȱ Š’–’ȱ³’–ˬ›•’”ˬȱ‘ˬ–ȱ‘ˬŸˬœ”Š›ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ™Žóˬ”Š›•Š›ȱû³û—ȱ’Ȭ –Š—ȱ¢Š›Í󕊛Íȱ”Ž³’›’•’›ǯȱ Svetoy Stefanȱ Ȭȱ šž•ž›•Š›Í—ȱ ‘ûŒž–ž—Š—ȱ –ûŠęȱˬȱ –ˬšœˬ’•ˬȱ’”’•–’óȱȱ‘ˬ›‹’ȱšŠ•Šȱ’’ǯȱG—’ȱŸŽ˜¢ȱŽŠ—ȱȬȱŸ›˜™ŠŠȱ ˬ—ȱ šŽ¢›’ȬŠ’ȱ –Ž‘–Š—¡Š—Šȱ ”˜–™•Ž”œ’’›ǯȱ Š›’Œ’ȱ –Ž–Š›•ÍÂ͗Šȱ ‘Ž³ȱ ‹’›ȱ ˬ¢’ó’”•’”ȱ ȱ ˜•–ŠœŠȱ Šǰȱ Š¡’•’ȱ ˬ£Š•Š›Íȱ ˬ‹ˬ‹ˬ•’ȱ ˜ŠÂŠȱ ³ŽŸ›’•–’󍒛ǯȱ ’£ȱ ˜—Ž—Žš›˜Š”Íȱ ˬ—ȱ ‹Š‘Š•Íȱ –ˬ—£’••ˬ›’ȱ ‹ž›ŠŠȱ œ’Š›’óȱŽˬȱ‹’•ˬ›œ’—’£ǯȱ

ŽŒ’Œ’

Svetoy Stefan

Ž›˜ŸŠŒȱȮȱóˬ‘ˬ›ȱœÍ¡ȱ£Ž¢ž—ȱŠÂŠŒ•Š›Íȱ’•ˬȱˬ‘Šˬȱ˜•ž—ž‹ǯȱŽ›˜Ȭ ŸŠŒȱ œŠ”’ǰȱ œˬœȬ”û¢œû£ȱ ”ž›˜›ȱ –ˬ”Š—͍͛ǯȱ ž›Šȱ Š’•ˬŸ’ȱ ’œ’›Š‘ˬȱ û³û—ȱ ’ŽŠ•ȱ ‹’›ȱ –ˬ”Š—Í›ǯȱ Ž›˜ŸŠŒŠȱ Šȱ œˬ›ˬ•’ȱ š’¢–ˬ•ˬ›•ˬȱ ã£ȱ Œ’‹’—’£ˬȱž¢Âž—ȱ˜Ž••Ž›ȱŠ™–Ššȱ–û–”û—û›ǯȱ ˜—Ž—Žš›˜ȱȬȱ‘ˬ–’óˬȱ¡˜óȱ”ˬóĚȱˬ›ȱŸˬȱ™Š›•Ššȱˬˬœœû›Š•Š›•Šȱ˜•žȱ –Š›Šš•Íȱ–ŠŒˬ›Šȱˬ󔒕ȱŽ’›ǯȱ’£ȱœ’£ˬȱ˜—Ž—Žš›˜Š”Íȱ’œ’›Š‘ˬ’—ȱȱ ˬ—ȱ›Š‘ŠȱœŽ³’–’—’—ȱˬ–’—ȱ˜•ž—–ŠœÍ—Šȱ”ã–ˬ”³’ȱ˜•ŠŒŠÂ͚ǯ žȱ ã£ˬ•ȱ 㕔ˬȱ ‘ŠššÍ—Šȱ ¢Š£–ŠÂŠȱ œã£ȱ ³˜¡ž›ǰȱ •Š”’—ȱ ã£ȱ ã£•ˬ›’—’£•ˬȱ‘ˬ›ȱ󎢒ȱã›–ˬ”ȱŠ‘Šȱ¢Š¡ó͍͛

t—ŸŠ—DZȱ’Š›ȱˬęȱ‹ˬ¢•’ȱŗŘȦŗŚ ȱŗŖŖŗǰȱŠ”Íǰȱ£ˬ›‹Š¢ŒŠ— Ž•ǯDZȱȱȱǻŖŗŘǼȱŚşŝȱśŚȱŖŖ ˜‹DZȱǻŖŝŖǼȱŘŘŗȱşŖȱŜŚ

Š••ȱŒŽ—Ž›ȱȘśŖśŖ –Š’•DZȱ›ȓ–’••Ž——’ž–˜ž›ǯŠ£

  ǯ–’••Ž——’ž–˜ž›ǯŠ£

Ž›˜ŸŠŒ


5(352'8.7ø96$ö/$0/,4Endometrioz

Š¢‹Šó͍Š—ȱœ˜—›Šȱ’œˬȱ¢Ž—’ˬ—ȱ—˜›–Š••Šó–ŠœÍȱ ¡Š›Š”Ž›’”ȱˬ•Š–ˬ’›ǯȱȱ,˜¡ȱŸŠ¡ȱŽ—˜–Ž›’˜£ȱ’•’Ȭ ‘Š‹’ȱ™›˜œŽœ•ˬ›•ˬȱ‹’›•’”ˬȱ”Ž³œˬȱˬǰȱ’•’‘Š‹ȱœŠÂŠ•Í›ǰȱ Š––ŠȱŠÂ›ÍȱŸˬȱšŠ—Š¡–ŠȱšŠ•Í›ǯȱ Ž—œ›žŠœ’¢ŠȱãŸ›û—ˬ—ȱ”ˬ—Š›ȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬ—ȱ ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱšŠ—•Íȱ’›Š£ŠȱšŠ—Š¡–ŠȱŽ–ˬ”’›ǯȱ ˬ£ˬ—ȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ȱ󒔊¢ˬȱŽ’›DZȱšŠ—Š¡–Šȱ¢˜¡žǰȱ Š––ŠȱŠ¢‹ŠóÍȱ³˜¡Š—ȱ‹’œˬȱˬǰȱŽ•ˬȱ‘Ž¢ȱ¢Š¡Í•Í›ȱ Ÿˬȱ¢Š¡Í•Í›ǯȱžǰȱ‹ã¢û”ȱ¢Š—Í•–ŠÍ›ǯȱ¢‹Šó͍Š—ȱ œ˜—›ŠǰȱˬŸŸˬ•ǰȱŠ¢‹Šó͕Š›ȱŠ›ŠœÍȱ¢Š›Š—Š—ȱ’œˬ—’•ˬ—ȱ ™˜£ž—žȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—ȱœ’š—Š•ÍÍ›ǯȱŠ—Š¡–Š—Í—ȱž›ȱ Ÿˬȱ¢ŠȱŒû£’ȱ˜•–ŠœÍ—Šȱ‹Š¡–Š¢Š›ŠšǰȱšŠÍ—ȱ–û•ˬšȱ Ž—˜”›’—˜•˜“’ȱ’—Ž”˜•˜’¢Šȱû£›ˬȱ–ûˬ¡ˬœœ’œˬȱ –û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ•’’›ǯȱ ŠÍ—ȱã£ȱœŠÂ•Š–•ÍÂ͗Šȱ’ššˬȱ¢Ž’›’›œˬǰȱ™›˜Ȭ ęȱ•Š”’”ȱˬ‹’›•ˬ›ˬȱ›’Š¢ˬȱŽ’›œˬǰȱŽ—˜–Ž›’˜£ȱ Šó”Š›ȱ˜•ž—–ŠŠ—ȱ’••ˬ›ȱ‹˜¢žȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ’£•’ȱ ’—Ž”˜•˜š•Š›ȱšŠ—Š¡–Šȱ’•ˬȱ‹ŠÂ•Íȱ–û›ŠŒ’ˬ•ˬ›’—ȱ –㟌žȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ––Šȱ¢Š¢ȱ’œ’›Š‘ˬ’ȱŸŠ¡Íȱ ”ˬœ”’—ȱŠ›–ŠœÍ—Íȱ–û󊑒ˬȱŽ’›ǯȱ—•Š›Í—ȱ ³’–ˬ›•’”ˬȱšÍ£–Š›ȱû—ˬóȱŠ•Í—Šȱ—Š£•Š—Š—ȱšŠÍ—ȱ ęȱ”›’—Œˬǰȱ‹ž—ž—ȱˬœŠœȱœˬ‹ˬ‹’ȱȮȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ’–Ȭ ŽŸˬȱŠ›Íšȱ¡ˬœˬȱã—ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱžȱ¡ˬœˬ•’”ȱŽ›”ˬ—ȱ –ž—ȱœ’œŽ–’—’ȱ£ˬ’Ěȱˬˬ—ȱŠ’–’ȱˬœˬ‹ȱˬ›’—•’¢’’›ǯȱ ¢Šó•Š›Í—Šȱ’—”’óŠȱŽ–ˬœ’—ȱŽ¢ˬǰȱ¡ûœžœˬ—ǰȱ’•”ȱ ’›ȱˬˬȱˬœˬ‹’•ˬ󍒔ˬ—ȱœ˜—›Šȱȃ¢Š¡–ŠȄȱóˬ”’••’ȱ Š¢‹ŠóÍȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬ—ˬȱšˬˬ›ȱ‘ˬ”’–•ˬ›ȱšÍ£•Š›Šȱž£ž—ȱ šŠ—Š¡–Šȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ––ŠȱšŠÍ—ȱ–û¡ˬ•’ȱ –ûˬȱû—ˬóȱŠ•Í—ŠȱšŠ•–ŠÂÍȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱã›–û›ǯȱ œˬ‹ˬ‹•ˬ›ˬ—ȱȮȱ™ž•ȱ³Š–Í›ǰȱ’ó’—’ȱ’’›–ˬ”ȱš˜›¡žœžǰȱ Ž—œ›žŠœ’¢ŠœÍȱž›ȱ˜•Š—ȱšŠÍ—•Š›Šȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ ‘ˬ¢Šȱ¢˜•Šó͗͗ȱœˬ›¡˜ó•žÂžȱŸˬȱœǯȬȱȱȱž£ž—ȱŠ¢Ȭ ’œ’•’”ȱ™›˜œŽž›Š•Š›Íȱˬ”œȬãœˬ›’󍒛DZȱ˜—•Š›Šȱ’œ’ȱ •Š›ǰȱ‘ˬĴȱŠȱ’••ˬ›ȱˬ›£’—ˬȱŠœ’•ˬœ’£ȱˬœˬ‹ȱˬ›’—•’¢’ȱ ŸŠ——Šȱšˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ǰȱœŠž—Š¢Šǰȱ‘Š–Š–ŠȱŽ–ˬ”ȱ óˬ›Š’’—ˬȱ¢ŠóŠ¢Í›œŠǰȱ¢ž–ž›Š•Íš•Š›Í—ȱž—”œ’¢ŠœÍȱ ˜•–Š£ǯȱȱž—ž—•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ £ˬ’Ěȱˬ–ˬ¢ˬȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱû¡ˬ•’ȱ—ŠœŠ£•Íš•Š›ǰȱˬœˬ‹’•’”ǰȱ œ™’›Š•ȱŠȱŠ¡’•ȱŽ–ˬ”ȱ˜•–Š£ǰȱ³û—”’ȱœŽ•’”•’ȱš’óŠ—Í—ȱ ŠÂ•ŠÂŠ—•Íšǰȱ˜—•Š›•Šȱ‹’›•’”ˬȱšŠ—Š¡–Š•Š›ȱŠȱ šÍŒÍš•Š—–ŠœÍȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱšŠ—Š¡–ŠȱŸˬȱŠÂ›Í•Š›ȱ ¢Š›Š—Í›ǯȱȱ˜—›Šȱ’œˬȱ¢ž–ž›Š•Íš•Š›Í—ȱ™˜•’”’œ˜£žȱ ¢Š›Š—Šȱ‹’•ˬ›ǯȱžȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—ŠȱŠ¢‹ŠóÍȱ ’—”’óŠȱŽ’›ǰȱšŠ—Š¡–Š•Š›ȱȱŠ›Í›ǰȱœŠÂ•Š–•Íšȱˬ•ˬ—ȱ ŸŠ¡ÍȱŒ’—œ’ȱˬ•Ššˬ•ˬ›’—ȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•–ŠœÍȱˬœŠœœÍ£ȱŽ¢’•ǯȱ Ž’›ǯȱʞœˬ‹ȱ˜—ž—Šȱ¢Š¢Í•–ÍóȱšŠÍ—ȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱȮȱ žȱ£Š–Š—ȱŽ—˜–Ž›’ž–ȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’—’—ȱšŠ—ȱ Ž—˜–Ž›’˜£ȱ’—”’óŠȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯȱȱ ’•ˬȱ‹’›•’”ˬȱ™Ž›’˜—ŠȱŸˬȱ’ˬ›ȱ¢Ž›•ˬ›ˬȱŠÍ•–ŠœÍȱ —˜–Ž›’ŠȱžóŠš•Íšȱ‹˜ó•žÂž—žȱ㛝ˬ—ȱŸˬȱ‘ˬ›ȱŠ¢ȱ Ž‘’–Š•ÍȱŸŠ›ǯȱ –Ž—œ›žŠœ’¢ŠȱŸŠ¡ÍȱŠ¢›Í•Í‹ȱš˜™Š—ȱœŽ•’”•’ȱš’óŠÍ›ǯȱ ˬœˬ•’”ȱœŠÂŠ•Š—ȱ˜•œŠȱŠǰȱ‘Ž³ȱˬȱšŠÍ—•Š›Í—ȱ ûˬ¢¢ˬ—ȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›ˬ—ȱŽ—˜–Ž›’¢Šȱ‘ûŒŽ¢›ˬ•ˬ›’ȱ ‘Š–ÍœÍȱ–ûŠ•’Œˬȱ˜•ž—–ŠÂŠȱˬ•ˬœ–’›ǯȱŸȱšŠ¢Â͕Š›Íǰȱ žóŠš•Íšȱˬ£ˬ•ˬœ’—ˬȱœ’›Š¢ˬȱŽˬ›ˬ”ȱŠÂ›Í•Íȱã›ˬ–ˬ•ˬ›ȱ ¡ˬœˬ•’”ȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›ȱž£ž—ȱ–ûˬȱ’ó•ˬ–ˬ–ˬ”ȱ ˬ–ˬ•ˬȱˬ’›’›ǯȱ ˬ–’—ȱã›ˬ–ˬ•ˬ›ȱ¢ž–ž›Š•ÍšŠǰȱ û£û—ˬ—ȱ’ó’—’ȱ’’›–ˬ”ȱš˜›¡žœžǰȱ¢Š¡žȱ’ˬ›ȱ ‘ˬĴȱŠȱã£•ˬ—’•–ˬ£ȱ¢Ž›•ˬ›ˬȱȮȱ™Ž›’˜—Šǰȱ œˬ‹ˬ‹•ˬ›ȱ˜—•Š›Íȱ—Š¡˜ó•žÂŠȱã£–ˬ¢ˬȱŸŠŠ›ȱ ŠÂŒ’¢ˬ›•ˬ›ˬǰȱã£•ˬ›ˬȱŠó”Š›ȱŽ’•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ Ž—’Ȭ Ž’›ǯȱŠ•—Í£ȱž›ȱšŠ—Š¡–Š•Š›ȱŸˬȱ¢Šȱ‘Š–’•ˬ•’¢’—ȱ Š•ȱŽ—˜–Ž›’˜£ž—ȱˬœŠœȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱȮȱŠóŠÂÍȱšŠ›Í—ȱ ‹ŠóȱŸŽ›–ˬ–ˬœ’ȱœˬ‹ˬ‹’—ˬ—ȱšŠÍ—•Š›ȱ—ˬ‘Š¢ˬȱ —Š‘’¢ˬœ’—ˬȱŠÂ›Í•Š›ǰȱ–Ž—œ›žŠœ’¢Šã—ûȱãŸ›ˬȱ ”’ǰȱ‘ˬ”’–ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ’›ǯȱžȱ£Š–Š—ȱ˜—•Š›Í—ȱ ¢Š›Š—Š—ȱšŠ—•Íȱ’›Š£ŠȱŸˬȱŠÂ›Í•Íǰȱž›ȱŠ¢‹Šó͕Š›ÍÍ›ǯȱȱ –ûŠ•’Œˬœ’ȱû³û—ȱ”˜—œž•Š’ŸȬ’Šš—˜œ’”ȱ 󊚕͚ȱ㕳ûœû—û—ȱŠ¢‹Šó͍Š—ȱˬŸŸˬ•ȱ‹ã¢û–ˬœ’ǰȱ –ûŠ¢’—ˬ•ˬ›’—ȱŠ™Š›Í•–ŠœÍȱ£ˬ›ž›’’›ǯ

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4
5(352'8.7ø96$ö/$0/,4


5(352'8.7ø96$ö/$0/,4Ž™Š’ȱȱŸˬȱ

+$0ù/ˍ/ù.

T

ˬ¡–’—ˬ—ȱŚŖŖȱ–•—ȱ’—œŠ—Í—ȱ ȱŠó͌͢͜Íȱ˜•žÂžȱ ‹’•’›’•’›ǯȱžȱŠȱã£ȱ—㟋ˬœ’—ˬȱ‹ûû—ȱˬ‹ˬšˬ•ˬ›ˬ—ȱ ˜•Š—ǰȱžóŠšǰȱ‹ã¢û”ǰȱšŠÍ—ǰȱ”’ó’ȱ³˜¡•žȱœŠ¢Šȱ¡ˬœˬ•ˬ›’—ȱ ˜•žÂžȱ–ˬ—ŠœÍ—Šȱˬ•’›ǯȱžȱ¢Š£Í–Í£Šȱ³˜¡ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱ ŸˬȱŽ¢—’ȱ£Š–Š—ŠȱŒ’’ȱ–ˬœž•’¢¢ˬȱŠóÍ¢Š—ȱ‹ã¢û”ȱ ›’œ”ȱš›ž™žȱ˜•Š—ȱ‘Š–’•ˬ•ˬ›•ˬȱ‹ŠÂ•Íȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›ˬȱ—ˬ£ˬ›ȱ œŠ•–ŠÂÍȱ‘ˬˬĚȱˬ¢’›’”ǯ

Ž™Š’ȱȱ¡ˬœˬ•’¢’—’—ȱœˬ‹ˬ‹’ȱ‘Ž™Š’ȱȱŸ’›žœžȱ ǻ Ǽȱ’•ˬȱ¢˜•ž¡–ŠÍ›ǯȱ ȱ•ŠŸ’Ÿ’›’ŽȱŠ’•ˬœ’—ˬ—ȱȱˬ”ȱ £’—Œ’›•’ȱȱŸ’›žœžž›ǯ ’›žœ•Šȱ¢˜•ž¡–Šȱ’—œŠ—ȱšŠ—ÍȱŸˬȱ¢ŠȱšŠ—ȱ’•ˬȱˬ–Šœȱ Ž–’óȱŠ•ˬȱŸˬȱŸŠœ’ˬ•ˬ›•ˬȱ˜•ž›ǯȱ˜›–Š•ȱ–û—Šœ’‹ˬ•ˬ›ˬȱ Œ’—œ’ȱ¢˜••Šȱ¢˜•ž¡–Šȱ›’œ”’ȱ–’—’–Š•Í›ǯʞœŠœˬ—ǰȱ¢˜•ž¡Ȭ –ŠŠȱ˜›Ššȱóˬ”’•ˬȱ󙛒œǰȱû•ûŒǰȱÍ›—ŠšȱšŠ¢³ÍœÍȱ”’–’ȱ ŸŠœ’ˬ•ˬ›’—ȱ’œ’Šˬœ’ȱž›ž›ǯȱ ʞ•Š–ˬ•ˬ›’DZȱ’󝊑Š—Í—ȱŠ£Š•–ŠœÍǰȱŽ£ȱ¢˜›ž•–Šǰȱˬ£ˬ•ˬȱ ŠÂ›Í•Š›Íǰȱû›ˬ”‹ž•Š—–Šǰȱšžœ–Šǰȱˬ‘ŸŠ•Ȭ›ž‘’¢¢ˬ—’—ȱ ™˜£ž•–ŠœÍǰȱšŠ›Í—ŠȱŸˬȱœŠÂȱšŠ‹Í›ÂŠȱŠ•Í—ŠȱŠÂ›Íǰȱȱ ¢ŠŠóȱŸˬȱ’ššˬȱ™˜£ž•–ŠœÍǰȱœŠ›Í•ÍšȱŸˬȱœǯȱóˬ”•’—ˬȱ ã›û•û›ǯȱ ˬœ”’—ȱŠ£ŠŠȱ¡ˬœˬ•ˬ›’—ȱŜŖȬŝŖȱƖȬ’ȱŠœ’–™Ȭ ˜–Š’”’›ǰȱ¢ˬ—’ȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱˬ•Š–ˬȱ–û󊑒ˬȱ˜•ž—–ž›ǯȱ ˜•ž¡žšŠ—ȱŞȬşȱ‘ˬĞȱˬȱœ˜—›ŠȱœŽ›˜”˜—ŸŽ›œ’¢Šȱ –û󊑒ˬȱ˜•ž—ž›ǯȱȱ˜•ž¡Š—•Š›Í—ȱȱŞŖȬŞśƖȬ’ȱ¡›˜—’”ȱ Šó͌͢Íȱ˜•Š›ŠšȱšŠ•Í›ǯȱž—•Š›Í—ȱŘŖȬŘśƖȬˬȱŘśȬřŖȱ’•ȱ ˬ›£’—ˬȱœ’››˜£ȱ’—”’óŠȱŽ’›ǯȱ’››˜£ȱ’—”’óŠȱŽˬ—•ˬ›’—ȱŘŖȬ ŘśƖȬˬȱ’œˬȱ‹ˬ¡Šœœˬ•’ȱó’óȱǻ Ǽ’—”’óŠȱŽ’›ǯ óŠÂ͍Šȱ ȱ’•ˬȱ¢˜•ž¡–žóȱšŠÍ—Í—ȱ‘Š–’•ˬȱšŠ•–ŠœÍȱ £Š–Š—Íȱ‹’›ȱ³˜¡ȱœžŠ••Š›ÍȱŒŠŸŠ‹•Š—Í›Í•–ÍóÍ›ǯ +&9LOˎ\ROX[GXøXQXELOˎQTDGÖQKDPLOˎTDOD ELOˎUPL" ›ŠóÍ›–Š•Š›ȱ Ȭ—’—ȱ—ˬȱ¢ž–ž›Šȱ‘ûŒŽ¢›ˬ¢ˬȱ—ˬȱ ˬȱœ™Ž›–Š¢ŠȱŸŽ›’¢’ȱ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱ‹’›ȱ£ˬ›ˬ›’—ȱ˜•žÂž—žȱ ãœˬ›ˬȱ‹’•–ˬ’ǯȱ ȱ’•ˬȱ¢˜•ž¡–žóȱšŠÍ—Š—ȱ˜•Š—ȱ žóŠš•Š›Šȱ›Šœȱˬ•’—ˬ—ȱ™Š˜•˜’¢Š•Š›•ŠȱœŠÂ•Š–ȱŠ—ŠŠ—ȱ ˜•Š—•Š›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱˬ›šȱã›û•–ˬ’ǯȱž—•Š›Íȱ —ˬ£ˬ›ˬȱŠ•Š›Ššȱ Ȭ•’ȱȱšŠÍ—•Š›Í—ȱ‘Š–’•ˬȱšŠ•–ŠœÍȱ ˬ‘•û”ˬ•’ȱœŠ¢Í•–Š–ÍóÍ›ǯ %WQTDGÖQODUKDPLOˎOLN]DPDQÖ+&9 GDûÖ\ÖFÖOÖøÖ\|QQGˎQPD\LQˎGˎQNHoPˎOLGLUPL" žȱ‹Š›ˬˬȱ–ûˬ¡ˬœœ’œ•ˬ›’—ȱ¢Ž”’•ȱęȱ”›’ȱ¢˜¡ž›ǯȱ ˬ£’•ˬ›’ȱ¢˜¡•Š—Í•–ŠœÍ—ÍȱãŸœ’¢ˬȱŽœˬȱˬǰȱ‹ˬ£’•ˬ›’ȱ‹Ž•ˬȱ ‘Š–’•ˬ•’”ȱ–ûˬ’—ˬȱ–ûŠ•’ŒˬȱŠ•Šȱ‹’•–ˬ¢ˬŒˬ”•ˬ›’—’ȱ ˬœŠœȱŠ•Š›ŠšȱŒ’’ȱóû‹‘ˬȱ˜•–ŠŠ—ȱ¢˜¡•Š—–ŠÂÍȱãŸœ’¢ˬȱ Ž–’›ǯȱ˜¡•Š—Í•–ŠœÍ—Í—ȱŒ’’ȱ–Š’ȱ¡ˬ›Œ•ˬ›ȱˬ•ˬ‹ȱ Ž–ˬ’¢’—’ȱŸˬȱŠó͕͌͢ÍÂÍȱ˜•Š—•Š›Í—ȱ‹ŠóšŠ•Š›Í—Íȱ

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4

¢˜•ž¡ž›–Š–Ššȱ”’–’ȱ–ˬœž•’¢¢ˬ’—’—ȱ˜•–ŠœÍ—Íȱ —ˬ£ˬ›ˬȱŠ•œŠšǰȱ¢˜¡•Š—Í•–Š—Í—ȱ³˜¡ȱŠ¢Š•Š›Í—Í—ȱ˜•žÂžȱ ³˜¡ȱŠ³ÍšÍ›ǯȱ’œ’›ˬȱ›Ž›˜œ™Ž”’Ÿȱ˜•Š›Ššȱ‹ã¢û”ȱ‹’›ȱ –ˬ›”ˬ£ˬȱ‘Š–’•ˬ•ˬ›’—ȱšŠ•–Íóȱ£ˬ›Š‹•Š›Íȱ¢˜¡•Š—Í•–Íóȱ ŸˬȱŗřƖȬˬȱ—’Ȭ ȱ™˜£’’Ÿȱ˜•–žóž›ǯȱ ȱ Šó͌͢͜Íȱ‘Š–’•ˬ—’—ȱ¢Š¡Í—•Š›Í—Í—ȱ¢˜¡•Š—Í•–ŠœÍŠȱŸŠŒ’‹ȱ –ˬœˬ•ˬ’›ǯ +&9LOˎ\ROX[PXûKDPLOˎTDGÖQÖQPDOLFˎ ROXQPDVÖQˎNLPLIˎVDGODUW|UˎGˎU"

ȱ¢˜•ž¡–ŠœÍȱ£Š–Š—Íȱ’œ’Šˬȱ˜•ž—Š—ȱȱ’—Ž›Ȭ Ž›˜—ȱŸˬȱ›’‹ŠŸ’›’—ȱ”˜–‹’—Šœ’¢ŠœÍȱ‘Š–’•ˬ•’”ˬȱˬ”œȱ ãœˬ›’ó•ˬ›ȱœÍ›ŠœÍ—ŠÍ›ǯȱˬ‹ˬ‹ȱ›’‹ŠŸ’›’—ȱ™›Ž™Š›ŠÍ—Í—ȱ Š—ŠŠ—ˬ•–ˬȱšûœž›•Š›Šȱœˬ‹ˬ‹ȱ˜•žÂž—ž—ȱ ‹’•’—–ˬœ’’›ǯȱG—Ž›Ž›˜—•Š›Í—ȱã•ˬȱˬœ’›’ȱ‘ŠššÍ—Šȱ Œ’’ȱ–ˬ•ž–Šȱ¢˜¡ž›ǯȱˬ”ȱ™›Ž™Š›Š•Šȱ–ûŠ•’ŒˬȱŠ£ȱ ŽěȱŽ”’Ÿȱ˜•žÂž—ŠȱŸˬȱ‘Š–’•ˬ•ˬ›ȱû£ˬ›’—ˬȱŸŽ›ˬŒˬ¢’ȱ ˬœŠ•Š›Í—ȱ‹’•’—–ˬ–ˬœ’ȱ–ûŠ•’Œˬ—’ȱšŠŠÂŠ—ȱŽ’›ǯȱŽ•ˬȱ ˜•žšŠǰȱ‘Š–’•ˬȱšŠÍ—ȱŠ•”˜š˜•ǰȱœ’šŠ›Žǰȱ‘Ž™Š˜›˜™ȱ ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’ȱ˜•Š—ȱˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—’—ȱŸˬȱ—Š›”˜’”ȱ ŸŠœ’•ˬ›’—ȱ’œ’Šˬœ’—ˬȱœ˜—ȱŸŽ›–ˬ•’’›ǯȱŠšÍœÍȱ˜•–Š¢Š—ǰȱ ˬ‹’’ȱš’Š•Š—–ŠÂŠȱûœû—•û”ȱŸŽ›–ˬ•’’›ǯȱ +&9GDûÖ\ÖFÖVÖKDPLOˎTDGÖQG|OQQˎ]DPDQ \ROX[GXUXU"

Š–’•ˬ•’¢’—ȱ‘Š—œÍȱãŸ›û—ˬȱ¢˜•ž¡–Š—Íȱ ãœˬ›ˬ—ȱŒ’’ȱˬ•’•ȱŠ›ŠóÍ›–Š•Š›Šȱãœˬ›’•ˬȱ ‹’•–ˬ–’󍒛ǯȱˬ£’•ˬ›’ȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱãŸ›û—ˬȱ¢˜•ž¡–Š—Íȱ


 ˬœŠœ•Š—Í›–ŠÂŠȱ³Š•Í󊛔ˬ—ǰȱ‹ˬ£’•ˬ›’ȱ‹ž—ž—ȱˬ”œ’—ˬȱ ¢˜•ž¡–Š—Í—ȱ˜Âžóȱ£Š–Š—Íȱ‹ŠóȱŸŽ›’¢’—’ȱšŽ¢ȱŽ’›•ˬ›ǯȱ —’Ȭ Ȭ—’—ȱ™•ŠœŽ—ŠŠ—ȱ”Ž³’¢’ȱ‹’•’›’•’›ǯȱˬš’šȱ ¢˜•ž¡–Šȱ¢˜•žȱŸˬȱ£Š–Š—Í—Í—ȱ‹’•’—–ˬ–ˬœ’ȱ¢˜•ž¡–Šȱ ›’œ”’—’ȱŠóŠÂÍȱœŠ•–ŠÂÍȱ™›˜‹•Ž–ȱ‘Š•Í—Šȱˬ’›’›ǯȱ˜Âžóžȱ œû›ˬ•ˬ—’›–ˬ”ǰȱŠ•Ž›—Š’Ÿȱ˜Âžóȱǻ ŽœŠ›ȱˬ–ˬ•’¢¢ŠÍǼȱ ûœž••Š›Í—ÍȱœÍ—Š–ŠšȱœŠ’œ’”ȱ˜•Š›ŠšȱŠ¢Š•Íȱã›û•–ˬ–’óȱ Ÿˬȱˬ•ŠŸˬȱ›’œ”•ˬ›’—ȱ˜•žÂž—žȱ‹’•’›–’󍒛ǯ +&9GDûÖ\ÖFÖVÖGDQKDPLOˎTDGÖQÖQG|OQ\ROX[ GXUPDULVNLQˎTˎGˎUGLUYˎQˎ]DPDQ\NVˎNGLU"

ȱ™˜£’’Ÿȱ‘Š–’•ˬ•ˬ›ˬ—ȱ˜Âž•Š—ȱžóŠš•Š›Í—ȱ ˜›Š•Š–ŠȱśƖȬ’ȱ‹ž•Šó–Šȱ›’œš’ȱŠó͛͢ǯȱ’›ȱ—Ž³ˬȱ‘Š•Í—ȱ ¢˜•ž¡–Šȱ›’œ”’—’ȱŠ›Í›ÍÂ͗Íȱœû‹žȱŽˬ—ȱŠ›ŠóÍ›–Š•Š›ȱ –㟌žž›ǯȱ—’ȱ Ȭœ’ȱȱ™˜£’’Ÿǰȱȱ ȱȬœÍȱ —ŽšŠ’Ÿȱ‘Š–’•ˬ•ˬ›’—ȱã•û—ˬȱ¢˜•ž¡–Šȱ›’œ”’ȱŗƖȬˬ—ȱ Š£ȱȱã›û•û¢ûȱ‘Š•Šȱ—’ȱ ȱ™˜£’’Ÿǰȱ ȱȱ ™˜£’’Ÿȱ‘Š–’•ˬ•ˬ›ˬȱ‹žȱ›’œ”ȱŗŗƖȬˬ—ȱ³˜¡ȱ˜•–žóž›ǯȱ ʞ—ȱ¢û”œˬ”ȱ¢˜•ž¡–Šȱ›’œ”’ȱŗŞƖȬˬ—ȱ³˜¡ȱ˜•–Šš•Šȱ

ȱƸȱ GȱŠó͌͢͜Íȱ˜•Š—ȱ‘Š–’•ˬ•ˬ›ˬȱ’£•ˬ—’•–’󍒛ǯȱ Š¡Í—ŠȱŸˬȱû£û—ȱŠ™Š›Í•–ÍóȱŠ—’›Ž›˜Ÿ’›Š•ȱ–ûŠ•’Œˬȱ ¢˜•ž¡–Šȱ›’œ”’—’ȱŠ£Š•Í›ǯȱ Š–’•ˬ•’”ȱŸˬȱ˜Âžóȱ£Š–Š—Íȱ ˜•ž—Š—ȱ’—ŸŠ£’Ÿȱ–ûŠ¡’•ˬ•ˬ›’—ȱˬȱ¢˜•ž¡–ŠŠȱ ˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱ›’œ”ȱŠ”˜›žȱ˜•žÂžȱãœˬ›’•’›ǯȱ˜•ž¡–Šȱ ›’œ”’ȱ ȱȱ–’šŠ›Íȱ’•ˬȱˬȱ–ûˬ—Šœ’‹ȱ˜•Š›ŠšȱŠ›’›ǯ +&9GDûÖ\ÖFÖVÖRODQKDPLOˎTDGÖQÖQYˎ]L\\ˎWLQLQ DøÖUODûPDVÖQÖQHFˎDQODPDTRODU"

Š–’•ˬ•’”ȱ£Š–Š—Íȱ˜•Š—ȱęȱ£’˜•˜“’ȱˬ¢’ó’”•’”•ˬ›’ȱ ‹’•–ˬ”ȱ’Ž›Ž—œŠœ’¢ŠŠȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯ˜›–Š•ȱ ‘Š–’•ˬ•’”ȱ£Š–Š—ÍȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱ‹ã¢û–ˬ£ǰȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›’—ȱ šŠ—ȱˬ‘Œ’£ŠÍȱŠ›–Š£ǰȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱ‘’œ˜•˜“’ȱšž›ž•žóžȱ ˬ¢’ó’•–ˬ£ǯȱt–ž–’ȱšŠ—ȱãŸ›Š—ÍȱŠ›œŠȱŠȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ˬȱ ˬ•ˬ—ȱ–’šŠ›Í—Šȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱŠ›Íóȱ˜•–Š£ǯȱŽ›ž–ȱ Š•‹ž–ž—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱ”ˬœ”’—ȱŠ£Š•Š›ǯȱ›Š—œŠ–’—Š£Š•Š›ȱ ¢û”œˬ•–ˬ£ǯȱˬ•ˬŸ’ȱ˜œŠŠ£ŠȱřȬŚȱˬˬȱŠ›Š›ǯȱˬ£’ȱ šŠÍ—•Š›ŠȱŽœ›˜Ž—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱ¢û”œˬ•’¢’—ˬȱã›ˬǰȱ œ™’Ž›ȱŠ—’˜–ŠȱŸˬȱ™Š•–Š›ȱŽ›’Ž–Šȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱžȱ Ÿˬ£’¢¢ˬȱ‘Š–’•ˬ•’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ”Ž³’›ǯȱʞ—ȱˬ¢ˬ›•’ȱˬ•Š–ˬȱ ›Š—œŠ–’—Š£Š•Š›Í—ȱ”ˬœ”’—ȱ¢û”œˬ•–ˬœ’ȱ˜•ž›ǯ 0DOLFˎGˎRODQ+&9GDûÖ\ÖFÖVÖKDPLOˎTDODUVD QˎHWPˎOL" ûŠ•’Œˬ¢ˬȱ‹Šó•Š–Š£Š—ȱˬŸŸˬ•ȱŒû•û¢û—ȱǻ”’–’—ȱ ¡ˬœˬȱ˜•–ŠœÍ—Š—ȱŠœÍ•Íȱ˜•–ŠŠ—Ǽȱ–ûŠ•’Œˬȱ–ûˬ’—ˬȱ Ÿˬȱ–ûŠ•’Œˬȱ‹’ˬ—ˬ—ȱŜȱŠ¢ȱ”Ž³ˬ—ˬȱšˬˬ›ȱšŠÍ—Í—ȱ‘Š–’•ˬȱ šŠ•–Š–ŠœÍȱû³û—ȱŒ’’ȱš˜›ž—–Š•Š›ÍȱãŸœ’¢ˬȱ˜•ž—ž›ǯȱ

ˬĴȱŠȱ’”’ȱšŠȱš˜›ž—–Šȱ–ˬœ•ˬ‘ˬȱã›û•û›ǯȱ˜¡ǰȱˬˬ›ȱ Šó͌͢ÍȱšŠÍ—ȱ‘Š–’•ˬȱšŠ•Š›œŠǰȱ‹’•’¢’ȱŠ—Š—ȱ–ûŠ•’Œˬ—’ȱ ž›ž›–Š•ÍÍ›ǯ $WD[ˎVWˎDQDVDøODPLVˎG|O\ROX[DELOˎUPL" ˬœˬȱŠŠŠ—ȱœŠÂ•Š–ȱŠ—ŠȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱ¢˜•ž¡–Šȱ ‹’•’›’•–ˬ–’󍒛ǯ

<HQLGRøXODQÖQ\ROX[GXøXQXQHFˎELOPˎNRODU"

Ȭ•’ȱŠ—ŠŠ—ȱ˜•Š—ȱ”ã›™ˬ—’ȱ™›˜ęȱ•Š”’”ȱš˜›ž–Šȱ –û–”û—ȱŽ¢’•ǯȱ Š–’•ˬ•’”ȱ£Š–Š—ÍȱŠ—ŠŠ—ȱã•ˬȱ —’ȱ ȱ™•ŠœŽ—ŠȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱ”Ž³’¢’ȱû³û—ȱ‹ûû—ȱ ˜Âž•Š—•Š›Šȱ—’ȱ ȱ™˜£’’Ÿȱã›û•û›ǯȱŗŞȱŠ¢•Íšȱ˜•ŠȬ —Šȱšˬˬ›ȱ¡ˬœˬ•ˬ—–ˬ–’óȱ”ã›™ˬ—’—ȱšŠ—Í—Š—ȱ—’ȱ ȱ ˬ–’£•ˬ—’›ǯȱŗŞȱŠ¢Í—ÍȱŠ–Š–•Š¢Š—ȱ”ã›™ˬˬȱ—’ȱ ȱ ™˜£’’Ÿ•’¢’ȱ¢˜•ž¡–Š—Í—ȱ˜•–ŠœÍ—Íȱ‹’•’›’›ǯȱŠ‘ŠȱŽ›”ˬ—ȱ ‹’•–ˬ”ȱû³û—ȱřȱŠ¢Í—ÍȱŠ–Š–•ŠÍšŠ—ȱœ˜—›Šȱ’”’ȱˬˬǰȱřȱ Š¢ȱŠœ’•ˬȱ’•ˬȱ ȱȱ‹Š¡Í•–ŠœÍȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ȱȱ ™˜£’’Ÿ•’¢’ȱ¢˜•ž¡–Š—Íȱ‹’•’›’›ǯ 'RøXûGDQVRQUDXûDøÖQED[ÖPÖYˎTLGDODQPDVÖ QHFˎROPDOÖGÖU" ˜ÂžóŠ—ȱœ˜—›Šȱ”ã›™ˬ—’—ȱŠ—Šȱœûûȱ’•ˬȱ ‹ˬœ•ˬ—–ˬœ’—’—ȱ’ˬ›ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ˬ—ȱš˜›ž—–Šȱ Ÿˬȱ”ã›™ˬ—’—ȱ’—”’óŠÍȱû³û—ȱ—ˬȱšˬˬ›ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱ ˜•žÂž—žȱ‘ˬ›ȱ”ˬœȱˬœ’šȱŽ’›ǯȱt–ž–û—¢Šȱˬ‘’¢¢ˬȱ ˬ󔒕ŠÍȱã£ȱãŸœ’¢•ˬ›’—ˬȱœûȱŸˬ£’—ˬȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱ ˜•–Š¢Š—ȱŠ—Š•Š›Í—ȱ”ã›™ˬ•ˬ›’—ˬȱœûȱŸŽ›–ˬœ’—’ȱˬ󟒚ȱ Ž–ˬ¢’ȱ‹’•’›’›ǯȱŠ—•Šȱˬ–ŠœȱŽˬ—ȱŠ•ˬ•ˬ›’ȱ”ã›™ˬȱ’•ˬȱ ˜›Ššȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱ’•ˬȱ’³’ȱ–ˬ’óˬȱ¢˜•ž¡–ŠœÍȱ šŽ¢ȱŽ’•–’›ǯȱ—Š—Í—ȱœûȱŸˬ£’—ˬȱŸˬȱžóŠÂ͗ȱŠÂÍ£ȱ’³’ȱ Ÿˬȱ˜Ššȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ£Š–Š—ÍȱœûȱŸŽ›–ˬ”ȱû³û—ȱœŠÂ•Š–ȱ ˜—˜›ȱŠ™Í•–ŠœÍȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ ˬ’Œˬȱ˜•Š›Ššȱ‹ž—•Š›ÍȱšŽ¢ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱ ȱ Šó͌͗͗͢͜ȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱãŸ›û—ˬȱ’£•ˬ—’•–ˬœ’ȱ™›˜‹•Ž–ȱ ˜•Š›ŠšȱšŠ•–ŠšŠÍ›ǯ

ȱŠó͌͢͜Íȱ‘Š–’•ˬȱšŠ•Šȱ‹’•ˬ›ǰȱ—˜›–Š•ȱžóŠšȱ ˜ÂŠȱ‹’•ˬ›ǯȱ Š–’•ˬ•’”ˬ—ȱˬŸŸˬ•ȱŸˬȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱãŸ›û—ˬȱ —’ȱ ȱŠ—Š•’£’—’—ȱ˜•ž—–ŠœÍȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ Š–’•ˬ•’”ȱ ãŸ›û—ˬȱŸˬȱ˜Âžóȱ£Š–Š—Íȱ’—ŸŠ£’Ÿȱ–ûŠ¡’•ˬ•ˬ›ˬ—ȱ šŠ³–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ȱŸˬȱ Gȱ”˜’—Ž”œ’¢ŠœÍȱ£Š–Š—Íȱ Š—’›Ž›˜Ÿ’›Š•ȱ–ûŠ•’Œˬȱ¢˜•ž¡–Š—ÍȱŠ£Š•Í›ǯȱ ȱ Šó͌͢͜Íȱ˜•Š—ȱ‘Š–’•ˬ•ˬ›ȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱãŸ›û—ˬȱ’—ŽȬ ”˜•˜šȱŸˬȱ‘Ž™Š˜•˜šž—ȱ—ˬ£Š›ˬ’—ˬȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱ˜ÂžÂžȱ ”ã›™ˬ—’ȱŠ—Šȱœûû—ˬ—ȱ–ˬ‘›ž–ȱŽ–ˬ–ˬ•’’›ǯȱ ’•ˬŠ¡’•’ȱ’’¢Ž—ŠȱšŠ¢Š•Š›ÍȱžóŠšȱû³û—ˬȱ”Ž³ˬ›•’’›ǯ óŠÂ͗ȱ¢˜•ž¡–ŠœÍǰȱŠ—ŠȱŸˬȱ¢˜•ž¡Š—ȱžóŠÂ͗ȱ –ûŠ•’Œˬœ’ǰȱŠ—ŠȱŸˬȱžóŠÂ͗ȱǻ¢˜•ž¡–žóœŠǼȱœŠÂ•ÍšȱŸˬ£’¢¢ˬ’ȱ ‹Š›ˬˬȱžóŠÂ͗ȱ–ˬ•ž–Š•Š—Í›Í•–ŠœÍǰȱ’œ”›’–’—ŠȬ œ’¢Šȱ‘Š••Š›Í—Í—ȱšŠ›ó͗͗͜ȱŠ•Í—–ŠœÍȱ”’–’ȱ–ˬœˬ•ˬ•ˬ›ȱ Š›ŠóÍ›Í•–Š•ÍÍ›ǯ

Š£Í›Šȱ ȱŠó͕͌͢ÍÂÍȱ–ûŠ•’Œˬœ’—’—ȱšÍ£Í•ȱ œŠ—Š›ÍȱŽŠœ¢œȱ˜™Žžœȱ”˜–‹’—Šœ’¢ŠœÍȱ˜•Š›Ššȱ šŠ•–ŠšŠÍ›ǯȱ Š£Í•Š—ȱãŸœ’¢ˬ•ˬ›ȱ¢Ž—’ȱŠ›ŠóÍ›–Šȱ–ˬ•ž–Š•Š›ÍȱŸˬȱ ¢Ž—’ȱ–ûŠ•’ŒˬȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’—’—ȱ’—”’óŠÍȱ’•ˬȱˬ¢’ó’•–ˬ”ˬȱ ŠŸŠ–ȱŽˬŒˬ”ǯ

Š‹’•ȱ ûœŽ¢—˜Ÿ £ˬ›‹Š¢ŒŠ—ȱ’‹‹ȱ—’ŸŽ›œ’Ž’ȱ—”˜•˜“’ȱ •’—’”ŠœÍ

ˬ”’–ȬŠœ›˜Ž—Ž›˜•˜š ȱû£Ÿû

7DPPԥOXPDWWԥOԥEDWDJ|UԥWԥTGLPHGLOLU ©+RIIPDQQ/D5RFKH/7'ªúLUNԥWLQLQ$]ԥUED\FDQGDNÕQPD\ԥQGԥOL\L %DNÕúԥKԥUL%DNÕ[DQRYNoԥVL%ULGJH3OD]DFXPԥUWԥEԥ 7HO )DNV 

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4


5(352'8.7ø96$ö/$0/,4%DO]DN\Dçë M enopauzanın yaxınlaşması bəzi qadınları həyatdan əlini üzməyə sövq edir. Lakin həyat 50-dən də sonra davam edir. .ø0'ø5%8;$1,0" Š•£Š”ȱ¢Šó͗͗ȱ‘Š—œÍȱãŸ›ûȱˬ‘Šˬȱ Ž–ˬœ’ȱ‘ŠšŠȱ–û‹Š‘’œˬ•ˬ›ȱ‹’–’›ǯȱ ˬ£’•ˬ›’ȱ‹žȱ¢Šó͗ȱřŘǰȱ‹ˬ£’•ˬ›’ȱ’œˬȱȮȱŚśȱ ˜•žÂž—žȱˬ”’ȱŽ’›ǯȱŠ”’—ȱœŽŸ’–•’ȱ ‹Š•£Š”ȱšˬ‘›ˬ–Š—Íȱ˜•Š—ȱšŠÍ—Í—ǰȱ ȃŠÍ•–ÍóȄȱŸ’”˜—ŽœœŠȱŽȱ˜œœŽŠ—Í—ȱ Œˬ–’ȱŘŞȱ¢ŠóÍȱŸŠ›ȱ’’ǯȱȱž›ŠœÍȱŠȱŸŠ›ȱ”’ǰȱ £ˬ–Š—ˬȱ‹ŠóšŠȱ’’ǯǯǯ ’›ŠȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ȱ”’ǰȱȃ‹Š•£Š”ȱ ¢Šó•ÍȱšŠÍ—Ȅȱ’Šˬœ’ȱœŠˬŒˬȱˬ›’ȱŽ¢’•ǰȱ û–ž–’ȱ‹’›ȱŠ—•Š¢ÍóÍ›ǯȱžǰȱˬ‹’ˬ’—ȱ˜—Šȱ ‹ˬ¡óȱŽ’¢’ȱ–ûˬ’—ȱ‹’–ˬœ’—’ǰȱšŠÍ—ȱ 㖛û—û—ȱû”ˬ—–ˬœ’—’ǰȱã£ˬ••’¢’—’—ȱ’œˬȱ œ˜•–ŠœÍ—ÍȱŠ—•Š¢Š—ȱ¡Š—Í–ȱŽ–ˬ”’›ǯȱ ˬ‘£ȱ‹žȱȱŠ‹žȬ‘ŠŸŠȱšŠÍ—Šȱ¡ûœžœ’ȱ‹’›ȱ •ˬŠˬȱŸŽ›’›ǯȱˬ‘ˬ‹‹ˬ•ˬ›’—’—ȱœ˜—ž—Œžȱ ˜•žÂž—žȱŠ—•Š¢Š›Ššȱ‹Ž•ˬȱšŠÍ—•Š›ȱœˬ¢•ˬȱ ˜—žȱœŠ¡•Š–ŠÂŠȱ³Š•Íó͛ǯȱȱ˜—›Šȱ’œˬȱŠ•Ž¢’ȱ ’•ˬȱ‹Š›Í󊛊šȱŸˬȱ‹’›ȱšÍ›ŠÂŠȱ³ˬ”’•ˬ›ˬ”ȱ œŠ”’Œˬȱ㖛û—ûȱ‹ŠóŠȱŸž›ž›ǯȱ G—’”’ȱ£ˬ–Š—ˬˬȱ’—œŠ—•Š›ȱŠ‘Šȱ ž£ž—ȱã–û›ȱ¢ŠóŠ¢Í›ǯȱž›ȱ”’ǰȱȃ‹Š•£Š”ȱ

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4


 ¢ŠóÍȄȱŠ—•Š¢Íó͗ÍȱŽ¢ˬœˬ—ǰȱž£ž—ȱ’••ˬ›ȱšˬˬ›’—ˬȱ Š›Í›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱûŠœ’›ȱ”˜œ–Ž’”Š—Í—ȱ”ã–ˬ¢’ȱ’•ˬȱ šŠÍ—•Š›Í—ȱš˜ŒŠ•–ŠÂŠȱœŠˬŒˬȱ‘ŠššÍȱ¢˜¡ž›ǯȱŠ”’—ȱ ‹ˬˬ—ȱ㕳û•ˬ›’ȱŸˬȱœ’–Š—Íȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱ‹˜¢Šȱ’•ˬȱ›ˬ—•ˬ–ˬ”ȱ –û–”û—ȱŽ¢’•ǯȱ ŠÍ—•Š›Í—ȱ¢ŠóÍȱ”Ž³’”Œˬȱ‹ˬˬ—ȱ³ˬ”’œ’—’—ȱˬȱ Š›–ŠœÍȱˬ‹’’’›ǯȱ ˬ›ȱ‹’›ȱšŠÍ—Í—ȱŠ›Íšȱ’”’Ȭû³ǰȱã›ȱ ”’•˜¢ŠȱœŠ‘’‹ȱ˜•–Ššȱ’¡’¢Š›ÍȱŸŠ›ǯȱ––ŠȱŠ‘Šȱ’¢’›–’ȱ ¢˜¡Ƿȱž—ž—•Šȱ‹Ž•ˬǰȱ˜•žȱ‹ˬˬ—ȱˬȱ–û¡ˬ•’ȱ˜•ž›ȱȮȱ ‹Ž•ˬȱ”’ǰȱŽ—˜”›’—ȱœ’œŽ–’ȱŸˬȱ¢Šȱ‹Ž¢’—ȱœ›ž”ž›•Š›Íȱ ž—”œ’¢ŠœÍ—Í—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱ’•ˬȱˬ•ŠšˬŠ›ȱ˜•Š—ȱ™Š˜˜•˜“’ȱ ™’¢•ˬ—–ˬȱˬȱ–㟌žž›ǯȱȱȱšˬˬ›ȱ¡˜óȱœ’–Š•Íȱ¡Š—Í–•Š›ȱ ŸŠ›Í›ȱ”’ǰȱ”㔕û”ȱ˜—•Š›Íȱȱ‘Ž³ȱˬȱ”˜›•Š–Í›ǯȱ Ž³ȱ‹’›ȱ ”’ó’ȱ¡˜ó•Š–ŠÍÂÍȱšŠÍ—Íȱ—ˬȱŠÂ•Íǰȱ—ˬȱˬȱŒˬ–’¢¢ˬˬ”’ȱ –㟚Ž¢’—ˬȱã›ˬȱ›ˬšœˬȱˬŸˬȱŽ–ˬ£ǯȱ

‘ˬ¢ŠÍ—Íȱ¢Ž—’ˬ—ȱ—ˬ£ˬ›ˬ—ȱ”Ž³’›’›ǯȱ ˬˬ›ˬȱŸŠ›–ŠœÍȱ Šȱˬ”œˬ›ȱ‘Š••Š›Šȱ–ˬ‘£ȱ‹ž—ž—•Šȱ’£Š‘ȱ˜•ž—ž›ǯȱˬȱ ’œˬȱŠ•Í—–ŠÍdzȱŠ–ȱˬ‘œ’•ȱŠ•Šȱ‹’•–ˬ’dzȱˬ¢’ȱ’œˬȱ ³ŠÍ›–ŠÍdzȱ ˬ•’ǰȱˬˬœœûȱ”’ǰȱ‹žȱ¢ŠóŠȱ‘ˬ¢ŠÍ—ȱ‹ˬ£’ȱ–û‘û–ȱ –ˬšŠ–•Š›ÍȱŠ›Íšȱ’’›’•–’óǰȱ¢Š¡žȱŽŒ’”–’󍒛ǯȱ’œŠ•ȱ û³û—ǰȱ㟕ŠȱœŠ‘’‹’ȱ˜•–Ššȱ¡˜ó‹ˬ¡•’¢’dzȱ––Šȱ ‹ŠóšŠȱ‘Ž³ȱ—ˬȱŽŒȱŽ¢’•Ƿȱ ˜–™ûŽ›’ȱ–ˬ—’–œˬ–ˬ”ǰȱ’•ȱ 㢛ˬ—–ˬ”ǰȱ¢Ž—’•’”•ˬ›•ˬȱ–Š›Šš•Š—–Ššǰȱ‘ˬ¢ŠÍȱ‹’›ˬ—Ȭ ‹’›ˬȱˬ¢’ó–ˬ”ǰȱŠ’•ˬȱšž›–ŠšȱŸˬȱœǯȱ û‹žȱ˜•ž—–žóž›ȱ”’ǰȱ¢Šó͗Š—ȱŠœÍ•Íȱ˜•–ŠȬ ¢Š›ŠšȱŠ”’Ÿȱˬš•’ȱˬŠ•’¢¢ˬȱ’•ˬȱ–ˬóž•ȱ˜•Š—ȱ’—œŠ—•Š›ȱ š˜ŒŠ•Íš•Šȱ‹ŠÂ•Íȱˬš•’ȱ£ˬ’Ěȱ’”ȱŸˬȱ•œŽ¢–Ž›ȱ¡ˬœˬ•’¢’—ˬȱ Š‘ŠȱŠ£ȱ–ˬ›ž£ȱšŠ•Í›•Š›ǯȱȱŽ—’ȱ™˜œ”•’–Š”Ž›’”ȱãŸ›ˬȱ šˬˬ–ȱ‹Šœ–ÍóȱšŠÍ—•Š›Í—ȱˬ”œˬ›’¢¢ˬ’—ˬȱž£ž—ȱã–û›ȱ ¢ŠóŠ–Ššȱš’œ–ˬȱ˜•ž›ǯȱžȱ’••ˬ›’ȱ—’¢ˬȱˬȱ˜•Âž—ȱŸˬȱ óˬ—ȱ”Ž³’›–ˬ¢ˬœˬ—ǵȱ •’–Š”œ•Šȱ‹ŠÂ•Íȱ‹ûû—ȱŠÂ›Í•Íȱ <$5,0Ԥ65±$=',5 Ÿˬ£’¢¢ˬ•ˬ›ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱŠœŠ—•Íš•ŠȱŸˬȱŠ–Š–’•ˬȱ ˬ•ˬ‹ˬ•’”ȱ’••ˬ›’–’£’ȱ‹’›•’”ˬȱ”Ž³’›’¢’–’£ȱ ”Ž³’›ǯȱʞ–’—•’”•ˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱŸŠ¡Í—Šȱ–ûˬ¡ˬœœ’œˬȱ ‘ˬ–¢Šó͍•Š›Í–Í—ȱž£ž—ȱ’••ˬ›ˬ—ȱœ˜—›Šȱ˜™•Š—ÍÂÍȱ –û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ˬ—ȱ³ˬ”’—–ˬœˬ¢’ȱšŠÍ—•Š›Í—ȱ³˜¡žȱ –ˬŒ•’œˬȱ’ššˬ’–’ȱóž¡ȱšŠ–ˬ•’ǰȱ‹Š‘Š•Íȱ™Š›³ŠŠ—ȱ 㖛û—û—ȱ‹žȱ³ŠÂ͗ŠȱŠ‘Šȱˬ›ŠŸˬ•’ȱã›û—ˬ›’ǯȱ ’”’•–’óȱŒ’’ȱŸˬȱŽ¢—’ȱ£Š–Š—Šȱ¢Š›Šó͚•Íȱ”˜œ¢ž–Šȱ —ȱ’••ˬ›•ˬȱ‘Š–’•ˬ•’”ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ‘˜›–˜—Š•ȱˬ›–Š—ȱ ›ˬšœȱŽˬ—ȱœŠ›Íó͗ȱ‹’›ȱ¡Š—Í–ȱŒˬ•‹ȱŽ’ǯȱȱ ã£ˬ•ȱœŠ³ȱ ŸŠœ’ˬ•ˬ›’ȱšˬ‹ž•ȱŽ–’óȱ¡Š—Í–•Š›Í—ȱ”•’–Š”Ž›’”ȱãŸ›ˬȱ û£û–ûǰȱŠ¢Í—ȱû£ȱŒ’£’•ˬ›’dzȱ ˬóŸ’ó•ˬȱȃš˜›¡ž•žȱ‘˜›–˜—•Š›Ȅȱ‘ŠššÍ—ŠȱŠ—Í󖊜Íȱ žȱšŠÍ—Šȱ˜ž£ǰȱž£ŠÂÍǰȱšÍ›¡ȱ¢ŠóŠ—ȱŠ›ÍšȱȱŸŽ›–ˬ”ȱ šˬ›’‹ˬ’›ǯȱ ˬš’šˬˬ—ȱˬǰȱ”•’–Š”œÍ—ȱˬœŠœÍ—Íȱˬ󔒕ȱ ˜•–Š£Íǯȱ’›ˬ—ȱ¡ŠÍ›•ŠÍ–ȱ”’ǰȱ‹žǰȱˬ•ˬ‹ˬ•’”ȱ’••ˬ›’—ˬȱ Žˬ—ȱ‘˜›–˜—Š•ȱˬ¢’ó’”•’”•ˬ›ȱ£Š–Š—Íȱ‹ˬ£’ȱšŠÍ—•Š›Šȱ £Š‘’›ˬ—ȱ‘Ž³ȱ—ˬȱ’•ˬȱˬ›š•ˬ—–ˬ¢ˬ—ǰȱ•Š”’—ȱ¢Šó͗Šȱã›ˬȱ Š›Íšȱ—ˬ—ˬȱ˜•Šȱ‹’•ˬŒˬ”ȱãŸ›û—ˬȱȱ˜•Š—ȱ”ž›œȱ¢˜•Šó͖Íǯȱ ˬŸˬ£•ˬ¢’Œ’ȱŽ›Š™’¢Šȱˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—ž›ǯȱŠ”’—ȱęȱ£’”’ȱŸˬȱ Ž–˜œ’˜—Š•ȱ‹Š¡Í–Š—ȱœŠÂ•Š–ȱšŠÍ—•Š›Í—ȱˬ”œˬ›’¢¢ˬ’ȱ Š›ŠÂ͖Íȱ’£•ˬˬȱ‹’•–ˬ¢’‹ȱ‹Ž•ˬȱŒŠ£’‹ˬŠ›ȱã›û—ûóˬȱ ”•’–Š”œȱãŸ›û—ûȱŠÂ›ÍœÍ£ȱ”Ž³’›’›ǯȱ —ŽŒˬȱ•Š¢’šȱ˜•žÂž—žȱ㢛ˬ—–ˬ¢ˬȱ³Š•ÍóÍ–ǯȱ ȬȱG›œ’¢¢ˬ’›ǰȱȬȱŽ¢ˬǰȱœã‘‹ˬˬȱ‹Šó•ŠÍǯȱ ˬ¢ŠÍȱ³ˬ’—ȱ 7Ԥ53Ԥ10Ԥ<Ԥ9$;7<2;'85 ˜•œŠȱŠǰȱ–Š›Šš•ÍȱŸˬȱ˜•Âž—ȱ”Ž³’‹ǯȱG—’ȱ˜—ž—ȱœŽŸ’–•’ȱ

ˬĴȱŠȱ‘ˬ›ȱóŽ¢ȱ¢Š¡óÍȱ˜•œŠȱ‹Ž•ˬǰȱŠ–Š–’•ˬȱˬ‹’ˬˬȱ ‘ˬ¢Šȱ¢˜•ŠóÍǰȱžÂž›•žȱ㟕Š•Š›ÍȱŸŠ›ǯȱˬ¡’ȱˬ’›’‹ǵȱˬȱ ûŸˬ—–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱŠ•£Š”ȱ¢Šó͗Šȱ˜›–ŠŠȱšŠ•Ȭ ‹’•’–ǰȱ—ˬˬ—œˬȱ–ˬ—ˬȱŽ•ˬȱˬ•’›ȱ”’ǰȱ‹ˬ¡’—’—ȱˬ’›–ˬ¢’ȱ –Ššȱû³û—ȱ¡Ž¢•’ȱœˬ¢ȱãœˬ›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱʞœžœȱ û³û—ȱ‹ã¢û”ȱœˬ¢ȱãœˬ›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ˬ–œã‘‹ˬ’–ȱ ”’ǰȱŒŠŸŠ—•ÍšŠȱŠœŠ—•Íš•Šȱˬ•ˬȱŽ’”•ˬ›’–’£’ȱœ˜—Ȭ ’œˬȱž›–ŠŠ—ǰȱˬ—ȱˬœŠœÍȱ’œˬǰȱ‹Šó͗Íȱ’’›–ˬˬ—ȱ³Š•Íó͛ǯȱ G—’ȱ˜ǰȱŠ—Í—–Íóȱȱ󒛔ˬ’—ȱˬ–ˬ”Šó͍͛ȱŸˬȱã£û—ˬȱŠ’–Šȱ ›ŠŠ—ȱ³ˬ’—•’”•ˬȱšŠ£Š—–Š•Íȱ˜•ž›žšǯȱʞœŠœȱ˜ž›ȱ”’ǰȱ ’ššˬȱ¢Ž’›–ˬ¢ˬȱ–ˬŒ‹ž›ž›ǯȱ––Šȱóˬ›Š’ˬ—ȱŸˬȱ ¢Š¡Í—•Š›Í–Í£ǰȱˬ•ˬŒˬ”ȱû—û–û£ȱ‘ŠššÍ—Š”ÍȱšŠ¢Â͕Š›Í—ȱ Ÿˬ£’¢¢ˬˬ—ȱŠœÍ•Íȱ˜•–Š¢Š›Ššȱ˜ǰȱ‘Ž³ȱŸŠ¡ȱ’—’£Š–Í—Íȱ ’³’—ˬȱã£û–û£ûȱž—ž–Š¢Ššǯȱȱʞ”œȱ‘Š•Šȱã›û¢û–û£ȱ ’’›–’›’ǯȱ㑋ˬ’–’£’—ȱœ˜—ž—Šȱȃ¢ŠóŠÍÂ͖ȱ’••ˬ›’—ȱ‹’›ȱ 㕐û—ȱã£•ˬ›ǰȱœ˜•Âž—ȱ³ã‘›ˬǰȱ—ˬȱŸŠ¡œŠȱ’—Œˬȱ‹Ž•ˬȱ û—û—ˬ—ǰȱ‹’›ȱ’•’—ˬ—ȱ‹Ž•ˬȱ’–’—ŠȱŽ–ˬ£’–Ȅȱœã¢•ˬ’ǯȱ ˜™•Š—–Íóȱ™’¢ȱšŠ•Š›Íȱ˜•ŠŒŠšǯȱ[£û—ˬȱšŠ›óÍȱȱ‘ã›–ˬ’—ȱ ˬˬ›ǰȱ¢Š›Í–ȱˬœ›ȱȮȱ™’œ’›ǵ ’’›’•–ˬœ’ȱˬȱã£ȱ¢Ž›’—ˬǯȱˬ’ȱˬœˬ••’ȱû³û—ȱ¢Š•—Í£ȱȃ–ˬ—ȱ Š›Íšȱ—ˬ—ˬ¢ˬ–ȄȱŽ–ˬ”ȱšŠ•Í›ǯȱ ›Š¢ŠȱœžŠ•ȱ³Í¡Í›DZȱ‹ž›ŠŠȱ™œ’¡˜•˜’¢Šȱ—ˬȱŽœ’—ǵȱ %Ԥ60(123$8=$1(&Ԥ" ž—žȱ‘Š–Íȱ¢Š¡óÍȱ‹’•’›ǯȱ’•–ˬ¢’—ˬȱ‹’•’›ǰȱŠ––Šȱ‘ˬ¢ŠŠȱ t–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱšŠÍ—•Š›Í—ȱˬ‹’’ȱž—”œ’¢Š•Š›Í—Í—ȱ ”Ž³’›–ˬ¢ˬȱˬ•ˬœ–’›ȱȮȱ‘ˬ•ˬȱŸŠ¡ȱŸŠ›ǯȱ˜¡ž›ǰȱŸŠ¡ȱ¢˜¡Ȭ ˬ›’Œˬ—ȱœã—–ˬœ’ȱš˜›¡žœžȱ‘ˬ’—ˬ—ȱŠ›Íšȱ ž›ǯȱ ˬ•ˬ—ȱ‘ˬĞȱˬȱŠŽ›˜‹’”Š¢ŠȱŽˬŒˬ–ǰȱˬ•ˬ—ȱ–ŠŠóŠ—ȱ ó’󒛍’•–’󍒛ǯȱ,˜¡ȱŸŠ¡ȱšŠÍ—ȱ”•’–Š”Ž›’”ȱãŸ›ˬ—ȱ ã£û–ˬȱ›Ž—Š“˜›ȱŠ•ŠŒŠ–ǰȱš˜¢ȱ‹Š¢›Š–•Š›ȱ‹’œ’—ȱȮȱ™ˬ‘›’£ȱ ¡Ž¢•’ȱˬŸŸˬ•ǰȱœŠˬŒˬǰȱ˜—ž—ȱã£•ˬ—’•–ˬœ’ȱš˜›¡žœž—Š—ȱ œŠ¡•Š¢ŠŒŠ–ǯȱ˜—›Šȱ’œˬȱ‹ž—•Š›Šȱˬ–ˬ•ȱŽ–ˬ¢ˬȱŸŠ¡Í–Í£ȱ Ž™›Žœœ’¢Š¢ŠȱžÂ›Š¢Í›ǯȱž›ŠŠȱ’”’ȱ™œ’¡˜•˜“’ȱœˬ‹ˬ‹ȱŸŠ›DZȱ ³Š–Í›ǯȱœ’¡˜•˜’¢Šȱ˜—Š—ȱ’‹Š›ˬ’›ȱ”’ǰȱ‘ˬ›ˬ”ˬȱŽ–ˬ¢ˬȱ ˬŸŸˬ•Šǰȱš˜ŒŠ•Íšȱš˜›¡žœžǰȱˬŠ•ȱ‘ˬ¢Šȱ’•ˬȱŸ’Š•Šó–Ššǰȱ ‘ˬĴȱŠȱœ˜—ž—ȱ¢Š¡Í—•Šó–ŠœÍȱš˜›¡žœžǯȱG”’—Œ’œ’ǰȱ‹žȱãŸ›ˬȱ ŸŠ¡Í—ȱ˜•–ŠÍÂ͗ÍȱŠ—•Š¢ŠœŠ—ǯȱŠ‹Š‘Š—ȱŽ¢’•ǰȱ‹Š£Š›ȱ Ž›ˬœ’—ˬ—ȱŽ¢’•ǰȱŽ•ˬȱ‹žȱŠ—Š—ǰȱ‹žȱˬš’šˬˬ—ȱû£û—ȱ šŠÍ—ȱ˜›šŠ—’£–’—ˬȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬ—ȱŒ’’ȱˬ¢’ó’”•’”•ˬ›ǯȱ ¢ŠóŠ–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯ –˜œ’˜—Š•ȱˬ¢’ó”ˬ—•’”ȱŸˬȱŽ™›Žœœ’¢Š¢Šȱ–Ž¢••’”ȱ³˜¡ȱ

ˬ›ȱ¢Šó͗ȱã£ȱã£ˬ••’¢’ȱŸŠ›ǰȱŠ––Šȱˬš’šȱ–ˬ•ž–ž›ȱ ŸŠ¡ȱœÍ›ȱęȱ£’˜•˜“’ȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›•ˬȱ’£Š‘ȱ˜•ž—ž›ǯȱ ”’ǰȱ¢Ž”’—•’”ȱȱ³ŠÂÍȱ’—œŠ—Šȱã£û—ˬȱˬ–’—•’”ǰȱ”Š–’••’”ȱ Ž¢ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ȱ”’ǰȱęȱ£’˜•˜“’ȱŸˬȱ™œ’¡˜•˜“’ȱ ‹ˬ¡óȱŽ’›ǰȱŠ‘Šȱûóû—Œˬ•’ȱ˜•ž›žšǰȱšûŸŸˬ–’£ȱˬȱ‘ˬ•ˬȱ œ’–™˜–•Š›ȱ–ûŸŠęȱšȱŽ›Š™’¢Š¢ŠȱŠœŠ—•Íš•ŠȱŠ‹Žȱ˜•ž›ǯȱ ŸŠ›ǯȱ͛Šȱ™’œ•’”•ˬ›’ȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•–Š¢ŠšǯȱŽ–ˬ”ǰȱ‘ˬ¢Šȱ ––Šȱã£û—ˬˬ•š’—ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ¢Š›Š—Š—ȱŸˬȱšŠÍ—Šȱ ŠŸŠ–ȱŽ’›ǷȱŠ•£Š”ȱ¢Šó͗͗ȱŽ£•’”•ˬȱŠ‘Í•ȱ¢ŠóŠȱšˬˬ›ȱ ˬ£’¢¢ˬȱŸŽ›ˬ—ȱ‘ˬ¢ˬŒŠ—ÍȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›–Ššȱ¡Ž¢•’ȱ ž£Š—–ŠœÍ—Šȱû–’ȱŽ’›’”ǯ ³ˬ’—’›ǯȱ ˬ¢ŠÍ—ȱ‹ûû—ȱ‹ã‘›Š—•ÍȱãŸ›•ˬ›’—ˬȱ˜•žÂžȱ ”’–’ǰȱ–Ž—˜™Šž£ŠȱãŸ›û—ˬȱšˬˬ–ȱ‹ŠœŠ—ȱšŠÍ—ȱ

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4


5(352'8.7ø96$ö/$0/,40$6723$7ù<$

5,6.45838 ˬ•ž–Š•Š›Šȱã›ˬǰȱšŠÍ—•Š›Í—ȱŘŖȬŜŖƖȬ’ȱ–Šœ˜Ȭ ™Š’¢ŠŠ—ȱˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”’›ǯȱˬœˬ•ˬ—–ˬ—’—ȱˬ—ȱ¢û”œˬ”ȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱŘŖȬřŖȱ¢Šó•Š›Í—ŠȱˬœŠûȱŽ’›ǰȱ³û—”’ȱ –Šœ˜™Š’¢Š—Í—ȱ’—”’óŠȱŽ–ˬœ’ȱ‘˜›–˜—Š•ȱ’œ‹Š•Š—œ•Šȱ ‹ŠÂ•ÍÍ›ǯ žȱ¡ˬœˬ•’”ȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ¢ž–ž›Š•Íšȱ”’œŠœÍǰȱ–Ž—œ›žŠ•ȱ ãŸ›ȱ™˜£ž—ž•Š›Íǰȱ–’˜–ŠȱŸˬȱ¢Šȱœ˜—œž£•žšȱ”’–’ȱ –û¡ˬ•’ȱ’—Ž”˜•˜“’ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›•ˬȱ¢Š—ŠóÍȱŽ’›ǯȱȱžȱ œˬ‹ˬ‹ˬ—ǰȱœûȱŸˬ£’ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’ȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱ’—Ž”˜•˜š•Š›ȱ ˬ›ˬęȱ—ˬ—ȱŠó”Š›ȱŽ’•’›ǯȱ

0$+ø<<Ԥ7 Šœ˜™Š’¢ŠȱȮȱ‹’›•ˬ󍒛’Œ’ȱ˜¡ž–Š—Í—ȱŠ›–ŠœÍȱŸˬȱ ”’œŠ•Š›Í—ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’ȱ’•ˬȱ–û󊢒ˬȱ˜•ž—Š—ȱœûȱŸˬ£’ȱ œ›ž”ž›ž—ž—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱŽ–ˬ”’›ǯȱ ʞ•Š–ˬ•ˬ›ǯȱ’™’”ȱ‘Š••Š›Šȱ–Ž—œ›žŠœ’¢ŠŠ—ȱˬŸŸˬ•ȱ œûȱŸˬ£’ȱ‹ˬ›”’¢’›ȱŸˬȱȱŠÂ›Í¢Í›ǯȱ––Šȱ‹ˬ£’ȱ‘Š••Š›Šȱ–ŠœȬ ˜™Š’¢Šȱã£û—ûȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱˬ•Š–ˬ•ˬȱŠó”Š›ȱŽ–ˬ’¢’—ˬ—ȱ šŠÍ—ȱ˜—ž—ȱ–㟌ž•žÂž—Š—ȱ‹’¡ˬ‹ˬ›ȱšŠ•Í›ǯȱˬœŠûˬ—ȱ Šó”Š›ȱŽ’•’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ’œˬȱˬ”œˬ›ȱ‘ˬ”’–•ˬ›’—ȱ¢Š—Šó–ŠœÍȱ ã£•ˬ–ˬ”’›ǯȱˬ—’ȱ’•ˬȱ‹’›ȱˬˬˬ—ȱŽŒȱ˜•–Š¢Š›Ššȱ –ûˬ–Š’ȱšŠ¢ŠŠȱ–ûŠ¢’—ˬˬ—ȱ”Ž³–ˬ”ǯȱ›˜ęȱ•Š”’”ȱ –ûŠ¢’—ˬ•ˬ›ȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ’—”’óŠȱŽ’¢’—’ȱˬœ’šȱŽ–’›œˬǰȱ —Š›Š‘Šȱ˜•–ŠÂŠȱˬ¢–ˬ£ǯȱŠœ˜™Š’¢Šȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱ šŠ‹Š›ÍšÍ›œŠǰȱ¢ˬ—’ȱ‘ˬ›ȱŠ¢‹Šó͗Š—ȱˬŸŸˬ•ȱœûȱŸˬ£’ȱ ŠÂ›Í¢Í›ǰȱ‹ˬ›”’¢’›œˬǰȱ–ûŠ•’Œˬȱ˜•ž—–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ

”Ž³ˬȱŸˬȱ¢ŠȱŠ£Š•Šȱ‹’•ˬ›ǯȱžǰȱ‹ŠóȱŸŽ›–’›œˬǰȱ‘ˬ”’–ȱ ™›Ž™Š›ŠÍȱ‹ŠóšŠœÍȱ’•ˬȱˬŸˬ£ȱŽ–ˬ•’’›ȱȮȱ˜•Šȱ‹’•œ’—ȱ”’ǰȱ ‘˜›–˜—ȱ—’œ‹ˬ’ȱû£û—ȱœŽ³’•–ˬ–’󍒛ǯ Šœ˜™Š’¢Šȱ£Š–Š—Íȱ™ˬ‘›’£ˬȱ›’Š¢ˬȱŽ–ˬ”ȱ³˜¡ȱ ŸŠŒ’‹’›ǯȱˬ‘Ÿˬǰȱ”˜•ŠȱŸˬȱ”Š”Š˜—ž—ȱ’œ’Šˬœ’ȱ¡ˬœˬ•’¢’—ȱ Ž’óŠÍ—Šȱ–ˬ—ęȱȱˬœ’›ȱãœˬ›’›ǯȱˬ£’ȱ–ˬ‘œž••Š›ȱ’œˬǰȱ ˬ”œ’—ˬǰȱ–Šœ˜™Š’¢ŠȱŠȱŠ¡’•ȱ˜•–Šš•ŠǰȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ ”’ǰȱœûȱŸˬ£’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ‘Š–͗͜Š—ȱš˜›ž–ŠÂŠȱ šŠ’›’›ǯȱ’œŠ•ȱû³û—ǰȱ”ˬ•ˬ–ǯȱ—ž—ȱˬ›”’‹’—ˬȱŠ¡’•ȱ˜•Š—ȱ ’—˜•ȱ–Šˬ•ˬ›’ȱšŠÍ—Í—ȱ‘˜›–˜—Š•ȱ˜—ž—Šȱ–ûœ‹ˬȱ ˬœ’›ȱŽ’›ǯȱ˜¢Š•Íȱ”ˬœ–’”ǰȱœ˜¢Šȱž—žǰȱœ˜¢ŠȱœûûȱŸˬȱ ¢ŠȱœŠˬŒˬȱœ˜¢Šȱ”’–’ȱ–ˬ‘œž••Š›Š—ȱŠȱ‹žȱ–ˬšœˬ•ˬȱ ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱŠ¢Š•ÍÍ›ǯ

%89$&ø%'ø5

Šœ˜™Š’¢ŠȱȮȱ¡˜ó¡Šœœˬ•’ȱó’󍒛ǯȱŠ”’—ȱ‹ˬ£ˬ—ȱ ‹ˬ¡Šœœˬ•’¢ˬȱˬȱ³ŽŸ›’•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱžȱŽ‘’–Š•Íȱ—ˬ£ˬ›ˬȱ Š•Š›Ššǰȱ‘ˬ›ȱŠ¢ȱ–Ž—œ›žŠ•ȱãŸ›û—ȱśȬŝȬŒ’ȱû—•ˬ›’—ˬȱ šŠÍ—•Š›ȱã£ûȱ–û•ˬšȱœûȱŸˬ£’•ˬ›’—’ȱ–ûŠ¢’—ˬȱŽ–ˬ•’’›ǯȱ Š•™Šœ’¢ŠȱȮȱ¢ˬ—’ȱˬ••ˬ–ˬȱȮȱ‹Š›–Šš•Š›Í—ȱžŒžȱ’•ˬȱ Š™Š›Í•Í›ǯȱ˜•ȱŸˬ£’ȱœŠÂȱˬ•ȱ’•ˬǰȱœŠÂȱŸˬ£’ȱ’œˬȱȮȱœ˜•ȱ’•ˬȱ™Š•Ȭ ™Šœ’¢ŠȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱˬ¢Š•ˬ—ȱ–ˬ–ˬŒ’”ȱ–ˬ›”ˬ£’—ˬ—ȱ ”Ž³ˬ—ȱ’”’ȱ™Ž›™Ž—’”ž•¢Š›ȱ¡ˬĴȱȱ³ˬ”–ˬ”•ˬȱ‘ˬ›ȱœûȱŸˬ£’—’ȱ ã›ȱ‘’œœˬ¢ˬȱ‹ã•–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ˜•žšŠ•Íȱ—Š‘’¢ˬ¢ˬȱ Š‘Šȱ¢Š¡Í—ȱ¢Ž›•ˬóˬ—ȱ¢ž¡Š›Í‹Š¢Í›ȱ”ŸŠ›Š—Šȱ¡ûœžœ’ȱ ’ššˬȱ¢Ž’›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱžȱ—Š‘’¢ˬˬ—ȱ‹Šó•Š¢Š—ȱ ™Š•™Šœ’¢ŠȱœŠŠȱˬš›ˬ‹’ȱ’œ’šŠ–ˬ’—ˬȱŠŸŠ–ȱŽˬ›ˬ”ȱ ˬŸŸˬ•ŒˬȱœûȱŸˬ£’—’—ȱ¡Š›’Œ’ȱœˬ‘’ǰȱœ˜—›ŠȱŠ¡’•’ȱœˬ‘’—’ȱ ˬ‘ŠˬȱŽ’›ǯȱG•”ȱ—㟋ˬˬǰȱœˬ‘’ȱ™Š•™Šœ’¢ŠȱŠ™Š›Í•Í›ǰȱœ˜—›Šȱ 0h$/ø&Ԥh68//$5, ˬ£¢’š’ȱ‹’›ȱšˬˬ›ȱŠ›Í›–Šš•ŠȱŠ‘Šȱˬ›’—ȱšŠ•Š›ȱ–ûŠ¢’—ˬȱ Ž›Š™’¢Šȱˬ›’ȱšŠ¢ŠŠȱœŽ³’•’›ǯȱˬ£ˬ—ȱȱŸˬȱȱŸ’ŠȬ –’—ȱ”ž›œ•Š›Íǰȱ‹ˬ£ˬ—ȱ’œˬȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ‹’˜•˜“’ȱŠ”’Ÿȱˬ•ŠŸˬ•ˬ›ȱ Ž’•’›ǯȱȱžȱ£Š–Š—ȱ‹Š›–Šš•Š›Í—ȱ‘ˬ›ˬ”ˬ’ȱŠ’›ˬŸ’ǰȱ¢Š¡žȱ œŽ³’Œ’ȱ˜•–Š•ÍÍ›ȱȮȱœûȱŸˬ£’—’ȱûŒ•ˬȱœÍ¡–Ššȱ˜•–Š£ǯȱ ˬ¢’—ȱŽ’•’›ǯȱ––Šȱˬ”œˬ›ȱ‘Š••Š›Šȱ–ûŠ•’Œˬȱ‘˜›–˜—Š•ȱ ›˜œŽž›Š—Íȱ’ššˬ•ˬǰȱˬ•ˬœ–ˬˬ—ǰȱ‘ˬ›ȱ‘’œœˬ—’ȱˬœŠœ•Íȱ ˜—ž—ȱ—˜›–Š••Šó–ŠœÍ—Šȱ¢ã—ˬ•–’󍒛ǯȱˬš’šȱˬ¢’—ȱ óˬ”’•ˬȱ–ûŠ¢’—ˬȱŽ–ˬ”•ˬȱŠ™Š›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯ ˜•ž—–žóȱ–’šŠ›Šȱ‘˜›–˜—ȱˬ›”’‹•’ȱ”˜—›ŠœŽ™’Ÿȱ ʞŸŸˬ•”’ȱã£û—û–ûŠ¢’—ˬȱ’•ˬȱ–ûšŠ¢’œˬˬȱ‹ŠóȱŸŽ›ˬ—ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”•ˬȱ‹žȱ—ˬ’Œˬ—’ȱˬ•ˬȱŽ–ˬ”ȱ ‘ˬ›ȱ‘Š—œÍȱˬ¢’ó’”•’”ȱ‘ˬ”’–ˬȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ–ˬ”ȱû³û—ȱ ˜•Š›ǯȱȱ ˬ–’—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ‹ˬ£’ȱ’—Ž”˜•˜“’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ȱ œˬ‹ˬ‹’›ǯȱˬ£’¢¢ˬȱˬ¢’ó–ˬ£ȱ˜•Š›ŠšȱšŠ•Í›œŠǰȱ‘ˬ›ȱ Ž’óŠÍ—Íȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›Í›ȱŸˬȱ–Šœ˜™Š’¢Š—Í—ȱœˬ‹ˬ‹’—’ȱ óŽ¢ȱšŠ¢ŠœÍ—ŠÍ›ǯȱ•Š—•Íȱ–ûŠ¢’—ˬ•ˬ›’—ȱŠ™Š›Í•–ŠœÍȱ Š›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í›ǯȱŠœ˜™Š’¢Š—Í—ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›’ȱ”˜—›ŠœŽ™Ȭ ”’Š¢ˬ’›ǯ ’Ÿȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—ȱšˬ‹ž•ž—Š—ȱŘȬřȱŠ¢ȱœ˜—›ŠȱŠ–Š–’•ˬȱ

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4
5(352'8.7ø96$ö/$0/,4


5(352'8.7รธ96$รถ/$0/,45(352'8.7รธ96$รถ/$0/,4

Gรถzษ™l qadฤฑnlarฤฑn azarฤฑ


 

Žœ–˜’ȱęȱ‹›˜–ŠȱȮȱˬœŠœˬ—ǰȱã£ˬ•ȱŸˬȱˬ—Œȱ šŠÍ—•Š›ŠȱŠó”Š›ȱŽ’•ˬ—ȱ¢Š›Í‹ˬ¡Šœœˬ•’ȱ ã›ˬ–ˬ—’—ȱŽ•–’ȱŠÍÍ›ǯȱʞŸŸˬ••ˬ›ȱ‹žȱã›ˬ–ˬ—’—ǰȱ û–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱó’óȱ˜•ž‹Ȭ˜•–Š–ŠœÍǰȱ‹ˬȱŸˬȱ¢Šȱ ¡˜ó¡Šœœˬ•’ȱ˜•–ŠœÍȱ‘Ž³ȱ”’–ˬȱ‹ˬ••’ȱŽ¢’•’ǯȱǰȱˬ•ȱ’•ˬȱ ¢˜¡•ŠÍšŠȱŠÂ›ÍœÍ£ǰȱ•Š”’—ȱ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱ‹ã¢û”ȱ 㕳û•ûȱ‹ˬ›”’–ˬȱŸˬȱ¢Šȱ”’³’”ȱó’óȱóˬ”•’—ˬ’›ǯȱŽ•ˬȱ ”’ǰȱ‹ˬ£’ȱšŠÍ—•Š›ŠȱšŠ›Í—ȱ‹˜ó•žÂž—ž—ȱŽœ–˜’’ȱ £Š‘’›’ȱã›û—ûóû—ˬȱã›ˬȱ˜ššž£ȱŠ¢•Íšȱ‘Š–’•ˬ•’¢’ȱ ¡ŠÍ›•ŠÍ›ÍǯȱʞŸŸˬ••ˬ›ȱ‹žȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱ Œˬ››Š‘Šȱ–û›ŠŒ’ˬȱŽ’›’ǯȱ—•Š›ȱ–ûŠ¢’—ˬȱ˜•ž—ž›ǰȱ ™ž—”œ’¢Šȱãû›û•û›ȱŸˬȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ‘ûŒŽ¢›ˬȱ–’”›˜œ”˜™ȱ Š•Í—Šȱˬš’šȱŽ’•’›’ǯȱˬ¡Šœœˬ•’ȱˬ•Š–ˬ•ˬ›ȱŠó”Š›ȱ ˜•ž—–ŠÍšŠȱã›ˬ–ˬȱŒˬ››Š‘’ȱ¢˜•ȱ’•ˬȱ•ˬŸȱŽ’•’›ǯȱ ––Šȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ–ûˬˬ—ȱœ˜—›Šȱó’óȱ¢Ž—’ˬ—ȱ ˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›’ǯȱ G•”ȱ—㟋ˬˬǰȱŽœ–˜’ȱˬ¢’—ȱŽ’•–ˬ•’’›ǯȱžȱ’œˬǰȱ ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱ–û›ˬ””ˬ‹ȱ™›˜œŽœ’›ǯȱŠ›Í—ȱ‹˜ó•žÂžȱ Žœ–˜’•ˬ›’ǰȱˬœŠœˬ—ǰȱ¡˜ó¡Šœœˬ•’’›ǯȱʞ–ˬ•’¢¢ŠŠ—ȱ œ˜—›Š”Íȱ›Žœ’’Ÿ•ˬ›’—ȱœŠ¢Íȱ‹ã¢û”ȱŽ¢’•ǯȱ’ˬ›ȱ ¢Ž›•ˬ›ˬǰȱ¡ûœžœˬ—ǰȱˬ›ŠĚȱŠ›Šȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•ˬ—ȱó’ó•ˬ›ȱ Œˬ››Š‘’ȱ–ûŠ•’Œˬˬ—ȱœ˜—›ŠȱŞŖȬşŖƖȱ‘Š••Š›Šȱ ›Žœ’’Ÿ•ˬó’›ǯȱû—¢ŠȱˬŒ›û‹ˬœ’—ˬȱŽœ–˜’•ˬ›’—ȱ ”’³’”ȱ’˜—•ŠóÍ›ÍŒÍȱóûŠ•Š—–Šȱ˜£ŠœÍȱ’•ˬȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ Œˬ‘•ˬ›’ȱ—ˬ’ŒˬȱŸŽ›–ˬ–’󍒛ǯȱȱ’—’–Š•ȱ‹Šó•Š—Â͌ȱ ˜£Š—Í—ȱˬ›’Œˬ—ȱŠ›Í›–Šš•Šȱ‹ˬ¡Šœœˬ•’ȱã›ˬ–ˬ•ˬ›’—ȱ –ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ’œ’Šˬȱ˜•ž—Š—ȱœˬŸ’¢¢ˬ¢ˬȱ ³ŠÍ›Í•–ŠœÍȱ–ûœ‹ˬȱ—ˬ’Œˬȱˬ•ˬȱŽ–ˬ¢ˬȱ’–”Š—ȱ ŸŽ›’›ǯȱȱŽœ’’Ÿ•ˬ›’—ȱœŠ¢Íȱ’œˬȱŗśǰŚƖȱȬˬȱšˬˬ›ȱŠ£Š•Í›ǯȱ ʞ•‹ˬĴȱˬǰȱ‘ˬ›ȱ‹’›ȱ¡ˬœˬ—’—ȱã£ȱŠ›’¡³ˬœ’ȱŸŠ›ǯȱŠ”’—ȱ ˬš’šŠ•Š›ȱ£Š–Š—Íȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱšŠ—ž—Šž¢Âž—•žšȱ Šó”Š›ȱŽ’•’›ǯȱʞŸŸˬ•ŠǰȱŽœ–˜’•ˬ›ȱšŠÍ—•Š›Šȱ ”’ó’•ˬ›ˬȱ—’œ‹ˬˬ—ȱŜȬŞȱˬˬȱŠ›Íšȱ’—”’óŠȱŽ’›ǯȱ[£ûȱ ˬȱ³˜¡ȱ£Š–Š—ȱˬ—ŒȱŸˬȱã£ˬ•ȱšŠÍ—•Š›ŠǯȱŽ•ˬȱ ‹’›ȱŽ›–’—ȱŸŠ›ȱȬȱȱȃŽœ›˜Ž—˜–’—Š—ȱ’™Ȅǯȱžǰȱ Šˬˬ—ǰȱã£ˬ•ǰȱŠÂȱˬ›’•’ǰȱû£û—ȱ‹ˬˬ—ȱ‹’³’–•’ȱ ŸˬȱœûȱŸˬ£’•ˬ›’ȱ’—”’óŠȱŽ–’óǰȱšŠÍ—ȱŒ’—œ’¢¢ˬȱ ‘˜›–˜—•Š›ÍȱȮȱŽœ›˜Ž—•ˬ›ȱ³˜¡ȱ˜•Š—ȱšŠÍ—•Š›Í›ǯȱ 󊚕Š›ŠȱŽœ–˜’•ˬ›ȱ³˜¡ȱ—Š’›ȱ‘Š••Š›Šȱˬ–ˬ•ˬȱ ˬ•’›ǯȱ’—œ’¢¢ˬȱ‘˜›–˜—•Š›ÍȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’—ȱŽ—’¢’ȱ –Ž—˜™Šž£ŠȱãŸ›û—ˬȱ’œˬȱó’ó•ˬ›’—ȱ㣋Šó͗Šȱ œ˜›ž•Š›Ššȱȱ’–ˬœ’ȱ‘Š••Š›ÍȱŠȱ–ˬ•ž–ž›ǯȱŽ•ˬ•’”•ˬǰȱ Žœ–˜’•ˬ›’—ȱ¢Š›Š—–Šȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›’—ˬ—ȱ‹’›’—’—ȱ ˜›šŠ—’£–ˬȱŽœ›˜Ž—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’—ȱ¢û”œˬ”ȱ˜•–ŠœÍȱ šˬ—Šˬ’—ˬȱˬ•–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ

˜›–˜—Š•ȱˬ¢’ó’”•’¢’ȱˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬ•ˬ›’ȱ’•ˬȱ –ûŸŠ£’—ˬ•ˬ󍒛–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱˬœˬȱšŠÍ—ȱŸˬȱšÍ£•Š›Šȱ Žœ›˜Ž—•ˬ›’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’ȱ—˜›–ŠŠ—ȱŗŖȬŗŘȱˬˬȱ ¢û”œˬ”’›ǯȱ ˬĴȱŠȱŽœ–˜’ȱ¢Š›Š—–Íóȱ˜Â•Š—ȱŸˬȱ¢ŠȱŒŠȬ ŸŠ—ȱ”’ó’•ˬ›’—ȱˬȱ˜›šŠ—’£–’—ˬȱ‹Ž•ˬȱšŠÍ—ȱŒ’—œ’¢¢ˬȱ ‘˜›–˜—•Š›Í—Í—ȱ–’šŠ›Íȱ’£Šęȱ’›ǯȱ ʞ–ˬ•’¢¢ŠœÍ£ȱ–ûŠ•’Œˬȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ–û¡ˬ•’ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱžȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ šŠÍ—ȱ¢ž–ž›Š•Íš•Š›Í—Šȱ‘˜›–˜—•Š›Í—ȱ’œŽ‘œŠ•Í—Íȱ œ’–ž••ŠóÍ›Š—ȱŠ¡’•’ȱœŽ”›Žœ’¢ŠȱŸˬ£’—’—ȱȮȱ‘’™˜ęȱ£’—ȱ

ž—”œ’¢ŠœÍ—ÍȱˬŒ›’ȱŽ’›ǰȱŽœ›˜Ž—•ˬ›’—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’ȱ –ûŸˬššˬ’ȱ˜•Š›Ššȱ”ˬœ”’—ȱˬ›ˬŒˬˬȱŠ£Š•Í›ǯȱȱ ›Ž™Š›ŠÍ—ȱˬœ’›’ȱ‹’’”ˬȱ’œˬȱ¢ž–ž›Š•Íš•Š›ȱã£ȱ ž—”œ’¢ŠœÍ—ÍȱŠ–ȱ‹ˬ›™ŠȱŽ’›ǯȱ kûŠ•Š—–ŠȱŽěȱŽ”’Ÿȱ—ˬ’ŒˬȱŸŽ›’¢’—ˬ—ȱ¡ˬœˬ•ˬ›’—ȱ ˬ–ˬ•’¢¢ŠŠȱ‘Š£Í›•ÍÂÍȱãŸ›û—ˬȱ‹žȱ–ûŠ•’Œˬȱûœž•ž—Ȭ Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱk’ó•ˬ›’—ȱ㢛ˬ—’•–ˬœ’ȱŽ£ȬŽ£ȱ ‹ŠóȱŸŽ›ˬ—ȱ›Žœ’’Ÿ•ˬ›’—ȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›’—’ȱŠó”Š›ȱŽ’›ǯȱŽ•ˬȱ ”’ǰȱ‹žǰȱŘŖȬřŖȱœ–ȱž£ž—•žÂž—Šȱ–’•ŸŠ›’ȱ³Í¡Í—Í•Š›Íȱ ˜•Š—ȱ‹ˬ•”ˬȱˬǰȱ¢ŽŠ—ˬǰȱã›ˬ–ˬ•ˬ›’›ǯȱȱȃ™’”ž•ŠȄȱ Š•Š—Š—ȱ‘ˬ–’—ȱȃ–’••ˬ›ȄȱŽœ–˜’’—ȱŒˬ››Š‘’ȱûœž•ȱ’•ˬȱ •ˬŸȱŽ’•–ˬœ’—ˬ—ȱœ˜—›Šȱ¢Ž—’ȱó’ó’—ȱ¢Š›Š—–ŠœÍ—Šȱ œˬ‹ˬ‹ȱ˜•ž›ǯȱŽ–ˬ”ǰȱˬ–ˬ•’¢¢ŠŠ—ȱˬŸŸˬ•ȱž•›Šœˬœȱ Ÿˬȱ”˜–™ûŽ›ȱ˜–˜š›Šęȱ¢ŠœÍȱ–ûŠ¢’—ˬœ’ȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱ ó’ó’—ȱ³Í¡Í—Í•Š›Íȱ’•ˬȱ‹’›•’”ˬȱ‘ûž•Š›Íȱˬš’šȱˬ¢’—ȱ Ž’•ˬ›ˬ”ȱ•ˬŸȱ˜•ž—žšŠ—ȱœ˜—›ŠȱóûŠ•Š—Í›Í•Š›œŠǰȱ ›Žœ’’Ÿ•ˬ›’—ȱœŠ¢ÍȱŠ£Š•Í›ǯȱȱkûŠȱ–ûŠ•’Œˬˬ—ȱŠ•Í—Š—ȱ ŽěȱŽ”’—ȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱû–Š—ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱ Žœ–˜’•ˬ›ȱó’óȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱˬ›–Š—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Í—Šȱ šŠ›óÍȱŠȱ‘ˬœœŠœÍ›ǯȱžȱ–ˬšœˬ•ˬȱ”’–¢ŠȱŽ›Š™’¢ŠœÍȱ ˜•Š›ŠšȱœûȱŸˬ£’ȱ¡ˬ›³ˬ—’—’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ£Š–Š—Íȱ ’œ’ŠˬȱŽ’•ˬ—ȱœ’—Ž’”ȱŠ—’Žœ›˜Ž—ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Š—ȱ ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱ ,˜¡ȱ‹ã¢û”ȱ‘ˬŒ–•’ȱó’ó•ˬ›’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ£Š–Š—Íȱ óûŠȱŽ›Š™’¢ŠœÍȱ‹ˬ£ˬ—ȱ‘ˬ¢Šȱû³û—ȱˬ‘•û”ˬ•’’›ǯȱ ’›Ȭ’”’ȱ’••’”ȱ”’–¢ŠȱŽ›Š™’¢ŠœÍȱ¡ˬœˬ•ˬ›ȱû³û—ȱ³˜¡ȱ ‹ã¢û”ȱ–ûˬ’›ǯȱk’ó’—ȱ㕳û•ˬ›’ȱ”’³’•’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ šŠ•Š—ȱ‘’œœˬ—’ȱóûŠ•Š—Í›–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱžǰȱ‘Š£Í›Šȱ ’ó•ˬ—’•–ˬ”ˬȱŸˬȱˬ”–’••ˬ󍒛’•–ˬ”ˬȱ˜•Š—ȱ¢Ž—’ȱ ”˜–™•Ž”œȱ”’–¢Š‘˜›–˜—Š•ȱŽ›Š™’¢Šȱûœž•žž›ǯȱ û¡ˬ•’ȱ”•’—’”ȱ‘Š••Š›ȱû³û—ȱž¢Âž—ȱ˜•Š—ȱ–Ž˜’Ȭ ”Š•Š›ȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱŽ’•’›ǯȱ ’³’”ȱ‘ˬŒ–•’ȱó’ó•ˬ›’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱûœû—•û¢ûȱ óûŠȱŽ›Š™’¢ŠœÍ—ŠȱŸŽ›–ˬ”ȱŠ‘Šȱ–ˬšœˬˬž¢Âž—ž›ǯȱ ã¢û”ȱ㕳û•ûȱó’ó•ˬ›’—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ’œˬȱ”’–¢Š‘˜›–˜Ȭ —Š•ȱŽ›Š™’¢ŠŠ—ȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱŠœ’¢Ž—ȱřȱŠ¢Šȱ‹’›ȱˬˬȱ —ˬ£Š›ˬȱ–ûŠ¢’—ˬœ’—ˬ—ȱ”Ž³’›ǯȱ ûŠ•’Œˬ—’—ȱśȬŝȱŠ¢Í—Š—ȱœ˜—›Šȱó’ó’—ȱ㕳ûœûȱ ˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱˬ›ˬŒˬˬȱŠ£Š•–Í›œŠǰȱ–ûŠ•’ŒˬȱŠŸŠ–ȱ Ž’›’•’›ǯȱ––ŠȱşȬŗŖȱŠ¢Š—ȱŠ›Íšȱ˜•–Š–Ššȱóˬ›’ȱ ’•ˬǯȱŽœ–˜’ȱó’ó’—’—ȱ㕳ûœû—û—ȱ–ˬ‘ž•Šó–ŠœÍȱŸˬȱ Š£Š•–ŠœÍȱ‘Š••Š›Í—Šȱ–ûŠ•’Œˬ—’ȱ’œˬ—’•ˬ—ȱ–ˬ›‘ˬ•ˬˬȱ óûŠȱŽ›Š™’¢ŠœÍȱ’•ˬȱ‹’’›–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱˬ››Š‘’ȱ–ûŠ¡’•ˬȱ £ˬ›ž›’¢¢ˬ’ȱ³˜¡ȱ—Š’›ȱ‘Š••Š›Šȱ¢Š›Š—Í›ǯ

˜›–˜—Š•ȱŽ›Š™’¢ŠȱŽœ›˜Ž—ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—ˬȱŒ’’ȱ —ˬ£Š›ˬȱŠ•Í—ŠȱŠ™Š›Í•–Š•ÍÍ›ǯȱkûŠȱŽ›Š™’¢ŠœÍ—Š—ȱ œ˜—Š›”Íȱ›Žœ’’Ÿ•ˬó–ˬȱ‘Š••Š›ÍȱŗŚƖȱˬ󔒕ȱŽ’›ǯȱ ’–¢Š‘˜›–˜—Š•ȱŽ›Š™’¢Š—Í—ȱˬ‹’šȱŽ’•–ˬœ’ȱ —ˬ’Œˬœ’—ˬȱ’œˬȱŞśȬşŖȱƖ‘Š••Š›ŠȱŠ–ȱœŠÂŠ•–Šȱ‹Šóȱ ŸŽ›’›ǯȱȱ ʞ–ˬ•’¢¢ŠÍ—ȱŠ™Š›Í•–ŠœÍ—Šȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱŽ‘’¢ŠŒȱ ˜•–ŠÍÂ͗Š—ǰȱ›Žœ’’Ÿ•ˬó–ˬ—’—ȱ’œˬȱ—Š’›ȱ‘Š••Š›Šȱ ‹ŠóȱŸŽ›’¢’—ˬ—ȱ™Šœ’¢Ž—ȱ¡Š—Í–•Š›ȱŠ–ȱœŠÂ•Š–ȱŸˬȱ ’óȱšŠ‹’•’¢¢ˬ•’ȱ˜•ž›•Š›ǯ

5(352'8.7ø96$ö/$0/,4

61


*g=Ԥ//ø.21'85

62

Š—ÍóŠ—

0(5ù'ù$1/$5 Í£Š—ŠšǰȱšÍ›Í󕊛ǰȱˬ›’—’—ȱ›ˬ—’ȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ —ŠœŠ£•ÍÂ͗Š—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›ˬ—ȱ’óŠ›ˬ•ˬ›’’›ǯȱȱˬ›’–’£ȱ ‹ŠóŠ—Ȭ‹ŠóŠȱ¡ûœžœ’ȱ–Ž›’’Š—•Š›•ŠȱŒÍ£Íš•Š—–ÍóÍ›ǯȱ —•Š›Í—ȱ‘ˬ›ȱ‹’›’ȱŠ¢›Í•ÍšŠȱ–ûˬ¢ˬ—ȱ˜›šŠ—ȱŸˬȱ¢Šȱœ’œŽ–’—ȱ ˬŠ•’¢¢ˬ’—’ȱˬ”œȱŽ’›’›ǯȱŠóšŠȱœã£•ˬǰȱˬ›’ȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ Ÿˬ£’¢¢ˬ’—ˬ—ȱˬŸŸˬ•Œˬˬ—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱÍ£Š—ŠšȱŸˬȱ ¢ŠȱšÍ›Íó͗ȱ‘Š—œÍȱ–Ž›’’Š—ȱ—Š‘’¢ˬœ’—ˬȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’—’ȱ Š¢Í—•ŠóÍ›–Šš•Šȱ”˜œ–Ž’”ȱ™›˜‹•Ž–’—ȱœˬ‹ˬ‹•ˬ›’—’ȱ 㢛ˬ—–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱȱˬ›’¢ˬȱ‘ˬ–ȱ¡Š›’Œˬ—ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱŠ¡’•ˬ—ȱ ˬœ’›ȱŽ–ˬ”•ˬȱ˜—ž—ȱšûœž›•Š›Í—ÍȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›–ŠšȱŠ‘Šȱ ŠœŠ—Í›ǯ t£û—ȱŠóŠÂÍȱ‘’œœˬœ’—ˬȱœÍ£Š—Šš•Š›ǰȱŠˬˬ—ǰȱŽ—˜”›’—ȱ ™›˜‹•Ž–•ˬ›ǰȱ¢ˬ—’ȱ¢ž–ž›Š•Íš•Š›Í—ǰȱ‹ã¢›ˬ”ûœûȱŸˬȱ šŠ•¡Š—ŸŠ›ÍȱŸˬ£’•ˬ›’—ȱȱž—”œ’¢ŠœÍ—Í—ȱ™˜£ž•–ŠœÍȱȱ˜—ž—Šȱ ˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǯȱžȱ™˜£ž—ž•Š›ȱ‘ˬ–’óˬȱŒ’’ȱ¡ˬœˬ•’¢ˬȱ ³ŽŸ›’•–ˬœˬȱˬǰȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ˜›šŠ—•Š›Š”Íȱȃˬ›’—•’¢ˬȄȱ ˬ•Š•ˬȱŽ’›ǯȱ,ˬ—ˬ—’—ȱšŠ‹Ššȱ—Š‘’¢ˬœ’—’—ȱžŒž—Šȱˬ–ˬ•ˬȱ ˬ•ˬ—ȱœˬ™’•ˬ›ȱšŠ•¡Š—ŸŠ›ÍȱŸˬ£’—ȱȃˬ›’—•’¢’—ˬȄȱ’óŠ›ˬ’›ǯȱ ’ŒŠ‘•Š›ȱãȱ”’œˬœ’ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’—’ȱˬ”œȱŽ’›’›ǯȱʞœŠœˬ—ǰȱ ȬŸŠ›’ȱ£˜—ŠŠǰȱ¢ˬ—’ȱŠ•Í—ǰȱ‹ž›ž—ǰȱûœȱ˜ŠšȱŸˬȱ³ˬ—ˬˬȱ –ˬœ”ž—•Šó–ÍóȱœÍ£Š—Šš•Š›ȱ’œˬȱ‹ŠÂ͛œŠšŠȱ¢Š›Š—–Íóȱ ™˜£ž—ž•Š›Š—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›’›ǯȱŽ—’¢Ž–ˬȱœÍ£Š—Šš•Š›ÍȱŠȱ –ˬ‘£ȱ‹žȱóˬ”’•ˬȱ¢Ž›•ˬó’›ǯȱ ž›ž—Ȭ˜Ššȱ‹û”û¢ûȱ—Š£’”ȱ‹ŠÂ͛œŠšȱ’•ˬȱ‹ŠÂ•Í›ǯȱ ŠÂ͛œŠšȱ™˜£ž—ž•Š›Í—Í—ȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í•–ŠœÍȱ’•ˬȱ ¢Š¡Í—Š—ȱ–ˬóž•ȱ˜•žšŠȱšÍ›Íó͗ȱŒ’•Š•Š—–ŠœÍǰȱ˜—Šȱ šŠ›óÍȱ–Ž£˜Ž›Š™’¢Šǰȱ¢Š¡žȱŽœ’•Š¢—ȱ’¢—ˬ•ˬ›’—’—ȱ Ÿž›ž•–ŠœÍȱ”’–’ȱ”˜œ–Ž˜•˜“’ȱ™›˜œŽž›Š•Š›ȱŠ‘Šȱ ‹ã¢û”ȱœˬ–ˬ›ˬȱŸŽ›ˬŒˬ”ȱŸˬȱ¢Šȱ‘Ž³ȱˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—–Š¢ŠȬ ŒŠšǯȱȱȃŠóšŠ‹ŠšȱšÍ›ÍóÍȄȱŠ•Š—Š—ȱšŠóŠ›ŠœÍȱ‹û”û”ȱ šŠ›ŠŒ’¢ˬ›’—’ȱ¢û”•ˬ–ˬ¢ˬ—ȱŸˬȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—ˬ—ȱ ˬ£’¢¢ˬȱ³ˬ”–ˬ¢ˬ—•ˬ›ˬ—ȱ¢Š—ȱ”Ž³’›ǯȱt£û—ȱó’ó”’—•’¢’ȱ ˬȱûóû—–ˬ¢ˬȱŸŠŠ›ȱŽ’›ǯȱŠ—Šš•Š›Í—ȱ¢ž¡Š›Íȱ‘’œœˬœ’ǰȱ Š•–ŠŒÍšȱœû–û”•ˬ›’ȱû£ˬ›’—ˬ”’ȱó’ó”’—•’¢’ȱȮȱȃ™’›˜“”’•ˬ›’Ȅȱ Œˬ››Š‘’ȱûœž•ȱ’•ˬȱ•ˬŸȱŽ–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱŠœŠ“ȱ’œˬȱ–ûŸˬššˬ’ȱ Š¢ŠȱŸŽ›’›ǯȱ›˜‹•Ž–’ȱ¢ž¡Š›Íȱû£ȱ—Š‘’¢ˬœ’—’—ȱ–ˬˬȬ

*g=Ԥ//ø.21'85

‹ŠÂ͛œŠšȱ›Š”Í—Í—ȱ•’–Š’”ȱœ’œŽ–’ȱ’•ˬȱˬ•Ššˬœ’—’ȱ ¡ŠÍ›•Š–Šš•Šȱ‘ˬ••ȱŽ–ˬ”ȱ–û–”û—û›ǯȱóŠÂÍȱã£ȱ šŠ™ŠÂ͗͗ȱó’ó”’—•’¢’ǰȱ¢Í›ÍÂÍȱœ’’”ȱœ’œŽ–’—’—ȱ–û¡ˬ•’ȱ ™˜£ž—ž•Š›Í—Šȱˬ•Š•ˬȱŽ’›ǯȱ 㣕ˬ›ˬ—ȱœã‘‹ˬȱûóûœˬǰȱ ”㕐ˬ•ˬ›ˬ—ȱŠ—Í󖊖Ššȱ˜•–Š£ǯȱ ŽœŠ‹ȱŽ’•’›ȱ”’ǰȱ šˬ‘Ÿˬ¢’ȱã£Š•ÍȱŠ’›ˬ•ˬ›ȱȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›’—ȱ¡’–ˬ’’›ǯȱ 㣕ˬ›’—ȱŠ¡’•’ȱ‹žŒŠÂ͗Š”Íȱã¢û–û•ȱ”㕐ˬ•ˬ›ȱ’œˬȱȮȱ ‹ã¢›ˬ”•ˬ›’—ǯȱˬ›’—’—ȱ‹˜ó•žÂžǰȱ’”’—Œ’ȱ³ˬ—ˬ—’—ȱˬ–ˬ•ˬȱ ˬ•–ˬœ’ȱŽ—˜”›’—ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’—ȱ—ˬ’Œˬœ’’›ǯȱ––Šȱˬ›’ȱ ™›˜‹•Ž–•ˬ›’ȱ¢Š•—Í£ȱû£ˬȱ¢Š›Š—–Í›ǯȱ ž¡Š›Íȱ”û›ˬ”ǰȱ”û›ˬ”ȱœû–û”•ˬ›’ȱû£ˬ›’—ˬȱˬ–ˬ•ˬȱ ˬ•ˬ—ȱœÍ£Š—Šš•Š›ȱˬ—£’”ȱ—Š‘’¢ˬœ’—ˬ”’ȱ•’–˜’ȱ ˜¡ž–ŠœÍ—Í—ȱ£ˬˬ•ˬ—–ˬœ’—ˬ—ȱ¡ˬ‹ˬ›ȱŸŽ›’›ǯȱ û›ˬ¢’—ȱ ˜›Šȱ—Š‘’¢ˬœ’ȱȮȱ‹Ž•ˬ—ȱ‹’›ȱšˬˬ›ȱ¢ž¡Š›ÍȱȬȱȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱŸˬȱ ãȱ”’œˬœ’ȱ—Š‘’¢ˬ•ˬ›’—’—ȱ™›˜¢Ž”œ’¢ŠœÍÍ›ǯȱ ’³’”ȱ³Š—Ššǰȱ Œ’—œ’¢¢ˬȱŸˬ£’•ˬ›’ȱž—”œ’¢ŠœÍ—Íȱ‹Ž•ȱŸˬȱ˜–Šȱœû–û¢ûȱ £˜—ŠœÍȱˬ”œȱŽ’›’›ǯȱŠÂ›Íȱ—Š‘’¢ˬœ’—’—ȱ‘’™Ž›”Ž›Š˜£žȱŸˬȱ ¢Šȱœˬ™’•ˬ›’ȱŽ—˜”›’—˜•˜šȱŸˬȱšŠœ›˜Ž—Ž›˜•˜šŠȱ–û›ŠŒ’ˬȱ Ž–ˬ¢ˬȱœˬ‹ˬ‹’›ǯȱŽ›’’Š—•Š›ȱ‘ŠššÍ—ŠȱŠ—•Š¢Íó͗ȱ ˜•–ŠœÍȱ˜ŒŠš•ÍȱœŠ³ȱã”û•–ˬœ’—’—ȱˬȱ–ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ”ã–ˬ”ȱ Ž’›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱšž•ŠšŠ›¡ŠœÍȱŸˬȱœŠ³•Š›Í—ȱ‹’–ˬȱœˬ›‘ˬ’—ˬ”’ȱ Š£•Šó–ŠȱŽ—˜”›’—ȱœ’œŽ–’ȱ—ŠœŠ£•Íšȱˬ•Š–ˬ’’›ǯȱˬ£ˬ—ȱ œŠˬȱãŸœ’¢ˬ•ˬ›ȱˬȱ˜›šŠ—’£–ˬȱ”ã–ˬ”ȱŽˬȱ‹’•ˬ›ǯ ˬ•ž–ž›ȱ”’ǰȱŽŒˬȱœŠŠ•Š›Í—ŠȱšŠ›ŠŒ’¢ˬ›ȱŠ‘ŠȱŠ”’Ÿȱ ˬŠ•’¢¢ˬȱãœˬ›’›ǯȱžȱ˜›šŠ—Í—ȱˬœŠœȱšŠ¢Â͜ÍȱœÍ£Š—ŠšȱŸˬȱ ˬ›’—’—ȱšŽ¢›’ȬœŠÂ•Š–ȱ›ˬ—’—’—ȱˬœŠœȱœˬ‹ˬ‹”Š›•Š›Íȱ˜•Š—ȱ ˜”œ’—•ˬ›’—ȱ˜›šŠ—’£–ˬ—ȱȱ¡Š›’ŒȱŽ’•–ˬœ’’›ǯȱž›ȱ”’ǰȱ ŽŒˬȱœŠŠȱŗŘȬˬȱšˬˬ›ȱ¢Š–Ššȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱû£û—ȱ š’Š•Š—–Š—Í—ȱŠȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬ’ȱ‹ã¢û”û›ǯȱž—ž—•Šȱ ó’ó”’—•’”ȱŸˬȱšÍ›Í󕊛Š—ȱš˜›ž—–Ššȱ˜•Š›ǯȱŠ•ŠŠȱ–Š¢˜Ȭ —Ž£ȱˬȱšŠ–Ššȱ˜•Š›ǰȱŠ¢Š•Íȱ‹’”’ȱ¢ŠÂÍȱŠǯȱ›šŠ—’£–’ȱ ˬ–’£•ˬ¢ˬ—ȱ–’—Ž›Š•ȱœžȱŠȱ’³–ˬ”ȱ˜•Š›ǰȱ󒛒—ȱšŠ£•Íȱœž•Š›ȱ ŠǯȱʞœŠœˬ—ǰȱšÍ£Š›Í•–Íóȱ¢Ž–ˬ”•ˬ›•ˬȱˬȱš’Š•Š—–Ššȱ ˜•Š›ǰȱšŠ¢—ŠÍ•–ÍóȱŠǯȱŽ³’–ȱœ’£’—’›Ƿȱ––Šȱ‹ž—žȱŠȱ ‹’•–ˬ•’œ’—’£ȱ”’ǰȱ¢Š¡óÍȱã›û—–ˬ”ȱû³û—ȱ³˜¡ȱ󎢍ˬ—ȱ’–’—Šȱ Ž–ˬ¢’ȱ‹ŠŒŠ›–Š•ÍœÍ—Í£ǯ


63 G ȱʞʞȱ GG 

62<847ˍ%ù%2/$%ù/ˍ50ù" LúLPGΩ $0$/ø<$ NOLQLNDVÕQD LON JΩO UDSL\D GLTTΩWLPL FΩOE HGΩQ NULRWH VHGXUDQÕQ SURVHGXUDVÕ ROGX /DNLQ SUR HúLGΩQGΩ ÕQÕ ƒ&WHPSHUDWXUGDDSDUÕOGÕ÷ VX\DUDQGÕ PΩQGΩELUDQOÕTGRQYXUPDTRU[X XUDFΩPL +ΩNLPPΩQΩ L]DKHWGL NL SURVHG DPGGΩW TÕV HOΩ GΩTLTΩGDYDPHWGL\LoQE PNQGH\LO ΩU]LQGΩKHoVR\XTODPDTEHOΩP UDSL\D $UWÕT oQF D\GÕU NL NULRWH %X PGGΩW SURVHGXUDVÕQÕ TΩEXO HGLUΩP GDGΩULP ΩU]LQGΩ|Oo\ΩTΩGΩUDUÕTODVDP \X[XP WDP ERúDOPD\ÕE YΩ VDOODQPD\ÕE LE IHYUDO QRUPDOODúÕE LPPXQLWHWLP JFOΩQ YLUXVOX TULSΩ D\ÕQGD DLOΩ ]YOΩULPLQ KDPÕVÕ VTÕUPDGÕP \ROX[GXPΩQLVΩKHoELUGΩIΩGΩD 'LODUΩ&ΩIΩURYD 12 mart 2013-cü il

hPXPLNULRWHUDSL\DGDQDûDøÖGDNÖ [ˎVWˎOLNOˎULQPDOLFˎVLQGˎLVWLIDGˎROXQXU 3L\OˎQPˎYˎVHOOLW

*h05$+/,4+ù66ù

<X[XVX]OXTYˎVWUHVV ;URQLNL\RUøXQOXTVLQGURPX $OOHUJL\D

<h.6ˍ.ˍ+9$/58+ù<<ˍ 9ˍ(<1ù=$0$1'$ 0h$/ù&ˍ9ù7ˍ6ù5/ˍ5

(N]HPDYˎSVRULD]

%h7h1%81/$5

%URQ[LDODVWPD

.5ù27(5$3ù<$1,1

5HYPDWRLGOLSROLDUWULW úˎNˎUOLGLDEHWYˎV

())(.7ù'ù5 %DNÖ1HIWoLOˎUSURVSHNWL

7HO   

*g=Ԥ//ø.21'85


 $1$6h'hԤ9Ԥ=2/810$=4ø'$',5

—’ȬŽĚȱž¡ G•”ȱû—ˬ— ûœžœ’ȱš’Š ›šŠ—’”ȱ”Ž¢ęȱ¢¢ˬ ³ȱřŖŖš Ŝŝȱ ”Š• Ȭȱžœ–ŠȱŸˬȱšŠ¢Š›–Šȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ ȬȱŠÍȱ”˜—œ’œŽ—œ’¢Š Ȭȱˬ›”’‹’—ˬȱˬ‹’’ȱšŠÍ•ŠóÍ›ÍŒÍȱŸˬȱ ȱȱœû–œûȱŠÂŠŒÍ—Í—ȱšŠ›Š—Íȱ Ȭȱ ˬ¢Šȱû³û—ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱš’Šȱ–Šˬ•ˬ›’ Ȭȱˬ›”’‹’—ˬȱȱǻˬŸˬ£˜•ž—–Š£ȱ–ŽŠȱřȱ ȱȱŸˬȱŜȱ¢ŠÂȱž›óž•Š›ÍǼ Ȭȱˬ‹’’ȱœûȬž›óž•žȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š› ȬȱG•”ȱ¡ûœžœ’ȱ˜›šŠ—’”ȱœûȱ ȬȱœŠ—ȱ‘ˬ£–ȱ˜•ž—ž›

GœŽ‘œŠ•³ÍDZȱŸœ›’¢ŠȱŸˬȱ•–Š—’¢Š

.g53Ԥ0


 ˜–˜› G•”ȱû—ˬ— ûœžœ’ȱš’Š ³ȱřŖŖš Ŝŝȱ ”Š• Ȭȱ ã™ȱŸˬȱšˬ‹’£•’”ȱˬ•Ž¢‘’—ˬȱ Ȭȱ ˬ¢Šȱû³û—ȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱš’Šȱ–Šˬ•ˬ›’ Ȭȱ£ȱ–’šŠ›Šȱ•Š”˜£Š Ȭȱˬ›”’‹’—ˬȱ™Š›³Š•Š—–Íóȱ£û•Š• ȬȱŠÂ•Š›Í—ȱ¡ûœžœ’ȱœ›ž”ž›žȱǻŠœŠ—ȱ‘ˬ£–ȱ ȱȱ˜•ž—Š—ȱ¢ŠÂ•Š›Ǽ Ȭȱ›Ž‹’˜’”ȱ•’Ěȱˬ›’ȱǻ Ǽȱ Ȭȱˬ›”’‹’—ˬȱȱǻˬŸˬ£˜•ž—–Š£ȱ–ŽŠȱřȱ ȱȱŸˬȱŜȱ¢ŠÂȱž›óž•Š›ÍǼȱ Ȭȱˬ‹’’ȱœûȬž›óž•žȱ‹Š”Ž›’¢Š•Š› ȬȱœŠ—ȱ‘ˬ£–ȱ˜•ž—ž›

GȬȱʞȱȱtȱ k  ȱ

 ȱ DZ

ˬ›ȱ¢Ž–ˬ¢’—ȱ‘Š£Í›•Š—–ŠœÍȱû³û—ȱ¢Ž—’ȱ šŠ¢—ŠÍ•–ÍóȱŸˬȱŚŖȬśŖǚȱȬˬȱšˬˬ›ȱ œ˜¢žž•–žóȱœžŠ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’—ǯ <Dú

ž¢ž—ȱ㕳û•–ûóȱ–’šŠ›Í—Í—ȱŘȦřȱ ‘’œœˬœ’—’ȱ’ˬ›ȱšŠ‹Šȱǻóûóˬ¢ˬǼȱœû£û—ǯ

[•³ûȱšŠóÍÂ͗Íȱšž›žȱšŠ›Íó͚•Šȱ˜•ž›ŠȬ ›ŠšȱŠ›Íšȱ‘’œœˬœ’—’ȱ‹Í³ŠÂ͗ȱ”ûȱˬ›ˬęȱȱ’•ˬȱ Š¢Í›Í—ǯ[•³û•–ûóȱšŠ›ÍóÍÂÍȱˬ›’Œˬ—ȱšŠ‹Šȱ œû£û—ǯ

Š‹Íȱ–ã‘”ˬ–ȱ‹ŠÂ•Š¢Š›Ššȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱˬˬȱ ‹ˬ›”ȱœ’•”ˬ•ˬ¢’—ǯ

˜—›Šȱœž¢ž—ȱšŠ•Š—ȱ‘’œœˬœ’—’ȱˬ•ŠŸˬȱŽ’—ȱ Ÿˬȱ¢Ž—’ˬ—ȱ‹ˬ›”ȱœ’•”ˬ•ˬ¢’—ǯ

Š£Í›•Š—–Íóȱ”û•ˬ—’ȱŝȱˬš’šˬȱšŠÍ•ŠóŠ—Šȱ šˬˬ›ȱœŠ¡•Š¢Í—ǯȱ˜—›Šȱœ’•”ˬ•ˬ¢’—ȱŸˬȱ š’Š•Š—–ŠȱŽ–™Ž›Šž›ž—Šȱšˬˬ›ȱǻřŝǚǼȱ œ˜¢žž—ǯ

%LUJQON \HPԥNTԥEXOX

%LUGԥIԥoQ\HPԥ\LQ +D]ÕU KD]ÕUODQPDVÕ SD\ 4D\QDGÕOPÕú PO

gOoTDúÕ÷Õ VX PO

KԥIWԥ70

KԥIWԥ

KԥIWԥ

KԥIWԥ

D\

FLD\GDQ7

1L\ԥ+ø33LQNH\¿\\ԥWVWDQGDUWODUÕ $YURSDNH\¿\\ԥWVWDQGDUWODUÕQGDQ GDKDFLGGLGLUYԥKԥUELUPԥKVXO NH\¿\\ԥW\R[ODPDVÕQGDQNHoLU" dQNLKԥPLQTLGDODUÕKԥ\DWÕPÕ]ÕQ Gԥ\ԥULRODQXúDTODUoQKD]ÕUOD\ÕUÕT ʞ•ŠŸˬȱ–ˬ•ž–Šȱû³û—DZ

493 92 84 .g53Ԥ0


.g53Ԥ0

66

48/$÷,0 $÷5,<,5

.g53Ԥ0


67

S

ûˬ–ˬ›ȱ”ã›™ˬ•ˬ›ȱŸˬȱřȬśȱ¢Šó•ÍȱžóŠš•Š›Šȱ ˜’•ˬ›ˬȱŽ£ȬŽ£ȱ›Šœȱˬ•’—’›ǯȱ[–›û—û—ȱ ‹’›’—Œ’ȱ’•’—’ȱ¢ŠóŠ¢Š—ȱžóŠš•Š›Šȱ‹žǰȱ˜›Šȱšž•Ššȱ šž›ž•žóž—ž—ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’ȱ’•ˬȱ‹ŠÂ•ÍÍ›ǯȱ—•Š›Í—ȱ ”’Š¢ˬȱšˬˬ›ȱŽ—’óȱŽó’–ˬȱ‹˜›žœžȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱ ûûš’ȱŸˬ£’¢¢ˬˬ’›ǯȱʞœŠœˬ—ǰȱž£Š—Íš•Íȱ‘Š•Šȱ˜•Š—ȱ œûˬ–ˬ›•ˬ›ȱ³ˬ³’¢ˬ—ȱŸˬȱ¢Šȱˬ¢’›ˬ—ȱ”’–’ȱ’—Ž”œ’¢Šȱ Žó’–ˬȱ‹˜›žœžȱ’•ˬȱŠœŠ—•Íš•ŠȱŠÂÍ£ȱȱ‹˜ó•žÂž—Š—ȱ šž•ŠÂŠȱœ’›Š¢ˬȱŽ’›ǯȱ’ȱ³˜¡ȱŸŠ¡ȱœ˜¢žšˬ¢–ˬȱŸˬȱ ¢Šȱ£ã”ˬ–ȱ˜—ž—Šȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱ 㛙ˬ•ˬ›’—ȱ‘Š›ŠœÍ—Í—ȱ ŠÂ›Í–ŠœÍ—Íȱˬ¢’—ȱŽ–ˬ”ȱ³ˬ’—’›ǯȱž•Šš•Š›Íȱ ŠÂ›ÍÍšŠǰȱšž•Ššȱ¢˜•žȱŸˬȱ¢Šȱ›Ššžœȱ—Š‘’¢ˬœ’—ˬȱ ãœˬ›’•ˬ—ȱŠ£ŠŒÍšȱˬ£¢’šˬȱ”ã›™ˬ•ˬ›ȱ³ÍÂ͛ÍȱŸˬȱ ¢ŠȱŠÂ•Š–Šȱ’•ˬȱ›ŽŠ”œ’¢ŠȱŸŽ›’›•ˬ›ǯȱȱŽ•ˬȱ‘Š••Š›Šȱ ŠÂ›Í¢Š—ȱˬ›ˬęȱ—ˬȱž£Š—Š—ȱ”ã›™ˬ•ˬ›ȱ‘ˬ›ȱŸˬŒ‘•ˬȱ —Š›Š‘Š•ÍÂ͗Íȱ‹’•’›’›ǰȱˬ––ˬ”ȱŠÂ›Í•Íȱ˜•žÂž—Š—ȱ ¢Ž–ˬ”ˬ—ȱ’–’—ŠȱŽ’›ǯȱóŠšȱ‹ã¢ûû”Œˬȱšž›ž•žóžȱ Šȱˬ¢’óˬ—ȱ˜›Šȱšž•ŠÂ͗ȱ’”’ȱ’•’‘Š‹•Šó–Šȱœˬ‹ˬ‹’ȱ ŸŠ›ǯȱ’›Ȭ’”’ȱ¢Šó͗Š—ȱœ˜—›ŠȱžóŠš•Š›ŠȱŠŽ—˜’•ˬ›ȱ ‹ã¢û–ˬ¢ˬȱ‹Šó•Š¢Í›ǯȱřȬśȱ¢Šó͗Šȱšˬˬ›ȱ–Š”œ’Ȭ –Š•ȱ㕳ûˬȱ˜•Š—ȱŠŽ—˜’•ˬ›ȱ’—Ž”œ’¢Š¢ŠȱŒŠŸŠ‹ȱ ˜•Š›Ššȱ’•’‘Š‹•Šó͛ȱŸˬȱŠ‘ŠȱŠȱ‹ã¢û¢ˬ›ˬ”ȱŽó’–ˬȱ ‹˜›žœž—žȱšŠ™Š¢Šȱ‹’•ˬ›ǯȱŠ›Š—Š—ȱ‹˜ó•žšŠȱ–’”Ȭ ›˜‹•Š›ȱŠœŠ—•Íš•ŠȱŠ›Š›Ššȱ’—”’óŠȱŽ’›ǯȱGœˬ—’•ˬ—ȱ ’—Ž”œ’¢Šǰȱ£ã”ˬ–’—ȱã›ˬ’¢’ȱ˜’’—ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱ žóŠšȱ˜›šŠ—’£–’ǰȱ‹ˬ•”ˬȱˬǰȱˬ•ˬȱ‹’•ˬ›’ǰȱ‹ã¢û”ȱ 㕳û•ûȱŠŽ—˜’•ˬ›ȱ˜•–ŠœŠ¢Íǯȱˬˬ—ǰȱžóŠš•Š›Í—ȱ šž•Šš•Š›ÍȱšˬĚȱˬˬ—ȱŸˬȱŠ¡óŠ–ȱœŠŠ•Š›Í—ŠȱŠÂ›Í–ŠÂŠȱ ‹Šó•Š¢Í›ǯȱ ’’—ȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ›Šœȱˬ•’—ˬ—ȱ’”’ȱ˜›–ŠœÍ—Š—ȱ ŸŠ•’Ž¢—•ˬ›ȱˬȱ¡ˬ‹ˬ›Š›ȱ˜•–Š•ÍÍ›DZȱ’›Š£Šȱ˜•Ȭ –ŠŠ—ȱ”ŠŠ›Š•ȱ’•’‘Š‹ȱŸˬȱ’›’—•’ȱ˜’ǯȱ ŠŠ›Š•ȱ ˜’ȱ£Š–Š—ÍȱˬŸŸˬ•Œˬˬ—ȱ’œ’’•–’óȱ’œˬ—’•ˬ—ȱšžȬ •ŠšȱŠ–ŒÍ•Š›Í—Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ—•Š›ȱ ˜•–ŠÍšŠȱŘȬřȱŠ–ŒÍȱ‹˜›Šȱœ™’›’ǰȱ¢Š¡žȱŠ›Ššȱ Š–ŒÍ•Š–Ššǰȱšž•Ššȱˬ•’¢’—ˬȱ™Š–‹Íšȱš˜¢–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱ˜—›ŠȱŠ›ŠšȱŸˬȱ¢Šȱœ™’›•’ȱ”˜–™›Žœȱš˜¢Ȭ –Ššȱ˜•Š›ǰȱ•Š”’—ȱ‹ˬˬ—ȱ‘ˬ›Š›ˬ’ȱřŝǰśǚȬˬ—ȱ¢ž¡Š›Íȱ ˜•–ŠÍšŠȱ‹žȱ™›˜œŽž›ŠŠ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ ˜•Š›ǯȱŠ‘Šȱ¢û”œˬ”ȱŽ–™Ž›Šž›Šȱ‹ž—žȱŽ–ˬ”ȱ ˜•–Š£ǯȱȱ’›‹ŠóŠȱšž•ŠšȱœŽ¢ŸŠ—Í—Šȱ”˜–™›Žœȱš˜¢Ȭ –Ššȱ˜•–Š£ǰȱ³û—”’ȱ‹žȱ—Š‘’¢ˬˬȱžóŠšȱˬ›’œ’ȱ³˜¡ȱ —Š£’”ȱ˜•žÂž—Š—ȱ¢Š—Íšȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•ˬȱ‹’•ˬ›ǯȱ’›ȱ —Ž³ˬȱšŠȱ‹û”û•–ûóȱˬœ”’ȱŸˬȱ¢Šȱˬ—£’ˬȱšž•Ššȱ 㕳ûœû—ˬȱž¢Âž—ȱ˜•Š—ȱ”ˬœ’”ȱŽ–ˬ”•ˬȱ”˜–™›Žœ’ȱ šž•Ššȱˬ›ŠÍ—Šȱ¢Ž›•ˬ󍒛–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ—žȱŘȬřȱ œŠŠ•ÍšȱŸˬȱ‹ûû—ȱŽŒˬȱˬȱœŠ¡•Š–Ššȱ˜•Š›ȱȮȱšžȬ ›žžšŠȱšž›žȱ’œ’ȱšž•Šš•Š›ÍȱšÍ£Í›Í›ǯȱȃ ã¢ȱ•Š–Ȭ ™ŠȄȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱ’œ’–ˬ”•ˬȱˬȱ”ã›™ˬ—’—ȱŸˬ£’¢¢ˬ’—’ȱ ¢û—û••ˬ󍒛–ˬ”ȱ˜•Š›ǰȱ•Š”’—ȱ˜—Š—ȱŽ’¢Š•Šȱ ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱŠ–™Š—Í—ȱûŒûȱ—ˬȱšˬˬ›ȱ

³˜¡ž›œŠǰȱ™›˜œŽž›Š—Í—ȱŠ™Š›Í•ÍÂÍȱ–ˬœŠˬȱˬȱ ³˜¡ȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱž•ŠÂ͗ȱšÍ£Í›Í•–Šȱ–ûˬ’ȱȮȱśȬŝȱ ˬš’šˬ’›ǯȱ›͗ÍȱŠ£Š•–Ššȱû³û—ȱžóŠš•Š›ȱû³û—ȱ —ˬ£ˬ›ˬȱžž•–žóȱŠ—Š•Ž’”•ˬ›ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ ˜•Š›ǯȱˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬœ’—’—ȱ˜£ŠœÍȱžóŠÂ͗ȱ¢Šó͗Šȱ ã›ˬȱˬ¢’—ȱŽ’•’›ǯȱG–”Š—ȱ¢Š›Š—Š—ȱ”’–’ȱžóŠÂÍȱ –û•ˬšȱ˜˜•Š›’—š˜•˜šŠȱãœˬ›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱˬ£’ȱ ‘Š••Š›Šȱ”ˬœ”’—ȱŠÂ›Í—Íȱ¢Š•—Í£ȱ‘ˬ”’–’—ȱ”ã–ˬ¢’ȱ ’•ˬȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›–Ššȱ–û–”û—ȱ˜•ž›ǯȱȱûŠ•’Œˬȱ ’”’ȱ‘ˬĞȱˬˬ—ȱŠ£ȱȱ˜•–Š¢Š›ŠšȱŠŸŠ–ȱŽ–ˬ•’’›ǯȱžȱ –ûˬȱˬ›£’—ˬȱû—ˬȱŚȱˬˬȱšž•ŠšȱŠ–ŒÍœÍ—Íȱ Š–ŒÍ•Š–ŠšȱŸˬȱŽŒˬ•ˬ›ȱȱ”˜–™›ŽœȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ȱ Ȯȱ‘ˬĴȱŠȱŠÂ›Íȱ”Ž³’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ‹Ž•ˬǯȱ’’—ȱ‹ûû—ȱ ˜›–Š•Š›Í—Í—ȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱ£Š–Š—Íȱû—ˬȱřȬŚȱˬˬȱ žóŠš•Š›ȱû³û—ȱŠ–Š›Š›Š•ÍŒÍȱ‹ž›ž—ȱŠ–ŒÍ•Š›Íȱ Š–•Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱʞ”œȱ‘Š•Šȱ’—Ž”œ’¢Šȱ ŠœŠ—•Íš•ŠȱŠ¡’•’ȱšž•ŠÂŠȱœ’›Š¢ˬȱŽˬŒˬ”ǯȱG—’ȱ‹žȱ ˬœ’›•’ȱœˬ™’—’ȱǻœ™›Ž¢Ǽȱóˬ”•’—ˬȱ‹ž›Š¡Í•Š—ȱ–û¡ˬ•’ȱ ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ–㟌žž›ǯȱ—•Š›Í—ȱ’œ’Šˬœ’ȱ žóŠš•Š›ȱû³û—ȱŠ‘Šȱ›Š‘ŠÍ›ǰȱ³û—”’ȱ‹ž›ž—ȱ Š–ŒÍ•Š›ÍȱŠÂÍ£Šǰȱ˜›ŠŠ—ȱ’œˬȱ–ˬˬ¢ˬȱ”Ž³’›ǰȱŠŽ›˜Ȭ £˜•ȱóˬ”•’—ˬȱ˜•žšŠȱ’œˬȱ¢Š•—Í£ȱ‹ž›ž—ž—ȱœŽ•’”•’ȱ š’óŠœÍ—Šȱˬœ’›ȱŽ’›ǯȱˬ™’—’—’ȱ‹’›ȱˬˬȱ³’•ˬ’”ˬ—ȱ œ˜—›Šȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱˬš’šˬȱã£•ˬ–ˬ”ǰȱ”ã›™ˬ—’—ȱ‹ž›Ȭ —ž—žȱ¢Š¡ó͌Šȱˬ–’£•ˬ–ˬ”ǰȱœ˜—›Šȱ’œˬȱ™›˜œŽž›Š—Íȱ ˬ”›Š›•Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱ 㛙ˬȱžóŠš•Š›Í—ȱ‹ž›Ȭ —ž—Š—ȱœŽ•’¢’ȱó͛͗šŠȱŸŠœ’ˬœ’ȱ’•ˬȱœ˜›–Ššȱ˜•Š›ǯȱȱžȱ ™›˜œŽž›Š—ÍȱžóŠÂÍȱˬ–’£’›–ˬ£ˬ—ȱˬŸŸˬ•ȱŽ–ˬ”ȱ ¢Š¡ó͍͛ǯȱˬœˬ•’”ȱ£Š–Š—ÍȱžóŠÂ͗ȱšž•Šš•Š›Í—Íȱ’œ’ȱ œŠ¡•Š–Ššǰȱ‹Šó͗Šȱ㛝û”ȱ‹ŠÂ•Š–Ššȱȱ•Š£Í–Í›ǯȱG›’—•’ȱ ˜’ȱ£Š–Š—Íȱȱšž•ŠÂŠȱœ™’›•’ȱ–ˬ‘•ž•ȱŠ–ŒÍ•Š–Ššȱ ˜•–Š£ǯȱŠ•—Í£ȱ”˜–™›ŽœȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱžȱ£Š–Š—ȱ šž•Ššȱ¢˜•ž—žȱ™Š–‹ÍšȱŠ–™˜—žȱ’•ˬȱÍ¡Š–Ššȱ ˜•–Š£ȱȬȱ’›Š£ŠÍ—ȱšž•ŠšŠȱ˜™•Š—–ŠœÍȱŽ¢’•ǰȱ ³Í¡–ŠœÍȱ•Š£Í–Í›ǯȱž•Šš•Š›Íȱœˬ•’šˬȱ’•ˬȱˬ–’£•ˬ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǰȱ•Š”’—ȱ‹ž—žȱ”’‹›’ȱŸˬȱ¢Šȱ’ˬ›ȱ’’ȱŠ•ˬ•ˬ›•ˬȱ Ž–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱŠ–‹ÍšŠ—ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ‹ˬ›”ȱž›—Šȱ Žóˬ›ˬ”ȱˬ–’£•ˬ—ˬ—ˬȱšˬˬ›ȱ—㟋ˬȱ’•ˬȱšž•Ššȱ¢˜•ž—Šȱ œŠ•–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱžȱˬ‹’›•ˬ›’—ȱ‘Š–ÍœÍȱ¢Š•—Í£ȱ’•”ȱ ¢Š›Í–ȱ˜•Š›Ššȱ¢Š›Š›•ÍÍ›ȱȮȱšž•Ššȱ’›Š£ŠÍȱ‹Šó•Š¢Š—ȱ ”’–’ȱŽŒ’”–ˬˬ—ȱȱȬ‘ˬ”’–’—ˬȱȱ–û›ŠŒ’ˬȱ Ž–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ•Šȱ‹’•œ’—ȱ”’ǰȱžóŠÂŠȱŠ—’‹’˜’”ȱ ˬ¢’—ȱŽ’•œ’—ǯȱˬ£ˬ—ȱ˜—•Š›œÍ£ȱ˜’’ȱŠ–ȱ–ûŠ•’Œˬȱ Ž–ˬ”ȱ³ˬ’—’›ǰȱ—ŠŠ–Š–ȱ–ûŠ•’ŒˬȱŽ’•–’óȱ’•’‘Š‹ȱ ’œˬȱˬ•ˬŒˬ”ˬȱŽó’–ˬȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—’—ȱ£ˬ’Ěȱˬ–ˬœ’ȱ’•ˬȱ —ˬ’Œˬ•ˬ—ˬȱ‹’•ˬŒˬ”ȱ¡›˜—’”’ȱ¡ˬœˬ•’”ȱ˜›–Š•Š›Í—Šȱ œˬ‹ˬ‹ȱ˜•Šȱ‹’•ˬ›ǯ

.g53Ԥ0


.g53ิค0

68

7ฮธ%รธฮธ7รธ1 *h&/h.รธ//(5รธ

ิคJิฅUXรบDรทร•Qร•]ร•QLPPXQLWHWLQLQ]ิฅLIROPDVร• ิฅODPิฅWOิฅULQLJ|UPยรบROVDQร•]KิฅNLPLPPXQRORT PิฅVOิฅKิฅWLQGิฅQLVWLIDGิฅHGLQ+ิฅNLP]ิฅLILPPXQLWHWLQ VิฅEิฅEOิฅULQLPยิฅ\\ิฅQHGิฅUิฅNOD]ร•PJิฅOิฅUVิฅPยYDยฟT PยDOLFิฅNXUVXWิฅ\LQHGิฅELOิฅU%LUoR[KDOODUGD [ยVXVLPยDOLFิฅQLQWิฅ\LQHGLOPิฅVLQิฅKHoELUHKWL\DF ROPXUVDGิฅFิฅRODUDTXรบDรทDVDYDGOร•TXOOXTHWPิฅN OD]ร•PJิฅOLU 'ย]JยQTLGDODQPD8รบDรทร•QLPPXQVLVWHPL QLQQRUPDOรบิฅNLOGิฅROPDVร•ยoยQWDPYิฅNH\ยฟ\\ิฅWOL TLGDODQPDQร•QิฅKิฅPL\\ิฅWLE|\ยNGยU'ย]JยQROPD \DQQDWDPDPGิฅ\ิฅUOLYิฅTH\ULUDVLRQDOTLGDODQPD XรบDJร•QLPPXQVLVWHPLQิฅ[H\OLGิฅUิฅFิฅGิฅ]ิฅUิฅUYHULU 8รบDรทร•QTLGDVร•WิฅUNLELQิฅJ|UิฅWDPGิฅ\ิฅUOL ]ยODOODU \DรทODUNDUERKLGUDWODUYLWDPLQYิฅPLNURHOHPHQWOิฅUOิฅ NLID\ิฅWTิฅGิฅU]ิฅQJLQ ROPDOร•Gร•U=ยODOODUร•QWิฅUNLELQGิฅ RODQDPLQWXUรบXODUร•LPPXQVLVWHPLQLQ\ยNVิฅOPิฅVLQิฅ [H\OLGิฅUิฅFิฅGิฅPยVEิฅWWิฅVLUHGLU รธPPXQVLVWHPLQLQQRUPDOรบิฅNLOGิฅIิฅDOL\\ิฅW J|VWิฅUPิฅVLยoยQGDKDYDFLEKHVDEHGLOิฅQYLWDPLQOิฅU $&(%Yิฅ'TUXSXYLWDPLQOิฅULGLU$YLWDPLQLQ

.g53ิค0

SURYLWDPLQLศ•NDURWLQRUTDQL]PWิฅUิฅยฟQGิฅQYLWDPLQ &LOิฅELUOLNGิฅGDKD\D[รบร•PิฅQLPVิฅQLOLU0ิฅVิฅOิฅQ .59;QLQLONLQG|YUOิฅULQGิฅYLWDPLQ&QLQTิฅEXO HGLOPิฅVLRUTDQL]PLQVDรทDOPDVร•QDGDKDDรทร•UIRUPD ODUDNHoPิฅPิฅVLQิฅN|PิฅNHGLU 9LWDPLQ%2UTDQL]PLQGิฅEXYLWDPLQ oDWร•รบPD]Oร•รทร•RODQXรบDTODUDรทODรทDQKLUVOLGิฅFิฅOROXU WH]WH]EDรบDรทUร•ODUร•QGDQยPXPL]ิฅLร€LNGิฅQรบLND\ิฅW HGLUOิฅU6LQLUVLVWHPL]ิฅLIRODQXรบDTODUร•QLPPXQVLV WHPLGิฅ]ิฅLIROXU 9LWDPLQ%%XYLWDPLQoDWร•รบPD]Oร•รทร•QGDGD LPPXQLWHW]ิฅLร€ิฅ\LUPย[WิฅOLIPิฅGิฅYิฅEDรทร•UVDT [ิฅVWิฅOLNOิฅULEDรบYHULU 9LWDPLQ%รธPPXQVLVWHPLQLQQRUPDOIิฅDOL\\ิฅWL ยoยQYDFLEGLU9LWDPLQ% IROWXUรบXVX Yิฅ%ยฑTDQ KยFH\UิฅOิฅULQLQิฅPิฅOิฅJิฅOPิฅVLยoยQ KิฅPoLQLQ HULWURVLWOิฅULQYิฅLPPXQVLVWHPLKยFH\UิฅOิฅULQGิฅQRODQ OLPIRVLWOิฅULQ YDFLEGLUOิฅU %LRWLQLQoDWร•รบPD]Oร•รทร•LVิฅLรบWDKDQร•QLWPิฅVLQิฅ VิฅEิฅEROXU


69 <8;8ù67ù5$+ˍ7 )ù=ù.ù+ˍ5ˍ.ˍ7/ˍ5 1DWDPDQLVWLUDKԥW\NVԥN¿]LNLԥTOLYԥHPRVLRQDO \NOԥQPԥOԥUGDKDE|\NXúDTODUGD\RUXOPD\DVWUHVԥVԥEԥE RODUDTXúDTRUTDQL]PLQLQPGD¿ԥVLQL[H\OLGԥUԥFԥGԥ]ԥLÀԥGԥ ELOԥU %|\NOԥUGԥLVԥGԥUPDQPDGGԥOԥULQTԥEXOXQDWDPDP¿]LNL DNWLYOLN[URQLNL[ԥVWԥOLNOԥU]ԥUԥUOLYԥUGLúOԥUYLUXVEDNWHULDO J|EԥOԥNPԥQúԥOL[ԥVWԥOLNOԥURUTDQL]PLQPTDYLPԥWLQLD]DOGÕU 'Q\DGDNÕEWQ[ԥVWԥOLNOԥULQLLPPXQVLVWHPLQLQ LúLQLQSR]XOPDVÕLOԥED÷OÕGÕU%ԥVLPPXQoDWÕúPD]OÕ÷ÕQÕ QHFԥDUDGDQTDOGÕUPDTYԥLPPXQLWHWLQHFԥJFOԥQGLUPԥN RODU"+ԥNLPOԥULQELUoR[XLPPXQLWHWLTDOGÕUPDToQRQXQ LúLQLVWLPXOODúGÕUPD÷ÕW|YVL\ԥHGLUøPPXQRVWLPXO\DWRUODU ±DGÕQGDQGDJ|UQG\NLPLLPPXQKFH\UԥOԥULQLQ oR[DOPDVÕQÕVWLPXOODúGÕUÕUODU GluimmunKԥPXúDTKԥPGԥE|\NOԥUoQ WԥFUEԥOԥUGԥQNHoLULOPLúLPPXQLWHWLDUWÕUDQHIIHNWOLYԥXQLNDO SUHSDUDWVD\ÕOÕU%TUXSYLWDPLQOԥUGԥQYLWDPLQ&+ȕNDURWLQ YԥELUQHoԥELWNLHNVWUDNWGDQLEDUԥWGluimmunSUHSDUDWÕ GLJԥULPPXQVLVWHPԥQԥ]DUԥWHGԥQSUHSDUDWODUGDQIԥUTOԥQLU GluimmunSUHSDWÖQÖQ[VXVL\\ˎWOˎUL ¾ $QWLEDNWHULDO ¾ $QWLYLUXV ¾ $QWLIXQTDO ¾ øOWLKDEԥOH\KLQԥ ¾ +HSDWRSURWHNWRU ¾ $QWLRNVLGDQW ¾ øúWDKDJԥWLULFL

8QFDULDWRPHQWRVD (3LûLNFa\QaøÖ)

$VWUDJDOXVPHPEUDQDFHXV (Astraqal)

(FKLQDFHDSXUSXUHD (5ˎQJlLH[LQasH\a)

7ιUNLELQGιιVDVNRPSRQHQWOιUGιQELULRODQ$UÕVG GLODOWLQDKL\ιQLQVHOLNOLTLúDVÕQGDQWH]Yι\D[úÕVRUXOGX÷XQD J|UιGluimmunSUHSDUWÕVLURSúιNOLQGιEXUD[ÕOLENLEXGD RQXQGDKDWH]HIIHNWOL\LQGιQ[ιEιUYHULUKιPoLQLQXúDTODUYι E|\NOιUoQTιEXOXUDKDWGÕU

'R]DVÕYιLVWLIDGιTD\GDVÕ D\±POJQGιGιIι D\\Dú ±POJQGιGιIι \Dú ±POJQGιGιIι •\Dú ±POJQGιGιIι %|\NOιU ±POJQGιGιIι

øVWHKVDOoÕ±/LVDSKDUPD øWDOL\D

$]ԥUED\FDQ5HVSXEOLNDVÕQGD UԥVPLGLVWULEWHU±6$1,0(' úLUNԥWLGLU

3DSSD5HDOH)UHVFD (ArÖsG)

.g53Ԥ0
2WODUVWUHVVΩ TDUúÕ 27/$5<$;8'+ˍ%/ˍ5 œ’¡˜Ž›Š™’¢Šǰȱęȱ£’”’ȱ‘ˬ›ˬ”ˬǰȱ–Ž’”Š–Ž—˜£ȱŽ›ŠȬ ™’¢Šǰȱ–ŠœŠ“ȱ”’–’ȱûœž••Š›ȱ’•ˬȱ¢Š—ŠóÍǰȱœ›Žœ•ˬȱ–û‹Š›’£ˬˬȱ ęȱ˜Ž›™’¢Š—Í—ȱŠȱ¡’–ˬ’ȱŠ£ȱŽ¢’•ǯȱˬ›–Š—ȱ‹’”’•ˬ›’—’—ȱ ”’–¢ˬŸ’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›ȱ’•ˬȱ–ûšŠ¢’œˬˬȱûœû—•û”•ˬ›’ȱ Š—Í•–Š£Í›ǯȱ’”’•ˬ›’—ȱ–ˬ—ęȱȱˬœ’›’ǰȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱ ¢˜¡ž›ǯȱʞ”œ’—ˬǰȱ˜•Š›ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱˬœ’›ˬȱ–Š•’”ȱ˜•žÂž—Š—ȱ ¢Š›Š—–Íóȱ™›˜‹•Ž–ˬȱž¢Âž—ȱœŠ”’•ˬ󍒛’Œ’ȱ¢Í–ŠȱœŽ³–ˬ”ȱ ˜•Š›ǯȱȱŽ•ˬȱ”’ǰȱ¢û”œˬ”ȱšŠ—ȱˬ£¢’š’ȱ£Š–Š—Íȱ–ˬ›œ’—ȱŸˬȱ ™’󒔘žȱ˜—žȱˬ›’Œˬ—ȱŽ—’›ˬŒˬ”ǯȱ Š”’•ˬ󍒛’Œ’ȱˬœ’›•’ȱ”’–¢ˬŸ’ȱ™›Ž™Š›Š•Š›Š—ȱˬ›š•’ȱ ˜•Š›Ššǰȱ‹’”’•ˬ›ȱŠœÍ•Í•Íšȱ¢Š›Š–Í›ǯȱˬ—’ȱ’œˬ—’•ˬ—ȱŠ—Šȱ ‘Ž³ȱ‹’›ȱˬœŠȱ¢Š›Š—–ŠŠ—ȱ–ûŠ•’Œˬ—’ȱŠ¢Š—Í›Šȱ ‹’•ˬ›œ’—’£ǯȱ Ž’”Š–Ž—•ˬ›’—ȱûœû—•û¢ûȱ’œˬȱŠ‘Šȱœû›ˬ•’ǰȱ ŸˬȱûŒ•ûȱˬœ’›ȱŸˬȱ›Š‘Šȱ’œ’ŠˬȱšŠ¢ŠœÍ—ŠÍ›ǯȱ Ž³ȱ —ˬȱˬ–•ˬ–ˬ”ǰȱã£•ˬ–ˬ”ȱ•Š£Í–ȱˬ•–’›ȱȮȱˬ›–Š—ȱ ’³’—ǰȱŸˬœœŠ•Š–ǯȱûœž›•Š›ȱȱ’œˬȱȱ¡Ž¢•’ȱ³˜¡ž›ǯȱ£ž—ȱ –ˬ—ęȱȱˬœ’›ȱœ’¢Š‘͗͜Š—ȱ‹ŠóšŠȱ‹žǰȱ‘ˬ–ȱˬȱŠœÍ•Í•ÍÂ͗ȱ ¢Š›Š—–ŠȱŽ‘’–Š•ÍÍ›ǯȱ’œŠ•ȱû³û—ǰȱž£ž—ȱ–ûˬȱ ¢ž¡ž•ŠÍŒÍȱˬ›–Š—ȱšˬ‹ž•ȱŽ’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ˜—•Š›œÍ£ȱ ”Ž³’—–ˬ”ȱ³ˬ’—’›ǯȱˬ—ęȱȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ•ˬŸȱ Ž–ˬȱœ’—›˜–ž—žȱŠȱšŽ¢ȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱžȱœ’—Ȭ ›˜–ǰȱ–Ž’”Š–Ž—•ˬ›’—ȱšˬ‹ž•ž—žȱœŠ¡•ŠÍšŠ—ȱœ˜—›Šȱ Ÿˬ£’¢¢ˬ’—ȱ”ˬœ”’—ȱ™’œ•ˬó–ˬœ’—ˬ—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱȱ

ˬ›ȱ‹’›ȱ‘Š•Šȱˬœˬ‹ȱˬ›’—•’¢’—’ȱ˜•Š›Í—ȱŸˬȱ¢Šȱ ˬ›–Š—•Š›Í—ȱŠ‘Šȱ¢Š¡óÍȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›–ŠœÍ—Íȱ ‹’›–ˬ—Š•ÍȱŽ–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱkˬ›Š’ȱŸˬȱ˜›šŠ—’£–’—ȱˬ›’ȱ ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’—ˬ—ȱŠœÍ•Íȱ˜•Š—ȱ³˜¡ž›ǯȱ Š”’—ȱ’”’ȱ‘Š•Šȱ–Ž’”Š–Ž—•ˬ›ˬȱû£ȱž–Ššȱ •Š£Í–Í›DZȱŽ£ȱ—ˬ’Œˬȱˬ•ˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–ȱˬ•’”ˬȱŸˬȱ ‘ˬ”’–ȱ—ˬ£Š›ˬ’ȱŠ•Í—ŠȱŠ™Š›Í•Š—ȱœ’œŽ–Š’”ȱęȱ˜Ž›Š™’¢Šȱ ã£•ˬ—’•ˬ—ȱŽěȱŽ”ȱŸŽ›–ˬ’”ˬǯȱ

'h=*h10h$/ù&ˍ ˬ£ˬ—ȱ’—œŠ—•Š›ȱˬ›–Š—ȱ‹’”’•ˬ›’—ˬȱ¢û—û•ȱ¢Š—Šó͛DZȱ ‹žȱû—ȱ‹’›ȱ˜Š—ȱ’œ’ŠˬȱŽ’›ǰȱœŠ‹Š‘ȱ‹ŠóšŠœÍ—Š—ǰȱ‹žȱ û—ȱû³ȱœˬ”Š—ȱ˜ȱˬ–•ˬ–ˬœ’ȱ’³’›ǰȱœŠ‹Š‘ȱ‹’›’—’ȱˬȱ’³–’›ǯȱ •Š›•Šȱ–ûŠ•’Œˬȱ£Š–Š—Íȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱšŠ¢Š¢Šȱ›’Š¢ˬȱŽ–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱ

;$/47Ԥ%$%Ԥ7ø

ʞŸŸˬ•ŠǰȱŠ—’ȱˬœ’›ȱã£•ˬ–ˬ¢’—ǯȱˬ›–Š—ȱ‹’”’•ˬ›’—’—ȱ ˬœ’›ȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ’ȱ—ˬ’Œˬ—’—ȱˬ›‘Š•ȱŽ¢’•ǰȱž£ž—ȱ–ûˬȱ Ÿˬȱœ’œŽ–Š’”ȱšˬ‹ž•ž—Š—ȱœ˜—›Šȱ¢Š›Š—–ŠœÍÍ›ǯȱ G”’—Œ’œ’ǰȱ˜ȱ¢Í–Š•Š›Í—Íǰȱ¢Š¡žȱŠ¢›ÍȬŠ¢›Íȱ˜•Š›Íȱ ŸŠ¡Šó͛Íȱˬ¢’ó–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱ–ûŠ•’Œˬœ’ȱœ¡Ž–’—’ȱ˜›Šȱ ‘ŽœŠ‹•Šǰȱ‘ˬ›ȱŠ¢ȱˬ£ˬ•ˬ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱ t³û—Œûœûǰȱ¢Š•—Í£ȱœÍ—Š—–Íóȱ›ŽœŽ™•ˬ›ˬ—ȱ’œ’Šˬȱ Ž’—ǯȱ ˬĴȱŠȱ˜¡óŠ›ȱˬœ’›•’ȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱ˜•Š›Í—ȱ‹’›•’”ˬȱ ’œ’ŠˬȱŽ’•–ˬœ’ȱŠ–Š–’•ˬȱã£•ˬ—’•–ˬ£ȱ—ˬ’ŒˬȱŸŽ›ˬȱ ‹’•ˬ›ǯȱ ˬ‘Š¢ˬǰȱ˜•Š›Í—ȱœŠ¡•Š—Í•–ŠȱŸˬȱ‘Š£Í›•Š—–Šȱ šŠ¢Š•Š›Íȱ™˜£ž•žšŠȱŠȱȱã£•ˬ—’•ˬ—ȱ—ˬ’Œˬȱˬ•ˬȱ˜•ž—Ȭ –Š¢Šȱ‹’•ˬ›ǯȱ

<8;8<$67,÷, ʞ—ˬ—ˬŸ’ȱ‘ˬ•’–ȱŸˬȱŒãŸ‘ˬ›•ˬ›ˬ—ȱœŠŸŠ¢Íǰȱˬœˬ‹ȱ ˬ›’—•’¢’—’—ȱˬ›–Š—ȱ‹’”’•ˬ›’—’—ȱ”ã–ˬ¢’ȱ’•ˬȱŠ›ŠŠ—ȱ šŠ•Í›Í•–ŠœÍ—Í—ȱŠ‘Šȱ‹’›ȱ—Ž³ˬȱûœž•žȱŸŠ›ǯȱȱ Ž•ˬȱ”’ǰȱ˜ȱ‘ˬ•’–•ˬ›’—ˬ—ȱ‘Š£Í›•Š—–ÍóȱŸŠ——Šȱ šˬ‹ž•ȱŽ–ˬ”ȱŽ£ȱŽěȱŽ”ȱŸŽ›’›ǯȱȱGœ’ȱœžȱã£ûȬ㣕û¢û—ˬȱ ¢˜›Âž—•žÂžȱŠ™Š›Í›ǰȱœŠ”’•ˬ󍒛’Œ’ȱ˜•Š›Í—ȱˬ•ŠŸˬȱ Ž’•–ˬœ’ȱ’œˬȱ‹žȱŽěȱŽ”’ȱŠ‘ŠȱŠȱûŒ•ˬ—’›’›ǯȱȱȱśŖŖȱ š›Š–ȱ³˜‹Š—¢ŠœÍÂÍǰȱŘŖŖȱš›Š–ȱ’œ’˜•žȱ—Š—ˬǰȱŗŖȱ•’›ȱœžȱ ãû›ˬ›ˬ”ȱ˜Â›Š—Í•–Íóȱ¡Š––Š•Íȱ‹ã¢û”ȱ‘ˬŒ–•’ȱȱšŠ‹Šȱ ¢Ž›•ˬ󍒛–ˬ”ǰȱû£ˬ›’—ˬȱœžȱˬ•ŠŸˬȱŽ–ˬ”ȱŸˬȱřŖȱˬš’šˬȱ šŠ¢—Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱȱ’›Ȭ’”’ȱ³Š¢ȱšŠóÍÂÍȱȱ‹Š•ȱŸˬȱ‹’›ȱ˜ŸžŒȱ ž£ȱˬ•ŠŸˬȱŽ–ˬ”ȱˬȱ¢Š¡óÍȱ˜•Š›Íǯȱȱž¢ž—ȱ‘ˬ›Š›ˬ’ȱřŜȬ řŝǚȱˬ›ˬŒˬȱ˜•–Ššȱóˬ›’ȱ’•ˬȱȱŗśȬŘŖȱˬš’šˬȱˬ›£’—ˬȱ’œ’ȱ ŸŠ——Šȱšˬ‹ž•ȱȱŽ’—ǯȱ ȱ¢ŠœÍÂÍȱȮȱ¢ž¡žœž£•žšȱŸŠ¡Íȱ¢Š¡óÍȱˬœ’›ȱãœˬ›ˬ—ȱ šˬ’–ȱ¡Š•šȱˬ‹Š‹ˬ’ȱŸŠœ’ˬœ’’›ǯȱȱŠ•ŠŒŠȱ‹Š•Íóû£û—ûȱ ™Š–‹Íšȱ’•ˬȱ˜•ž›Š›Ššȱ’³ˬ›’œ’—ˬȱ™›’–ž•Šǰȱ£Š—‹Ššȱ ³’³ˬ”•ˬ›’ǰȱ™’󒔘žǰȱ”ˬ—Š•Šóǰȱ•ˬ•ˬ”ŸŠ›’ȱšˬ›ˬ—ęȱ•ǰȱ–Š¢Š˜Ȭ žǰȱ•ŠŸŠ—Šǰȱ—Š—ˬǰȱ‹Š›ˬ—Œȱ”’–’ȱˬ’›•’ȱ˜•Š›ȱˬ•ŠŸˬȱŽ’—ǯȱ žȱ¢ŠœÍÂÍȱŠ’ȱ¢ŠœÍÂ͗ȱŠ•Í—Šȱ¢Ž›•ˬ󍒛’—ȱŸˬȱ˜•Š›Í—ȱ ˬ›’—ˬ—ȱ‘ˬ££ȱŠ•Š›Ššȱ¢ž¡ž¢ŠȱŽ’—ǯȱˬ’Œˬˬǰȱˬœˬ‹’•’”ǰȱ šÍŒÍš•Š—–Šȱ”Ž³’›ǰȱ¢ž¡žȱ—˜›–Š••Šó͛ǯ


8URNDOXQ

71

həmişəyaşıl ağacın yarpaqlarının ekstraktı Urokalun – paxlalılar fəsiləsinə aid həmişəyaşıl ağacın (Q.StenophyllaMakino) (QS) yarpaqlarından hazırlanmış tibbi vasitədir. Yaponiyada 1969 ildən böyrək daşı xəstəliyinin müalicəsi üçün istifadə edilir. Böyrəklərdən daşların öz-özünə xaric olunmasını yüngülləşdirir. QS ekstraktı böyrək daşı xəstəliyi ilə pasiyentlərdə daşların xaric olunmasına səbəb olur, diuretik effekt göstərir, kalsium-fosfat kristallarını əridir, böyrəklərdə və sidik kisəsində kristalların böyüməsinin qarşısını alır.

ã–ˬ”³’ȱ–Šˬ•ˬ›DZȱ •Š”˜£Šȱ‘’›ŠǰȱšŠ›Â͍Š•Íȱ—’󊜝ŠœÍǰȱ¢û—û•ȱ œžœž£ȱœ’•’œ’ž–ȱž›óžœžǰȱŠ•”ǰȱ–Šš—Ž£’ž–ȱœŽŠ›Šǰȱ ‘’™›˜–Ž••˜£Šǰȱˬ–’£•ˬ—–’óȱœŠ¡Š›˜£ŠǰȱȱœŽŠ›’—ȱ ž›óžœžȱŸˬȱœŠ›Íȱˬ–’›ȱ˜”œ’’ǯ Š›–Š”˜•˜“’ȱˬœ’›’DZ ȱŽ”œ›Š”Í—ȱŠ—’˜”œ’Š—ȱˬœ’›’ȱ‹ã¢›ˬ”•ˬ›ˬȱ ”Š•œ’ž–ȱ¢ÍÂ͕–ŠœÍ—Í—ȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Í›ȱŸˬȱ˜”œ’•ˬó–ˬȱ ™›˜œŽœ’—ȱŠ£Š•–ŠœÍȱ—ˬ’Œˬœ’—ˬȱ”Š•œ’ž–Ȭ˜”œŠ•Šȱ ǻ˜”œŠ•ŠȬž›óž•žǼȱŠó•Š›Í—ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’ȱ’•ˬȱ ‹ã¢›ˬ”ȱŠóÍȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱ˜•Š—ȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱœ’’Ȭ ¢’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ˜•Š—ȱǻ–Ž’•Ž—’Š–’—Ǽ ¡Š›’Œȱ˜•ž—–ŠœÍ—ÍȱŠ¢Š—Í›Í›ǰȱ‹žȱ’œˬȱȱ‹ã¢›ˬ”ȱ ŠóÍȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱ’•ˬȱ™Šœ’¢Ž—•ˬ›ˬȱŠó•Š›Í—ȱˬ–ˬ•ˬȱ ˬ•–ˬœ’—’—ȱŸˬȱ›Žœ’’Ÿ’—ȱŽěȱŽ”’ŸȱšŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Í›ǯ

Gœ’Šˬœ’—ˬȱãœˬ›’ó•ˬ›DZ Ȭȱ Š•œ’ž–Ȭ˜”œŠ•Šȱǻ˜”œŠ•ŠȬž›óž•žǼȱŠó•Š›Í—ȱ ˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’ȱ’•ˬȱ‹ã¢›ˬ”ȱŠóÍȱ¡ˬœˬ•’¢’ǯ ȬȱŠó•Š›Í—ȱˬ•ˬŒˬ”ˬȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’—’—ȱ šŠ›ó͗͜ÍȱŠ•Š›Ššȱ‹ã¢›ˬ”•ˬ›ˬ—ȱŸˬȱœ’’”ȱ”Š—Š•Í—Š—ȱ Šó•Š›Í—ȱŠÂ›ÍœÍ£ȱ™Š›³Š•Š—–ŠœÍȱŸˬȱ¡Š›’Œȱ˜•ž—–ŠœÍǯ Ȭȱ㢛ˬ”ȱ’•’‘Š‹Í—Í—ȱǻ—Ž›’ǼȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í•–ŠœÍ Ȭȱ’’”ȱ’›Š£Í—Í—ȱœû›ˬ•ˬ—–ˬœ’ Ȭȱ㢛ˬ”ȱ”˜•’”Š•Š›Í—ȱŠ›ŠŠ—ȱšŠ•Í›Í•–ŠœÍǯ ʞœŠœȱ¡ûœžœ’¢¢ˬ•ˬ›’DZ Ȭȱ’”’ȱ”˜–™˜—Ž—•ˬ›’—ˬ—ȱ‘Š£Í›•Š—Í‹ Ȭȱʞ”œȱãœˬ›’ó•ˬ›’ȱ¢˜¡ž› ȬȱŠó•Š›ÍȱŽěȱŽ”’ŸȱŠÂ͍͛ Ȭȱ Š•œ’ž–Ȭ˜”œŠ•ŠȱŠó•Š›Í—Šȱˬœ’›ȱŽ’›ȱǻ˜—•Š›Í—ȱ –’šŠ›Í—Š—ȱŸˬȱ㕳ûœû—ˬ—ȱŠœÍ•Íȱ˜•–ŠŠ—Ǽ Ȭȱˬ–Š—ˬ•’ȱ—ˬ’Œˬȱšˬ‹ž•ž—Š—ȱŗŖȬŗŘȱû—ȱœ˜—›Šȱ ‹ŠóȱŸŽ›’›ǯ

³(SLGELRPHG´00& $]ԥUED\FDQ%DNÕúԥKԥUL=LYԥUEԥ\ԤKPԥGEԥ\RY 7HO)DNV )DNV  (PDLORI¿FH#HSLGELRPHGD]HSLGELRPHG#ENUX :HEZZZHSLGELRPHGD]

GœŽ‘œŠ•³ÍDZȱ ’™™˜—‘’—¢Š”ž˜ǯǰȱǯǰȱ ’˜˜ǰȱŠ™˜—’¢Š

4ø'$/$10$


4ø'$/$10$

72

Şirəli may ayı YŠ£Í—ȱœ˜—ȱŠ¢Í—Íȱ˜›šŠ—’£–’ȱ œŠĚȱŠóÍ›Š—ǰȱ–ã‘”ˬ–•ˬ—’›ˬ—ǰȱ ûŒȱŸˬȱŽ—Ž›“’ȱŸŽ›ˬ—ȱˬ›ˬŸˬ£•’ȱ ó’›ˬ•ˬ›ȱ’³–ˬ”•ˬȱ”Ž³’›–ˬ”ȱ ¢Š¡ó͍͛ǯȱ

4ø'$/$10$


73 Š¢

Ȯȱ¡ûœžœ’ȱ‹’›ȱ³ŠÂÍ›ǯȱŠ•—Í£ȱˬ‹’ˬȱû³û—ȱ Ž¢’•ǯȱ›Íšȱ’—’ˬ—ȱ’––ž—’Ž’–’£’ȱ šÍóŠȱ‘Š£Í›•Š–Š•Í¢ÍšǯȱȱŠ¢ȱ‹˜••žÂž—Šȱˬ›’Œˬ—ȱ”Ž³–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱˬ£ˬ•ˬ›ˬ—ȱ㝛ûȱ³˜¡ȱŠ›Í¡–͗ͣ͜œŠǰȱ‹’›ȱ ˬˬ¢ˬȱ‘ˬ›ȱ󎢒ȱŠ–ŠÂŠȱˬ•ˬœ–ˬ¢’—ǯȱ¡Íȱã£•ˬ’¢’—’£ȱ ™ˬ‘›’£•ˬ›ȱ£Š–Š—Íȱ˜›šŠ—’£–ȱ¢û—û•ȱŸˬȱŠ£ȱ–’šŠ›•Íȱ ™ˬ‘›’£ȱš’ŠœÍ—ŠȱŸˬȱŽ‘’¢Š•Š›Íȱšˬ—Šˬ•ˬȱœˬ›ȱŽ–ˬ¢ˬȱ 㢛ˬó–’󍒛ǯȱû•Š•ǰȱ¢ŠÂȱŸˬȱ”Š›‹˜‘’›Šȱž³ž›ž–žȱ ˬ›‘Š•ȱž›óž–žóȱ󕊔Šȱ³ŽŸ›’•ˬ›ˬ”ȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ ˬ–’£•ˬ—–ˬœ’ȱžÂ›ž—Šȱãœˬ›’•–’óȱœˬ¢•ˬ›’ȱ‘Ž³ˬȱ Ž—’›ˬŒˬ”ǯȱŠœ›’ǰȱ¡˜•Žœ’œ’ǰȱ™Š—”›ŽŠ’ȱŸˬȱ¡˜›Šȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’—’—ȱ”ˬœ”’—•ˬó–ˬȱ‘Š••Š›Íȱ‹žȱ–㟜û–ˬȱŠ‘Šȱ ³˜¡ž›ǯȱ ûŒû—û£ûȱŸˬȱœ’—’›ȱœ’œŽ–’—’£’ȱˬ›ˬŸˬ£•’ȱó’›ˬ•ˬ›’—ȱ ”ã–ˬ¢’ȱ’•ˬȱ‹ˬ›™ŠȱŽ’—ǰȱ³û—”’ȱ–ˬ‘£ȱ’—’ȱˬ–’£•ˬ—–’óȱ Ÿˬȱ–ûŠ•’ŒˬȱŽ’•–’óȱ‘ˬ£–ȱ›Š”Í—Šȱˬ‹’’ȱŸ’Š–’—•ˬ›ȱ Š‘Šȱ¢Š¡óÍȱ–ˬ—’–œˬ—’•’›ǯȱk’›ˬ•ˬ›ȱˬ£ˬȱ³ˬ”’•–’óȱ˜•–Š•Íȱ ŸˬȱŽ•Ž”›’”ȱó’›ˬ³ˬ”ˬ—•ˬ›ˬȱœÍ¡Í•–Š•ÍÍ›ǰȱ³û—”’ȱ—Š›Í—ȱ•ˬ•’ȱ —Ž”Š›Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱŠ¢Š•Íȱ –Šˬ•ˬ›’—ȱ–’šŠ›ÍȱŗŖȱ ˬˬȱŠ›ÍšÍ›ǯȱŠÂŠ£ŠŠ—ȱ Š•Í—–Íóȱ‘Š£Í›ȱó’›ˬ•ˬ›ȱˬȱ ’³–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱk’›ˬȱŽ›Š™’¢ŠœÍȱ ”ž›œžȱŘȬřȱ‘ˬĞȱˬȱŠŸŠ–ȱ Ž–ˬ•’’›ǯȱ û—ˬȱřȱˬˬȱ ¢Ž–ˬ”ˬ—ȱ¢Š›Í–ȱœŠŠȱ ˬŸŸˬ•ȱ‹’›ȱœˬ”Š—ȱó’›ˬȱ’³–ˬ”ȱ •Š£Í–Í›ǯȱ ˬ‘›’£ˬ—ȱœ˜—›Šȱ š’Šȱ›Šœ’˜—ž—Šȱ‹Š•ÍšŠ—ȱ ‹Šó•Š–Ššȱ¢Š¡ó͍͛ȱȮȱœžŠǰȱ œ˜‹ŠŠȱ‹’ó’›’•–’óǰȱ‘ˬĴȱŠȱ ž£•žǰȱˬœŠœȱ˜ž›ȱ”’ǰȱšÍ£Š›Í•–Íóȱ˜•–ŠœÍ—ǯȱ˜—›Šȱœ˜‹ŠŠȱ Ÿˬȱ¢ŠȱœžŠȱ‹’ó’›’•–’óȱˬȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Šȱ”Ž³–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ

ˬĞȱˬ—’—ȱ³ˬ›óˬ—‹ˬȱŸˬȱŒû–ˬȱû—•ˬ›’—’ȱ™ˬ‘›’£ȱœŠ¡•Š¢Í—ǯȱ ˬ‹’’ȱ”’ǰȱ‹Š¢›Š–ȱœû›ˬœ’—ˬȱ¢Ž’¢’—’£ȱ”Š‹Š‹Šȱã›ˬȱ —Š›Š‘Šȱ˜•–ŠÂŠȱˬ¢–ˬ£ǯȱʞœŠœȱ˜ž›ȱ”’ǰȱ‹žǰȱŸˬ›’óˬȱ ³ŽŸ›’•–ˬœ’—ǯȱ ˬ—’—ȱ‹Š¢›Š–ȱœû›ˬœ’ȱŠ›¡ŠœÍ—ŠȱœŠˬȱ‹’›ȱšŠ¢Š¢Šȱ ›’Š¢ˬȱŽ’—DZȱ‘ˬ›ȱ”Š‹Š‹ȱ’”ˬœ’ȱ’•ˬȱ‹’›ȱ™Š›³Šȱ¡’¢Š›ǰȱ™˜–’Ȭ ˜›ǰȱŒˬˬ›’ȱŸˬȱœ˜ÂŠ—ȱ¢Ž¢’—ǯȱʞǰȱ”˜•‹ŠœŠǰȱ‘’œˬȱŸŽ›’•–’óȱ –ˬ–ž•Š•Š›ȱŸˬȱœŽ••û•˜£•Šȱ£ˬ—’—ȱ˜•Š—ȱˬ›ˬŸˬ£•ˬ›ȱ œû›ˬˬȱŽ¢—’ȱˬ—Šœû‹ˬȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱęȱ›ȱ¢ŠÂ•Š›Íȱ‘ŽœŠ‹Í—Šȱ œ˜ÂŠ—ȱˬȱ˜”œ’—•ˬ›’—’ȱ—Ž¢›Š••ŠóÍ›Í›ǯȱGœ’¡Š—Š•Š›Šȱ ‹ŽŒˬ›’•–’óȱ¡’¢Š›•Š›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱȃ’”Š—•ÍȄǰȱšŠ‹Š›•Íǰȱ û—Ȭ¢Šó͕ȱ£˜Â•žǰȱ‹ˬ›”ȱž–•žȱŸˬȱˬ›ŠŸˬ•’ȱš˜¡žœžȱ ˜•Š—•Š›ÍȱœŽ³’—ǯȱ Š–Š›ȱœž•žȬ¢Šó͕ȱ¡’¢Š›•Š›ȱŠ¢ŠœÍ£Í›ǯȱ û›ˬ—’£ˬȱ‘ˬ›ȱû—ȱˬ£ˬȱˬ›ˬŸˬ£ȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱŠ‘Šȱ³˜¡ȱ ™˜›ŠÂŠ•ǰȱš›Ž¢™›žǰȱ•’–˜—ǰȱŠ•–Šȱ¢Ž¢’—ǯȱ k’›ˬ•ˬ›’—ȱˬ—ȱŠ¢Š•ÍœÍȱ¢Ž›”ã”ûȱó’›ˬœ’’›ǯȱ—žȱ”ˬ•ˬ–ǰȱ ŠÂȱž›™ǰȱ³žÂž—ž›ǰȱŠ•–Šȱó’›ˬœ’ȱˬ•ŠŸˬȱ˜•ž—–žóȱ”˜”Ž¢•ȱ óˬ”•’—ˬȱˬȱ’³–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ––ŠȱŠ•–Š—Í—ȱ–’šŠ›Íȱ‹’›ˬȬ ‹’›ȱ—’œ‹ˬ’—ˬȱŽ¢’•ǰȱŠ‘ŠȱŠ£ȱ˜•–Š•ÍÍ›ǯȱ žȱ’•ˬȱž›ž•ŠóÍ›Í•–Íóȱ³’¢ȱ³žÂž—ž›ȱó’›ˬœ’ȱˬȱ Š¢Š•ÍÍ›ǯȱŠȱû³û—ȱŸŠ—’•ȱŸˬȱ•’–˜—ȱœŽ›ŠœÍȱŠȱ ˬ•ŠŸˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱûŠ•’ŒˬŸ’ȱ–ˬšœˬ•ˬȱˬ–’£ȱ”ˬ•ˬ–ȱ ó’›ˬœ’ȱ’³–ˬ”ȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱžǰȱ–û¡ˬ•’ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›ǰȱ‘ˬĴȱŠȱ ¡ˬ›³ˬ—ȱ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ£Š–Š—Íȱ”ã–ˬ”ȱŽˬ—ȱ‹’›ȱŸŠœ’ˬ’›ǯȱ ˬ£ˬ—ȱ˜—žȱ’³’”ˬ—ȱœ˜—›ŠȱšÍŒšÍ›–Šǰȱû›ˬ”‹ž•Š—–Šȱ

Ÿˬȱ”ã™ȱˬ–ˬ•ˬȱˬ•’›ǯȱŽ•ˬȱ‘Š••Š›ŠȱŘȬřȱ‘ˬĞȱˬȱ¢Ž›”ã”ûȱ ó’›ˬœ’ȱ’³–ˬ”ǰȱœ˜—›ŠŠ—ȱ’œˬȱ¢Ž—’ˬ—ȱ”ˬ•ˬ–ȱó’›ˬœ’—ˬȱ šŠ¢Í–Ššȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱȱˬ‘£ȱ‹žȱ–ˬšŠ–Šȱ˜—ž—ȱ’ŽŠ•ȱ œŠĚȱŠóÍ›ÍŒÍǰȱˬ›–Š—ȱŸˬȱŸ’Š–’—ȱŸŠœ’ˬœ’ȱ˜•žÂžȱŠ‘Šȱ šŠ‹Š›Íšȱž¢ž•ž›ǰȱ¡ûœžœˬ—ȱˬǰȱ™’¢•ˬ—–ˬǰȱ¡˜›ŠȱŸˬȱó’óȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ȱ£Š–Š—ÍǯȱȱûŠ•’Œˬȱ”ž›œžȱȮȱŗśȬŘŖȱû—ǰȱœˬ‘ˬ›ȱ ŸˬȱŠ¡óŠ–ȱ‹’›ȱœˬ”Š—ȱ’³–ˬ”•ˬȱŠŸŠ–ȱŽ’›ǯȱ Ž¢›’ȬŠ’ȱó’›ˬ•ˬ›ˬ—ȱˬ£ˬȱ”Š›˜ȱŸˬȱ£ˬ—Œ’›˜žȱ œŠ™•ŠÂ͗Š—ȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱó’›ˬ•ˬ›’ȱˬ”•’ȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ Š›˜ȱó’›ˬœ’ȱŠœŠ—•Íš•Šȱ’³’•’›ǰȱ¢Ž›”ã”ûȱŸˬȱ”ˬ›ˬŸ’£ȱó’›ˬœ’ȱ ’•ˬȱ‹’›•’”ˬȱ’œˬȱˬœˬ‹ȱ™˜£ž—ž•Š›Íǰȱ‘ˬ£–ȱ™›˜‹•Ž–•ˬ›’ǰȱ ˜ž›Ššȱœ’—’›’—ȱ’•’‘Š‹Íǰȱ‹Ž•ȱŠÂ›Í•Š›Íǰȱž›ȱ¡ˬœˬ•’¢’—’—ȱ –ûŠ•’Œˬœ’—ˬȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱŗŖȬŗŚȱû—ȱˬ›£’—ˬȱ Ÿˬ£’¢¢ˬ’ȱ¡Ž¢•’ȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›–Ššȱ–û–”û—û›ǯȱ ˬ£ˬȱ£ˬ—Œ’›˜žȱó’›ˬœ’ȱˬȱ¢Š¡óÍȱ™›˜ęȱ•Š”’”ȱŸŠœ’ˬ’›ǯȱ ˬ—Œ’›˜žȱ¢Š›™Šš•Š›Íǰȱ”ã”ûȱŸˬȱœŠ™•Šš•Š›Íǰȱ¢Ž›”ã”ûȱŸˬȱ ž›™ȱ¢Š›™Šš•Š›Í—Íȱó’›ˬ³ˬ”ˬ—ˬ—ȱ”Ž³’›–ˬ”•ˬȱ˜—ž›ÂŠȱ ¡ˬœˬ•’”•ˬ›’ǰȱ™Š›˜˜—˜£ȱŸˬȱ’óȱˬ’ȱ’•’‘Š‹Í—ŠȱšŠ›óÍȱ ˬœ’›•’ȱ‹’›ȱˬ›–Š—ȱŸŠœ’ˬœ’ȱ ˬ•ˬȱŽ–’óȱ˜•ž›œž—ž£ǯȱ ˬ—Œ’›˜žȱœû—ˬ›ȱ”’–’ȱ ‹ûû—ȱ›Š’˜—ž”•’ȱŸˬȱŠÂ͛ȱ –ŽŠ••Š›Íȱ‘˜™ž›ž›ǯȱž›ȱ ”’ǰȱ³’³ˬ”•ˬ›’ȱóˬ‘ˬ›ˬ—ȱ ”ˬ—Š›ŠǰȱŽ”˜•˜“’ȱˬ–’£ȱŸˬȱ ˬ•ŸŽ›’ó•’ȱ”û•ˬ”ȱ’œ’šŠ–ˬ’ȱ ˜•Š—ȱ¢Ž›•ˬ›ˬǰȱœˬ‘ˬ›ȱ󎑒ȱ šž›žžšŠ—ȱœ˜—›Šȱȱ˜Ȭ ™•Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱ ˬ›ˬŸˬ£ȱó’›ˬ•ˬ›’—’—ȱ ûœû—ˬ—ȱ™’›˜“”’ȱŸˬȱ¢Šȱ ”˜—Žȱ¢Ž–ˬ”ȱ˜•–Š£ǯȱ ŠÍ—Íȱ¢Š¡ó͕ŠóÍ›–Ššȱû³û—ȱ‹Š•ǰȱ‹’›ȱ³’–’”ȱŸŠ—’•ǰȱ •’–˜—ȱœŽ›ŠœÍȱˬ•ŠŸˬȱŽ–ˬ”ǰȱŸˬȱ¢Šȱûœû—ˬ—ȱœŠˬŒˬȱ œžȱ’³–ˬ”ȱó’›ˬȱ³ˬ”’•’”ˬ—ȱˬ›‘Š•ȱœ˜—›Šȱ˜—žȱ˜—Ȭ ž›žŒžŠȱœ˜¢ž–ŠšȱŸˬȱ¢Šȱ‹ž£ȱˬ•ŠŸˬȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ Ž›”ã”ûȱó’›ˬœ’—’—ȱ¡˜óȱŠÍȱŸŠ›ǰȱ”Š›˜ȱó’›ˬœ’ǰȱŠœÍ£ȱ ˜•žÂž—Š—ȱûœû—ˬ—ȱœžȱ’³–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ,žÂž—ž›ȱ ó’›ˬœ’—ˬȱŠ•–Šȱˬ•ŠŸˬȱŽ–ˬ”ȱ¢Š¡ó͍͛ǰȱû£û—ȱšŠ¢Šȱ’•ˬȱ ¢ÍÂ͕–Íóȱ£ˬ—Œ’›˜žȱœŠ™•Šš•Š›Íȱ’œˬȱŠŒÍȱŠ–Í›ǯ ˬ›ˬŸˬ£ȱó’›ˬœ’—’ȱˬ›‘Š•ȱ’³–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱt£ˬ—ȱ ³û›û–ˬ¢ˬȱ‹Šó•Š–Íóȱˬ›ˬŸˬ£•ˬ›ˬ—ȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ¢’—ǰȱ ³û—”’ȱšŠ•Š—ȱ‘’œœˬ—’—ȱœŠÂ•Š–ȱã›û—ûóûȱ¢Š—•ÍóÍ›ǯȱȱ ˬ›ˬŸˬ£•ˬ›’ȱŽ£ǰȱŠ¡Š›ȱœžȱŠ•Í—ŠǰȱœžŠȱ³˜¡ȱœŠ¡•Š–ŠŠ—ȱ ¢ž¢ž—ǯ

4ø'$/$10$


4ø'$/$10$G

<DúDUWGÕTFD QΩ\LQHFΩ \H\ΩN"

—œŠ—ȱ¢Šó•Š—ÍšŒŠȱ–û‹Š’•ˬȱ™›˜œŽœ•ˬ›’ȱˬȱ•ˬ—’¢’›ǰȱ ‘ˬ¢Šȱˬ–’—ŠÍ—Šȱœˬ›ȱ˜•ž—Š—ȱŽ—Ž›“’ȱˬȱŠ£Š•Í›ǯȱ Ž–ˬ”ǰȱš’Šȱ›Šœ’˜—ž—ž—ȱ”Š•˜›’•’¢’—’ȱŠ£Š•–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱʞȱ¢Ž–ˬ”•ˬ›’ȱ‘Š£Í›•Š¢Š›”ˬ—ȱûœû—•û¢ûȱ ŒûŒˬ¢ˬȱŽ¢’•ǰȱ˜¢žÂŠǰȱŠ—ŠȱŽ¢’•ǰȱ–Š•ȱˬ’—ˬȱŸŽ›–ˬ”ȱȱ û£û—ȱ˜•Š›Íǯȱˬ‹ˬ‹ȱ’œˬȱ˜ž›ȱ”’ǰȱ‘ˬ–ȱŒûŒˬǰȱ‘ˬ–ȱŠ—Šȱ ˬ’—’—ȱˬ›”’‹’ȱ™ž›’—•ˬ›ȱ’•ˬȱ£ˬ—’—’›ǯȱž›’—ȱ–û‹Š’•ˬœ’ȱ ™˜£ž•žšŠȱ’œˬǰȱŠ‘Í•ȱ¢Šó•Íȱ’—œŠ—•Š›Í—ȱ¡ˬœˬ•’¢’ȱ‘ŽœŠ‹ȱ ˜•ž—œŠȱŠǰȱ›Šœ’˜—Šȱ™ž›’—ȱˬ›”’‹•’ȱ–ˬ‘œž••Š›Í—ȱ³˜¡Ȭ •žšȱˬ󔒕ȱŽ’¢’ȱ‘Š•Šȱˬ—Œȱ¢Šó•Š›Í—ŠȱŠȱȱ™˜Šš›Šȱ ¡ˬœˬ•’¢’ȱ’—”’óŠȱŽ’›ǯ ¢—’ȱȱœã£•ˬ›’ȱž£ȱ‘ŠššÍ—ŠȱŠȱŽ–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱ —ž—ȱ–’šŠ›Í—Šȱ‘ˬ–ȱˬ—Œǰȱ‘ˬ–ȱˬȱŠ‘Í•ȱ¢Šó•Š›Šȱ ’ššˬȱ¢Ž’›–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱŠóȱ㝍û”ŒˬȱŠ–Š›•Š›Í—ȱ —Š›’ž–ŠȱšŠ›óÍȱ‘ˬœœŠœ•ÍÂÍȱŠ›Í›ȱ”’ǰȱ‹žȱŠǰȱ›Šœ’˜—Šȱ ž£ȱ–’šŠ›Í—Í—ȱŒû£’ȱŠ›–ŠœÍȱœˬ‹ˬ‹’—ˬ—ȱŠ›Ž›’Š•ȱ ˬ£¢’š’—ȱ¢û”œˬ•–ˬœ’ǰȱ–Š¢Ž—’—ȱ•ˬ—’–ˬœ’ǰȱ㍎–•ˬ›’—ȱ ˬ–ˬ•ˬȱˬ•–ˬœ’ȱ’•ˬȱ—ˬ’Œˬ•ˬ—’›ǯȱȱž›ȱ”’ǰȱž£žȱ¢Ž–ˬ¢’—ȱȱ ‘Š£Í›•Š—–ŠȱŸŠ¡ÍȱŽ¢’•ǰȱȱ‘Š£Í›ȱ¢Ž–ˬ”•ˬ›ˬȱˬ•ŠŸˬȱŽ–ˬ”ȱ Š‘Šȱ¢Š¡óÍȱ˜•Š›Íǯȱ

’™Ž›˜—’¢Š¢Šȱ’›œ’ȱ–Ž¢••’”ȱ˜•žÂžȱ‘Š•Šȱž£ȱ’•ˬȱ ¢Š—ŠóÍǰȱˬ›”’‹’ȱ—Š›’ž–ȱ’•ˬȱ£ˬ—’—ȱ˜•Š—ȱ–ˬ‘œž••Š›Í—ȱ Ȯȱ¢Š›Í–Š‹›’”Š•Š›Í—ǰȱ”˜—œŽ›Ÿ•ˬ›’—ǰȱ‘’œˬȱŸŽ›’•–’óȱ –ˬ–ž•Š•Š›Í—ȱ’œ’Šˬœ’ȱˬȱȱ–ˬ‘ž•ŠóÍ›Í•–Š•ÍÍ›ǯȱ Ž•ˬȱ”’ǰȱ”˜•‹ŠœŠ—Í—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ—Š›’ž–ž—ȱ–’šŠ›Íȱˬˬȱ ˜•žÂž—Š—ȱśŖȱˬˬȱŠ›ÍšÍ›ǰȱ™Ž—’›’—ȱˬ›”’‹’—ˬȱ’œˬȱ

4ø'$/$10$

”ˬœ–’¢ˬȱ—’œ‹ˬˬ—ȱřŖȬśŖȱˬˬȱ³˜¡ž›ǯȱȱȱˬ‹’’ȱˬ›£Šš•Š›•Šȱ –ûšŠ¢’œˬˬǰȱ”˜—œŽ›Ÿ•ˬ󍒛’•–’óȱ–ˬ‘œž••Š›Í—ȱ ˬ›”’‹’—ˬȱ—Š›’ž–ž—ȱšŠÍ•ÍÂÍȱˬ‘ˬ–’¢¢ˬ•’ȱˬ›ˬŒˬˬȱ ¢û”œˬ”’›ǯȱ ˜—œŽ›Ÿ•ˬ›ȱ–û¡ˬ•’ȱ˜•ž›ǯȱŠ¢Šȱ’•ˬǰȱtȱ œŠ—Š›•Š›Íȱã£•ˬ—’•–ˬ”•ˬȱ‘Š£Í›•Š—–Íóȱ”˜—œŽ›Ÿ•ˬ›ȱ œŠÂ•Š–•Íšȱû³û—ȱˬ‘•û”ˬ•’ȱŽ¢’•ǯȱȱ’œŠ•ȱû³û—ǰȱ¢Šó͕ȱ šŠ‹Íš•Íȱ•˜‹¢ŠȱȱšŠ—Šȱóˬ”ˬ›ȱœˬŸ’¢¢ˬœ’—’ȱŠ£Š•Í›ǯȱ ǰȱ’œˬ—’•ˬ—ȱóˬ”’•ˬȱŠ¢Š•ÍÍ›ȱȮȱ‘ˬ–ȱˬ£ˬǰȱ‘ˬ–ȱ ˜—ž›ž•–žóǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ”˜—œŽ›Ÿ•ˬ󍒛’•–’óǯȱ t–ž–’¢¢ˬ•ˬǰȱȃ£ˬ›ˬ›•’’›ȄȱŠ—•Š¢ÍóÍȱ—’œ‹’’›ǯȱ’œŠ•ȱ û³û—ǰȱœûǯȱŠó•Š—ÍšŒŠȱšŠÍ—•Š›Šȱ¢Š•—Í£ȱ–û‹Š’•ˬȱ Ž¢’•ǰȱ‘˜›–˜—Š•ȱ™›˜œŽœ•ˬ›ȱˬȱˬ¢’ó’›ǰȱŽœ›˜Ž—•ˬ›’—ȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’ȱŠ£Š•Í›ǯȱžȱ£ˬ–’—ˬȱ˜œŽ˜™˜›˜£ȱ’—”’óŠȱ Ž–ˬœ’—ȱŽ¢ˬǰȱ”Š•œ’ž–Šȱˬ•ˬ‹ŠȱŠ›Í›ǯȱûȱ’—œŠ—Šȱ ‘ˬ›ȱ¢ŠóŠȱ•Š£Í–Í›ȱȮȱ‘ˬ–ȱ”ã›™ˬ•’”ȱ³ŠÂ͗Šǰȱ‘ˬ–ȱ šŠÍ—Í—ȱ”ã›™ˬœ’—’ȱœûȱ’•ˬȱ‹ˬœ•ˬ’¢’ȱãŸ›û—ˬǰȱ‘ˬ–ȱ ˬȱŠ‘Í•ȱ¢ŠóŠǯȱřśȬȱŚŖȱ¢Šó͗Š—ȱœ˜—›Šȱœûȱ–ˬ‘œž••Š›Íȱ ›Šœ’˜—Šȱ³˜¡•žšȱˬ󔒕ȱŽ–ˬ•’’›ǯȱ‘Í•ȱ¢Šó•Š›ŠȱŽ›Ȭ –Ž—ȱ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱœˬ‹ˬ‹’—ˬ—ȱœûȱŠ‘ŠȱŠÂ͛ȱ‘ˬ£–ȱ ˜•ž—žÂž—Š—ǰȱ˜—žȱœûž›óž•žȱ–ˬ‘œž••Š›ǰȱ”ˬœ–’”ȱ’•ˬȱ ˬŸˬ£ȱŽ–ˬ”ȱ¢Š¡ó͍͛ǯȱȱ ˬˬȬ‹Š‹Š•Š›Í–Í£ȱˬ£ˬ•ˬ—ȱœû•ˬȱ³ã›ˬ”ȱ¢Ž¢’›’ǯȱûȱ Ÿˬȱˬ—•’ȱ‹’”’•ˬ›’—ȱ‹’›•ˬó–ˬœ’ȱœŠÂ•Š–•ÍÂ͗ȱš˜›ž—–ŠœÍȱ û³û—ȱˬ—ȱ˜™’–Š•ȱœŽ³’–’›ǯȱŽ•ˬȱ”’ǰȱ£û•Š•Í—ȱ’󝒛Š”ȱ Ž’¢’ȱŠ–’—ȱž›óž•Š›Íȱ–ûˬ¢¢ˬ—ȱ—’œ‹ˬˬȱ‘ˬ£–ȱ˜•žȬ


 —ž›ǯȱ Ž¢ŸŠ—ȱ–ˬ—óˬ•’ȱȱ–ˬ‘œž••Š›ŠȱŠ–’—ȱž›óžœž—ž—ȱ ˬ›”’‹’ȱŠ›Š£•Šó–ÍóÍ›ǰȱ‹’”’ȱ–ˬ‘œž••Š›Í—Šȱ’œˬȱȮȱ¢˜¡ǯȱȱ žȱœˬ‹ˬ‹ˬ—ǰȱˬ—•’ȱ‹’”’•ˬ›’—ȱˬ›”’‹’—ˬ”’ȱ£û•Š•ȱ³˜¡ȱ ŠÂ͛ȱ–ˬ—’–œˬ—’•œˬȱˬǰȱœûȱ’•ˬȱ‹’›•ˬ󍒔ˬȱœˬ–ˬ›ˬœ’ȱ Š›Í›ǯȱž›ȱ”’ǰȱˬ£ˬ•ˬ—ȱ³ã›ˬ”ȱ‘ˬ–’óˬȱœûȱŸˬȱ¢ŠȱŠ¢›Š—•Šȱ ¢˜Â›ž•ž›žǰȱœÍ¢Íš•Š›ȱ’œˬȱœžȱ’•ˬȱŽ¢’•ǰȱœû•ˬȱ‘Š£Í›•Š—Í›Íǯȱ ȃ˜•ŽœŽ›’—œ’£ȱ¢ŠÂȄȱŠ—•Š¢ÍóÍȱœŠˬŒˬȱ›Ž”•Š–ȱ˜¢ž—žȬ ž›ǯȱGœˬ—’•ˬ—ȱ¢ŠóȱãŸ›û—ˬȱ¡˜•ŽœŽ›’—ȱŸŠŒ’‹’›ǰȱ˜—œž£ȱ ’—œŠ—ȱŸŠ›•ÍÂÍȱ–û–”û—œû£û›ǯȱ›šŠ—’£–ȱ˜—žȱ–ûœˬš’•ȱ óˬ”’•ˬȱ‘Šœ’•ȱŽ–ˬ”ȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’—ˬȱ–Š•’”’›ǯȱŽ•ˬȱ‹’›ȱ Š‹Ž•’”ȱŸŠ›DZȱš’Šȱ’•ˬȱŠ¡’•ȱ˜•Š—ȱ¡˜•ŽœŽ›’—ȱ–’šŠ›Íȱ³˜¡Ȭ ž›œŠǰȱ˜›šŠ—’£–ȱŠ‘ŠȱŠ£ȱ¡˜•ŽœŽ›’—ȱ’œŽ‘œŠ•ȱŽ’›ȱŸˬȱ¢Šȱ ˬ”œ’—ˬǯȱȱ ŠÂ•Íȱˬǰȱ”ˬ›ˬȱ¢ŠÂ͗͗ȱˬ›”’‹’ȱ¡˜•ŽœŽ›’—•ˬȱ£ˬ—’—’›ǯȱ ›Íšȱ¡˜•ŽœŽ›’—ȱŠŽ›˜œ”•Ž›˜’”ȱ¢ÍÂ͗Íȱóˬ”•’—ˬȱŠ–Š›Ȭ •Š›Šȱ³ã”–ˬœ’—ȱŽ¢ˬǰȱ¢ŠóȱŠ›ÍšŒŠȱ‘Ž¢ŸŠ—ȱ–ˬ—óˬ•’ȱ ¢ŠÂ•Š›Í—ȱ’œ’Šˬœ’—’ȱŠ£Š•–Ššȱ•Š£Í–Í›ǯȱž—ž—ȱû³û—ȱ ¢Ž–ˬ”•ˬ›’ȱŽ•ˬȱ‘Š£Í›•Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ȱ”’ǰȱ¡˜•ŽœŽ›’—’—ȱ ‹’›ȱ‘’œœˬœ’ȱˬ›£Šš•Š›Š—ȱ³Í¡œÍ—ǰȱ–’œŠ•ȱû³û—ǰȱ‘ˬ•’–’—ȱ ˬ›”’‹’—ˬǯȱ Ž•ˬȱ”’ǰȱ󘛋Š—Íȱ’”’—Œ’•’ȱ‹ž•¢˜—•Šȱ‘Š£Í›•Š–Ššȱ •Š£Í–Í›ǯȱˬ—’ȱˬ’ȱœžŠȱŗŖȱˬš’šˬȱšŠ¢—ŠÍšŠ—ȱœ˜—›Šȱ ‘ˬ–’—ȱ‹ž•¢˜—žȱ‹˜óŠ•Í›Íšǰȱˬ’ȱ¢ž¢ž›žšȱŸˬȱû£ˬ›’—ˬȱ ˬ–’£ȱœžȱˬ•ŠŸˬȱŽˬ›ˬ”ȱ¢Ž—’ˬ—ȱ‹’ó’›’›’”ǯȱžȱšŠ¢Šȱ‘ˬ›ȱ ¢ŠóŠǰȱ¡ûœžœˬ—ǰȱ˜—’”’‹Š›–Ššȱ‹ŠÂ͛œŠšȱ¡˜›ŠœÍȱ£Š–Š—Íȱ ã£•ˬ—’•–ˬ•’’›ǯȱ Š•ÍÂÍȱŠȱœžŠȱŸˬȱ¢Šȱ‹ž¡Š›Šȱ‹’ó’›–ˬ”ȱŠ‘Šȱ ¢Š¡ó͍͛ǯȱȱÍ£Š›Í•Š—ȱ£Š–Š—ȱŠ›Íšȱ¢ŠÂȱ³Í¡–Í›ǰȱˬ”œ’—ˬǰȱ Š‘ŠȱŠȱ³˜¡ȱ‘˜™ž›ǯȱž—ž—•Šȱ¢Š—ŠóÍǰȱ¢û”œˬ”ȱŽ–Ȭ ™Ž›Šž›Šȱ¢ŠÂ•Š›ȱ˜›šŠ—’£–ȱû³û—ȱ£ˬ›ˬ›•’ȱ–Šˬ•ˬ›ˬȱ ™Š›³Š•Š—Í›ǯȱž›ȱ”’ǰȱšÍ£Š›Í•–Íóȱ‹Š•ÍÂÍȱ¢Š•—Í£ȱˬ—ŒȱŸˬȱ ˬŠ•ȱ’—œŠ—•Š›Šȱ¢Ž–ˬ”ȱ–ˬœ•ˬ‘ˬ’›ǯȱ––Šȱ¢Ž–ˬ¢’—ǰȱ’•”ȱ —㟋ˬˬǰȱ‘ˬ££ȱ˜•žÂž—žȱ—ˬ£ˬ›ˬȱŠ•Š›ŠšǰȱŠ•Íȱ˜•œž—ȱ Ž¢ˬǰȱřŖȱ¢ŠóŠ—ȱœ˜—›ŠȱšŠ¢—ŠÍ•–ÍóȱˬȱŸˬȱ¢Šȱ‹Š•ÍÂÍȱŽȬ •˜—ȱ㛝û”•ûȱŠŸŠŠȱ–’—’–Š•ȱ¢ŠÂȱ–’šŠ›Í—Š—ȱ’œ’Šˬȱ Ž–ˬ”•ˬȱšÍ£Š›–Ššȱ˜•Š›ǯȱ ’›ȱš›Š–ȱ‹’”’ǰȱ‘Ž¢ŸŠ—ȱŸˬȱ‹Š•Íšȱ¢ŠÂ͗͗ȱˬ›”’‹’—ˬȱ

şȱ”’•˜”Š•˜›’ȱ–㟌žž›ǯȱŠ”’—ȱ‹Š•Íšȱ¢ŠÂ͗͗ȱûœû—Ȭ •û¢ûȱˬ›”’‹’—ˬȱ˜–ŽšŠȬřȱˬœ’•ˬœ’—ˬȱŠ’ȱ™˜•’˜¢–Š–Íóȱ ¢ŠÂȱž›óž•Š›Í—Í—ȱ˜•–ŠœÍÍ›ǯȱžȱž›óž•Š›ȱ˜›šŠ—’£–’—ȱ –û‹Š’•ˬȱ™›˜œŽœ•ˬ›’ȱû³û—ȱœ˜—ȱˬ›ˬŒˬȱŸŠŒ’‹’›ǯȱ ˬ£’ȱ‹Š•Íšȱ—㟕ˬ›’—ˬȱ‹žȱž›óž•Š›Í—ȱ–’šŠ›Íȱ³˜¡ǰȱ ‹ˬ£’•ˬ›’—ˬȱ’œˬȱȮȱŠ£Í›ǯȱ”ž–‹›’¢ŠǰȱœŠ›’—Šǰȱ’ŸŠœ’ȱ œ’¢ˬ—ˬ¢’ȱ”’–’ȱˬ£ˬȱ˜—ž›ž•–žóȱȱ‹Š•Íš•Š›Í—ȱˬ›”’‹’ȱ ˜—•Š›•Šȱ£ˬ—’—’›ǯȱ ¢›Íȱš’Š•Š—–Šȱˬ›£’—ˬȱˬ•’”ˬǰȱŠ—•Š–Ššȱ•Š£Í–Í›ȱ ”’ǰȱ¢Š•—Í£ȱ”Š›‹˜‘’›Šǰȱ¢Š•—Í£ȱ¢ŠÂȱŸˬȱ¢Šȱ¢Š•—Í£ȱ£û•Š•ȱ ˬ›”’‹•’ȱȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱˬ›£Ššȱ¢˜¡ž›ǯȱ Ž¢ŸŠ—ȱŸˬȱ‹’”’ȱ–ˬ—óˬ•’ȱ ’œˬ—’•ˬ—ȱˬ›£Ššȱ‘ˬ–ȱ¢ŠÂǰȱ‘ˬ–ȱ£û•Š•ǰȱ‘ˬ–ȱˬȱ”Š›‹˜‘’Ȭ ›ŠȱŽ–ˬ”’›ǯȱ ––Šȱ‹žȱ—ˬ£ˬ›’¢¢ˬȱˬœŠœœÍ£ȱŽ¢’•ǯȱˬ£’ȱ–ˬ‘œž••Š›ȱ ‹’›•’”ˬȱ’œ’ŠˬȱŽ’•’”ˬȱŠ‘ŠȱŠÂ͛ȱ‘ˬ£–ȱ˜•ž—ž›ǯȱ ’œŠ•ȱû³û—ǰȱŠ—Ž–’¢Šȱ£Š–Š—Íȱ˜›šŠ—’£–ˬȱˬ–’›ȱ ³ŠÍ󖊣•ÍÂÍȱ˜•ž›ǯȱˬ–’›’—ȱˬœŠœȱˬŠ›û”³ûœûȱž›óȱ –û‘’ˬȱŠ‘Šȱ¢Š¡óÍȱ–ˬ—’–œˬ—’•ˬ—ȱ¢ŠŸŠ—ȱˬ’›ǯȱ Ž•ˬ•’”•ˬǰȱž›óȱœ˜žœ•Šȱ¢Ž¢’•ˬ›ˬ”ȱûœû—ˬ—ȱ—Š›ȱó’›ˬœ’ȱ ’³’•’”ˬȱˬȱ¢Ž–ˬ¢’—’—ȱœˬ–ˬ›ˬœ’ȱŠ‘Šȱ¢û”œˬ”’›ǰȱ —ˬ’—”’ȱˬ’—ȱœû•ˬȱ¢Ž¢’•–ˬœ’ǯȱ ’Šȱ›Ž“’–’—ˬȱ›’Š¢ˬȱŽ–ˬ”ȱ‘ˬ›ȱ¢ŠóŠȱŸŠŒ’‹’›DZȱ ‘ˬ–ȱŘŖǰȱ‘ˬ–ȱˬȱŜŖȱ¢ŠóŠȱû—ˬȱˬ—ȱŠ£ÍȱřȱˬˬǰȱŠ‘Šȱ ¢Š¡óÍȱ˜•Š›ȱ”’ǰȱśȱˬˬȱȮȱœˬ‘ˬ›ȱŸˬȱóŠ–ȱ¢Ž–ˬ”•ˬ›’ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ šˬ•¢Š—Š•ÍȱŽ–ˬ”•ˬȱš’Š•Š—–Ššȱ•Š£Í–Í›ǰȱ³û—”’ȱ’—œŠ—ȱ ˜›šŠ—’£–’ȱ–û¡ˬ•’ȱ¢û”ˬǰȱ˜ȱŒû–•ˬˬ—ȱš’Šȱ¢û”û—ˬȱ ž¢Âž—•Šó–ÍóÍ›ǯȱkŠ–ȱ¢Ž–ˬ¢’—’ȱŽŒˬȱ¢ž¡žœž—Š—ȱ ã›ȱœŠŠȱˬŸŸˬ•ȱ¢Ž–ˬ”ȱŸŠŒ’‹’›ǰȱˬ”œȱ‘Š•Šǰȱ’—œž•’—ȱ œˬŸ’¢¢ˬœ’ȱ‹ûû—ȱŽŒˬȱˬ›£’—ˬȱ¢û”œˬ”ȱšŠ•Š›Ššȱ¢ŠÂ•Š›Í—ȱ ™Š›³Š•Š—–ŠœÍ—Íȱ•ˬ—’ˬŒˬ”ǯȱˬ—’ȱû—û£ȱ¢Ž’”•ˬ›’–’£ȱ ŽŒˬȱ¢ŠÂŠȱ³ŽŸ›’•ˬŒˬ”ǯȱ GŽŠ•ȱ‹ˬˬ—ȱ³ˬ”’œ’—’—ȱ‹’›ȱ”’•˜š›Š–Í—Šȱȱ¢û—û•ȱęȱ£’”’ȱ ¢û”û—ȱŠó͗–ŠœÍȱóˬ›’ȱ’•ˬȱ˜›Šȱ‘ŽœŠ‹•ŠȱřŖȬřśȱ”’•˜”ŠȬ •˜›’ȱˬ•ˬ‹ȱ˜•ž—ž›ǰȱęȱ£’”’ȱ¢û”ȱŠ›Í›œŠȱȮȱřśȬŚŖȱ””Š•ǯȱŘŖȬřŖȱ ¢Šó•Š›Í—ŠȱŘřŖŖȬŘŚŖŖȱ”Š•˜›’ȱ—˜›–Šȱ‘ŽœŠ‹ȱ˜•ž—ž›œŠǰȱ ŚŖȬśŖȱ¢Šó•Š›Í—Šȱȱ—˜›–Šȱãœˬ›’Œ’œ’ȱŘŗŖŖȬŘŘŖŖȱ”Š•˜›’¢ˬȱ ‹ˬ›Š‹ˬ›’›ǯ

4ø'$/$10$


36ø;2/2*ø<$

76

+g&Ψ78ù$4/$5,1 5$0('ø/0Ψ6ø

¢ž—ŒŠš•Š›Í—Íǰȱ¢ŠŠÂ͗Íȱ¢ÍÂÍóÍ›–Ššǰȱ’ó•ˬ›’—’ȱ ˬ–’£•ˬ–ˬ”ǰȱ˜ŠÂ͗Íȱœˬ•’šˬ¢ˬȱœŠ•–ŠšǰȱšŠ‹•Š›Í—Íȱ¢ž–Ššȱ ’œˬ–ˬ¢ˬ—ȱžóŠš•Š›Íȱ’—’£Š–Šȱ—ŽŒˬȱ㢛ˬ–ˬ”ȱ˜•Š›ǵȱ ˜—ȱ’••ˬ›ˬȱˬ–’—Š•ÍȱŠ’•ˬ•ˬ›ˬȱȃŠ—’‹ã‘›Š—ȱ–ŽȬ —ŽŒŽ›’ȄȱŸˬ£’ˬœ’—’ȱŠó͛͢Š–ȱȮȱ£ˬ—’—ȱŸŠ›’œ•ˬ›’—ȱ –ˬ’óˬȱ’—’£Š–œÍ£•ÍÂÍȱ™›˜‹•Ž–’—’—ȱ‘ˬ••’ȱ’•ˬȱ–ˬóž•ȱ ˜•ž›Š–ǯȱ—•Š›ȱ‘ˬ¢ŠŠȱˬ•’”•ˬ›’ȱû—ˬ—ȱŠ¢ˬ•ˬ›’—ȱ ˬ‘Šˬœ’—ˬȱ‹ã¢û¢û›ǯȱ,˜¡ȱŸŠ¡ȱ‘ˬ–’—ȱŠ¢ˬ•ˬ›’—ȱ Ÿˬ£’ˬœ’ȱžóŠÂ͗ȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›’—ȱã£û—ˬȱ–û–”û—ȱ šˬˬ›ȱŠ£ȱã›û—–ˬœ’—ˬ—ȱ’‹Š›ˬ’›ǯȱkˬ›Š’ȱŠ¢ˬ•ˬ›’ȱ ã£ȱ¢Ž’›–ˬ•ˬ›’—’ȱˬ›”ã¢û—ȱ‹ã¢û–ˬ¢ˬȱŸŠŠ›ȱŽ’›ȱȮȱ Š¢ŠššŠ‹ÍȱšŠ¢Š—Í—Íȱ‹ŠÂ•Š–Ššǰȱ˜¢ž—ŒŠš•Š›Íȱ›ˬĚȱˬ›ˬȱ û£–ˬ”ǰȱžóŠÂÍȱšŠó͚•Šȱ¢Ž’›–ˬ”ǰȱ‹ûû—ȱ’œˬ”•ˬ›’—’ȱ ¢Ž›’—ˬȱ¢Ž’›–ˬ”ǰȱ¢ˬ—’ȱŠÂ•Š–Š–ŠœÍȱû³û—ȱˬ•’—ˬ—ȱˬ•ˬ—’ȱ Ž–ˬ”ǯȱŸȱœŠ‘’‹•ˬ›’—’—ȱ›Š‘Š•ÍÂÍȱ‘ˬ›ȱ󎢍ˬ—ȱûœû—û›Ƿȱ ––ŠȱŽ•ˬȱ‹’›ȱŠ—ȱˬ•’›ȱ”’ǰȱžóŠšȱ–ˬ”ˬ‹ˬȱŽ–ˬ•’’›ǰȱ˜ȱ’œˬȱ ‘Ž³ȱ™Š•Š›Í—ÍȱŠȱã£ûȱŽ¢’—ˬȱ‹’•–’›ǯȱ

7Ԥ1%Ԥ//Ԥ5hdh17Ԥ/Ԥ [£ȱ‹Žóȱ¢Šó•Íȱ¢Ž’›–ˬ–’—ȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›’—ˬ—ȱ¡Š‘’óȱ Ž’–ȱ”’ǰȱ㟕Š•Š›Í—ÍȱŠ¢ˬȱšŠ¢Â͗͜Š—ȱ‹’›ȱ‘ˬĞȱˬ•’”ȱŠ£Šȱ Žœ’—ǯȱˬ‘ˬ›ȱ˜Â•Š—ŒÍŠ£Íȱ‹Ž•ˬȱ‹’›ȱ–û›ŠŒ’ˬ•ˬȱ¢ž¡žŠ—ȱ ˜¢ŠÍ–DZȱȬȱȃŠŸŠ—ȱ˜Â•Š—ǰȱ‹’£’ȱ‹ã¢û”ȱ’ó•ˬ›ȱã£•ˬ¢’›Ƿȱ ˬ‘ˬ›ȱ¢Ž–ˬ¢’—ˬ—ȱœ˜—›Šȱ¡ˬ£’—ˬȱŠ¡Š›Íó͗Šȱ³Í¡Í›Íšǯȱ ˬ›ˬ¢ˬȱŽ—–ˬ”ȱû³û—ȱ‹’£ˬȱ”ˬ—’›ǰȱŠ£–Š–Ššȱû³û—ȱ

36ø;2/2*ø<$

”˜–™Šœǰȱ’œ’—–ˬ”ȱû³û—ȱ”’‹›’ȱ•Š£Í–ȱ˜•ŠŒŠšǯȱˬ›’ˬ—’ȱ –ˬ‹ˬ¡ˬǰȱ³Š¢ȱœû›ˬœ’ȱŠ›¡ŠœÍ—Šȱãœˬ›ˬŒˬ–ǯȱˬ‘•û”ˬ•’ȱ œˬ›û£ˬó•ˬ›ˬȱ—ŽŒˬȱ‹Š¡Í›œÍ—Í£ǵȄȱ ŠȱšŠ•–ÍóȱšÍŸ›Í–œŠ³ȱžóŠšȱ‹Šó͗Íȱ¢Ž••ˬ’ǯȱ Ȭȱȃ—ŠȱŽ£ȱŽ¢’—ȱŸˬȱˬ•Ȭû£û—ûȱ¢žǯȱ––ŠȱˬŸŸˬ•Œˬǰȱ ¢ŠŠÂ͗Íȱ¢ÍÂÍóÍ›Ȅǯȱ ˬ—ȱ‹’•ˬ›ˬ”ˬ—ȱžóŠš•Š›Šȱȃœ’£ȄȱŽ¢ˬ›ˬ”ȱ–û›ŠŒ’ˬȱ Ž–ˬ”•ˬȱ˜—•Š›Šȱ‹ã¢û”•ˬ›ˬȱ˜•žÂžȱ”’–’ȱ‘ã›–ˬ•ˬǰȱû£ȱ ŸŽ›–ˬ¢ˬ›ˬ”ȱ¢Š—ŠóÍÂ͖Íȱ—û–Š¢’óȱŽ’›’›ˬ–ǯȱˬ‘ˬ›ȱ ¢Ž–ˬ¢’ȱŸŠ¡Íȱˬ•ˬŒˬ”ȱœˬ¢Š‘ˬ’–’£’—ȱˬœ’•Š•Š›Í—Íȱ –û£Š”’›ˬȱŽ’”ǯȱȱ•Š—ŒÍŠ£ȱ‹’›ȱˬˬȱˬȱ˜•œž—ȱ˜—žȱ ¢Ž’›–ˬ¢’ȱ’œˬ–ˬˬ—ȱ¢Ž–ˬ¢’—’ȱã£ûȱ¢Ž’ǯȱ Ž–ˬ”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ‹˜óšŠ‹•Š›ÍȱŸˬȱęȱ—ŒŠ—•Š›ÍȱšŠ‹ȱ ³Š—ŠÂ͗Šȱ¢Í–ŠÂÍȱŠ™ó͛Í–ǯȱŸˬ—ȱ³Í¡–Š£Š—ȱˬŸŸˬ•ȱ ‹Š•ŠŒŠȱœˬ›‹ˬœȱŽ¢’—ˬȱ‹’•–ˬ’¢’—’ȱœã¢•ˬ’ǯȱ Ȭȱȃ ˜–‹’—Ž£˜—ž—ȱ¢Š¡ŠœÍ—Íȱ‹ŠÂ•Š–ŠÂÍȱŸˬȱŠ¢ŠššŠ‹Í—Íȱ ‹ŠÂ•Š–ŠÂÍȱ’£ˬȱ‹’›ȱˬˬȱãœˬ›ˬŒˬ–ǯȱ˜—›Šȱ˜›žȱˬœˬ›’ȱ ”’–’ȱ‹ž—žȱã£û—û£ȱŽ–ˬ•’ȱ˜•ŠŒŠšœÍ—Í£ȄǰȱȬȱŽ¢ˬȱŒŠŸŠ‹ȱ ŸŽ›’–ǯȱȱ


77 ȬȱȃŠ¢ˬ–ȱ’œˬȱ‘ˬ–’óˬȱ–ˬ—’ȱŽ¢’—’›’›ȱŸˬȱ¢ž¢ž—Ȭ ž›ž›ȄǰȱȬȱŽ¢ˬ›ˬ”ǰȱ˜Â•Š—ȱŽ’›Š£ȱŽ–ˬ¢ˬȱŒˬ‘ȱãœˬ›’ǯȱ ȬȱȃŠ—ÍȱŠȱ˜ȱ¢ž¢ž—ž›ž›ǵȄȱȬȱœ˜›žóž–ǯȱ ŠŸŠ‹Í—ŠȱžóŠšȱû•ûǯȱ Ȭȱȃˬ—Œˬǰȱ‹žǰȱˬ‘š’›’›ǯȱʞ•ȬŠ¢ŠÂ͗ͣȱœŠ•Š–ŠÍ›ǰȱ ã£û—û£Ȭã£û—û£ˬȱ¡’–ˬȱŽˬȱ‹’•ˬ›œ’—’£Ȅǯȱ ˬ›’ˬ—’ȱžÂž›•Šȱ˜¡žžšŠ—ȱœ˜—›ŠȱˬŸŸˬ•Œˬˬ—ȱ ”ã‘—ˬȱŠÂŠŒȱ”ãû¢ûȱŠ•Í—Šȱ‹ŠœÍ›ÍÂ͖ȱ–ûŒ›û—ûȱ Š™Íšǯȱ˜—›Šȱ‹Š•ŠŒŠȱ󊐒›’–ˬȱ˜—šŠ•ȱšŠ•Š–ŠšȱŸˬȱ ”㣍ˬȱ”Š›˜ȱ‹’ó’›–ˬ¢’ȱ㢛ˬ’–ǯȱŒŠÂ͗ȱˬ›ŠÍ—Šȱ ˜ž›Š›ŠšȱœŠ•ȱû£ˬ•–ˬ”ȱŸˬȱ¢Š¡Í—Š”Íȱ³Š¢ŠȱŠ¡Í–ŠÂÍȱ ™•Š—•ŠóÍ›Í›Íšǯȱ•Š—ȱã£û—ûȱˬŸŸˬ•”’ȱ”’–’ȱ‹ˬ¢£Šˬȱ Ž¢’•ǰȱȱˬœ•ȱ˜‹’—£˜—ȱ ›ž£ȱ‘ŽœŠ‹ȱŽ’›’ǯȱ g=h1Ԥ+g50Ԥ7.$0ø//ø<Ԥ$3$5$19$&,% $'',0',5 Ÿˬȱˬ•’”ˬ—ȱœ˜—›Šȱ‹Š•ŠŒŠȱ˜Â•Š—ŒÍŠ£ȱó͕Šš•Íšȱ Ž–ˬ¢ˬȱ‹Šó•ŠÍȱȮȱ’œ•Š—–Íóȱȱˬ󢊕Š›Í—Íȱ’œ’•’”ȱ ‹ŠŠ›Ž¢ŠœÍ—Í—ȱû£ˬ›’—ˬȱû£–ˬ”ȱ’œˬ–ˬ’ǯȱ ȃŠ™ȱ¢Š¡óÍȄǰȱȬȱŽ’–ǯȱŠ‹Š‘”Íȱœˬˬ›ȱˬ¡’›ˬȱœŠ•Í—Í›ǯȱ ˜¢ȱ™Š•Š›•Š›Í—Í£ȱ‹’›ȱ‘ˬĞȱˬȱšž›ž¢Š—Šȱšˬˬ›ȱãóˬ–ˬˬȱ šŠ•œÍ—Ȅǯȱ ˜›Âž—•žÂž—žȱûœˬ•ˬ¢ˬ›ˬ”ȱŸˬȱŽ¢’—ˬ›ˬ”ȱ˜Â•Š—ȱ ˬ󢊕Š›Í—Íȱšž›ž–ŠÂŠȱŠ™Š›Íǯȱ›ˬœ’ȱû—ȱœŠ•ȱû³û—ȱšž›žȱ ŠÂŠŒȱ¢Í–Ššȱ–ˬšœˬ’ȱ’•ˬȱ–Žóˬ¢ˬȱ¢˜••Š—ÍšǯȱŠ•ŠŒŠȱ ˬŸŸˬ•Œˬˬ—ȱ¢˜•Šȱãû›–ˬ”ȱû³û—ȱ³ˬ›ˬ£ȱ‘Š£Í›•Š–ÍóÍǰȱ ™Ž—’›ǰȱ³ã›ˬ”ǰȱ”˜•‹ŠœŠ—Íȱã£ûȱ˜Â›Š–Íóǰȱ‹žŽ›‹›˜ȱ ‘Š£Í›•Š–ÍóÍ›ǯȱʞŸŸˬ••ˬ›ȱ‹Í³ŠÂ͗ȱ˜—ŠȱŽ’‹Š›ȱŽ’•–ˬœ’—’ȱ˜ǰȱ ‘Ž³ȱŠ›£ž•Š¢ŠȱŠȱ‹’•–ˬ£’Ƿȱ 8ù$ö,2181)ø.5ø1&ԤԤ+Ԥ0ø<<Ԥ76ø=9Ԥ &$16,;,&,7$3ù,5,4/$5/$<h./Ԥ0Ԥ='Ԥ1 Ԥ99Ԥ/21814$5ù,6,1'$&Ԥ685/849Ԥ .øùø/ø.7Ԥ/Ԥ%('Ԥ1&ø''ø9Ԥ=ø)Ԥ42<81

*h1$+6,=0h4Ԥ66ø5 •Š—Í—ȱŠŸ›Š—Íó͗Šȱ‹ŠóȱŸŽ›–’óȱ’›ˬ•’•ˬ¢’óȱã£ȱ šŠ‹ŠÂ͗Šȱ’’ǯȱž—Šȱ‹Š¡–Š¢Š›Ššǰȱ˜ǰȱ˜¢ž—ŒŠš•Š›Í—Íȱ ¢ÍÂÍóÍ›–ŠšŠ—ȱŸˬȱ’ó•ˬ›’—’ȱˬ–’£•ˬ–ˬ”ˬ—ȱ¢Ž—ˬȱˬȱ ‹˜¢ž—ȱšŠ³Í›Í›Íǯȱ Ȭȱȃ–ˬ¢ˬŒˬ–ǰȱ˜—Šȱã›ˬȱ”’ǰȱ’œˬ–’›ˬ–ȄǯȱȮȱŽ¢ˬǰȱŠ¢Ššȱ ã¢û›ûǯȱ ŠŸŠȬŠŸŠȱ˜¢ž—ž—Š—ȱœ˜—›Šȱš˜óž—žȱŸˬȱ–Š—Žˬ•ˬ›’ȱ ¢ÍÂÍóÍ›–ŠšŠȱ–ˬ—ˬȱ”ã–ˬ”ȱŽ–ˬ¢’—’ȱ¡Š‘’óȱŽ’–ǯȱ Ȭȱȃ ˬ£–ˬ”ˬ—ȱˬ•ˬ›’”ǰȱœ˜—›ŠȄȱȬȱŽ¢ˬǰȱˬ•’—’ȱ ¢Ž••ˬ’ǯȱŠó͖•Šȱ›Š£Í•Íšȱ‹’•’›ˬ›ˬ”ȱŸˬȱšŠ™Í¢Šȱ˜Â›žȱ ŠÍ–•Š¢Š›Ššȱšˬœˬ—ȱ˜¢ž—ŒŠÂŠȱ’•’󍒖ȱŸˬȱû£û–ˬȱ ˬ‘óˬ•’ȱŠÂ›Íȱ’ŠˬȱŽˬ›ˬ”ȱ¢Ž›ˬȱ¢Í¡Í•Í–ǯȱŠ•ŠŒŠȱ˜Â•Š—ȱ š˜›¡žǯȱ—Šȱˬ›‘Š•ȱˬ›–Š—ȱšžžœž—Š—ȱ‹’—ǰȱ™Š–‹Íšȱ Ÿˬȱ¢˜ȱˬ’›–ˬ¢’ȱŠ™ó͛Í–ǯȱ Ȭȱȃˬ‘•ˬ—”Š›•ÍÂ͗ͣȱžŒ‹ŠÍ—Š—ȱŠ¢ŠÂ͖Íȱˬ£’–ȱŸˬȱ ˬ£ˬȱ‹’•–ˬ¢ˬŒˬ–ǯȱ[£û—û£ȱ–ˬ—’ȱó’”ˬœȱŽ’—’£ǰȱã£û—û£ȱ ˬȱ–ûŠ•’ŒˬȱŽ’—ȄǰȱȬȱ³Šó–Íóȱ˜Â•Š—Íȱ–ˬ£ˬ––ˬȱŽ’›’–ǯȱȱ ˬ—’–ȱ›ˬ‘‹ˬ›•’¢’–ȱŠ•Í—Šȱ˜ǰȱ¢˜ȱ˜›žȱŸˬȱ”˜–™›Žœȱ Ž’ǯȱ˜—›ŠȱŠȱ˜ŠÂÍȱˬ”‹Šó͗ŠȱšŠ¢Š¢ŠȱœŠ•–Š•Íȱ˜•žǯȱ£ȱ šŠ•ŠȱŠÂ•Š¢Í›ÍȱȮȱ”ã‘—ˬȱ™Š•ÍȱŠÂŠŒÍȱ˜¢žÂž—Šȱ’£•’ȱŽŸŒ’”ȱ û£ˬ•–ˬ”ȱ—’¢¢ˬ’–’£ȱ‹Šóȱž–ŠÍǯȱȱG—Š”Š›ȱ˜Â•Š—Šȱ

ˬ›œȱ˜•œž—ȱŽ¢ˬǰȱ’”’ȱû—ȱȃŠ¡œŠÍ–Ȅǯȱ––Šȱ–ˬšœˬ’–ˬȱ —Š’•ȱ˜•ž–ȱȮȱ‹Š•ŠŒŠȱ˜¢ž—ŒŠš•Š›Í—Íȱ¢Ž›’—ˬȱû£û›ûǯ 7ԤԤ66h5$7/$53('$42*ø.$6,1,10g&h=Ԥ6, 1Ԥ7ø&Ԥ9(50øù'ø*h1$++ø66ø7Ԥ1%Ԥ//ø.9Ԥ 6Ԥ+/Ԥ1.$5/,ö$4$/ø%*Ԥ/0Ԥ.hdh1*h&/h 67ø08/2/08ù'85

&(17/0(14$<'$6, G—’ȱšŠ•–ÍóÍȱ‘Š¢Ȭ”û¢œû£ȱ’ó•ˬ›’—’ȱˬ–’£•ˬ–ˬ”ǯȱ Š›’¢Žœ•ˬȱš˜›¡ž–ŠšȱŠ¢ŠœÍ£Í›ǯȱȱˬœŠûȱ”ã–ˬ¢’–ˬȱ ³ŠÍǯȱ•Š—ŒÍŠ£Í—ȱš˜—óžȱšÍ£Í—ȱ¡˜óž—Šȱˬ•–ˬ”ȱ Œˬ‘•ˬ›’—’ȱã›û‹ȱ³Í¡Íóȱ¢˜•žȱŠ™Í–ǯȱ Ȭȱȃˬȱ˜•žǰȱœˬ—ˬȱ‹Š¡–Í›ǵȱ’›ȱ—ˬˬœȱŸŽ›ȱã›û–Ȅǯȱ ǰȱ—ˬˬœȱŸŽ›’ȱŸˬȱ–ˬ—ȱ‹’•ˬȬ‹’•ˬȱ’¢›ˬ—ˬ›ˬ”ȱû£û–ûȱ ž›óžž–DZȱȄˬ‘óˬǷȱ£͗ͣŠ—ȱã•ûȱœ’³˜Ÿž•ȱ’¢’ȱˬ•’›Ƿȱ ˬˬŒŒû‹•ûȱŽ¢’•ȱ”’ǰȱšÍ£•Š›ȱ’£’ȱœŽŸ–’›ǯȱ—Šȱã›ˬȱ”’ǰȱ ’ó•ˬ›’—’£’ȱ¢ž–ž›œž—ž£ǯȱŠÍ—Í£ŠȱœŠ¡•Š¢Í—ǰȱˬœ•ȱ”’ó’ȱ ‘ˬ–’óˬȱã¢ûóˬȱŸˬȱã™ûóˬȱ‘Š£Í›ȱ˜•–Š•ÍÍ›ǷȄǯȱ ȱû—ˬ—ȱ˜Â•Š—ŒÍŠ£ȱã•ûȱœ’³˜Ÿž•ȱŸˬȱã™ûóȱ‘ŠššÍ—Šȱ Žó’ˬ—ȱ”’–’ǰȱŸŠ——Šȱ˜ŠÂ͗ŠȱšŠ³Š›Ššȱ’ó•ˬ›’—’ȱŠÂŠ›Š—Šȱ šˬˬ›ȱ¢ž¢ž›žǯȱȱ ŗŖȱ¢Šó͗Š—ȱ¢ž¡Š›Íȱ¢Šó•ÍȱžóŠš•Š›Íȱ’œ•Š‘ȱŽ–ˬ”ȱŠ‘Šȱ ³ˬ’—’›ǯȱ¢ž—•Š›ȱ˜—•Š›Šȱˬœ’›ȱŽ–’›ǰȱŒˬ£Šȱ’œˬȱœˬ›•ˬ󍒛’›ȱ Ÿˬȱ’—Šȱ¢Š›ŠÍ›ǯȱ 9Ԥ=ø<<Ԥ7ød,;,/0$=+Ԥ''Ԥd$7',50$4/$ 8ù$ö,g='$95$1,ù,1,10Ԥ1$6,=2/'8ö81$ ø1$1',50$4'$+$%g<h.6Ԥ0Ԥ5Ԥ9(5ø5

%(<ø1485'8 ŗŗȱ¢Šó•ÍȱšÍ£ÍȱŸŠ•’Ž¢—•ˬ›’ȱ‹’›ȱ’•ˬ—ȱœ˜—›Šȱã£ˬ•ȱ’—’•’œȱ ™Š—œ’˜—ž—Šȱ˜¡ž–ŠÂŠȱã—ˬ›–ˬ¢ˬȱ‘Š£Í›•Šó͛ǯȱŠ”’—ȱ šÍ£ŒÍŠ£ȱ¢ŠŠš¡Š—Šȱóˬ›Š’’—ˬȱ¢ŠóŠ–ŠÂŠȱŠ–Š–’•ˬȱ ž¢Âž—•Šó–Š¢Í‹DZȱ¢ŠŠÂ͗ÍȱœŠ•–ŠÂÍǰȱ™Š•Š›•Š›Í—Íȱ ¢ÍÂÍóÍ›–ŠÂÍȱ‹ŠŒŠ›–Í›ǰȱ˜ŠÂ͗ŠȱŠ’–Šȱœˬ•’šˬœ’£•’”ȱ ‘ã”–ȱœû›û¢û—ˬ—ȱˬ󢊕Š›ÍȱŽ£ȬŽ£ȱ’’›ǯȱ kŠ–ȱ¢Ž–ˬ¢’—ˬ—ȱœ˜—›Šȱ˜—Šȱęȱ—ŒŠ—•Š›Íȱ¢ž–ŠÂÍȱˬ”•’ȱ Ž’–ǯȱ ȃ¢’‹ȱŽ–ˬ£ǰȱȬȱŽ¢ˬǰȱ¡Š—Í–ŒÍŠ£ȱęȱ”›’—’ȱ‹’•’›’ǰȱȬȱ ˬ–’£ȱšŠ‹•Š›ȱšž›Š›ÍšŠ—ȱœ˜—›Šȱ‹’›ˬˬ•’”ȱšŠ‹ȬšŠŒŠšȱ Š•Š›ÍšȄǯȱ Ȭȱȃˬœǰȱš˜¡žǵȄȱȬȱ‘Ž³ȱ‹’›ȱŒŠŸŠ‹ȱ¢˜¡ž›ǯȱŠ™ȱ¢Š¡óÍǯȱȱ t³ȱû—ˬ—ȱœ˜—›ŠȱšŠ•Šš•Š—–Íóȱ³’›”•’ȱšŠ‹•Š›Í—ȱš˜¡žœžȱ ŽŸ’ȱ‹û›ûûǯȱŠ”’—ȱšÍ£ŒÍŠ£ÍȱȃœÍ—Í›Š—Ȅȱš˜¡žȱŽ¢’•ǰȱ ˬŸŸˬ•Œˬˬ—ȱ£˜˜–ŠÂŠ£ŠŠ—ȱŠ•Í‹ȱšžžŠȱ’£•ˬ’¢’–ȱ —ˬ‘ˬ—ȱŠ›Š”Š—ȱ˜•žǯȱ’›ȱû—ȱœˬ‘ˬ›ȱ¢Ž–ˬ¢’ȱŸŠ¡Íȱ˜—žȱ ¡ˬ•ŸˬŒˬȱŠ£Š•ÍŠȱ‹ž›Š¡Í–ǯȱžȱš˜›¡ž—ŒȱšÍ£Í—ȱ‹žŽ›‹›˜Ȭ ž—ŠȱÍ›–ŠóÍšŠȱû”û›™ˬ’Œ’ȱŒ’¢’•’ȱšŠ•¡Íǯȱ ȬȱȃˬœˬŸŸû›ȱŽȱ”’ǰȱ‹Ž•ˬȱ‹’›ȱ—ˬ‘ˬ—ȱ‘ˬóˬ›ŠȱŽŒˬȱ šž•ŠÂ͗Šȱ’›ˬ›ˬ”ȱœˬ—’ȱ’³ˬ›’ˬ—ȱ¢Ž¢ˬŒˬ”ȄǰȱȬȱŽ¢ˬǰȱšÍ£Íȱ Š‘ŠȱŠȱš˜›¡žž›ž–ǯȱˬœ•’–ȱ˜•–ŠšŠ—ȱ‹ŠóšŠȱ³Š›ˬœ’ȱ ¢˜¡ȱ’’ǯȱ—ž—•Šȱ‹’›•’”ˬȱšŠ‹•Š›Íȱ¢žžšŠ—ȱœ˜—›Šȱ£’‹’•’ȱ ˬȱŠÍǯȱ Š•Íȱ˜ŠÂ͗ȱœˬ•’šˬ¢ˬȱœŠ•Í—–Šȱ–ˬœˬ•ˬœ’ǯȱǰȱ–ˬ—£’•’—ȱ Š³Š›•Š›Í—Íȱ‘Ž³ȱŸŠ¡ȱ¢Ž›’—ˬȱš˜¢–ž›ǯȱ ˬ›ȱˬˬȱ˜—•Š›Í—ȱ Š¡Š›Íó͗Šȱ¢Š›Í–ȱœŠŠȱŸŠ¡ȱœˬ›ȱ˜•ž—ž›ǯȱ³Š›•Š›Íȱ ’£•ˬ’–ǰȱ˜ŠšŠȱ‘ã”–ȱœû›ˬ—ȱšŠ›Íó͚•ÍšŠȱ’œˬȱ³Š—ŠœÍǰȱ

36ø;2/2*ø<$


36ø;2/2*ø<$

78

Š¢ŠššŠ‹ÍœÍȱŸˬȱŽ–ˬ¢ˬȱ‘Š£Í›•ŠóÍÂÍȱŽŠ›ȱ‹’•Ž•ˬ›’—’ȱˬȱ ȃ㛝Ȭ‹ŠœÍ›ȄȱŽ’–ǯȱȱŽŠ›Šȱ‘Š£Í›•Íšȱó’Ÿˬ—ˬ—ȱ‹Šó•ŠÍDZȱ Ȭȱȃžǰȱˬ•’¡Š—ŠÍ›Ƿȱ Ž³ȱ—ˬ¢’ȱŠ™Šȱ‹’•–’›ˬ–Ƿȱ,Š—Š–ȱ ‘Š—ÍǵȄǯȱ Š£Í–’ȱˬ󢊕Š›ÍȱŠ™Š—Šȱšˬˬ›ȱœŠŠȱ¢Š›Í–ȱ˜ŠšŠ”Íȱ šŠ›–ŠšŠ›Íó͚•ÍÂÍȱŠÂ͝–ŠÂŠȱ³Š•ÍóÍšǯȱ––ŠȱšŠ›ó͍Šȱ šÍ£Íȱ¢Ž—’ȱœÍ—Ššȱã£•ˬ¢’›’ȱȮȱŠ³Š›•Š›ǯȱ—•Š›ȱ’”’ȱœŠŠŠ—ȱ œ˜—›ŠȱŠ™Í•ÍǰȱŽŠ›ŠȱŽ–ˬ”ȱ’œˬȱŠ›ÍšȱŽŒȱ’’ǯȱˬ£ˬ—–’óȱ šÍ£ŒÍŠ£ȱ‹ûû—ȱŠ¡óŠ–Íȱãóˬ–ˬˬȱ˜ž›ž‹ȱŠÂ•ŠÍǯȱ û£û›ǰȱ‹’›ȱˬ›œȱ˜—ž—ȱû³û—ȱŠ£ȱ˜•žǯȱʞ󢊕Š›Í—Íȱ‘Š›Šȱ ˬ•’ȱœˬ™ˬ•ˬ–ˬ¢’ȱˬ›’ˬ—ˬȱšˬˬ›ȱ‘ˬ•ˬȱ‹’›Ȭ’”’ȱˬˬȱˬȱ ȃ’”’Ȅȱœˬ‘—ˬœ’ȱšž›–Š•Íȱ˜•ž–ǯȱ ȃG—’£Š–ȱ‘ˬ›ȱ󎢍ˬ—ȱûœû—û›ȄȱȬȱû–’ŸŠ›Š–ȱ”’ǰȱ˜ȱ ‹žȱšŠ¢Š—Íȱ‘ˬ–’óˬ•’”ȱ–ˬ—’–œˬ’ǯȱ ,˜¡žóŠš•ÍȱŠ’•ˬ•ˬ›ˬȱ–ˬ’óˬȱ’—’£Š–œÍ£•ÍÂÍȱ™›˜‹•Ž–’Ȭ —’—ȱ‘ˬ••’ȱŠ‘ŠȱŠœŠ—Í›ǯȱ󊚕Š›ȱŠ›ŠœÍ—Šȱ¢ŠŠÂ͗ÍȱŠ‘Šȱ Ž£ȱ¢ÍÂÍóÍ›–Ššǰȱ–ˬ—£’•’ȱŠ‘ŠȱŽ£ȱˬ–’£•ˬ–ˬ”ȱû£›ˬȱ ¢Š›Íóȱ”Ž³’›–ˬ”ȱ˜•Š›ǯȱŠ•’‹ȱ–û”ŠŠ•Š—Í›Í•Í›ǯȱ––Šȱ ‹Š•ȱœ’œŽ–’ȱŠ‘Šȱœˬ–ˬ›ˬ•’’›ǯȱŠ•’Ž¢—•ˬ›’—ȱˬ›’‹ȱ Ž’¢’ȱ—㟋ˬ³’•’”ȱŒˬŸˬ•’ȱû£›ˬȱ‘ˬ›ȱ¢Ž›’—ˬȱ¢Ž’›’•–’óȱ ™›˜œŽž›Š¢Šȱã›ˬȱ‹Š•ȱˬ¢’—ȱŽ’•’›DZȱšŠ‹•Š›Í—ȱ¢ž¢ž•–ŠœÍǰȱ £’‹’•’—ȱŠÍ•–ŠœÍǰȱ¡Š•³Š•Š›Í—ȱˬ–’£•ˬ—–ˬœ’ǰȱû••ˬ›’—ȱ œž•Š—–ŠœÍǯȱ󊚕Š›ȱû—Šó͛Íȱ—㟋ˬȱ³ˬ”’›ǯȱȱ ˬĞȱˬȱœ˜—žȱ Š‘Šȱ³˜¡ȱ‹Š•ȱ˜™•Š–ÍóȱžóŠšȱ–û”ŠŠȱŠ•Í›ǯȱ

0Ԥ17ø46ø=3ø17ø œ’¡˜•˜š•Š›ȱ–ˬ’óˬȱœˬ‘•ˬ—”Š›•ÍÂ͗ÍȱŠ’ȱˬ—‹ˬ••’”ȱ’•ˬȱ ’£Š‘ȱŽ’›•ˬ›ǯȱˬŒ›û‹ˬȱ’œˬȱãœˬ›’›ȱ”’ǰȱ–ˬœˬ•ˬȱû£û—ȱ ˬ›‹’¢ˬȱŽ–ˬ–ˬ”ˬǰȱžóŠš•Š›ÍȱŽ›”ˬ—ȱ¢Šó•Š›Í—Š—ȱˬ–ˬ¢ˬȱ Š•ÍóÍ›–Š–ŠšŠÍ›ǯȱ

36ø;2/2*ø<$

›”ˬ—ȱ¢Šó•Š›Šȱ‹ã¢û”•ˬ›’—ȱŠŸ›Š—Íó͗Íȱ‹ã¢û”ȱ ‘ˬŸˬœ•ˬȱ¢Š–œÍ•Š¢Í›ÍšȱȮȱãóˬ–ˬ—’ȱœû™û›–ˬ”ȱû³û—ȱ œû™û›ˬ—’ȱŠ—Š–ͣ͗ȱˬ•’—ˬ—ȱŠ•Í›ǰȱšŠ‹•Š›Íȱ¢ž–Ššȱ û³û—ȱšŠ‹ȱ³Š—ŠÂ͗͗ȱšŠ›ó͗͜Šȱœž•ȱš˜¢ž›žšǰȱ–’œȬ –Š›ȱŸž›–ŠÂŠȱŒŠ—ȱŠÍ›Íšǯȱ󊚕Š›Í—ȱȃˬ—ȱã£û–ǷȄȱ Ž’¢’ȱŸŠ¡•Š›ÍȱŠ¢Šȱ’•ˬȱ’œ’ŠˬȱŽ–ˬ”ȱ•Š£Í–Í›ǯȱ˜¢ȱ ‹’•–ˬˬ—ȱœž¢žȱŠÂ͝œÍ—ǰȱš˜¢ȱ£’‹’•’ȱ˜ŠÂŠȱ¢Š¢œÍ—ȱȮȱ‹žǰȱ šÍŒÍš•Š—Í›–Š–Š•ÍÍ›ǯȱŽŸ’—’—ȱ”’ǰȱ”ã–ˬ”³’—’£ȱ‹ã¢û¢û›ǯȱ ŠŠÂŠ•Š›Í—Í£•Šȱ˜—ž—ȱ‘ˬŸˬœ’—’ȱ‘ˬ–’óˬ•’”ȱ㕍û›ˬȱ ‹’•ˬ›œ’—’£ǯȱ 󊚕Š›ÍȱŽŸȱ’ó•ˬ›’—ˬǰȱˬœŠœˬ—ȱˬǰȱ’—’£Š–Šȱ Š•ÍóÍ›–Šš•Šȱ˜—•Š›Šȱ–ûˬóˬ””’••’”ȱšŠ‹’•’¢¢ˬ’ȱŠó͕Š–Íóȱ ˜•ž›œž—ž£ǯȱG—œŠ—Í—ȱˬ›ŠÍ—Š”Íȱ¡Š˜œȱûóû—Œˬœ’—ˬȱ ˬȱ¡Š˜œȱ¢Š›ŠÍ›ǯȱ’—’ȱŸˬȱˬ—‹ˬ•ȱžóŠš•Š›Í—ȱˬ”œˬ›’¢¢ˬ’ȱ –ˬ—’š’ȱûóû—Œˬǰȱęȱ”’›•ˬ›’—’ȱˬš’šȱ’ŠˬȱŽ–ˬȱ ‹ŠŒŠ›ÍÂ͗Š—ȱ–ˬ‘›ž–ȱ˜•ž›ǯȱȱ Š•’Ž¢—•ˬ›’—ȱžóŠš•Š›Íȱóˬ¡œ’ȱ—û–ž—ˬȱ’•ˬȱ ˬ›‹’¢ˬ•ˬ—’›–ˬ”ȱšŠ¢ŠœÍ—ÍȱŠ—•Š–ŠÍÂÍȱŠ’•ˬ•ˬ›ˬȱ –ˬ’óˬȱ’—’£Š–œÍ£•ÍÂ͗͗ȱ㑍ˬœ’—ˬ—ȱˬ•–ˬ”ȱšŽ¢›’Ȭ –û–”û—û›ǯȱˬˬœœûȱ”’ǰȱ˜—•Š›Í—ȱˬŸˬ£’—ˬȱ‹žȱ’ó’ȱ‘Ž³ȱ ”’–ȱã›–ˬ¢ˬŒˬ”ǯ


79

36ø;2/2*ø<$


Profile for Ailə Həkimi Jurnalı

"Ailə Həkimi" Jurnalı 41 - 2013  

"Ailə Həkimi" Jurnalı May 2013

"Ailə Həkimi" Jurnalı 41 - 2013  

"Ailə Həkimi" Jurnalı May 2013

Advertisement