Page 1

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี 2556


ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี วันสำคัญก่อนภาคการศึกษาที่ 1

2556

กรกฎาคม 2556 อังคารที่ 16 ก.ค. - วันสุดท้ายของการยื่นความจำนงรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติ แล้ว ภาคการศึกษาที่ 1 (กรณีนักศึกษาขอลาพักการศึกษา) พฤหัสบดีที่11-ศุกร์ที่ 12 ก.ค. - วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำในการลงทะเบียน และอนุญาตให้ ลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาสถานภาพปกติและสถานภาพ วิทยาทัณฑ์ พุธที่ 17–อังคารที่ 23 ก.ค. - วันลงทะเบียนวิชาเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ของนักศึกษาปัจจุบัน ผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต - วันลงทะเบียนรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติแล้ว การศึกษาที่ 1 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อาทิตย์ที่ 28 ก.ค. - วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

สิงหาคม 2556 จันทร์ที่ 5 ส.ค. - วันเริ่มการศึกษาของนักศึกษาทุกหลักสูตร จันทร์ที่ 5-ศุกร์ที่ 9 ส.ค. - วันลงทะเบียนล่าช้า ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ต้องชำระค่าปรับวันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2556 รวมวันหยุด) จันทร์ที่ 5-ศุกร์ที่ 16 ส.ค. - วันลงทะเบียนเพิ่ม-เปลี่ยนกลุ่มเรียน/วิชาเรียน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต - วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา/หน่วยกิต - วันแจ้งความจำนงขอสอบรายวิชาที่มีชั่วโมงสอบซ้อนสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จันทร์ที่ 5 ส.ค.-จันทร์ที่ 16 ก.ย. - วันลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษาล่าช้า ที่ได้รับอนุมัติแล้ว (ต้องชำระค่าปรับวันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2556 รวมวันหยุด) จันทร์ที่ 5 ส.ค.-ศุกร์ที่ 20 ก.ย. - วันลงทะเบียนลดรายวิชา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เสาร์ที่ 17 ส.ค. - วันสอนชดเชย วันหยุด : วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ อังคารที่ 13 ส.ค.-จันทร์ที่ 16 ก.ย. - วันลงทะเบียนล่าช้าที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา/ประธานสายวิชา/ประธาน หลักสูตร (ต้องชำระค่าปรับวันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2556 รวมวันหยุด) พฤหัสบดีที่ 22 ส.ค. - วันไหว้ครู และวันพิธีประดับไทด์และเข็มพระมหามกุฏ เสาร์ที่ 24 ส.ค. - วันสอนชดเชย : วันไหว้ครู และวันพิธีประดับไทด์และเข็มพระมหามกุฏ กันยายน 2556 จันทร์ที่ 9 ก.ย. - วันเริ่มการประเมินการสอนล่วงหน้าของอาจารย์และประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาวิชา การ โดยนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 (ดูรายวิชาต่างๆ ที่สามารถประเมินการสอน ล่วงหน้าได้ในระบบสารสนเทศนักศึกษา) จันทร์ที่ 23 ก.ย.-อังคารที่ 1 ต.ค. - วันสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1


ตุลาคม 2556 จันทร์ที่ 7 ต.ค. - วันสุดท้ายของการขออนุมัติลาพักการเรียนและลงทะเบียนรักษาสถานภาพ นักศึกษาโดยได้รับอนุมัติจากคณบดี สำหรับนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน (ต้องชำระค่าปรับวันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2556 รวมวันหยุด) จันทร์ที่ 7-ศุกร์ที่ 18 ต.ค. - วันแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 (รายละเอียดดูในประกาศ กำหนดวันยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา) พุธที่ 2 ต.ค.-ศุกร์ที่ 1 พ.ย. - วันลงทะเบียนถอนรายวิชา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จันทร์ที่ 14 ต.ค.-ศุกร์ที่ 15 พ.ย. - สัปดาห์ของการประเมินการสอนของอาจารย์และประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา วิชาการ โดยนักศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 เสาร์ที่ 26 ต.ค. - วันสอนชดเชย วันหยุด : วันปิยะมหาราช พฤศจิกายน 2556 ศุกร์ที่ 1 พ.ย. - วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา และ/หรือค่าลงทะเบียน รายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 (ตามประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม การศึกษา พ.ศ. 2540) อังคารที่ 12 พ.ย. - วันสุดท้ายของการยื่นความจำนงขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่ได้รับ อนุมัติแล้ว ในภาคการศึกษาที่ 2 (กรณีนักศึกษาขอลาพักการศึกษา) จันทร์ที่ 25 พ.ย-พุธที่ 4 ธ.ค - วันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ธันวาคม 2556 ศุกร์ที่ 6 ธ.ค. - วันที่สุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 1 พุธที่ 18 ธ.ค. - วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบวิชาทฤษฎี วิชาภาคปฏิบัติ และวิชา Project ประจำภาคการศึกษาที่ 1 อาทิตย์ที่ 22 ธ.ค. - วันประกาศผลการสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1 อังคารที่ 24 ธ.ค. - วันประกาศผลการประเมินการสอนของอาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการโดย นักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 (อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการสามารถ เข้าไปดูผลการประเมินได้ในระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย) จันทร์ที่ 23-ศุกร์ที่ 27 ธ.ค. - วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำในการลงทะเบียน และอนุญาตให้ลง ทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาสถานภาพปกติและสถานภาพ วิทยาทัณฑ์ - วันลงทะเบียนวิชาเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต - วันลงทะเบียนรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ภาคการศึกษาที่ 2 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อาทิตย์ที่ 29 ธ.ค. - วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

มกราคม 2557 จันทร์ที่ 6 ม.ค. - วันเริ่มการศึกษา จันทร์ที่ 6-ศุกร์ที่ 10 ม.ค. - วันลงทะเบียนล่าช้า ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ต้องชำระค่าปรับวันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557 รวมวันหยุด) จันทร์ที่ 6-ศุกร์ที่ 17 ม.ค. - วันลงทะเบียนเพิ่ม–เปลี่ยนกลุ่มเรียน/รายวิชา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต - วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา/หน่วยกิต - วันแจ้งความจำนงขอสอบรายวิชาที่มีชั่วโมงสอบซ้อนสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จันทร์ที่ 6 ม.ค.-จันทร์ที่ 17 ก.พ. - วันลงทะเบียนรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาล่าช้า ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว (ต้องชำระค่าปรับวันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557 รวมวันหยุด)


จันทร์ที่ 6 ม.ค.-ศุกร์ที่ 21 ก.พ. - วันลงทะเบียนลดรายวิชา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จันทร์ที่ 13 ม.ค.-จันทร์ที่ 17 ก.พ. - วันลงทะเบียนล่าช้าที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าภาควิชา/ประธานสายวิชา/ประธาน หลักสูตร (ต้องชำระค่าปรับวันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557 รวมวันหยุด) ศุกร์ที่ 24 ม.ค. - วันสุดท้ายของการส่งแก้ไขผลสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 จันทร์ที่ 3-พฤหัสบดีที่ 13 ก.พ. - วันแจ้งความจำนงขอเปิดวิชาเรียนภาคพิเศษ ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา จันทร์ที่ 10 ก.พ. - วันเริ่มการประเมินการสอนล่วงหน้าของอาจารย์และประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา วิชาการ โดยนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 (ดูรายวิชาต่าง ๆ ที่สามารถประเมิน การสอนล่วงหน้าได้ในระบบสารสนเทศนักศึกษา) เสาร์ที่ 15 ก.พ. - วันสอนชดเชยวันหยุด : วันมาฆบูชา จันทร์ที่ 24 ก.พ.-อังคารที่ 4 มี.ค. - วันสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2 มีนาคม 2557 จันทร์ที่ 10 มี.ค. - วันสุดท้ายของการขออนุมัติลาพักการเรียนและลงทะเบียนรักษาสถานภาพ นักศึกษาโดยได้รับอนุมัติจากคณบดี สำหรับนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน (ต้องชำระค่าปรับวันละ 50 บาท นับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557 รวมวันหยุด) พุธที่ 5 มี.ค.-ศุกร์ที่ 4 เม.ย. - วันลงทะเบียนถอนรายวิชา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จันทร์ที่ 10-ศุกร์ที่ 21 มี.ค. - วันแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 (รายละเอียดโปรดดูในประกาศกำหนดวันยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จ การศึกษาฯ) จันทร์ที่ 17 มี.ค.-ศุกร์ที่ 25 เม.ย. - สัปดาห์ของการประเมินการสอนของอาจารย์และประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา วิชาการ โดยนักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 เมษายน 2557 ศุกร์ที่ 4 เม.ย. - วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา และ/หรือค่าลงทะเบียน รายวิชาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 (ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2540) พฤหัสบดีที่ 17-ศุกร์ที่18 เม.ย. - วันหยุดพักการเรียนการสอน พฤษภาคม 2557 อังคารที่ 6-ศุกร์ที่ 16 พ.ค. - วันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 จันทร์ที่ 19 พ.ค. - วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 2 วันสำคัญของภาคการศึกษาที่ 2 /ก่อนภาคการศึกษาพิเศษ พฤษภาคม 2557 พฤหัสบดีที่ 22-ศุกร์ที่ 23 พ.ค. - วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำการลงทะเบียนวิชาเรียนภาคการศึกษา พิเศษ จันทร์ที่ 26-ศุกร์ที่ 30 พ.ค. - วันลงทะเบียนวิชาเรียนภาคการศึกษาพิเศษ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มิถุนายน 2557 ศุกร์ที่ 6 มิ.ย. - วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบวิชาทฤษฎี วิชาภาคปฏิบัติ และวิชา Project ประจำภาคการศึกษาที่ 2 พฤหัสบดีที่ 12 มิ.ย. - วันประกาศผลการสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2 ศุกร์ที่ 13 มิ.ย. - วันสุดท้ายของการชำระเงินภาคการศึกษาพิเศษ - วันประกาศผลการประเมินการสอนของอาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ โดยนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 (อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ สามารถเข้าไปดูผลการประเมินได้ในระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย)


ภาคการศึกษาพิเศษ

มิถุนายน 2557 จันทร์ที่ 9 มิ.ย. - วันเริ่มการศึกษาภาคพิเศษ จันทร์ที่ 9 มิ.ย.-ศุกร์ที่ 25 ก.ค. - วันฝึกงานอุตสาหกรรมภาคการศึกษาพิเศษ (ระยะเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ) จันทร์ที่ 16-ศุกร์ที่ 27 มิ.ย. - วันยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ จันทร์ที่ 23 มิ.ย.-พฤหัสบดีที่ 10 ก.ค. - สัปดาห์ของการประเมินการสอนของอาจารย์และประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา วิชาการ โดยนักศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษ ศุกร์ที่ 27 มิ.ย. - วันสุดท้ายของการส่งแก้ไขผลการสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2 กรกฎาคม 2557 พฤหัสบดีที่ 10 ก.ค. - วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา และ/หรือค่าลงทะเบียน รายวิชา ประจำภาคการศึกษาพิเศษ/2555 (ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าบำรุงและ ค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2540)

วันสำคัญของภาคการศึกษาพิเศษ

สิงหาคม 2557 ศุกร์ที่ 1 ส.ค. - วันสุดท้ายของภาคการศึกษาพิเศษ ศุกร์ที่ 8 ส.ค. - วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบวิชาทฤษฎี, วิชาภาคปฏิบัติ และวิชา Project ประจำภาคการศึกษาพิเศษ พุธที่ 13 ส.ค. - วันประกาศผลการสอบประจำภาคการศึกษาพิเศษ พฤหัสบดีที่ 14 ส.ค. - วันประกาศผลการประเมินการสอนของอาจารย์และประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา วิชาการโดยนักศึกษา ภาคการศึกษาพิเศษ (อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถเข้าไปดูผลการประเมินได้ในระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย) หมายเหตุ 1. นักศึกษาทุกหลักสูตร ลงทะเบียน-เพิ่ม-เปลี่ยนกลุ่มเรียน/เปลี่ยนรายวิชา-ลด-ถอนรายวิชา ผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เท่านั้น 2. นักศึกษาที่ยังค้างชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียน จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในภาค การศึกษาถัดไป 3. นักศึกษาที่มีสถานภาพวิทยาทัณฑ์ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จะต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ ขอคำแนะนำในการลงทะเบียนตามวันที่กำหนดก่อนลงทะเบียน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนในภาคการศึกษา ที่ 1/2556 4. นักศึกษาที่มีสถานภาพวิทยาทัณฑ์ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จะต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ ขอคำแนะนำในการลงทะเบียนตามวันที่กำหนดก่อนลงทะเบียน จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนในภาคการศึกษา ที่ 2/2556 5. นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2556 และ/หรือ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ก่อนจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเพิ่ม-เปลี่ยนกลุ่มเรียน/เปลี่ยนรายวิชา-ลดรายวิชา 6. นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ให้ดำเนินการขออนุมัติให้แล้วเสร็จและยืนคำร้อง แสดงความจำนง ณ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ภายในวันที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนรักษาสถานภาพ นักศึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 7. นักศึกษาที่มิได้ลงทะเบียนวิชาเรียน หรือลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษาตามที่กำหนด ต้องชำระค่าปรับ การลงทะเบียนล่าช้าวันละ 50 บาท (รวมวันหยุดราชการ) นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน ถึงวันที่คณะที่นักศึกษา สังกัดได้รับคำร้อง - ภาคการศึกษาที่ 1 คิดค่าปรับนับตั้งแต่ วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป - ภาคการศึกษาที่ 2 คิดค่าปรับนับตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557 เป็นต้นไป


8. นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชา/หน่วยกิต ให้กระทำได้ภายในวันที่กำหนดในประกาศปฏิทิน การศึกษา - ภาคการศึกษาที่ 1 ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 - ภาคการศึกษาที่ 2 ภายในวันที่ 17 มกราคม 2557 9. นักศึกษาที่ประสงค์จะขออนุมัติคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา และ/หรือค่าลงทะเบียนรายวิชา ให้กระทำได้ภายใน วันที่กำหนดในประกาศปฏิทินการศึกษา (ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2540) - ภาคการศึกษาที่ 1 ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 - ภาคการศึกษาที่ 2 ภายในวันที่ 4 เมษายน 2557 - ภาคการศึกษาพิเศษ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 10. นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนวิชาเรียนภาค การศึกษาที่ 1/2556 ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี ตามวัน เวลาที่กำหนด ซึ่งจะประกาศให้ ทราบในภายหลัง ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556

( รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ เตีย ) รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปฏิทิน มจธ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you