Memòria 2019

Page 1

Aigua per al Sahel Memòria 2019


Aigua per al Sahel

Via Augusta 20, ático 08006 Barcelona +34 637 125 341 info@aiguaperalsahel.org www.aiguaperalsahel.org

Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat amb núm. 13.912. Inscrita al Registre de ONG per al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 160 . C.I.F: G-60098902


Qui Som Aigua per al Sahel es una ONGD ( Organizació No gubernamental per el desenvolupament) que des de l’any 1992 coopera amb diversos pobles de Burkina Faso. És una associació sense ànim de lucre, de caràcter no governamental, transparent, laica i independent de tota organització política i sindical, que té com a prioritat, d'acord amb els diferents grups rurals i ONGs del país, la construcció de pous d'aigua potable a Burkina Faso. Estudis recents indiquen que la falta d'aigua potable és la segona causa de mortalitat infantil en el món.

Aigua per al Sahel


Junta Directiva

Equip La nostra organització està formada exclusivament per Voluntaris . Un grup format per persones de diferents edats , formacions heterogènies però que comparteixen el mateix objectiu : unir esforços per a

dur

a

terme

els

nostres

Projectes.

L'òrgan de gestió Junta Directiva . L'Assemblea de Socis és l'òrgan que supervisa les decisions i accions realitzades

Presidenta Vicepresidenta Secretària Tresorera Responsable Projectes S Vocal Sensibilizació S Vocal Comunicació S Vocal Lleida S S S S S

Mariola Foix Montse Vallmitjana Rosa Franquet Vera Serra Christian Jacquemot Mª Rosa Obiols Lidia Larrosa Lluïsa Conejos


Voluntaris Equip La nostra organització està formada exclusivament per Voluntaris . Un grup format per persones de diferents edats , formacions heterogènies però que comparteixen el mateix objectiu : unir esforços per a dur

a

terme

els

nostres

Projectes.

L'òrgan de gestió Junta Directiva . L'Assemblea de Socis és l'òrgan que supervisa les decisions i accions realitzades.

Marina Mir Mar Joaniquet Carles Couso Anna M del Rio Alexia Rue, Xavier Bellmunt Alejandra Mileni Montse Clarasó Maria Llorens Pepe Navarro

Comitè Assessor Dr. Lluís Mallart Antropòleg africanista Jordi Rodón, expert informàtic i comptable Laurent Pouget, enginyer hidràulic Blanca Rigau, veterinària experta en Burkina Faso Antoine Kiendrebeogo i Boukaré Tassembedo, africans burkinabesos


El nostre nom Al Sud del Sàhara es troba una extensa regió que va des de l’Atlàntic al Mar Roig i que travessa Mauritània i Senegal, Malí, Burkina Faso, Níger i Txad. El Sahel —paraula que ve de l’àrab i significa ribera, la riba del desert— és una zona de transició entre el desert i la selva, on la manca de pluges, la desforestació, l’erosió del sòl i la sobrepastura han provocat una desertització accelerada. La pluja hi és escassa. Hi trobem arbusts i alguns arbres: acàcies, baobabs i més cap al sud, karités.

Aigua per al Sahel


El nostre projecte de cooperaciรณ

L'Escassetat d'Aigua .

Construcciรณ de pous millorats d'aigua potable a Burkina Faso

Objectius Transversals

Projectes 2.019


El nostre projecte de cooperació

01. ODS Objectiu 6: Garantir la disponibilitat d'aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a tots L'escassetat d'aigua afecta a més del 40 per cent de la població

Amb la finalitat de garantir l'accés universal a l'aigua potable

mundial, una xifra alarmant que probablement creixerà amb

segura i assequible per a tots en 2030, és necessari realitzar

l'augment de les temperatures globals producte del canvi climàtic.

inversions

Encara que 2.100 milions de persones han aconseguit accés a

instal·lacions

millors condicions d'aigua i sanejament des de 1990, la decreixent

Assegurar l'aigua potable segura i assequible universal implica

disponibilitat d'aigua potable de qualitat és un problema important

arribar a més de 800 milions de persones que manquen de serveis

que

bàsics i millorar l'accessibilitat i seguretat dels serveis per més de

afligeix

a

tots

els

continents.

adequades sanitàries

en i

infraestructura, fomentar

proporcionar

pràctiques

d'higiene.

Cada vegada més països estan experimentant estrès hídric, i

dos

l'augment de les sequeres i la desertificació ja està empitjorant

En 2015: 4.500 milions de persones mancaven de serveis de

aquestes tendències. S'estima que almenys una de cada quatre

sanejament administrats de manera segura (amb excrements

persones es veurà afectada per escassetat recurrent d'aigua al

adequadament disposats o tractats) i 2.300 milions mancaven fins

2050.

i tot de sanejament bàsic.

mil

milions.


El nostre projecte de cooperació

02.

La construcció de pous d'aigua millorada a Burkina Faso

La construcció de forages afavoreix les necessitats primàries de les

Amb una bomba manual poden extreure l'aigua a gran profunditat

poblacions destinatàries i es realitzen en col·laboració de diverses

: fins a 70m o més. Són els més higiènics. Normalment es realitzen

contraparts que viuen en Burkina i coneixen les necessitats i els

amb una base de formigó, amb una canalització que condueix fins

problemes d'aquesta terra. Son una base necessària per a altres

a un abreurador perquè els animals puguin beure. El cost dels pous

projectes

sostenible.

depèn de la profunditat en la qual es troba la capa freàtica , la

El tipus de pou i construcció respecten la identitat cultural de les

composició del sòl que cal perforar, així com de la mena de bomba.

comunitats beneficiàries i estimulen el treball local i els recursos

El

propis, ja que tots els materials i les empreses constructores són

Quan la capa freàtica es troba a menor profunditat (20,

de Burkina. Tenen com a beneficiaris principals a les dones i

màxim 30m), si la població ho sol·licita, es poden fer pous

contribueixen al desenvolupament mediambiental. La majoria dels

tradicionals millorats, folrats, amb volanderes de formigó que

pous són de tipus forage (perforació).

poden després deixar-se oberts o bé es poden cobrir i agregar una

de

desenvolupament

cost

bomba.

mitjà

dels

pous

és

de

10.000

euros


El nostre projecte de cooperació

03.

ODS Objectius Transversals

Tant a la nostra associació com per les nostres activitats de sensibilització, els nostres objectius transversals són: el reforç del teixit

social,

l'equitat

home-dona

i

la

sostenibilitat

tant

econòmica

com

ambiental.

En els nostres projectes de cooperació busquem: L'enfortiment del teixit social, impulsant comitès i grups de gestió La promoció i apoderament de la dona : l'accés a l'aigua potable allibera de temps a les dones per a poder realitzar altres activitats com la formació i comerç. La sostenibilitat ambiental, pel fet de promocionar activitats de plantació d'arbres per a la reforestació.


WE

KNOW

WE

ARE

BET TER,

I T ’ S

TI ME

FOR

YOU

TO

CHOOS E

Aigua per al Sahel creu que l'aigua és un dret fonamental i la base de qualsevol desenvolupament sostenible


PROJECTES 2019 Cooperació al desenvolupament

Pous d’ Aigua a Burkina Faso S'han construït 10 nous pous

i s'han rehabilitat 17 pous ja existents i que no funcionaven. S'han construït

6 latrines a l'escola de Selko, Província de Passoré


Projectes 2019

01.

Construcció de 10 nous Pous

S Dos pous amb la contrapart ADIR a la província de Mouhoun, en el departament de Bondokui. I un a una escola. S Quatre pous amb la contrapart AKB a la província de Boulgou , una dels quals una escola. S Un pou en una escola amb ADLK en el departament de Kouritenga, un amb ADLM en el departament de Norebe i un amb UGVZ a Ziro. Aquests pous han estat finançats per Natura i l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès


1 0 Po u s

3

Financiació: Natura – Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

1

1

4

1Projectes 2019

02.

Rehabilitació de 17 Pous

S Dotze rehabilitacions amb la contrapart AEVS a les províncies de Boulkimde, Passoré i la Sissili. S Amb ALCP s'han rehabilitat quatre pous, un en una escola. S Amb AKB es va canviar la bomba per una manual Índia i també tota la canonada de l'extracció per a evitar la corrosió.

Aquests pous han estat finançats per Natura, l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i Bizcabar.


7 4

17 Re h a b i l i ta c i o n s

5

1Projectes 2019

03.

Altres

Construcciรณ de 6 latrinas


Num

ONG

Poblat

Depar

Província

1/13 AEVS Loghin Arbolé Passore Hamdelayé Sissiliel departament Es van2/13 realizarAEVS 6 latrines a l'escola mixta Boura de Selkoen 3/13 situat AEVS Secteur 2 Boura Boura escola Sissili consta de 300 de Arbolle a la província de Passore. Aquesta 4/13 AEVS Loum Boura Sissili alumnes. 5/13 AEVS Baffawa Boura Sissili 6/13 AEVS Kioukudugu Boura Sissili 7/13 AEVS Ecole Centre Boura Boura Sissili 8/13 AEVS Nabpoutenga Boura Sissili 9/13 AEVS Singuedin Boura Sissili 10/13 AEVS Secteur 3 Boura Boura Sissili 11/13 AEVS Boura Centre Boura Sissili 12/13 AEVS Sankoutougu Arbolé Passore 13/13 AEVS Saaba ecole Arbolé Passore

Construcció de 6 latrines

Veieu les fitxes dels sis forages al final.


Projectes 2019

04. Contraparts Locals Per tots aquests Projectes, les nostres contraparts han estat : ADIR: Association pour le Développement intégré en milieu rural ADLM : Association Dudal Leydimen Adam Diallo AKB : Association Ko-Binkalé ADLK : Association pour le Developpement dans le Kouritenga (ADLK) AEVS: Association Eau de Vie Sahel ALCP: Action Lutte contre la Pauvrete UGVZI: Union Groupe Villageois de Sapoy

Amb cada ONG local col·laborem en la construcció d'un o més pous o rehabilitacions. Cadascuna d'elles actua en diferents regions de Burkina Faso Amb ADIR, tres forage. Un a l’ escola de Koso Bako , Le Mouhoun Amb ADLM, un forage en el departament de Noberé Amb AKB, quatre forage i la rehabilitació de l’escola Kere Hore, Le Boulgou Amb ADLK, un forage a l’ecola Kostenga, Kouritenga Amb AEVS, dotze rehabilitacions a Boulkiemde i a la Sissili Amb ALCP, quatre rehabilitacions a Passoré Amb UGVZI, Un forage a Ziro


Projectes 2019

05. Finançament Dels deu forages, s'han realitzat amb finançament aportat per Natura i l ‘Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Natura aporta finançament amb el programa Agua x Agua.( http://www.aguaporagua.org/ ). Al 2019 ha estat el nostre principal finançador per a la Cooperació al Desenvolupament. També les rehabilitacions s'han fet amb l'aportació de Natura, Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i una amb Bizcabar Patrimoni SL.


Resultats 2.019

7 Pous d’ aigua construïts

15 Pous d’aigua rehabilitats

10.000 Persones amb acces al aigua potable

6 latrinas construïdes

3 Pous construïts en 3 escoles

1 Pou rehabilitat en 1 escola


PROJECTES 2019 Sensibilització

Activitats de sensibilització Exposicions, Conferències,presència en fires, Premis


Premi Anesvad en la categoria ”Perseverar” 2019

Premis, conferencies, exposicions i altres activitats realitzades

El projecte guardonat és “Dotación de infraestructuras de abastecimiento de agua potable y refuerzo en la gestión de las infraestructuras hidráulicas en el Municipio de La-Toden, Burkina Faso”, projecte alineat amb ODS 6 “Garantir l’accés als serveis de proveïment d’aigua potable i sanejament i assegurar la gestió sostenible dels recursos naturals”.


Activitats S 21 de Gener.- Conferència sobre la falta d’aigua potable en dues classes en l’IES Salas i Xandri de Sant Quirze del Vallès.

S 29 de Març.- Conferència a quart de l’ESO a l’escola Sant Jordi de Vilassar de Mar, amb motiu de la realizació d’un video per el projecte Reaccion@.

S Del 18 de Març al 15 d’Abril.- Exposición de “Les Veus de l’Aigua”, fotografies de Burkina Faso de Pepe Navarro, a la Biblioteca Rubió i Balaguer de Sant Boi de Llobregat.

S 10 Maig.- Conferència col.loqui de Beatriz Koné i Blanca Rigau de “Aigua per al Sahel” a Maspujols (Tarragona) amb el títol: Dos mujeres, dos culturas. Organiztzada per la Asociación de mujeres La Dàlia de Maspujols.

S 21 de Març.- Conferència sobre la falta d’aigua a l’escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès. Un total de 120 alumnes de segon de l’ESO.

S 23 de Maig.-Conferència i col.loqui amb Tiza Dembèlè, sobre l’evolució dels diferents problemes a Burkina Faso, després de la mort de Thomas Sankara, a la Fede (Ferderació d’ONG per la justicia global) a Barcelona.

S 22 de Març.- Dia de l’Aigua. Inauguració de la Exposició “Las Veus de l’Aigua” a càrrec del fotògrafo Pepe Navarro a la Biblioteca Rubió i Balaguer de Sant Boi de Llobregat. S 22 de Març.- Dia de l’Aigua. Jurat de les botigues Natura. Les 58 botigues del terrirori Espanyol, amb motiu del dia de l’aigua van realizar aparadors amb el projecte “AguaxAgua”. Natura Madrid/Velazquez va ser la ganyadora.

S 8 de Setembre.- 17a Festa Intercultural del Poble Nou: Un Poble-Nou de tots colors a Barcelona. Presentació del nostre projecte, venda de llibres I arte i artesania. S Del 9 de Setembre al 18 d’Octubre.- Exposició “Las Veus de l’Aigua” a la biblioteca Maria Aurèlia Capmany de Sant Boi de Llobregat. S 5 d’Octubre.- Participació de les Jornades OF (Obrint Fronteres), Jornades de Solidaritat y Coperació. Santa Coloma de Gramanent. S 6 d’Octubre.- Estand en la Fira d’ONGs Obrint Fronteres del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet.

S 25 de Maig.- Col.loqui a la llibreria Altair (Barcelona) amb Beatrice Koné sobre el problema de les dones a Burkina Faso.

S 18 de Noviembre.- Recepció del Premi Anesvad en la categoria ”Perseverar”. Sala d’actes BBK a Bilbao. Amb representants del gobierno Vasco.

S 13 de Juny. – Projecte Reaccion@. Presentació del vídeo dels alumnes de quart d’ESO del col.legi Sant Jordi de Vilassar de Mar al Caixa Forum de Barcelona. Per “Aigua per al Sahel”.

S 14 de Desembre.- Estand en la jornada de portes obertes a la Fabrica Lhemann a Barcelona per explicar els nostres projectes així com venda de llibres i artesania de Burkina Faso.


Agraïments S Els voluntaris S Socis i donants S Casa Natura, programa agua x agua S Fons Català de Cooperació al Desenvolupament S Anesvad S Pepe Navarro S Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet S Llibreria Altaïr S Ajunatment de Sant Quirze del Vallès S La Fede.cat : organitzacions per la justícia global S Biblioteca Rubió i Biblioteca Maria Aurèlia Capmany de Sant Boi de Llobregat S Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès S Escola Sant Jordi de Vilassar de Dalt S Taller de Cinema, Projecte Re@aciona S Associació de dones La Dàlia de Mas Pujols S Associació Cultural Bac de Roda S I a tots els que d’una manera o d’altre heu col.laborat amb nosaltres per fer un món més just.


COMPTES ANUALS 2019


Comptes Anuals


GrĂ cies per llegir-nos Ens podeu trobar a les nostres xarxes socials @aiguaperalsahel @aiguaperalsahel


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.