Memoria Aigua per al Sahel 2017

Page 1

Aigua per al Sahel Memoria 2017


Aigua per al Sahel

Via Augusta 20, ático 08006 Barcelona +34 637 125 341 info@aiguaperalsahel.org www.aiguaperalsahel.org

Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat amb núm. 13.912. Inscrita al Registre de ONG per al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 160 . C.I.F: G-60098902


Qui Som Aigua per al Sahel és una ONGD (Organització

No Governamental per al desenvolupament) que des de l’any 1992 coopera amb diversos pobles de Burkina Faso. És una associació sense ànim de lucre, de

caràcter no governamental, laica i independent de tota organització política i sindical, que té com a prioritat, d’acord amb els diferents grups rurals i ONGs del país, la construcció de pous d’aigua potable a Burkina Faso. Estudis recents

ens indiquen que la manca d’aigua potable és la segona causa de mortalitat infantil al món

Aigua per al Sahel


Junta Directiva

Equip

La nostre organització está formada exclusivament per Voluntaris . Un grup format per persones de diferents edats, amb formacions heterogènies però que compartim el mateix objectiu : unir esforços per a portar a terme els nostres projectes.

   

L’Òrgan de Gestió és la Junta Directiva . La Assamblea de Socis és l’òrgan que supervisa les decisions I accions realitzades

 

Presidenta Mariola Foix Vicepresidenta Montse Vallmitjana Secretària Rosa Franquet Responsable Projectes Mar Joaniquet Tresorera Vera Serra Vocal Sensibilització Mª Rosa Obiols Vocalia Comunicació Lidia Larrosa Vocalia Lleida Lluïsa Conejos


Voluntaris Equip

La nostre organització está formada exclusivament per Voluntaris . Un grup format per persones de diferents edats, amb formacions heterogènies però que compartim el mateix objectiu : unir esforços per a portar a terme els nostres projectes. L’Òrgan de Gestió és la Junta Directiva . La Assamblea de Socis és l’òrgan que supervisa les decisions I accions realitzades

Lidia Larrosa Marina Mir Mar Joaniquet Christian Jaquemot Carles Couso Anna M del Rio Alexia Rue, Xavier Bellmunt Alejandra Mileni Montse Clarasó Maria Llorens

Comité Assessor Dr. Lluís Mallart Antropòleg africanista Jordi Rodón, expert informàtic i comptable Laurent Pouget, enginyer hidràulic Blanca Rigau, veterinària experta en Burkina Faso Antoine Kiendrebeogo i Boukaré Tassembedo, africans burkinabesos


El Nostre Nom Al Sud del Sàhara es troba una extensa regió que va des de l’Atlàntic al Mar Roig i que travessa Mauritània i Senegal, Malí, Burkina Faso, Níger i Txad. El Sahel —paraula que ve de l’àrab i significa ribera, la riba del desert— és una zona de transició entre el desert i la selva, on la manca de pluges, la desforestació, l’erosió del sòl i la sobrepastura han provocat una desertització accelerada. Terres que havien estat fèrtils, on s’hi cultivava el mill, hi pasturaven vaques i vedelles han esdevingut ermes i assedegades. Hi trobem arbusts i alguns arbres: acàcies, baobabs i més cap al sud, karités

Aigua per al Sahel


El Nostre Projecte de Cooperació

La Manca d’aigua. .

Construcció de pous millorats d’aigua potable a Burkina Faso

Objectius Transversals

Projectes 2017


El Nostre Proyecte de Cooperació

01. La manca d’aigua Recordem que segons dades actuals de l’ONU de 2016, més

A part de malalties greus com ara febre tifoide, còlera, etc., hi

de 800 milions de persones, no disposen d’aigua potable

i

ha moltíssimes malalties provocades per bacteris, virus i

dos cinquenes parts de la població mundial – quasi 2.500

altres paràsits que viuen a l’aigua i que provoquen diarrees

milions de persones- no tenen connexió a xarxes de

agudes, que al no poder ser tractades fan que els infants

sanejament. Hi ha una relació directa entre l’aigua no segura

morin per deshidratació.

i certes malalties, sobre tot les que produeixen diarrees

A nivell mundial s’ha fet un gran esforç amb els Objectius del

agudes. Les principals víctimes són els nens: la UNICEF

Mil·lenni, ja que s’ha passat de 1.100 milions de persones

assenyala que cada dia moren més de 1.000 nens al món per

sense accés a l’aigua potable a una 800. Ha estat però de

no tenir aigua potable. Això significa més d’un milió de morts

manera asimètrica i Àfrica subsahariana ha estat la gran

a l’any, la majoria nens menors de 5 anys.

oblidada

Només el 61% dels habitants de l’Àfrica subsahariana té accés a fonts millorades d’abastiment d’aigua en comparació amb el 90% o més a Amèrica Llatina i el Carib, Àfrica del Nord i gran part d’Àsia. Més del 40% de totes les persones al món que no tenen accés a l‘aigua potable viuen a l’ Àfrica subsahariana Comunicat conjunt: OMS/UNICEF . L’accés a l’aigua està estretament vinculat a la consecució de la majoria dels Objectius del Mil·lenni, que pretenen disminuir a la meitat per l’any 2015 l’extrema pobresa i la fam, detenir la difusió del VIH/SIDA, assegurar l’educació primària a tots els nens i aconseguir la sostenibilitat ambiental. S’està reduint la quantitat de població que no té aigua potable, però no a l’Àfrica Subsahariana


El Nostre Proyecte de Cooperació

02. La construcció de pous d’aigua millorada a Burkina Faso La construcció de pous afavoreix les necessitats primàries de

fins a 70m o més. Són els més higiènics.

les poblacions destinatàries i és realitzen en col·laboració de

S’acostumen a fer amb un pis de ciment, amb un rec i un

diverses contraparts que viuen a Burkina i coneixen les

abeurador per que els animals puguin beure.

necessitats i els problemes d’aquesta terra. Són una base necessària

per

altres

projectes

de

desenvolupament

El cost dels pous depèn de la fondària a la que es troba la capa freàtica i dels materials que s’han de perforar així com del tipus de bomba, però la majoria de pous amb bomba, en

sostenible.

El tipus de pous i construccions respecten la identitat

aquests moments ens costen una mitjana de 10.000 euros, als

cultural de les comunitats beneficiàries i estimulen el treball

que s’ha de sumar la cementació del pis i altres arranjaments

local i els recursos propis, ja que tots els materials són de

que fan les pròpies poblacions.

Burkina. Tenen com a beneficiàries principals

les dones i

contribueixen al desenvolupament mediambiental. La majoria dels pous són de tipus forage (perforació). Amb una bomba manual poden extreure l’aigua a gran fondària,

Quan la capa freàtica és troba a menor fondària (20, màxim 30m), si la població ho demana, es poden fer pous

tradicionals millorats, folrats amb arandeles de ciment que poden després deixar-se oberts o bé es pot col·locar un mecanisme de cobertura i afegir-hi una bomba.


El Nostre Proyecte de Cooperació

03. Objectius Trasnversals Tant a la nostra associació com a les nostres activitats de sensibilització els nostres objectius transversals són: l’enfortiment del teixit social, l’equitat home-dona i la sostenibilitat tant econòmica com ambiental

En els nostres projectes de cooperació volem L’enfortiment del teixit social, impulsant comitès i grups de gestió La promoció i apoderament de la dona, dins de la perspectiva de gènere, pel fet que la possibilitat de tenir

aigua a prop li dóna més temps i l’allibera per fer altres activitats coma ara

formació i comerç. La sostenibilitat ambiental, pel fet de promocionar activitats de planters d’arbres per a la reforestació


W E

K N O W

W E

A R E

B E T T E R ,

I T ’ S

T I M E

F O R

Y O U

TO

C H O O S E

Aigua per al Sahel creu que l’aigua és un dret i la base de qualsevol desenvolupament sostenible


PROJECTES 2017 Cooperació al desenvolupament

Pous Aigua a Burkina Faso S’han fet

18

forages ,

9

rehabilitacions i 1 castell d’aigua amb canalitzacions Les rehabilitacions són forages fets per altres ONGs o per l’Estat burkinabé que ja tenien molts anys i s’havien fet malbé


Num 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6

ONG AEVS AEVS APS APS AKB AKB

Poblat Loum Secko Niondegre Toyende Kere-Hore Noanda

Departament Boura Arbolle Bokin Arbolle Tenkodogo Tenkodogo

Província Sissili Passore Passoré Passore Boulgou Boulgou

2-3-4

1 8 Po u s 6 Forages a 6 Escoles rurals Finançament: Fundació Ordesa y Natura

1

5-6

Veieu les fitxes dels forages al final.


Num 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6falta

ONG ADLK ADLK APS APS APS APS

Poblat Kamsance Balgo Bara Pousnoghuin Watinoma Dago

Departament Yargo Yargo Ziga Ziga Ziga Ziga

Província Kouritenga Kourtenga Sanmatenga Sanmatenga Sanmatenga Sanmatenga

3-4-5-6

1 8 Po u s 6 Forages i un Castell d’aigua a 6 Poblats rurals Finançament: Fundació Probitas y Natura

1-2

Veieu les fitxes dels forages al final.


Num 1 2 3 4 5 6

5

Ong ADLK ADLK UGVZ ADLM FemmesBondo kuy APS

Poblat Daltenga Tantako Boon Woulgou

Departament Amdetenga Amdetenga Sapouy Noberé

Província Kouritenga Kouritenga Ziró Zondweogo

Diakouy

Bondokui

Mouhoun

Chateau Badogo Arbolle

Passore

6

1 8 Po u s 6 Forages i un Castell d’aigua a 6 Poblats rurals Finançament: Fundació Natura i Fundació Barceló

3

4 1-2

Veieu les fitxes dels forages al final.


Num

ONG

Poblado

Num 1 ONGAEVSPoblat Nabiyiri

1/13 2 AEVSAEVSLoghin Zongbega 2/13 3 AEVSAEVSHamdelayé Ypala 3/13 4 AEVSAEVSSecteur 2TiBoura école 4/13 5 AEVSAEVSLoum Pudiené 5/13 6 AEVSAEVSBaffawa Yoro 6/13 7 AEVSAEVSKioukudugu Soulou 7/13 8 AEVSAEVSEcole Centre Boura Nabiou 8/13 9 AEVSAEVSNabpoutenga Singuedin 9/13 AEVS Singuedin 10/13 1-2-3 AEVS Secteur 3 Boura 11/13 AEVS Boura Centre 12/13 AEVS Sankoutougu 13/13 AEVS Saaba ecole

Departamento

Depar Arbolle Arbolé Arbolle Boura Arbolle Boura Boura Boura Boura Boura Boura Boura Nanoro Boura Nanoro Boura Nanoro

Boura Boura Boura Arbolé Arbolé

Provincia

Província Passore

Passore Passore Sissili Passore Sissili Sissili Sissili Sissili Sissili Sissili Sissili Boulkiemde Sissili Boulkiemde Sissili Boulkiemde Sissili Sissili Sissili Passore Passore

9 Re h a b i l i t a c i o n s

7-8-9 4-5-6

Veieu les fitxes dels sis forages al Veieu les fitxes dels sis final. forages al final.


Projectes 2017

01. Contraparts Locals Per tots aquests projectes les nostres contraparts

Amb cada ONG local col·laborem en la construcció d’un o més pous. Cada

han estat:

una d’elles actua a diferents regions de Burkina Faso

APS : Association pour la Paix et la Solidarité AKB : Association Ko-Binkalé UGVZ :

Union Groupement Zumbalà de Sapouy

Amb APS hem construït cinc forages, quatre al departament de Ziga, a la província de Sanmatenga i un al departament de Bokin, província de Passoré. També, a Badogó, d’Arbollé província de Passoré un forage amb bomba submergida, castell d’aigua i nou aixetes. Amb AKB dos forages al departament de Tenkodogo, província de Le Boulgou: Kere Hore i Noanda.

AEVS: Association Eau de Vie Sahel

Amb ADLK, quatre forages, dos al departament de Yargo, i dos al d’Ademtenga, tots a la província de Kouritenga.

Femmes Bondokuy

Amb UGVZ hem construït un forage al departament de Sapouy, província de Ziró.

Association Duddal Leydi Men


Projectes 2017

01. Contraparts Locals

Amb ADLM, un forage per un poblat Peul al departament de Noberé, província de Zondweogo. Amb L’Associació Femmes de Bondokuy un forage a la província de Bondokui, departament de Mouhoun. Amb AEVS, hem construït 2 fotages a dos escoles, a Arbole (Passore) i a Gourma (Sissili) i nou rehabilitacions, tres al departament d’Arbolé tres al de Boura i tres al de Nanoro (províncies de Passoré, de La Sissili i de Boulkiemdé respectivament)


Projectes 2017

02. Finançament Totes les rehabilitacions i construcció dels forages s’han fet amb finançament aportat per Natura ,Fundació Barceló, Fundación Ordesa, Fundación Probitas i Associació Tossa Solidària, així com els nostre socis. Natura aporta finançament amb el programa Agua X Agua. ( http://www.aguaporagua.org ) .


PROJECTES 2017 Sensibilització

Activitats de sensibilització a Catalunya Exposicions, xerrades, llibres , presència a Fires


Aquest any 2017 hem seguit amb la venda del llibre de fotos de Pepe Navarro, Les Veus de l’Aigua, la presentació del

qual

va

ser

a

finals

de

2016

a

la

llibreria Altaïr. L’objectiu del llibre és donar visibilitat a Burkina i als nostres projectes. Actualment continuem amb la venda i tot el que es guanya va directament als nostres projectes. Es pot trobar principalment a la Llibreria Altaïr i a

L l i b r e L e s Ve u s d e l ’A i g u a Pepe Navarro

les Botigues Natura així com al centre de Ioga WLN, a Via Augusta 165. També, prèvia comanda, a llibreries de tot l’Estat, veieu el llistat al final.


Les Veus de L’ Aigua Pepe Navarro

Las Veus de l’Aigua és el llibre de fotos més complert que existeix sobre Burkina Faso i el Sahel. S’ha editat simultàniament en català, castellà i francès. El pròleg és de Federico Mayor Zaragoza i conté textos de la

periodista Maruja Torres, l’Antropòleg i Africanista Lluís Mallart,

el

Catedràtic

de

la

Universitat

de

Ouagadougou , Alain Sissao, els Presidents de dues ONGs burkineses : Fatto Batenga i Hubert, la Catedràtica de Comunicació de la UAB, Rosa Franquet, Pep Bernades d’Altaïr i Pepe Navarro entre altres.


Les Veus de L’ Aigua Pepe Navarro

El llibre ens mostra la vida quotidiana dels habitants de Burkina Faso (Sahel) amb les seves alegries i les seves dificultats. L’època de pluges, la recollida I transport de l’aigua potable, la riquesa cultural de les seves comunitats així com retrats: rostres de dones, homes, criatures, apareixen en les pàgines de Les veus de l’Aigua. Las fotografies de Pepe Navarro, realitzades en 2.000 i 2014, ens ajuden a entendre el perquè Burkina Faso “El país dels Homes Integres” atrapa el cor dels seus visitants, què ha canviat i què segueix igual. Es presenta a la llibreria Altair Està a la venda a un preu molt accessible a algunes botigues Natura i a llibreries ( veure al final el llistat ). Gràcies a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que ens ha comprat cent exemplars per repartir-los


Conferències, exposicions i altres actes realitzats


Activitats  24 de gener.- A radio Euskadi, Roge Blasco dona la veu cada dia als protagonistes d’històries extraordinàries d’aventures, solidaritat i humanitat. Viatges físics i mentals en una altra dimensió. Entrevista a Aigua per al Sahel: Pepe Navarro y Montse Vallmitjana  3 de febrer.- A Tossa, entrevista per TV Tossa: Carles Couso i Montse Vallmitjana, per part d’Aigua per al Sahel

 21 d’abril.- Venda del llibre Les Veus de l’Aigua a un stand a l’Escola de Sant Josep Oriol de Barcelona, pels alumnes del darrer curs de primària, en la celebració del Dia del Llibre

 13 de febrer.- A Castellbisbal i el Vilar. Conferència als alumnes de tercer d’ESO que han escollit a la nostra ONG per fer un vídeo amb l’ajut de l’equip del Projecte Re@cciona del Taller de Cinema que duen a terme amb l'alumnat d'entre 3r i 4t de la ESO de diversos instituts de la província de Barcelona.

 Juny Presentació dels vídeos del Taller de Cinema, Projecte Re@cciona, a la Filmoteca de Catalunya. Presentació del vídeo dels alumnes de tercer d’ESO del Institut de Castellbisbal i el Vilar

 Març.- Crítica del llibre Les veus de l’Aigua a la revista Lonely Planet  9 i 30 d’Abril.- Participació a la 22ª Fira pel Dia de la Terra. Estand al passeig de Lluís Companys amb venda d’artesania africana, llibres, mantega de karité i aigua (agua X agua). Explicacions dels nostres projectes

 23 d’abril.- Dia del llibre. Estand dins de la Llibreria Altair per vendre el llibre “Les veus de l’Aigua”. També venda del llibre a Tossa per Tossa Solidària

 7 de setembre. - Organitzat per Rosa Franquet, presentació del llibre “Les veus de l’aigua”, a La Morera de Montsant (Priorat), de paisatge incomparable, recolzada per l’Associació de Dónes del poble, en el marc de la Festa Major. Conferència per Pepe Navarro. Venda de llibres.  27 de octubre. – Article fotogràfic de Lídia Larrosa explicant el dia d’una dona de Burkina Faso al magazín digital Pikara

 Novembre.- Conferència de Pepe Navarro sobre Aigua per al Sahel, en el Taller de Oficios de Barichara (Colombia)  Novembre.- Article i fotos a la revista Avianca en revista, Exprésate, Sección Artista “De Burkina Faso a Barichara” pàgines 60 i 61  16 i 17 de desembre.- A la Fàbrica Lehmann, participació a les jornades de portes obertes amb un estand de venda d’artesania africana i sabó de karité. Explicació dels nostres projectes.


Fitxes Pous ABOUT US Realitzats

BACKONE MULTIPURPOSE TEMPLATE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,


Loum ĂŠcole ABOUT US

BACKONE MULTIPURPOSE TEMPLATE

Gener 2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,


POBLAT – Loum École

ONG LOCAL : AEVS

Departament: Boura Província: Sissili Ètnies : Mosi – Peul - Dagara Sissala Nombre Habitants: 1.750 (250 a escola ) Abastament anterior d’aigua : forage llunyà

Tipus de Forage : Bomba India Fondària : 57 m Cabdal : 2,6m3/h Cost : 8.867 euros Finançador :


Secko école Febrer 2017


POBLAT -Secko école

ONG LOCAL : AEVS

Departament: Arbollé Província: Passoré Ètnies : Mosi – Peul Nombre Habitants: 1.520 (école 212) Abastament anterior d’aigua : forage llunyà

Tipus de Forage : Bomba India Fondària : 70 m Cabdal : 7,2m3/h Cost : 8.867 euros Finançador :


Niondegre ĂŠcole Febrer 2017


POBLAT -Niondegre école

ONG LOCAL : APS

Departament: Bokin Província: Passoré Ètnies : Mosi – Peul Nombre Habitants: Abastament anterior d’aigua : bassalts, forage llunyà

Tipus de Forage : Bomba India Fondària : 63 m Data: Febrer 216

Cabdal : m3/h: Cost : 8.603 euros Finançador :


Toyende ĂŠcole Febrer 2017


POBLAT -Toyende école

ONG LOCAL : APS

Departament: Arbollé Província: Passoré Ètnies : Mossi, Peul Nombre Habitants: Abastament anterior d’aigua : bassalts, forage llunyà

Tipus de Forage : Bomba India Fondària : 90 m Dèbit: m3 / h Cost : 8.603 euros Finançador :


Kere-Hore, Êcole Març 2017


POBLAT -Kere-Hore, école Departament: Tenkodogo Província: Le Boulgou Ètnies : Bissa i Peul Nombre Habitants: 700 Abastament anterior d’aigua : marecages

Tipus de Forage : Bomba India Fondària : 43,4 m Dèbit : 3,6 m3/h Cost : 10.394 euros Finançador :

ONG LOCAL : AKB


Noanda école Març 2017


POBLAT – Noanda école Departament: Tenkodogo Província: Le Boulgou Ètnies : Bissa i Peul Nombre Habitants: 3.500 Abastament anterior d’aigua : bassalts

Tipus de Forage : Bomba India Fondària : 60 m Dèbit : m3 Cost : 10.394 euros Finançadors :

ONG LOCAL : AKB


Daltenga Febrer 2017


POBLAT – Daltenga

ONG LOCAL : ADLK

Departament: Yargo Província: Kouritenga Ètnies : Mossi -Peul Nombre Habitants: 2.636 Abastament anterior d’aigua :Forage llunyà, tolls

Tipus de Forage : Bomba India Fondària : 65 m Dèbit : 2,3 m3/h Cost : 9.010 euros Finançador :

Tossa Solidària


Tantako Maig 2017


POBLAT – Tantako

ONG LOCAL : ADLK

Departament: Kouritenga Província: Amdentenga Ètnies : Mossi , Peul , Nombre Habitants: 2.872 Abastament anterior d’aigua : Forage llunyà, tolls

Tipus de Forage : Bomba India Fondària : 60 m Dèbit : 3,9 m3/h Cost : 9.010 euros Finançador :


Boom Juliol 2017


POBLAT – Boom

ONG LOCAL : UGVZ

Departament: Sapouy Província: Ziró Ètnies : Gourounsi, i també Mossi, Peul i Walé Nombre Habitants: 1.198

Abastament anterior d’aigua :Forage llunyà, tolls

Tipus de Forage : Bomba India Fondària : 49 m Dèbit: 3,4 m3/h Cost : 10.632 euros Finançador :


Diokuy Juny 2017


POBLAT – Diokuy

ONG LOCAL: Femmes Bondokuy

Departament:Bondokuy Província: Mouhon Ètnies : Bobo,Bwama, Mossis et Peuls. Nombre Habitants:1.100

Abastament anterior d’aigua :Forage llunyà, tolls

Tipus de Forage : Bomba Volanta Fondària : 67 m Dèbit: 4,7 m3/h Cost : 8.818 euros Finançador :


Woulgou Juliol 2017


Agraiments  Els voluntaris  Els socis i donants  La Morera de Montsant  La Casa Natura, programa agua x agua

 La Fundación Barceló  Librería Altaïr  L’Àrea Metropolitana de Barcelona  L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet  Fundación Probitas  Associació Tossa Solidària  La Fede.cat. Organitzacions per a la Justícia Global  Escola de Sant Josep Oriol  Agència Catalana de l’Aigua  Taller de Cinema, Projecte Re@aciona  I a tots els que d’una manera o altre heu col·laborat amb nosaltres per fer un món més just


COMPTES ANUALS 2017


Comptes Anuals DESPESES Exercici

IMPORT 2016

INGRESSOS 2017

Despeses Projectes 94.613 4.735 99.348

Edició Llibre Les Veus de l'Aigua

11.254

Gestoria Despeses Sensibilització Subtotal Despeses Financeres

933 461

201.888 6.719 208.607

813 221 191

56 919 371

194 208

2.740

1.626

948

2.461

Natura Fundació Ordesa Fundació Barcelò Fundació Probitas Fundació Roviralta Area Metropolitana Barceona Tossa Solidària Subtotal RecursosPropis Socis Donacions Fires Venda llibres Subtotal

TOTAL INGRESSOS TOTAL DESPESES

2016

2017

90.135 15.000

85.765 15.000 30.000 20.000

Subvencions

Construcció Pous Viatges Seguiment Subtotal

Funcionament i Sensibilització Despeses funcionament Quotes Entitats Quota Federació Despeses Desplaçament

Exercici

IMPORT

114.290

212.694

ROMANENT

DESPESES 2017 0%

1.800 3.900 105.135 156.465

1.784

2.467

7.878 189 1.102 10.953

612 497 3.461 7.037

116.088 163.502 14.000 -49.192

1% 1%

98%

Projectes

Sensibilització

Despeses Funcionament

Despeses financeres


Gracies per llegir-nos Ens podeu seguir a les nostres xarxes socials @aiguaperalsahel


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.