Memoria 2016 aigua per al sahel

Page 1

Aigua per al Sahel Memoria 2016


Aigua per al Sahel

Via Augusta 20, àtic 08006 Barcelona

+34 2186880, +34 637 125 341 info@aiguaperalsahel.org aiguasahel@gmail.com www.aiguaperalsahel.org

Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat amb núm. 13.912. Inscrita al Registre de ONG per al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 160 . C.I.F: G-60098902


Qui Som Aigua per al Sahel és una ONGD (Organització No Governamental per al desenvolupament) que des de l’any 1992 coopera amb diversos pobles de Burkina Faso. És una associació sense ànim de lucre, de caràcter no governamental, laica i independent de tota organització política i sindical, que té com a prioritat, d’acord amb els diferents grups rurals i ONGs del país, la construcció de pous d’aigua potable a Burkina Faso. Estudis recents ens indiquen que la manca d’aigua potable és la

segona causa de mortalitat infantil al món

Aigua per al Sahel


Junta Directiva

Equip

La nostre organització está formada exclusivament per Voluntaris . Un grup format per persones de diferents edats, amb formacions heterogènies però que compartim el mateix objectiu : unir esforços per a portar a terme els nostres projectes. L’Òrgan de Gestió és la Junta Directiva . La Assamblea de Socis és l’òrgan que supervisa les decisions I accions realitzades

           

Presidenta Vicepresidenta Secretària Responsable Projectes Tresorera Vocal sensibilització Vocalia Comunicació i informàtica Vocalia Lleida

Mariola Foix Montse Vallmitjana Rosa Franquet Mar Joaniquet Vera Serra Mª Rosa Obiols Antoni Piqué Lluïsa Conejos


Voluntaris

Equip

La nostre organització está formada exclusivament per Voluntaris . Un grup format per persones de diferents edats, amb formacions heterogènies però que compartim el mateix objectiu : unir esforços per a portar a terme els nostres projectes.

L’Òrgan de Gestió és la Junta Directiva . La Assamblea de Socis és l’òrgan que supervisa les decisions I accions realitzades

Lidia Larrosa Marina Mir Mar Joaniquet Christian Jaquemot Carles Couso Anna M del Rio Alexia Rue, Xavier Bellmunt Alejandra Mileni Montse Clarasó Maria Llorens Mira Ko

Comité Assessor Dr. Lluís Mallart Antropòleg africanista Jordi Rodón, expert informàtic i comptable Laurent Pouget, enginyer hidràulic Blanca Rigau, veterinària experta en Burkina Faso Antoine Kiendrebeogo i Boukaré Tassembedo, africans burkinabesos


El Nostre Nom Al Sud del Sàhara es troba una extensa regió que va des de l’Atlàntic al Mar Roig i que travessa Mauritània i Senegal, Malí, Burkina Faso, Níger i Txad. El Sahel —paraula que ve de l’àrab i significa ribera, la riba del desert— és una zona de transició entre el desert i la selva, on la manca de pluges, la desforestació, l’erosió del sòl i la sobrepastura han provocat una desertització accelerada. Terres que havien estat fèrtils, on s’hi cultivava el mill, hi pasturaven vaques i vedelles han esdevingut ermes i assedegades. Hi trobem arbusts i alguns arbres: acàcies, baobabs i més cap al sud, karités

Aigua per al Sahel


El Nostre Projecte de Cooperació

La Manca d’aigua. .

Construcció de pous millorats d’aigua potable a Burkina Faso

Objectius Transversals

Projectes 2016


El Nostre Proyecte de Cooperació

01. La manca d’aigua Recordem que segons dades actuals de l’ONU de 2016, més

A part de malalties greus com ara febre tifoide, còlera, etc., hi

de 800 milions de persones, no disposen d’aigua potable

i

ha moltíssimes malalties provocades per bacteris, virus i

dos cinquenes parts de la població mundial – quasi 2.500

altres paràsits que viuen a l’aigua i que provoquen diarrees

milions de persones- no tenen connexió a xarxes de

agudes, que al no poder ser tractades fan que els infants

sanejament. Hi ha una relació directa entre l’aigua no segura

morin per deshidratació.

i certes malalties, sobre tot les que produeixen diarrees

A nivell mundial s’ha fet un gran esforç amb els Objectius del

agudes. Les principals víctimes són els nens: la UNICEF

Mil·lenni, ja que s’ha passat de 1.100 milions de persones

assenyala que cada dia moren més de 1.000 nens al món per

sense accés a l’aigua potable a una 800. Ha estat però de

no tenir aigua potable. Això significa més d’un milió de morts

manera asimètrica i Àfrica subsahariana ha estat la gran

a l’any, la majoria nens menors de 5 anys.

oblidada

Només el 61% dels habitants de l’Àfrica subsahariana té accés a fonts millorades d’abastiment d’aigua en comparació amb el 90% o més a Amèrica Llatina i el Carib, Àfrica del Nord i gran part d’Àsia. Més del 40% de totes les persones al món que no tenen accés a l‘aigua potable viuen a l’ Àfrica subsahariana Comunicat conjunt: OMS/UNICEF . L’accés a l’aigua està estretament vinculat a la consecució de la majoria dels Objectius del Mil·lenni, que pretenen disminuir a la meitat per l’any 2015 l’extrema pobresa i la fam, detenir la difusió del VIH/SIDA, assegurar l’educació primària a tots els nens i aconseguir la sostenibilitat ambiental. S’està reduint la quantitat de població que no té aigua potable, però no a l’Àfrica Subsahariana


El Nostre Proyecte de Cooperació

02. La construcció de pous d’aigua millorada a Burkina Faso La construcció de pous afavoreix les necessitats primàries de

fins a 70m o més. Són els més higiènics.

les poblacions destinatàries i és realitzen en col·laboració de

S’acostumen a fer amb un pis de ciment, amb un rec i un

diverses contraparts que viuen a Burkina i coneixen les

abeurador per que els animals puguin beure.

necessitats i els problemes d’aquesta terra. Són una base necessària

per

altres

projectes

de

desenvolupament

El cost dels pous depèn de la fondària a la que es troba la capa freàtica i dels materials que s’han de perforar així com del tipus de bomba, però la majoria de pous amb bomba, en

sostenible. El tipus de pous i construccions respecten la identitat

aquests moments ens costen una mitjana de 10.000 euros, als

cultural de les comunitats beneficiàries i estimulen el treball

que s’ha de sumar la cementació del pis i altres arranjaments

local i els recursos propis, ja que tots els materials són de

que fan les pròpies poblacions.

Burkina. Tenen com a beneficiàries principals

les dones i

contribueixen al desenvolupament mediambiental. La majoria dels pous són de tipus forage (perforació). Amb una bomba manual poden extreure l’aigua a gran fondària,

Quan la capa freàtica és troba a menor fondària (20, màxim 30m), si la població ho demana, es poden fer pous tradicionals millorats, folrats amb arandeles de ciment que poden després deixar-se oberts o bé es pot col·locar un mecanisme de cobertura i afegir-hi una bomba.


El Nostre Proyecte de Cooperació

03. Objectius Trasnversals Tant a la nostra associació com a les nostres activitats de sensibilització els nostres objectius transversals són: l’enfortiment del teixit social, l’equitat home-dona i la sostenibilitat tant econòmica com ambiental En els nostres projectes de cooperació volem L’enfortiment del teixit social, impulsant comitès i grups de gestió La promoció i apoderament de la dona, dins de la perspectiva de gènere, pel fet que la

possibilitat de tenir

aigua a prop li dóna més temps i l’allibera per fer altres activitats coma ara

formació i comerç. La sostenibilitat ambiental, pel fet de promocionar activitats de planters d’arbres per a la reforestació


W E

K N O W

W E

A R E

B E T T E R ,

I T ’ S

T I M E

F O R

Y O U

TO

C H O O S E

Aigua per al Sahel pensa que l’aigua és un dret i la base de qualsevol desenvolupament sostenible


PROJECTES 2016 Cooperació al desenvolupament

Pous Aigua a Burkina Faso S’han fet sis forages i tretze rehabilitacions. Les rehabilitacions són forages fets per altres ONGs o per l’Estat burkinabé que ja tenien molts anys i s’havien fet malbé


Num

ONG

Poblat

Departament Província

1

APS

Foulou

Arbolé

Passoré

2

APS

Rimassoum

Zinniaré

Oubritenga

3

AEVS

Gonsin

Arbolé

Passoré

4

UGVZ

Vrassan

Sapouy

Ziró

5

AKB

Goama

Tenkodogo

Boulgou

6

AKB

Lergho- Padana Tenkodogo

Boulgou

2 1 -3

6 Po u s

4

5-6

Veieu les fitxes dels sis forages al final.


Num

ONG

1/13 AEVS 2/13 AEVS 3/13 AEVS 4/13 ONG AEVS Num 5/13 AEVS 16/13 AEVS AEVS 27/13 AEVS AEVS AEVS 38/13 AEVS AEVS 49/13 AEVS 10/13 AEVS 5 AEVS 11/13 AEVS 612/13 AEVS AEVS 713/13 AEVS AEVS

13 Re h a b i l i t a c i o n s

8 9 10 11 12 13

AEVS AEVS AEVS AEVS AEVS AEVS

Poblat Loghin Hamdelayé Secteur 2 Boura Loum Poblat Baffawa Loghin Kioukudugu Hamdelayé Ecole Centre Boura Nabpoutenga Secteur 2 Boura Singuedin Loum Secteur 3 Boura Baffawa Boura Centre Kioukudugu Sankoutougu Ecole SaabaCentre ecole Boura

Nabpoutenga Singuedin Secteur 3 Boura Boura Centre Sankoutougu Saaba ecole

Depar Província Arbolé Boura Boura Boura Depar Boura Arbolé Boura Boura Boura Boura Boura Boura Boura Boura Boura Boura Boura Arbolé Boura Arbolé

Boura Boura Boura Boura Arbolé Arbolé

Passore Sissili Sissili Sissili Província Sissili Sissili Passore Sissili Sissili Sissili Sissili Sissili Sissili Sissili Sissili Sissili Sissili Passore Sissili Passore

Sissili Sissili Sissili Sissili Passore Passore

Veieu les Veieu lessis fitxes dels fitxes al dels sis forages forages al final. final.


Num

ONG

Poblat

Depar Província

1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13 13/13

AEVS AEVS AEVS AEVS AEVS AEVS AEVS AEVS AEVS AEVS AEVS AEVS AEVS

Loghin Hamdelayé Secteur 2 Boura Loum Baffawa Kioukudugu Ecole Centre Boura Nabpoutenga Singuedin Secteur 3 Boura Boura Centre Sankoutougu Saaba ecole

1 - 12 Arbolé Boura Boura Boura Boura Boura Boura Boura Boura Boura Boura Arbolé Arbolé

-Passore 13 Sissili Sissili Sissili Sissili Sissili Sissili Sissili Sissili Sissili Sissili Passore Passore

13 Re h a b i l i t a c i o n s

2-3-4-5-6-78-9-10-11

Veieu les fitxes dels sis forages al Veieu les fitxes dels sis final. forages al final.


Projectes 2016

01. Contraparts Locals Per tots aquests projectes les nostres contraparts

Amb cada ONG local col·laborem en la construcció d’un o més pous. Cada

han estat:

una d’elles actua a diferents regions de Burkina Faso

APS : Association pour la Paix et la Solidarité

Amb APS hem construït dos forages, els de Foulou i Rimassoum als

AKB : Association Ko-Binkalé

departaments d’Arbolè (província de Passoré) i Zinniaré (província

UGVZ :

Union Groupement Zumbalà de Sapouy

AEVS: Association Eau de Vie Sahel

d’Oubritenga) respectivament. Amb AKB dos forages al departament de Tenkodogo, província de Le Boulgou: Goama i Lergho-Padana. Amb UGVZ hem construït un forage al departament de Sapouy (província de Ziró) Amb AEVS, un forage al departament d’Arbolé (província de Passoré) i tretze rehabilitacions, tres al departament d’Arbolé i deu al de Boura (província de La Sissili)


Projectes 2016

02. Finançament Dels sis forages cinc s’han fet amb finançament aportat per Natura i els sisè s’ha fet en gran part amb donacions particulars. Natura aporta finançament amb el programa Agua X Agua (www.aguaporagua.org) També les rehabilitacions s’han fet amb l’aportament de Natura. Natura aquets any ha estat el nostre principal finançador. Aquest any hem rebut finançament de la Fundación Ordesa . A la XIV Convocatòria d’Ajudes de Fundació Ordesa, Aigua per al Sahel va ser una de les 7 Entitats seleccionades dins el Programa de Projectes Internacionals Fundació Barceló també ens ha recolçat en dos projectes que s’estan començant I que constaran a la Memòria 2017.


PROJECTES 2016 Sensibilització

Activitats de sensibilització a Catalunya Exposicions, xerrades, llibres , presència a Fires


El setembre de 2014, el fotògraf i amic Pepe Navarro va

viatjar a Burkina Faso per fer les fotos amb les que després s’havia de fer una exposició nova i també un llibre. La producció d’aquest material va estar possible gràcies a la subvenció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per

L l i b r e L e s Ve u s d e l ’A i g u a Pepe Navarro

produir, conjuntament amb l’Ajuntament de Santa Coloma i Natura , materials a fi de visibilitzar els nostres projectes fets a Burkina Faso


Les Veus de L’ Aigua Pepe Navarro

Las Veus de l’Aigua és el llibre de fotos més complert que existeix sobre Burkina Faso i el Sahel. S’ha editat simultàniament en català, castellà i francès. El pròleg és de Federico Mayor Zaragoza i conté textos de la periodista Maruja Torres, l’Antropòleg i Africanista Lluís

Mallart,

el

Catedràtic

de

la

Universitat

de

Ouagadougou , Alain Sissao, els Presidents de dues ONGs burkineses : Fatto Batenga i Hubert, la Catedràtica de Comunicació de la UAB, Rosa Franquet, Pep Bernades d’Altaïr i Pepe Navarro entre altres.


Les Veus de L’ Aigua Pepe Navarro

El llibre ens mostra la vida quotidiana dels habitants de Burkina Faso (Sahel) amb les seves alegries i les seves dificultats. L’època de pluges, la recollida I transport de l’aigua potable, la riquesa cultural de les seves comunitats així com retrats: rostres de dones, homes, criatures, apareixen en les pàgines de Les veus de l’Aigua. Las fotografies de Pepe Navarro, realitzades en 2.000 i 2014, ens ajuden a entendre el perquè Burkina Faso “El país dels Homes Integres” atrapa el cor dels seus visitants, què ha canviat i què segueix igual. Es presenta a la llibreria Altair Està a la venda a un preu molt accessible a algunes botigues Natura i a llibreries ( veure al final el llistat ). Es va presentar a la llibreria Altaïr el dia 11 de novembre.


Exposició L e s Ve u s d e l ’A i g u a Pepe Navarro


Exposicions Les Veus de l ‘Aigua

Institut Francès de Barcelona - Març de 2016

La nova exposició, que conjuntament amb el llibre formava part del mateix projecte de visibilització del treball a

Coincidint amb el Dia de la Dona i el Dia de l’Aigua. Va ser presentada l’ u de març per Pascale de Schuyter Hualpa, la directora i Montse Vallmitjana en nom d’Aigua per al Sahel. Pepe Navarro va parlar y va fer una visita guiada a l’exposició

Burkina Faso d’Aigua per al Sahel, ja es va inaugurar el juny 2015 a la Sala Riu de Santa Coloma de Gramenet

Seu de la Fede – 21 de Juny 2016 El mes de juny, al vestíbul de La Fede (organitzacions per a la Justícia Global) es va fer la presentaciódel Llibre amb Josep Mª Royo, per part de la Junta de la Fede, Montse Vallmitjana i Pepe Navarro per part d’Aigua per al Sahel


Conferències, exposicions i altres actes realitzats


Activitats  9 de febrer - Presentem el music i poeta sudanès exiliat a Noruega, Abazir Hamid, conjuntament amb el PEN Català, amb la col·laboració de L’Ajuntament de Barcelona i de l’Associació Jiwar Creació i Societat. “Sudan: quan la música esdevé perillosa”, a la llibreria Altaïr.

 3 de juny.- Conferència a Tossa de Mar, convidats per l’Associació Tossa Solidària, a la Casa de Cultura, avinguda Pelegrí nº 8, en ocasió de la signatura de l’Acord de Col·laboració amb aquesta entitat. Entrevista per TV Tossa de Mar.

 1 de març. - Inauguració de l’Exposició Les veus de l’aigua a l’Institut Francès de Barcelona.

 Del 3 juny a 5 juliol - Exposició de les fotos de Pepe Navarro a l’espai de La Fede, carrer de les Tàpies 1-3

 23 de març.- Fundació Barceló celebra El dia de l’aigua amb un article i fotos d’Aigua per al Sahel.

 5 de juny.- Adhesió a la Plataforma en defensa del Ebre, El Riu és vida.

 16 i 17 d’abril.- Participació a la 21ena Fira de la Terra/Mercat per la Terra al Parc de la Ciutadella de Barcelona, amb un pòster sobre les nostres activitats i venda d’artesania africana.

 6 juny.- Sortim a xarxanet.org: dona, africà rural. Aigua

 20 de maig.- Projecció d’un vídeo fet per alumnes de l’Institut Infanta Isabel de Barcelona per Aigua per al Sahel a la Filmoteca de Catalunya. La Fundació Reaccion@(http://tallerdecinema.com/project/reac ciona/3) es va posar en contacte amb Aigua per al Sahel al novembre de 2015. Veure el vídeo https://vimeo.com/tallerdecinema/infanta16

 21 juny.- Inauguració de l’exposició de fotos amb Dani Royo, Pepe Navarro i Montse Vallmitjana.  6 de juliol.- Entrevista a Aigua per al Sahel, per Catalunya Radio, Programa la nit dels ignorants, per Leandre Terol  http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-nit-delsignorants-2-0/llumeta-331-montse-vallmitjanaaigua-pel-sahel/audio/927993/

 14 de setembre.- Un Poblenou de tots colors. Catorzena festa intercultural de Bac de Roda. Contribució amb un estand de venda i visibilitat dels nostres projectes.

 18 de setembre.- Participació a la 14a Festa Multicultural. Un Poblenou de Tots Colors, amb un stand de mostra dels nostres projectes i venda d’artesania.  1 d’octubre.- Participació a la Fira de Gavà, organitzada per l’Ajuntament de la Vila. Exposició de fotos i stand de venda d’artesania africana.  1 d’Octubre.- Sopar solidari a Tossa, organitzat per Tossa Solidària per recaptar fons per Aigua per al Sahel.  9 d’octubre.- Participació a Fira de la Solidaritat a la Plaça de la Vila, de Santa Coloma de Gramenet, amb un pòster sobre les nostres activitats i venda d’artesania africana.  11 de novembre.- Presentació del llibre Les veus de l’Aigua a la llibreria Altair de Barcelona. A càrrec de MªRosa Obiols, Pepe Navarro i Montse Vallmitjana. Presenta Pep Bernades


Fitxes Pous ABOUT US Realitzats

BACKONE MULTIPURPOSE TEMPLATE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,


Foulou ABOUT US

BACKONE MULTIPURPOSE TEMPLATE

Gener 2016

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate eleifend sapien. Vestibulum purus quam, scelerisque ut, mollis sed, nonummy id, metus. Nullam accumsan lorem in dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.

Ref.1/1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc,


POBLAT - Foulou

ONG LOCAL : APS

Departament: Arbolle Província: Passoré Ètnies : Mosi – Peul Nombre Habitants: 1.000 Abastament anterior d’aigua : 2 km

Tipus de Forage : Bomba India Fondària : 82,05 m Cabdal : 0,9 m3/h Cost : 8.763 euros Finançador :


Rimassoum Febrer 2016

Ref.1/2


POBLAT -Rimassoum

ONG LOCAL : ARAF

Departament: Zinniaré Província: Oubritenga Ètnies : Mosi – Peul Nombre Habitants: 800 Abastament anterior d’aigua : forage llunyà

Tipus de Forage : Bomba India Fondària : 51,25 m Cabdal : 3 m3/h Cost : 8.766 euros Finançador :


Gonsin Marรง 2016

Ref.1/3


POBLAT -Gonsin

ONG LOCAL : AEVS

Departament: Arbollé Província: Passoré Ètnies : Mosi – Peul Nombre Habitants: 827 Abastament anterior d’aigua : bassalts, forage llunyà

Tipus de Forage : Bomba India Fondària : 90 m Data: Febrer 216

Cabdal : 2 m3/h: Cost : 8.866 euros Finançador :


Vrasan Maig 2016

Ref.1/4


POBLAT -Vrassan

ONG LOCAL : UGVZ

Departament: Sapouy Província: Ziró Ètnies : Gourounsi, i també Mossi, Peul i Walél Nombre Habitants: Abastament anterior d’aigua : bassalts, forage llunyà

Tipus de Forage : Bomba Volanta Fondària : 49 m Dèbit: 4,3 m3 / h Cost : 10.450 euros Finançador :


Goama Agost 2016

Ref. 1/5


POBLAT -Goama

ONG LOCAL : AKB

Departament: Tenkodogo Província: Le Boulgou Ètnies : Bissa i Peul Nombre Habitants: 3.000 Abastament anterior d’aigua : marecages

Tipus de Forage : Bomba India Fondària : 50 m Dèbit : 25 m3 Cost : 9.434 euros Finançador :


LerghoPadana Octubre 2016

Ref. 1/6


POBLAT – Lergho Padana

ONG LOCAL : AKB

Departament: Tenkodogo Província: Le Boulgou Ètnies : Bissa i Peul Nombre Habitants: 3.500 Abastament anterior d’aigua : marecages

Tipus de Forage : Bomba India Fondària : 52 m Dèbit : 25 m3 Cost : 9.434 euros Finançador :

Donacions privades


Loguin Rehabilitaciรณ Marรง 2016

Ref. 1/1


POBLAT – Loguin

ONG LOCAL : AEVS

Departament: Arbolle Província: Passori Ètnies : Mossi Nombre Habitants: 1.000

Abastament anterior d’aigua :Forage llunyà, tolls

Tipus de Forage : Bomba India

Cost : 3.193 euros

Finançador :


Hamdelayé Rehabilitació Març 2016

Ref. 1/2


POBLAT – Hamdelayé

ONG LOCAL : AEVS

Departament: Boura Província: Sissili Ètnies : Mossi , Peul , Gurunsi Nombre Habitants: 2.000 Abastament anterior d’aigua : Forage llunyà, tolls

Tipus de Forage : Bomba India Fondària : m Dèbit : 10 m3/h Cost : 3.193 euros Finançador :


Secteur 2 Rehabilitaciรณ Marรง 2016

Ref. 1/3


POBLAT – Secteur 2

ONG LOCAL : AEVS

Departament: Boura Província: Sissili Ètnies : Mossi , Peu , Sissala Nombre Habitants: 1.100 Abastament anterior d’aigua :Forage llunyà, tolls

Tipus de Forage : Bomba India

Cost : 3.193 euros

Finançador :


Loum Rehabilitaciรณ Abril 2016

Ref. 1/4


POBLAT – Loum

ONG LOCAL : AEVS

Departament: Boura Província: Sissili Ètnies : Mossi , Peul , Sissala, Diawara Nombre Habitants: 1.100 Abastament anterior d’aigua :Forage llunyà, tolls

Tipus de Forage : Bomba India

Cost : 3.193 euros

Finançador :


Baffava Rehabilitaciรณ Abril 2016

Ref. 1/5


POBLAT – Baffava

ONG LOCAL : AEVS

Departament: Boura Província: Sissili Ètnies : Mossi , Peul , Sissala Abastament anterior d’aigua :Forage llunyà, tolls

Tipus de Forage : Bomba India

Cost : 3.193 euros

Finançador :


Kioukodogo Rehabilitaciรณ Abril 2016

Ref. 1/6


POBLAT – Kioukodogo

ONG LOCAL : AEVS

Departament: Nanoro Província: Boulkiemdé Ètnies : Mossi , Peul ,

Abastament anterior d’aigua :Forage llunyà, tolls

Tipus de Forage : Bomba India

Cost : 3.193 euros

Finançador :


ร cole Centre Boura Rehabilitaciรณ Maig 2016

Ref. 1/7


POBLAT – École Centre Boura Departament: Boura Província: Sissili Ètnies : Mossi , Peul , Sissala Nombre élèves : 500

ONG LOCAL : AEVS

Abastament anterior d’aigua : Forage llunyà, tolls

Tipus de Forage : Bomba India

Cost : 3.193 euros

Finançador :


Nabpoutenga Rehabilitaciรณ Juny 2016

Ref. 1/8


POBLAT – Nabpoutenga

ONG LOCAL : AEVS

Departament: Nanoro Província: Boulkiemde Ètnies : Mossi , Peul , Abastament anterior d’aigua : Forage llunyà, tolls

Tipus de Forage : Bomba India

Cost : 3.193 euros

Finançador :


Singuedin Rehabilitaciรณ Juny 2016

Ref. 1/9


POBLAT – Singuedin

ONG LOCAL : AEVS

Departament: Nanoro Província: Boulkiemde Ètnies : Mossi , Peul , Abastament anterior d’aigua : Forage llunyà, tolls

Tipus de Forage : Bomba India

Cost : 3.193 euros

Finançador :


Secteur 3 Boura Rehabilitaciรณ Juliol 2016

Ref. 1/10


POBLAT – Secteur III Boura ONG LOCAL : AEVS Departament: Boura Província: Sissili Ètnies : Mossi , Peul , Sissala Abastament anterior d’aigua : Forage llunyà, tolls

Tipus de Forage : Bomba India

Cost : 3.193 euros

Finançador :


Boura Centre Rehabilitaciรณ Juliol 2016

Ref. 1/11


POBLAT – Boura Centre

ONG LOCAL : AEVS

Departament: Boura Província: Sissili Ètnies : Mossi Peul , Sissala , Diawara Nombre Habitants: 1.000 Abastament anterior d’aigua : Forage llunyà, tolls

Tipus de Forage : Bomba India

Cost : 3.193 euros

Finançador :


Sankoutougou Rehabilitaciรณ Agost 2016

Ref. 1/12


POBLAT – Sankoutougou

ONG LOCAL : AEVS

Departament: Arbollé Província: Passoré Ètnies : Mossi ,Peul , Abastament anterior d’aigua : Forage llunyà, tolls

Tipus de Forage : Bomba India

Cost : 3.193 euros

Finançador :


Saaba ecole Rehabilitaciรณ Agost 2016

Ref. 1/13


POBLAT – Saaba ecole

ONG LOCAL : AEVS

Departament: Arbollé Província: Passoré Ètnies : Mossi ,Peul , Abastament anterior d’aigua : Forage llunyà, tolls

Tipus de Forage : Bomba India

Cost : 3.193 euros

Finançador :


Agraiments  Els voluntaris  Els socis i donants  Dr. Federico Mayor Zaragoza  Pepe Navarro  La Casa Natura, programa agua x agua  La Fundación Barceló  Librería Altaïr  L’Àrea Metropolitana de Barcelona  L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet  Associació Bac de Roda de Poblenou  Ajuntament de Gavà  Associació Tossa Solidària  Pen Internacional  La Fede.cat. Organitzacions per a la Justícia Global  I a tots els que d’una manera o altre heu col·laborat amb nosaltres per fer un món més just


COMPTES ANUALS 2016


Comptes Anuals DESPESES Exercici

IMPORT 2015

INGRESSOS 2016

Despeses Projectes Construcció Pous Viatges Seguiment Subtotal

Edició Llibre Les Veus de l'Aigua

Exercici

IMPORT 2015

2016

77.971

90.135 15.000

Subvencions 84.717 1.958 86.675

2.541

94.613 4.735 99.348

11.254

Natura Fundació Ordesa Fundació Barcelò Fundació Roviralta Ajunt. de Santa Coloma de Gramenet Subtotal

DESPESES 2016 10%

27.000

2%

1%

3.000 1.500 109.471 105.135

87% Funcionament i Sensibilització Despeses funcionament

730

Quotes Entitats

933

RecursosPropis Socis

461

Donacions

Quota Federació Despeses Desplaçament Gestoria Despeses Sensibilització Subtotal

282 523 1.778 2.774 6.086

56 919 371 2.740

Despeses Financeres

1.754

948

97.055

114.290

TOTAL DESPESES

Fires Venda llibres Subtotal

TOTAL INGRESSOS ROMANENT

3.315

1.784

3.315

7.878 189 1.102 10.953

112.786 116.088 15.731

1.798

Projectes

Sensibilització

Despeses Funcionament

Despeses financeres


Llista de Llibreries on trobareu “Les Veus de l’Aigua”


LLIBRERIA

POBLACIO

SET-CIENCIES, EL (BESTIARI) SALTAMARTI LLIBRES, S.A.L. FORUM, LLIBRERIA LLAR DEL LLIBRE - BARICENTRO LAIE LLIBRERIA CAFE DOCUMENTA, LLIBRERIA CAP I CUA, LLIBRERIA CLARET, LLIBRERIA PAU BOSCH, LLIBRERIA CENTRAL DEL RAVAL, LA GUIA, LLIBRERIA ROCAGUINARDA GARBA, LLIBRERIA LA AL PEU DE LA LLETRA SANTOS OCHOA -BARCELONA HORITZONS, LLIBRERIA IMPOSSIBLE LLIBRETERS, LA MEMORIA, LA FONT DEL MIMIR, LA PLOMA, LLIBRERIA LA ALTAIR, LLIBRERIA HUCH, LLIBRERIA LA LLOPA, LLIBRERIA GALATEA -CAMBRILSBADALLIBRES (BESTIARI) ARANYA, LLIBRERIA VI・OLAS, LLIBRES & VIATGES GELI S.L., LLIBRERIA ULYSSUS LLIBRERIA GRALLA SCCL, LA (BESTIARI) PERUTXO -RBLA JUST OLIVERAS CAL RABELL, LLIBRERIA AQUALATA, LLIBRERIA (BESTIARI) LLEGIM...? LLIBRERIA FIORD LLIBRERIA DE VIATGES ESPOLSADA LLIBRES, L' CASELLES S.A., LLIBRERIA PARCIR RUBIRALTA, LLIBRERIA

ARENYS DE MAR BADALONA BANYOLES BARBERA DEL V BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BARCELONA BERGA CALELLA CAMBRILS CARDEDEU CERDANYOLA DEL V FIGUERES GIRONA GIRONA GRANOLLERS HOSPITALET DE LLOB. IGUALADA IGUALADA IGUALADA LA SEU D'URGELL LES FRANQUESES DEL V LLEIDA MANRESA MANRESA

LLIBRERIA

POBLACIO

BUC DE LLIBRES DORIA LLIBRES DALMASES, LLIBRERIA (BESTIARI) ILLA, LLIBRERIA L' (BESTIARI) DRAC, LLIBRERIA GAVINA [PALAMOS] LLIBRERIA GAUDI, LLIBRERIA GALATEA -REUSRACO DEL LLIBRE, S.L. (BESTIARI) OMBRA, LLIBRERIA L' LLAR DEL LLIBRE - SABADELL ALGUER SET, LLIBRERIA QUATRE GATS, ELS (BESTIARI) ALEXANDRIA LLIBRES (BESTIARI) OSSO, LLIBRERIA PAPERERIA CAL LLIBRETER

MATARO MATARO MOLLERUSSA MOLLET DEL V OLOT PALAMOS REUS REUS RUBI RUBI SABADELL SANT CELONI SANT CELONI SANT CUGAT DEL V ST FELIU DE LLOB ST JUST DESVERN STA COLOMA DE GRAMANET TARRAGONA VIC VILAFRANCA DEL P. VILAFRANCA DEL P. VILAFRANCA DEL P. VILANOVA I LA GELTRU VILANOVA I LA GELTRU VILASSAR DE MAR BILBAO BURGOS LEON MADRID MADRID MALAGA MALAGA PAMPLONA SAN SEBASTIAN VALENCIA VALLADOLID ZARAGOZA

CARRER MAJOR, LLIBRERIA (BESTIARI) CAPONA S.L., LA (BESTIARI) MUNTANYA DE LLIBRES CUSCO, LLIBRERIA ODISSEA LLIBRES I MUSICA SL (BESTIARI) RAFOLS, LLIBRERIA LLORENS LLIBRES MULASSA VILANOVA S.L., LA (BESTIARI) INDEX, LLIBRERIA TINTAS, LIBRERIA SEDANO, LIBRERIA DE VIAJES IGUAZU ,LIBRERIA LIBROS DE VIAJE, S.A. DESNIVEL, LIBRERIA PROMETEO Y PROTEO, LIBRERIAS MAPAS Y COMPA・IA MUGA, LIBRERIA HONTZA, LIBRERIA PATAGONIA, LIBRERIA BEAGLE, LIBRERIA CALAMO, S.L.-LIBRERIA

69


Gracies per llegir-nos Ens podeu seguir a les nostres xarxes socials @aiguaperalsahel


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.