Page 1

Éïýëéïò 2002

ÓÅËÉÄÁ 1

ÔÇÓ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÉÃÉÁËÅÉÁÓ * ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ * IOYΛIΟΣ 2002

ΧΡΟΝΟΣ 22ος

Αριθ. Φύλλου 229

Τιμή:

ÅËËÁÓ

0,59

http://users.in.gr/froyros

Ìå ëáìðñüôçôá åüñôáóå ï Ðïëéïý÷ïò ôçò Áéãåßñáò ¢ãéïò ÐáíôåëåÞìùí

Με πολύ με­γά­λη συρ­ρο­ή πι­ στών α­πό την Α­χα­ΐ­α, την Κο­ριν­θί­α και την Α­θή­να πραγ­μα­το­ποι­ήθ­ η­ καν οι ε­ορ­τα­στι­κές εκ­δη­λώ­σεις τό­σο την πα­ρα­μο­νή ό­σο και α­νή­ μερα της ε­ορ­τής του Α­γί­ου Πα­ντε­ λε­ή­μο­νος στην Αι­γεί­ρα. Το α­πό­γευ­μα της 26ης Ιου­λί­ου τε­λέ­σθη­κε Μέ­γας Ε­σπε­ρι­νός και

α­κο­λούθη­σε η πε­ρι­φο­ρά της Ει­ κό­νας στους κε­ντρι­κούς δρό­μους της πό­λης, την ο­ποί­α κρα­τού­σαν α­ξ ιω­μ α­τ ι­κοί του Πυ­ρ ο­σ βε­σ τι­ κού Σώ­μ α­τ ος, με τη συ­ν ο­δ εί­α πο­λυ­πλη­θέ­στα­του Ιε­ρα­τεί­ου και Στρα­τιω­τι­κού Α­γή­μα­τος, υ­πό τους ή­χους της Φι­λαρ­μο­νι­κής Αι­γεί­ρας. Το πα­ρόν έ­δω­σε σύσ­σω­μη η

Ïé êá­ôá­óôñï­öÝò óôéò óôá­öß­äåò á­ðü Èå­ï­ìç­íß­åò

Å­ñþ­ôç­óç ôïõ Âïõ­ëåõ­ôÞ Êþ­óôá Óðç­ëéü­ðïõ­ëïõ ðñïò ôïí Õ­ðïõñ­ãü Ãå­ùñ­ãß­áò

Οι τε­λευ­ταί­ες έ­ντο­νες και συ­νε­χείς βρο­χο­πτώ­σεις στο Ν. Α­χα­ΐ­ας προ­ξέ­νη­ σαν τε­ρά­στιες κα­τα­στρο­φές στις καλ­λιέρ­γειες στα­φί­δας σε Αι­για­λεί­α α­λά και στη δυ­τι­κή Α­χα­ΐ­α. Οι πα­ρα­γω­γοί βρί­σκο­νται σε α­πό­γνω­ση, εί­ναι α­νά­στα­τοι και α­νή­συ­χοι ζητώ­ ντας την πα­ρέμ­βα­ση της πο­λι­τι­κής η­γε­σί­ας του Υ­πουρ­γεί­ου Γε­ωρ­γί­ας για τη σω­στή και έ­γκαι­ρη κα­τα­γρα­φή των ζη­μιών και κα­τα­βο­λή των α­πο­ζη­μιώ­σε­ων. Αυ­τά με­τα­ξύ άλ­λων α­να­φέ­ρει ο Α­χαιός Βου­λευ­τής Κώ­στας Σπη­λιόπου­λος με την α­πό 31/7/02 ε­ρώ­τη­σή του προς τον Υ­πουρ­γό Γε­ωρ­γί­ας και ζη­τά να πλη­ ρο­φο­ρη­θεί “τι μέ­τρα προ­τί­θε­ται να πά­ρει για την α­ντι­με­τώπι­ση της κα­τά­στα­σης που δη­μιουρ­γή­θη­κε α­πό τις θε­ο­μη­νί­ες”.

ÊËÉÌÁÔÉÓÔÉÊÁ O% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 36 ΜΗΝΕΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

ÊáëïêáéñéíÞ ðñïóöïñÜ A/C 9000 BTU 670 € õñþ ìåôñçôïßò Þ 59,50 óå 12 ìçíéáßåò äüóåéò ÄÙÑÅÁÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÓ

ÁÊÑÁÔÁ (åßóïäïò Áéãåßñáò) ÔÇË: 0696033633,31395 ÎÕËÏÊÁÓÔÑÏ (Ðáí.ÔóáëäÜñç 77) ÔÇË: 0743027222

πο­λι­τι­κή η­γε­σί­α του Νο­μού Α­χα­ΐ­ας (Βου­λευ­τές, Νο­μάρ­χης <νυν και υ­πο­ψή­φιοι>, Νο­μαρ­χια­κοί Σύμ­ βου­λοι), εκ­πρό­σω­ποι γει­το­νικών Δή­μων, ο­λό­κλη­ρο το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο και τα το­πι­κά Συμ­βού­ λια του Δήμου Αι­γεί­ρας κλπ. Με­τά το τέ­λος της λι­τά­νευ­σης ο Δή­μος Αι­γεί­ρας πα­ρέ­θε­σε ε­πί­ση­μο γεύ­μα σε πα­ρα­λια­κό ε­στια­τό­ριο, στο ο­ποί­ο πα­ρα­βρέ­θη­καν: το δη­ μο­τι­κό συμ­βού­λιο Αι­γεί­ρας, πο­λι­ τι­κοί, νο­μαρ­χια­κοί, α­στυ­νο­μι­κοί, στρα­τιώ­τες, ιε­ρείς, φι­λαρ­μο­νι­κή, εκ­πρό­σω­ποι συλ­λό­γων κ.α. Α­ν ή­μ ε­ρ α τε­λ έ­σ θη­κ ε Αρ­χ ιε­ ρα­τ ι­κ ή Θεί­α Λει­τ ουρ­γ ί­α προ­ε ­

Ýîõðíá ïñåêôéêÜ äçìéïõñãéêÞ êïõæßíá øçôÝò íïóôéìéÝò ðïéïôéêü êñáóß óå óõíäõáóìü ìå áôìïóöáéñéêÞ ìïõóéêÞ óå Ýíá ìïíáäéêü ðåñéâÜëëïí.

ξάρ­χο­ν τος του Σε­β ασμιό­τ α­τ ου κ. Αμ­βρο­σί­ου, ο ο­ποί­ος τί­μη­σε τον Ιε­ρέ­α π. Κων­στα­ντί­νο Νι­κο­ λό­πουλο για την πε­νη­ντά­χρο­νη προ­σφο­ρά του στη εκ­κλη­σί­α. Α­κο­λού­θη­σε το κα­θιε­ρω­μέ­νο γεύ­μα που διορ­γα­νώ­νει κά­θε χρό­ νο το Εκ­κλη­σιαστι­κό Συμ­βού­λιο της Ε­νο­ρί­ας του Α­γί­ου Πα­ντε­λε­ ή­μο­νος. Πα­ραβρέ­θη­καν ε­πί­σης ο Μη­ τρο­πο­λί­της Η­λιου­πό­λε­ως & Θη­ ρών του ΟΙ­κου­με­νι­κού Πα­τριαρ­ χεί­ου κ. Α­θα­νά­σιος, ο Αρ­χιε­ρα­τι­ κός Προ­ϊ­στά­με­νος της Μη­τρο­πό­ λε­ως Γερ­μα­νί­ας π. Φι­λό­ε­κτος και ο εκ­πρό­σω­πος της Ιε­ράς Συ­νό­δου π. Ιε­ρώ­νυ­μος Κάρ­λας.


ÓÅËÉÄÁ 2

Éïýëéïò 2002

Á­ÐÏ­ÊÁ­ËÕ­ØÇ... ÔÙ­ÑÁ! Á­ðü ôç 13ç Ï. óôç 17ç Í. Και ­πά­νω που εί­χα­με συ­νη­θί­ σει τον ε­κλο­γι­κό πυ­ρε­τό και στο μυα­λό ό­λων μας εί­χε καρ­φω­θεί η η­με­ρο­μη­νί­α “ορό­ση­μο” της 13ης Ο­κτώ­βρη, τό­τε δηλ. που κα­λού­ μα­στε να βρού­με τους “Το­πι­κούς αρ­χη­γούς” για την ε­πό­με­νη “Ο­λυ­ μπια­κή τε­τρα­ε­τί­α”, έ­σκα­σε η βόμ­ βα στα χέ­ρια του Ξη­ρού… Ξε­χά­σ α­μ ε αμέσως τα το­π ι­κά μας προ­βλή­μα­τα και ο­λό­κλη­ρη η ε­πι­κρά­τεια α­σχο­λεί­ται πλέ­ον με το α­στυ­νο­μι­κό ρε­πορ­τάζ. Δέ­κα ε­κα­ τομ­μύ­ρια α­στυ­νο­μι­κοί ρε­πόρτερ και δι­κα­στι­κοί α­να­λυ­τές δεν εί­ναι και λί­γοι! Ό­λοι κυ­κλο­φο­ρού­με με “α­πο­κλει­στι­κές” πλη­ρο­φο­ρί­ες και με άρ­θρα του αντι­τρο­μο­κρα­τι­κού νό­μου στην …κο­λό­τσε­πη!!! Α­πό την άλ­λη, τα τη­λε­κα­νά­λια, μας βγά­ζουν α­πο­κλει­στι­κό­τη­τες (που μέ­χρι χθες ή­ταν στα α­ζή­τη­ τα) σε “Ε­θνι­κό δί­κτυο!” και για να το­νί­σουν τη μο­να­δι­κό­τη­τα της εί­δη­σής τους ε­πι­στρα­τεύ­ουν α­κό­ μα και “…αρ­παγ­μέ­νους” πρώ­ην παί­κτες του πε­ρι­βό­ητ­ ου “ΜΕGA BAR” για να μας πουν ό­τι – με­τά α­πό τέσ­σε­ρις μή­νες – κα­τά­λα­βαν ό­τι εί­χαν “ακου­μπή­σει” τους … “ΤΡΟ­ΜΟ­ΞΗ­ΡΟΥΣ”!

Μηνιαία

Εφημερίδα

Της Ανατολικής Αιγιαλείας

Αιγείρα Τ.Κ. 25010 ΤΗΛ./FAX: 0 6 9 6 0 3 2 4 9 5

http://users.in.gr/froyros ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

froyrosgr@yahoo.gr

Ιδρυτής: Πάνος Σωτηρόπουλος Ιδιοκτήτης:ΕΣ.(Φρουρός)

Εκδότης - Διευθυντής:

Κώστας Ν. Ρόζος

Εί­ναι λοι­πόν να μην πά­θου­με ο­μα­δι­κή πα­ρά­κρου­ση και να αυ­ το­διο­ρι­στούμε ό­λοι “…στε­λέ­χη της α­ντι­τρο­μο­κρα­τι­κής”; Γι’ αυτό δεν α­πό­ρη­σε κα­νέ­νας, ό­ταν το βρα­δά­κι της πε­ρα­σμέ­νης Τε­τάρ­της οι α­νυ­πο­ψί­α­στοι πα­ρα­ θε­ρι­στές έ­τρε­χαν να δουν την … ε­πέμ­βα­ση της Α­ντι­τρομο­κρα­τι­κής σε “γιά­φκα” της Αιγείρας!!! Οι φω­νές βλέ­πε­τε έ­φθα­ναν μέ­χρι το κύ­μα! Με­τά έ­μα­θαν ό­τι ή­ταν δη­μο­τι­κή συ­νε­δρί­α­ση. Έ­παιρ­ναν μά­λι­στα και το ΣΤΑΡ για να δώ­σουν α­πο­κλει­στι­κό­τη­ τα… Ευ­τυ­χώς ό­μως δεν έ­πια­ναν γραμ­μή για­τί μι­λού­σε ε­πί δί­ω­ρο ο Να­ϊ­δας και δεν γίναμε πανεθνικό ρεζίλι! Εί­χε προ­η­γη­θεί και το με­τα­ με­σο­νύ­χτιο κυ­νή­γι της προ­η­γου­ μένης, ό­ταν πολ­λοί α­κο­λου­θού­σαν (στις 3 τα ξη­με­ρώ­μα­τα) κα­τά πό­

ÃÁ­ÌÏÉ

Ο ΣΩ­ΤΗ­ΡΗΣ ΠΑ­ΓΑ­ΝΟΣ του Χρή­σ του και της Μα­ρ ί­ν ας το γέ­νος Κό­ντη που γεν­νή­θη­κε στο Αί­γιο και κα­τοι­κεί στο Αί­γιο και η Ε­ΛΕ­ΝΗ ΚΑ­ΡΑ­ΓΙΑΝ­ΝΗ του Κων­στα­ντί­νου και της Χα­ρί­κλειας το γέ­νος Ζω­ϊ­τά­κη που γεν­νή­θη­κε στην Ό­ασ ­ η και κα­τοι­κεί στην Αι­ γεί­ρα πρό­κει­ται να πα­ντρευ­τούν και ο γά­μος θα γί­νει στην Αι­γεί­ρα στις 17 Αυ­γού­στου 2002. Ο ΠΑ­ΝΑ­ΓΙΩ­ΤΗΣ ΠΑ­ΓΑ­ΝΟΣ του Χα­ρα­λά­μπους και της Ε­λέ­νης το γέ­νος Γιο­γιού που γεν­νή­θη­κε στην Α­θ ή­να και κα­τ οι­κεί στην Α­θή­να και η ΜΑΡ­ΘΑ ΧΑ­ΡΑ­ΛΑ­ ΜΠΟΠΟΥ­ΛΟΥ του Βα­σ ι­λ εί­ο υ και της Ευ­στα­θί­ας το γέ­νος Α­ντω­ νο­π ού­λ ου που γεν­ν ήθη­κ ε στην Αι­γεί­ρα και κα­τοι­κεί στην Αι­γεί­ρα πρό­κει­ται να πα­ντρευ­τούν και ο γά­μος θα γί­νει στην Αι­γεί­ρα στις 31 Αυ­γού­στου 2002.

Ετήσιες Συνδρομές Ελλάδα: €υρώ 7,50 Εξωτερικό: 30 $ USA, 47 $ AUSTRALIA Καταθέσεις συνδρομών Ε.Τ.Ε.

Αρ.Λογ. ( 2 9 9 5 1 6 0 1 0 3 7 ) ΣΚΙΤΣΑ: Μαρία Λαλιώτη ΥΠΕΥΘ. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ: Αλέκος Κολλιόπουλος Πάτρα Τηλ: 0610341515 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ:

Φίλ. Οικονόμου 0104924479

13 ÏÊÔÙÂÑÇ

δας, τα τέσσα­ρα ει­κο­σι­πε­ντά­το­να φορ­τη­γά με το δύ­σο­σμο φορ­τί­ο ά­γνω­στης προ­έ­λευ­σης και τους “ξε­ν ό­γ λωσ­σ ους” ο­δ η­γ ούς τους που τα πή­γ αι­ν αν με “τηλε­κ α­ τεύ­θυν­ση” στον “τι­γκα­ρι­σμέ­νο”

ÌÅ ÌÅÃÁËÇ ÅÐÉÔÕ×ÉÁ Ç ÃÉÏÑ­ÔÇ ÔÏÕ ÓÕË­ËÏ­ÃÏÕ ÂÅË­ËÁ­Ú­ÔÙÍ Με με­γά­λη ε­πι­τυ­χί­α πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε και φέ­τος η γιορ­τή του συλ­λό­ γου Βελ­λα­ϊ­τών το Σάβ­βα­το 13 Ιου­λί­ου στην πλα­τεί­α της Βελ­λάς. Υ­πήρ­ξε με­γάλη συμ­με­το­χή τό­σο των συ­μπο­λι­τών μας, ό­σο και των πα­ρα­θε­ρι­στών οι ο­ποί­οι γεύ­θη­καν τα ω­ραί­α πα­ρα­δο­σια­κά χω­ριά­τι­κα φα­γη­τά. (γί­δα βρα­ στή, γιούρ­μπα­σι κ.λ.π.) Η ό­λη εκ­δή­λω­ση στέ­φθη­κε α­πό ε­πι­τυ­χί­α, δη­μιουρ­γή­θη­κε με­γά­λο κέ­φι και ο χο­ρός και το γλέ­ντι κρά­τη­σε έ­ως τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώ­ρες. Το Δ.Σ. του συλ­λό­γου αι­σθά­νε­ται την υ­πο­χρέ­ω­ση να ευ­χα­ρι­στή­σει ό­λους ό­σους βο­ή­θη­σαν με κά­θε τρό­πο στην ε­πι­τυ­χί­α της ό­λης εκ­δή­λω­σης. Ι­διαί­τε­ρα ευ­χα­ρι­στεί τη Δη­μο­τι­κή αρ­χή που βο­ή­θη­σε, τό­σο στην ορ­γά­ νωση της ε­ορ­τής ό­σο και στη συμ­με­το­χή της σε αυ­τή. Ε­πί­σης ευ­χα­ρι­στεί την α­ντι­πο­λί­τευ­ση για το δυ­να­μι­κό της πα­ρόν και τη συμ­με­το­χή της, με ό­λα τα στε­λέ­χη της στην ό­λη γιορ­τή. Ε­πί­σης το Δ.Σ. ευ­χα­ρι­στεί τον Δή­μαρ­χο Α­κρά­τας για την υ­λι­κή βο­ή­θειά του και τους χο­ρη­γούς της εκ­δή­λω­σης: Άρη Οι­κο­νό­μου – υ­λι­κά οι­κοδο­μών, Γιώρ­γο Ράλ­λη – ψα­ρο­πού­λα, Αρ­γ. Κο­ρύλ­λο – τε­χνι­κά πο­τί­σμα­τα κή­πων, Νικ. Θε­ο­δω­ρό­που­λο - τα­βά­νια κε­ρα­μο­σκε­πές, το κρε­ο­πω­λείο των α/φών Σαρ­μά, τον πλειο­δό­τη του πλει­στη­ρια­σμού κ. Αθ. Γκό­ρο καθώς και ό­λους

Åõ­÷á­ñéóôÞ­ñéï

Ευ­χα­ρι­στού­με θερ­μά τους συ­μπο­λί­τες και φί­λους που συμ­με­τεί­χαν και συμπα­ ρα­στά­θη­καν στο βα­ρύ­τα­το πέν­θος μας για το χα­μό του α­γα­πη­μέ­νου μας

ΠΑ­ΝΑ­ΓΙΩ­ΤΗ ΝΙ­ΚΟ­ΛΑ­ΟΥ ΠΑ­ΠΑ­ΝΙ­ΚΟ­ΛΑ­ΟΥ

Η ΣΥ­ΖΥ­ΓΟΣ: ΤΑ ΠΑΙ­ΔΙΑ: ΤΑ ΕΓ­ΓΟ­ΝΙΑ:

σκου­πι­δό­το­πο της Αιγεί­ρας στα “Αμ­μώ­νια”! Υ­πο­μο­νή, σε λί­γο ξε­κι­νά το νέ­ο τη­λε­παι­χνί­δι “Ç ÖÁÑ­ÌÁ” και θα ξεχά­σου­με ό­λες τις ημε­ρο­μη­νί­ ες “ο­ρό­ση­μο”…

Δή­μη­τρα Βα­σι­λι­κή και Γιώρ­γος Με­τα­ξω­τός Βιο­λέτ­τα και Η­λί­ας Ζε­ρέ­ας Νι­κό­λα­ος και Κα­τε­ρί­να Πα­πα­νι­κο­λά­ου Χρυ­σού­λα και Χρή­στος Κάσ­σα­ρης Α­ριάδ­νη, Δή­μη­τρα, Μα­ρί­α, Μι­χά­λης, Πα­να­γιώ­τα, Πα­να­γιώ­της, Σο­φία, Δή­μη­τρα και Τά­νια ΤΑ ΔΙ­ΣΕΓ­ΓΟ­ΝΑ: Θω­μα­ϊς, Γε­ωρ­γί­α, Κων­στα­ντί­να και Γιώρ­γος ΤΑ Α­ΔΕΛ­ΦΙΑ: Σπύ­ρος, Βα­σί­λης και Αρ­γύ­ρης ΤΑ Α­ΝΙ­ΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙ­ΠΟΙ ΣΥΓ­ΓΕ­ΝΕΙΣ

όσους πα­ρα­χώ­ρη­σαν τα οι­κό­πε­δά τους για να παρ­κά­ρουν τα αυ­τοκί­ νη­τα οι ε­πι­σκέ­πτες. Θα ή­ταν πα­ρά­λη­ψη να μην ευ­χα­ ρι­στή­σει το ΔΣ. και τον κ. Α­πό­στ. Βο­ϊ­δή­λα για την ά­ψο­γη ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ ση και το σερ­βί­ρι­σμα των φα­γη­τών, κα­θώς και την ε­φη­μερί­δα “Φ” που φι­λο­ξέ­νη­σε την α­να­κοί­νω­ση της εκ­ δή­λω­σης στο προ­η­γού­με­νο φύλ­λο. Και του χρό­νου. ΣΗΜ: Ο “Φρου­ρός” με τη σει­ρά του ευ­χα­ρι­στεί το Δ.Σ. συλ­λό­γου Βελ­λα­ϊ­τών για την προ­σφο­ρά πο­ σού 50 Ευ­ρώ ως συν­δρο­μή στην εφη­με­ρί­δα.


Éïýëéïò 2002

ÓÅËÉÄÁ 3

Á­ÍÁ­ÊÏÉ­ÍÙ­ÓÅÉÓ ÔÇÓ ÐËÅÉÏØÇ­ÖÉÁÓ ÔÏÕ ÄÇ­ÌÏÕ ÁÉ­ÃÅÉ­ÑÁÓ ÄÇ­ÌÏÓ ÁÉ­ÃÅÉ­ÑÁÓ ÄÇ­ÌÏ­ÔÉ­ÊÇ ÐËÅÉÏ­ØÇ­ÖÉÁ Áé­ãåß­ñá 26-7-02 Óôçí ôå­ëåõ­ôáß­á óõ­íå­äñß­ á­óç ôïõ Äç­ìï­ôé­êïý Óõì­ âïõ­ëß­ïõ ôçí 24ç Éïõ­ëß­ïõ ôï âñÜ­ä õ äéå­ö Ü­í åé êá­è á­ñ Ü ðëÝ­ïí ç ÃÕ­ÌÍÉÁ ôçò Á­íôé­ ðï­ëß­ôåõ­óçò. Êá­èõ­óôå­ñç­ìÝ­íïé êáé á­íÞ­ ìðï­ñïé, åì­öá­íþò êá­ôÜ­êï­ ðïé á­ðü ôá áñ­íç­ôé­êÜ ìç­íý­ ìáôá ðïõ ëáì­âÜ­íïõí á­ðü ü­ëï ôï ÄÞ­ìï åì­öá­íß­óôç­êáí óôç óõ­íå­äñß­á­óç êá­ôÜ ìé­óÞ þñá áñ­ãü­ôå­ñá. Ï õ­ðü ðñï­èå­óìß­á áñ­÷ç­ ãüò ôçò á­í ôé­ð ï­ë ß­ô åõ­ó çò Êïò Ïé­êï­íü­ìïõ óôá ðëáßóéá ôçò ù­ñ éáß­á ò óõ­æ Þ­ô ç­ó çò ðñéí ôçí Ý­íáñ­îç ôùí èå­ ìÜ­ô ùí äÝ­÷ èåé äñé­ì ý­ô á­ô ç êñé­ôé­êÞ á­ðü ôïí Ðñü­å­äñï ôïõ Äç­ìï­ôé­êïý Óõì­âïõ­ëß­ ïõ ó÷å­ôé­êÜ ìå ôçí õ­ðáß­èñéá å­ìðï­ñï­ðá­íÞ­ãõ­ñéò ç ï­ðïß­á

öÝ­ôïò Ý­ãé­íå óôï ãåé­ôï­íé­êü ÄÞ­ì ï Á­Ê ÑÁ­Ô ÁÓ åî’ áéôß­ áò ôïõ. Ôïõ èý­ì é­ó å ôçí á­íÞ­êïõ­óôç óôÜ­óç ôïõ ôïí ðå­ñá­óìÝ­íï ÷ñü­íï ü­ðïõ ç åìðï­ñ ï­ð á­í Þ­ã õ­ñ éò Ý­ã é­í å óôçí ÁÉ­ÃÅÉ­ÑÁ êáé ü­ôé ðñï­ óðÜ­èç­óå ìå êÜ­èå ìÝ­óï íá ôçí ìá­ôáéþ­óåé. Ôïõ êá­ôá­ëü­ãé­óå óï­âá­ñÞ åõ­èý­íç ü­ôé æç­ìß­ù­óå ôï ÄÞ­ ìï ìáò 2 Ý­ùò 3 å­êá­ôïì­ìý­ ñéá äñ÷. êáé ü­ôé Ý­óôñå­øå ôï ëá­ü ôïõ ÄÞ­ìïõ ÁÉ­ÃÅÉ­ÑÁÓ êáé ãåé­ôï­íé­êþí Üë­ëùí ÄÞ­ ìùí óôçí á­ãï­ñÜ ôçò Á­ÊÑÁ­ ÔÁÓ á­ö ïý ïé õ­ð åý­è õ­í ïé ôçò å­ìðï­ñï­ðá­íÞ­ãõ­ñéò äåí åêäÞ­ëù­óáí åí­äéá­öÝ­ñïí ãéá ôçí ÁÉ­ÃÅÉ­ÑÁ. ÔÝ­ëïò óõí­äõÜ­æï­íôáò êáé Üë­ëá ãå­ãï­íü­ôá: (å­ðáã­ãåë­ ìá­ô é­ê Ýò ôïõò ó÷Ý­ó åéò ìå ôï ÄÞ­ìï Á­ÊÑÁ­ÔÁÓ, óôÞ­ñé­îç ôçò ðá­ñÜ­ôá­îÞò ôïõò á­ðü êÜ­ðïéá Á­ÊÑÁ­ÔÉ­ÍÁ Ý­íôõ­ðá, á­íÜñ­ôç­óç åê ìÝ­ñïõò ôùí

ðá­ëáéü­ôå­ñá ÐÁ­ÍÙ åéò ôá ï­ðïß­á ðñü­ôåé­íáí å­íéáßï ÄÞ­ ìï ìå ôçí Á­ÊÑÁ­ÔÁ êôë). Ñþ­ôç­óå åõ­èÝ­ùò ôïí Êï Ïé­êï­íü­ìïõ: “ÐÏÉÁ ÓÕÌ­Ö Å­Ñ Ï­Í ÔÁ Õ­ÐÇ­ÑÅ­ÔÅÉ­ÔÅ Êå ÏÉ­ÊÏ­ÍÏ­ ÌÏÕ, ôçò ÁÉ­ÃÅÉ­ÑÁÓ Þ ôçò ÁÊÑÁ­ÔÁÓ”. Ï Êïò Ïé­ê ï­í ü­ì ïõ áéö­ íé­ä éá­ó ìÝ­í ïò êáé öá­í å­ñ Ü å­ê íåõ­ñ é­ó ìÝ­í ïò óç­ê þ­è åé üñ­èéïò êáé öù­íá­óêþ­íôáò á­ðÜ­íôç­óå ìå­ôá­îý Üë­ëùí, óõ­í å­ð é­ê ïõ­ñ ïý­ì å­í ïò ÌÏ­ ÍÏÍ á­ð ü ôïí ÔÁ­Ñ Á­Î ÉÁ, Á­Ð Ï­Ó ÔÁ­Ô Ç êáé ÐÑÏ­Ä Ï­ ÔÇ ôçò ëá­ú­ê Þò å­í ôï­ë Þò Ä. ÊÏ­ËÏ­ÂÏ ãå­ãï­íüò ðïõ ðñï­îÝ­íç­óå å­íôý­ðù­óç êáé óôïõò á­êñï­á­ôÝò äéü­ôé äåí ôïí óôÞ­ñé­îå êá­íåßò áðü ôçí ðá­ñÜ­ôá­îÞ ôïõ. Óôç óõ­æ Þ­ô ç­ó ç ðá­ñ å­í Ý­ âåé ï ÄÞ­ìáñ­÷ïò ï ï­ðïß­ïò ÊÁ­Ô Á­Ê Å­Ñ ÁÕ­Í Ù­Ó Å óôçí êõ­ñéï­ëåîß­á ôïí Êï Ïé­êï­íü­

ìïõ êáé ôïõ èý­ìé­óå ü­ôé ç áß­èïõ­óá óõ­íå­äñéÜ­óå­ùí ôïõ Äç­ìï­ôéêïý Óõì­âïõ­ëß­ïõ äåí åß­íáé áß­èïõ­óá äé­êá­óôç­ñß­ùí, ìå á­ðï­ôÝ­ëå­óìá ï Êïò Ïé­êï­ íüìïõ êáé ïé óõí áõ­ôþ íá ôï âÜ­ëïõí óôá ðü­äéá. Ç óõ­í å­ä ñß­á­ó ç ï­ë ï­ê ëç­ ñþ­èåé êáé ü­ëá ôá èÝ­ìá­ôá å­ã êñß­è ç­ê áí ï­ì ü­ö ù­í á ìå ôéò ï­êôþ øÞ­öïõò ôçò ðëåéï­ øç­öß­áò. Äåí ãíù­ñß­æïõ­ìå ôé õ­ðï­íï­ åß ï Êïò Ïé­êï­íü­ìïõ ìå ôï íá á­ðï­êá­ëåß ôïí ÄÞ­ìáñ­÷ï êáé ôïí Ðñü­å­äñï å­ðáã­ãåë­ìá­ôß­ åò ôçò ðï­ëé­ôé­êÞò. Áí ü­ìùò ðé­êñá­ìÝ­íïò õðï­íï­åß ü­ôé ôïí å­îá­öÜ­íé­óáí ðï­ëé­ôé­êÜ Ý­÷åé äß­êéï êáé óõì­öù­íïý­ìå ìá­æß ôïõ, äéü­ôé ìÝ­÷ñé óÞ­ìå­ñá äåí ÔÏË­ÌÇ­ÓÅ íá å­îç­ãÞ­óåé óôï ëá­ü ôïõ ÄÞ­ìïõ ÁÉ­ÃÅÉ­ÑÁÓ ãéáôß ç ðá­ñÜ­ôá­îÞ ôïõ ôïí êá­èáß­ñå­óå á­ðü áñ­÷ç­ãü ôçò. Åê ôçò Äç­ìï­ôé­êÞò Ðëåéï­ øç­öß­áò

ÄÇ­ÌÏÓ ÁÉ­ÃÅÉ­ÑÁÓ ÄÇ­ÌÏ­ÔÉ­ÊÇ ÐËÅÉÏ­ØÇ­ÖÉÁ Áé­ãåß­ñá 1-8-02 Óôçí Åöç­ìå­ñß­äá Áé­ãß­ ï­÷ïò ôçí 1 Áõ­ãïý­óôïõ ôñÝ­÷ï­íôïò Ý­ôïõò äç­ìï­ óéåý­è åé á­ð Ü­í ôç­ó ç ôïõ Êï­ëï­âïý óå ó÷Ý­óç ìå ôç Äç­ìï­ôé­êÞ ìáò ðá­ñÜ­ôá­îç êáé óôå­ëÝ­÷ç ôçò. Áõ­ôÞ ç Äç­ìï­ôé­êÞ ìáò ðá­ñ Ü­ô á­î ç ôß­ì ç­ó å ôçí å­ìðé­óôï­óý­íç ôïõ Ëá­ïý

ôïõ ÄÞìïõ ìáò êáé ðÝ­ ôõ­÷å ôïõò óôü­÷ïõò ðïõ åß­÷å å­îáã­ãåß­ëåé óå ü­ëïõò ôïõò ôï­ìåßò (ïñ­ãÜ­íù­óç ôïõ íå­ï­óý­óôá­ôïõ ÄÞ­ìïõ ìáò, Ü­ìå­óç å­îõ­ðç­ñÝ­ôç­óç êáé ðáñï­÷Þ õ­ðç­ñå­óéþí óôïõò ðï­ëß­ôåò, å­êôÝ­ëå­óç Ýñ­ãùí êëð) ìå á­ðü­ëõ­ôç å­ðé­ôõ­÷ß­á. ¼­ìùò áõ­ôÞ ç ðá­ñÜ­ôá­îç åß­÷å êáé ìéá á­ðï­ôõ­÷ß­á. Ç ìï­íá­äé­êÞ ôçò á­ðï­ôõ­÷ß­á Þôáí ü­ôé óõ­ìðå­ñéÝ­ëá­âå

óôïõò êüë­ðïõò ôçò ôïí Êï­ëï­âü. ÓÞ­ìå­ñá ãéá íá äé­êáéï­ ëï­ã Þ­ó åé ôç èñá­ó ý­ô á­ô ç ðñï­ä ï­ó ß­á ðïõ Ý­ð ñá­î å åì­öá­íß­æåôáé ôé­ìç­ôÞò ôçò ç­è é­ê Þò êáé ôçò äéá­ö Ü­ íåéáò. ¼­ìùò äåí ìðü­ñå­óå íá ìçí åß­íáé ìå áõ­ôïýò ðïõ ÊÁ­ÔÁ­ÄÉ­ÊÁ­ÓÈÇ­ÊÁÍ å­íÜ­ ìé­óç ÷ñü­íï öõ­ëá­êÞ ãéá “ÐËÁ­ÓÔÏ­ÃÑÁ­ÖÉÁ ÌÅ­ÔÁ ×ÑÇ­ÓÇÓ ÊÁ­ÔÁ ÓÕÑ­ÑÏ­Ç”

ìå ôïõò ÖÏ­ÑÏ­ÊËÅ­ÐÔÅÓ ðïõ ôé­ìù­ñÞ­èç­êáí ìå ðñü­ óôé­ìï 50.000.000 äñ÷. êáé ìå ôïõò ÊÁ­ÔÁÐÁ­ÔÇ­ÔÅÓ ôùí Äç­ìï­óß­ùí Êôç­ìÜ­ôùí. Êáé äå ìðü­ñå­óå äéü­ôé ï ß­äéïò ÊÏ­ËÏ­ÂÏÓ ðñï ðïë­ë ïý Ý­÷ åé êá­ô á­ë Þ­î åé óôï ÔÁÌÅÉÏ Á­ÍÅÑ­ÃÅÉÁÓ.

ÄÇ­ÌÏÓ ÁÉ­ÃÅÉ­ÑÁÓ ÄÇ­ÌÏ­ÔÉ­ÊÇ ÐËÅÉÏ­ØÇ­ÖÉÁ Áé­ãåß­ñá 2-8-02 Å­íç­ìå­ñþ­íïõ­ìå ôïõ ðï­ ëß­ôåò ôïõ ÄÞ­ìïõ Áé­ãåß­ñáò ãéá ôá ðá­ñá­êÜ­ôù ìå­ãÜ­ëá Ýñ­ãá ðïõ ðáñ’ ü­ôé âñß­óêï­

íôáé óå å­î Ý­ë é­î ç êÜ­ð ïéïé å­ðé­ìÝ­íïõí íá ôá áì­öé­óâç­ ôïýí. 1) ¸­÷ åé îå­ê é­í Þ­ó åé ôï Ýñ­ãï ôçò å­óù­ôå­ñé­êÞò ï­äï­ ðïé­ß­áò ÌÁÕ­ÑÅ­ÍÔÉ – ËÁ­ÊÏ­ ÐÅ­Ô ÑÁ ðï­ó ïý 150.000. 000 äñ÷. á­ðü ôï Ã’ êïé­íï­

ôé­êü ðëáß­óéï. 2) Á­ã ï­ñ Ü­ó èç­ê áí ôá ïé­êü­ðå­äá, äß­ðëá óôï Äç­ìï­ ôé­êü ó÷ï­ëåß­ï, ãéá ôçí êá­ôá­ óêåõ­Þ ôïõ íÝ­ïõ Ãõ­ìíá­óß­ïõ Ëõ­êåß­ïõ Áé­ãåß­ñáò ìå ôï ðï­ óüí ôùí 110.000.000 äñ÷. 3) Õ­ðï­ãñÜ­öèç­êå ç óýì­

âá­óç ôïõ Ýñ­ãïõ á­íá­êá­ôá­ óêåõ­Þò Ãç­ðÝ­äïõ Áé­ãåß­ñáò 280.000.000 äñ÷. êáé ïé åñ­ãá­óß­åò èá îå­êé­íÞ­óïõí ôÝ­ëïò Áõ­ãïý­óôïõ. Åê ôçò Äç­ìï­ôé­êÞò Ðëåéï­ øç­öß­áò

Åê ôçò Äç­ìï­ôé­êÞò Ðëåéï­øç­öß­áò


ÓÅËÉÄÁ 4

Éïýëéïò 2002

ÈÝáìá ìå 101 Áõôïêßíçôá

Με 101 συμ­με­το­χές διε­ξή­χθη το σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο 6-7 Ιου­λί­ου 2002 η 2η Α­ΝΑ­ΒΑ­ΣΗ ΑΡ­ΧΑΙΑΣ ΑΙ­ΓΕΙ­ΡΑΣ. Α­ν ά­μ ε­σ α στους συμ­μ ε­τ έ­χο­ ντες ή­ταν ό­λοι οι γνω­στοί ο­δη­γοί αγώ­νων που με­τέ­χουν στο Πα­νελ­ λή­ν ιο πρω­τά­θ λη­μ α α­ν α­β ά­σ ε­ω ν αυ­το­κι­νή­του (Κύρκος, Βρυώ­νης, Πε­ρα­τι­νός, Μαρ­πί­νης, Αρ­βα­νι­τά­ κης, Βαρ­να­κιώ­της, κ.α.). Έ­ντο­νη η πα­ρ ου­σ ί­α και των Πα­τ ρι­ν ών ο­δη­γών, για τους τρεις τα­χύ­τε­ ρους των ο­ποί­ων, η ΦΙΛ­ΜΠΑ έ­χει

α­θλο­θε­τή­σει το έ­πα­θλο “Κ.Γε­ωρ­ γιό­που­λος” στη μνή­μη του ι­δρυ­τι­ κού μέ­λους της. Η ορ­γα­νω­τι­κή ε­πι­τρο­πή με την χο­ρ η­γ ί­α της DYNA MOTORS OPEL την βο­ή­θεια της PEPSI, υπό την αι­γί­δα το Δή­μου Αι­γεί­ρας και έχοντας την αμέριστη συμπα­ ράσταση και βοήθεια της ΤΕΔΚ, ερ­γά­σθη­καν πυ­ρε­τω­δώς για την κα­λύ­τε­ρη δυ­να­τή ορ­γά­νω­ση του α­γώ­να Με­τεί­χαν αυ­το­κί­νη­τα των ο­μά­δων YARIS, NAT, N, A και E. Α­γω­νι­ζό­με­νοι και θε­α­τές α­πό­ λαυ­σαν έ­να δια­φο­ρε­τι­κό α­γώ­να αυ­το­κι­νή­του α­φού η ορ­γ α­ν ω­τ ι­κ ή ε­π ι­τ ρο­π ή α­π έ­δ ει­ξ ε πως πέ­τ υ­χ ε να προ­σ φέ­ρ ει δια­φ ο­ρ ε­τ ικής ποιό­τη­τας α­γώ­νες, με πρω­ ταρ­χι­κή μέ­ρι­μνα τον συν­ δυα­σμό – μη­χα­νο­κί­νη­τος α­θλη­τι­σμός και πο­λι­τι­στι­ κές εκ­δη­λώ­σεις.

Το πρό­γραμ­μα των πο­λι­τι­στι­ κών εκ­δη­λώ­σε­ων πε­ριε­λάμ­βα­νε συ­ν αυ­λ ί­α του συ­γ κρο­τ ή­μ α­τ ος Ε­λεύ­θε­ροι (Πα­πα­ρο­κά­δες), χο­ρό α­πό τους μα­θη­τές του κ. Κί­λια του Πο­λι­τι­στι­κού Συλ­λό­γου Αι­γί­ου, γεύμα που πα­ρέ­θε­σε η ορ­γά­νω­ση στους εκ­προ­σώ­πους της το­πι­κής αυ­το­διοί­κη­σης, στους εκ­προ­σώ­ πους των ο­δη­γών αλ­λά και στους χο­ρη­γούς του α­γώ­να και η βραδιά έ­κλει­σε με ζω­ντα­νή μου­σι­κή μέ­ χρι αρ­γά τη νύ­χτα του Σαβ­βά­του 6 Ιου­λίου. Η 2 η Aνά­β α­σ η Aρχαί­α ς Aι­ γεί­ρ ας ή­τ αν η 5 η του φε­τ ι­ν ού Πα­ν ελ­λ ηνί­ο υ Πρω­τ α­θ λή­μ α­τ ος Aνα­βά­σε­ων. Διε­ξά­γε­ται στο Δη­ μο­τι­κό δια­μέ­ρι­σμα Aι­γών και έ­χει μή­κος 3.150 μ. Μί­α δια­δ ρο­μ ή που, εί­ναι κα­τά γε­νι­κή ο­μο­λο­γί­α πο­λύ τε­χνική ε­νώ η πρω­τό­γνω­ρη περ­σι­νή της ε­πι­τυ­χί­α α­πέ­σπα­σε τα κα­λύ­τε­ρα σχό­λια ό­χι μό­νο α­πό α­γω­νι­ζό­με­νους και θε­α­τές αλ­λά

και α­πό τον ει­δι­κό Tύ­πο. H δια­ δρο­μή ξε­κι­νά α­πό την πλα­τεί­α των Aι­γών και α­νη­φο­ρί­ζει προς τον αρ­χαιο­λο­γικό χώ­ρο προ­σφέ­ρο­ντας εκ­πλη­κτι­κή θέ­α του Kο­ριν­θια­κού κόλ­που κα­θώς και την ευ­και­ρί­α για έ­να ι­δα­νι­κό, πο­λι­τι­στι­κά και α­γω­ νι­στι­κά, Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο. Μι­κρές χρο­νι­κά δια­κο­πές στην διάρ­κεια του α­γώ­να α­πό ε­ξό­δους α­γω­νι­στικών χω­ρίς κα­νέ­να πρό­ βλη­μα και η 2η Α­νά­βα­ση Αρ­χαί­ας Αι­γεί­ρας περ­νά στην ιστο­ρί­α με το τε­λευ­ταί­ο αυ­το­κί­νη­το να τερ­ μα­τί­ζει στις 14:19 Της Κυ­ρια­κής. Α­κο­λού­θη­σαν οι α­πο­νο­μές ε­πά­ θλων στους νι­κη­τές. Ρα­ντε­βού στην 3η Ανά­βα­ση Αι­ γεί­ρας το 2003, α­πό τώ­ρα.

Å­ðé­÷ïñÞ­ãç­óç Öé­ëáñ­ìï­íé­êÞò Áéãåßñáò Με το πο­σό των 5870 Ευ­ρώ (2 ε­κα­τομμύρια Δρχ) ε­πι­χο­ ρη­γή­θη­κε α­πό το Υ­πουρ­γεί­ο Οι­κο­νομί­ας και Οι­κο­νο­μι­κών, με­τα­ξύ άλ­λων 3ων συλ­λό­γων της Α­χα­ΐ­ας, ο Σύλ­λο­γος Φι­λαρ­μο­

νι­κής Αι­γεί­ρας “ο Α­ρί­ων”. Συ­γκε­κρι­μέ­να, ύ­στε­ρα και α­πό ε­νέρ­γειες του Α­χαιού Βου­λευ­τή κ. Κώ­στα Σπηλιώ­που­λου, ο Υ­φυ­ πουρ­γός Οι­κο­νο­μι­κών κ. Χρή­στος Πά­χτας, με την α­πό 26/06/2002

Φι­λο­προ­ο­δευ­τι­κός Ό­μι­λος Λόγ­ γου “Βύ­ρων” (5870 Ευ­ρώ) Χο­ρευ­τι­κός Ό­μι­λος Κα­μα­ρών (5870 Ευ­ρώ) Σύλ­λ ο­γ ος Φί­λ ων Βυ­ζα­ν τι­ν ής Μου­σι­κής Αι­για­λεί­ας (5870 Ε.)

ÐñïúóôÜìåíïò ôïõ Ãñáöåßïõ ÄåõôåñïâÜèìéáò

“Ëß­óôá ÃÜ­ìïõ”

α­πόφα­σή του διέ­θε­σε το πο­σό των 28480 Ευ­ρώ συ­νο­λι­κά, για την ε­νί­ σχυ­ση των δρα­στη­ριο­τή­των των πα­ρα­κά­τω συλ­λό­γων: Σύλ­λο­γος Φι­λαρ­μο­νι­κής Αι­γεί­ρας “ο Α­ρί­ων” (5870 Ευ­ρώ)

Åêðáßäåõóçò Åíèïõóßáóáí ôï êïéíü ïé ðñþôåò ðáñáóôÜóåéò

Á­ðü ôï Èå­á­ôñé­êü Åñ­ãá­óôÞ­ñé Áé­ãåß­ñáò

Ôï Èå­á­ôñé­êü Åñ­ãá­óôÞ­ñé Áé­ãåß­ñáò ý­óôå­ñá á­ðü Ý­îé ìÞ­íåò ðñï­å­ ôïé­ìá­óß­áò, á­íáêïé­íþ­íåé ü­ôé ç ðñå­ìéÝ­ñá ôïõ Ýñ­ãïõ ðïõ á­íå­âÜ­æåé, èá ãß­íåé ôçí Êõ­ñéá­êÞ 28 Éïõëß­ïõ êáé þ­ñá 9.30 ìì. óôï ðñï­áý­ëéï ôïõ äç­ìï­ôé­êïý ó÷ï­ëåß­ïõ Áé­ãåß­ñáò. Ðñü­êåé­ôáé ãéá ôçí êù­ìù­äß­á ôïõ Äéï­íý­óç ×á­ñé­ôü­ðïõ­ëïõ “ËÉ­ÓÔÁ ÃÁ­ÌÏÕ”. Ïé ç­ìå­ñï­ìç­íß­åò ôùí ðá­ñá­óôÜ­óå­ùí ðïõ Ý­÷ïõí ï­ñé­óèåß Ý­ùò ôþ­ñá åß­íáé: Äåõ­ôÝ­ñá 29 & Ôñßôç 30 Éïõ­ëß­ïõ óôçí Áé­ãåß­ñá Ðá­ñá­óêåõ­Þ 2 Áõ­ãïý­óôïõ óôçí ÔñÜ­ðå­æá ÓÜâ­âá­ôï 10 Áõ­ãïý­óôïõ óôç Óå­ëéÜ­íá Êõ­ñéá­êÞ 11 êáé Äåõ­ôÝ­ñá 12 Áõ­ãïý­óôïõ óôçí Áé­ãåß­ñá Ðá­ñá­óêåõ­Þ 16 Áõ­ãïý­óôïõ óôï ÊéÜ­ôï Ðá­ñá­óêåõ­Þ 23 Áõ­ãïý­óôïõ óôçí Ðå­ñé­óôÝ­ñá Ïé ðá­ñá­óôÜ­óåéò ðïõ èá ðñáã­ìá­ôï­ðïé­ç­èïýí êáé óå Üë­ëïõò ÄÞ­ìïõò, èá á­íáêïé­íù­èïýí å­ãêáß­ñùò á­öïý ï­ñé­óôé­êï­ðïé­ç­èïýí. Áãáðçôïß óõíäñïìçôÝò ôïõ “Öñïõñïý”. Ðáñáêáëïýìå óôåßëôå ôéò åôÞóéåò óõíäñïìÝò óáò, ðïõ åßíáé áðïëýôùò áðáñáßôçôåò ãéá ôçí áðñüóêïðôç óõíÝ÷éóç êõêëïöïñßáò ôçò åöçìåñßäáò.

ï Íßêïò

Ο συ­ντοπί­της μας Κα­θη­γη­τής Φυ­σι­κής Α­γω­ γής κ. Νί­κος Πα­πα­νι­κο­λά­ου ε­πι­λέ­χθη­κε ύστε­ρα α­πό α­ξιο­λό­γη­ση και το­πο­θε­τή­θη­κε Προ­ϊσ ­ τά­με­ νος του 2ου Γρα­φείου Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκ­παί­δευ­ σης Νο­μού Α­χα­ΐ­ας με έ­δρα το Αί­γιο. Η πε­ριο­χή αρ­μο­διό­τη­τας του εί­ναι τα Γυ­μνά­ σια και Λύ­κεια δέ­κα Δή­μων της Αι­για­λεί­ας και των Κα­λα­βρύ­των. Οι ευ­χές ό­λων των συ­μπο­λι­τών και φί­λων του Νί­κου Πα­πα­νι­κο­λά­ου εί­ναι, κα­λο­ρί­ζι­κος και κα­λή δύ­να­μη στη νέ­α αυ­τή θέ­ση.


Éïýëéïò 2002

ÓÅËÉÄÁ 5

ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÏÕ ÕÐÏØÇÖÉÏÕ ÄÇÌÁÑ×ÏÕ

ÐÁÕËÏÕ ÁÍÁÃÍÙÓÔÏÐÏÕËÏÕ

Ôïõ óõíäõáóìïý ÁíåîÜñôçôç ÄçìïôéêÞ Êßíçóç ÄÞìïõ Áéãåßñáò

“…Ï ÄÞìïò Áéãåßñáò Ý÷åé íá êáëýøåé ðïëý ÷áìÝíï Ýäáöïò óôçí ôåôñáåôßá ðïõ Ýñ÷åôáé” Στα­χ υο­λ ο­γ ού­μ ε τα κυ­ρ ιό­τ ε­ρ α ση­μεί­α α­πό μια εφ’ ό­λης της ύ­λης συ­ζή­τη­ση με τον υ­πο­ψή­φιο Δή­μαρ­χο Παύ­λο Α­να­γνω­στό­πουλο δύ­ο μή­νες πριν τις Δη­μο­τι­κές Ε­κλο­γές. Ε­ΡΩ­ΤΗ­ΣΗ: Εί­στε έ­νας ε­πι­τυ­

χη­μέ­νος ε­παγ­γελ­μα­τί­ας. Τι θα γί­νει ό­μως με το ε­πάγ­γελ­μά σας σε πε­ρί­ πτω­ση ε­κλο­γής σας; ΠΑΥ­ΛΟΣ Α­ΝΑ­ΓΝΩ­ΣΤΟ­ΠΟΥ­ ΛΟΣ: Ο Δή­μος της Αι­γεί­ρας έ­χει πολ­λή δου­λειά για να λυ­θούν προ­ βλή­μα­τα που χρο­νί­ζουν και για να χα­ρα­χθεί έ­νας δρό­μος με προ­ο­πτι­κή. Αυ­τό προ­ϋπ ­ ο­θέ­τει τη συ­νε­χή πα­ ρου­σί­α μου. Για αυ­τό το λό­γο α­πό τώ­ρα έ­χω συμφω­νή­σει με α­ξιό­λο­γο συ­νά­δελ­φο να α­να­λά­βει το δι­κη­γο­ ρι­κό μου γρα­φεί­ο α­πό το φθι­νό­πω­ρο. ΕΡ. Πως κρί­νε­τε την τε­τρα­ε­τί­α που κλεί­νει για το δή­μο Αι­γεί­ρας; Π.Α. Η τε­τρα­ε­τί­α που τε­λειώ­νει μπο­ρεί να χα­ρα­κτη­ρι­στεί μια χα­μέ­ νη τετρα­ε­τί­α για το δή­μο Αι­γεί­ρας. Α­να­λώ­θη­κε η ση­με­ρι­νή αρ­χή σε μι­κρο­έρ­γα βι­τρί­νας και σε ε­ξαρ­γύ­ ρω­μα λί­γων ψή­φων με δρο­μά­κια, τοι­χί­α, κα­θα­ρι­σμούς και πο­τί­στρες κ.λ.π. Δεν α­σχο­λή­θη­κε με έρ­γα υ­πο­δο­ μής που να φέρ­νουν την α­νά­πτυ­ξη. Δεν α­νέ­δειξε τις ο­μορ­φιές και την ι­στο­ρί­α του τό­που μας. Έ­χου­με πο­λύ χα­μέ­νο έ­δα­φος να κα­λύ­ψου­με στην τε­τρα­ε­τί­α που έρ­ χε­ται για να προ­λά­βου­με τις ε­ξε­λί­ ξεις και να φέ­ρου­με το Δή­μο στην οι­κο­νο­μι­κή άν­θηση που του πρέ­πει. Ως συν­δυα­σμός έ­χου­με βγά­λει τις προ­τε­ραιό­τη­τες και θα α­να­φερ­ θού­με ε­κτενώς γι’ αυ­τές στο πρό­ γραμ­μά μας. ΕΡ. Σε τι φά­ση βρί­σκε­ται ο κα­ ταρ­τι­σμός του ψη­φο­δελ­τί­ου σας; Π.Α. Ή­δη εί­ναι έ­τοι­μος ο κορ­μός του γε­νι­κού ψη­φο­δελ­τί­ου και των το­πικών ψη­φο­δελ­τί­ων. Στις τά­ξεις τους υ­πάρ­χουν α­ξιό­λο­γα ά­το­μα απ’ ό­λους τους πο­λι­τι­κούς χώ­ρους . Πι­ στεύ­ω ό­τι η πο­σό­στω­ση των γυ­ναι­ κών θα δώ­σει μια άλ­λη μορ­φή στην

το­πι­κή αυ­το­διοί­κη­ση. Εί­ναι α­πα­ραί­ τη­τη η πα­ρου­σί­α και η ε­κλογή των γυ­ναι­κών. Χρειά­ζε­ται η πο­λι­τι­κή τους ο­πτι­κή. Έ­να α­ξιό­λο­γο σύ­νο­λο υ­πο­ψη­φί­ων που μου δί­νει μια σι­γου­ ριά ό­τι την τε­τρα­ε­τί­α που έρ­χε­ται θα πάμε τον Δή­μο έ­να βή­μα μπρο­στά. ΕΡ. Κα­τά και­ρούς έ­χε­τε το­πο­θε­ τη­θεί αρ­νη­τι­κά για το ρό­λο της Δη­ μο­τι­κής Ε­πι­χεί­ρη­σης. Πως βλέ­πε­τε ε­σείς τη λει­τουρ­γί­α της; Π.Α. Η Δη­μο­τι­κή Ε­πι­χεί­ρη­ση “Αί­γει­ρος” θα μπο­ρού­σε αυ­τά τα τέσ­σερα χρό­νια , βά­ση των αρ­μο­ διο­τή­των που τις δί­νει το κα­τα­στα­ τι­κό της και ο Νόμος, να έ­χει γί­νει η α­τμο­μη­χα­νή της α­νά­πτυ­ξης στο Δή­μο μας. Να έ­χει προ­βεί σε έρ­γα α­νά­πτυ­ξης που δη­μιουρ­γούν θέ­σεις ερ­γα­σί­ας και εν­δυ­να­μώ­νουν οικο­νο­ μι­κά το Δή­μο μας. Α­ν τ’ αυ­τ ού λό­γ ω πρό­σ και­ρ ων μι­κρο­σκο­πι­μο­τή­των έ­γι­νε έ­νας μη­ χα­νι­σμός που παί­ζει έ­να ά­θλιο παι­ χνί­δι κα­τα­σκευά­ζο­ντας πο­λι­τι­κούς ο­μή­ρους με τη διά­τρη­τη δια­δι­κα­σί­α πρό­σλη­ψης και α­πό­λυ­σης νέ­ων αν­ θρώ­πων. Ε­μείς μέ­σα α­πό τη Δ.Ε. θα δη­ μιουρ­γή­σου­με Α­νά­πτυ­ξη και α­λη­θι­ νές θέ­σεις ερ­γα­σί­ας που θα κρα­τή­ σουν τους νέ­ους στον τό­πο μας. Οι προ­σλή­ψεις θα γί­νο­νται με πλή­ρη δια­φά­νεια και κυ­ρί­ως με κοι­νω­νικά κρι­τή­ρια. Δεν χρειά­ζε­ται να σας πα­ ρα­πέμ­ψω στους λό­γους πα­ραί­τη­σης του α­ντι­προ­έδ­ ρου της δη­μο­τι­κής ε­πι­ χεί­ρη­σης και δη­μο­τι­κού συμ­βού­λου της πλειο­ψη­φί­ας Νί­κου Νι­κο­λα­ϊ­δη (α­να­φέ­ρω ε­πί λέ­ξει: κα­κο­διοί­κη­ση, αλ­λό­κο­τη α­λα­ζο­νεί­α διοί­κη­σης, μη ε­νη­μέ­ρω­ση κλπ), για να α­ντι­λη­φθεί­ τε τον τρό­πο που λει­τουρ­γεί μέ­χρι σή­με­ρα στον το­μέ­α αυ­τό η δη­μο­τι­κή ε­πι­χεί­ρη­ση. Πα­ράλ­λη­λα η δη­μο­τι­κή ε­πι­χεί­ ρη­ση πρέ­πει και ο­φεί­λει να γί­νει πα­ρα­γω­γι­κή. Μέ­χρι σή­με­ρα το μό­νο που γί­νε­ται εί­ναι να με­τα­φέ­ρο­νται κον­δύ­λια α­πό τον Δή­μο, για να τα δια­χ ει­ρ ί­ζ ε­τ αι η δη­μ ο­τ ι­κ ή ε­π ι­χ εί­ ρη­σ η χω­ρ ίς τις δη­μ ο­σ ιο­ν ομι­κ ές προ­ϋ­πο­θέ­σεις που θέ­τει ο νό­μος, α­φού αυ­τή λει­τουρ­γεί με ι­διω­τι­κά κρι­τή­ρια. Ό­μως η προ­ο­πτι­κή δεν εί­ναι να δη­μιουρ­γη­θεί έ­νας μη­χα­νι­ σμός α­διαφά­νειας, αλ­λά να αρ­χί­σει η δη­μο­τι­κή ε­πι­χεί­ρη­ση να φέρ­νει χρή­μα­τα στον Δήμο. Η μέ­χρι σή­με­ρα βού­λη­ση της δη­μο­τι­κής αρ­χής και η πο­λι­τι­κή της θέ­ση εί­ναι ε­ντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κή. Η δη­μο­τι­κή ε­πι­χεί­ρη­ση δεν έ­χει προ­σφέ­ρει α­πο­λύ­τως τί­πο­τε στην κα­τεύ­θυν­ση που προ­α­νέ­φε­ρα. Η δη­μο­τι­κή ε­πι­χεί­ρη­ση δεν χρειά­

ζε­ται δη­μο­σιο­ϋ­παλ­λη­λι­κή νο­ο­τρο­πί­α για να λει­τουρ­γή­σει, αλ­λά φα­ντα­σί­α και κυ­ρί­ως ε­μπο­ρι­κό και ε­πι­χει­ρη­μα­ τι­κό πνεύ­μα. Έ­χω ή­δη δε­σμευ­θεί ό­τι του­λά­χι­στον οι δύ­ο δη­μό­τες μας που θα πε­ρι­λαμβά­νο­νται στο πε­ντα­με­λές διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο της δη­μο­τι­κής ε­πι­χεί­ρησης, θα προ­έρ­χο­νται α­πό την τά­ξη των ε­μπό­ρων ή των ε­λεύ­θε­ρων ε­παγ­γελ­μα­τιών του Δή­μου. Μά­λι­στα αν ο Ε­μπο­ρι­κός Σύλ­λο­γος, ο ο­ποί­ος σή­με­ρα εί­ναι ου­σιαστι­κά α­νύ­παρ­ κτος, ε­πα­να­δρα­στη­ριο­ποι­η­θεί, τα δύ­ο αυ­τά ά­το­μα θα προ­τεί­νο­νται και θα υ­πο­δει­κνύ­ο­νται α­πό τον Ε­μπο­ρι­ κό Σύλ­λο­γο. ΕΡ. Τι θέ­ση παίρ­νε­τε ως συν­δυα­ σμός στο κε­φ ά­λ αιο: “Δή­μ αρ­χος, κα­τ η­γ ορού­μ ε­ν ος για οι­κο­ν ο­μ ι­κό σκάν­δα­λο”; Π.Α. Η υ­π ό­θ ε­σ η σή­μ ε­ρ α βρί­ σκε­ται στην ποι­νι­κή δι­καιο­σύ­νη, η ο­ποί­α θα διε­ρευ­νή­σει το θέ­μα της διά­πρα­ξης εκ μέ­ρους του Δη­μάρ­χου, α­δι­κη­μά­των του κοι­νού ποι­νι­κού δι­καί­ου (α­πά­τη κατ’ ε­ξα­κο­λού­θη­ση, πλα­σ το­γ ρα­φ ί­α κατ’ εξα­κο­λ ού­θ η­ ση, ψευ­δείς βε­βαιώ­σεις κ.λ.π.) την ε­πο­χή που αυ­τός ή­ταν πρό­ε­δρος της τέ­ως Κοι­νό­τη­τας Χρυ­σα­μπέ­λων. Το πό­ρι­σμα ό­μως της οι­κο­νο­μι­κής ε­πι­θε­ώρ­ η­σης, που έ­κα­νε τον σχε­τι­κό έ­λεγ­χο, δεν α­φή­νει αμ­φι­βο­λί­α ό­τι υ­πήρ­ξαν α­τα­σθα­λί­ες και κα­κο­δια­ χεί­ρι­ση, γι΄ αυ­τό το λό­γο άλ­λω­στε κα­τα­λο­γί­ζε­ται στον Δή­μαρ­χο έ­να σο­βα­ρό πο­σό, το ο­ποί­ο ο­φεί­λει να ε­πι­στρέ­ψει στο Δή­μο. Πα­ράλ­λη­λα πλη­ρο­φο­ρού­μα­στε ό­τι εί­ναι σε ε­ξέ­λι­ξη έ­λεγ­χος της Οι­ κο­νο­μι­κής Ε­πι­θε­ώ­ρη­σης για τα πε­ πραγ­μέ­να του Συμ­βου­λί­ου Πε­ριο­χής. Πι­στεύ­ου­με ό­τι και σ’ αυ­τή την ε­νό­ τη­τα θα χυ­θεί σύ­ντο­μα ά­πλε­το φως. ΕΡ. Οι α­ντί­πα­λοί σας λέ­νε ό­τι δεν θα α­σχο­λη­θεί­τε με την εν­δο­χώ­ρα ό­ταν ε­κλε­γεί­τε. Έ­χε­τε μια πει­στι­κή α­πά­ντη­ση γι’ αυ­τό; Π.Α. Ο Δή­μος μας έ­χει μια μι­κρή πρό­σβα­ση στη θά­λασ­σα και το με­γα­ λύ­τε­ρο κομ­μά­τι του ε­κτεί­νε­ται στην εν­δο­χώ­ρα . Η α­γρο­τι­κή κυ­ρί­ως πα­ρα­γω­γή εί­ναι αυ­τή που κι­νεί το Δή­μο. Πως λοι­πόν να μην α­σχο­λη­θώ με την εν­δο­χώ­ρα; Λέ­τε να θέ­λω να κα­τα­ στρέ­ψω το Δή­μο ό­πως δια­τείνο­νται οι “ε­ντε­ταλ­μέ­νοι ντε­λά­λη­δες”; Ό­χι μό­νο θα α­σχο­λη­θώ με την εν­δοχώ­ ρα , αλ­λά προ­τεί­νω έρ­γα α­νά­πτυ­ξης που θα δί­νουν θέ­σεις ερ­γα­σί­ας . Εν­ διαφέ­ρο­μαι για την εν­δο­χώ­ρα δεν ση­μαί­νει: μοι­ρά­ζω δω­ρε­άν λά­στι­χα εκ­βιά­ζο­ντας την ψή­φο του φτω­χού α­γρό­τη.

Εν­δια­φέ­ρο­μαι για την εν­δο­χώ­ρα ση­μαί­νει έρ­γα πνο­ής. Βλέ­πω τους οι­κι­σμούς ι­σό­τι­μα και ι­σό­τι­μα θα μοι­ρα­στεί το εν­δια­φέ­ρον μου. Πα­ράλ­λη­λα υ­πάρ­χει και ο α­στι­κός χα­ρα­κτή­ρας της έ­δρας του Δή­μου, ό­που το εμπό­ριο και ο του­ρι­σμός έ­χουν κυ­ρί­αρ­χη θέ­ση. Μέ­λη­μά μας εί­ναι να πα­ντρέ­ψου­ με τον α­στι­κό χα­ρα­κτή­ρα της έ­δρας με την αγρο­το­κτη­νο­τρο­φι­κή οι­κο­νο­ μί­α των δη­μο­τι­κών δια­με­ρι­σμά­των. ΕΡ. Πώς βλέ­πε­τε ε­σείς το ρό­λο του δη­μάρ­χου; Π.Α. Ο Δή­μαρ­χος εί­ναι ο εκ­πρό­ σω­πος του Δή­μου. Συ­νερ­γά­ζε­ται με τις υ­πη­ρε­σί­ες, φρο­ντί­ζει για την κα­λή ει­κό­να του Δή­μου, προ­ω­θεί συ­νερ­γα­ σί­ες με άλ­λους Δή­μους. Συ­ντο­νί­ζει τις υ­πη­ρε­σί­ες του Δή­μου συ­νερ­γά­ζε­ται με την α­ντι­πο­λί­τευ­ση και τα Το­πι­κά Συμ­βού­λια. Οικο­δο­μεί την ε­νό­τη­τα των Δημ. Δια­με­ρι­σμά­των, ε­λέγ­χει την πρό­οδ­ ο των ερ­γασιών, α­πα­γο­ρεύ­ει τη δη­μιουρ­γί­α νο­ση­ρού κλί­μα­τος ε­ξυ­πη­ ρέ­τη­σης “η­με­τέ­ρων”. Πρέ­πει να κα­τα­νο­ή­σου­με ό­λοι ό­τι στις 13 Ο­κτωβρί­ου ψη­φί­ζου­με για έ­να τέ­τοιο Δή­μαρ­χο. Δεν νο­εί­ται να εί­σαι Δή­μαρ­χος και να στή­νεις έ­να μη­χα­νι­σμό εκ­βια­σμών και εκ­φο­βι­σμών με μό­νο σκο­πό την ε­πα­νε­κλο­γή σου. Ο Δή­μαρ­χος κρί­νε­ται για τα έρ­γα του α­πό το λα­ό, και ο λα­ός έ­χει και μνή­μη και γνώ­ση. ΕΡ. Ποιο εί­ναι το ό­ρα­μά σας για το Δή­μο Αι­γεί­ρας; Π.Α. Ο­ρα­μα­τί­ζο­μαι έ­να Δή­μο Αι­γεί­ρας στο κέ­ντρο των ε­ξε­λί­ξε­ων και ό­χι στη ση­με­ρι­νή α­φά­νεια που τον κρα­τά­νε. Ο­ρα­μα­τί­ζο­μαι έ­να Δή­μο με τους Δη­μό­τες ε­νω­μέ­νους και τα Δη­μο­τι­κά Δια­με­ρίσμα­τα με αλ­λη­λο­κα­τα­νό­η­ση και σύ­μπνοια και ό­χι με τε­χνη­τές α­ντι­πα­λό­τη­τες στο βω­μό του “διαί­ρει και βα­σί­λευε”. Ο­ρα­μα­τί­ζο­μαι θέ­σεις ερ­γα­σί­ας που θα κρα­τή­σουν τους νέ­ους μας στον τό­πο μας μό­νι­μα. Ο­ρα­μα­τί­ζο­μαι Δη­μό­τες υ­πε­ρή­ φα­νους και ό­χι ου­ρές τα­λαί­πω­ρων αν­θρώ­πων έξω α­πό τις πόρ­τες του Δη­μαρ­χεί­ου να εί­ναι έ­τοι­μοι για μια δί­μη­νη α­πα­σχό­ληση να χα­ρί­σουν την ψή­φο τους σε τυ­χάρ­πα­στους πο­λι­τι­ κά­ντη­δες. Είμαι σίγουρος ότι οι συνδημότες μας θα μας δώσουν την εντολή για να κάνουμε τα οράματα πραγματι­ κότητα.-


ÓÅËÉÄÁ 6

Éïýëéïò 2002

ÏÉ “ÐÁ­ÍÙ” ÊÁÉ ÏÉ “ ÊÁ­ÔÙ” Θυ­μά­μαι τη δυ­σά­ρε­στη έκ­πλη­ξη που δο­κί­μα­σα στις πα­ρα­μο­νές των ε­κλογών του ’98, ό­ταν, κου­βε­ντιά­ ζο­ντας με κά­ποιους κα­τοί­κους Δη­ μο­τι­κών δια­μερι­σμά­των του νε­ο­σύ­ στα­του Δή­μου μας δια­πί­στω­σα, ό­τι χω­ρίς κά­ποιους σο­βαρούς λό­γους, έ­πνε­αν μέ­νε­α ε­να­ντί­ον των κα­τοί­ κων του Δη­μο­τι­κού Δια­με­ρί­σματος της Αι­γεί­ρας. Άλ­λοι μι­λού­σαν για σύ­νο­ρα, άλ­λοι για υ­πο­βάθ­μι­ση, άλ­λοι για νε­ρά, άλ­λοι πίστευαν ό­τι οι Αι­γει­ρά­τες θα οι­κειο­ποι­η­θούν το αρ­χαί­ο Θέ­α­τρο και οι πιο πολ­λοί έ­βγα­ζαν την α­ντί­ θε­σή τους χω­ρίς να θέ­τουν κά­ποιο ση­μα­ντι­κό λό­γο. Μά­ταια προ­σπα­θού­σα να τους ε­ξη­ γή­σω ό­τι πλέ­ον εί­μα­στε έ­νας Δή­μος, ό­τι οι πα­ρά­λιοι έ­χουν πε­ριου­σί­ες, δε­σμούς και συμ­φέ­ρο­ντα στα χω­ριά, το ί­διο και οι κά­τοι­κοι των χω­ριών με την Αι­γεί­ρα. Τους εί­πα ό­τι ο πα­τέ­ρας μου κα­τά­ γε­ται α­πό τη Βλο­βο­κά και με­γά­λω­σε στα Αρφα­ρά, η μά­να μου γεν­νή­θη­

κε στη Βελ­λά, ε­γώ γεν­νή­θη­κα στα Μάρ­μα­ρα και ζω στην Αι­γεί­ρα, ό­τι έ­χω πε­ριου­σί­α σε πέ­ντε α­πό τα χω­ ριά του Δή­μου. Ό­τι το ί­διο συμβαί­ νει πε­ρί­που με ό­λους τους κα­τοί­κους του Δή­μου. Ό­μως τί­πο­τα: “Οι Αι­γει­ρά­τες ή­ταν η προ­σω­πο­ποί­η­ση του κα­κού”. Εί­ναι γε­γο­νός ό­τι στα χω­ριά του Δή­μου για πολ­λά χρό­νια συσ­σω­ ρεύ­τ η­κ αν πολ­λ ά προ­β λή­μ α­τ α. Έρ­γα υ­πο­δο­μής δεν εί­χαν γί­νει, η αστυ­φι­λί­α πή­ρε τους νέ­ους και τα χω­ριά άρ­χι­σαν να μα­ρα­ζώ­νουν. Το α­γρο­τι­κό ει­σό­δη­μα υ­πο­τι­μή­θη­κε. Τα κρα­τι­κά τα­μεί­α δεν ά­νοι­γαν εύ­κο­λα για τις μι­κρές Κοι­νό­τη­τες. Α­λη­θι­νές πη­γές προ­βλη­μά­των. Ό­μως κά­ποιοι ε­πι­τή­δειοι, ε­παγ­γελ­ μα­τί­ες του εί­δους, έ­χτι­σαν πά­νω στα υ­παρ­κτά προ­βλή­μα­τα των χω­ ριών, το πο­λι­τι­κό τους μέλ­λον. Κα­τά­φε­ραν και πέ­ρα­σαν την α­ντί­ λη­ψη ό­τι για ό­λα φταί­νε οι “κά­τω”. Πό­λω­σαν τους κα­τοί­κους του Δή­ μου στους “πά­νω” και στους “κά­

τω”. Το έ­κα­ναν προ­ε­κλο­γι­κό τους τρυκ και, μα­ζί με τη δο­κι­μα­σμέ­νη συ­ντα­γή του “Τα­ξί­μα­τος” πέ­τυ­χαν τους προ­σω­πι­κούς τους στό­χους. Πέ­ρα­σαν τέσ­σε­ρα χρό­νια α­πό τό­τε. Πολ­λά συ­νέ­βη­σαν. Κου­βε­ντιάζο­ ντας με τους ί­διους κα­τοί­κους κα­τά και­ρούς, βλέ­πω στα μά­τια τους μια α­μηχα­νί­α. Τα προ­βλή­μα­τα των χω­ ριών πα­ρέ­μει­ναν και ο­ξύν­θη­καν. Μή­πως λοι­πόν δε φταί­νε οι “κά­τω” για ό­λα, αλ­λά κά­ποιοι που μας έκα­ ναν ά­νω-κά­τω; Μή­πως ήρ­θε η ώ­ρα να κα­τα­λά­βου­ με ό­τι τα προ­βλή­μα­τα των χω­ριών, εί­ναι και προ­βλή­μα­τα της Αι­γεί­ρας και το α­ντί­στρο­φο; Συμ­φ έ­ρ ει την Αι­γ εί­ρ α να έ­χ ει μα­ρα­ζω­μέ­να χω­ριά για γεί­το­νες ή α­να­πτυγ­μέ­να και ζω­ντα­νά Δη­μο­τι­κά δια­με­ρί­σμα­τα; Συμ­φέ­ρει ε­πί­σης τους κα­τοί­κους των χω­ριών να έ­χουν σαν πρω­τεύ­ ου­σα μια α­να­πτυγ­μέ­νη Αι­γεί­ρα, που να τους κα­λύ­πτει ό­λες τις α­νά­γκες

τους ή μια μικρή πα­ρακ­μια­κή κω­ μό­πο­λη; Πέ­ρα­σαν τέσ­σε­ρα χρό­νια και οι ε­πι­τή­δειοι ε­πα­νέρ­χο­νται με την ί­δια συ­ντα­γή. Πε­ρι­δια­βαί­νουν τα χω­ριά μας και φω­νά­ζουν για τους “πά­νω” και τους “κά­τω”. Ό­μως τώ­ρα εί­μαι αι­σιό­δο­ξος, για­τί βλέ­πω, ό­τι ό­λο και πιο πολ­λοί κα­τα­ λαβαί­νουν το πο­νη­ρό τους παι­χνί­δι. Κα­τα­λα­βαί­νουν ό­τι τα προ­βλή­μα­τα του τόπου δε λύ­νο­νται με την τα­κτι­ κή του “διαί­ρει και βα­σί­λευε”. Χρειά­ζε­ται ο­μό­νοια, συ­νερ­γα­σί­α, ει­λι­κρί­νεια και σχε­δια­σμός. Και ο Δή­μος της Αι­γεί­ρας χρειά­ζε­ται κά­ ποιους που να τον ε­νώ­νουν και ό­χι να τον χω­ρί­ζουν. Απ’ τη θά­λασ­σα ως το Βελ­λα­ΐ­τι­ κο και το Πε­ρι­θω­ρι­νό ο Δή­μος ζει, ελ­πί­ζει, πο­νά το ί­διο και πε­ρι­μέ­νει μια νέ­α αρ­χή. Του την εύ­χο­μαι ο­λό­ψυ­χα.

Πα­ντε­λής Βα­σι­λά­γκος

Η Νέ­α πλειο­ψη­φί­α δη­μιουρ­γεί­ται Τώ­ρα που ο και­ρός περ­νά και η τε­τρα­ε­τί­α φθά­νει στο τέ­λος της, ε­πι­τέ­λους η πλειο­ψη­φί­α ά­φη­σε τα κα­μώ­μα­τα και δεί­χνει το πραγ­μα­τι­ κό πρό­σω­πό της. Ό­λα φαί­νο­νται ξε­ κά­θα­ρα. Ά­νοι­ξε ο ου­ρα­νός πά­νω α­πό τα κε­φά­λια μας, οι σκιές φεύ­γουν. Μέ­χρι τώ­ρα ζού­σα­με σε έ­να νε­φέ­ λω­μα, κα­θώς εί­δα­με στο πα­ρελ­θόν κα­τά­πλη­κτοι τα Δ.Δ. του Δή­μου να ψη­φί­ζουν τη ση­με­ρι­νή πλειο­ ψη­φί­α και ήταν να τρε­λαι­νό­μα­στε.

Έρ­χο­νταν με­τά οι ψη­φί­σα­ντες την πλειο­ψη­φί­α και σου έ­λε­γαν για τις ι­κα­νό­τη­τες του αρ­χη­γού τους, οι ο­ποί­ες τε­λι­κά α­πο­δείχθη­καν κα­τώ­ τε­ρες του α­να­με­νό­με­νου. Σή­με­ρα με την πά­ρο­δο του χρό­νου ό­λα αυ­τά φαί­νο­νται ό­τι τε­λειώ­νουν, α­φού πι­θα­νές το­πι­κές πλη­γές έ­χουν για­τρευ­τεί. Ό­λα δεί­χνουν ό­τι μια νέ­α πλειο­ψη­φί­α δη­μιουρ­γεί­ται (έ­χει ή­δη δη­μιουρ­γη­θεί) με αρ­χη­γό τον Παύ­λο Ανα­γνω­στό­που­λο και αν­θρώ­πους

που νοιά­ζο­νται για τον τό­πο, για να α­να­λάβουν τις τύ­χες του. Σε αυ­τή την Πλειο­ψη­φί­α πρέ­πει να τα­χθούν δί­πλα της ό­λοι οι δη­μό­τες, ώστε να ξε­πε­ρα­σθούν φαι­νό­με­να ο­πι­σθο­δρό­μη­σης, νε­φέ­λω­σης, να ε­πέλ­θει η πρόο­δος, η δη­μιουρ­γί­α και η ε­ξέ­λι­ξη του Δή­μου να φθά­σει σύ­ντο­μα στη θέ­ση που πραγ­μα­τι­κά έ­πρε­πε να βρί­σκε­ται πο­λύ νω­ρί­τε­ρα. Πρέ­πει ε­πι­τέ­λους να πά­ψουμε να εί­μα­στε ου­ρα­γοί.

Συν­δη­μό­τες, συν­δη­μό­τισ­σες, με το χέ­ρι στην καρ­διά, πι­στεύ­ω ό­τι: Το αύ­ριο του τό­που εί­ναι ε­ξαι­ρε­τι­κά ση­ με­ρι­νό πα­ρόν, κα­λού­μα­στε δε, ό­λοι μέχρι το φθι­νό­πω­ρο, να πά­ρου­με νη­φά­λιες α­πο­φά­σεις για το μέλ­λον, γι’ αυ­τό οι ε­πι­λο­γές μας πρέ­πει να εί­ναι οι σω­στές. Υ.Γ. Μπο­ρού­με ό­λοι μα­ζί να ελ­πί­ ζου­με ό­τι θα φέ­ρου­με τον Ο­κτώ­βριο την Ά­νοιξη στον τό­πο μας.

Χρή­στος Κα­τσού­ρης

ÈÕÅËËÁ ÁÉÃÅÉÑÁÓ

ÅôÞóéïò ÷ïñüò óôéò 7 Áõãïýóôïõ, þñá 22.30,Óôï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï Áéãåßñáò Ìå ôç ëáúêÞ ïñ÷Þóôñá “Ç×Ù” êáé ôï óõãêñüôçìá ôïõ ÃéÜííç Äéâüëç èÁ ÐÁÑÅÕÑÅÈÏÕÍ ÊÁÉ ÈÁ ÔÉÌÇÈÏÕÍ ÌÅÃÁËÅÓ ÌÏÑÖÅÓ ÔÏÕ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏÕ ÔçëÝöùíá ãéá ÊÑÁÔÇÓÅÉÓ : 0696033633 ÔéìÞ åéóüäïõ ìå ðïôü 6 Åõñþ

ÓÉÍÅ “ÁÍÔÆÅË ÁÍÍÁ” Á É Ã Å É Ñ Á Καλό Καλοκαίρι !!! Με Κινηματογράφο .... ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ * Ï Üñ­÷ ï­í ôáò ôùí äá­÷ ôõ­ë é­ä éþí * ×Üñ­ñ õ Ðüô­ ôåñ * Óõì­ì ï­ñ ß­á ôùí Ý­í ôå­ê á * Kate and Leopobl * Scooby Doo * Ìçí ðåéò ëÝ­î ç * Êáñ­ä éÝò óôçí Á­ô ë á­í ô ß­ä á * Ç­ì Ý­ñ á å ê­ð á ß­ä å õ­ó ç ò * Ô ï ü í ï­ì Ü ìïõ åß­í áé Óáì * Íáõ­ô é­ë éá­ê Ü íÝ­á * ¸­ã êëç­ì á óôï Ãêü­ó öïñ­í ô Ðáñ­ê * Ôï êõ­í Þ­ã é ôïõ ÷á­ì Ý­í ïõ èç­ óáõ­ñ ïý * ×ï­ñ üò ôùí ôå­ñ Ü­ô ùí * IRIS * Ôï êï­ñ ß­ô óé ôùí ãå­í å­è ëß­ù í * Ìáý­ñ ï ãå­ñ Ü­ê é: Ç êá­ô Üñ­ñ é­ø ç * Spiderman * Ìðá­ì ðïý­ë áò Á­Å * Ïé­ê ï­ã Ý­í åéá ÔÝ­ íå­ì ðá­ï õì * Á­ì å­ë ß * Á­ð ü­ë õ­ô ç á­ì áñ­ô ß­á * Ïé Üë­ë ïé * 15Áý­ã ïõ­ó ôïò * ÌÞ­í õ­ì á óéù­ð Þò

ÌÏÕÓÉÊÏ×ÏÑÅÕÔÉÊÏÓ ÓÕËËÏÃÏÓ “ÖÉËÁÑÌÏÍÉÊÇ ÁÊÑÁÔÁÓ”

ØÇÖÉÓÌÁ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου “ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΚΡΑΤΑΣ” αφού συνεδρίασε την 1η Μαΐου του έτους 2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18,30 κατόπιν προσκλήσεως του Πρόέδρου ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 1.Την καταχώρηση του ονόματος του Αναστασίου Μιχ. Γεωργα­ ντόπουλου στο ειδικό βιβλίο με τον τίτλο “Τιμητικές προσφορές και την κατάταξή του στην κατηγορία του Μεγάλου Ευεργέτη της Φιλαρμονικής, για την προσφορά στο Σύλλογο των πνευματικών δικαιωμάτων του πονήματός του “Η Ακράτα στην τελευταία δεκα­ ετία του 20ου αιώνα” 2.Την ανάρτηση φωτογραφίας του Αναστασίου Μιχ. Γεωργα­ ντόπουλου στα γραφεία του Συλλόγου με την ένδειξη ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ. 3.Τη δημοσίευση του παρόντος ψηφίσματος στις τοπικές εφημε­ ρίδες της Αιγιάλειας. Με εντολή του Δ. Σ. - Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Λεωνίδας Χ. Παγανός


Éïýëéïò 2002

Å­üñ­ôáóå ôï ×ñõ­óÜí­èéï

Με­γά­λη θρη­σκευ­τι­κή ε­ορ­τή και πα­νή­γυ­ρις, στις 29 & 30 Ιου­νί­ου στο Δ.Δ. Χρυ­σαν­θί­ου του Δή­μου Αι­γεί­ρας. Η Ε­ορ­τή των Α­γί­ων Α­πο­στό­λων Πέ­τρου και Παύ­λου και των δώ­δε­κα Α­πο­στό­λων πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με με­γά­λη ε­πι­ση­μό­τη­τα και ε­ξαιρε­τι­κή με­γα­λο­πρέ­πεια στον ο­μώ­νυ­μο Ιε­ρό Να­ό, με Μέ­γα Ε­σπε­ρι­νό την πα­ρα­μο­νή, ε­νώ α­νή­με­ρα έ­γι­νε η Θεί­α λει­τουρ­γί­α μετ’ αρ­το­κλα­σί­ας και πε­ρι­φο­ρά Eικό­νας. Χο­ρο­στά­τη­σε ο ιε­ρο­κή­ρυ­κας π. Χρι­σό­στο­μος Μυ­λω­νάς, οι ιε­ρείς του Δήμου μας και ε­ξαι­ρε­τι­κά καλ­λί­φω­νοι ιε­ρο­ψάλ­τες. Πα­ρευ­ρέ­θη­καν και τί­μη­σαν την ε­ορ­τή: ο Διοι­κη­τής και ο υ­πο­διοι­κη­τής Α.Τ. Ακρά­τας, ο Δή­μαρ­χος Δ. Μυ­λω­νάς, ο πρό­ε­δρος του Δημ. Συμ­β. Χρ. Λυ­μπε­ρό­που­λος, οι αρ­χη­γοί μεί­ζο­νος και ε­λάσ­σο­νος Α­ντι­πο­λί­τευ­σης, ό­λο το Δη­μο­τι­κό Συμ­βού­λιο, ο Νο­μαρ­χια­κός Σύμ­βου­λος Γε­ώρ. Α­πο­στο­ λό­που­λος και πλή­θος κό­σμου. Το εκ­κλη­σια­στι­κό Συμ­βού­λιο πα­ρέ­θε­σε ε­πί­ση­μο γεύ­μα στους προ­ σκε­κλημέ­νους μας, κα­θώς και στους δω­ρη­τές – ευερ­γέ­τες του Ι.Ν. του χω­ριού μας, στο κα­τά­στη­μα του Π. Γα­λά­νη. Ôï Åê­êëç­óéá­óôé­êü Óõì­âïý­ëéï ×ñõ­óáí­èß­ïõ ΣΥΓ­ΧΑΡΗ­ΤΗ­ΡΙΑ Θέ­λω να εκ­φρά­σω τα θερ­μά μου συγ­χα­ρη­τή­ρια στο εκ­κλη­σια­στι­κό συμ­ βού­λιο Χρυ­σαν­θί­ου για τις ε­πί­πο­νες προ­σπά­θειες που κα­τέ­βα­λε για την ε­πι­τυ­χημέ­νη με­γά­λη θρη­σκευ­τι­κή ε­ορ­τή, κα­θώς και για το ό­τι πρώ­τη φο­ρά πα­ρα­τέ­θη­κε ε­πί­ση­μο γεύ­μα στους προ­σκε­κλη­μέ­νους και ι­διαί­τε­ρα στους δω­ρη­τές και ευερ­γέ­τες της εκ­κλη­σί­ας του χω­ριού μου. Ε­πί­σης με ε­ξέ­πλη­ξε η καθα­ριό­τη­τα της εκ­κλη­σί­ας. Και πά­λι συγ­χα­ρη­τή­ρια. Α­νώ­νυ­μη δω­ρή­τρια

ÓÅËÉÄÁ 7

Åðßóêåøç óôïí Áñ÷éåðßóêïðï

Πριν μερι­κές η­μέ­ρες, ο ιε­ρέ­ας της Αι­γεί­ρας π. Χα­ρά­λα­μπος Κα­ρού­ ζος συ­ν ο­δ ευόμε­ν ος α­π ό τους κ. Ρό­ζ ο Θε­ο­φ ά­ν η και Ρούσ­σ ο Γιώρ­ γο, πραγ­μ α­τ ο­π οί­η­σ αν επί­σ κε­ψ η στον Μα­κ α­ριό­τ α­τ ο Αρ­χιε­π ί­σ κο­π ο Α­θη­ν ών κ. Χρι­σ τό­δ ου­λο. Η συ­ζ ή­τ η­σ η δι­ήρ­κε­σ ε αρ­κε­τ ή ώ­ρ α και το εν­δια­φ έ­ρον του Αρ­χιε­π ι­ σκό­π ου για την πε­ρ ιο­χ ή υ­π ήρ­ξ ε έ­ν το­ν ο. Υ­π ο­σ χέ­θ η­κ ε μά­λι­σ τα ό­τι, ό­ταν του το ε­πι­τρέ­ψει το πρό­γραμ­μά του, θα ε­πι­σκε­φθεί την ε­νο­ρί­α της Αι­γεί­ρας.


ÓÅËÉÄÁ 8

Éïýëéïò 2002

“ÌïíôÜñåôáé” ôï Ôçëåóêüðéï ôïõ ×åëìïý

Á­ðü ôïí Öå­âñïõÜ­ñéï ôïõ 2001 åß­÷á­ìå ðá­ñïõ­óéÜ­óåé ìå á­íá­ëõ­ôéêü ñå­ðïñ­ôÜæ êáé á­ðï­ êëåé­ó ôé­ê Ýò äç­ë þ­ó åéò óôïí “Ö” ôïõ ôü­ô å õ­ð åõ­è ý­í ïõ Á­ó ôñï­í ü­ì ïõ – Å­ñ åõ­í ç­ô Þ Â’ Äñá ÐÝ­ôñïõ Ñï­âß­èç, ôçí á­ðü­öá­óç å­ãêá­ôÜ­óôá­óçò ôïõ

ìå­ãá­ëý­ôå­ñïõ ôç­ëå­óêï­ðß­ïõ ôçò Á­í á­ô ï­ë é­ê Þò Ìå­ó ï­ ãåß­ïõ êáé ôùí Âáë­êá­íß­ùí – ôïõ “Á­ñß­óôáñ­÷ïõ”, óôçí êï­ñõ­öÞ ôïõ ×åë­ìïý. ¹­ä ç, ôï êôß­ñ éï óôçí Íå­ñá­ú­äï­ñÜ­÷ç Ý­÷åé êá­ôá­ óêåõá­ó èåß êáé óôéò 12 Éïõ­ëß­ïõ Ý­öèá­óáí á­ðü ôç Ãåñ­ìá­íß­á ôá êïì­ìÜ­ôéá ôïõ “èü­ë ïõ” ôá ï­ð ïß­á ðá­ñ á­ ëÞ­ö èç­ê áí, ðá­ñ ïõ­ó ß­á ôïõ Äç­ìÜñ­÷ïõ êáé ôïõ Á­íôé­äç­ ìÜñ­÷ ïõ Êá­ë á­â ñý­ô ùí, êá­ èþò êáé ôïõ Äéåõèõ­íôÞ ôïõ Éí­óôé­ôïý­ôïõ Á­óôñï­íï­ìß­áò êáé Á­óôñï­öõ­óé­êÞò ôïõ Å­èíé­êïý Á­ó ôå­ñ ïóêï­ð ß­ï õ Êá­è ç­ã ç­ô Þ ×ñÞ­óôïõ Ãïõ­äç.

Å­êôé­ìÜ­ôáé ü­ôé ìÝ­÷ñé ôá ôÝ­ ëç ôïõ Öèé­íï­ðþ­ñïõ èá Ý­÷åé ï­ëï­êëç­ñù­èåß á­ðü ôïõò Ãåñ­ ìá­íïýò ôå­÷íé­êïýò ç óõ­íáñ­ ìï­ëü­ãç­óç êáé ç ôï­ðï­èÝ­ôç­óç ôïõ ìå­ãÜ­ëïõ áõ­ôïý ôç­ëå­óêï­ ðß­ïõ. Ç êï­ñ õ­ö Þ ôçò Íå­ñ á­ú­ä ï­ ñÜ­÷çò Ý­÷åé õ­øü­ìå­ôñï 2.340 ìÝ­ôñá êáé ïé äéá­óôÜ­óåéò ôïõ “Á­ñß­óôáñ­÷ïõ” åß­íáé: äéÜ­ìå­ ôñïò 2.30 ì., ý­øïò 9 ì. êáé âÜ­ñïò 34 ôü­íïé! (äéá­óôÜóåéò ðïõ ðñï­êá­ëïýí äÝ­ïò). Ç å­ðé­ëï­ãÞ ôïõ óõ­ãêå­êñé­ ìÝ­íïõ óç­ìåß­ïõ ãéá ôçí ôï­ ðï­èÝ­ôç­óÞ ôïõ, åß­íáé ôï üôé ç êï­ñõ­öÞ ôïõ ×åë­ìïý Ý­÷åé ôçí êá­ëý­ôå­ñç á­ôìï­óöáé­ñé­êÞ

äéáý­ãåéá ôï ìåãá­ëý­ôå­ñï äéÜ­ óôç­ìá ôïõ Ý­ôïõò. Ïé äõ­íá­ôü­ôç­ôåò ôïõ “Á­ñß­ óôáñ­÷ïõ” åß­íáé ðï­ëý ìå­ãÜ­ ëåò êáé ïé å­ðé­óôÞìï­íåò èá ìðï­ñïýí íá äïõí ìÝ­÷ñé ôá … ðÝ­ñá­ôá ôïõ óý­ìðá­íôïò! Ç ï­í ï­ì á­ó ß­á ôïõ äü­è ç­ê å ðñïò ôé­ìÞ ôïõ ¸ë­ëç­íá Öõ­óé­ êïý Öé­ëï­óü­öïõ Á­ñß­óôáñ­÷ïõ ðïõ ãåí­íÞ­èç­êå óôç ÓÜ­ìï ôï 320 ð.×.

Íï­ìáñ­÷éá­êü Óõì­âïý­ëéï Á­÷á­À­áò ÈÅ­Á­ÔÑÏ ÁÑ­×ÁÉÁÓ ÁÉ­ÃÅÉ­ÑÁÓ

“ÐñÝ­ðåé …êáé èá á­îéï­ðïé­ç­èåß”

Á­ðï­êëåé­óôé­êÝò äç­ëþ­óåéò óôïí “Ö” ôïõ Íï­ìáñ­÷éá­êïý Óõì­âïý­ëïõ ¢ã­ãå­ëïõ Ãå­ùñ­ãá­êü­ðïõ­ëïõ Ãíù­óôÞ ç õ­ðü­èå­óç ôçò á­íÜ­äåé­îçò êáé á­îéï­ðïß­ç­óçò ôçò áñ­÷áß­áò ÁÉ­ÃÅÉ­ÑÁÓ êáé åé­äé­êü­ôå­ñá ôïõ èå­Ü­ôñïõ ìÝ­óá á­ðü ôá êá­ôÜ êáé­ñïýò á­íá­ëõ­ôé­êÜ äç­ìïóéåý­ìá­ôá ôçò å­öç­ìå­ñß­äáò ìáò. Ôï æù­ôé­êÞò óç­ìá­óß­áò áõ­ôü èÝ­ìá öáß­íå­ôáé íá îÝ­öõ­ãå å­ðé­ôÝ­ëïõò á­ðü ôá óôåíÜ ôï­ðé­êÜ ðëáß­óéá, ý­óôå­ñá ìÜ­ëé­óôá á­ðü ôçí, ðñï å­îá­ìÞ­íïõ, á­ðï­êëåé­óôé­êÞ åßäç­óç ôïõ “Ö” ü­ôé ÷Ü­èç­êå ç åõ­êáé­ñß­á ÷ñç­ìá­ôï­äü­ôç­óÞò ôïõ á­ðü ôï ðñüãñáì­ìá ôçò Ðï­ëé­ôé­óôé­êÞò Ï­ëõ­ìðéÜ­äáò, å­íþ óõã­÷ñü­íùò åß÷áìå á­ðï­êá­ëý­øåé ü­ôé ðáñü­ìïéá èÝ­á­ôñá (Óõ­êõþ­íïò) å­íôÜ­÷èç­êáí óôï ðñü­ãñáì­ìá ìå ãåí­íáß­åò ÷ñç­ ìá­ôï­äïôÞ­óåéò. ¾­óôå­ñá á­ðü ü­ëá áõ­ôÜ õ­ðÞñ­îå ðá­ñÝì­âá­óç ôïõ Íï­ìáñ­÷éá­êïý Óõì­âïõ­ëß­ïõ Á­÷á­À­áò ôï ï­ðïß­ï óå ðñü­óöá­ôç óõ­íå­äñß­á­óÞ ôïõ Ý­ëá­âå óç­ìá­íôé­êÝò á­ðï­öÜ­óåéò ãéá ôçí á­íÜ­äåé­îç ôïõ ìï­íá­äé­êïý áõ­ôïý á­÷á­ú­êïý ìíç­ìåß­ïõ. Åé­óç­ãç­ôÞò ôïõ èÝ­ìá­ôïò Þ­ôáí ï Íï­ìáñ­÷éá­êüò Óýì­âïõ­ëïò ê. ¢ã­ãå­ëïò Ãå­ùñ­ãá­êüðïõ­ëïò, ìå ôïí ï­ðïß­ï å­ðé­êïé­íù­íÞ­óá­ìå êáé ôïõ æç­ôÞ­óá­ìå ìéá ðñþ­ôç å­íç­ìÝ­ñù­óç ãéá ôéò “å­ðé­ðôþ­óåéò” ôçò á­ðü­öá­óçò ôïõ Í.Ó. Á­÷á­À­áò. Ï ê. Ãå­ùñ­ãá­êü­ðïõ­ëïò á­íôá­ðï­êñß­èç­êå Ü­ìå­óá óôçí ðñü­óêëç­óÞ ìáò, êáé óôç äß­ù­ñç óõ­æÞ­ôç­ óç ðïõ åß­÷á­ìå óôï ãñá­öåß­ï ôïõ “Ö”, Ý­äù­óå ôï óôßã­ìá ü­ôé ç ÁÑ­×ÁÉÁ ÁÉ­ÃÅÉ­ÑÁ á­ðï­ôå­ëåß ðëÝ­ïí “ðá­íá­÷á­ú­êÞ” õ­ðü­èå­óç. Óôçí ôï­ðï­èÝ­ôç­óç ôçò å­öç­ìå­ñß­äáò ü­ôé ç å­íåñ­ãï­ðïß­ç­óç ôïõ Íï­ìáñ­÷éá­êïý Óõìâïõ­ëß­ïõ Þñ­èå óôï “ðá­ñÜ Ý­íá”, ï ê. Ãå­ùñ­ãá­êü­ðïõ­ëïò äÝ­÷èç­êå ü­ôé ß­óùò õ­ðÞñ­îå êÜ­ðïéá êá­èõ­óôÝ­ñç­óç áë­ëÜ êá­ôÝ­èå­óå ôçí áé­óéï­äï­îß­á ôïõ ü­ôé, ìåôÜ ôç óç­ìá­íôé­êÞ áõ­ôÞ á­ðü­öá­óç ôïõ äåõ­ôÝ­ñïõ âáè­ìïý áõ­ ôï­äéïß­êç­óçò ôï Áñ­÷áß­ï ÈÝ­á­ôñï “ÐñÝ­ðåé êáé èá á­îéï­ðïé­ç­èåß”. Óôç óõ­íÝ­÷åéá ìáò á­íÝ­ðôõ­îå ôéò á­ðï­öÜ­óåéò ôïõ Óþ­ìá­ôïò, ìå­ôá­îý ôùí ïðïß­ùí êñá­ôÞ­óá­ìå ùò êá­ôå­ðåß­ãïõ­óåò, áõ­ôÞí ôçò ìå­ëÝ­ôçò ãéá ôç äéÜ­âñù­óç ôïõ êïß­ëïõ ôïõ èå­Üô­ ñïõ, êá­èþò êáé ôç ëý­ óç ôïõ óï­âá­ñïý ðñï­âëÞ­ìá­ôïò ðñü­óâáóçò ìå­ãÜ­ëùí ï­÷ç­ìÜ­ôùí ëü­ãù ôïõ ÷á­ìç­ëïý ý­øïõò ôçò ãÝ­öõ­ñáò ôïõ Êñéïý. Åí êá­ôá­êëåß­äé: Ïé á­ðï­öÜ­óåéò å­ëÞ­öèç­óáí. Á­íá­ìÝ­íïõ­ìå ôçí å­öáñ­ìï­ãÞ ôïõò.

¢ã­ãå­ëïò Ãå­ùñ­ãá­êüðïõ­ëïò

Profile for KOSTAS ROZOS

Ιούλιος 2002  

Ioulios 2002

Ιούλιος 2002  

Ioulios 2002

Profile for aigeira
Advertisement