Page 1

V^ZhZX¼g}ƒ¼xy¼_u‚y}†ƒ


 ,Z[H5L^ZSL[[LYMVPMLP[HLZWLJPHSTLU[LWHYH]VJvJVTV PU[\P[VKLHWYLZLU[HYHZWYPUJPWHPZUV[xJPHZKHVYNHUPaH sqVKVWYPTLPYVZLTLZ[YLKLLHZZPTTHU[vSV PUMVYTHKVZVIYLVX\LHJVU[LJL\KLYLSL]HU[LK\ YHU[LVZ‚S[PTVZTLZLZKLU[YVKH(0,:,*:LYqV HWYLZLU[HKVZHSN\UZKVZWYVQL[VZLH[\HSPaHsLZ KH(PLZLJ9PVVZL]LU[VZX\LLSHYLHSPaV\LWYL KH(PLZLJ9PVVZL]LU[VZX\LLSH ZLUJPV\ZL\ZUV]VZWHYJLPYVZLZL\JVYWVL_LJ\[P]V  (WYVK\sqVKHYL]PZ[HI\ZJHHHWYV_PTHsqVKH VYNHUPaHsqVHVZUVZZVZWHYJLPYVZYLZZHS[HUKVZLT WYLHPTWVY[oUJPHKVHWVPVLLUNHQHTLU[VKVZTLZTVZ WVPZHWLUHZJVTV[YHIHSOVLTLX\PWLWVKLTVZYL\UPY MVYsHZWHYHMHaLYHKPMLYLUsH

Z…‰}„y¼xy¼Xƒ‰‚}wu¶ ƒ¼xu¼V^ZhZX¼g}ƒ¼xy¼_u‚y}†ƒ


e†ƒwy‡‡ƒ¼hy€yˆ}Šƒ¼HFGG cƒŠƒ‡¼eu†wy}†ƒ‡¼aƒwu}‡

ZŠy‚ˆƒ‡ K

i†u}‚yy‡¼‚ƒ¼g}ƒ L g}ƒ¼xy¼_u‚y}†ƒ¼xy¼HFGG


e†ƒwy‡‡ƒ¼hy€yˆ}Šƒ¼HFGG V„‡¼yŒwy€y‚ˆy¼†y‡‰€ˆuxƒ¼‚ƒ¼„†}y}†ƒ¼‡yy‡ˆ†yB¼ „†ƒwy‡‡ƒ¼‡y€yˆ}Šƒ¼ ¼}‚}w}uxƒ¼„u†u¼}‚ˆy†y‡‡uxƒ‡¼y¼}‚{†y‡‡u†¼‚u¼V^ZhZX¼g}ƒ

byv†ƒ‡¼xƒ‡¼wƒ}ˆ‡¼xƒ¼g}ƒ¼y¼xy¼_‰}Ž¼xy¼[ƒ†u¼‚ƒ¼€ˆ}ƒ¼Y}‡wƒŠy†¼Yu‡B¼y¼u}ƒ

^‚‡w†}¶y‡¼ˆy†}‚u¼x}u¼IG¼xy¼u{ƒ‡ˆƒ¼y¼ƒ‡¼‡y€yw}ƒ‚uxƒ‡¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ‡y† ƒ¼yzyˆ}Šuxƒ‡¼wƒƒ¼yv†ƒ‡¼y¼ƒ‰ˆ‰v†ƒ  6JVYYPKV LU[YL VZ TLZLZ KL THYsV L THPV JVT JLYJH KL WYtPUZJYPsLZ V WYVJLZZV ZLSL[P]V KH (0,:,* MVP \T Z\JLZZV (W}Z \T YPNVYVZV WYVJLZZV KL ZLSLsqV UVZ TVSKLZKVTLYJHKVKL[YHIHSOVJVTWHSLZ[YHZ LT JPUJV NYHUKLZ \UP]LYZPKHKLZ KV 9PV KL 1HULPYVKPUoTPJHZKLNY\WVWYV]HZKLPUNSvZL LU[YL]PZ[HZ KVZ  VMPJPHSTLU[L PUZJYP[VZ LU[ MVYHTHWYV]HKVZJVTVTHPZUV]VZTLTIYVZKH VYNHUPaHsqV  ( L[HWH MPUHS KV WYVJLZZV t H WYLZLUsH UV +PZJV]LY` +H`Z \T L]LU[V KL PTLYZqV KVZ UV]VZ TLTIYVZ UH VYNHUPaHsqV VUKL HWYLUKLT\TWV\JVTHPZZVIYLJVTVM\UJPVUH H (0,:,* ZL\Z ]HSVYLZ TPZZqV L VIQL[P]VZ ,ZZLHUVV+PZJV]LY`+H`ZHJVU[LJL\UVZKPHZ KLHIYPSL¢KLTHPVLT\TZx[PVSVJHSPaHKV LT.\HWPTPYPTQ\U[Vn(0,:,*KL1\PaKL-VYH LT

L HZZPT WYVWVYJPVUV\ H PU[LYHsqV KVZ TLTIYVZ UV]VZ JVT WHY[L KH YLKL UHJPVUHS 6 MPT KL ZLTHUH YL\UP\ JLYJH KL WLZZVHZ PUJS\PUKV TLTIYVZ UV]VZ L WSLUVZ KVZ KVPZ LZJYP[}YPVZ HStT KL TLTIYVZ KL V\[YVZ LZJYP[}YPVZ KH YLKL [YHPULLZLZ[YHUNLPYVZLHS\TUP  0UPJPHKV V WYVJLZZV ZLSL[P]V KV ZLN\UKV ZL TLZ[YLKLZ\HZPUZJYPsLZ[LYTPUHTKPH KLHNVZ[V7HY[LKHZKPUoTPJHZKLNY\WVQmMVYHT YLHSPaHKHZLHLX\PWL[LTJVTVVIQL[P]VUV]VZ PU[LNYHU[LZ WHYH V JVTP[v KV 9PV KL 1HULPYV 6 +PZJV]LY`+H`ZKLZZHWY}_PTHMHZLZLYmYLHSPaHKV UVZKPHZL KLV\[\IYV


i†u}‚yy‡¼‚ƒ¼g}ƒ Z‡ˆ†u‚{y}†ƒ‡¼wƒ‚ˆu¼‡‰u‡¼yŒ„y†}‚w}u‡¼xy¼ˆ†uvu€|ƒ¼‚ƒ¼g}ƒ¼xy¼_u‚y}†ƒ¼„ƒ†¼y}ƒ¼xu¼V^ZhZX  ,U[YL VZ TLZLZ KL Q\UOV L ZL[LTIYV LZ[qV JOLNHUKV UV 9PV UV]VZ [YHPULLZ PU[LYUHJPVUHPZX\LPYqV[YHIHSOHYLTLZJVSHZ 65.ZLLTWYLZHZ,SLZ]vTKLV\[YVZWHxZLZ [YHaLUKVJVUZPNV\TWV\JVKLZ\HZJ\S[\YHZ LJVZ[\TLZWVZZPIPSP[HUKVHZZPTH[YVJHKL L_WLYPvUJPHZ L ]PZLZ KPHU[L KL ]HYPHKVZ HZZ\U[VZ  (V ZL LU]VS]LYLT JVT VZ [YHPULLZ KH (0,:,* HZ VYNHUPaHsLZ [vT V HJLZZV H \TH YLKL NSVIHS KL QV]LUZ [HSLU[VZ \UP]LYZP[mYPVZ X\L PYqV SL]HY WHYH JHKH LTWYLZH \T KPMLYLUJPHS X\HU[V H YPX\LaHZ J\S[\YHPZ L ]HYPLKHKL KL JVUOLJPTLU[VZ UH mYLH KL H[\HsqV :qV QV]LUZ SxKLYLZ L LTWYLLUKLKVYLZJHWHaLZKLH[\HYJVT\T LTW

ѽ

WVZPJPVUHTLU[V Z\Z[LU[m]LS L \TH TLU[L HILY[H HJLYJH KL [LTHZ YLSL]HU[LZ UH ZVJPLKHKL  ( (0,:,* VMLYLJL HVZ ZL\Z WHYJLPYVZ H VWVY[\UPKHKL KL YLJLILY WYVMPZZPVUHPZ UHZ mYLHZ KL HKTPUPZ[YHsqV MPUHUsHZ YLJ\YZVZ O\THUVZ JVT\UPJHsqV THYRL[PUN LU[YL V\[YVZ KL]PKHTLU[L ZLSLJPVUHKVZ L JVTWH[x]LPZ JVT V WLYMPS LZ[HILSLJPKV WLSH VYNHUPaHsqVWHYHWYLLUJOPTLU[VKH]HNH

d¼ˆ d¼ˆ†u}‚yy¼wu‚uxy‚‡y¼eu‰€¼k€u|ƒŠ¼‚ƒ‡¼wƒ‚ˆu¼ ‰¼„ƒ‰wƒ¼‡ƒv†y¼wƒƒ¼zƒ}¼‡y‰¼y‡ˆ{}ƒ¼‚u¼ku€yP

¼ ¼ ¼¼¼¼¼¼ZŒw}ˆu‚ˆy¼y¼xy‡uz}uxƒ†u¼ ¼wƒƒ¼y‰¼xy‡w†yŠy†}u¼}‚|u¼yŒ„y†}‚w}u¼ ‚ƒ¼y‡ˆ{}ƒ¼‚u¼ku€yD¼[}wƒ¼u‚}uxƒ¼„ƒ†¼ˆy†¼‡}xƒ¼y‡wƒ€|}xƒ¼„u†u¼ˆ†uvu€|u†¼ ‚ƒ¼ „€u‚y~uy‚ˆƒ¼ xy¼ g]B¼ y‰¼ y‡ˆ{}ƒ¼ ˆy¼ ‡}xƒ¼ ‰u¼ wƒv}‚u¶ ƒ¼ „y†zy}ˆuB¼ y¼ y‰¼ ˆ}Šy¼ u¼ w|u‚wy¼ xy¼ u€uŠu‚wu†¼ }‚|u¼ yŒ„y†}‚w}u¼ {€ƒvu€¼ u~‰xu‚xƒ¼u¼†y‡ƒ€Šy†¼xy‡uz}ƒ‡¼„u†u¼u¼ku€y¼y¼…‰u€…‰y†¼wƒ‚ˆ}‚y‚ˆy¼y¼ …‰y¼y€u¼ƒ„y†uD¼c‰¼ƒy‚ˆƒ¼y¼…‰y¼ˆƒxƒ‡¼ƒ‡¼|ƒ€ƒzƒˆy‡¼y‡ˆ ƒ¼Šƒ€ˆuxƒ‡¼ „u†u¼ƒ¼W†u‡}€B¼y‡ˆu¼ ¼u¼ƒ„ƒ†ˆ‰‚}xuxy¼„y†zy}ˆu¼„u†u¼~ƒŠy‚‡¼ˆu€y‚ˆƒ‡ƒ‡¼xy¼ ˆƒxƒ¼ƒ¼‰‚xƒ¼wƒy¶u†y¼u¼‡‰u¼wu††y}†u¼‚ƒ¼g}ƒ¼xy¼_u‚y}†ƒD ˆƒxƒ¼ƒ¼‰‚xƒ¼


]¼u…‰y€y‡¼…‰y¼ŠDDD

DDDZ¼|¼u…‰y€y‡¼…‰y¼Š ƒ

 5LZZLZLTLZ[YLKLJOLNHYHTHSN\UZ V\[YVZ[YHPULLZUV9PV,U[YLLSLZLZ[qVHY\ZZH 5H[HS`H X\L [YHIHSOV\ UH 65. :LY (SaPYH KH (SLS\PH J\PKHUKV KH LZ[Y\[\YH KVZ J\YZVZ KH VYNHUPaHsqV X\L KLZLU]VS]L [YHIHSOVZ HZZPZ[LUJPHPZ JVT TVYHKVYLZ KH JVT\UPKHKL JHYLU[LKV4VYYV=PKPNHSUHAVUH:\SKV9PV" 6 HTLYPJHUV 5VVY X\L MPJHYm UV 9PV WVY TLZLZTPUPZ[YHUKVH\SHZKLPUNSvZUH*HZHKV *HTPUOV"HJVSVTIPHUH3\PZHX\L[YHIHSOHUH :JOS\TILYNLYSxKLYT\UKPHSLTZLY]PsVZWHYH JHTWVZKLWL[Y}SLV"LHP[HSPHUH.HIYPLSSHX\L [YHIHSOH UH *+0 65. JVT JVT J\YZVZ KL PUMVYTm[PJHJVTVIQL[P]VKLKHYVWVY[\UPKHKL HWLZZVHZKLIHP_HYLUKH HWLZZVHZKLIHP_H

 (ZZPT JVTV YLJLILTVZ LZ[YHUNLPYVZ UV 9PV V\[YVZ JVTP[vZ WLSV T\UKV MHaLT V TLZTV 9LJY\[HTVZ L ZLSLJPVUHTVZ QV]LUZ HSPUOHKVZ JVT H VYNHUPaHsqV WHYH ]P]LYLT L_WLYPvUJPHZ WYVMPZZPVUHPZ L KL KLZLU]VS]PTLU[VUVL_[LYPVY*YPZ[PHULL4PSHK` NYHK\HUKHZKLWZPJVSVNPHMVYHTWHYHHJHWP[HS HYNLU[PUH [YHIHSOHY LT \TH 65." 2HYLU LZ[m HY LT 7VY[\NHS L 3PZPHUL UH (SLTHUOH HTIHZ [YHIHSOHUKV UH mYLH KL THYRL[PUN KL LTWYLZHZ (ULSPZL LZJVSOL\ )HYVKH UH ÐUKPH JVTV KLZ[PUV WHYH ZL\ LZ[mNPV PU[LYUHJPVUHS ]P]LUKV JOVX\LZ J\S[\YHPZ PUJYx]LPZ LU[YL V\[YVZ]mYPVZJHYPVJHZX\LKLJPKPYHTWHY[PYLT PU[LYJoTIPV PU[L

V‚y€}‡y¼ V€y}xu¼ y‡ˆ¼ zuŽy‚xƒ¼ ‡y‰¼}‚ˆy†w v}ƒ¼‚u¼$‚x}u cƒƒ†¼]u}x¼ ¼uy†}wu‚ƒ¼ y¼ x¼ u‰€u‡¼ xy¼ }‚{€‡¼ ‚u¼ Xu‡u¼xƒ¼Xu}‚|ƒ


Conheรงa a AIESEC A AIESEC forma lรญderes responsรกveis que desempenham um papel ativo em suas comunidades. &RP PDLV GH RUJDQL]Do}HV HQYROYLGDV D QtYHO LQWHUQDFLRQDO H XPD SUHVHQoD HP PDLV GH XQLYHUVLGDGH HVSDOKDGDV SRU SDtVHV H WHUULWyULRV D $,(6(&SHUPLWHDHVWDVRUJDQL]Do}HVRDFHVVRGHIRUPD SUiWLFD H LQRYDGRUD D MRYHQV WDOHQWRV XQLYHUVLWiULRV H UHFpPOLFHQFLDGRVGHSUDWLFDPHQWHWRGRRPXQGR $R HQYROYHUHPVH FRP D $,(6(& SRU PHLR GH SDUFHULDV DQXDLV RX SRQWXDLV DV RUJDQL]Do}HV WrP D

RSRUWXQLGDGH GH DFHVVR D XPD UHGH GH MRYHQV WDOHQWRV XQLYHUVLWiULRV TXH SDVVDUDP SHOR SURFHVVR GH GHVHQYROYLPHQWRSHVVRDOHSURร€VVLRQDOSRVLFLRQDQGRVH HQTXDQWRHPSUHJDGRUGHHOHLomR 6HX HQYROYLPHQWR HPSUHVDULDO p EDVWDQWH GLYHUVLร€FDGR DEUDQJHQGR GHVGH PXOWLQDFLRQDLV D SHTXHQDVHPpGLDVHPSUHVDVGDVPDLVGLYHUVDViUHDVGH QHJyFLR

ยดeHQWUHHVWDDVVRFLDomRXQLYHUVLWiULDGHtQGROH LQWHUQDFLRQDOHXPDHPSUHVDJOREDOPHQWHLQWHJUDGDD $,(6(&HD,%0TXHH[LVWHKRMHXPUHODFLRQDPHQWR GHFRPSURPLVVRIDFHDREMHWLYRVFRQMXQWRVVHPSUH SDXWDGRSHORPDLVHOHYDGRVHQWLGRGHEHPVHUYLUHGH FRQVWUXLUXPIXWXURHPTXHRGLQDPLVPROLGHUDQoDH VXFHVVRIRUPHPXPLQYDULiYHOFtUFXORYLUWXRVR 2UHVXOWDGR"2UJDQL]Do}HVGHSHVVRDVTXHSDUWLOKDP YLVmRTXHVHHPSHQKDPQDVXDH[HFXomRHTXH DOLFHUoDPXPDHFRQRPLDVXVWHQWDGDยต 0DULDGD&RQFHLomR=DJDOR 'LUHWRUDGH&RPXQLFDomRH3URJUDPDV([WHUQRVGD,%03RUWXJDO
Você sabia que... Com mais de 50.000 membros, a AIESEC é considerada a maior organização gerida por jovens do mundo, segundo dados da UNESCO? Além disso temos status consultivo junto a ONU em temas relacionados a juventude.
cƒŠƒ‡¼eu†wy}†ƒ‡¼aƒwu}‡ cƒ¼„†}y}†ƒ¼‡yy‡ˆ†y¼xy¼HFGGB¼u¼V^ZhZX¼g}ƒ¼zyw|ƒ‰¼x‰u‡¼„u†wy†}u‡¼xy¼‡‰wy‡‡ƒ  (7YPTLPYV,ZJVSHKL5LN}JPVZ[LTJVTV VIQL[P]VWYLWHYHYZL\ZHS\UVZWHYHKPZW\[HYV [qV JVTWL[P[P]V TLYJHKV KL [YHIHSOV X\L H[\HSTLU[L]HSVYPaHQV]LUZJVT\TH]PZqVKV T\UKV NSVIHS OHIPSPKHKLZ JYPH[P]HZ WLUZHTLU[V JYx[PJV L JHWHJPKHKL KL SPKLYHUsH:L\ZHS\UVZHWYLUKLTUHWYm[PJH H ZHILY SPKHY JVT KLZHMPVZ KV T\UKV YLHS NHYHU[PUKV HZZPT V KLZLU]VS]PTLU[V WYVMPZZPVUHS L WLZZVHS ( 7YPTLPYV ,ZJVSH KL 5LN}JPVZJVTWSLTLU[HVZ]HSVYLZKH(0,:,* HVZLJVTWYVTL[LYHHQ\KHYVZLZ[\KHU[LZH H[\HYLTJVTVSxKLYLZTLSOVYLZUVM\[\YV

¼ ¼ ]¼ LH¼ u‚ƒ‡B¼ ƒ‡¼ Xƒ‚{†y‡‡ƒ‡¼ ^‚ˆy†‚uw}ƒ‚u}‡¼ xu¼ V^ZhZX¼†y‚y¼~ƒŠy‚‡¼€xy†y‡¼xy¼xyŽy‚u‡¼xy¼„u‡y‡¼ ~‰‚ˆƒ¼u¼{†u‚xy‡¼‚ƒy‡¼xy¼}„ƒ†ˆu‚ˆy‡¼y„†y‡u‡

 (0TL1Y,TWYLZH 1‚UPVYKV0UZ[P[\[V 4PSP[HYKL,UNLUOHYPH t\THPUZ[P[\PsqV ZLTMPTS\JYH[P]VZ X\LVMLYLJLZLY]PsVZ H,TWYLZHZ0UZ[P[\P H,TW sLZL6YNHUPaHsLZ 4PSP[HYLZUHZZLN\PU [LZ mYLHZ KL LUNLUOHYPH! *VTW\[HsqV *P]PS [LZ -VY[PMPJHsqV L *VUZ[Y\sqV 8\xTPJH 4LJoUPJH *HY[VNYmMPJH L ,SL[YUPJH *VT WVZ[H WVY HS\UVZ KH NYHK\HsqV KV 04, LSH [LTJVTVTPZZqVKLZLU]VS]LYHZJVTWL[vU JPHZ KL ZL\Z HS\UVZ WHYH V M\[\YV NHYHU[PU KVSOLZ PTWVY[HU[LZ L_WLYPvUJPHZ WHYH Z\HZ MVYTHsLZ

 +V KPH HV  KL HNVZ[V KLZZL HUV QV]LUZ SxKLYLZ KL WHxZLZ L [LYYP[}YPVZ Q\U[V H L_LJ\[P]VZ KL THPZ KL LTWYLZHZ LUJVU[YHTZL LT 5HPYVIP UV8\vUPHWHYHV*VUNYLZZV0U[LYUHJPVUHS KH(0,:,*6L]LU[V[HTItTH[YHP TPS WHY[PJPWHU[LZ ]PY[\HSTLU[L WHYH H JLSLIYHsqV KH KP]LYZPKHKL L KL SPKLYHUsH JLSLIYHsqV QV]LT 6 [LTH UV JVUNYLZZV LZZL HUV t *HY]PUN@V\UN3LHKLYZ-VY(:\Z[HPUHISL -\[\YL L ]HP MVJHY LT HZZ\U[VZ JVTV Z\Z[LU[HIPSPKHKL [LJUVSVNPH TV]PTLU[VZ KL PTWHJ[V ULN}JPVZ t[PJVZ TLYJHKVZ LTLYNLU[LZLTVIPSPKHKLKL[YHIHSOV


xu¼V^ZhZX¼g}ƒ¼xy¼_u‚y}†ƒ¼xy¼HFGG hu‰y€¼bu‚ˆ}€|u e†y‡}xy‚ˆy HJ¼u‚ƒ‡B¼zƒ†uxƒ¼y¼e‰v€}w}xuxy¼„y€u¼ejXCg}ƒ ¼y¼{†ux‰u‚xƒ¼xy¼Y}†y}ˆƒ¼‚u¼j[g_ guzuy€u¼by€ƒ¼ Y}†yˆƒ†u¼xy¼^‚ˆy†w v}ƒ‡¼„u†u¼Z‡ˆ‰xu‚ˆy‡¼ HH¼u‚ƒ‡B¼y‡ˆ‰xu¼Vx}‚}‡ˆ†u¶ ƒ¼‚u¼j[g_ _uw…‰y€}‚y¼d€}Šy}†u Y}†yˆƒ†u¼xy¼^‚ˆy†w v}ƒ‡¼gywy„ˆ}Šƒ‡¼Xƒ†„ƒ†uˆ}Šƒ‡ HH¼u‚ƒ‡B¼y‡ˆ‰xu¼gy€u¶y‡¼^‚ˆy†‚uw}ƒ‚u}‡¼‚ƒ¼^vyw \uv†}y€¼[uy†‡ˆy}‚ Y}†yˆƒ†¼xy¼^‚ˆy†w v}ƒ‡¼gywy„ˆ}Šƒ‡¼hƒw}u}‡ GO¼u‚ƒ‡B¼y‡ˆ‰xu¼Zwƒ‚ƒ}u¼‚u¼j[g_ \uv†}y€u¼ayŠ Y}†yˆƒ†u¼xy¼Xƒ‰‚}wu¶ ƒ¼y¼bu†yˆ}‚{ GO¼u‚ƒ‡B¼y‡ˆ‰xu¼e‰v€}w}xuxy¼y¼e†ƒ„u{u‚xu¼‚u¼j[g_ †}u¼\ƒ‚Žu{u Y}†yˆƒ†u¼xy¼\y‡ˆ ƒ¼xy¼iu€y‚ˆƒ‡ HH¼u‚ƒ‡B¼y‡ˆ‰xu¼gy€u¶y‡¼ev€}wu‡¼‚u¼jZg_

Xu‰¼gƒ‡u€vu Y}†yˆƒ†¼xy¼[}‚u‚¶u‡¼y¼_‰†x}wƒ HJ¼u‚ƒ‡B¼y‡ˆ‰xu¼Vx}‚}‡ˆ†u¶ ƒ¼‚u¼j[g_


V^ZhZX¼g}ƒ¼xy¼_u‚y}†ƒ ¼

VŠD¼eu‡ˆy‰†B¼HKF¼C¼[VXXB¼‡u€u¼HGM j†wuB¼g}ƒ¼xy¼_u‚y}†ƒ¼C¼g_ AKK¼HG¼¼MOHMCININ ¼wƒ‚ˆuˆƒ†~Âu}y‡ywDƒ†{Dv†

News para Parceiros AIESEC Rio - nº1  

News para Parceiros AIESEC Rio - nº1