Page 54

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

W 2015 roku świat przyjął strategię rozwoju do 2030 roku. Wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju zawierającą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals) oraz związanych z nimi 169 zadań szczegółowych, które mają zostać osiągnięte do 2030 roku. Już od 2015 roku AIESEC wspiera realizację tej agendy poprze inicjatywę Youth4GlobalGoals aktywizującą młode osoby do działania na rzecz implementacji Celów. Globalne wyzwania, przede wszystkim klimatyczne, ale także gospodarcze i społeczne, osiągnęły skalę i poziom złożoności, których nie da się rozwiązać na poziomie jednostki czy nawet pojedynczej organizacji i pojedynczego państwa. Aby Cele mogły zostać osiągnięte, potrzebne są wszystkie ręce na pokładzie. Biznes też musi aktywnie włączyć się w realizację Agendy. Badanie Pracodawca Roku® wspiera Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi. Informuje ono o trendach na rynku pracy, oczekiwaniach przyszłych pracowników i jakości pracodawców.

www.aiesec.pl 54

Profile for AIESECinPoland

Pracodawca Roku® 2018  

Pracodawca Roku® 2018  

Advertisement