Page 27

ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE Nie ma istotnych różnic między oczekiwaniami finansowymi studentów bez doświadczenia zawodowego, studentów pracujących przynajmniej od 12 miesięcy oraz tych pracujących krócej.

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 11129

4608

5945

4352

A: Brak doświadczenia zawodowego N = 411

N = 410

6088

4588

B: Poniżej 3 miesięcy

N = 410

N = 464

N = 463

N = 461

13834

11344

10823 6312

5199

C: Od 3 do 12 miesięcy N = 312

N = 312

6431

D: Powyżej 12 miesięcy

N = 311

N = 187

N = 185

N = 185

Średnia oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Średnia oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto po roku pracy Średnia oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie

OBECNE ZATRUDNIENIE

18008

9192 8749

5666 6780

DE A: Praca we własnej firmie N = 28

N = 26

12764

BE

N = 27

9090

5093 6498

B: Stała praca w pełnym wymiarze C: Stała praca w niepełnym godzin (cały etat) wymiarze godzin (np. 1/2 etatu) N = 75

N = 74

N = 73

N = 199 N = 196 N = 195

11762 4747

6927 E

D: Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło N = 330

ABCDE - różnica istotna statystycznie przy poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonej daną literą P19. Jakie są Twoje oczekiwania względem miesięcznych zarobków związanych z przyszłą pracą?

N = 331 N = 330

10977 4134 5594 E: Nie pracuje N = 736

N = 738

N = 735

27

Profile for AIESECinPoland

Pracodawca Roku® 2018  

Pracodawca Roku® 2018  

Advertisement