Page 1

\

AIESEC Πακεπηζηεμίμο Αηγαίμο Πνόγναμμα Κμηκςκηθήξ Ακάπηολεξ Project Young & Perspective / Ρςζία


Λίγα ιόγηα γηα ημ Πακεπηζηήμημ Αηγαίμο

Σμ Πακεπηζηήμημ Αηγαίμο απμηειεί ζοκέπεηα ημο μνάμαημξ ημο Ηωκζηακηίκμο Ηαναζεμδωνή, εμπκεοζηή ηεξ ίδνοζήξ ημο από ημ 1919. Γπακηδνύζεθε ημ 1984 θαη είκαη έκα από ηα κεόηενα Πακεπηζηήμηα ζηεκ Γιιάδα ΢ήμενα, ζπεδόκ μηα εηθμζαεηία μεηά, έπμκηαξ μιμθιενώζεη ηε δεύηενε θάζε ακάπηολήξ ημο, με 16 Σμήμαηα, 15 Πνμγνάμμαηα Μεηαπηοπηαθώκ ΢πμοδώκ θαη 1 Πνόγναμμα ΢πμοδώκ Γπηιμγήξ, ημ Πακεπηζηήμημ Αηγαίμο θαηαηάζζεηαη ακάμεζα ζηα μεγαιύηενα Πακεπηζηήμηα ηεξ πώναξ. Δημηθεηηθή έδνα ημο Πακεπηζηεμίμο Αηγαίμο είκαη ε Μοηηιήκε, εκώ ΢πμιέξ θαη Σμήμαηά ημο ιεηημονγμύκ ζήμενα ζηηξ κεζηωηηθέξ πόιεηξ ηεξ Μοηηιήκεξ, ηεξ Χίμο, ημο Ηανιμβάζμο, ηεξ Ρόδμο θαη ηεξ Γνμμύπμιεξ, ζογθνμηώκηαξ έκα Πακεπηζηήμημ - Δίθηομ πμο θαιύπηεη όιμοξ ημοξ Νμμμύξ ημο Αηγαίμο. To Πακεπηζηήμημ Αηγαίμο ακαπηύζζεηαη με μεζμδηθόηεηα, επημμκή θαη οπμμμκή, ζύμθωκα με ηα ΢ηναηεγηθά ΢πέδηα θαη ηα Πεκηαεηή Πνμγνάμμαηα Ακάπηολήξ ημο. ΢ηα πνμγνάμμαηα αοηά απμηοπώκμκηαη μη απμθηεμέκεξ εμπεηνίεξ ηόζμ γηα ηηξ δοζθμιίεξ ιεηημονγίαξ Πακεπηζηεμηαθώκ Σμεμάηωκ ζε αθνηηηθά κεζηά, όζμ θαη γηα ηεκ επηθμηκωκία μέζα ζε έκα ΠακεπηζηήμημΔίθηομ πμο ιεηημονγεί θάηω από ηηξ ηδηαίηενεξ ζοκζήθεξ ημο Γιιεκηθμύ Ανπηπειάγμοξ. Γπίζεξ αλίδεη κα ζεμεηωζεί θαη ε εοαηζζεζία ημο Πακεπηζηεμίμο πνμξ ηεκ θμηκωκία, θάηη πμο απμηοπώκεηαη με ηεκ ίδνοζε ηεξ ΢πμιήξ Ημηκωκηθώκ Γπηζηεμώκ ζηεκ Μοηηιήκε.


Ο Ονγακηζμόξ ηεξ AIESEC Ε AIESEC είκαη μ μεγαιύηενμξ παγθόζμημξ, με θοβενκεηηθόξ θαη με θενδμζθμπηθόξ, θμηηεηηθόξ μνγακηζμόξ, με πανμοζία ζε πάκω από 110 πώνεξ θαη 1700 Πακεπηζηήμηα, εκώ ανηζμεί πάκω από 50.000 μέιε. Ηάζε πνόκμ, πάκω από 6.000 κέμη έπμοκ ηεκ εοθαηνία κα δήζμοκ μηα μμκαδηθή εμπεηνία, ηαληδεύμκηαξ ζε μηα από ηηξ πώνεξ ημο δηθηύμο μαξ θαη θάκμκηαξ ηεκ πναθηηθή θαη εζειμκηηθή ημοξ άζθεζε γηα δηάζηεμα από 1,5 μήκα έωξ θαη έκα πνόκμ. Σα μέιε ημο μνγακηζμμύ έπμοκ ηεκ εοθαηνία κα ζοκενγαζημύκ μεηαλύ ημοξ, κα αιιειεπηδνάζμοκ με άημμα από μιόθιενμ ημκ θόζμμ θαη μέζα από ηηξ εοθαηνίεξ πμο ημοξ πνμζθένμκηαη θαη ηηξ εμπεηνίεξ πμο δμοκ θαζεμενηκά κα ακαπηύλμοκ ηηξ εγεηηθέξ ημοξ δοκαηόηεηεξ. Όναμα ηεξ AIESEC είκαη κα ακαπηύλεη ηα μέιε ηεξ μέζα από ηηξ εμπεηνίεξ πμο ημοξ πνμζθένεη θαη κα ημοξ πανέπεη πμιηηηζμηθή θαη ενγαζηαθή γκώζε θαη θαηακόεζε, δεμημονγώκηαξ έκα δηεζκέξ δίθηομ από θμνείξ αιιαγήξ πμο ζθμπό έπμοκ κα θένμοκ έκα ζεηηθό ακηίθηοπμ ζηεκ θμηκωκία.


Η AIESEC Πακεπηζηεμίμο Αηγαίμο Πνηκ από πενίπμο 18 πνόκηα ε AIESEC πνωημεμθακίζηεθε ζημ Πακεπηζηήμημ Αηγαίμο. Πνώημξ πνόεδνμξ ηεξ ημπηθήξ επηηνμπήξ ήηακ μ Γηάκκεξ Δεκάθμξ μ μπμίμξ θαη θαηάθενε κα ζηήζεη ηεκ ημπηθή επηηνμπή ηεξ AIESEC ζημ Πακεπηζηήμημ Αηγαίμο θαη κα ηεξ δώζεη θάπμηεξ ανπηθέξ βάζεηξ γηα ηεκ ζοκέπεηα. Ήηακ μοζηαζηηθά μ ηδνοηήξ ζηηξ πνμζπάζεηεξ ημο μπμίμο μθείιεηαη ε ύπανλε ηεξ ημπηθήξ επηηνμπήξ. Μεηνώκηαξ 18 πνόκηα ζημ εκενγεηηθό ηεξ ε ημπηθή ηεξ AIESEC ημο Πακεπηζηεμίμο Αηγαίμο έπεη θαηαθένεη κα δεμημονγήζεη ζέζεηξ ενγαζίαξ ζε ζπμιεία, ζε με θοβενκεηηθμύξ μνγακηζμμύξ θαη ζε επηπεηνήζεηξ (όπωξ λεκμδμπεία, θέκηνα λέκωκ γιωζζώκ, ζμύπεν μάνθεη, ηοπμγναθεία, θ.α.) ζηε Χίμ γηα κα δεπηεί θμηηεηέξ από ημ ελωηενηθό πνμθεημέκμο κα θάκμοκ ηεκ εζειμκηηθή ημοξ ενγαζία ή ηεκ πναθηηθή ημοξ άζθεζε. ΢ηηξ ανπέξ ημο 2011 ε ημπηθή έδωζε ηεκ εοθαηνία ζε 9 άημμα από ηε Βναδηιία, ηε Σμονθία, ηεκ Αμενηθή, ηεκ Σζεπία , ηε Ρμομακία θαη ημ Πακαμά κα δήζμοκ αοηή ηεκ εμπεηνία. Από αοημύξ ημοξ θμηηεηέξ μάιηζηα 4 ενγάζηεθακ ζε έκα project πμο αθμνά πανμοζηάζεηξ ζε ζπμιεία ζπεηηθά με ζέμαηα όπωξ ηε δηαπμιηηηζμηθή εθπαίδεοζε, ηεκ απμηειεζμαηηθή δηαπείνηζε ημο πνόκμο θαη ηεκ ακάπηολε ηωκ δελημηήηωκ ηωκ μαζεηώκ. Πανάιιεια έπεη θάκεη εονεία γκωζηό ημ όναμα θαη ημκ ζηόπμ ημο μνγακηζμμύ με απμηέιεζμα πμιιμί θμηηεηέξ από ημ Πακεπηζηήμημ Αηγαίμο κα πναγμαημπμηήζμοκ θαη εθείκμη ηεκ πναθηηθή ημοξ άζθεζε, ζε πώνεξ όπωξ ε Ηίκα, ε Αίγοπημξ, ε Οιιακδία, ε Ζκδμκεζία, ε Σοκεζία, ε Γενμακία, ε Πμνημγαιία θαη ε Οογγανία. Ε AIESEC ημο Πακεπηζηεμίμο Αηγαίμο ζοκεπίδεη κα δίκεη ηεκ εοθαηνία ζημοξ πνμπηοπηαθμύξ θαη μεηαπηοπηαθμύξ (έωξ θαη δύμ πνόκηα από ηεκ απμθμίηεζή ημοξ) θμηηεηέξ κα θάκμοκ ηεκ εζειμκηηθή ημοξ ενγαζία ή ηεκ πναθηηθή ημοξ άζθεζε ζε 110 πώνεξ ημο θόζμμο θενδίδμκηαξ εμπεηνίεξ, γεμίδμκηαξ ημ βημγναθηθό ημοξ, γκωνίδμκηαξ κέμοξ ακζνώπμοξ, πμιηηηζμμύξ θαη θμοιημύνεξ, βειηηώκμκηαξ πανάιιεια ηηξ δεληόηεηέξ ημοξ,


Σμ πνόγναμμα Young & Perspective είκαη έκα ζεμακηηθό project ηεξ AIESEC ζηεκ Ρςζία. ΢θμπόξ ημο πνμγνάμμαημξ είκαη ε θαιιηένγεηα δηαπμιηηηζμηθήξ θαη πενηβαιιμκηηθήξ ζθέρεξ ζε μαζεηέξ γομκαζίςκ ηεξ Ρςζίαξ. Έηζη μη ζομμεηέπμκηεξ ζα θάκμοκ πανμοζηάζεηξ θαη ζα δημνγακώζμοκ events ζε ζπμιεία όπμο ζα πανέπμοκ γκώζε ζηα παηδηά πάκς ζηεκ μηθμιμγία θαη ζημκ πμιηηηζμό! Η έκανλε ημο project είκαη 15-20 Απνηιίμο, μπόηε όπμημξ εκδηαθένεηαη κα ζομμεηέπεη πνέπεη κα ζηείιεη ζηεκ AIESEC Πακεπηζηεμίμο Αηγαίμο μέπνη ηηξ 26/3/2012 ηα αθόιμοζα έγγναθα:    

Βημγναθηθό ζηα αγγιηθά Ακαιοηηθή Βαζμμιμγία Πηοπία λέκςκ γιςζζώκ Έκα γνάμμα όπμο ελεγμύκηαη μη ιόγμη ζομμεημπήξ

Σμ θόζημξ ζομμεημπήξ είκαη 190 εονώ, θαζώξ πενηιαμβάκεη θαη ηεκ ζομμεημπή ζημ μεγαιύηενμ ζοκέδνημ ηεξ AIESEC ζηεκ Γιιάδα, ημ HeADCo Reloaded 2012 πμο ζα πναγμαημπμηεζεί ζηηξ 30 Μανηίμο ζηεκ Ανάπςβα όπμο ζα πναγμαημπμηεζεί έκα ζεμηκάνημ πμνεημημαζίαξ γηα ημοξ θμηηεηέξ πμο ζα θύγμοκ γηα ημ ελςηενηθό. Η ζομμεημπή ζε έκα ηέημημ πνόγναμμα βμεζάεη ημκ ζομμεηέπμκηα κα ακαπηύλεη ηθακόηεηεξ πανμοζίαζεξ, κα μάζεη κα δμοιεύεη ζε έκα δηαπμιηηηζμηθό πενηβάιιμκ, κα μάζεη κα δμοιεύεη με έθεβμοξ θαη κα γίκεη μεηαδμηηθόξ. Γπμμέκςξ, μη θμηηεηέξ ηςκ παηδαγςγηθώκ θαη ηςκ θμηκςκηθώκ επηζηεμώκ μπμνμύκ κα απμθμμίζμοκ πμιιά μθέιε από αοηό!


Η δςή ζηεκ Ρςζία Η Ρςζία είκαη μία πώνα με ηδηαίηενμ παναθηήνα. Πνόθεηηαη γηα έκακ μεγάιμ πμιηηηζμό, με ελίζμο μεγάιε ηζημνία θαη πανάδμζε! Οη ηημέξ – ακ ελαηνέζεηξ ηεκ Μόζπα- είκαη πμιύ παμειόηενεξ από ηεκ Γιιάδα, εκώ ε δηαμμκή είκαη δςνεάκ θαζώξ ζα θηιμλεκεζείξ από μηθμγέκεηεξ ηεξ ημπηθήξ θμηκςκίαξ! Η δηαμμκή θαη ε δηαηνμθή πανέπμκηαη δςνεάκ, εκώ ηα αενμπμνηθά είκαη ημο ζομμεηέπμκηα..


Γηα Πενηζζόηενεξ Πιενμθμνίεξ

AIESEC Πακεπηζηεμίμο Αηγαίμο Μηπάιςκ 8, Χίμξ Σειέθςκμ: 22710 35097 Σ.Κ. 82100 Mail: aiesec@ba.aegean.gr Site: aegean.aiesec.gr Facebook: http://www.facebook.com/AIESEC.University.of.Aegean?re f=tn_tnmn

Young and Perspective - Ρωσία  

Πληροφορίες για το project

Young and Perspective - Ρωσία  

Πληροφορίες για το project