Page 1


2

FMSO Fellesskap mot seksuelle overgrep


Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep, kalt FMSO, ble etablert i 1999 og er fellesorganisasjonen til landets sentre mot incest og seksuelle overgrep.

FMSOs vedtektsfestede formål er å:

Finansiering

Samle sentre mot incest og seksuelle overgrep i Norge som arbeider etter selvhjelps­ideologi.

Være bindeledd mellom medlems­sentrene for utveksling av kunnskap og erfaring.

FMSO finansieres av tilskudd fra Barne-, ungdomsog familiedirektoratet og Justisdepartementet. FMSO får i tillegg midler via en årlig kontingent fra medlemssentrene.

Etablere felles kontaktpunkt på landsbasis, blant annet gjennom ledersamlinger og landskonferanser.

Fungere som medlemssentrenes felles talerør i kontakt med myndigheter og media, samt en hørings­instans i saker som omhandler seksuelle overgrep.

Være pådriver innenfor medlemssentrenes kvalitet- og utviklingsarbeid.

Daglig Leder i FMSO Linda Bakke er sosionom med tilleggsutdanning i personaladministrasjon/ledelse og jus og saksbehandling for helse- og sosialpersonell. Bakke har bakgrunn fra kommunalt barnevern og som leder av et kommunalt SO-team.

FMSO er en aktør i samfunns­debatten, et kontaktorgan for offentlige myndigheter og en høringsinstans i saker som omhandler incest og seksuelle overgrep. FMSO har daglig kontakt med og god kjennskap til sine medlemssenter, og kan derfor bistå media, offentlige instanser/myndigheter og fagpersoner, studenter og privatpersoner med direkte informasjon og/eller bistå med å opprette kontakt med landets sentre mot incest og seksuelle overgrep. FMSO er medlem av Forum for Barnekonvensjonen.

FMSO Fellesskap mot seksuelle overgrep

FMSO har kontorsted i Oslo og består av en daglig leder i 100 % stilling. FMSO er religions- og partipolitisk nøytral.

FMSOs OPPGAVER FMSO arrangerer samlinger hvor daglige ledere fra medlemssentrene møtes for faglige drøftinger, kompetanseheving og utveksling av erfaring. I samarbeid med ett av medlemssentrene arrangerer FMSO en årlig landskonferanse for landets sentre og det offentlige hjelpeapparatet, samt et innføringskurs som har til hensikt å bidra med opplæring til sentrenes nyansatte. I tillegg tar FMSO initiativ til og organiserer ulike prosjekter, arrangementer ol. på tvers av sentrene.

3


SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP Alle fylker i Norge har minst ett senter mot incest og seksuelle overgrep. Pr 01.01.13 finnes det totalt 22 sentre i Norge, hvor de fleste er medlemmer av FMSO.

FMSO Fellesskap mot seksuelle overgrep

De fleste av sentrene er organisert som private stiftelser, interkommunale selskap eller annet. Noen av sentrene er kombinert krise- og incestsenter. Sentrene driftes av midler fra kommune, fylkeskommune, helseforetak og stat etter en 20/80 finansieringsnøkkel, hvorav 20 % lokale midler utløser 80 % statlige midler. For oversikt over FMSOs medlemssenter og deres kontaktinformasjon, besøk www.fmso.no.

4

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og et lavterskeltilbud uten krav til henvisning eller journalføring. Sentrene samarbeider med relevante offentlige tjenester og andre organisasjoner.

OPPgaver Og MålgrUPPe Sentrene gir råd, støtte og veiledning til personer som er eller tidligere har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep og nærstående til utsatte barn. Sentrene kan også ha et tilbud til personer under 18 år.

Dette kan være barn og unge utsatt for incest eller seksuelle overgrep fra voksne, jevnaldrende eller søskenincest. Når sentrene gir tilbud til utsatte under 18 år, forutsettes det at det iverksettes nødvendig samarbeid med f.eks barnevern, spesialisthelsetjeneste, fastlege, barnehus eller andre relevante instanser. De ansatte ved sentrene har relevant kompetanse tilpasset sentrenes brukere.

HJelP til SelvHJelP Sentrene har selvhjelp som ideologi og tilrettelegger for hjelp til selvhjelp gjennom ulike tilbud. For mange overgrepsutsatte vil det på et eller annet tidspunkt være behov for å få hjelp og støtte, og det å erkjenne at en trenger hjelp, for så å bruke egne erfaringer til å mobilisere iboende krefter slik at en får et bedre liv, er å regne som selvhjelp. Selvhjelp består av å finne frem til kunnskap, erfaring og andre ressurser en ikke er klar over at en har, for så å tørre å stole på, samt å bruke disse. Ved å tro på seg selv og egne evner kan en endre egen livskvalitet med hjelp og støtte utenifra. Konsekvenser av seksuelle overgrep anses som normale reaksjoner på unormale hendelser.


tilBUdene

Utadrettet virkSOMHet

Sentrene har et variert tilbud til sine brukere og tilbyr blant annet rådgivning per telefon, individuelle samtaler, deltakelse i selvhjelpsgrupper og andre aktiviteter som gruppevirksomhet og kurs. Sentrene vektlegger brukermedvirkning i utformingen av sine tjenester. Det er ingen ventetid og tilbudene er gratis.

Sentrene har som et av sine mål å forebygge seksuelle overgrep gjennom undervisning- og annet opplysningsarbeid i samfunnet. Sentrene tilbyr tilpassende undervisningsopplegg til andre instanser. Sentrene tilbyr også råd og veiledning til det øvrige hjelpeapparatet.

FMSO Fellesskap mot seksuelle overgrep

“Ved å tro på seg selv og egne evner kan man endre egen livskvalitet med hjelp og støtte utenfra”

5


FMSO Fellesskap mot seksuelle overgrep

“Sentrene mot incest og seksuelle overgrep gir råd, støtte og veiledning”

6


NØKKELTALL 2012

Tall fra 2012 viser at seksuelle overgrep starter tidlig og begås av personer som står barnet nært. Nær syv av ti som oppsøkte et senter mot incest og seksuelle overgrep i 2012 var 12 år eller yngre da det første overgrepet skjedde. For fire av ti av de kvinnelige brukerne startet overgrepene allerede før de var syv år, mens dette gjaldt for tre av ti av de mannlige brukerne. De fleste av sentrenes brukere rapporterer at de ble utsatt for overgrep fra noen i familien eller fra en person de hadde en nær relasjon til. 26 prosent var utsatt for overgrep fra en biologisk forelder, og dette er den største enkeltstående gruppen. Ni prosent hadde vært utsatt for overgrep fra en ikke biologisk forelder, 12 prosent fra biologiske søsken og ni prosent fra biologiske besteforeldre. 18 prosent hadde vært utsatt for overgrep fra annen slekt og familie, og 16 prosent hadde vært utsatt for overgrep fra en annen person de hadde en nær relasjon til.

De fleste brukerne, 62 prosent, hadde vært utsatt for overgrep i en periode på mer enn et år, mens kun 17 prosent hadde vært utsatt for ett overgrep. Rapporten for 2012 viser at fire av fem hadde vært utsatt for overgrep fra en mann, og ca. en av ti hadde vært utsatt for overgrep fra en kvinne. Mens om lag hver fjerde mann oppga en kvinnelig overgriper, gjaldt dette kun syv prosent av kvinnene. FMSO Fellesskap mot seksuelle overgrep

På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utarbeider Sentio Reserach en årlig statistikkrapport.

7


Kontaktinformasjon: Linda Bakke, daglig leder Tlf: 948 14 385 kontor@fmso.no www.fmso.no Fellesskap mot seksuelle overgrep Stiftelsen FMSO

FMSO brosjyre  

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep, kalt FMSO, ble etablert i 1999 og er fellesorganisasjonen til landets sentre mot incest og s...

FMSO brosjyre  

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep, kalt FMSO, ble etablert i 1999 og er fellesorganisasjonen til landets sentre mot incest og s...