Page 1

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БІРІККЕН ҰЛТТАР ҰЙЫМЫНЫҢ ҚОҒАМДЫҚ АҚПАРАТ ДЕПАРТАМЕНТІ ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ «МЕДИАСФЕРА» ГУМАНИТАРЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҒЫ І ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖУРНАЛИСТИКА ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ ЖАЗҒЫ МЕКТЕБІ БАҒДАРЛАМАСЫ

«МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ДАҒДАРЫСТАРДЫ БАСҚАРУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРІ» Спорт-сауықтыру демалыс орны Ыстықкөл, Бозтері ауылы, Қырғызстан 5-7 шілде 2013 жыл PROGRAM OF SUMMER SCHOOL IN JOURNALISM AND COMMUNICATION

«MULTIMEDIA TECHNOLOGY AND INNOVATION APPROACH IN MANAGING CRISIS » United Nations Department of Public Information IN REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY SCIENTIFIC CENTRE OF HUMANITARIAN RESEARCH “MEDIA SPHERE” The camp will be located in Issyk-Kul Lake, Bostery, Kyrgyzstan. July 5-7 2013 КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ «МЕДИАСФЕРА» ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ПРОГРАММА І МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ И КОММУНИКАЦИИ

«МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ КРИЗИСНЫМИ СИТУАЦИЯМИ» Спортивно-оздоровительный лагерь на озере Иссык-Куль с. Бозтери, Кыргызстан 5-7 июля 2013 года


І Халықаралық журналистика жəне коммуникация Жазғы мектебі «Мультимедиялық технологиялар жəне дағдарыстарды басқарудың инновациялық əдістері». Спорт-сауықтыру демалыс орны Ыстықкөл, Бозтері ауылы, Қырғызстан 5-7 шілде 2013 жыл Қатысушылар: ҚазҰУ-дың «журналистика», «халықаралық журналистика», «қоғаммен байланыс», «ақпараттық технологиялар», математикалық жəне компьютерлік модельдеу», «мəдениеттану» жəне «саясаттану» мамандықтарының студенттері мен магистранттары. Ұйымдастырушылар – əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, БҰҰның Қазақстандағы қоғамдық ақпарат департаменті, «Медиасфера» гуманитарлық ғылыми-зерттеу орталығы. Жиналатын орын – əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың журналистика факультеті (БОҒ-1), Қазақстан. Жазғы мектептің мақсаты мен міндеттері: -дағдарыс жағдайын басқарудың инновациялық əдіс-тəсілдері мен технологияларын үйрену арқылы жаңа тəжірибелік білім алу; - дау-жанжал кезінде ақпарат таратудың жаңа қыры мен технологиялық əдістерін үйрену; - ақпараттық сауаттылық пен теңдікке қол жеткізудің жаңа амалдарын меңгеру; - мемлекет азаматтарының біліктілігін арттырудың гуманитарлық технологияларын меңгеріп, оны пайдаланудың жолдарын іздеу. Оқу форматы Бағдарлама дəрістерден, кейстерді шешу, жеке жəне топтық


тəжірибелік жұмыстар, презентациялар, қарастырылған материалдар төңірегінде пікірталас, шынайы жобаларға сындық талқылау, жеке консультациялар. Сабақ кестесі: Үш күн бойына қарқынды жаттығулар (əр күні 6 сағаттан). Сабақтар қазақ жəне орыс тілдерінде жүргізіледі. Курс соңында берілетін құжат: Біліктілікті арттыру жөніндегі куəлік. Курсты өткізетін медиа-тренерлер: Лайла Сейсембекқызы Ахметова, тарих ғылымдарының докторы, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры Гүлмира Серікбайқызы Сұлтанбаева, саяси ғылымдарының докторы, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры Ольга Петровна Ложникова, əл-Фараби атындағы ҚазҰУдың аға оқытушысы Əйкерім Əлімжанова Болатқызы, əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың аға оқытушысы Ербол Азанбек, «Kaspi Bank» АҚ Корпоративті Коммуникациялар департаментінің PR-менеджері Айдос Сапарұлы Əріпбаев, республикалық «Айқын» газеті мен intelligent.kz гуманитарлық зерттеулер порталының вебредакторы Курсқа жазылу мен бағдарламаға қатысу үшін мəлімдеме жасау: Байланыс телефондары: +77373773338-1351, +77074143415 e-mail: sultanbaeva@mail.com, sultanbaeva_g@mail.ru

2


І Международная Летняя школа по журналистике и коммуникации «Мультимедийные технологии и инновационный подход в управлении кризисными ситуациями». Спортивно-оздоровительный лагерь на озере Иссык-Куль с. Бозтери, Кыргызстан, 5-7 июля 2013 г. Участники - студенты и магистранты КазНУ аль-Фараби, обучающиеся по специальностям «журналистика», «международная журналистика», «связи с общественностью», «информационные системы», «математическое и компьютерное моделирование», «культурология», «политология». Организаторы – КазНУ имени аль-Фараби, Департамент Общественной информации ООН в Казахстане, Научный центр гуманитарных исследований «Медиасфера». Сбор – факультет журналистики КазНУ им. аль-Фараби (ГУК1), Казахстан. Цель и задачи ЛШ: - получить новые знания и практические навыки по использованию новых технологий и инновационных методов в управлении кризисными ситуациями; - изучить методы и способы использования новых технологий в освещении и популяризации информационных событий и конфликтных ситуаций; - овладеть новыми навыками и компетенциями в вопросах информационной грамотности и достижения информационного равенства; - изучить гуманитарные технологии, направленные на поиски путей решения проблем повышения интеллектуального потенциала гражданина страны. 3


Форматы обучения Программа состоит из лекций, решений кейсов, индивидуального и группового практических занятий, презентаций, дискуссий на основе просмотренных материалов, критического разбора реальных проектов, индивидуальных консультаций. График занятий: Интенсивный тренинг в течение трех дней (по 6 часов каждый день). Занятия проводятся на казахском и русском языках. Документ об окончании курса: Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации. Мастера и преподаватели курса: Лайла Сейсембеккызы Ахметова, доктор исторических наук, профессор КазНУ имени аль-Фараби Гулмира Серикбайкызы Султанбаева, доктор политических наук, профессор КазНУ имени аль-Фараби Ольга Петровна Ложникова, старший преподаватель КазНУ имени аль-Фараби Айкерим Алимжанова Болаткызы, старший преподаватель КазНУ имени аль-Фараби Ербол Азанбек, PR-менеджер Департамента Корпоративной Коммуникации АО «Kaspi Bank» Айдос Сапарулы Арипбаев, веб-редактор республиканской газеты «Айқын» и портала гуманитарных исследований intelligent.kz Записаться на курс и подать заявку на участие в программе: контакты: +77373773338-1351, +77074143415 e-mail: sultanbaeva@mail.com, sultanbaeva_g@mail.ru 4


5 шілде 2013 жыл - 5 июля 2013 г. - July 5 2013 09.30 – 10.00 10.0010.10

10.10 – 10.15

10.15 – 10.20

10.20 – 12-45

12.45 – 13.00 13.00 – 14.00 14.0016.45

Тіркеу Регистрация Registration Халықаралық журналистика жəне коммуникация жазғы мектебінің ашылуы Открытие Международной Летней школы по журналистике и коммуникации Opening of International Summer School of Journalism and Communication Саяси ғылымдарының докторы, профессор ГҮЛМИРА СҰЛТАНБАЕВАНЫҢ алғы сөзі Приветственное слово доктора политических наук, профессора ГУЛЬМИРЫ СУЛТАНБАЕВОЙ Opening speech of Doctor Political Sciences, Professor Gulmira Sultanbaeva ҚР БҰҰ Ақпараттық Бюросы басшысы ВЛАСТИМИЛ САМЕКТІҢ құттықтау cөзі Приветственное слово Главы Информационного Бюро ООН в РК господина ВЛАСТИМИЛА САМЕК Welcoming speech of Head Information Bureau United Nations, Department of Public Information in Republic of Kazakhstan Mr. Vlastimil Samek Семинар-тренинг: «Ақпараттық сауаттылық пен ақпараттық теңдікке қол жеткізудің амалдары» Медиа-тренер – Ербол Азанбек Семинар-тренинг: «Навыки и компетенции по информационной грамотности и достижения информационного равенства» Медиа-тренер – Ербол Азанбек Training-seminar «Skills and competencies in information literacy and achieve information equality» Media-Trainer – Erbol Azanbek Сұрақ-жауаптар, талқылау Вопросы, обсуждение Questions, discussion Түскі ас Обед Dinner Шеберлік-сыныбы: «Радио. Дыбыс. Музыка: Аудиотехнологиялар гуманитарлық құндылықтарды қалыптастыру құралы» 5


16.45 – 17.00

Медиа-шебер – Ольга Ложникова Мастер-класс: «Радио. Звук. Музыка: Аудиотехнологии как инструмент в формировании гуманитарных технологий» Медиа-мастер – Ольга Ложникова Master-class: «Radio. Sound. Music: Audio technology as a tool in shaping humanitarian technologies» Media-Master - Olga Lozhnikova Сұрақ-жауаптар, талқылау Вопросы, обсуждение Questions, discussion

6 шілде 2013 жыл - 6 июля 2013 г. - July 6 2013 10.00 – 10.10

10.10 – 11.10

11.10 – 12.45

12.45 – 13.00 13.00 – 14.00 14.00 – 16.45

Халықаралық журналистика жəне коммуникация жазғы мектебінің екінші күні Второй день Международной Летней школы по журналистике и коммуникации Second day of International Summer School of Journalism and Communication Рөлдік ойын: «Дағдарыстарды басқару: көшбасшылық» Медиа-шебер – Лайла Ахметова Ролевая игра: «Управления кризисными ситуациями: лидерства» Медиа-мастер – Лайла Ахметова Role-playing game: «Crisis Management: Leadership» Media-Master – Laila Akhmetova Семинар-тренинг – «Визуальды коммуникация: технологиялық əдістерін үйрену» Медиа-тренер – Əйкерім Əлімжанова Семинар-тренинг – «Визуальная коммуникация: изучение технологических методов» Медиа-тренер – Айкерим Алимжанова Training seminar - «Visual communication: the study of technological methods» Media-Trainer – Aikerim Alimzhanova Сұрақ-жауаптар, талқылау Вопросы, обсуждение Questions, discussion Түскі ас Обед Dinner Зертханалық сағат: «Виртуалды кеңістікті басқару: инновациялық тəсілдері мен технологияларын үйрену» 6


16.45 – 17.00

Зертханашы – Айдос Əріпбаев Лабораторный час: «Управление виртуального пространства: изучение инновационных методов и технологий» Лаборант – Айдос Арипбаев Lab hours: «Management of virtual space: the study of innovative methods and technologies» Laboratory Technician - Aidos Aripbaev Сұрақ-жауаптар, талқылау Вопросы, обсуждение Questions, discussion

7 шілде 2013 жыл - 7 июля 2013 г. - July 7 2013 10.00 – 10.10

10.10 – 12.45

12.45 – 13.00 13.00 – 14.00 14.00 – 16.45 16.45 – 17.00 17.30 – 18.00

Халықаралық журналистика жəне коммуникация жазғы мектебінің үшінші күні Третий день Международной Летней школы по журналистике и коммуникации Third day of International School of Journalism and Communication Шеберліксыныбы: «Мультимедиалық құралдардан медиатехнологияға қарай» Медиа-шебер – Гүлмира Сұлтанбаева Мастер-класс: «От медиатехнологии к мультимедийным инструментам» Медиа-мастер – Гульмира Султанбаева Master-class: «From media technology to multimedia tools» Media-Master – Gulmira Sultanbaeva Сұрақ-жауаптар, талқылау Вопросы, обсуждение Questions, discussion Түскі ас Обед Dinner Жазғы мектеп тыңдаушыларының шығармашылық жұмыстарының таныстырылымы Презентация творческих работ слушателей Летней школы Presentation of creative works of students of the Summer School Сұрақ-жауаптар, талқылау Вопросы, обсуждение Questions, discussion Жазғы мектептің жабылуы Закрытие Летней школы Closing of Summer School 7


ИБ № 6616 Басуға 28.10.2011 жылы қол қойылды. Пішімі 60х84 1/16. Көлемі 7,8 б.т. Офсетті қағаз. Сандық басылыс. Тапсырыс № 902. Таралымы 100 дана. Бағасы келісімді. Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «Қазақ университеті» баспасы. 050040, Алматы қаласы, əл-Фараби даңғылы, 71. «Қазақ университеті» баспаханасында басылды

8

Bagdarlama