Page 1

TUTORIAL I GE3143 ASAS PENYELIDIKAN Setiap pelajar dikehendaki menyediakan satu cadangan penyelidikan sebagai tugasan individu yang perlu dihantar pada minggu terakhir semester (minggu ke 14) kepada tutor masing-masing. Melalui tugasan ini diharap agar pelajar dapat mengaplikasikan segala pengetahuan yang diperolehi daripada kuliah yang disampaikan. 1.

Tajuk bagi cadangan penyelidikan Tajuk atau fokus kajian adalah berkaitan dengan bidang pengkhususan masingmasing.

2.

Rekabentuk kajian Boleh dilaksanakan samada secara tinjauan, kajian kes, kajian tindakan, kajian eksperimen dan sebagainya sesuai dengan permasalahan kajian dan tujuan kajian.

3.

Format penulisan cadangan penyelidikan secara umum adalah seperti yang dilampirkan.

Tutorial: 1 • Semua tutor dikehendaki membincangkan dengan pelajar tentang format umum penyediaan cadangan penyelidikan. • Bincangkan tentang tajuk dan pernyataan masaalah kajian serta tujuan dan soalan kajian

Question for Tutorial 1  

Tutorial 1