Page 1

Noms: Airis Almenar i Sol Bleda 4t ESO C


1. Quines dues idees foren essencials per què al segle XVIII es redactaren les primeres declaracions de drets humans? Les dues idees que foren essencials per què al segle XVIII es redactaren les primeres declaracions de drets humans va ser la raó i que varen denunciar les desigualtats, l'opressió, els privilegis de la noblesa i altres estructures polítiques tradicionals. 2. Quines foren les dues primeres declaracions de drets de la Història? Les dues primeres declaracions de drets de la història foren, que fos respectada la llibertat, la dignitat, defensant la igualtat de tots davant la llei i que els individus deixaren de ser súbdits i esdevenien ciutadans. 3. Les declaracions de drets suposaren un canvi fonamental en la consideració dels éssers humans des del punt de vista polític que, tan mateix, no va mantenir-se molt sobre tot en França. A quin canvi estem referint-se? Se estem referint al canvi de quan el 26 d’agost de 1789 es redactà de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a França, aquesta proclamava un canvi polític prou important, on el nou monarca perdia el poder absolut sobre els individus, que d’aquesta manera aconseguirien la llibertat i dignitat, deixarien de ser els súbdits del monarca. Però en l’arribada de Napoleó, la seua caiguda i el Congrés de Viena la societat tornaria a viure les condicions polítiques oposades a la revolució, aleshores, tots els francesos tornaran a ser súbdits deixant el seu paper com a ciutadà. Per tal d’arribar fins on ens trobem actualment s’hagueren de passar moltes altres desgracies i guerres. 4. Quin gran esdeveniment històric suposà la incorporació de nous drets socials i polítics per als treballadors en la forma d’una nova declaració? El gran esdeveniment històric que suposà la incorporació de nous drets socials i polítics per als treballadors en la forma d’una nova declaració va ser La Revolució industrial, estimulada pel liberalisme econòmic (oferta i demanda), que transformà la vida de moltes persones aguditzant les diferències socials i impossibilitant l'exercici de drets per les classes socials menys afavorides. 5. Quin és el lema de la Declaració de drets de 1789? El lema de la Declaració de drets de 1789 es: liberté, égalité et fraternité.


6. Quines organitzacions del segle XIX impulsaren la lluita contra les injustícies i suposaren un avanç important en la conquesta dels drets humans? La societat capitalista, la societat socialista i comunista impulsaren la lluita contra les injustícies i suposaren un avanç important en la conquesta. 7. En quin dia i any es signà l’actual Declaració dels drets humans? El 26 d'agost de 1789, en el mateix any de la Revolució Francesa es signa l’actual declaració dels drets humans. 8. Quin esdeveniment històric promogué la redacció de l’actual declaració? 9. Quan i qui van acordar fundar l’Organització de Nacions Unides? El 26 de juny de 1945, en una Carta semblant a una constitució, 51 estats acordaven la fundació de l'Organització de les Nacions Unides. 10. Quines són les parts de l’actual de la Declaració Universal dels Drets Humans? La declaració universal dels drets humans parteix de quatre principis bàsics: el principi de la llibertat, el principi d'igualtat, el principi de no discriminació i el principi de la solidaritat. Quatre principis bàsics que donen fonament i es concreten en un conjunt de drets personals, civils i polítics, socials, econòmics i culturals.

Drets humans  

Drets humans, Drets humans

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you