Page 98

INTERIOR ARCHITECTURE

I M A G E C R E D I T: A L I S TA I R T U T TO N P H OTO G R A P H Y

F I R M : H O EFER W Y S O C KI; PER KINS + W I LL ( A S S O C I ATE A R C H I TE C T ) P R O J E C T : S AG E L EAR NING C ENT ER LO C AT I O N : G L ADS TO NE, M O OW N E R : NO RT H KANS A S C IT Y S C H O O LS C O N T R A C TO R : M C C OW NG O R DO N C ON S TR UC TI O N ( E LE M E N TA R Y S C H O O L ) ; J E D UN N CONSTR U C T IO N ( M IDDL E S C H O O L )

97

Profile for AIAKC

AIA Kansas City Design Excellence Awards 2018  

AIA Kansas City Design Excellence Awards 2018  

Profile for aiakc
Advertisement