Page 80

INTERIOR ARCHITECTURE

I M A G E C R E D I T: M A X W E L L K R O L L P H OTO G R A P H Y

F I R M : H NT B ( AR C H IT EC T & INT ER IO R S ) ; GO ULD E VA N S ( E X TE R I O R S K I N , V E RTI C A L, TR A N S P O RTATION , & FF& E ) P R O J E C T : A R IZO NA STAT E U NIVER S IT Y S TUD E N T ATH LE TI C FAC I LI T Y LO C AT I O N : T EM PE, AZ OW N E R : AR IZO NA S TAT E U NIVER S IT Y C O N T R A C TO R : H U NT C O NST R U C T IO N GR O UP ; S UN DT C O N S TR UC TI O N

79

Profile for AIAKC

AIA Kansas City Design Excellence Awards 2018  

AIA Kansas City Design Excellence Awards 2018  

Profile for aiakc
Advertisement