Page 60

ARCHITECTURE L

5 0 , 0 0 1 - 1 5 0 , 0 0 0 S . F.

I M A G E C R E D I T: L I N N Y M O R R I S

F I R M : DL R G R O U P P R O J E C T : T H E L AY LOW M A R R IOT T AU TO GR A P H H OTE L LO C AT I O N : WA IKIKI, H I OW N E R : R B H OT EL DEVELO PM ENT, L LC C O N T R A C TO R : S W INERTO N

59

Profile for AIAKC

AIA Kansas City Design Excellence Awards 2018  

AIA Kansas City Design Excellence Awards 2018  

Profile for aiakc
Advertisement