Page 36

ARCHITECTURE M

1 0 , 0 0 1 - 5 0 , 0 0 0 S . F.

I M A G E C R E D I T: M I C H A E L R O B I N S O N P H OTO G R A P H Y

F I R M : DR AW A R C H I TE C TUR E + UR B A N D E S I GN ; B O O R B R I D GE S P R O J E C T : M ES S E N GE R C O F F E E LO C AT I O N : KA N S A S C I T Y, M O OW N E R : M AT T M ATS C H C O N T R A C TO R : 3 S Q UA R E C O N TR AC TI N G I N C

35

Profile for AIAKC

AIA Kansas City Design Excellence Awards 2018  

AIA Kansas City Design Excellence Awards 2018  

Profile for aiakc
Advertisement