Page 18

ARCHITECTURE S

1 - 1 0 , 0 0 0 S . F.

I M A G E C R E D I T: M I K E S I N C L A I R

F I R M : DR AW AR C H IT EC T U R E + U R BAN D E S I GN P R O J E C T : H J’S YO U T H & C O M M U NIT Y C E N TE R LO C AT I O N : KA NS A S C IT Y, M O OW N E R : ST. ANDR EW ’S EPISC O PA L CH UR C H C O N T R A C TO R : C ENT R IC

17

Profile for AIAKC

AIA Kansas City Design Excellence Awards 2018  

AIA Kansas City Design Excellence Awards 2018  

Profile for aiakc
Advertisement