Page 1

အိမေ ္ ထာင္ေရးသာယာေစခ်င္ရင္ ဒါေတြသေ ိ အာင္လပ ု ္

လူ႕ေဘာင္ေလာက အိမေ ္ ထာင္ျပဳျပီးရင္ လင္ရယ္မယားရယ္ဆတ ို ာ ျဖစ္ၾကျပီဗ် အဲလျို ဖစ္လာရင္ အိမေ ္ ထာင္ေရး သာယာေအာင္ခင ို ျ္ မဲေအာင္ ၊ ေရရွညလ ္ က္တလ ြဲ ႕ို ရေအာင္ မဃေဒ၀ မွာလာတဲ့

မယားအမ်ိဳု းစား လင္အမိ်ဳးစားေတြကို သိေအာင္လပ ု ္ျပီး ဘယ္လမ ုိ ယားမ်ိဳးျဖစ္သင္တ ့ ယ္ ၊ဘယ္လို လင္ေယက္်ားမ်ိဳးျဖစ္သင္တ ့ ယ္ဆတ ို ယ္ လိက ု ္နာက်င္သ ့ းုံ သင္ပ ့ ါတယ္ဗ်ာ။ မဃေဒ၀မွာလာတဲ့ မယားက (၇) မ်ိဳးရွပ ိ ါတယ္ဗ် အဲဒ(ီ ၇)မ်ိဳးကေတာ့ ၁။ ခိုးသူနတ ဲ႔ တ ူ ဲ့ မယားတဲ့ခင္ဗ်၊

ဒီလမ ို ယားမ်ိဳးကေတာ့ လင္ေယာက်္ားက စီးပြါးဥစၥာရွာ မယားက ေယက်ာ္းမသိေအာင္ လက္၀တ္ရတနာခိးု ၀ယ္တယ္ စားခ်င္တာေတြ ခိးု ၀ယ္စားတယ္ သုံးတယ္ ျဖဳန္းတယ္ ေယာက်ာ္းကိေ ု တာ့ ျဖစ္သလိုေကၽြးတယ္။

၂။အရွငသ ္ ခင္နတ ဲ႔ တ ူ မ ဲ့ ယားတဲဗ ့ ် ဒီလမ ို ယားမ်ိဳးကေတာ ့ အပ်င္းထူတယ္ အလုပမ ္ လုပခ ္ ်င္ဘးူ ေယာက်္ားလုပတ ္ ာကို ထိင ု စ ္ ားျပီး

ေယာက်္ားအေပၚ ရိုငး္ ဆိုငး္ စြာဆက္ဆတ ံ ယ္ ။ အႏိင ု က ္ ်င့တ ္ ယ္ေယာက်္ားဘက္က ေဆြမ်ိဳးေတြကို မေခ်မငံဆက္ဆတ ံ ယ္ ။ ၃။သူသတ္ေကာင္နတ ဲ႔ တ ူ မ ဲ့ ယားတဲခ ့ င္ဗ်

ဒီလမ ို ယာကလင္ေယာက်္ားအေပၚ အျမဲျပစ္မွားစိတရ ္ တ ွိ ာ၊ ဂ်ီတက ို ္ျပီးျပသနာရွာတတ္တာ အျမဲတမ္းျငဴစူေစာင္းေျမာင္းတာ တစ္ျခားေယာက္က်္ားတစ္ဥးီ ေပၚ တပ္မက္စလ ြဲ မ္းတာ။ ၄။အေမနဲတ ႔ တ ူ မ ဲ့ ယားတဲဗ ့ ်

ဒီလမ ို ယားကေတာ့ ေယာက်္ားကို နား၀င္ခ်ိဳေအာင္ ေျပာဆိဆ ု က္ဆတ ံ ယ္ ၾကီးပြါးေအာင္ တိးု တက္ခ်မ္းသာေအာင္ အၾကံဥာဏ္ေပးတယ္ ကူညေ ီ စာင္ေ ့ ရွာက္တယ္။ ၅။ႏွမနဲ႕တူတမ ဲ့ ယားတဲ့ဗ်

ဒီလမ ို ယားကေတာ့ ညီ၊အစ္ကုိ ေမာင္ႏမ ွ ေစာင္ေ ့ ရွာက္သလို ထိမ္းသိမး္ ေစာင္ေ ့ ရွာက္ျပီး၊ ရွကေ ္ ၾကာက္ေသာစိတထ ္ ားျဖင့္ လင္ေယက်ာ္း အလိက ု ို သိတတ္တာ။ ၆။မိတေ ္ ဆြန႕ဲ တူတဲ့မယားတဲဗ ့ ်

ဒါကေတာ့ အင္မတန္ ခင္မင္ရင္းတဲသ ့ င ူ ယ္ခ်င္းမိတေ ္ ဆြမ်ား ခြခ ဲ ြါသူျပီးအၾကာၾကီးေနမွ ျပန္ဆၾုံ ကလို႕


၀မ္းပန္းတသာမ်ိဳးေပါ့ မိသားစုဂဏ ု သ ္ က ိ ၡ ာ မိဘေဆြမ်ိ ဳးဂုဏသ ္ က ိ ၡာက်ေအာင္ ဘယ္ေတာ့မမ ွ လုပဘ ္ းူ အက်င္ေ ့ ကာင္းတယ္ ။ မေလးမစားမလုပတ ္ တ္ဘးူ ။ ၇။ကၽြနမ ္ နဲတ ႔ တ ူ မ ဲ့ ယားတဲဗ ့ ် ဒီလမ ို ယားမ်ိဳးကေတာ့ အေနအထိင ု ္မတတ္ အေျပာအဆိမ ု တတ္ လိ႕ု အျမင္မေတာ္လို႕

ေယာက်ာ္းဆုးံ မတာကို သီးခံတယ္ ျပန္မေျပာဘူး စိတး္ မဆိုးဘူး စိတမ ္ ေကာက္တတ္ဘးူ ဆုးံ မသမွ်နာခံတယ္ ။ မယားနဲပ ႔ တ္သက္လ႕ို အဲဒ(ီ ၇)မ်ိဳးပါခင္ဗ် မိန္းကေလးမ်ားကလဲ မိမေ ိ ယာက်ာ္းအေပၚ

ဘယ္လမ ို ယားမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ေနသင္တ ့ ယ္ဆတ ို ာက္ို သိသင္သ ့ လို အမိ်ဳးသားမ်ားကလဲ ဘယ္လမ ို ယားမ်ိဳးေရႊးသင္တ ့ ယ္ဆတ ို ာ ခ်င့ခ ္ ်ိနတ ္ တ္ရပါမယ္ခင္ဗ် ။ ကၽြနေ ္ တာ္ကေတာ့ လူပ်ိဳၾကီးပါဗ် ။ ေရႊးရင္းေတြးရင္း နဲ႔ ဒီလဘ ုိ ေ ဲ နရပါေတာ့တယ္ဗ်။

အဲ ...လင္အမ်ိဳးအစားကေတာ့ (၈)မ်ိဳးရွပ ိ ါ္သတဲဗ ့ ်ား အဲဒါေတြကေတာ့

၁။ဆင္းရဲတလ ဲ့ င္တဗ ဲ့ ် မိမက ိ ယ ုိ တ ္ ိုငက ္ စီးပြါးဥစၥာ ရေအာင္ရာွ ေဖြမေပးနိင ု ဘ ္ ဲ မိနး္ မလုပတ ္ လ ဲ့ စာ မွခ ိီ ိုစားေသာက္ တဲလ ့ င္တဲ့ ။ (ဒီလေ ို ယာက်္ားမ်ိဳု းကို မယားကမေလးစားဘူးဗ်) ဆဲဆတ ုိ င ို ္းခံေနရမယ္ဗ်။ ၂။အနာေရာဂါစြက ဲ ပ္ေနတဲလ ့ င္တဲ့ဗ် နာတာရွညေ ္ ရာဂါစြဲျပီး အျမဲေဆးကုေနရလိ႕ု ေဆးဖိးု ၀ါးခကုနတ ္ လ ဲ့ င္တဲ့ (ဒီလလ ုိ င္ေယာက်္ားမ်ိဳးကိလ ု ည္း မယားကမေလးစားဘူးတဲ့ဗ်။

၃။အရက္ေသစာ အလြနအ ္ ကၽြနေ ္ သာက္တလ ဲ့ င္တဗ ဲ့ ် အရက္ေသာက္ျပီး မူးဆူ ျပသနာရွာ စီးပြါးေရးပ်က္ ရွကစ ္ ရာေကာငး္တလ ဲ့ င္တ(ဲ့ ဒီလလ ို င္ေယာက်္ားမ်ိဳးကိလ ု ဲ ၾကည္မာွ မဟုတပ ္ ါဘူးဗ်။ ၄။ေပေတမိက ု မ ္ တ ဲ လ ဲ့ င္တဗ ဲ့ ် လူၾကီးမိဘေတြကို ရုေ ိ သရမွနး္ မသိ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ရမွနး္ မသိ မယားက ေကာင္းရာညႊနျ္ ပ ဆိဆ ု းုံ မတာကို နားမေထာင္တလ ဲ့ င္တ(ဲ့ ဒီလလ ုိ င္မ်ိဳးကိလ ု ဲ ၾကိဳက္မွာမဟုတပ ္ ါဘူးဗ် ၅။ဖ်င္းတဲ့ အတဲလ ့ င္တဲ့ ဖ်င္းတယ္ အတယ္ ေအာက္တန္းက်တယ္ သူမ်ားခိင ု း္ သမွ် အကုနလ ္ က ို လ ္ ပ ု တ ္ ယ္ ကိယ ု တ ္ င ို က ္ အလုပ္ မလုပတ ္ တ္ဘးူ သူတစ္ပါးကိဘ ု ေ ဲ မွ်ာ္ကးို တဲလ ့ င္တဗ ဲ့ ်(ဒီလလ ုိ င္ကလဲ သိပေ ္ တာ့ မလြယဘ ္ းူ ဗ်) ၆။ပ်င္းတဲလ ့ င္တဗ ဲ့ ် လက္ေၾကာတင္းေအာင္မလုပဘ ္ းူ ၊ဘိုးေတာ္မမယ္ ၊မယ္ေတာ္မမယ္ ခ်ဲေပါက္မယ္ ၊ႏွစလ ္ းုံ ေပါက္မယ ္


ေမွ်ာ္ကိုးျပီး အလုပမ ္ လုပတ ္ လ ဲ့ င္တဲ့ ဗ်။ ၇။အားအင္ယယ ို င ြ း္ အိမ ု င္းေနတဲလ ့ င္တဗ ဲ့ ်

မယားက အသက္ငယ္ငယ္ လင္ေယာက်ာ္းက အသက္ၾကီးအရြယ္မတူရင္လဲ တကယ္ကို မၾကည္ျဖဴပါဘူးတဲဗ ့ ်ား ၈။ပစၥညး္ ဥစၥာ အလုဆ ိ ႏၵျပည့္၀ေအာင္ ျဖည့ဆ ္ ည္းမေပးနိင ု တ ္ လ ဲ့ င္တဲ့

အမ်ိဳးသမီး စားခ်င္တာ ၀တ္ခ်င္တာ ၾကိဳက္တာေလးေတြျဖည့ဆ ္ ည့း္ မေပးနိင ု တ ္ လ ဲ့ င္ ဒီလလ ုိ င္မ်ိဳးကိလ ု ည္း မယားက မေလးစားပါဘူးတဲ့ဗ်ား အမ်ိဳးသားမ်ားကလဲ အထက္ေဖၚျပပါ လင္မ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ က်ိးု စားေနထိင ု ျ္ ပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားကလဲ ဘယ္လလ ို ူမ်ိဳးေ၇ႊးသင္တ ့ ယ္ဆတ ို ာ သိသင့္ပါတယ္ခင္ဗ် (ရိင ု း္ တယ္လု႕ိ မထင္ၾကပါနဲ႕ဗ်ာ ) မဃေဒ၀မွလာတဲစ ့ ာကို ေဖၚျပတာပါ။

NICE HOME  

hi This is my idea. It is good r u ok?

NICE HOME  

hi This is my idea. It is good r u ok?