Page 1

ကုသုလ ိ ဘ ္ ာေၾကာင့္ လုပရ ္ တယ္..........

“ကုသလ ုိ ဘ ္ ာေၾကာင့္ လုပသ ္ လဲ”ဆုတ ိ ဲ့ ေမးခြနး္ တစ္ခက ု ုိ ကုရ ိ းီ ယား ေယာဂီတစ္ေယာက္က ေမးဖူးပါတယ္။ “အကုသလ ုိ ေ ္ တြ ရွိေနတဲအ ့ တြကေ ္ ၾကာင့္”လုိ႔ ေယဘုယ်သေဘာ အရင္ဆံးု အေျဖေပးၿပီး ကုသလ ို န ္ ဲ႔

ပတ္သက္လိ႔ု နားလည္ေအာင္ အေသးစိပ္ ထပ္ေျပာျပေပးျဖစ္ခပ ဲ့ ါတယ္။ ဘာျဖစ္လလ ိ႔ု ဆ ဲ ေ ုိ တာ့ ကံကရ ံ ဲ႕

အက်ိဳးကုိ ယုံၾကည္လက္ခထ ံ ားၾကတဲ့ ဗုဒဘ ၶ ာသာဝင္ေတြအတြက္ ကုသလ ုိ အ ္ ကုသလ ုိ ္ရ႕ဲ အခန္းက႑ဟာ သိပက ္ အ ုိ ေရးႀကီးတဲ့ ဘဝဖန္းတီးခ်က္ေတြ ျဖစ္ေနလုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုသလ ို ဟ ္ ာ လုပဖ ္ က ုိ႔ ုိ လုိအပ္တဲ့ အတြက္

မျဖစ္မေန

လုပက ္ လ ုိ ပ ု ္ရျခင္း

ျဖစ္ပါတယ္။

မလုပဘ ္ ေ ဲ နရင္ေကာ

မျဖစ္ဘးူ လားဆုိေတာ့။

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုသလ ို မ ္ လုပရ ္ င္ေတာ့ အကုသလ ုိ အ ္ လုပေ ္ တြက အစားထုးိ ေနရာ ယူသြားဖုိ႔

မ်ားေနမွာျဖစ္ၿပီး အကုသလ ို ေ ္ တြ မ်ားေနၿပီဆရ ုိ င္ေတာ့ ဘဝမွာလည္း အဆုိးေတြပဲ မ်ားလာေနေတာ့မာွ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္က

ကုသလ ုိ ဆ ္ တ ုိ ာက

သီးသန္လ ႔ ပ ု ယ ္ မ ူ က ွ ုိ

ရတတ္တသ ဲ့ ေဘာရွၿိ ပီး

အကုသလ ို က ္ ေတာ့ မလုပလ ္ ည္းဘဲ အလုလ ိ ုိ ေရာက္ေရာက္လာတတ္တဲ့ သေဘာရွတ ိ အ ဲ့ တြက္ အျဖစ္ လြယ၊္ အေရာက္လယ ြ တ ္ ဲ့ အကုသလ ို ေ ္ တြ မျဖစ္ေအာင္ ကုသလ ုိ ေ ္ ကာင္းမႈကုိ ႀကိဳးစားလုပယ ္ ၾူ ကရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ ဗုဒဘ ၶ ာသာဝင္ေတြ အေနနဲ႔ လုိအပ္တဲ့ ပန္းတုင ိ က ္ ုိ အေရာက္လမ ွ း္ ဖုအ ိ႔ တြက္ ကုသလ ုိ လ ္ ပ ု တ ္ ာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုရ ိ င္လည္း မမွားပါဘူး။ ဗုဒဘ ၶ ာသာဝင္ေတြအတြက္ အေရးႀကီးဆုးံ ပန္းတုင ိ က ္ ဒုကအ ၡ ားလုးံ

ခ်ဳပ္ၿငိမး္ ေရးပန္းတုင ိ ျ္ ဖစ္ၿပီး ဒီပန္းတုင ိ က ္ ုိ မရမီစပ္ၾကား တစ္ဘဝမွတစ္ဘဝ က်င္လည္ေနရတဲ့ သံသရာ ကာလမွာလည္း ဘဝအဆင္အ ့ တန္းျမင္ေ ့ ရး၊ ဘဝခ်မ္းသာေရးေတြဟာလည္း အေရးႀကီးတဲ့ ရည္မန ွ ္းခ်က္

ပန္းတုင ိ ေ ္ တြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရည္မန ွ း္ ခ်က္ ပန္းတုင ိ ေ ္ တြကုိ လွမး္ ကုင ိ ႏ ္ င ုိ ္ဖုိ႔အတြက္ မျဖစ္မေန ကုသလ ို ္ ေကာင္းမႈေတြကို ကုသလ ို ဆ ္ ုိေတာ့

လုပရ ္ တာလုဆ ိ႔ ရ ုိ င္ ဗုဒဘ ၶ ာသာဝင္ေတြ

ဒါဟာ

မွနက ္ န္သင္ျ့ မတ္တဲ့

လုပသ ္ င္တ ့ က ဲ့ သ ု လ ုိ ္၊

ရည္မန ွ း္ ရာ

အေျဖပဲ

ျဖစ္ပါတယ္။

ပန္းတုင ိ ေ ္ တြကုိ

လွမး္ ကုင ိ ္

ႏုင ိ ေ ္ အာင္ အေထာက္အကူေပးမယ့္ ကုသလ ို ေ ္ တြက အမ်ိဳးအစားအေနနဲ႔ သုံးမ်ိဳးသုးံ စား ရွေ ိ နမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒသ ီ းုံ မ်ိဳးက အားလုးံ ၾကားဖူးၿပီးသား ျဖစ္တဲ့ ဒါနကုသလ ုိ ္၊ သီလကုသလ ုိ ္၊ ဘာဝနာကုသလ ုိ ေ ္ တြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသးံု မ်ိဳးထဲမွာ

သီလကုသလ ို က ္ ေတာ့

အေျခခံအက်ဆုးံ

ကုသလ ို ျ္ ဖစ္ၿပီး

ဒီကသ ု လ ို က ္ ုိ


ျပည့္စေ ုံ အာင္ လုပထ ္ ားႏုင ိ ္မယ္ဆရ ို င္ေတာ့ ခုနေျပာခဲတ ့ ဲ့ ပန္းတုင ိ ေ ္ တြထက ဲ ဘဝအဆင့္ အတန္းျမင္ေ ့ ရး

ဆုတ ိ ဲ့ ပန္းတုင ိ က ္ ုိ လွမး္ ကုင ိ ႏ ္ င ုိ ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနကုသလ ို က ္ ေတာ့ ရရွလ ိ ာတဲ့ ဘဝမွာ ႐ုပပ ္ င ုိ း္ ဆုင ိ ရ ္ ာ ခ်မ္းသာေရးအတြက္

အေထာက္အကူ

ေပးမွာျဖစ္ၿပီး

ဘာဝနာကုသလ ုိ က ္ ေတာ့

အေရးႀကီးဆုးံ ျဖစ္တဲ့

ဒုကၿၡ ငိမး္ ရာကုိ လွမး္ ကုင ိ ႏ ္ ုိငမ ္ ယ့္ အထြတအ ္ ထိပ္ ကုသလ ို ႀ္ ကီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗုဒဘ ၶ ာသာဝင္ေတြ

အေနနဲ႔ အေရးႀကီးဆုံး ပန္းတုင ိ ေ ္ တြကုိ လွမး္ ကုိငႏ ္ င ုိ ဖ ္ ုိ႔အတြက္ လုပသ ္ င္လ ့ ုပထ ္ က ုိ တ ္ ဲ့ ကုသလ ုိ ္ေတြျဖစ္တဲ့

ဒါနကုသလ ို ၊္ သီလကုသလ ို ၊္ ဘာဝနာကုသလ ို ေ ္ တြကို စြမး္ ႏုင ိ သ ္ မွ် ႀကိဳးစားလုပက ္ င ုိ ္ၾကရမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုျိ ခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဟုတပ ္ ါတယ္။ ဒီဘဝမွာ လူဘ ႔ ဝကုိ ရလာၾကတဲသ ့ ူေတြထမ ဲ ာွ ဗုဒဘ ၶ ာသာဝင္ေတြ အျဖစ္နဲ႔ ကံကရ ံ ႕ဲ အက်ိဳးကုိ ယုၾံ ကည္ၿပီး ကုယ ိ လ ္ ပ ု တ ္ ဲ့ အလုပေ ္ တြအေပၚမွာ အေလးထားတတ္တဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ ဘဝရဲ႕

ဒုကေ ၡ တြကၿုိ ငိမး္ ၿပီး သံသရာဇာတ္သမ ိ း္ ဖုအ ိ႔ တြက္ ဒီဘဝမွာပဲ တရားဘာဝနာအလုပက ္ ုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ကာ ကိေလသာကုနခ ္ မ္း နိဗာၺ န္နန္းကုိ သြားႏုိငမ ္ ယ္ဆရ ုိ င္ေတာ့ ဘဝမွာ အေရးႀကီးဆုးံ ျဖစ္တဲ့ ပန္းတုိငက ္ ုိ ရယူႏုင ိ ၿ္ ပီလုိ႔ ဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လလ ုိ႔ ဆ ဲ ေ ုိ တာ့ ပဋိသေႏၶေနရတဲ့ ဒုက၊ၡ အုိရနာရတဲ့ ဒုက၊ၡ

ေသရတဲ့ဒက ု ၊ၡ ေသၿပီးတစ္ခါ ဘဝသံသရာ က်င္လည္ေနရတဲ့ ဒီလဒ ို က ု ၡအေပါင္းကုိ အၾကြငး္ မဲ့ ခ်ဳပ္ေစဖုိ႔ ဆုတ ိ ာ ဘာဝနာကုသလ ို ္ တစ္ခတ ု ည္းပဲ ရွတ ိ ဲ့အတြကေ ္ ၾကာင့ပ ္ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာဝနာဆုတ ိ ာေတာင္မွ ႐ုပန ္ ာမ္ေတြရ႕ဲ အျဖစ္အပ်က္ကုိ ဉာဏ္နအ ဲ႔ မွန္ သိျမင္ႏင ုိ တ ္ ဲ့ ဝိပႆနာ ဘာဝနာနဲမ ႔ ွပဲ ဒီအဆုးံ စြနျ္ ဖစ္တဲ့

ပန္းတုင ိ က ္ ုိ လွမး္ ကုိငႏ ္ င ုိ မ ္ ွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာဝန္လက္စသိမး္ ၿပီး ဒုကၿၡ ငိမး္ လုသ ိ ေ ူ တြအေနနဲ႔ ဘာဝနာကုသလ ို က ္ ုိ

ႀကိဳးစားအားထုတၾ္ ကဖုိ႔

လုတ ိ ယ္လိ႔ု

ဆုရ ိ ျခင္း

ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒလ ီ ုိ ဒီဘဝမွာ ဒုကၿၡ ငိမး္ ရာအမွနျ္ ဖစ္တဲ့ နိဗာၺ န္ပန္းတုိငက ္ ုိ မတက္လမ ွ း္ ႏုင ိ ေ ္ သးဘူး ဆုရ ိ င္ေတာ့ ေသခ်ာ ေပါက္ သံသရာလည္ေနၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သံသရာလည္တအ ဲ့ ခါ သတၱဝါေတြ အေနနဲ႔ ကုယ ိ လ ္ ပ ု ခ ္ တ ဲ့ ဲ့

ကုသလ ို က ္ ံ၊ အကုသလ ို က ္ ေ ံ တြရ႕ဲ အက်ိဳးရလာဘ္ကလ ုိ က ုိ ၿ္ ပီး လူဘ ႔ ုံ၊ နတ္ဘ၊ုံ တိရစၧာန္ဘံ၊ု ၿပိတာၱ ဘုန ံ ဲ႔ ငရဲဘေ ုံ တြမွာ

ျဖစ္ႏင ုိ တ ္ ဲ့အတြက္

ဒီဘေ ုံ တြထက ဲ

ေကာင္းတဲသ ့ ဂ ု တိဘလ ံု ုိ႔

ေခၚဆုိႏင ုိ တ ္ ဲ့

လူဘ ႔ န ုံ ဲ႔

နတ္ဘေ ံု တြကုိ ရေအာင္ႀကိဳးစား အားထုတၾ္ ကဖုိ႔ လုလ ိ ာျပန္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သံသရာ က်င္လည္ရာ

ကာလမွာ ဘဝအဆင္အ ့ တန္း ျမင္ဖ ့ လ ုိ႔ လ ုိ ာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သံသရာ ခရီးသြားေတြအတြက္ အဆင္အ ့ တန္း ျမင္တ ့ ဲ့ ဘဝဆုတ ိ ာ ခုနေျပာခဲတ ့ ဲ့ လူဘ ႔ န ုံ တ္ဘလ ံု ေ ုိ႔ ခၚတဲ့ သုဂတိဘဝေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အဆင္ျ့ မင္တ ့ ဲ့ ဘဝေတြကုိ

ရဖုအ ိ႔ တြက္

လုပသ ္ င့လ ္ ပ ု ထ ္ က ုိ တ ္ ဲ့

ကုသလ ုိ က ္ ေတာ့

သီလကုသလ ို ပ ္ ဲ

ျဖစ္ပါတယ္။

သီလကုသလ ို ဟ ္ ာ မေကာင္းတဲ့ ဒုစ႐ုက ိ ေ ္ တြကုိ မလုပျ္ ဖစ္ေအာင္၊ ေကာင္းတဲ့အလုပေ ္ တြမာွ လုပျ္ ဖစ္ ေအာင္

ကုယ ိ ရ ့္ ဲ႕

ကာယကံ၊

ဝစီကေ ံ တြကုိ

ထိနး္ ေပးတဲ့

ကုသလ ို ျ္ ဖစ္တအ ဲ့ တြက္

ကုယ ိ က ္ ်င္တ ့ ရား

ေကာင္းေန၊ သီလလုံၿခံဳေနတဲ့ သူေတြဟာ ေသၿပီးေနာက္ဘဝေတြမွာ ေကာင္းတဲသ ့ ဂ ု တိ ဘဝေတြမာွ ပဲ ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နိဗာၺ န္ေရာက္တဲ့အထိ ဒီဘဝမွာ မႀကိဳးစားႏုင ိ ၾ္ ကေသးသူေတြ အေနနဲ႔

ဘဝသံသရာမွာ အဆင္အ ့ တန္းျမင္တ ့ ဲ့ ဘဝေတြမွာ ျဖစ္ေစဖုိ႔ သီလကုသလ ုိ က ္ ုိ အားထုတၾ္ ကဖုိ႔ လုတ ိ ယ္လုိ႔ ဆုျိ ခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဆုေ ိ တာ့ကား သီလလုၿံ ခဳံတအ ဲ့ တြက္ အဆင္ျ့ မင္တ ့ ဲ့ ဘဝေတြမာွ ျဖစ္ႏိင ု ေ ္ ပမယ့္ အဲဒအ ီ ဆင္ျ့ မင္တ ့ ဲ့ ဘဝ ေတြမာွ စားရမယ္ေ ့ သာက္ရမယ့္ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ ေနၾကမယ္ဆိရ ု င္လည္း မျဖစ္ေသးျပန္ပါဘူး။ အဆင္ျ့ မင္တ ့ ဲ့

လူဘ ႔ ဝ၊ နတ္ဘဝ စတာေတြမွာ ျဖစ္ေနေပမယ့္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ႐ုနး္ ကန္ရင္းနဲပ ႔ ဲ ဆင္းဆင္းရဲရဲ


ဘဝကုိ ျဖတ္သန္းကာ ကုသလ ုိ ေ ္ ကာင္းမႈေတြကုိ ျပဳလုပအ ္ ားထုတႏ ္ င ုိ မ ္ ႈ မရွျိ ပန္ဘးူ ဆုရ ိ င္လည္း ဘဝ အဆင့္အတန္း ျမင္ေ ့ ပမယ့္ ဘဝခ်မ္းသာမႈ မျဖစ္ဘဲ ျဖစ္ေနတတ္ျပန္ပါတယ္။ ဒီလအ ုိ ဆင္အ ့ တန္းျမင္တ ့ ဲ့

ဘဝကုရ ိ ေနေပမယ့္ ဆင္းရဲေနတဲ့ ဘဝမ်ိဳး မျဖစ္ေစဖုအ ိ႔ တြက္ ဒါနကုသလ ုိ က ္ ုိ လုပဖ ္ လ ုိ႔ ုိအပ္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနကုသလ ို ဟ ္ ာ ဘဝခ်မ္းသာမႈကုိ ျဖစ္ေစတဲ့ ကုသလ ို မ ္ ်ိဳး ျဖစ္တအ ဲ့ တြက္ ေပးကမ္းလွဴဒါန္း စြနႀ္႔ ကဲမႈ

ျပဳေနသူေတြဟာ

႐ုပဝ ္ တၳဳပုင ိ ္းမွာ

ခ်မ္းသာေနသူေတြ

ျဖစ္ေနမွာ

အမွနပ ္ ဲ

ျဖစ္ပါတယ္။

သူတပါးလုအ ိ ပ္တာကုိ ေပးလုက ိ တ ္ အ ဲ့ တြက္ ကုယ ိ လ ္ အ ို ပ္တဲ့အခါမွာလည္း ရရွေ ိ နျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဒါနကုသလ ို ရ ္ ဲ႕ မေျပာင္းလဲတဲ့ နိယာမပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘဝမွာ လုေ ိ လေသးမရွိ ခ်မ္းသာေစဖုိ႔ အတြက္

ဒါနကုသလ ို က ္ ုိ

ႀကိဳးစားအားထုတၾ္ ကဖုိ႔

လုတ ိ ယ္လုိ႔

ဆုျိ ခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဆုလ ိ တ ုိ ာက ဗုဒဘ ၶ ာသာေတြအတြက္ ကုသလ ုိ လ ္ ပ ု တ ္ ယ္ဆတ ို ာ လုအ ိ ပ္တဲ့ ပန္းတုင ိ ္ေတြကုိ လွမး္ ကုိင္ ႏုင ိ ဖ ္ အ ုိ႔ တြက္ လုပၾ္ ကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆုလ ိ တ ုိ ာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုကအ ၡ ားလုးံ ၿငိမး္ ေစဖု၊ိ႔

ဒုကမ ၡ ၿငိမး္

ႏုင ိ ေ ္ သးလုိ႔ သံသရာ လည္ေနရတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာလည္း ေကာင္းတဲဘ ့ ဘ ုံ ဝေတြမာွ ျဖစ္ေစဖုိ႔၊ ေကာင္းတဲ့ ဘုဘ ံ ဝမွာလည္း

စားရမယ့္

ေသာက္ရမယ့္

ဘဝမ်ိဳးမဟုတဘ ္ ဲ

သက္ေသာင့သ ္ က္သာ

ခ်မ္းသာတဲ့

ဘဝျဖစ္ေစဖုဆ ိ႔ တ ုိ ဲ့ လုိအပ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ကုသလ ုိ ေ ္ ကာင္းမႈကုိ လုပဖ ္ လ ုိ႔ အ ုိ ပ္တယ္၊ လုပၾ္ ကတယ္လုိ႔ ဆုခ ိ ်င္တာ

ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါနကုသလ ို ၊္

ၿပီးေတာ့

သီလကုသလ ုိ ္၊

ဒီလအ ုိ ပ္ခ်က္ေတြ

ဘာဝနာကုသလ ို ဆ ္ တ ုိ ဲ့

အတြကလ ္ ည္း

လုပရ ္ မယ့္

ကုသလ ုိ သ ္ းုံ မ်ိဳးလုးံ ပဲ

ျဖစ္ၿပီး

ကုသလ ုိ ္ေတြက ဒီသံးု မ်ိဳးလုံးကုိ

စုေ ံ အာင္လပ ု ႏ ္ င ုိ တ ္ ဲ့ သူေတြဟာ နိဗၺာန္မရေသးေတာင္မွ အဆင္ျ့ မင္တ ့ ဘ ဲ့ ဝမွာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ျဖစ္ေန ၾကမယ္ဆတ ို ာသိေစခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။

ေသခ်ာေတြးၾကည့ရ ္ င္ ဒီကသ ု လ ို သ ္ ုံးမ်ိဳးမွာ အဓိက အေျခခံအက်ဆုးံ ကုသလ ို က ္ သီလကုသလ ုိ ဆ ္ တ ုိ ာ ေတြ႕ရမွာ

ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါနေတြ

လႈိငလ ္ င ႈိ လ ္ ပ ု ေ ္ နေပမယ့္

သီလမျဖဴစင္ရင္

ဒါနရဲ႕

အက်ိဳးေပး

အားနည္းေနတတ္ၿပီး တရားဘာဝနာအလုပ္ အားထုတတ ္ ဲ့ အခါမွာလည္း သီလမျဖဴစင္ရင္ ဘာဝနာ ဉာဏ္ျဖစ္ဖပ ုိ႔ ါ

မလြယဘ ္ ဲ

ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္

တရားအားထုတတ ္ ဲ့

သူေတြအေနနဲ႔

အေျခခံျဖစ္တဲ့ သီလမျဖဴစင္ရင္ စိတလ ္ ည္းျဖဴစင္မွာ မဟုတဘ ္ ဲ စိတမ ္ ျဖဴစင္ရင္ သမာဓိ ျဖစ္ဖလ ုိ႔ ည္း မလြယျ္ ဖစ္ကာ သမာဓိမတည္ရင္ ပညာျဖစ္ဖလ ုိ႔ ည္း ခက္ခဲေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါနလုပတ ္ ာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘာဝနာအလုပ္ အားထုတတ ္ ာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အေျခခံျဖစ္တဲ့ သီလကုသလ ုိ က ္ ုိ အေကာင္းဆုးံ

ျဖစ္ေအာင္ အရင္ ႀကိဳးစားအားထုတဖ ္ ုိ႔ လုတ ိ ယ္လုိ႔ ဆုျိ ခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သီလကုသလ ုိ က ္ ုိ အေျခခံတဲ့

ဒါနကုသလ ို ၊္ ဘာဝနာကုသလ ုိ ေ ္ တြကုိ လုပႏ ္ င ုိ မ ္ ယ္ဆရ ုိ င္ေတာ့ အလုးံ စုျံ ပည့စ ္ တ ုံ ဲ့ ကုသလ ို ေ ္ တြ ျဖစ္ေနမွာ အမွနပ ္ ျဲ ဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ

အထူးသတိျပဳရမွာက

ဒါနသီလဘာဝနာ

ကုသလ ို သ ္ းုံ မ်ိဳးမွာ

တစ္မ်ိဳးတည္း

လုပဖ ္ ထ ုိ႔ က္

သုးံ မ်ိဳးလုးံ လုပဖ ္ လ ုိ႔ တ ုိ ယ္ဆတ ုိ ာ သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနလုပတ ္ ာ သေဘာက်လုိ႔ ဒါနကုသလ ို ္

တစ္ခတ ု ည္းလုပေ ္ နၿပီး သီလကုသလ ုိ မ ္ ပါ၊ သီလမလုၿံ ခဳံျပန္ရင္လည္း အဆင္ျ့ မင္ျ့ မင့္ သုဂတိ ဘဝမွာ ျဖစ္ဖမ ုိ႔ လြယသ ္ လုိ ေနျပန္ရင္လည္း

သီလကုသလ ုိ မ ္ ပါ

တရားမတက္၊

သီလမျဖဴစင္ဘန ဲ ဲ႔

ဉာဏ္မတက္ဘဲ

ဘာဝနာအလုပက ္ ုိ

အက်ိဳးထူးတရားရဖုိ႔

ႀကိဳးစားအားထုတ္

ခက္ခေ ဲ နတတ္တယ္ဆတ ုိ ာ

ႏွလးုံ သြငး္ ဆင္ျခင္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုးံ ကေတာ့ သီလကုလ ိ ၿုံ ခဳံေအာင္ ေစာင္ထ ့ န ိ း္ ၿပီး ဒါနနဲဘ ႔ ာဝနာ

ကုသလ ို ေ ္ တြကုိ

ႀကိဳးစားက်င့ႀ္ ကံ

အားထုတတ ္ ာဟာ

အေကာင္းဆုးံ ပဲ

ျဖစ္ပါတယ္။


ဒါေၾကာင့္ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ကုသလ ုိ ဘ ္ ာေၾကာင့္ လုပတ ္ ာလဲ ဆုတ ိ အ ဲ့ ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ကုသလ ို ဆ ္ တ ုိ ာ ဗုဒဘ ၶ ာသာေတြအတြက္ ဒုကၿၡ ငိမး္ ေစဖု၊ိ႔ ဘဝအဆင္အ ့ တန္း ျမင္ေ ့ စဖုိ႔နဲ႔ ရရွလ ိ ာတဲ့ ဘဝမွာ ခ်မ္းသာေစဖုိ႔

ဆုတ ိ ဲ့ ဆႏၵေတြေၾကာင့္ လုပရ ္ တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီဆႏၵေတြျပည့ဖ ္ အ ုိ႔ တြက္ သီလကုသလ ို က ္ ုိ အေျခခံတဲ့ ဒါနကုသလ ို ၊္

ဘာဝနာကုသလ ို ေ ္ တြကုိ စြမး္ ႏုင ိ သ ္ မွ်

ႀကိဳးစားအားထုတ္ ျပဳလုပၾ္ ကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

ျဖစ္ႏင ုိ ရ ္ င္ ဘာဝနာကုသလ ုိ လ ္ ုိ႔ ေခၚတဲ့ တရားအလုပက ္ ုိ ႀကိဳးစားအားထုတရ ္ င္း ဒီဘဝမွာပဲ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုင ိ ရ ္ င္

အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေပမယ့္

အဲဒလ ီ ုိ

မလုပႏ ္ ုိငေ ္ သးရင္လည္း

သီလကုသလ ို က ္ ုိ

က်င့ႀ္ ကံေစာင္ထ ့ ိနး္ ကာ အဆင့္ျမင္တ ့ ဲ့ သုဂတိဘဝကုိ အရယူကာ အဲဒသ ီ ဂ ု တိဘဝမွာ ခ်မ္းသာဖုိ႔အတြက္ ဒါနကုသလ ို က ္ လ ုိ ည္း စြမး္ ႏုိငသ ္ မွ် ျပဳလုပၾ္ ကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း စသျဖင့္ အသိေပးတင္ျပရင္း လူတင ို း္ လူတိင ု း္ ကုသလ ုိ တ ္ ရားေတြကုိ ရႏုင ိ သ ္ မွ် ျပဳလုပၾ္ ကဖုိ႔ တုက ိ တ ္ ြနး္ စကား ပါးလုက ိ ္ရပါတယ္။ စာေရးသူ = အရွင၀ ္ စ ိ တ ိ ၱ (မနာပဒါယီ)

ကုသိုလ္ဘာေၾကာင့္ လုပ္ရတယ္  
ကုသိုလ္ဘာေၾကာင့္ လုပ္ရတယ္  

စာေရးသူ = အရွင္၀ိစိတၱ (မနာပဒါယီ)