Page 1

တရားအားထုတၾ္ ကည့္ၾကစု.ိ႔ .. by Ashin Vicitta on Monday, March 7, 2011 at 1:47pm တရားအားထုတတ ္ ယ္ဆတ ို ာ တကယ္ေတာ့ တရားတဲ့ အားေတြ ထုတတ ္ ာပါပဲ။ ကုယ ိ သ ့္ ႏၲာန္မွာရွတ ိ ဲ့ မတရားတဲ့အားေတြ အျပင္မထြက္ေအာင္ မတရားတဲ့အားေတြ မေပၚေအာင္ တရားတဲ့အားေတြနဲ႔

အႏုင ိ ယ ္ တ ူ ာကုိ တရားအားထုတတ ္ ယ္လုိ႔ ဆုတ ိ ာပါ။ မတရားတဲ့ အားဆုတ ိ ာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊

မာနစတဲ့ ကိေလသားတရားေတြကုိ ေျပာတာပါ။ ပုထက ု ေ ိ လေသ ဇေနတီတိ ပုထဇ ု ေ ၨ နာ- ကိေလသာေတြ မျပတ္ျဖစ္ေနတဲ့ အတြကေ ္ ၾကာင့္ ပုထဇ ု ဥ္လုိ႔ ဆုတ ိ ဲ့အတုင ိ ္း ပုထဇ ု င္မ်ားမွာ ကိေလသာတရားမ်ား

အၿမဲမျပတ္ တုးိ တက္ျဖစ္ပြား ေနတတ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ျပန္ေတြးၾကည့လ ္ က ုိ ္ရင္ မတရားတဲ့ အားေတြျဖစ္တဲ့ ကိေလသာေတြနပ ဲ႔ ဲ အခ်ိနက ္ န ု ေ ္ နတတ္တာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ အခ်ိနမ ္ ေရြး သူမ်ားကုၾိ ကည့ၿ္ ပီး၊ သူမ်ားပုင ိ ဆ ္ င ုိ တ ္ ာေတြၾကည့္ၿပီး ေလာဘျဖစ္လက ို ၊္ အလုမ ိ က်တာေတြနဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါ ေဒါသျဖစ္လက ို ၊္ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိ အထင္ႀကီးေနတဲ့ မာနေတြျဖစ္လက ုိ ္၊ အမွားကုိ အမွနထ ္ င္၊ အမွနက ္ ုိ အမွားထင္တဲ့ ေမာဟျဖစ္လက ို ္ စသျဖင့္ ေန႔စဥ္မျပတ္ တစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳး အကုသလ ုိ ္ ကိေလသာေတြ ျဖစ္ေနတဲအ ့ တြက္ တရားတာေတြ ေပ်ာက္ေပ်ာက္ေနၿပီး မတရားတာေတြပဲ

ေရာက္ေရာက္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ပုထဇ ု င္ေတြရဲ႕ သဘာ၀ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမတရားတဲ့ ကိေလသာေတြ မျဖစ္ေအာင္၊ မတရားတဲ့ အားေတြအျဖစ္နည္းေအာင္ တရားတဲ့အားေတြ ထုတၾ္ ကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုပ ိ ဲ တရားအားထုတတ ္ ယ္လိ႔ု ဆုၾိ ကျခင္းပါ။

မွနပ ္ ါတယ္။ ဒီလုိ မတရားတဲ့ အားေတြမျဖစ္ေအာင္ တရားအားထုတတ ္ ာကုပ ိ ဲ ဘာ၀နာ ပြားတယ္လုိ႔ ဆုပ ိ္ ါတယ္။ ေနာက္ပရိယာယ္တစ္မ်ိဳးနဲ႔ ေျပာမယ္ဆရ ုိ င္ ကမၼ႒ာန္းစီးျဖန္းတယ္ေပါ့။ တကယ္ေတာ့

ဘာ၀နာပြားတယ္လပ ိ႔ု ဲ ေျပာေျပာ ကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းတယ္လပ ုိ႔ ဲ ဆုဆ ိ ုိ လုရ ိ င္းကေတာ့ မတရားတဲ့အားေတြ မျဖစ္ေအာင္ တရားတဲ့အားေတြ ထုတျ္ ခင္းပါပဲဲ။ တရားတဲအ ့ လုပန ္ ဲ႔ ေနျခင္းပါပဲ။ တရားအားထုတတ ္ ဲ့

သူေတြဟာ မ်ားမ်ားအားထုတေ ္ လ မတရားတဲ့ အားေတြနည္းနည္းလာၿပီး တရားတဲ့အားေတြ တုးိ ေလပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိယ ု သ ့္ ႏၲာန္မွာ တရားတဲ့ အားေတြတးုိ ေနတာဟာ မတရားတဲ့ အားေတြနည္းလာလုပ ိ႔ ဲ

ျဖစ္ပါတယ္။ မတရားတဲ့ အားေတြနည္းၿပီး တရားတာေတြနဲ႔ ေနေနၾကတဲသ ့ ေ ူ တြဟာ ဒီဘ၀မွာလည္း ၿငိမး္ ေနၿပီး ေနာင္ဘ၀ သံသရာအတြကလ ္ ည္း ၿငိမ္းေနပါေတာ့တယ္။ ဒါဟာ တရားအားထုတျ္ ခင္းရဲ႕

အက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့ပ ္ ါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ မတရားတာေတြ မျဖစ္လတ ို ဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ တရားအားထုတျ္ ခင္းျဖင့္ မေကာင္းတဲ့ အားေတြ၊ ကိေလသာေတြ မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားႏုင ိ ၾ္ ကပါတယ္။

ဒီလုိ မတရားတာေတြ မေပၚႏုိငေ ္ အာင္ တရားတဲ့အားေတြ ထုတတ ္ အ ဲ့ ခါမွာ နည္းႏွစန ္ ည္း ရွပ ိ ါတယ္။

အခုက ိ ္အတန္အ ႔ ားျဖင့္ မတရားတာေတြကုိ ပယ္ခြာထားႏုိငေ ္ အာင္ အားထုတတ ္ န ဲ့ ည္းနဲ႔ ဒီမတရားတဲ့ ကိေလသာ တရားမ်ား ဘယ္ေတာ့မွ ေပၚမလာေအာင္ အၾကြငး္ မဲ့ ပယ္သတ္တဲ့ နည္းရယ္လုိ႔ ႏွစမ ္ ်ိဳးပါ။ စာလုေ ိ ျပာရင္ေတာ့ သမထနည္းနဲ႔ ၀ိပႆနာနည္းေပါ့။ သမထနည္းကေတာ့ အားထုတေ ္ နဆဲ

အခုက ိ ္အတန္မ ႔ ွာ ကိေလသာမ်ား မေပၚေပါက္ေစဘဲ စိတအ ္ စဥ္ တည္ၾကည္ၿငိမး္ ေအးေစႏုင ိ ၿ္ ပီး အားထုတတ ္ ဲ့ပဂ ု ဳၢိ လ္ရဲ႕ သမာဓိအားအစြမး္ အေပၚ လုက ိ က ္ ာ မတရားတဲအ ့ ားေတြကုိ ၾကာၾကာခြာထားႏုင ိ ္ပါတယ္။ ၀ိပႆနာနည္းကေတာ့ အားထုတရ ္ င္းအားထုတရ ္ င္းနဲပ ႔ ဲ တုးိ တက္ျဖစ္ထန ြ း္ လာတဲ့ ဉာဏ္အဆင့္အတန္းကုိ


လုက ိ က ္ ာ ကိေလသာမ်ား ေနာက္ထပ္မေပၚႏုင ိ ေ ္ အာင္ အၿပီးပယ္သတ္ေစႏုင ိ ၿ္ ပီး

မတရားတဲ့အားေတြကင္းရာ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳေစႏုင ိ ္ပါတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ သမထနည္းသည္ သမာဓိကို လက္ကင ုိ ထ ္ ားတဲ့ နည္းျဖစ္ၿပီး ၀ိပႆနာနည္းကေတာ့ ဉာဏ္ကစ ုိ ဲြကင ုိ ထ ္ ားတဲ့ နည္းျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္နည္းဆုေ ိ သာ္ သမာထနည္းသည္ ဧကဂၢတစိတလ ၱ ဆ ိ႔ု တ ုိ ဲ့ တစ္ခတ ု ည္းေသာ အာ႐ုအ ံ ေပၚမွာသာ စူးစုက ိ ၿ္ ပီး ပြားမ်ားအားထုတတ ္ ဲ့ နည္းျဖစ္ၿပီး ၀ိပႆနာ နည္းကေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေပၚလာသမွ် အာ႐ုံေတြအေပၚမွာ သတိကပ္ၿပီး မလြတတ ္ မ္း အားထုတတ ္ ဲ့ နည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

သမထနည္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၀ိပႆနာနည္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ႀကိဳက္တန ဲ့ ည္းကုိ အားထုတေ ္ နႏုင ိ ပ ္ ါတယ္။

အဓိကကေတာ့ အားထုတျ္ ဖစ္ဖပ ုိ႔ ါပဲ။ ပရိတပ ္ ႒ာန္းရြတတ ္ ာ၊ ေမတၱာပုတ ိ႔ ာ၊ ေရကသုိဏး္ ၊ ေျမကသုဏ ိ း္ စတဲ့ ကသုိဏ္းတစ္ခခ ု က ု ုိ ႐ႈတာ၊ ဘုရားဂုဏ္၊ တရားဂုဏ၊္ သံဃာဂုဏ၊္ သီလဂုဏစ ္ တဲ့ ဂုဏတ ္ စ္ခခ ု က ု ုိ

ပြားမ်ားတာ စသည္စသည္ျဖင့္ ကုယ ိ အ ္ ားသန္ရာ တစ္ခခ ု က ု ုိ ပြားမ်ားအားထုတ္ ေနျဖစ္ဖလ ုိ႔ ုိပါတယ္။ ဒီလန ုိ ည္းအတုိင္း ေနျခင္းကုိ သမထနည္းနဲ႔ ေနျခင္းလုဆ ိ႔ ုိႏင ုိ ပ ္ ါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သတိကုိ အထူးျပဳၿပီး

ဉာဏ္နယ ဲ႔ ဥ ွ က ္ ာ မွတ႐ ္ ပ ႈ ာြ းမ်ားရတဲ့ သတိပ႒ာန္ ၀ိပႆနာနည္း တစ္ခခ ု က ု လ ုိ ည္း အားထုတေ ္ နႏုင ိ ္ပါတယ္။ ၀ိပႆနာနည္းကေတာ့ ေပၚရာေပၚရာ ႐ႈမတ ွ တ ္ ာျဖစ္တအ ဲ့ တြက္ စိတမ ္ ွာပဲေပၚေပၚ ႐ုပမ ္ ာွ ပဲ ေပၚေပၚ ေပၚလာသမွ် အာ႐ုံေတြကုိ မလြတတ ္ မ္း လုက ိ ၿ္ ပီးသိေန၊ မွတေ ္ နေပးရင္ ၿပီးတာပါပဲ။

ကာယာႏုပႆနာလုိ႔ေခၚတဲ့ ႐ုပတ ္ ရားအေပါင္းမွာ ဆင္ျခင္ၿပီး မွတေ ္ နတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊

ေ၀ဒနာႏုပႆနာေခၚတဲ့ ခံစားမႈ ေ၀ဒနာအေပါင္းမွာ ဆင္ျခင္ၿပီး မွတေ ္ နတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စိတာၱ ႏုပႆနာေခၚ ျဖစ္ေပၚသမွ် စိတမ ္ ာွ ဆင္ျခင္ၿပီး မွတေ ္ နတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဓမၼာႏုပႆနာလုေ ိ႔ ခၚတဲ့ သေဘာတရားမွာ ဆင္ျခင္ၿပီး မွတေ ္ နတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီသတိပ႒ာန္ ေလးမ်ိဳးထဲက ကုယ ိ အ ္ ားသန္ရာ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိ

ပြားမ်ားအားထုတ္ ေနျဖစ္ဖပ ုိ႔ လ ဲ ုိပါတယ္။ ဒီနည္းကုေ ိ တာ့ ၀ိပႆနာနည္းနဲ႔ ေနျခင္းလုိ႔ ဆုပ ိ ါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလေ ုိ နနည္းကုိပဲ ”သမထနည္းနဲ႔ ၀ိပႆနာနည္းလုိ႔ ေခၚတဲ့ ကမၼ႒ာန္း တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ပြားမ်ားရင္း ကုယ ိ သ ့္ ႏၲာန္မာွ မတရားတဲ့ အားေတြ မျဖစ္ေအာင္ေနတဲ့ တရားတဲအ ့ ားေတြ ထုတၿ္ ပီးေနနည္း” လုိ႔ ဆုျိ ခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေသခ်ာတာကေတာ့ ဒီသမထ ၀ိပႆနာ နည္းတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိ အားထုတၿ္ ပီး ေနတဲပ ့ ဂ ု ဳၢိ လ္ေတြဟာ အားထုတေ ္ နတဲ့ အခုက ိ အ ္ တန္မ ႔ ာွ ကုယ ိ သ ့္ ႏၲာန္မွာ မတရားတဲ့ ကိေလသာအားေတြ မျဖစ္ဘဲ တရားတဲအ ့ ားေတြပဲ ျဖစ္ေနတယ္ဆတ ုိ ဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ပုၿိ ပီး ေက်နပ္စရာ ေကာင္းတာက

တရားအားထုတေ ္ နတဲ့ ပုဂဳၢိ လ္ေတြဟာ အားထုတရ ္ င္း အမွတတ ္ စ္မတ ွ ္၊ ဆုၾိ ကပါစုိ ၀င္ေလထြကေ ္ လ တစ္မတ ွ မ ္ တ ွ က ္ ုိ မလြတတ ္ မ္း သတိနဲ႔ အစအဆုးံ မွတလ ္ က ို ္မတ ိ ဲ့ အခုက ိ ဟ ္ ာ သူ႔အတြက္

မဂၢငရ ္ ွစပ ္ ါးအကုနဆ ္ က ုိ ၿ္ ပီး မစၨ်ိမပဋိပဒါလုိ႔ေခၚတဲ့ အလယ္အလတ္လမ္း တစ္နည္းအားျဖင့္ မဂၢသစၥာလမ္းကုိ ေလွ်ာက္လမ ွ း္ ေနတယ္ဆတ ုိ ဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ပုထဇ ု င္ေတြအတြက္ က်န္တအ ဲ့ ခ်ိန္ေတြမာွ အျမင္မန ွ ဖ ္ ုိ႔၊ အေတြးမွန္ဖုိ႔၊ အလုပမ ္ န ွ ဖ ္ ုိ႔၊ အသက္ေမြးမႈ မွနဖ ္ ၊ုိ႔ ႀကိဳးစားအားထုတမ ္ ႈ မွနဖ ္ ၊ုိ႔ ေအာက္ေမ့မသ ႈ တိမန ွ ဖ ္ ၊ုိ႔ တည္ၾကည္မႈ သမာဓိမန ွ ္ဖဆ ုိ႔ တ ုိ ာ မလြယလ ္ ပ ွ ါဘူး။

တစ္ျခားအာ႐ုံေတြက မျပတ္ေႏွာက္ယက ွ ေ ္ နတဲအ ့ တြက္ မဂၢငရ ္ စ ွ ပ ္ ါးလုံး ညီညတ ြ ္ေနဖုိ႔ မလြယလ ္ ပ ွ ါဘူး။ တရားအားထုတေ ္ နတဲ့ ပုဂဳၢိ လ္ေတြကေတာ့ တရားအားထုတတ ္ အ ဲ့ ခုက ိ မ ္ ာွ ဒီမဂၢငရ ္ စ ွ ပ ္ ါး

အကုနည ္ ည ီ တ ြ ေ ္ နပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရားအားထုတသ ္ ူ အေပါင္းကုိ မဂၢငရ ္ စ ွ ပ ္ ါးနဲ႔ ျပည့စ ္ ၿုံ ပီး မွနက ္ န္တလ ဲ့ မ္းကို ေလွ်ာက္လမ ွ း္ ေနၾကတဲ့ သူေတြ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ တရားတဲသ ့ ူေတြလိ႔ု


ဆုျိ ခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တရားအားထုတတ ္ သ ့ဲ မ ူ ်ား သတိျပဳရမယ့္အခ်က္က သမထနည္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ၀ိပႆနာနည္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တစ္နည္းနည္းကုိ အားထုတေ ္ နရင္ တရားတဲ့အားေတြ ျဖစ္ေနၿပီး ကိေလသာေတြ

ၿငိမး္ ေနတယ္ဆိေ ု ပမယ့္ သမထနည္းက ႀကိဳးစားရင္ ႀကိဳးစားႏုိငတ ္ အ ဲ့ ေလွ်ာက္ ကိေလသာတရားမ်ားကုိ အေတာ္ၾကာၾကာ ခြာထားႏုင ိ ႐ ္ ုံေလာက္ပျဲ ဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ေပၚလာတတ္တယ္ဆတ ို ဲ့ အခ်က္နဲ႔

၀ိပႆနာနည္းကေတာ့ ဉာဏ္အဆင္ဆ ့ င့္ ျမင္သ ့ ထက္ျမင္လ ့ ာတာနဲအ ႔ မွ် ကိေလသာတရားမ်ားကုိ ေနာက္ထပ္တစ္ခါ ေပၚလာခြငမ ့္ ရေအာင္ အၾကြငး္ အက်န္မရွိ အကုနပ ္ ယ္သတ္လက ုိ တ ္ ယ္ဆတ ုိ ဲ့ အခ်က္ပါပဲ။

အရွငး္ ဆုးံ ေျပာရရင္ ဒီဘ၀အခုက ိ အ ္ တန္ပ ႔ ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းခ်င္တယ္ဆိရ ု င္ေတာ့ သမထနည္းကုိ အားထုတႏ ္ င ုိ ္ၿပီး ဘ၀သံသရာ နိဗၺာန္အထိ ၿငိမး္ ခ်မ္းခ်င္ရင္ေတာ့ ၀ိပႆနာနည္းကုိ အားထုတႏ ္ င ုိ ္ပါတယ္ ဆုတ ိ ာပါပဲ။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အားထုတျ္ ဖစ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ အားေတြရမ ွိ ွ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိ ကာကြယႏ ္ င ုိ မ ္ ွာျဖစ္ပါတယ္။ အျပင္အားေကာင္းရင္ အျပင္ရန္ကို ကာကြယ္ႏင ုိ မ ္ ာွ ျဖစ္ၿပီး အတြငး္ အားေကာင္းရင္ေတာ့ အတြငး္ ရန္ကုိ ကာကြယႏ ္ ုိငမ ္ ာွ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အတြငး္ အျပင္ ရန္ေတြျဖစ္တဲ့ မေကာင္းတဲအ ့ ားေတြ

မက်ေရာက္ရေအာင္ တရားတဲ့ အားေတြထတ ု ရ ္ င္း ကာကြယၾ္ ကဖုိ႔ တုက ိ တ ္ န ြ း္ ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အစအဆုံး ျပန္ၿပီးအႏွစခ ္ ်ဳပ္ ေျပာရရင္ တရားအားထုတေ ္ စခ်င္တာပါပဲ။ တရားအားထုတမ ္ သ ွ ာ

အၿမဲမျပတ္ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ မေကာင္းတဲ့ အားလုေ ိ႔ ခၚတဲ့ သတၱ၀ါေတြကုိ အၿမဲပေ ူ လာင္ေစတဲ့ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာနစတဲ့ ကိေလသာတရားမ်ား မေပၚႏုင ိ မ ္ ာွ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားမ်ားအားထုတႏ ္ င ုိ ေ ္ လ အားေတြမ်ားမ်ား ပြားေလ၊ အားေတြမ်ားလာေလေလ အတြငး္ အျပင္ရန္ေတြကုိ

ကာကြယတ ္ က ုိ ထ ္ တ ု ႏ ္ ုိငေ ္ လေလ ျဖစ္ပါတယ္။ အတြငး္ အျပင္ ရန္ေတြမရွဘ ိ ဲ ေနတဲသ ့ ေ ူ တြအတြက္

ေနရတဲ့အခုက ိ ဟ ္ ာ စုးိ ရိမ္မႈ၊ ပူေဆြးမႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတလ ္ န္မ ႔ ႈ မရွဘ ိ ဲ ၿငိမး္ ခ်မ္းေနပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဘ၀အခုက ိ အ ္ တန္႔ ၿငိမး္ ခ်မ္းခ်င္သပ ူ ဲ ျဖစ္ျဖစ္ သံသရာမွသည္ နိဗာၺ န္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းလုသ ိ ပ ူ ဲ ျဖစ္ျဖစ္

ဘယ္လၿုိ ငိမး္ ခ်မ္းမႈကပ ုိ ဲ လုိခ်င္လခ ုိ ်င္ လုခ ိ ်င္တဲ့ ၿငိမး္ ခ်မ္းမႈကုိ ရေအာင္ အခ်ိနရ ္ တ ွိ ုန္း၊ အခြငသ ့္ ာတုနး္ မွာ တရားကုသ ိ ာ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား အားထုတလ ္ က ုိ ၾ္ ကပါလုိ႔ တုက ိ တ ္ န ြ ္းစကားေျပာၾကားလုက ိ ပ ္ ါတယ္…

တရားအားထုတ္ၾကည့္ၾကစုိ႔...  
တရားအားထုတ္ၾကည့္ၾကစုိ႔...  

၀ိပႆနာနည္းကေတာ့ အားထုတ္ရင္းအားထုတ္ရင္းနဲ႔ပဲ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းလာတဲ့ ဉာဏ္အဆင့္အတန္းကုိ ဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။