Page 1

အနႏ ေ ၱ က်းဇူးရွင္ ခြမ္း... ေအာင္ေသာ္ နင္ဘာလုပတ ္ ာလဲ အဲဒါ.. အိမမ ္ ွာ နင္႕ပိက ု ဆ ္ န ံ ဲ႕ဝယ္ထားတဲ႕ ပစၥညး္ ဘယ္နစ ွ ခ ္ ု ရွလ ိ ႕ို နင္အလ ဲ ို လုပေ ္ နရတာလဲ

မသိဘးူ အေမရာ လာမေၿပာနဲ႕ ကၽြနေ ္ တာ္ လူကုိ မလုပရ ္ ရင္ ပစၥညး္ လုပရ ္ မွ မဟုတရ ္ င္ ကၽြန္ေတာ္....ဟာ..ဗ်ာ ေအာင္ေသာ္.္ ...... အေမေနာ္.. ကၽြနေ ္ တာ္ကို လာမေအာ္န႕ဲ အေမရဲ႕ လင္ေတာ္ေမာင္ရဲ႕ သား မဟုတဘ ္ းူ ... ကၽြန္ေတာ္က အေမရဲ႕ နွစေ ္ ယာက္မရွတ ိ ဲ႕ တစ္ဥးီ ထည္းေသာ သားဗ်.....

နင္မဆိင ု တ ္ ႕ဲ သူေတြ ထည္႕ေၿပာေနၿပန္ၿပီ ေအာင္ေသာ္..... နင္ကေတာ့ေလ ...ငါ.. ငါ.. ေဒၚၿမေမရဲ႕ စကားေတြ..က နွဳတ္ဖ်ားကေနမထြကပ ္ ဲ ရပ္တန္႕ကုနရ ္ တယ္ေလ။ ဆက္ေၿပာၿပန္ရင္လည္း ေအာင္ေသာ္ရ႕ဲ ေဒါသေၾကာင့္ မရွမ ိ ဲ႕ရွိမဲ႕ အိမေ ္ ထာင္ပရိေဘာဂေလးေတြ ဒီထက္ ပ်က္စးီ ဖိ႕ု ပဲ

ရွေ ိ တာ့တယ္ေလ..။ အခုေတာင္ အသစ္လထ ဲ ားတာ မၾကာေသးတဲ႕ ေသာက္ေရအိးု ကို ေဒါသတစ္ၾကိး ေယာက္်ားအားနဲ႕ ရိက ု ခ ္ ြဲၿပစ္လက ုိ တ ္ ာ အိမအ ္ ႏွ႕ံ ရြရ ဲ ြဲစေ ို နတဲ႕ ၾကမ္းၿပင္မာွ အိးု ကြစ ဲ ေတြန႕ဲ ပြစာၾကဲေနၿပီေလ....။

ဟဲ႕ ဟဲ႕ အဲဒါကဘယ္တန ု း္ ေအာင္ေသာ္ရဲ႕ ခုၿပန္လာခဲ႕ ေၾသာ္ ငါ့န႕ဲ ခက္လက ို တ ္ ာေနာ္ ဒီအေကာင္ တစ္ေယာက္န႕ဲ အိမမ ္ ွာ ေသာင္းက်န္းလိ႕ု ဝလို႕ ရပ္ကပ ြ ထ ္ ဲ ဘယ္သန ူ ႕ဲ ၿဖစ္ရေအာင္ နယ္လည ွ ၿ့္ ပန္ၿပီလ.ဲ ..... ဟဲ႕ေကာင္ေလး

မသိဘးူ အေမရာ.... ကၽြနေ ္ တာ္ကို လာမတား...နဲ႕ ကၽြနေ ္ တာ္သြားခ်င္ရာ သြားမွာေနာ္... ေၿပာလည္းေၿပာ ဆိလ ု ည္းဆို ယိင ု ထ ္ းို ေနတဲ႕ ေၿခလွမး္ ေတြနဲ႕ တစ္လမ္းလံုး သူတစ္ေယာက္ထည္းနဲ႕

ၿပည့္ေနေအာင္ ေလွ်ာက္ၿပီး ထြကသ ္ ာြ းတဲ႕ ေအာင္ေသာ့္ ေက်ာၿပင္ကၾို ကည္ရ ့ င္း ေဒၚၿမေမ ၾကမ္းၿပင္ေပၚ စိတပ ္ ်က္ လက္ပ်က္ ထိင ု ခ ္ ်ၿပီး ငိခ ု ်မိေတာ့သည္။

ငယ္စဥ္ကတည္းက လိမၼာတယ္ မဆိသ ု ာေပမယ့္ ဒီေန႕ဒီလုိ ဆိးု လာလိမ႕္ လို႕ မထင္ခဲ႕မိဘးူ ေလ.။ ေအာင္သာ္တစ္ေယာက္ အခုလုၿိ ဖစ္လာရတဲ႕ တရားခံက ေဒၚၿမေမ အၿပစ္မကင္းဘူး ဆိရ ု င္လည္း


ေၿပာမယ္ဆို ေၿပာလိ႕ု ရပါတယ္.။

ေဒၚၿမေမ ဇာတိက ရန္ကန ု ၿ္ မိဳ႕ ဆိေ ု ပမယ့္ ၿမိဳ႕ေပၚက မဟုတပ ္ ါဘူး..။ မိဘေတြ ငယ္စဥ္ကတည္းက ဆံးု ပါးခဲ႕တာမိ႕ု ဦးေလးၿဖစ္သအ ူ မ ိ မ ္ ွာ ကပ္ေနရင္.. ငါးေရာင္းတဲ႕ အေဒၚၿဖစ္သန ူ ႕ဲ ကူေဖာ္ ေလာင္ဖက္ လုပက ္ ရ ူ င္း.. ေအာ္ေသာ္အေဖ နဲ႕ အေၾကာင္းပါေတာ့ သူ႕ဇာတိေၿမကို ေယာင္ေနာက္ ဆံထုးံ ပါ

ဆိတ ု ႕ဲ အတိုငး္ လိက ု ခ ္ ႕ဲ ရတာေပါ့..။ တံငါ လုပင ္ န္းနဲ႕ အသက္ေမြးၾကတဲ႕ ရြာေလး တစ္ရာြ မွာေပါ့

ေလ။ အခ်ိနတ ္ န္ ပင္လယ္ထဲ ငါးဖမ္းထြက.္ .. ဒီပင္လယ္ ရွိေနသမွ် ပတ္လးုံ ဝမ္းေရးမခက္ဘးူ ဆိေ ု ပမယ့္ ငါးဖမ္းေလွပင ို ္ မရွတ ိ ႕ဲ အတြက္ သူမ်ားအငွား လိက ု တ ္ ာေလ..။ ေအာင္ေသာ္ေလး (၁၂)နွစသ ္ ား

ေရာက္ေတာ့... သူ႕အေဖ ပင္လယ္ထြက္ ငါးဖမ္းရင္း မုနတ ္ င ို ္းမိၿပီး ေသသလား ရွငသ ္ လား မသိဘးူ ေလ။ အခ်ိနေ ္ တာ္ေတာ္ၾကာတဲ႕အထိ ေစာင္ၾ့ ကေပမယ့္ ငါးဖမ္းအဖြ႕ဲ တစ္ခလ ု းံု တစ္ေယာက္မွ

သတင္း မၾကားေတာ့ အခ်ိနတ ္ န္ (၇)ရက္ၿပည့္ ရက္လည္ဆမ ြ း္ သြတ္ ၾကေပမယ့္ ရွငန ္ ိဳးနိဳးနဲ႕ ၿပန္လာနိဳးနိဳး ငါးဖမ္းသမားတိ႕ု ေပ်ာ္ရာ ပင္လယ္မာွ ပဲ ထာဝရ ေနရစ္ေတာ့... အရြယမ ္ ေရာက္ေသးတဲ႕ သားေလးလက္ကို ဆြၿဲ ပီး ရန္ကန ု ေ ္ ၿမသို႕ ၿပန္လည္ အေၿခခ်ခဲ႕တယ္ေလ။.....

ကၽြမ္းက်င္ရာ လိမာၼ ရာ တစ္ဝမ္းတစ္ခါး ရွာေဖြစားဖို႕ အတြက္ ေဒၚၿမေမ ကၽြမ္းက်င္တာ ဆိလ ု ႕ို မရွကမ ္ ေၾကာက္ ေစ်းေရာင္းဖိ႕ု ပဲ ရွတ ိ ာေလ..။ တံငါအလုပေ ္ တြနဲ႕ လက္ပန ြ ္းတစ္သးီ ေနခဲ႕ရလိ႕ု အဲဒီ

အလုပေ ္ တြနဲ႕ ကိယ ု တ ္ င ို လ ္ ည္း မလုပခ ္ ်င္ေတာ့သလို အဲဒီပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေနရင္လည္း သားေလးလဲ သူ႕အေဖလို ၿဖစ္မာွ ဆိးု လိ႕ု စြန္႕စြန္႕စားစား ရန္ကန ု ၿ္ ပန္လာခဲ႕တာ..။ ဟိအ ု ရင္လို တစ္ေယာက္ထည္း မဟုတေ ္ တာ့ တစ္ဥးီ တည္းေသာ ဦးေလး အိမမ ္ ွာလဲ အရင္လုိ ခိက ု ပ္ေနဖို႕ မၿဖစ္ေတာ့ဘူးေလ...။

ရွစ ိ မ ု ႕ဲ စုေလးနဲ႕ ေခ်ာင္က်က် ရပ္ကက ြ တ ္ စ္ခု (၁၀)ေပခန္းေလး ငွားေနၿပီး သားအမိနစ ွ ေ ္ ယာက္ ဘဝကို စတင္ခဲ႕တဲ႕ အခ်ိနက ္ ၿမေမ (၃၅)ေလာက္ကေပါ့။ အရြယက ္ လည္းရွေ ိ သး မုဆုးိ မလည္းၿဖစ္

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းၿပဳရတဲ႕ ေစ်းသည္(ကုနစ ္ မ ိ း္ ) အလုပေ ္ ၾကာင္လ ့ ည္း လူမေလး ေခြးမခန္႕၊ မထိတထိ္ အတက္စမ္းခ်င္ၾကတဲ႕ သူေတြကလည္း ဒုနဲ႕ေဒး..။

ဒီလန ို ႕ဲ ဘဝတူ မုဆးို ဖို သားတစ္ေယာက္အေဖ... ကိတ ု င္ေငြန႕ဲ လက္ထပ္ဖ႕ို ဆံုးၿဖတ္ခဲ႕တဲ႕ အခ်ိနက ္ စလိ႕ု ေပါ့..။ အရာရာ နားလည္စ ၿပဳေနၿပီၿဖစ္တ႕ဲ ေအာင္ေသာ္က ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင္ေ ့ ရာ မိဘေမတၱာ

အလုယခ ူ လ ံ က ုိ ရ ္ တယ္ဆတ ုိ ဲ႕ အေတြးမ်ိဳးေတြနဲ႕ အၿမဲပဲ ဂ်ီတက ို ္ ဆိုးေနေတာ့တယ္ေလ...။ ငယ္စဥ္အခ်ိန္ ကေလးဘဝထဲက နာက်င္စြာ ခံယခ ူ ဲ႕တဲ႕ ပေထြးဆိတ ု ဲ႕ အသိေၾကာင့္ ကိတ ု င္ေငြအေပၚ ေကာင္းမြနစ ္ ာြ ဆက္ဆၿံ ခင္း မၿပဳသလို အေရးလုပ္ အရာဝင္ စကားထဲ ထည့္မေၿပာခဲ႕သလို အၿမဲဂ်ီတက ို ္ ၿပသနာ

ရွာဖို႕ပဲ ေတြးေနတက္တဲ႕ ကေလးဆိးု ေလး ၿဖစ္မန ွ း္ မသိ ၿဖစ္ခဲ႕တယ္ေလ..။ အဲဒါေတြရဲ႕ အဓိကတရားခံ ၿဖစ္တဲ႕ ၿမေမ သားကို ခ်စ္တဲ႕စိတန ္ ႕ဲ အၿပစ္မယူသလို .. ပေထြး ဆိေ ု ပမယ့္ သားတစ္ေယာက္ရတ ိွ ဲ႕ ကိတ ု င္ေငြကလည္း သူေနခ်င္သလို ေနဖို႕ ေအာင္ေသာ္ ဆိုးသမွ်ကိလ ု ည္း အၿမဲသည္းခံ

နားလည္ေပးတက္ေပမယ့္ ေအာင္ေသာ္ ဆိုးၿမဲဆုးိ ေနဆဲပါေလ...။ ကိတ ု င္ေငြရ႕ဲ သား... ဖိးု ၿပည္ေ ့ လးက ေအာင္သက္ထပ္ (၅)နွစေ ္ လာက္ ငယ္သလို ၿမေမအေပၚမွာလည္း မိခင္ရင္းလို တြယတ ္ ာသလို အၿမဲလဲ လိမာၼ တက္စြာ သိတတ္ေနခဲ႕ေလေတာ့ ေအာ္ေသာ္မ ့ ွာ... မိခင္ေမတၱာကို လုယခ ူ ရ ံ သလို ကိယ ု ရ ္ ဲ႕

အေဖမတူ အေမကြဲညက ီ သူနဲ႕ၿခားနားစြာ လိမၼာေနခဲ႕ေတာ့ ငယ္စဥ္ကတည္းက ဆိးု သြမ္းတဲ႕ဘက္မွာ သူမတူေအာင္ ထူးခၽြန္ေနခဲ႕တယ္ေလ..။

အရြယေ ္ လးေရာက္ (၈)တန္းပဲ ရွေ ိ သးတယ္... ေအာင္ေသာ္တစ္ေယာက္ ေက်ာင္းသား အခ်င္းခ်င္း


ခ်ိန္းပြဲလပ ု ၿ္ ပိး ရန္ၿဖစ္တတ္ေနခဲ႕ၿပီေလ..။ မၾကာခဏ ေက်ာင္းက ေခၚေတြ႕တာေတြကို ေဒၚၿမေမ

လိက ု ္ရလြနး္ လို႕ သားဆိုးအေမ ေဒၚၿမေမရယ္လ႕ို ေအာင္ေသာ္ေၾကာင့္ ရပ္ကပ ြ ထ ္ ဲေရာ ေနရာအနွပ ံ ါ.. နာမည္ၾကီးလို႕ေပါ့..။ အၿပင္မာွ ၿပသနာရွာရင္ရွာ မရွာရင္ အိမမ ္ ွာရွတ ိ ဲ႕ ကိတ ု င္ေငြနဲ႕ ဖိးု ၿပည္ေ ့ လးကို

ရန္လပ ု ရ ္ င္လပ ု .္ .. အဲလမ ို လုပရ ္ င္ေတာ့.... အေမလုပသ ္ က ူ ို ၿပသနာရွာတက္တဲ႕ ေအာင္ေသာ္ ၿဖစ္မန ွ း္ မသိ ၿဖစ္ခ႕ဲ ရၿပီေလ..။

ေနာက္ဆုးံ ရန္ပေ ြဲ တြ ခဏခဏၿဖစ္ ေက်ာင္းကေန အထုတခ ္ ရ ံ တဲ႕အထိ ၿဖစ္လာေတာ့ ၿမေမ ဒူးေထာက္ ေတာင္းပန္ေနေပမယ္လ ့ ည္း သူ႕ေၾကာင့္ အလုပမ ္ ်ား ၿပသနာၿဖစ္ ခဲ႕ရတဲ႕ အၾကိမေ ္ တြက နည္းမွ

မနည္းခဲ႕တာဆိေ ု တာ့... မ်က္ရည္က် ငိပ ု ဝ ြဲ င္ခ႕ဲ ရတဲ႕ ဒီသားအတြက္ ေသာကေတြကို လူမက ို ေ ္ လး နားမလည္ရွာခဲ႕ဘူးေလ..။ သားေလးပညာတက္ ၿဖစ္ဖ႕ို အေရး... ဒူးမနာသားေလး ဖိုးၿပည့္ လိမာၼ တာကို

ၾကည္ၿ့ ပီး ေအာင္ေသာ္ေလးလည္း သူ႕လိၿု ဖစ္ရင္ ေကာင္းမွာပဲလ႕ို စိတက ္ ရည္မန ွ ္းခဲ႕မိေပမယ့္ ဆိးု ဖို႕မိက ု ဖ ္ ို႕ ေလာက္ပဲ အာရံရ ု ေနတဲ႕ သားက အေမေမတၱာေတြကို နားမလည္နဳိ င္ခ႕ဲ ဘူးေလ..။ ဖိးု ၿပည္ေ ့ လးလို လိမာၼ ေစခ်င္လို႕ အတုယူ ဆံးု မတိင ု ္း

လာမေၿပာနဲ႕ အေမရာ... အဲဒေ ီ ကာင္နဲ႕ မတူခ်င္လ႕ို ကို ဒီေကာင္ .. ေဟာဒီေကာင္က လုပေ ္ နတာ အေမေမာသြားမယ္ .. အေမၿဖစ္ေစခ်င္သလို ေအာင္ေသာ္ဆတ ို ႕ဲ ေကာင္ ဘယ္ေတာ့မွ ၿဖစ္လာမွာ မဟုတဘ ္ းူ ........

အဲဒလ ီ ို ၿပစ္ျပစ္နွစႏ ္ စ ွ ္ ၿပန္ေၿပာတက္တဲ႕ ေအာင္ေသာ္...ေလ။ အလုပဆ ္ တ ို ာလည္း မယ္မယ္ရရ လက္ေက်ာတင္းေအာင္ မလုပ္ အခ်ိနတ ္ န္ အေမၿဖစ္သထ ူ က ံ လက္ဝါးၿဖန္႕ ေတာင္းသံးု ေနၿပီး ၿပသနာ မီးထြနး္ ရွာေနတက္တဲ႕ ေအာင္ေသာ္ကေတာ့ ရန္ပြဲေတြ တစ္ခ်ိန္းခ်ိနး္နဲ႕ ဒဏ္ရာဆိတ ု ာေတြ ကလည္း

ထပ္လု႕ိ ေပါ့..။ ခံရတဲ႕အခါ ရွရ ိ င္လည္း ရန္ၿငိဳးထားၿပိး မေက်ပြလ ဲ ည္း အၿပန္ၿပန္ႏတ ြဲ က္လု႕ိ … အခုဆို

အခ်ဳပ္ခန္း ဆိတ ု ာလည္း အိမဥ ္ းီ နဲ႕က်မ္းၿပင္လုိ ၿဖစ္လာၿပီေလ..။ အခါခါႏြဲတက္တ႕ဲ မေက်ပြဲေလးေတြမွာ.. ေသြးအလိမး္ လိ္မး္ နဲ႕ ၿမင္ရတိင ု ္း ရင္မတ ွ ည္တဲ႕ ဒီသားအတြက္ နာက်င္တဲ႕ရင္..၊ အသည္းနူနူ

ဓါးနဲ႕ထုသလို နာက်င္ေနတဲ႕ ဒီအေမရဲ႕ ေသာကေတြကုိ ဒီသားဘယ္ေတာ့မ်ားမွ နားလည္ပါ့မလဲေနာ္...။ သူ႕အိမမ ္ ွာေန သူ႕မ်က္စေ ိ အာက္မွာ ၾကိးတဲ႕ ေအာင္ေသာ္ကို အရြယေ ္ ရာက္လာတာနဲ႕အမွ်ွ ကိတ ု င္ေငြ ခဗ်ာလည္း သူကို တိက ု ္ရက ို ္ ၿပသနာမလုပရ ္ င္ ေတာ္ရွာၿပီ ဆိၿု ပိး ေအာင္ေသာ္ မူးလာၿပီဆုရ ိ င္ တစ္ေနရာရာ ထြကသ ္ ာြ းရင္သြား..၊ မသြားရင္လည္း မၾကားမၿမင္သလို ေနေပးၿပိး ၿမေမတိ႕ု သားအမိအေပၚမွာ

တစ္ကယ္ကုိ တာဝန္ေက်ခဲ႕တဲ႕သူပါ..။ ကိတ ု င္ေငြ သည္းခံသေလာက္ ေအာင္ေသာ္ မလိမာၼ ေလေလ ေဒၚၿမေငြအဖို႕ မ်က္နာွ ငယ္ရေလေလပါ...။ မိနး္ မသား တစ္ေယာက္မို႕ ေနာက္အမ ိ ေ ္ ထာင္ၿပဳတာ

အဆန္းမဟုတေ ္ ပမယ့္ အခုလေ ို လး ေအာင္ေသာ္လဆ ူ ိုးဘဝသာ မေရာက္ဘးူ ဆိရ ု င္ လြနခ ္ ဲ႕တဲ႕ (၁၅)နွစက ္ ို ၿပန္သြားၿပီး ဒီသားေလး လိမာၼ လာေစဖို႕ ၾကိဳးစားမိေနမွာ... ဘယ္သမ ူ ၿပဳ မိမမ ိ ဳွ ဆိၿု ပိး ဒီသားဘယ္ေလာက္ပဲ ဆိးု ေနဆိးု ေန အၿပစ္မၿမင္နဳိ င္ဘူး..။ အခုလုၿိ ဖစ္ေနတာ ကိယ ု ပ ္ ေယာဂ မကင္းသလို အၿမဲခစ ံ ားေနရသူမု႕ိ ..

ရွရ ိ င္းစြဲ အရြယထ ္ က္ မ်ားစြာ အိမ ု င္းရင္ေ ့ ရာ္ေနာ္ေသာ္လညး္... ဒီသားတစ္ေယာက္ကေတာ့ အေမရင္ထက ဲ အပူေတြကို ၿမင္နိဳင္စြမး္ မရွပ ိ ါလားေလ..။ အခုဆုရ ိ င္ အရြယ္ေရာက္လာလို႕ လိမာၼ လာမယ္လ႕ို ေမ်ွာလ ္ င့္ေနမိတယ္။ ေအာင္ေသာ္တစ္ေယာက္


ဘယ္လို အေပါင္းသင္းေတြနဲ႕ ဘယ္လို တြမ ဲ ေ ိ နလဲမသိဘးူ အရင္လုိ ရပ္ကက ြ ထ ္ မ ဲ ာွ

တစ္ပတ္၃ရက္ေလာက္ ၿပသနာရွာတက္တဲ႕သူက တစ္ခတ ု စ္ေလာ ေတာ္ေတာ္ေလး ၿငိမခ ္ ်က္သား ေကာင္းေနရွာေတာ့ ၿမေမ ဒိသားရဲ႕ ပံပ ု န္းကို အကဲခတ္ရင္း ၾကည္ေ ့ နတာ တစ္ပတ္ရိေ ွ နၿပီး..။ အရင္လုိ

ညေန ေနဝင္ရဆ ီ ို မူးေနတက္တ႕ဲ သူက အခုဆို ၿငိမၿ္ ပီး အိမမ ္ ွာရွတ ိ ာ ရွာေဖြစားေသာက္ၿပိး ထြကသ ္ ာြ း..၊ သိပမ ္ ၾကာ ၿပန္လာၿပီး အရင္လို မူးမလာလို႕ ၿမေမ ဟုတမ ္ ဟ ွ တ ု ္ရဲ႕လားလိ႕ု သံသယဝင္လာလို႕ ေမးမယ္

စိတက ္ းူ ေပမယ္လ ့ ည္း ဘယ္ေတာ့မဆို အေကာင္းေၿပာရင္ အေကာင္းမၿမင္တက္ပဲ အၿမဲကန္႕လန္႕ တိက ု ဖ ္ ႕ို ၾကိဳးစားေနတဲ႕ သားမိ႕ု အသာပဲ အကဲခတ္ၾကည္ေ ့ နတာ...။ အခ်ိနတ ္ န္ စားလိက ု ္ ေသာက္လက ုိ န ္ ႕ဲ အရင္လုိ မမူးေတာ့တ႕ဲ သားကို ၾကည္ရ ့ င္း ပီတၿိ ဖစ္ေနရတာ...။

သြားၿပိးေတာ့လည္း ေပၚတင္မေမးရဲ... တစ္ခခ ု မ ု ်ား ၿဖစ္ေနလား.. အိစ ု တ ိ ေ ္ တြ ရွဳပ္ရက ွ ခ ္ က္ေနပါလား.... မဟုတမ ္ ွ လြေ ဲ ရာ... ေအာင္ေသာ္တစ္ေယာက္ ဘာေတြမ်ား မဟုတတ ္ ာ လုပထ ္ ားလို႕ပါလိမ္႕..။ အေတြးေတြ ေခါင္ေနတာမ်ားလား... မၿဖစ္ပါဘူး သားက အမွနဆ ္ ို အဲေလာက္ ဆိးု သြမ္းတဲ႕သူ

မဟုတပ ္ ါဘူးေလ..။ အေမရဲ႕ ေမတၱာ ဆံးု ရံဳွ းၿပီဆတ ို ႕ဲ အသိေလးနဲ႕ အေမနဲ႕ တၿခားသူေတြအေပၚ

တမင္ဆးို သြမ္းေနတာပါ...။ နားလည္လမ ိ ာၼ တဲ႕ ဖိးု ၿပည္ေ ့ လးကလည္း သူဘယ္ေလာက္ဆးို ဆိးု သူ႕ဆို ခ်စ္ေၾကာက္ၿပိး တစ္ကယ္အကိရ ု င္း တစ္ေယာက္လို တြယတ ္ ာရွာသူေလးပါ...။ ေအာင္ေသာ္ေလးက လိမာၼ လာမယ္ဆို ၿမေမတိ႕ု မိသားစုေလးဟာ တစ္ကယ္ကုိ သီရေ ီ ဂဟာေလး ၿဖစ္ေနမွာေလ..။ ရုတတ ္ ရက္ေပၚလာတဲ႕ အေတြးေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင္မ ့ တ ိ ဲ႕သားမိက ု တ ္ စ္ေယာက္ လိမၼာလာေစဖိ႕ု

ဆုေတာင္းရင္း ၿမေမ ပါးၿပင္မွာ မ်က္ရည္ေတြ တြငတ ္ င ြ ္စးီ လို႕ေပါ့...။ ပါးၿပင္ေပၚ က်လာတဲ႕ ပူေႏြးေႏြး မ်က္ရည္စးီ ေၾကာင္းေတြရ႕ဲ အတိမ္အနက္ကို ဒီသားမိက ု ေ ္ လး အၿမန္ဆးုံ နားလည္လာပါေစလို႕ ဘူရားဆုေတာင္းေနမိတာလည္း အၾကိမေ ္ ပါင္း မေရတြကန ္ ိဳင္ေအာင္ပါပဲ..။

ေဒၚၾကိးၿမ...ေဒၚၾကီးၿမေရ... ဟင္ အေတြးေတြေၾကာင့္ ၿမေမအေတြးထဲက ရုတတ ္ ရက္လန္႕နိဳးလာခဲ႕ရတယ္...။

ဘယ္သလ ူ ဲ အတီးလားသား.... အေဒၚေနာက္ေဖးမွာေဟ႕... လာခဲ႕ေလ ေဘးကေန ဟာေဒၚၾကိးၿမ လာခဲ႕ေလ လုပမ ္ ေနနဲ႕ ဟိမ ု ာွ ကိုေအာင္ေသာ္နဲ႕ လူတစ္ေယာက္ အၾကိးအက်ယ္ ရန္ၿဖစ္ေနတယ္...........

ဟယ္နင္ဟ ့ ာက ဟုတေ ္ ရာဟုတရ ္ ဲ႕လား... ငါေစာေစာကမွ အိမေ ္ ပၚမွာ ေအာင္ေသာ္ကို ေတြ႕လိက ု ေ ္ သးတယ္..............

ဟာေဒၚၾကိးၿမကလဲ ကၽြနေ ္ တာ္က မဟုတတ ္ ာ ေၿပာပါ့မလား ၿမန္ၿမန္လာ....


မတ္လရဲ႕ ေႏြေခါင္ေခါင္ အပူေအာက္မာွ သားေဇာနဲ႕ ပူၿပင္းေနတဲ႕ သဲေၿမေပၚမွာ အေၿပးအလြား သားရွရ ိ ာ အရပ္ကုိ ေၿပးထြကလ ္ ာခဲ႕မိတဲ႕ ၿမေမ...။ သားေလးဘာမွ မၿဖစ္ပါေစနဲ႕ ..။ မည္သူ တစ္ဥးီ တစ္ေယာက္မွ လြနလ ္ န ြ က ္ ်ဴးက်ဴး ထိခက ို ဒ ္ ဏ္ရာ မရပါေစနဲ႕လိ႕ု ဆုေတာင္းရင္း။ ရင္ထက ဲ ေသာကနဲ႕ယွဥရ ္ င္... အေငြ႕ပ်ံမတက္ ပူေလာင္ေနတဲ႕ ေၿမၿပင္ေပၚ ေလွ်ာက္ေနရေတာင္ ပူလု႕ိ ပူမန ွ း္ မသိခ႕ဲ ဘူး..။

စိတေ ္ ၾကာင္သ ့ ာ အေမာတစ္ေခါ အေၿပးလာေနရေပမယ့္ ဘယ္နစ ွ ၾ္ ကိမေ ္ ၿမာက္မန ွ း္ မသိ လဲက်ေနၿပီး သားေဇာေၾကာင့္ ေသြးခ်င္းခ်င္းနီေနတဲ႕ ဒူးေခါင္းစုတၿ္ ပဲလို႕ ေနပူဒဏ္ေၾကာင့္ ေသြးထြကမ ္ ်ားလို႕

ဒူးနားတစ္ဝက ို ္ လံၿု ခည္မွာ ေသြးခ်င္းခ်င္း ရဲတာလည္း ၿမေမ ဂရုမစိက ု ္ခ႕ဲ ဘူး...။ စိုစတ ြ ေ ္ နတဲ႕ ဒူးတစ္ဝက ုိ က ္ ေသြးေတြေၾကာင့္ လံၿု ခည္မွာ လိသ ု လို ေၿခလွမး္ ၿမန္ၿမန္ ေလွ်ာက္လ႕ို မရပဲ.... ထမီတတ ု သ ္ လိၿု ဖစ္ၿပိး အၾကိမၾ္ ကိမ္ လဲက်ေနရတဲ႕အၿဖစ္။။။။

ေဒၚၾကိးၿမ.. အခုၿဖစ္တဲ႕လူေလ... နာမည္ေက်ာ္ ေထာင္ထက ြ တ ္ စ္ေယာက္လ႕ို ေၿပာတာပဲ ကိေ ု အာင္ေသာ္နဲ႕ ဘယ္လရ ုိ န္ေၾကြးမ်ား ရွလ ိ ို႕လဲမသိဘးူ .....................

ပူပန္ေနတဲ႕ မိခင္တစ္ေယာက္ရ႕ဲ စိတက ္ အနားက အတီးရဲ႕စကားေၾကာင့္ စိတရ ္ မ ိ စ ္ တ ိ ေ ္ တြ ငယ္ထပ ိ ေ ္ ရာက္ေနၿပီ..။ ေရာက္ေစခ်င္ပါၿပီ ခ်စ္ေသာသားဆီသု႕ိ ..။ ေသြးစက္ေတြေၾကာင့္ တုတေ ္ နၿပိး လိသ ု လို ေလွ်ာက္မရ ၿဖစ္ေနေသာထမီကို ခပ္တတ ို ၿို ပင္ဝတ္ရင္း အေၿပးပဲ သားရွရ ိ ာအရပ္ကုိ

ေၿပးထြကခ ္ ႕ဲ ေလတဲ႕ ေဒၚၿမေမ..။ ေႏြလည္ေခါင္ ကြငး္ ထီးထီးမွာ နွစက ္ ယ ို တ ္ ည္း စိတၾ္ ကိဳက္ သတ္ပြဲ

က်င္းပေနတဲ႕ သားေတာ္ေမာင္...။ အၿပန္အလွန္ ထိုးၾကိတရ ္ င္း ေသြးအလိမး္ လိမ ္ း္ ၿဖစ္ေနတဲ႕ သား..ကို ၿမင္ရတဲ႕အခိက ု ္ ၿမေမတစ္ေယာက္ .... သားရွရ ိ ာသို႕ အေၿပးအသြား....

အမေလး.. ကၽြန္မသားေလးကို မလုပပ ္ ါနဲ႕ရွင့္ ...... သားအတြက္ ဆိးု ရိမစ ္ တ ိ ္နဲ႕အတူ အေၿပး ဝင္သြား လူသတ္ကင ြ ္းထဲမ.ွ .. ေဒၚၿမေမ ။

ဟာ.. ေဒၚၿမေမကို ထထိးု မိသြားၿပီေဟ႕..... သားေဇာၿဖင့္ အေၿပးလာခဲ႕တဲ႕ေဒၚၿမေငြ... ေသြးအလိမး္ လိမး္ ၿဖင့္ ေသြးအိုငထ ္ မ ဲ ွ သားကိအ ု ၿမင္...

သားရဲ႕ရင္ဝဆီသ႕ို ဦးတည္လာတဲ႕ တစ္ဖက္လရ ူ ႕ဲ ဓါးဦးကို သားခႏၵာအေပၚမွ အုပမ ္ းို ကာ သားအတြက္ အသက္ေပး ခ်စ္ၿပသြားရွာေလၿပီေလ...။ ထုတၿ္ ခင္းေပါက္ ဓါး ဒဏ္ရာကိဂ ု ရု မထားနိဳင္ပ.ဲ ...

သား.... ဆိတ ု ႕ဲ လူမက ို က ္ ေလးကို မိမအ ိ သက္နဲ႕ ကာကြယရ ္ င္း ေနာက္ဆးံု ထြကသ ္ က္အထိ ခ်စ္ၿပသြားရွာတဲ႕ လူမက ို ေ ္ အာင္ေသာ္ ေၿပာေၿပာေနတဲ႕... အေမသားကိမ ု ခ်စ္ဘူး.... အေမသားကိုမခ်စ္ခဲ႕ဘူး..လိ႕ု အၾကိမေ ္ ပါင္းမ်ားစြာ မိခင္ကုိ ၿပသနာရွာတက္တဲ႕ ခ်စ္ေသာသားကို အသက္ေပးၿပီး

ခ်စ္ၿပသြားရွာေလၿပီေလ..။ တစ္ကယ္ေတာ့ ေအာင္ေသာ္တစ္ေယာက္ တစ္ပတ္လုးံ ေၿခၿငိမ္ အိမက ္ ပ္ေနေနတယ္ ဆိတ ု ာကလည္း သူ႕ ေၾကာင့္ လူတစ္ေယာက္ လက္သည္မေပၚပဲ ေဆးရံမ ု ွာ


အတြငး္ လူအၿဖစ္ ေဆးကုသ ခံယေ ူ နရတာမို႕ ေတြးေၾကာက္ၿပိး လူမက ို ္ပပ ီ ီ ေၿခၿငိမေ ္ နၿခင္းသာ

ၿဖစ္တယ္ေလ...။ အခုလုိ ရာဇဝင္ေၾကး လာေတာင္းလိ႕ု အလူးအလဲ ခံေနရခ်ိနမ ္ ာွ မိခင္ၿဖစ္သက ူ အစားဝင္ ခံသြားၿခင္းပဲ ၿဖစ္တယ္ေလ..။

.............................သားသမီးတိုင္း မိဘေမတၱာကို ခံစာသိရိန ွ ိဳင္ၾကပါေစဗ်ာ။

သၾကၤနမ ္ င္း ျပန္လည္ေ၀မွ်ပါသည္။

အနႏၱ ေက်းဇူးရွင္  

ေအာင္ေသာ္္....... နင္မဆိုင္တဲ႕ သူေတြ ထည္႕ေၿပာေနၿပန္ၿပီ ေအာင္ေသာ္..... နင္ကေတာ့ေလ ...ငါ.. ငါ.. ေအာင္သာ္တစ္ေယာက္ အခုလိုၿဖစ္လာရတဲ႕ တရားခံက ေဒၚၿ...